Skip to main content

Employers

Are pwe omw ewe sopai a osukosuk ren COVID-19, en me noumw kewe chon angang ouwa tufichin nounou monien aninnis ren ekkewe ese chuen wor ar angang. Ikkei ekkoch kien mettoch kopwe sinei:

Are pwe omw ewe sopai a suuk sefan, cheki ei taropwen kapas eis ra men teru. Me fan a wor ekkoch kinikinin pworous ren an epwe anisuk ne kasini ei fansoun mei fatengngaw ngonuk me noumw kewe chon angang.

  • Omw ewe sopai mei tufichin tongeni nounou aninnisin WorkShare. Ei prokram a ewan ren asosonoi noumw kewe chon angang. A atufichi omw kopwe annomwu sefani noum kewe chon angang mei sinenap non fansoun ese chomwmwong angang ren omw kopwe ekisaano awan angang. Kutta are pwe omw ewe sopai mei tufich ngeni ewe Work Share prokram me anneani echo taropwe a atettenatiw ekkewe kapas eis ra men teru.
  • Are pwe ew nenien angang ese tongeni monatiw unusen takisesin UI non aewin kuachen 2020 (ewe minne ewe fansoun kamotiw mei affat me non annuk a April 30, 2020) pwokiten ekkewe pwopwun mei akoko ngeni COVID-19, ewe Putaen Angang non Oregon a awora ngaseno ngeni ew sopai mei feiengngaw ren ewe semwmwen watte me ekkewe amwmwokut a fori ren an epwe ammangano cheu fetanin ewe samau.
  • Are pwa ka pusin angang ngonuk, ika emon chon angang mei nomw won etipeewin angang, ika chon angang non fansoun mwochomwoch, iwe ka tongeni tufichin angei aninnis seni ewe prokramen PUA.
  • Onukunuku pwe ekkewe chon angang repwe muttir pwopwuta ne angei aninnisin ekkewe rese chuen angang ren an epwe wor chek won nenien ar angang me pwopwun a wor katoou me kekisinon awa. Are pwe emon seni ewe Putaen Angang non Oregon a kukkoruk, kose mwochen kopwe muttir ponuen. Are pwe kose iwe a tongeni amwochuetiw aninnisumw.
  • Mei fokkun auchea omw kopwe muttir ammasowa omw repwot iteiten kuache ren peiof takises. Ren omw fori ena, iwe sia tongeni cheki an noumw ewe chon angang moni tonong me muttir monaau aninnis are pwe mei tufichin nounou.
  • Ren tichchikin pworous won napanapen an COVID-19 epwe tongeni aosukosuka suuk sefanin omw ewe sopai, nengeni ekkewe ourour a kawor meren ewe ofesin Kepina.
  • Etino won ewe kinikin “Businesses” me won ewe website an ewe Putaen Angang non Oregon ren tichchikin pworousen.