Skip to main content

Frequently Asked Questions

ME MWEN AMASOU

Upwe tufichin nomw won aninis?

 1. Upwe tufichin nomw won aninisin an keuno angang?

  En mei nomw non tetenin ese chuen wor omw angang ika noumw awan angang mei kukunutiw fan 40 awa ika mei kukununo niwinumw non ew week. Aninisumw non ew week epwe 1.25% seni omw mwoni tonong non ew ier* kapachanapen mwoni tonong. Ren awewe, ika en mei angei $20,000 ren omw mwoni tonong non ew ier, noumw mwonien aninis epwe $250. Ren ekewe claims mei tonong me mwen June 28,2020, ewe kukunon ukukun mwonien aninis epwe kameu iwe $151 ew week me napenon iwe $648 ew week. Ren minafen nepoputan claim e tonong muring June 28,2020, kukunon iwe $157 me napenon iwe $673.

  Ika en mei tongeni neuneu ei aninis, iwe kopwe wanong omw claim ren ew me ew week en mei mochen anegó aninisin, pwan fiti ngeni met kewe mei pungono ren omw kopwe tongeni angei aninis iteiten week.

  Ren ewe wesewesen aninis fan iten an keuno angang, en mei tongeni neuneu ika en mi fiti ngeni met kewe mei pungono ren omw kopwe tongeni angei aninis iteiten week.

  • En mei nomw non tetenin ese wor omw angang non ewe week en mei mochen angei aninis non,
  • Niwinumw en mi angei mwaren $1,000 ika en mi angang non ukukun 500 awa seni nepoputan ei ier,
  • En mi angei ekis niwinumw me nepoputan ei ier non Oregon,
  • Omw ewe nenien angang aa meni, ika ita ururun epwe meni, takises ren mwonien aninis en mi angang ren omw kose chuen angang minen omw mwoni tonong non ei ier, me
  • En mi tongeni angang, monota me tawe omw kopwe angang, ika sopwosopweno me kut angang. Katon pwe metekei ururun kopwe fori mei akasiwin pokiten ewe waten samwau COVID-19. Katon am kei anuk mei kawor fan iten iei chok

  Ren ewe minafen PUA, en mei tufichin nomw won aninis ika kose chuen angang pokiten COVID-19 me kose tongeni neuneu ewe mwonien aninis fan iten an keuno angang. Anapano kae fan iten PUA ikei.

  En mei tongeni angei ewe tesin ika en mei tufichin angei aninis am ewe chekin ika kopwe tufichin angei aninis ren an epwe anisuk ika en mei tongeni angei aninis. Ew chok anen omw kopwe fateoch iwe kopwe amasoua omw ewin claim.

  *Omw ewe base ika met ukukun en mei angei non ew ier e anea seni ewe akomwan ruanu me non ewe enimwuan mei kinikininitiw non ew kananter mei unus me mwen ewe wiik ke amasoua omw claim non.

  • Ika ke amasoua omw claim non March 2020, omw ewe base ier iwe October 1, 2018 no ngeni September 30, 2019.
  • Ika ke amaosoua omw claim non April, May, ika June 2020, omw base ier iwe January 1, 2019 no ngeni December 31, 2019.
  • Ika ke amasoua omw claim non July, ika September 2020, omw base ier iwe April 1, 2019 no ngeni March 31, 2020.
 2. Ai mwoni tonong mei ngaweno ren COVID-19. Ngang mei tongeni angei aninisin esen chuen wor ai angang?

  Nepengeni mei fis. Ewe Employment Department mei watiw ekkoch fansoun mwochomwochenanuk anuk pokiten COVID-19. Ekei anuk re poputa March 8, 2020, nupwen a tou ewe anuk non unusen state fan iten ewe osukosuken samwau mi weweita. Fan nurun ekewe minafon anuk, en mi tufichin angei aninisin an keuno angang ika en mi weneituk met ekewe mei afat ren an emon epwe tongeni nomw won aninis (see Kapas eis 1).

  Pwan, ewe CARES Act a foratai ewe Pandemic Unemployment Assistance program (PUA) fan iten ekewe aramas ir mi tou seni angang fan iten COVID-19 me rese pwan tongeni neuneu ewe mwonien an keuno angang. Anapano kae fan iten PUA ikei.

 3. Ifa usun ai upwe sinei ika met kewe popun ai mochen angei aninisin mwoni fan iten an keuno angang mei eoch? Non ekkoch kapas, met wewen “COVID-19 related situation”?

  Non an ewe Putaen Angang fansoun mwochomwochenanuk, ewe “COVID-19 related situations” ena wewen en mi chok tongeni angei ekewe aninis—nupwen en mi chok weneituk met ekewe mi afat ren an emon epwe tongeni nomw won aninis--ikei:

  • Kose tongeni angang pokiten en mi samwau ren coronavirus.
  • Kose tongeni angang pokiten mei arere ika mei toruk coronavirus me pwan urururun kopwe nomwetiw non imw me imwuno.
  • Kose tongeni angang pokiten noumw tokter ika chon angangen public health re era kopwe nomwetiw ika eimwukeno ren an epwe epeti afeiengawan an epwe toruk, ika acheufetanei, coronavirus.
  • Kose tongeni angang pokiten omw ewe nenien angang mei kesipino ika kukununo fan iten coronavirus. Ei mi pachenong kesipinon ika kukunon angang fan iten an Kepina ewe anuk ren Nomwetiw non Imw ren Tumwunun Manau ren an epwe euku ekewe mwokutukut ren an epwe akukunanoi cheunon coronavirus, ika ewe eureur seni chon angangen public health.
  • Kose tongeni angang pokiten omw kopwe nomwetiw non imw ren omw tumwunu emon chochon non omw famini, ika emon aramas ke nomw ren me tumwunu, ii mei uri coronavirus ika ururun epwe wor imwuno me nomwetiw non imw.
  • Kose tongeni angang pokiten kopwe nomwetiw non imw ren omw tumwun semirit fan iten an a kesipino imwen sükun, chon tumwunu semirit, ika ekkoch neni fan iten coronavirus.
  • Re erenuk omw kopwene niwin ngeni angang nge ika kopwe niwin ngeni angang en mi atai anukun imwuno me nomwetiw ika an Kepine ewe anuk ren Nomwetiw non Imw ren Tumwunun Manau ren anukukun ekkoch mwokutukut ren an epwe akukunanoi cheunon coronavirus.
 4. Ai we nenien angang a akukunanoi nei awa/ uwa pwan angang non ekkoch chok ran ese chuen unus awa. Met upwe fori ai upwe tongeni angei ewe aninis fan iten an keuno angang?

  Ika noumw awa mei kukununo, iwe kopwe amasou ngeni ewe pusin aninisin an keuno angang. Murinen me eochun anen omw kopwe amasou iwe aea am ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim.

  En mi pwan tongeni omw kopwe tufichin neuneu ewe Work Share ika omw ewe nenien angang mei fiti ena program. Work Share ew sokun aninisin an keuno angang echok ekis aninis me siwin omw mwoni tonong ren noumw kewe awa mei kukununo. Eisini omw ewe nenien angang ika ir mi pwan fiti ena Work Share, ika repwe ekiekin amasou ngeni. Nenien angang ir mei tongeni kae fan iten Work Share ikei.

  Ren Work Share, omw ewe nenien angang repwe wisen amasoua ekewe taropwe. En kopwe chok amasou ewe two-page ewin taropwen claim. Kosapw pwan kut angang ika amasou claims ren omw kopwe angei ewe aninisin Work Share. Ika mei pwan wor ew omw angang, kopwe pwaranong omw mwoni tonong seni ena nenien angang.

 5. Ngang mi mwo asoso seni ai we angang unusen ran. Met upwe for ai upwe tongeni angei aninis fan iten an keuno angang?

  Kopwe amasou ngeni ewe pusin anins fan iten keunon angang. Murinen me eochun anen omw kopwe amasou iwe aea am eweOnline Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim.

 6. Met upwe tongeni for ika ai we nenien angang mei kesip non mwochomwochen fansoun fan iten COVID-19?

  Aninisin an keuno angang mei tongeni kawor ngeni io kewe ir mei mwo asoso seni angang non mwochomwochen fansoun. Ekei aninis ee kawor ika omw ewe nenien angang mei keuno non mwochomwochen fansoun, mei awewe ngeni enimenim murin an tori emon coronaviurs ika seni an kofemen abuk. Chon angang mei tongeni angei aninis, me kose pwan niit omw kopwe kut angang ren ekkoch nenien angang. Kopwe tufichin angang, porous ngeni chon non omw nenien angang, me pwan monota omw kopwe angang ika ra kokoruk.

 7. Nge ika ai we nenien angang mei moniei nupwen ir mi kesip?

  Ita ururun, kose tongeni kopwe nomw won aninis ika omw ewe nenien angang mi monuk omw kopwe towaw seni ewe neni ika kame ren omw asousou.

 8. Ngang mei tongeni angei aninisin keunon angang ika uchok angang part-time ika kukun awa?

  Ewer. Emon aramas epwe nomw non tetenin “ monota me angang” ika mei pusin kukun neur awan angang ika re chok tongeni angang non kukunun awa.

 9. Ngang mei tongeni angei aninisin an keuno angang ika ngang mei chok kame ai asoso seni angang, vacation, sick time, ika kame ai asoso (PTO).

  Apw. Chon angang ir mei angei ekena aninis iwe rese tufichin are repwe neuneun aninisin an keuno angang.

 10. Nge ika u angei ai vacation ika ekkoch niwin ren ai asoso me angang upwen ai nenien angnag mei kesip?

  Ika kopwe angei omw vacation ika ekkoch niwin nupwen omw nenien angang mei kesip, ita ururun kosapw tongeni angei ewe aninis mei katou fan iten an keuno angang.

 11. Ngang Mei nomw fan echimw ai upwe nomwetiw non imwei, ika pwe ngang mi samau ika ren ai upwe imwuno me nomwetiw, upwe tongeni tufichin angei aninis fan iten keunon angang?

  Ewer; emon aramas ewe nomw non tetenin “ monota me angang: ika ir mei:

  1. Nomwetiw reshape tongeni no fetan mei pungono seni neur tokter, ika mei tou ereur seni chon angangen public health ren ar repwe eimureno pokiten ese fat ika efen toruk samwau, ika ren an cheufetan, ewe minafen samwau coronavirus, nge rese samwau;
  2. Semwenin pwos ren nomwetiw non imw fan iten ewe minafen samwau coronavirus ika ew sokkun samwau mei nono ngeni flu ika waten mater me esapw mwo fan ew ar resapw etiwa angang mei kawor seni ar poputa me nomwetiw non imw fan iten ewe samwau; ika
  3. Nuwing non pioing, ika ekkoch imwen nenien tumwunu mei samwau, pokiten ewe minafen samwau coronavirus, nge epwe kukunutiw fan esopw wiik, iwe rese mwo chipwang me etiwa ar repwe angang non ena wiik.
 12. Met upwe pwan kuta ekkoch angang ika ai we nenien angang mei mwo kesipino iei faniten ewe coronavirus?

  Ika omw ewe nenien angang mei akoten an epwe suk sefan non ekan ran mwach, iwe kosapw pwan kuta ew angang ren omw kopwe angei aninis. Ren omw kopwe angei aninis, iwe kopwe:

  • tongeni angang;
  • sopweno me porous ngeni chon omw nenien angang; me
  • monota omw kopwe angang ika omw ewe nenien angang a koruk omw kopwene niwin ngeni angang.

  Nengeni pwe ika ke amasoua ew claim online, noumw kei system mei niit omw kopwe wanong omw kuten angang. En mei tongeni mweteseni ei non ei atun osukosuken waten samwau iwe kopwe esisina ika fini ewe en mi mwo layoff ika asoso seni angang non mwochomwochen fansoun.

 13. Ngang mei tongeni angei aninis fan iten an keuno angang ika use tongeni ai upwe kut angang pokiten COVID-19?

  Ita ururun en kopwe kut ika amasou ngeni angang ren omw kopwe tongeni angei ewe aninisin an keuno angang. Nge pokiten chomwong aramas rese tongeni kut angang fan iten COVID-19, we sia awora ekewe anuk minen uchok iei Ekei anuk aa poputa March 8, 2020. Ekei minafen anuk ee afata pwe ika ke layoff ika tou seni angang ren iei uchok ren ekkoch popun mei akoko ngeni COVID-19, en mei chuen chok tongeni angei aninisin an keuno angang ika mwo pwe kose pwan kuta ew omw angang. Sopweno me poporous ngeni chon omw nenien angang iei, pwan niwin ngeni angang ika omw angangn a kokoruk sefan. En mei tongeni angei aninisin an keuno angang ika mwo pwe kose kut angang pokiten:

  • Emon dokter ee erenuk omw kopwe nomwetiw non imw ren aninisin an epwe epeti cheunon coronavirus. Ei si eita ngeni quarantine ika eimwukeno me nomwetiw non imw.
  • En mei nomwetiw non imw ren omw aponueta an Kepina we anukun Nomwetiw non Imw ren Tumwunun Manau.
  • En mi nomwetiw non imw ren omw tumwun semirit fan iten an kesipino sikun ren COVID-19 nge ese wor chon tumwunu noumw kewe.
 14. Met upwe pwan kuta ekkoch angang ika ai we nenien angang mei kesipino non mwochomwochen fansoun faniten ewe coronavirus?

  Ika omw ewe nenien angang mei akoten an epwe suk sefan non ekan ran mwach, iwe kosapw pwan kuta ew angang omw kopwe angei aninis. Ren omw kopwe angei aninis, iwe kopwe:

   1. Tongeni angang;
   2. Sopweno me pworous ngeni chon non omw nenien angang; me
   3. Monota omw kopwe angang ika omw nenien angang epwe koruk omw kopwe niwin ngeni angang.

  Ika kose chuen poporous ngeni chon non omw nenien angang, iwe ka nomw non tikin omw kopwe kut fetan angang ika en mei fori met kopwe moneta ngeni omw kopwe niwin ngeni angang ika kuna ew minafen angang.

  • Nengeni nupwen omw kopwe amasoua omw claim, neum kei system mei niit omw kopwe wanong omw kuten angang. En mei tongeni mweteseni ei non fansoun osukosuken ei waten samwau ren omw kopwe esisina pwe en mi layoff ika asoso seni angang non mwochomwochen fansoun.
  • Nupwen en mei chuen esoso seni angang non ei fansoun, kose mochen anomwu met en mi maketiw ren omw kut fetan angang amwonotan ika repwe eis non ekan ran mwach.

AMASOU

 1. Met sokun aninisin an kuno angang upwe tongeni amasou ngeni?

  Ika en emon chon angang—nge ei mei pachenon ekan chon angang ir mei chok mwetefetan ika mei chok keuk ar angang ( ir ekewe chon non ewe nenien angang repwe meni ar takises ren niwinir ren met ar mwoni tonong)—amasou ngeni ewe pusin aninin mei kawor fan iten an keuno angang.

  Ika en emon ke pusin uchok angang ngeni omw kompeni, emon independent contraction, ika emon ekan chon angang re chok angang non mwochomwochen fansoun rese pwen meni ar takises seni ar mwoni tonong, amasou ngeni Pandamic Unemployment Assistance.

  Angei ach ewe tesin katon ika kopwe tongeni angei aninis an epwe anisi ngonuk meni nein ekewe aninisin an keuno angang kopwe amasou ngeni.

  Mei euchea omw kopwe amasou ngeni ewe prokram epwe eoch ngonuk—pwe mi tongeni an esapw ketiw omw tingoren aninis. Ika kopwe amasou ngeni ekewe aninis kose tufichin kopwe nomw won, iwe sipwe esinesin omw kopwe sinei, iwe sipwe anisuk omw kopwe amasou ngeni ekewe epwe eoch ngonuk.

 2. Ifa usun ai amasoua ew claim

  Mecheresin me eochun anen amasou iwe kopwe aea am ewe Online Claim System​/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim. Ika en mi tongeni kokeri ewe Unemployment Insurance Center iwe amasou won phone. Kopwe aponuetai me amasoua omw claim epwe mutir murin uchok omw keuno me angang. Anapano kae fan iten amasou ngeni claim.

 3. Met ekewe porousomw mei euchea me taropwe epwe wor ika monota nupwen omw amasoua omw claim?

  Ren ewe pusin aninisin an keuno angang, iwe ke niit:

  • Itomw, nampan noumw social security, uputuwomw me nampan noumw tengewa me ia ke nomw ia.
  • Epwe unusutiw ia kekan akangang ia non ekewe 18 maram a noo epwe pachenong:
   • Iten omw nenien angang
   • address ika ee nomw ia omw nenien angang
   • Nampan tengewa
   • omw poputa me wesino seni ew me ew omw kewe angang
  • Omw akauun minen bank ika nampan routing ika ke mochen kopwe nomw won direct deposit ren noumw mwoni epwe chok no foch ngeni omw akaun

  Ren ewe PUA prokram, kopwe niit ekei mettoch mei afat asan, kapacheta:

  • Pisekin pwarata ren omw mwoni tonong (nupwen uchok ke mochen aninisumw non ew wiik epwe nape seni $205 keukun) ren choweaan:
   • Takises ren omw business minen non 2019 epwe afatetiw omw mwoni tonong
   • Riisiten noumw chek ika niwinumw minen non 2019
   • 2019 W-2
  • Ranin omw ewin keuno me angang fan asengesin COVID-19
  • Fite ukukun omw mwoni tonong non ekewe wiik a noo ren otun omw kuta aninis

MURIN OMW AMASOU

 1. Met upwe pwan amasoua ew claim ren ew me ew wiik?

  Ewer. Ew claim minen ew wiik ina usun ach sinei fite ukukun mwoni sipwe tin ngonuk non na wiik. Ew wiik iwe seni Raninifen tori Ranomwon. Kose tongeni kopwe atononga omw claim tori an epwe muchuno ewe wiik.

  Ren poputa—me sopwosopweno—angei aninis, kopwe aponueta me amasoua ew claim ren ew me ewe wiik. Amasoua omw claim non ew week ika mwo pwe en mi angang non na wiik. Pwe ika kose, iwe en mi tongeni kopwene pwan poputa sefan murin, en mi tongeni kopwe pwan amasoua sefani ewe ewin claim, iwe pwan witi an epwe ketiw.

  Amasoua omw claim ren ew wiik ika mwo kose sinei ika noumw we taropwen tingor aninis esamwo ketiw. Tamenon mei tongeni epwe ukukun 4 wiik ren ach sipwe poputa me angang won noumw ewe taropwen UI, iwe epwe pwan ukukun 6 wiik ren angangen ewe taropwen PUA. Ika noumw ewe taropwen tungor aninis mei ketiw, iwe sipwene tin ngonuk mwoni minen non ekewe wiik akomwan ika en mei tufichin angei aninis, ika en mi aponueta e amasoua omw claim non wiik.

 2. Met ekkoch aninis upwe pwan tongeni angei nupwen ngang mi witi aninisi kewe?

  Ina epwe ukukun ruanu wiiken noumw kewe mwonien aninisin an keuno angang epwe tour. En mei tufichin pwan nomw won ekkoch aninis, usun:

  • Aninisin kametiwen rent me kuten imw
  • Aninisin kametiwn fifi
  • Aninisin kame pisek me ekkoch mwongon, usun ekena pworin mwongo me ekewe mwongo mei kawor.
  • Aninisin kuta ika meni chon tumwun semirit
  • Mwonien aninis
  • Aninis mei mutir fan iten ekewe aramas ir mei osukosuk ren pusin chon non ar famini
  • Menapen porous fan iten COVID-19
  • Aninis ren pekin taraku ika uwa
  • Aninis ren ekewe esapw iir winiposun Merika me ekewe ese wor neur taropwen mwumwuta ar repwe nomw non fonuen merika
  • Ekkoch pekin aninis mei kawor non ami we kinikin

  Etino won: 211info.org

  Kokori: 2-1-1 ika 1-866-698-6155 (chon aninis me chiaku rese kame ir mei mwonota won tengewa)

  TTY: dial 711 and call 1-866-698-6155

  Text: omw zip code ngen 898211 (TXT211) (Fosun Merika me Spanish)

  Email: help@211info.org (Fosun Merika me Spanish)


  Nge ika e turusonuk ika ese wor noumw insurance fan iten safei, en mei tongeni tufichin neuneu ekewe health plan ese kame me mo kukun.

  Etino won: healthcare.oregon.gov

  Kokori: 1-855-268-3767

 3. Ifa usun ai upwe angei ew PIN?

  Fini noumw ewe PIN nupwen akawein omw amasoua nouw ewin tungoren aninisin an keuno angnang, ese pwan nifinifin ika ke amasou onlin ika won tengewa. Kopwe neuneu ewe PIN mei chok nono iteitan omw amasoua omw claim. Ina kowe niit iteitan kopwe tonong non ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim pwan omw wanong omw claim ren wiik nei uchok online ika won tengewa. Chon angangen agency rese sinei omw PIN. Ika ke monukanoi, kopwe esinikich ach sipwe minasefani omw kopwe tongeni fini ew minafen PIN. Omw sikinin ren tumwunun noumw ewe PIN. Kosapw neuneu fengen me eon ika kosapw mwut ngeni emon epwe neuneu.

 4. Nei we PIN ese chuen eoch. Ifa usun ai upwe siwini?

  Ika emon epwe fori ekkoch angang won omw ewe claim, ewe system epwe pusin uchok amworanoi noumw ewe PIN iwe emon chon angangen OED epwe fori ekkoch angang ren an epwe siwini sefani. Ika ei kinikinin angang ese ponueta, iwe kopwe siwini noumw ewe PIN on ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim ika en mi neuneun akomwan nge en mi chemeni omw kewe ponuen kapasei. Ika kopwene kokori kich.

 5. Met ewe ai Customer Identificatio Number (CID)?

  Omw ewe CID iwe mei 11-feun nampa mei kono pokiten mei awenewen ngonuk. En mei tongeni kuna ei nampa won ekewe taropwe kich mei tini ngonuk. Ika kose sinei noumw na nampa, en mei tongeni angei ren omw kokori ewe Unemployment Insurance Contact Center ika ach ewe offesin WorkSource non Oregon. Kopwe monota omw kopwe wanong nampan noumw Social Security, ranin uputuwomw, me pwan met epwe tongeni pwarata en io.​

 6. Ai ewe bank account a fros. Met upwe fori?

  Sa sinei pwun ekoch imwen bank ra lockini an aramas account murin am depositini nour monien aninisin ar kauno ne angang. Ekoch bank mi wor ar kei pekin tumwun ika security fori pwun repwe tumwunu aramas seni sona ika epwe wor esisinen sona. Esor met OED (Oregon Employment Department) e tongeni fori pwe esapw fis an bank kei okoten tumwun ika security. Sia tingor kopwe kori omw ewe bank ka aneasochis ren met repwe uronuk ren anen epwe suk sefan omw account. Ika kese wewefich ren forin omw kopwe angei noumw ei moni, aia ena taropwen Contact Us, tiki, "My weekly payment or missing payment," iwe ka aweweni ngeni kich met e fis non ena pwor.

Katon ai we claim/etikan omw claim

 1. Ifa usun ai upwe katon etiken ai we claim?

  Ren omw kopwe katon etiken omw ewe claim, kopwe tota am ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim. Etino won ewe “Status of Your Claim and Weekly Reports” kinikin. Ina epwe pwar ngonuk meni ekewe wiik a tawe omw claim ika mei wor ekewe aninis afen kameu.

 2. Usemwo angei aninisi kewe. Met upwe fori?

  Ren iei, nefinen otun omw amasou me otun angei ewin noumw chek ina epwe ukukun ruanu weeks. Napengeni ren met mei fis, meren ewe federal kofemen pwe unungat wiik“ mei mutir.” Met fetanemang ngeni kich pokiten COVID-19. Chomwong aramas ra amasou ngeni aninisin an keuno angang napeseni me mwan.

  Ika mei chok kukunutiw fan ruanu wiik seni otun ke amasou ngeni aninisin an keuno angang ren ewin omw claim,kose mochen kosapw kokori kich. Kich mei angang won noumw taropwen tingor aninis. Kokori kich me mwan iwe sisapw anisuk omw kopwe mutir me angei aninisumw. Efen amangano ach tufichin angang won an ekkoch claims.

  Ika a no ruanu wiik ika napenseni ewe otun ke wanong omw ewin claim nge kose mwo rongoseni kich, kose mochen kokori kich won 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484) ren ewe wesewesen claim, ika 1-877-345-3484 ren PUA claims.

 3. A ukukun napeseni ewe keukun 4 wiik seni otun ai amasou, use mwo angei aninisi we. Inet upwe tongeni angeir?

  Si neuni ruanu wiik me angang won ew mecheresin claim. Ika kose angei noumw chek me murin ruanu wiik, iwe menip mei aweires omw na claim.

  Ikei ekkoch popun ekan mangeno witiwit napeseni ewe ruan wiik:

  • En mi etiwano ew wiik (ika napeseni) ren omw amasoua omw claim non wiik. Iei ei napengeni popun eken amangano touren aninis. Kopwe amasoua ika wanong omw claim ren ew me ew wiik ika ke mochen sopwenon me angei aninis. Ika ke etiwano ew wiik, etino won ach ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim
  • iwe poputa sefan won omw ewe claim. Ika kose tufichin omw kopwe poputa sefani omw ewe claim online, kopwe koko iwe kapas ngeni emon chon angang epwe anisuk.
  • Kose esinesin ren omw mwoni tonong non ew wiik won omw ewe claim.
  • Mei wor omw mwoni tonong seni ewe military, federal kofemen, ika en mei angei seni ew state. Mei fetanemang ach sipwe rongesenir won neuch kei system.
  • Epwe pwan ekkoch kinikinin katon sefan ren omw ewe case. Neum kewe sousinenap ren pekin claim repwe porous ngonuk, noumw minap, me/ika ekkoch fan iten:
  • Kose tongeni angang
  • Kose aponueta me kut fetan angang
  • Ke atouuk seni angang
  • Ke faeer
  • Mei wor ekkoch sokun omw mwoni tonong sipwe atona me pachenong, awewe ren ekewe mwoni mei kawor seni nenien angang.

  Ika ew me nein ekkei mei awenewen ngonuk, iwe mi tongeni an epwe tam omw kopwe witiwit napeseni ruanu wiik ren aninisumw. Emon sou sinenap ren pekin claim ina epwe kan katon sefan omw ewe claim iteiten ier. Emon sou sinenap non pekin clami ina epwe kokoruk, iwe kose mochen ponueni noumw phone.

 4. Met wewen kapasen esinesin ren etiken ai we claim? Met upwe for?

  Ikei ekkoch kapasen esines fan itan etiken omw ewe claim, met wewen, me met kopwe tongeni fer?

  Kapasen esinesin: Omw ewe claim ren ewe wiik ee muchuno <pwinin maram non ranamwon> angengen an epwe katou mwoni won <pwinin maram an taweno claim>. Pokiten ena keukun fansoun kich mi angang won me fansoun ach tini non posto, kose mochen mut ngeni epwe no ruanu ren seni ewe atun ka wanong omw claim ren ewe wiik me mwen kopwe eis pwata a mang an toruk noumw ewe mwonien aninis.

  Met wewen: Omw ewe claim a tawe angangen iwe sa tini ewe mwonien aninis. Kopwe angei noumw chek non ruanu ran ika kukunutiw.

  Met kopwe tongeni fori: Ese pwan wor namwotan omw kopwe for eoch mettoch.

  Taropwen esinesin: Omw ewe claim ren ewe wiik e muchuno <pwinin maram ren ranomwon>aa katonong nge ese kameu pokiten ew osukosuk. Tichikin porous me ekkoch napanapen kae sia tini ngonuk non omw pwor.

  Met wewen: Sia mochen ekkoch tichikin porous sonuk ren ach sipwe tongeni apungano ika en mi tufichin angei aninis non ei wiik.

  Met kopwe tongeni fori: Kokori kich.

  Ren ekewe wesewesan claim fan iten keunon angang:

  1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

  Ren ewe Aninisin an Keuno Angang fan Iten ewe Samwau wate (PUA) prokram:

  Toll free: 1-877-345-3484

  Kapasen Esinesin: Omw ewe claim ren ewe week ee muchuno <pwinin maram ran omwon> a pungono pwe ew wiiken witiwit won <pwinin maram a taweno>.

  Met wewen: Me mwen COVID-19, anukun Oregon pwe kopwe witiwit ew wiik omw kose chuen angang iwe ka tongeni poputa ma angei aninisin omw kose chuen angang. Ei si eita ngeni wiiken witiwit. Kopwe chok pwanong amasoua omw claim non na wiik. Ei esinesin ee erenuk pwe omw ewe claim minen non ei wiiken witiwit.

  Ei anuk ekeran uchok siwin iwe iei meinisin states ra tongeni ataeno ei anuk ren an aramas repwe tongeni mutirino won ew wiik ar angei aninisir. Kich mei angang won ei akasiwin an epwe nomw won neuch computer. Ngawan, pwe si euku nge epwe ukukukun fitu maram. Nupwen uchok sa atawei ewe akasiwin, sipwene tin ngonuk aninisumw ewe ita ururun sipwe ngonuk ren ewe ewin wiik. Sipwe wanong esinesin ren met a punguno mutirinon inet uchok a wor ew.

  Met kopwe tongeni fori: Kose mochen kosap kokori kich ika mak ngeni kich non email fan iten ewe wiiken witiwit. Kich sia fen atawei ururun met sipwe fori ren met ach tongeni. Kokonong me makenong fan iten ei epwe chok amangano ukukun ach tongeni ach sipwe angang won an meinisin claim.

  Kapasen Esinesin: A tour ngeni kich omw ewe repot ren ewe wiik ee muchuno <Ran amwon pwinin maram> Nge, ewe computer ese kuna omw ewe claim. Ika en emon minafe me amasou, iwe kopwe uti ngeni nimu ranin angang an epwe tongeni taweno ma kapachenong omw ewe claim non system. Ika esapw en emon minafe me amasou, kopwe kokori omw ewe Unemployment Insurance Center. Ekewe claim ren taropwen aninis fan iten an keuno angang esapw chuen tongeni fer non ach ewe offesin Employment ika pekin angang.

  Met kopwe tongeni fori: Ika ke amasoua omw ewin claim mi kukunitiw fan nimwu ranin angang ano, ese wor namwotan omw kopwe fori ekkoch angang. Ika ke amasoua omw ewin claim mi napeseni nimwu ranin angang ano, kokori kich.

  Ren ekewe wesewesen claim:

  1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

  Kapasen Esinesin: Omw ewe repot ren ewe wiik ee muchuno <ranamwon pwinin maram> a tour nge ese mwo kameu pokiten sise kuna ew minafen claim sonuk. Ika ka fen amasoua ew miafen claim omw kopwe sinei ika en mei tufichin angei aninis, iwe owm ewe offesin Unemployment Insurance ir mei chok angang won. Mei namwot omw kopwe kokor sefanir. Murin an taweno omw ewe minafen claim, ewe wiik ke wanong omw claim non epwe pusin uchok taweno. Ika kose mwo amasoua omw minafen claim ren pekin aninis iwe mei namwot kopwe kokori ewe Unemployment Insurance Center. Ekewe claim fan iten aninisin an keuno angang esapw chiwen fer ren ach ewe offesin Employment ika pekin angang.

  Met wewen: Kose mwo amasoua omw ewin claim ren pekin aninis, ika ka fen atawei iwe ir mei chuen chok angang won. Ren angei aninis, kopwe amasoua me ruu ewe ewin claim ren an epwe afat ika en mei tufichin angei aninisin an keuno angang, iwe pwan claim iteiten wiik non ew me ew ekewe wiik en mochen angei aninis. Ei kapasen esinesin ee awewe ren omw amasoua omw claim non ei wiik, nge noumw ewe ewin taropwen tingor aninis me nukun uchok esa mwo tonong, ika esamwo tawe angangan.

  Met kopwe tongeni fori: Ika kose mwo amasoua omw ewin claim ren pekin aninis, iwe fori. Ika ka fen tawe, nge a napeseni nimwu ran seni ewe otun ke amasoua nge en mei chok kuna ei esinesin, kokori kich won 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

  Kapasen Esinesin: A tour ngeni kich omw ewe repwot ren ewe wiik ee muchuno <Ranomwon pwinin maram>. Tichikin porousen toun mwonien aninis ren ei wiik epwe mwonota <pwinin maram>. Pokiten ena keukun fansoun kich mi angang won me fansoun ach tini non posto, kose mochen mut ngeni epwe no ruanu ren seni ewe atun ka wanong omw claim ren ewe wiik me mwen kopwe eis pwata a mang an toruk noumw ewe mwonien aninis.

  Met wewen: Sia angei iwe sia angang won omw ewe claim.

  Met kopwe tongeni fori: Ese pwan wor met kopwe fori. Kopwe chok witiwit tori ewe ran epwe era pwan mwonien aninis a monota. Ina otun sipwene awora akasiwin ren omw ewe claim.

  Kapasen Esinesin: Kose mwo atawei me poputani ew claim ren ewe wiik ee muchuno non <Ranamwon pwinin maram> non neum kei computer. Kose mochen niwin ngeni ewe menu iwe ka fini: "Claim a Week of Benefits"

  Met wewen: Kose mwo amasoua omw claim non ei wiik.

  Met kopwe tongeni fori: Amasoua omw claim iteiten wiik. Ren poputan omw kopwe angei aninisin an keuno angang, mei namwot kopwe amasoua omw claim iteiten wiik. Ei mi sokono seni ewe ewein claim (noumw taropwen tingor aninis). Kopwe amasoua me ruu omw kopwe tongeni angeni aninis. Ewe claim mi tonong ren ew wiik inau sun ach katong me apungano ukukun mwonien aninis sipwe tin ngonuk non na wiik. Ew wiik iwe seni Raninifen ngeni Ranomwon. Kose tongeni omw kopwe wanong omw claim ren ew wiik ika ese mwo muchuno ena wiik. Ren sopwosopwenon angei aninis, mei namwot kopwe amasoua omw claim iteiten wiik. Amasoua omw claim ika mwo pwe en mi angang non na wiik. Ika kose fori, iwe en tongeni kopwe poputa sefan murin—en mi tongeni kopwene pwan amasoua ew minafen claim, iwe witi an epwe ketiw.

  Kapaen Esinesin: Ewe system ese mwo mwoneta ren iei. Kose mochen sotuni sefani murin.

  Met wewen: Ewe system mei mwo keuno ren ar repwe angang won. Ach ei system esapw monota seni 12:30am ngeni 2:00am non ew me ew pwin ren ar repwe angang won. Kich mei pwan fori otun an epwe mwo keuno seni 6:00pm-8:00pm non oruen Raninifen iteiten maram.

  Ren amasouen minafen claim esapw monota ika tawe non ranin angang seni 10:00pm ngeni 2:00am, Ranamwon seni 8:00pm tori Raninifen kunok 2:00am, pwan seni Raninifen kunok 8:30pm tori Sarinfan kunok 5:00am.

  Ach ei system fan ekkoch ir mei angang pek me an federal kofemen ewe systmen, iwe ese tufich ika ir mei keuno.

  Met kopwe tongeni fori: Kose mochen sotuni sefani.

 5. U angei ew taropwe mi mak pwe nei iwe taropwen tungor aninis ese ketiw. Nge murin uwa pwan angei ew taropwe mi mak pwe upwene angei aninis. Met upwe angei aninis?

  Lei met ekan fis ika aramas repwe amasou ngeni ruu prokram iwe rese tufichin angei ewe ew, nge ir mei tufichin angei ewe ew. Mei ruu sokkun prokram ren aninisin an keuno angang en mi tongeni amasou ngeni: ewe wesewesan aninisin an keuno angan (UI), me ewe PUA. Kose tongeni omw kopwe neuneu ruu non ew chok fansoun.

  Iwe ika kopwe angei ew taropwen an ese ketiw iwe ew pwe mi ketiw, ekena taropwe fan iten ruu sokofesenin prokram. Kopwenge angei aninis ren ewe prokram en mei ketiw me non. Chechemeni omw kopwe amasoua omw claim iteiten wiik omw kopwe angei aninis non ew me we wiik.

 6. Ika upwe sotuni me amasoua ai claim nge use tongeni ai upwe tawenong won phone non ei wiik, ngang mi tongeni ai upwe repotini non en ew wiik iwe pwan angei chok aninis me non ei wiik?

  Mecheresin me eochun omw kopwe fori iwe kopwe tota online ka amasoua ew a minafen claim ika poputa sefani omw ewe claim mei chon nomw. Ren met ei mei fis ren osukosuken ei fansoun neuch kei phone mei pisi seni akomwan, ina sipwe katon metena omw osukosuk iwe sa niwiniti ewe wiik akomwan ika a taweoch.

 7. U angei ew taropwe mei mak ai upwe kokonong nonei keukun fitu ran ren ika epwe osukosuk neur kewe aninis, nge use tongeni ai upwe tikenong. Met upwe tongeni fori?

  Ika epwe tour ngonuk ew taropwe ika koko seni kich epwe afata nge kich mei niit ekkoch taropwe ika tichikin porous sonuk epwe mutir (non ukukukun 7 ran), iwe si mochen ekena taropwe ika tichikin porous epwe mutir tour ngeni kich. Ika kose tawe ngeni omw kopwe atoura ekena taropwe ika tichikin porous ngeni kich pokiten kose togeni tikenong won phone, iwe sipwe pwan mwut ngonuk ekkoch pwan ran. Ika afen taweno angangen omw ewe claim pokiten ese tour ngeni kich met ekewe si niit sonuk, kich mi tongeni niwin sefan iwe fori an epwe pung.

  Kich mei appachatai fitu phone lines, me pwan katonong chon angang me osukuna chomwong aramas ar repwe ponueni chon kokonong me pwan kokouu. Fansoun witiwit mei kukunutiw, nge kich mi pwan kuna nge mei chok pwan tam otun witiwit. Kich mi pusin pwan kokori ekkoch aramas ach sipwe atawei ekei osukosuk.

 8. Emon chon angang chon wisen apungoi pungun angang ee kokoriei pokiten mei wor osukosuken ai we claim. Met mei namwot upwe fori?

  Ika epwe tour ngonuk ew porous seni kich mei afata pwe si niit ekkoch taropwe ika tichikin porous sonuk epwe mutir (e.g. non ukukun fisu ran, etc.), iwe si mochen ekena taropwe ika tichikin porous epwe mutir ngeni kich. Ika kose tawe ngeni omw kopwe atoura ekena taropwe ika tichikin porous ngeni kich pokiten kose togeni tikenong won phone, iwe sipwe pwan mwut ngonuk ekkoch pwan ran. Ika afen taweno angangen omw ewe claim pokiten ese tour ngeni kich met ekewe si niit sonuk, kich mi tongeni niwin sefan iwe fori an epwe pung.

  Ren napenon ekei claims, iwe si euku nge epwe ukukun 10 wiik ren an ewe chon anganga claim epwe fori pungunon omw ewe claim.

 9. U angei ew taropwe pwe mei wor osukosuken ai we claim, nge ese pwan afat met. Met upwe for ngeni ai we claim? Met upwe chok sopweno mo amasoua ai claim iteiten wiik ita nge mettoch meinisin mei murine?

  Ewer, kopwe chok sopweno me amosoua omw claim iteiten wiik ita nge mettoch meinisin mei murine. Ekkoch popun me wewen omw kopwe angei ekei taropwe iwe:

  • Ke esinesin pwe nein uchok ke atououk seni angang ika ke faier seni omw angang non ewe atun ke amasoua omw ewe ewin claim.
  • Omw ewe claim ese eoch pokiten ese wor rech ew reekot ren omw mwoni tonong.
  • A temeseni ew wiik ai witiwit ai upwe amosoua ai claim iwe iei upwene poputa sefan.
  • Nupwen omw amasoua ew claim non ew wiik, ke afatanong pwe ese eoch ngonuk ew me nein met ekewe mei afatetiw ren an emon epwe tufichin angei aninis.
 10. Epwe ifa ukukun taman an epwe taweno ai we claim iwe ua tongeni angei nei chek? Nge ika ese wor nei chek?

  Omw kopwe kuna pwe sa angang won owm ewe claim esapw wewen nge a fateno pwe en mei tufichin angei aninis. Met tongeni epwe wor osukosuk ren an epwe amwochu mwonien aninis an epwe kameu. Mecheresin me eochun omw kopwe katon ika omw ewe claim a taweno ika noumw ewe mwonien aninis a fen sent iwe etino won OED’s Online Claim System at Employment.Oregon.Gov/OCS. Ika en mi tongeni kuna pwe a taweno omw ewe claim, iwe cheki non e new ran epwet eto ika safen tini noumw ewe mwonien aninis. Me mwen kokori OED, witi ew taropwe sen OED an epwe afata pwe ir mei niit ekkoch taropwe ika tichikin porous sonuk.

 11. Aninisi kewe ese ketiw, kukunutiw ika afen keuno. Pwata?

  Aninis epwe tou ika pwe en mei tufichin nomw won aninis. Ekkoch popun me tongeni esenipa omw kosapw tongeni nomw won aninis:

  • Tou seni angang;
  • Ika ke faier ika saspen seni angang;
  • Etiwano ew fansoun ita ururun en mi tongeni angang non ewe wiik en mi claim.
  • Kose mochen angang;
  • Kose etiwa ika kose kokori ewe nenien angang ika mei katonong seni ewe offesin WorkSource non Oregon;
  • Etiwano ranin chufengen ren orientation ngeni ewe offesin WorkSource non Oregon;
  • Semwen ika feiengaw;
  • Kose aponueta me kut angang;
  • Fiti Sukun;
  • Kose nomw non omw ewe kinikin me nukun uhcok ika en mi kut omw angang;
  • Kose mochen me kose mwoneta omw kopwe angang;
  • En mi angei mwonien ritaer, niwinin vacation, niwinin holiday;
  • Mwet seni ew wiik nge kose poputa sefani omw ewe claim; pwan
  • Omw ponueni ew kapaseis won omw ewe claim non nikinikin nge epwe awora ew osukosuk.

  Ika mei wor ew osukosuk, iwe sipwe kokoruk won phone ika non taropwe. Sipwe awewei ewe osukosuk pwan ifa usun an osukosuka omw ewe claim. Sipwe awewei ekkoch tichikin porous fan iten ewe osukosuk. Kose mochn mutir me ponueni ika en me angei ew taropwe omw kopwe amasoua, we taropwe ren tingorun ekkoch taropwe ika fateochun porous, ika ew message won phone. Aninisumw ewe mei tongeni epwe mangeno tori omw kopwe poneueni ika porous ngeni kich. Ika kose osen ponueni, iwe kich mei tongeni ekeunoi aninisumw ewe. Sopweno me fori omw claim non wiik nein uchok online ika on ewe Weekly Claim Line nupwen kich mei fori ach angangen chosa won omw ewe claim.

  Kich sipwe apunguwenoi ach finata anongonong won met en mi awora, omw nenian angan, ika pwan ekkoch pekin. Ika ewe finata me mutata aninis iwe en mi aponueta met urururun kopwe fori, iwe sipwe moni aninisumw non ei wiik, pachenong ekewe wiik afen no. Iteitan sipwe ekeunoi aninis, sipwe tini ngonuk ach finata epwe awewe pwata ee keuno aninisumw ewe, non meni fansoun, ifa usun omw kopwe pwan tongeni neuneu sefan aninis, ika ifa usun omw kopwe aponua ika kose tipeew ngeni.

 12. U angei ew taropwe pwe mei namwot ai upwe poputa sefani ai we claim. Pwata? Ifa usun ai upwe fori ena?

  Ewe Employment Department epwe pusin uchok akeunoi aninisumw ika pwe ke:

  • Mwet seni ew wiik ika napeseni ren omw kopwe amasoua omw claim ren ewe wiik.
  • Angei ukukun aninisumw ewe non ew wiik ika napeseni
  • Angang full-time
  • Esinesin an ese wor mwoni tonong murin ew wiik omw esinesin omw mwoni tonong

  Ika omw ewe claim epwe keuno ren ew me nein ekei popun asan, kopwe poputa sefani omw ewe claim. En mei tongeni akeunoi pwan poputa sefan omw claim fan fitu ika mei namwot ei ier mei tou aninis. Poputa sefani omw ewe claim non ewe wiik ke mochen angei aninis.

  Ika omw ewe claim ee keuno pokiten omw angang, en mi tongeni poputa sefan owm ewe claim ren omw tota won ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim iwe fini ewe “Restart your claim

  Ika kose mwo angang seni ewe otun en mi saingoni me amasoua omw claim ren aninisin ewe wiik, en mei tonge etino won ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim omw kopwe poputa sefani omw ewe claim.

  Ika en mi angang seni ewe otun en mi saingoni me amasoua omw claim ren aninisin ewe wiik, mei euchea kopwe kokori kich. Amwonata tichikin porosen omw ewe nenien angang nupwen omw koko. Ei mi pachenong ewe pwinin maram en mi angang; itt, nampan phone me addressin omw ewe nenien angang; iwe kapachanapen omw mwoni tonong seni omw kewe nenien angang. Nupwen ka poputa sefani omw kewe claim, mei chok namwot omw kopwe amasoua ngeni aninis non wiik.

 13. E toriei ew taropwe pwe ai we claim ese pung. Met wewen na? Met upwe tongeni fori?

  Omw ewe claim ese eoch pokiten kose aponuetai met ekewe mei afat ren omw kopwe tongeni nomw won aninis me tichikitiw non Kapas eis 1. Ren pungun iwe wewen ese mwo wate omw mwoni tonong ika ese mwo unus noumw awan angang ren omw kopwe tufichin neuneun ewe wesewesean aninis ren an keuno angang. Ika omw ewe claim ren ewe wesetan mwonien aninis fan iten keunon angang ese pung ika unuseoch, en mei tongeni tufichin angei ewe PUA prokram. Angei ach ewe Tesin ika en me toneni angei aninis ren omw kopwe sinei, ika amasou ngeni PUA ikei/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim.

 14. E tori ew taropwe pwe ngang mei tufichin neuneun ewe aninisin an keuno angang, nge ewe Employment Department mei anomwur pokiten an napeno met me kameu ika ew angangen sona. Inet upwe tongeni angei aninisi?

  Momo mei nuno ika ekon wate. Ike en mi angei mwonien aninis nge kose tongeni neuneu, ina met e esinpatai an epwe nuno met mei kameu. Ika ekon nuno met ir mi men ngonuk, ina epwe toruk ew taropwen omw kopwe mensefani ika omw pung omw kopwe apenua. Non noumw ewe taropwe mei wore w finata seni offes, mei afatetiw ewe popun an ewe momo a nuno. Nunon niiwin ika met mi kameu mei tongeni epwe seni:

  • Mwaninon esinesin ren mwoni tonong nupwen omw amasou ngeni aninisin non wiik.
  • Mwaninon esinesin ren niiwinin ritaer
  • Angei aninis, nge ewe pungun finata mei afata pwe en mei tufichin angei aninis iwe murin a niwin sefan ren epwe aponua.
  • Momo mei katou me mwan ach sinei osukosuken omw ewe claim
  • Aninisumw ewe non ew wiik a kukunitiw pokiten ew akasiwin an epwe pung omw ewe mwoni tonong non ew ier.
  • Amwochu ekkoch tichikin porous ren omw kopwe angei aninis ita ururun kose tufichin kopwe angei.

  Ike epwe nuno momo en mei angei, iwe kopwe eniwini sefan unusan ewe keukun mwoni. Kosapw amanga met kopwe men sefani. Napanapen men sefani mei tongeni pachenong:

  • Angei seni niwinumw ika omw mwoni tonong
  • Angei fenu ika pisek ika kose kametiw
  • Amwochu ika apeti an esapw tour ngonuk noumw mwonien takises seni state me federal
  • Anomwu aninisumw mwonien an keuno angang non ekan ran mwach

  Kosapw keuno me amasoua omw claim fan iten aninisin wiik ren uchok pokiten an nuno momo. Nupwen uchok an kamesefan ewe momo mi nuno, iwe sap wan poputa me men ngonuk aninisumw. Ekkoch angangen kame sefan ren nunon momo mei kukununo ika keuno non ei atun osukosuken samwau mei wate.

  Angangen sona me chofona Fraud wewen mei fiti netipomw omw mwaken ren met en esinesin won ika amwochu tichikin porous ren omw kopwe angei aninis. Ika mei fiti netipomw omw kopwe opwa mettoch ika mwaken me wanong tichikin porous, iwe ew fraud. FRAUD EW TIPIS iwe mei tongeni punguno omw kopwe angei omw chapen tipis mei pwan pachenong pekin atipis. Ekkoch awewe ren met mei tikin fraud:

  • Kose esinesin ren ranin angang en mi etiwano ika angang kose etiwa
  • Awora tichikin porous ika amwochu tichikin porous ren omw kopwe angei aninis
  • Kose aponueta me esinesin ika wanong meinisin omw mwoni tonong nupwen omw amasoua omw claim non ew wiik
  • Ese pung omw esinesin ren omw tou seni angang (katon Esinesin fan iten tou seni angang)
  • Amasou ngeni aninisin non wiik nupwen en mi nomw non imwen kanipus

  Fitien netip an mwan esinesin ika kose esinesin omw mwoni tonong nupwen omw amasou ngeni aninisin non wiik ew fraud. Fraud esapw chok ren an nuno momo, nge mei pwan tongeni asenipa omw kopwe nomw won ‘penalty weeks’ an epwe akeuno omw angei aninis non ekan ran mwach.

 15. U angei ew taropwe mei afat pwe usapw angei nei aninisin an keuno angang tori an wesino an ewe wiik use tongeni angei aninis non. Met ekewe wiiken chapen tipis? Met upwe tongeni fori?

  Ika en mei angei aninisumw nge ita ururun kose tongeni angei aninis, kopwe men sefani ngeni kich ena mwoni. Ew anen sipwe tongeni mwoni iwe sipwe angei seni aninisumw non ekan wiik mwach an epwe niwin sefan met momo mei nuno tori an unusutiw. Ika ekewe momo mei nuno pokiten omw fori angangen sona me chofona, kich mei tongeni pwan pacheta ewe wiiken chapen tipis. Ekkei epwe poputa murin omw kewe momo mi nuno a kame sefan. Wiiken chapen tipis ekewe wiik kose angei aninisin an keuno angang ika mwo pwe en mei tufichin kopwe angei aninis.

  Pokiten kose tufichin angei aninisin an keuno angang non ewe wiiken chapen tipis, en mi tongeni kopwe nomw won Pandemic Unemployment Assistance (PUA) program. Kopwe amasou ngen ewe PUA iwe pwan amasoua omw PUA claim ren ew me ew wiik non ewe wiiken chapen tipis. Ewe keukun me fan ren aninisin PUA non ew wiik iwe $205, ika en mi angei PUA iwe epwe pwan kapacheta $600/wiik (muchunon July 25). Ekewe wiik en mi angei aninisin PUA ese pwan anea ren keunon omw ewe wiiken chapen tipis.

  Ren awewe, ika ukukun ewe momo mei nuno ke angei $302 non ekewe ran akomw, aninisumw non ew wiik iei $151, iwe a ruu omw wiiken chapen tipis, iwe:

  • Wiik 1: Aipwe anomwu aninisumw ewe $151 non ew wiik. Niwinumw ewe mei nuno a kametiw esopw.
  • Wiik 2: Aipwe anomwu aninisumw ewe $151 no ew wiik. Niwinumw ewe mei nuno a katemetiw unusan.
  • Wiik 3: En met tongeni angei $0 iwe ka atawei omw ewe ewin wiiken chapen tipis, ika en mei pwan tufichin nomw won PUA, mei pachenong ewe $600 me kapacheta non ew wiik (muchunon July 25). Ika en mei mochen aninisin PUA, mei euchea kopwe amasoua ew taropwen tingor aninis ren PUA pwan ewe taropwen claim ren aninisin non wiik.
  • Wiik 4: En met tongeni angei $0 iwe ka atawei omw ewe oruwan wiiken chapen tipis, ika en mei pwan tufichin nomw won PUA, mei pachenong ewe $600 me kapacheta non ew wiik (muchunon July 25). Iwe mei namwot kopwe amasoua omw claim ren aninisin PUA non ew wiik.
  • Wiik 5: Ika ese kose angei aninisumw minen non ewe wiik akomw pokiten en mei chok nomw non ewe wiiken chapen tipis, iei ka tongeni angei noumw ewe $151 ren ewe wesewesan aninis me pwan ewe $600 mei kapacheta non ew wiik (muchunon July 25). Ika kose aponueta omw ewe wiiken chapen tipis, en mi tongeni sopweno me amasaoua aninisumw ren PUA.
 16. U angei ew taropwe mei afat pwe ai claim ese ketiw. Ngang mei tongeni fori ew angangen aponua?

  Ekkoch aramas rese ketiw pokiten ar afata pwe rese kut ar angang ren ekkoch nenien angang. Sia fori an epwe pusin taweno angangen ena. Ekena claim epwene fer nge en kopwe sopweno me amasoua omw claim non wiik. Ika ese ketiw omw kopwe angei wesewesen aninis fan iten an keuno angnag pokiten ke pusin angang ngeni omw kompeni, amasou ngeni ewe Pandemic Unemployment Assistance (PUA) program.

  Ese nifinifin fansoun ewe Employment Department epwe ekukunatiw ika esapw etiwa aninisumw, sipwe tin ngonuk ew taropwe esinesin, itan administrative decision (pungun fianata seni ar ewe offes ee wisen mesemes). Ika kose tipeew ngeni ewe pungun finata, mei wor omw pung omw kopwe aponua ren omw kopwe tungor epwe wor kapung ika arongorong. Ewe taropwen esinesin mei pachenong taropwen omw kopwe tingor ew arongorong, pwan tichikin met kopwe fori omw kopwe wanong noumw taropwen kopwe aponua met mei punguno.

  Napengeni pungun finata seni ekewe mei tekia ika chon mesemes ekan taweno non 20 ran murin ach tin ngonuk, iwe kosapw witiwit omw kopwe amasou noumw taropwen kopwe aponua met mei punguo ika ke mochen ew arongorong. Ika kose amasoua ew taropwen aponua ewe finata non 20 ran, iwe esapw chuen wor omw chance omw kopwe siwini ewe pungun finata. Ika en mi aponua ewe pungun finata seni ar ewe offes ee wisen mesemes, sopweno me amasou ngeni aninisumw non ew me ew wiik. Ika kose amasoua omw claim nupwen omw ewe tingoren apenua ar pungun finata, iwe mei tongeni kosapw angei niwinumw non ekena wiik ika pwe en mi wineni ewe arongong.

  Arongorong epwe fis won phone iwe epwe nomw fan amwenian ewe independent Administrative Law Judge (ALJ). Ewe ALJ epwe katon omw ewe case iwe epwe uwau an finata epwe anonongongon won ekewe taropwe mei katonong ren tichikin porous. Mei mumwuta omw kopwe awora omw pisekin pwarata ngeni ewe ALJ. Anapano kae non ewe Unemployment Insurance Claimant Handbook.

NIWIN NGENI ANGANG

 1. Ai we nenien anang a mwochen upwen niwin ngeni angang nge ngang u ekieki pwe ese tumwun. Ngang mi chuen chok tufichin angei aninisin an keuno angang?

  En mei chuen uchok tufichin angei aninisin an keuno angang. Sise tongeni ach sipwe akeunoi aninisumw ika kose niwin ngeni angang ika pwe nonomwun non angang mei atai ewe anukun state ren pekin tumwunun non angang an epwe euku cheufetanin coronavirus. Sise tongeni sipwe akeunoi aninis ika ekkoch “resapw etiwa angang” pokiten ewe angang ese “tumwun”. Ei a awewe ngeni afeiengaw ngeni manawen emon, tumwun, pwan ekkoch met mei punguno sipwe pwan katon eoch. Mei murine kopwe sinei pwe ren angangen finata ren ei mei anonga won ew, katoneoch epwe awenewen ngeni ewe case iwe mei tongeni epwe tam angangen. Nupwen omw amasoua omw claim non ew wiik, tichikietiw ika aunusatiw met mei euchea non ewe pwor. Mwoneta ngeni ach sipwe kokoruk ika omw ewe nenien angang.

  Metekewe mei euchea si atona iwe:

  • Ewe angang kopwe fori mei “tumwun angangan”? Ika ewe angang ese tumwun, iwe omw kose fori ewe angang esapw apeti omw kopwe angei aninisin UI.
  • Mei wor omw “popun mei euchea” omw kose fori omw ewe angang ika omw tou seni omw ewe angang? Ren omw angang epwe eisinuk omw kopwe fori angang mei atai anuk mei anea pwe “popun mei euchea” akawein ika en mi ereni omw ewe nenien angang met ena omw osukosuk ika eurek nge omw ewe nenien angang ese etiwa me nenengeni. Pwan, ika emon tokter ee erenuk pwe kose tongeni kopwe fori ewe angang iwe en mi kuta eochu ekkoch me nukun wisomw ewe omw kopwe pwan ani angang ren an epwe mwumwuta seni omw ewe nenien angang, nge omw ewe nenien angang ese ika esapw fori, ena mi pwan anea pwe “popun mei euchea”.

  Ren iei mei pwan wor ach kewe anuk non mwochomwochen fansoun mei afata pwe ese keuno omw angei aninsin UI ika pwe kose mochen angang “ mei atai anukun an ewe kepina anuk ren an aramas repwe imwuno me atawawa nefin seni ekkoch ren keukun ekkoch mwokutukut ren an epwe akukunatiw cheunon ewe coronavirus.” Ika omw ewe nenien angang ese aponuetai ewe anuk ren suk sefan (Pisekin tumwun ren inis (PPE), imwuno seni ekkoch, pwan met mei awenewen ngeni) iwe ese tongeni an epwe keuno aninisumw ika pwe kose mochen angang non ekena napanap.

  Ewe Employment Department ee anongonong won ekewe sou sinenap seni public health ren osukosuken tumwunun non nenien angang. Iwe, ika ew pisnis epwe suk nge ir mei aponueta ekewe anuk ren pekin tumwun mei katou seni ekewe angangen public health, iwe ren menapan, aramas repwe tongeni niwin ngeni angang. Aramas resapw niwin ngeni angang ika ese ponueta ekewe anuk.

  Awewe, ika ekewe anuk mei awenewen ngeni ew sokkun angang mei afat ren met epwe kawor ngeni chon angang ren tumwun inisir ika PPE, nge ewe pisnis ese awora ngenir, iwe emon chon angang ese tongeni epwe keuno neun ewe aninisin UI ika rese etiwe ar repwe niwin ngeni angang. Ika ewe pisnis a suk {1me ir mei aponuetai ekewe anuk mei kawor, iwe ren menapan, ika ewe chon angang ese mochen niwin ngeni angang iwe esapw tongeni angei aninisin.

  Mei chomwong met epwe pwan tongeni ketiw ren ei, ika mwo. Ika ew me nein osukosuken ewe COVID-19 mei akoko ngeni ach ewe anuk non mwochomwen fansoun (katon kapas eis 3) mei awenewen ngonuk, iwe en mei chuen uchok tongeni sopwosopweno mei angei aninisin UI. Awewe, ika noumw ewe tokter ee pesei ngonuk omw kosapw niwiniti angang.

  Ika en mi angei aninisin PUA pwan ew me nein popun ewe CARES Act (katon Kapas eis X) , iwen en mi tongeni sopwosopweno me angei aninisin PUA.

  Ewe Employment Department esapw pwan witi ew finata ren pekin tumwun seni ewe Occupational Safety and Health Administration (OSHA) an epwe finata ika en mi tufichin neuneu ewe aninisin UI. Ach finata ee anongonong won met tichikin porous mei wor rech.

 2. Use tongeni niwiniti angang non ewe pwinin maram mei afat won nei we taropwen tingor aninis. Met upwe fori?

  Non fansoun ese wor osukosuken ei waten samwau, ika pw eke ereni kich pwe en mi akoten omw kopwe niwin ngeni angang non ewe fansoun ika pwinin maram mei afat, neuch kei system ika kampiuter epwe pusin uchok ekeunoi niwin poputa seni ewe fansoun a ekieki nge ka niwin sefan ngeni angang iwe ese pwan chuen namwot ngonuk ewe aninisin an keuno angang. Ei mi fetaneoch non ekewe otun ese wor osukosukun samwau, nge iei a efisata osukosuk. Sia awora ekkoch akasiwin ngeni neuch kewe kampiuter an esapw akeunoi ekewe claim. Napengeni ekkei claim mei pwan niit an neuch kewe chon angang repwe atona iteiten ier, nge fan ekkoch neuch chon angang repwe koko an epwe awesano an ekan pusin keuno.

  Ika omw ewe claim mei keuno—ika kose niwin ngeni angang nge aninisumw ewe a keuno, kokori kich ach sipwe poputa sefani omw ewe claim. Kosapw amasoua pwan ew minafen claim.

 3. Nupwen ewe county epwe nomw non Phase 1 ren an epwe suk sefan, ekewe aninisin an keuno angang epwe keuno ngeni ekewe ir ar angang mei pachenong non ewe Phase 1?

  Ika omw ewe county a ketiw an epwene suk sefan fan nurun anukun Phase 1, ese wor met epwe oumwesi omw ewe nenien angang ika rese tongeni repwe aponueta ewe anukun Phase 1. Nge ika ir mei niit ekkoch fansoun ar repwe tongei aponuetai anukun public health.

  Ika omw ewe nenien angang ese suk sefan, en mi chen uchok tufichin angei aninisin an keuno angang.

  Ika omw ewe nenien angang ese suk sefan nge kose mefi nge kopwe tumwun omw niwin ngeni angang pokiten rese aponueta anukun public health, iwe en mei chuen tufichin angei aninis. Katon kapa seis Ai we nenien anang a mwochen upwen niwin ngeni angang nge ngang u ekieki pwe ese tumwun. Ngang mi chuen chok tufichin angei aninisin an keuno angang?.

 4. U mochen aninis ren kuten angang. Ifa usun omw kopwe aninis?

  Meinisin state WorkSource Oregon centers mei awora ew waten kinikinin aninis an epwe aninis ren omw kopwe niwin ngeni angang. Taropwen iten nenien angang, aninis ren forun resume, pisekisekin kuten angang, pwan iten nenien angang mei suk mei pwan pachenong non ekena aninis mei kawor. Chon angang ir mei monota ar repwe anisuk pwan awewei ngonuk ekewe aninis epwe tongeni anisuk nupwen omw kut angang. En mei tongeni pwan etino won ewe Oregon Employment Department website.

Ifa usun kopwe poputa sefani omw claim ren aninisin kese angang?

 1. Pwata an emon aramas claim epwe kauno seni ewe ofesin Oregon Employment Department?

  Mi wor ruwanu popun a tongeni kauno an emon claim: ika en:

  • Ke skipini ew week ika fite week kese filini omw claim
  • Omw peiof a ukukun ika watte seni omw ewe aninisin week.
  • Ika ke angang full-time.
  • Ika kese repotini meinisin omw moni tonong murin omw repotini me ewe week ano.
 2. Mi wor ew weekan witiwit ika upwe poputa sefani ai claim?

  Apw, ika ka fen kauno ew week, iwe kese pwan witiwitino me mwen omw poputa sefani omw claim.

 3. Ifa usun upwe sinei pwun upwe poputa sefan ika amasow sefan ai claim?

  Am upwe uronuk non ena Online Claim System ika non taropwe ika epwe namot kopwe poputa sefani omw claim.

 4. Met sokun porous upwe awora ren ai upwe poputa sefani ai claim?

  Have Kopwe awora taropwen ika porousen omw nenien angang ika ka kori kich. Kopwe awora ekewe ran ka angang, iter, namban fon, me ar atres ekewe chon awora angang; pwan fite kaukun noumw moni tonong seni omw ekewe nenien angang. Nupwen ka poputa sefani omw claim, iwe ka pwan tongeni filini iteiten week.

 5. Ika ka pwan towu seni angang nge kopwe forsefan ika poputa sefani omw ewe claimin omw Reglar Unemployment Insurance (UI), Pandemic Unemployment Compensation (PEUC) ika Extended Benefits (EB):

  Kopwe teta wonline ren ena system ika:

  • Kese flini ew week ika napeseni ren omw claim. IKA-
  • Iei kese chuen angang ika ka keran kauno omw angang.

  Ach ena Online Claim System mi nomw fan ena Quick Links ren https:/unemployment.Oregon.gov.
  Tiki ena e mak #8 ren omw kopwe forsefan ika poputa sefani omw claim won ach ei Online Systems.

  Mi weires ngonuk? Amasowa ei taropwen Chuuri Kich ren sopwosopwen aninis. Tiki ena e mak “Contact” ina e nomw won penimwan me asan won ach ena websait unemployment.oregon.gov. Fori fichi kopwe amasowa ena kinikinin e mak “Restarting my claim” ina e nomw fan ena e mak “How Can We Help?” kinikinin.

  POROUS OUCHEA: Ewe prokramen PEUC epwe mwuch non Dec. 26, 2020. Ika en mi akangei aninisin PEUC, iwe aipwe amweta ngeni enan prokramen Sopwosopwen Aninis ika Extended Benefits ika en mi elichipon. Ika kese elichipon iwe aipwe mak ngonuk eche taropwe. Non ei atun, EB a awora ekoch aninis non pwan kaukun 20 week.

 6. Ika ka pwan towu seni angang nge en mi angei aninisin Pandemic Unemployment Assistance (PUA)

  iwe kopwe poputa sefani omw claim. Aia ach en Contact Us Form ne mak ngeni kich ika kori kich ren 1-877-345-3484 ika en mi:

  • Kese flini ew week ika napeseni ren omw claim. IKA-
  • Iei kese chuen angang ika ka keran kauno omw angang.

  Ach ena Online Claim System mi nomw fan ena Quick Links ren https:/unemployment.Oregon.gov.
  Tiki ena e mak #8 ren omw kopwe forsefan ika poputa sefani omw claim won ach ei Online Systems.

  Mi weires ngonuk? Amasowa ei taropwen Chuuri Kich ren sopwosopwen aninis. Tiki ena e mak “Contact” ina e nomw won penimwan me asan won ach ena websait unemployment.oregon.gov. Fori fichi kopwe amasowa ena kinikinin e mak “Restarting my claim” ina e nomw fan ena e mak “How Can We Help?” kinikinin.

  .

 7. Uwa niwin ngeni ai angang me mwen ai tongeni amasow ngeni PEUC. Ai kaukun claim nge $0. Met upwe fori iei?

  Kopwe amasow ena applikason online ren PEUC prokram won ach ena Online Claim System Tiki option #4 renm omw kopwe filini omw aewin PEUC claim. Mi wore kana porousen emwen me kachiton foforin ei angang epwe anisuk.

Momo mei nuno ika ekon wate

 1. Meta na momo mei nuno ika ekon wate? Meta ekkena sakkun popun ren momo mei nuno ika ekon wate?

  Wewen ew momo mei nuno pwe ka kan angai momon aninis kena kese kan naf ngeni angai. Mei wor chomong popun ren ew momo mei nuno. Ekkoch a fis pokiten an aramas ngeni kich poraus mei mwan ika ese unus. Ekkoch a fis pokiten mwan seni ewe ofes, me pwan ekkoch a fis nupwen ew finita sia fori a siwin non arongorong sefan, murin sia angai poraus mi sokuno seni met mi nom rech nupwen sia forata ach we finite.

 2. Use tipeew ngeni ewe finitan momo mei nuno. Met upwe fori?

  Sia sinei pwe mi fakkun aweires ngeni aramas kena ra angai ekkei finite. Sia mochen sipwe akisano aweires me met a fis ngonuk ren eoch momo mi nuno. Ika pwe sia kuna me pwe mi mwan ach we finitan kosapw angai, are ika pwe ka tongeni awora pwan ekkoch mo poraus kena e pwarata pwe en mei naf ren aninis, sia mochen kopwe iseni ewe aninis.

  Annukun mun nap e mochen pwe ika sia finita pwe en kose kan tori ekkewe awukuk mi nom fan annuk ren aninis, sipwe fakku erenuk pwe en kan momo mei nuno me mwan me pwan ngonuk ew fansoun eom kopwe angingii ewe finita. Kopwe kan tongeni kapas eis ngeni ach ei finita ren eom kopwe tungor ew arongorong me mwan emon Administrative Law Judge mi kono.

 3. Meta ewe tetenin momo sefanin ewe aninis?

  Nupwen mi wor momo mei nuno, mi wor apechakun seni annuk ren ach sipwe satoni ren ach sipwe angai sefanir. Ika pwe ewe momo mei nuno ese fis pokiten me ka fori, sia kan chok awukuno ewe niwinimang ren ach ngonuk eom kopwe moni sefani ewe momo mei nuno seni ach eiemueno ewe niwinimang seni momon aninis me mwach kan. Nge pwan ren ekkoch sakkun momo mei nuno, ekkoch sakkun fofor ren angai sefani mi wor rech ach sipwe eaea. Sia kan chok forata ew sakkun amonon momotiw na epwe kan kisikis aweires ren moni won en. Nupwen ei Semauter, sia kan angai fichi fufichin ekkei sakkun finei mei amecheres nge ra pwan fakkun akisikisano ach sipwe angai sefani ekkewe momo mei nuno.

 4. Met epwe fi sika pwe use kan tongeni moni sefani ewe aninisin ese wor angang uwa angai, nge use naf ai upwe angai?

  Sia weweiti pwe en meni kosapw tongeni mutir moni sefani ngeni kich. Sia sinei pwe chomong chon Oregon ra nom non fansoun weires iei, me pwan ew nasenon mettoch si mochen fori epwene eisinuk ren eom kopwe mon sefani ewe aninis ka nuku pwe en ka kan naf eom kopwe angai.

  Nupwen ei semauter, kan angai fichi fufichin ekkei sakkun finei mei ngeni kich. Sia akisano ach ei angai sefani ekkewe momo mei nuno ren onu meram ren ach sise eiemueno ewe moni seni noum we aninis me mwach kan ren momon ewe moni ke niwinimang. Ifa pwe chuen chok aweires ngonuk ren moni ren eom kopwene monsefani ekkewe aninis murin onu meram, iwe kopwe kan tongeni eis ren pwan pachenongen onu meramen kosapw momoni. Seni annukun Oregon, ika sisa mo angai momo murin nimu ier, iwe sipwene awasano ewe niwinimang.

  Ren pwan ekkoch sakkun momo mei nuno, sia fakkun akisefani ach achocho ne angai momo pokiten osupwangen moni ei chomong chon Oregon ra kan sapngeni. Sipwe sopwesopweino ne nenengeni ewe semauter me pwan pungun ngawenon ei economi.

  Kopwe Sinei: Ika pwe seni mwan sia akisano eoch eom we aninis ren ach sipwe monsefani ewe moni ka niwinimang, iwe sipwe tingsefani eom we aninis ren ena wik. Ika pwe ususun eom we claim ese pwarata pwe eom we aninis a titisefaniuou ngonuk murin nimu ran, iwe kose mochen kopwe eaea ewe taropwen Kokori Kich ren eom kopwe ator ngeni kich. Kose mochen makei “BPC” non ewe boren “Issue Description” non ewe taropwe.

 5. Ifa usun eom ka kan apechano ukukun fita upwene kan mon sefani ew wik ika meram?

  Sipwe forata ew amonan momo ren emon me emon aramas epwe fiti ususun met kei a fis me pwan sakkun ewe momo mei nuno.

 6. Ngang mi tongeni eis ai upwe moni ew nonon mi kis seni met ewe ofes a forata?

  Ngou, kopwe kan fori ena tungor. Sipwene kan mo mochen ach sipwe nuku ngeni ewe nonon momo sefan mi kisino.

 7. Ifa usun ai upwe aeoeo ren ew awasino?

  Tungor ew awasino ren eom kokori 503-947-1995 ika eaea ewe taropwen Kokori Kich. Kose mochen makei “BPC” non ewe boren “Issue Description” non ewe taropwe.

Weekan Witiwit

 1. Met wewen ei “Weekan Witiwit”?

  Ewe ‘weekan witiwit’, iei ewe aewin week murin omw ewe claim ika en mi elichipon ren ekewe tichikin requirements. Kopwe claimini ewe week, nge kesapw angei peiofun. Pokiten osukosuken ei COVID-19, sia aukano ewe weekan witiwit, wewen pwun kopwe angei peiofun ei aewin week. Esapw pwan kapach ngeni omw ewe kaukun monien claim (omw ewe amuchun kaukun monien aninis). Kopwe chuen angei 26 week ren aninisin UI.

 2. Ifa nakataman ei ‘weekan witiwit’ epwe kauno?

  Ei weekan witiwit epwe kauno ren pekin Unemployment Insurance (UI) ren aewin claim en mi filini seni Mas 8, 2020, tori March 13, 2021. Ekewe aewin claim mi elichipon ren UI mi file tori March 13, 2021, repwe angei momon ei weekan witiwit.

 3. ifa usun ai upwe sinei pwun ngang mi nomw non ‘weekan witiwit?’

  En mi tongeni rifiuwini ekewe week non omw claim me ekewe a fen tour momon seni ewe Online Claim System. Katon porousen ekei claim on ena Online Claims System iwe ka fini ena e mak ‘Where is my check?’

 4. Nge epwe ifa ika uwa claimini ai ewe ‘weekan witiwit’ me mwen Mas 8, 2020?

  Ewe weekan witiwit epwe chok aukano seni Mas 8, 2020 tori March 13 2021. Ika ke claimini omw ewe weekan witiwit me mwen, iwe kosapw angei monien ei weekan witiwit.

 5. Ika u keran filini ai unemployment claim nefinen Thanksgiving 2020 me March 13, 2021, epwe wor ai aewin ‘weekan witiwit’?

  Ika ke keran towu me angang, omw ei weekan witiwit epwe chok pwan kauno. Ika ke keran filini omw ei claim me mwen am poputa ne angang won ekei claim, iwe en mi tongeni angei monien non nesoponon ei chok maram. Murin ena, ewe weekan witiwit epwene pwan tou mon ika e file me mwen March 13. Ika ke filini omw claim murin March 13, iwe kesapw angei monien ei ‘weekan witiwit.’

 6. Met upwe fori pwun upwe angei monien ai ‘weekan witiwit’?

  Esor met kopwe fori. Ewe Ofesin Employment repwe pusin ngenir aramas nour ei moni ika ir mi elichipon ren ekei weekan witiwit non ewe kinikinin fansoun.

 7. Inet epwe tori ei monien nei “weekan witiwit?’

  Weinapen porous, noumw moni epwe toruk non ekoch ika fitow chok ran, ren ewe anen moni ka finata.

  Ika en mi akangei aninisin Pandemic Unemployment Emergency Compensation (PEUC), Extended Benefits (EB), ika aninis seni Workshare,nge, sipwe pusin fori ekei angangen moni. Ach katton nge usun epwe tori nesoponon January an epwe toruk noumw monien ‘weekan witiwit’ ika pwun ai fori ekei angang. Ese pwan ouchea kori kich ne tingor aipwe fori noumw monien weekan witiwit, ika mwo am mi chok angang won.

 8. Epwe fite monien nei ‘wekan witiwit?

  Noumw monien weekan witiwit epwe weweno chok me monien noumw weekan monien aninis ren unemployment. Nge, mi chok kauk me asan esapw tori ewe kauk. Ren meinisin claim, ewe amuchun kauk nge anean 26 ngeni nonon omw monien aninisin week.

 9. Epwe pwan wor nei aninisin ewe monien Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) epwe chu me nei monein ‘weekan witiwit’?

  Ika omw ‘weekan witiwit’ mi sereni non nefinen Mas 29, 2020, me July 25, 2020, nge en mi elichipon ngeni ekei aninis, iwe epwe pwan toruk ukukun $600 FPUC moni. Ika ka fen angei unusen noumw kewe 26 weekan unemployment non ei kinikinin fansoun, iwe epwe chok toruk ewe $600 monien FPUC.

 10. Epwe pwan wor nei monien LWA fan iten ai ‘weekan witiwit?’

  Ika omw ‘weekan witiwit’ mi sereni non nefinen July 26, 2020, me Sept. 5, 2020,nge en mi pwarata pwun mi toruk osukosuken ei semwen COVID, iwe epwe pwan toruk pwan $300 ika en mi elichipon ngeni ekei aninis.

 11. Epwe chuen tori ei nei monien ‘weekan witiwit’ ika ai ewe claim a ros monien (a nusun $0 masowen)?

  Ika en mi elichipon ngeni kopwe angei ekewe monien aninis ren Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) me Extended Benefits (EB), iwe am upwe fori omw kana benefit. Ese pwan wor met kopwe fori. Epwe chok toruk ekei monien aninis.

  Ika ka arosano noumw aninis me mwen ewe ‘weekan witiwit’ iwe a rosono ekewe monien aninis ese chuen wor aninis epwe toruk, esapw pwan toruk ekei ekoch monien aninis.

  Awewe, ren ei pekin Unemployment Insurance (UI), mi wor 26 weekan aninis. Ren ach aukauno ewe ‘weekan witiwit’ ese ngonuk pwan och weekan aninis kopwe angei, pwun echok moni ena week. Ika a fen toruk 26 weekan aninis ren UI, iwe ese chuen wor nusun noumw weekan aninis. Pwan iei weweno chok me PEUC—ika ka arosano noumw kewe 13 weekan aninis, ese chuen pwan wor week kopwe angei aninisin mi onongonong won inet ke filini omw kewe 13 week, en mi tongeni ewe me nukun $600 non monien FPUC ika ewe $300 ren aninisin LWA.

 12. Upwe angei monien ai ‘Weekan Witiwit’ ika mi wor ai Pandemic Unemployment Assistance (PUA) claim ika ai Disaster Unemployment Assistance (DUA) claim?

  Apw,ekei prokram esor ar ‘weekan witiwit’. A fen toruk monien omw aewin week ke elichipon.

 13. Ei monien ‘weekan witiwit’ mi pwan pachenong takisis?

  Ewer, ika mi toruk monien omw ‘weekan witiwit’ iwe mi pwan pachenong takisis fan anukun federal me state usun chok pwan ekewe ekoch monien aninis mi toruk. Ika mi wor omw takisis me non omw monien aninis, epwe pwan wor non omw aninisin ‘weekan witiwit.’

 14. Ika u witiwitin ar repwe finata ika epwe wor monien ai claim, met upwe angei monien ai ‘weekan witiwit?’

  Ika pwun resan mwo finata ren omw weekan witiwit, kopwe witi akomw ar repwe finata. Ar finata epwe ponuweni ika epwe toruk monien ‘weekan witiwit.’ Ika esapw.

 15. Ika use pass ai upwe angei monien aninis, met upwe angei monien ai ‘weekan witiwit’?

  Apw, ika kese pass non omw weekan witiwit, iwe kesapw pwan angei och monien aninis.

 16. Upwe angei monien ai weekan witiwit ika mi wor nusun ai paking ren week upwe awora

  Apw, ika mi wor omw paking ren week, iwe kopwe fori ika awora ekana week.

 17. Mi wor osukosuken a kon watte momon nei claim iwe uwa niwinimang ngeni ewe Oregon Employment Department, upwe chuen angei ewe aninisin weekan witiwit?

  Sipwe monatiw omw ewe niwinimang seni monien me kaukun ewe weekan witiwit.

 18. Epwe towu monien child support seni nei monien ‘weekan witiwit’ me ewe FPUC?

  Ewer, ika mi wor omw child support kopwe moni, iwe epwe pwan towu seni noumw ‘weekan witiwit.’

CARES Act

 1. Met ewe CARES ACT me ifa usun an epwe tongeni anisi ei?

  Ewe CARES Act iew annukun mun nap, sain Mas 27, 2020. A fori pwe chomong aramas repwe kan angai aninisin ese wor ar angang seni ewe me mwan. Akaewin aramas ra osupwang ren ewe COVID-19. Ei annuk mifo a fori unungat unusenapen mettoch:

  1. Aninisin Semwauter ese wor ar angang (PUA). Aramas ra pusin angang ngenir me pwan ekkoch kena ra naf ren aninisin ese wor ar angang we chok --- me pwan ekkena ra touou seni angang pokiten ewe COVID-19 – repwene iei angai PUA, ew pekin sofon aninisin ese wor ar angang (sopweno Mas 13, 2021).
  2. Aninis Seni Mun nap ren ese wor ar angang ren Semauter (FPUC). Meinisin ekkena ra angai ew sakkun aninisin ese wor ar angang repwene angai pwan napenon $300/wik (ren ew me ew wik ra naf non seni Desemper 27, 2020 tori Mas 13, 2021)
  3. Atepwanepwanen Aninisin Ese wor ar angang ren Semauter (PEUC). Ika pwe noum we iteiten aninisin ese wor ar angang a ukuno, meni en kopwene kan angai ewe asopwesopwenon aninis epwe tori 13 pwan wik (sopweno Mas 13, 2021).

Pandemic Unemployment Assistance PUA Mwonien aninis ren keunon angang faniten osukosuken ei waten samwau mei chou fetan non onusen fonufan.

 1. Meta ei Monien Aninnis Ngeni Ekkewe Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen ewe Semwmwen Watte a Afeiengngawa Unusen Fonufan (PUA)?

  PUA a ew minafon prokramen monien aninnis ngeni ekkewe chon angang rese chuen angang a kawor fan iten atawen ewe semwmwen watte mei afeiengngawa unusen fonufan a iteni COVID-19. A kawor me non ewe annukun mwunap forun non March 27, 2020 a iteni CARES Act. A awora monien aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang pwokiten COVID-19 me rese tufichin nounou wesewesen monien aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang.

 2. Ion a tufichin nounou PUA?

  PUA a awora monien aninnis ngeni ekkewe chon angang rese chuen angang me resaamwo tufichin nounou monien aininnis fan ew. Ren tuichin nounou, iwe kopwe:

  • Tou seni angang pwokiten COVID-19, pwan
  • Kose tufichin nounou pwan ekkoch sakkun monien aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang. Ei a pachenong:
   • Ekkewe aramas ra pusin angang ngenir
   • Chon angang mei imwuuno nge mei pusin wor nour etipeewin angang
   • Ekkoch chon angang non fansoun mwochomwoch (ekkewe aramas minne ar nenien angang resapw moonatiw takisesin peiof won niwinir)
   • Ekkewe chon angang minne niwinir esapw kawor repwottun fan iten nounou insurance ren ekkewe rese chuen angang, awewe ren ekkoch chon angangen atake
   • Ekkewe chon angang ese naf niwinir ika ese naf nour awa ren ar repwe tufichin nounou wesewesen monien aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang
   • Ekkewe chon angang a it nour wesewesen monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang, me rese tufichin pwan attamaano fansoun angei aninnisir.
   • Ekkewe aramas ita ururun repwene powopwuta angang nge rese tongeni, pwokiten ew osukosuken COIVID-19
 3. Meta wewen “tou seni angang pwokiten COVID-19”?

  Annukun mwunap a pesei pwe ren omw kopwe nounou aninnisin PUA iteiten wiik, iwe kopweemon ese chuen angang pwokiten asenipaen awenewenen ew me nein ekkewe pwopwun a atettenitiw me non ewe CARES Act. Ekkei a:

  • A pwa pwe a wiruk COVID-19. Ika, a pwa me womw ekkewe esissinnen monun ewe COVID-19 me ka mwochen epwe kawor ew angangen chekin samau.
  • Emon chon non imwom a wiri COVID-19.
  • Mei wor chon omw famini ika chon non imwomw ka tumwunu pwe mei semmwen ren COVID-19.
  • Noumw ewe semirit ese tongeni no sukun pwokiten an ewe sukun a kesip asenipaen ewe osukosuk atapwanapwan ren COVID-19, nge en ka osupwpwangen an noumw ewe semirit epwe no sukun ren omw kopwe tongeni angang.
  • Emon aramas non imwomw, ewe minne ka eani sekining omw kopwe tumwunu nge ese tongeni etino non ew nenien tumwun pwokiten ena neni a kesip asenipaen ewe osukosuk atapwanapwan ren COVID-19, nge ka osupwpwangen an epwe nomw non ena neni ren omw kopwe tongeni angang.
  • Kose tongeni etino non omw nenien angang pwokiten ew annukun kupacheno neniomw a kawor asenipaen osukosuk atapwanapwan ren COVID-19.
  • Kose tongeni etino non omw nenien angang pwokiten emon chon angangen pioing a ouroura ngonuk omw kopwe pusin imwuno won inisumw pwokiten osukosuk mei akooko ngeni COVID-19.
  • Ita en kopwene pwopwuta angang ika kose tongeni etino non nenien angang asenipaen osukosuk atapwanapwan ren COVID-19.
  • En ka winiti wesewesen chon awora moni tonong non imwomw ewe pwokiten ewe meinapen imw a mano asenipaen COVID-19.
  • Ka wees seni omwangang asenipaen COVID-19.
  • Omw ewe nenien angang a kesipino asenipaen COVID-19 ren osukosuk atapwanapwan.
 4. Ifa usun ai upwe tungor ai upwe nounou PUA? Ifa usun ai upwe atononga ew claimen nounou PUA?

  Online. Ewe aan a kon nian murinno ren tungor epwe omw atononga nepwopwutan claimen PUA non ach ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim. Taropwen tungor a kawor non foosun Merika, Spanish, Vietnamese, Russian, Simplified Chinese, Arabic, Farsi, Romanian, Hmong, Khmer, Mien, Korean, me Lao.

  Ena taropwen tungor a tongeni an epwe orukoruk, ina minne sia forata pworousen ourour me video non tetten-me tetten an epwe anisuk ne ammasou. Nupwen ka tawe ne ammasowa ewe taropwen PDF ren nepwopwutan claim ika claim iteiten wiik, iwe ka uweata online ren ena link asan.

  Won tengewa. Are pwe kose tongeni ammasou online, iwe ka tongeni ammasou won tengewa. Angangen chiaku ese kamo a kawor.

  Noun PUA tengewa mei chok sussuk me ese kamo: 1-877-345-3484

  Tinano non posto Ka tongeni tinano non posto noumw taropwen tungor ren PUA me repwottun claim iteiten wiik ngeni ewe Putaen Angang non Oregon ren P.O. BOX 14165, Salem, OR 97311.

  Won fax: Ka tongeni faxini noumw taropwen tungor ren PUA me repwottun claim iteiten wiik ngnei 503-371-2893

  Sopwosopwun anen aninnis ren angangen chiaku: Ren aninnis fan iten angangen chiaku ren nepwopwutan claim ika claim iteiten wiik (wesewesen monien aninnis ngeni aramas rese chuen angang, PUA ika PEUC) won tengewa, ka tongeni pwan kokkori WorkSystems won 1-503-606-6969. WorkSystems ese tongeni anisuk won kapas eis ren ew claim mei chuen suuk ngeni ewe Putaen Angang. Ra chok tongeni aninnis won omw nepwopwutan claim ika claim iteiten wiik me won tengewa.

  Chon chiaku noun WorkSystems ra mwonneta ar repwe aninnis won tengewa non ekkei tettenin fansoun:

  Sarinfan, Aunungat me Animwu seni 1:00-5:00 pm.

  Aru me Aruanu seni 9:00-12:00.

  Are pwe ka kokko atun ese chuen wor chon angang, iwe ka tongeni nikitatiw omw pworous iwe emon ina epwe eniwini omw ewe kokko nefinen ew raanin angang.

 5. Met upwe pwan amasoua ew claim ren ew me ew wiik?

  Ewer. Ew claim minen ew wiik ina usun ach sinei fite ukukun mwoni sipwe tin ngonuk non na wiik. Ew wiik iwe seni Raninifen tori Ranomwon. Kose tongeni kopwe atononga omw claim tori an epwe muchuno ewe wiik.

  Ren poputa—me sopwosopweno—angei aninis, kopwe aponueta me amasoua ew claim ren ew me ewe wiik. Amasoua omw claim non ew week ika mwo pwe en mi angang non na wiik. Pwe ika kose, iwe en mi tongeni kopwene pwan poputa sefan murin, en mi tongeni kopwe pwan amasoua sefani ewe ewin claim, iwe pwan witi an epwe ketiw.

  Amasoua omw claim ren ew wiik ika mwo kose sinei ika noumw we taropwen tingor aninis esamwo ketiw. Tamenon mei tongeni epwe ukukun 4 wiik ren ach sipwe poputa me angang won noumw ewe taropwen UI, iwe epwe pwan ukukun 6 wiik ren angangen ewe taropwen PUA. Ika noumw ewe taropwen tungor aninis mei ketiw, iwe sipwene tin ngonuk mwoni minen non ekewe wiik akomwan ika en mei tufichin angei aninis, ika en mi aponueta e amasoua omw claim non wiik.

 6. Ifa usun ai upwe atononga tungor fan iten claim iteiten wiik ren PUA? Uwa rongorong pwe ngang mei tongeni ammasou online me won tengewa--met mei pwung?

  Ena ese pwung--kose tongeni ammasowa omw claim iteiten wiik won tengewa. Ka chok tongeni atononga omw claim iteiten wiik nge epwe fan ew non ew wiik. Kopwe ammasowa omw claim iteiten wiik online non ach ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim. Tiwenon chok are pwe en mei osupwpwangen chon chiaku ika ekkoch sakkun aninnis, iwe ese namwot omw kopwe kokkorikich fan iten atononga tungorun ew claim iteiten wiik.

 7. Pwata a nangattam fansoun ren an ewe kapwunguno?

  PUA a ew minafon prokram a mwut ngenikich ach sipwe monaau claim ngeni ekkewe aramas rese tufichin nounou monien aninnnis seni chok noomw. Ei a wewen pwe mei auchea ach sipwe forata ew minafon amwmwokutun angang me taropwe, apachpachen ach sipwe fori ekkesiwinin prokram.

  PUA a pwan pesei tumwunun minafon pworous mei mwonomwon, awewe ren pworousen takises ese mwo wor angang won me non ewe Putaen Angang. Epwe fetan tori nesopwonon April ren ach sipwe amasa nepwopwutan mwokutukutun angang ar repwe pwosseno nenier, iwe ina pwata esapw tufich ach sipwe angei me anganga claim tori non ena fansoun.

  Forata PUA me pwopwutani an amwmwokut a ew watten angang ngeni meinisin state, esapw chok Oregon. Kich mei sinei pwe epwe ngeroun awa sipwe nouni ne amasa me pacheinong PUA non ach ewe computer system. Iwe sia pwopwuta ne anganga met kewe epwe aosukosuka aukukun mwokutukutun nouch computer: sia forata ekkewe tungor non taropwe me PDF. Non ei napanap, sia tongeni angei ngeroun tungor non taropwe ika PDF ach sipwe nounou me anganga me mwen ach sipwe amwokutu angangen ei pisek auchea.

  Sia angang won atawei nouch kewe computer ren an epwe watteno angangen taropwen claim. Nge ren mwo iei, angang won taropwen claim ren PUA mei chuen fis pwe angangen won paau.

  Amwuchchunon, napeseni 100,000 ra tungor ar repwe nounou PUA. A men watte fansoun ren ach sipwe nennengeni meinisin ekkewe claim. Sia atononga me asukuna chomwmwong aramas ar repwe cheki claim, me anganga pwe epwe muttir cheki claim iteiten wiik.

 8. Ifa taman an PUA epwe mwuchchuno? Me ifa ukukun fansoun sia nikisokuru ai upwe tongeni nounou PUA?

  PUA a tongeni mwuchchuno nounoun etta tori 39 wiik are pwe en mei tufich ngeni me atun ka wees ne angang asenipaen COVID-19. Ewe prokram a pwopwuta non ewe wikken February 2, 2020 me epwe sopwosopwono tori nesopwonon ewe wikken December 26, 2020. Ei esapw wewen pwe kopwe chok pusin nounou PUA ren iteiten wiik pwopwuta seni February tori December. En mei chuen chok osupwpwangen omw kopwe atononga claim iteiten wiik, me kopwe pwan tufichin nounou.

  Ka tongeni nounou PUA non an epwe pakku sefaan ngeni ekkewe fansoun kose nounou non nge en mei tufich ngeni. Ei a wewen pwe ka tongeni nounou monien aninnis non an epwe pakku sefaan ngeni ewe wiik ka akkomwen nussuni omw angang (nge pakku esapw nu seni February 2, 2020), inaamwo are kose tungor omw kopwe nounou PUA tori ew raan murin. Ren omw kopwe angei aninnis non ekkewe wiik a nuuno, iwe kopwe chok atettenatiw non noumw ewe taropwen nepwopwutan claim meinisin ekkewe wiik en mei osukosuk non, me fite ukukun (are pwe mei wor) moni ita ururun kopwe peioffei non ew me ew ekkena wiik. Nupwen sia angang won noumw ewe claimen PUA, iwe kopwe angei aninnis ren meinisin ekkena wiik en mei tufichin nounou non. Ka pwan tongeni angei ewe sopwosopw $600 ew wiik ren aninnisin FPUC non ew me ew wiik en mei tufichin nounou PUA (ei a chok mas ngeni ewe fansoun seni March 29 tori July 25).

 9. Fite ukukun moni upwe angei seni aninnisin PUA? Ifa usun omw kopwe finata fite ukukun moni upwe angei?

  Ewe oukukun aninnisin PUA me fan a $205 ew wiik. Ka tongeni angei ena oukuk me fan are pwe en mei tufich ngeni. Wattenon oukuk me asan a $648 ew wiik. Omw oukukun aninnis iteiten wiik a 1.25% me non niwinumw non ekkewe 12 maram a no. A nussun moni tonong (kaimwuno ekkewe sakkun moomo) ren aramas ra pusin angang ngenir, me unusen moni tonong (kapach napan moni tonong) ren ekkoch pwan chon angang.

  Ren omw kopwe angei napseni $205 ew wiik, iwe kapachan niwinumw epwe watte seni $16,480 non ewe ierin takises 2019. Kopwe awora taropwen pwarata fan iten omw moni tonong ren noumw ewe taropwen ierin takises e keran chok weesino (2019 ren napengeni aramas).

  Ka tongeni aea ewe Pandemic Unemployment Assistance Benefit Calculator (a pwan iteni taropwen 196PUA) ren omw kopwe ouroura fite ukukun moni ka tufichin angei.

  Are pwe ka nounou PUA, iwe ka pwan tongeni angei monien sopwsopw ew wiik pwokiten ewe annuk a iteni Cares Act. Ei parenon $600 ew wiik a iteni FPUC. A chok tufichin nounou seni March 29, 2020 tori July 25, 2020. Ei esapw wewen pwe kopwe chok pusin angei ena monien sopwosopw $600 non meinisin ekkena wiik. Kopwe chok tongeni angei non ekkewe wiik en mei tufichin nounou PUA.

  A tongeni esapw kisiseni wonu wiik ren ach sipwe angang won noumw taropwen tungor fan iten nounou PUA. Are pwe noumw ewe taropwen tungor a kapwunguno, iwe sipwe tin ngonuk noumw $205 (ika napseni) ew wiik ren PUA kapacheta ewe pareno $600 ew wiik fan iten ekkewe wiik a no nge en mei tufichin nounou. Ka tongeni angei fitacho chek non ew chok fansoun.

 10. Met ka ouroura aninnisi seni PUA anongong won unusen niwini ika niwini nge mei kaimwuno ekkewe sakkun moomo? (Update in English)

  Are pwe en emon aramas ka pusin angang ngonuk, iwe annukun mwunap a pesei pwe sipwe aea nussun niwinumw (moni tonong kaimwuno ekkewe sakkun moomo) non 2019 ren ach sipwe sinei fite ukukun aninnisumw me asan iteiten wiik. A pesei pwe sipwe aea unusen niwinumw (kapach napan niwinumw non ena wiik) ren ach sipwe sinei fite ukukun aninnisumw sipwe tin ngonuk non ena wiik. Oukukun aninnisumw a tongeni kotur ika non ekkoch fansoun a tongeni $0, anongonong won met niwinumw non ena wiik.

  Update 8/5/20:
  On August 5, 2020, the U.S. Department of Labor issued new guidance on how states can define "gross earnings" for weekly Pandemic Unemployment Assistance (PUA) claims. The Oregon Employment Department is now defining “gross earnings” as: gross receipts received during the week (total amount that came into the business) minus 25% of the prior month’s expenses. Expenses include things like business rent, utilities, product materials, and office supplies.

  Mei ekesiwin non ewe 8/5/20:

  Non ewe August 5, 2020, ewe U.S. Departmentin Labor a wau minafo eureur an mwuun epwe ifa ne sinei “kapachanapen om mwoni tonong” ren claimin iteiten week ren Aninnisin om Kose Angang nupwen osukosuken ei Semwen (PUA). An Oregon ewe Departmenin Angang iei a afata pun “kapachanapen om mwoni tonong”: kapachanapan met ke angei mei pwa non neum risit non ew week (kapachanapen e tonong non om na soopai) aimwuseni 25% ren om mwoni tonong fan ewe maram si keran you seni. Met mwoni tou senuk ren om rentin om neni, om fifi ika konik, met ke meon ngeni pisekin om na soopai, pwan pisekin non om ofes.

  Awewe chok: Moni toning non ewe week ukukun $1,000. Mwoni tou non ewe maram si tou seni $4,000. Pwan 25% ren $4,000=$1,000. Om “kapachanapen moni tonong” ren ena week epwe $1,000 non met mei tonong -$1,000 non 25% ren om mwoni tou fan ewe maram=$0. Iwe en kopwe repotei $0 ren om “kapachanapen moni tonong” won om taropwen claim iteiten week ren PUA. Kopwe angei napen om aninis iteiten week (an om na soopai mi chok osukosuk seni ei semwen COVID-19), ika mwo $1,000 ukukun om mwoni tonong. Me mwan an ra finata wewen ukukun ei “kapachanapen moni toning” kopwe repotei $1,000 won om taropwen claim neum PUA iteiten week iwe kose angei om aninnis non ena week.

  Om we aninnis mei tonong turutiw ika ren ekoch mei fen $0, e chok anongonong won met om “kapachanapen mwoni tonong” ren ena ew week. Ika om “kapachanapen mwoni toning” mei negative, kopwe repot $0. Kosap watiw ew nampa mei negative.

  Kopwe file om claim iteiten week nge kopwe aea ei minafon “kapachanapen om mwoni tonong” seni ikenai feino. Ei eureur a feito seni ewe Departmenin Labor mei tongeni kamo ngeni ekewe fansoun sa tou seni. Kich mei pwan angang won ach sipwe tongeni siwini ekewe claim non ekewe week mei claim nge sia tou seni ren PUA, pun kopwe tongeni angei ekewe aninis en mei tongeni angei nge fan eureuren ei minafo eureur. Aipwe meon ngonuk aninisum kena, ika mwo epwe ekis mang fansoun an tou.

 11. Met ngang mei tufichin nounou ewe parenon $600 ew wiik atun ngang mei nounou PUA?

  Are pwe aka tufichin nounou PUA, iwe ka pwan tufichin nounou ewe parenon $600 ew wiik. Iei kinikinin ewe CARES Act, me a iteni FPUC. Ese wor met kopwe fori ren omw kopwe nounou. Are pwe en mei tufichin nounou PUA non ew wiik mei affat, iwe sipwe pusin chok tin ngonuk ewe parenon $600 moomo ren pwan ena wiik. Are pwe kose tufichin nounou PUA non ew wiik mei affat, iwe kosapw angei ewe $600 moomo non ena wiik. FPUC a chok tufichin nounou seni March 29, 2020 tori July 25, 2020.

 12. Mets sakkun taropwe upwe awora an epwe pwarata ennetin niwini non ewe wiik a no?

  Are pwe en mei tufichin nounou PUA, iwe kopwe angei ewe oukukun me fan $205 ew wiik inaamwo are ese wor taropwen pwarata ren moni tonong. Nge, kopwe chok sopwosopwono ne ioni me isoni noumw taropwe ika pwe epwe wor angangen chek won omw ewe claim.

  Are pwe ka mwochen angei nap seni $205 ew wiik, iwe kopwe tinato rech pisekin pwarata ren nouwmw taropwen ierin takises a weesino, awewe ren:

  • Taropwen takisesin sopai mei affata omw moni tonong, kaimwuno ekkewe sakkun moomo, non 2019.
  • Risitten noumw chek non 2019.
  • 2019 W-2

  Ren ach sipwe finata oukukun aninnisumw, mei auchea ach sipwe sinei kapach napan omw moni tonong non ekkewe 12 maram a no. Kich mei anneani moni tonong seni omw angang me seni pusin angang ngonuk. Ren fan iten ach sipwe fori ekkei ourour, iwe kopwe awora taropwen pwarata ren omw moni tonong, kaimwuno ekkewe sakkun moomo, seni pusin omw angang ngonuk non ewe ierin takises a weesino.

  Claimen PUA repwe chek, pachenong angangen chek won ekkewe claim ra kefinita me nein meinisin. Atun ekkena angangen chek sia tongeni tungor kaworen taropwen moni tonong seni omw angang ika seni pusin angang angang ngonuk. Sipwe etiwa sakkun taropwen pwarata non ei anfangen chek. Sia pwan tongeni tungor taropwen pwarata ren tufichin omw kopwe nounou moni.

  Omw kose awora ennetin pworous won noumw ewe taropwen anennet a tongeni afisata omw kosapw nounou PUA iei me pennon. Kopwene siwini sefaani ewe monien aninnis a kamoou, iwe ka tongeni tur non kapwungun tipis an ewe mwunap.

 13. Pwata uwa chok nounou ewe koukun me fan $205 ew wiik, nge uwa fen pwarata pwe ngang mei tufichin nounou non an epwe watte seni?

  Sia aucheani ach sipwe atoura ngeni chomwmwong aramas nour aninnisin PUA non ukukun fansoun epwe tufichin muttir. Wewen ena pwe sia pwopwuta ne tini ewe koukun me fan $205 moomo non napengeni case. Angei aninnis seni PUA a wewen pwe aramas ra tongeni pwopwuta ne angei ewe pareno $600 seni FPUC.

  Iwe murin sipwene niwin sefaan me nennengeni ekkewe claim aramas ra tinato non taropwe pwe epwe watteno nour PUA. Are pwe ka tufichin nounou monien aninnis nge epwene kekita, iwe sipwe tin ngonuk fan iten ekkewe wiik a no nge en mei tufichin nounou non. Sia fen pwopwutani ei angang, iwe sia moonau ngeni ekkoch aramas nap seni ewe oukuk me fan.

  Nge ren iei, met sia aucheani ach sipwe anapaano ukukun aramas ar repwe mwen angei ewe koukun aninnis me fan.

 14. Met sakkofesenin ewe prokramen PUA me ewe wesewesen aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang?

  Ena sakkofesen a ren ion epwe tufichin nounou. Me ena mei akoko ngeni napanapen an kawor monien ekkena prokram. PUA a kawor monien seni ewe mwunap. Wesewesen aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang a kawor monien seni takisesin niwinin chon angang ekkewe nenien angang ra monatiw. Ren ewe semwmwen COVID-19, a etiwau ekkewe aramas ra pusin angang ngenir, chon angang mei nomw won etipeewin angang, ekkoch chon angang non fansoun mwochomwoch, me pwan ekkoch. Iwe ewe mwunap a forata PUA ren an epwe anisi ekkewe chon angang ar repwe monatiw ar moomo non ei fansoun semwmwen watte.

 15. Are pwe uwa angei ew niwin seni ai ewe nenien angang fan iten ewe Prokramen Tumwunu Chekin Peiof (PPP), met mei namwot ai upwe repwottei pwe moni tonong?

  Are pwe omw ewe nenien angang a tin ngonuk ew niwinin PPP non ekkewe wiik a no nge ka fen atononga noumw taropwen claim non iteiten wiik, ena mei annei pwe niwinumw non an epwe pakku sefaan fansoun nounoun iwe ese pwan auchea omw kopwe repwottei. Are pwe ka nounou PPP non ew wiik minne kose mwo atononga omw claim fan iten, iwe mei namwot omw kopwe repwottei ngenikich non ewe wiik ka angei.

 16. Met ngang mei tongeni finata ai upwe chok nomwotiw won PUA are pwe uwa tufichin nounou ew minafon claim nge ewe oukukun aninnis iteiten wiik a koturitiw?

  Apw. Kose tongeni nounou PUA are pwe mei wor noumw wesewesen monien aninnis nge esapw anongonong won oukukun aninnis kopwe angei iteiten wiik.

 17. Ngang mei nounou wesewesen monien aninnis ren UI. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Apw. PUA a chok kawor fan iten ekkewe rese tufichin nounou claim ren wesewesen aninnis ngeni ekkewe aramas rese chuen angang ika ekkewe a it nour monien aninnis seni pwan ekkoch sakkun insurance ren wesewesen me attamenon fansoun aninnis ar repwe tongeni nounou.

 18. A it nei aninnisin UI ren ai wesewesen claim. Met ngang mei tufichin nounou PUA

  Ka tongeni nounou PUA are pwe kose tufich ngeni, ika a it noumw PEUC me sakkun aninnis mei attameno fansoun nounoun minne mei chuen wow iei.

 19. Are pwe mei wor niwinin ai angang non pwan ew state, met ngang mei tongeni nounou PUA non Oregon nge usapw atononga ew claim non pwan ew state?

  Apw. PUA a chok kawor are pwe kose tufichin claim won wesewesen monien aninnis ngeni aramas rese chuen angang me non ew state ika me non Canada.

 20. Ngang emon chon angang non fansoun mwochomwoch. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Are pwe en emon chon angang non fansoun mwochomwoch minne ururun omw ewe nenien angang epwe monatiw takisesin niwinumw non angang, iwe en emon wesewesen chon angang, me kopwe atononga omw tungor fan iten wesewesen aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang.

  Are pwe ka pusin angang ngonuk, emon chon angang mei imwuno me wor noumw etipeewin angang, ika emon chon angang non fansoun mwochomwoch minne omw ewe nenien angang esapw monatiw takisesin niwinumw non angang, iwe ka tongeni tungor omw kopwe nounou PUA.

  Are pwe ka tungor omw kopwe nounou UI nge en mei tufichin nounou PUA, iwe ina sipwe esinesin ngonuk me mei auchea omw kopwe atononga ew tungor epwe imwuno fan iten PUA. Me are pwe ka tungor omw kopwe nounou PUA nge en mei tufichin nounou wesewesen UI, iwe sia tongeni tinano noumw ewe taropwen tungor ngeni ennetin nenian.

 21. Ngang uwa pusin angang ngeniei me noomw me uwa aukatiw ai angang pwokiten ewe semwmwen watte COVID-19. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Ka tongeni nounou PUA are pwe ka tou seni angang asenipaen ewe osukosuk atapwanapwan ren COVID-19, pwan:

  • Kose tufichin claim won wesewesen aninnisin ekkewe rese chuen angang, pwan
  • Kose tufichin nounou, ika a it noumw PEUC ika pwan ew attamenon fansoun aninnis mei chuen wor iei.
 22. Ngang uwa pusin angang ngeniei me mei chuen sopwosopwono ai angang, nge a watte mangenon angangen ai ewe sopai pwokiten COVID-19. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Ka tufichin nounou PUA. Are pwe ka angei niwinin insurance ren omw ewe sopai, ika ka angei niwin ngeni omw ewe sopai ren angang ka fori non pwan ekkoch wiik, kose mwochen kopwe repwottei ekkena won omw ewe claim iteiten wiik Nupwen fansoun en mei chuen tufichin nounou, ew moni tonong a tongeni aosukosuka fite ukukun moni ka tufichin nounou seni PUA.

 23. Ngang uwa angei pwan ekkoch sakkun niwin ika monien aninnis. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  E anongonong. Kopwe repwottei om claim iteiten wiik are pwe:

  • Ew nenien angang a moonuk
  • Ka angei niwinin insurance ren omw ewe sopai
  • Ka angei niwin ngeni omw ewe sopai ren angang ka fori non pwan ekkoch wiik

  Nupwen fansoun en mei chuen tufichin nounou, ekkei sakkun moni tonong ika niwin a tongeni aosukosuka fite ukukun moni ka tufichin nounou seni PUA.

 24. Mei wor ew ai wesewesen claim, nge uwa nomw won wikken angei chappen tipis. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Ewer, are pwe ka tou seni angang asenipaen COVID-19. Ka tufichin nounou PUA are pwe:

  • Kose tongeni nounou monien aninnis seni omw ewe wesewesen claim pwokiten ew pwopwun ese tufichin nounou a pinei kamouun niwin (awewe ren wikken chappen tipis ), pwan
  • Ka tou seni angang ika kose tongeni ika kose tufichin angang asenipaen ew ekkewe pwopwun mei akoko ngeni COVID-19.

  Kopwe tungor omw kopwe nounou PUA, iwe kich sipwe cheki are pwe en mei tufich ngeni. Ew wiik ka nounou PUA non espaw annei pwe ka nomw won ew omw kewe wikken chappen tipis fan iten wesewesen monien aninnis. Ew me ew wiik, ka tongeni finata omw kopwe nounou PUA ika ka tongeni finata omw kopwe eniwini sefaani wesewesen monien aninnis fan iten omw ewe wikken chappen tipis. Are pwe ka nounou PUA, iwe en mei chuen niwinimmang won noumw wikken chappen tipis ren noumw wesewesen monien aninnis murin.

 25. Ngang mei wor ai wesewesen claim ren UI, nge ese ketiw ai upwe nounou monien aninnis pwokiten met kewe mei fis a esenipata ai upwe nussuni ai we angang me mesemwan. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Ka tongeni tufichin nounou PUA are pwe:

  • Kose tongeni nounou monien aninnnis seni omw ewe wesewesen claim asenipaen ew ekkewe pwopwun tufichingngaw a pinei omw kopwe angei aninnisumw, PWAN
  • Ka tou seni angang ika kose tongeni ika kose tufichin angang asenipaen ew ekkewe pwopwun mei akoko ngeni COVID-19.

  Kopwe tungor omw kopwe nounou PUA, iwe kich sipwe cheki are pwe en mei tufich ngeni.

 26. U keran chok pwopwutani ai aewin angang non January 2020, iwe iei uwa tou seni angang asenipaen COVID-19. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Are pwe en mei angang nupwen ewe fansoun a kawor esinesinen osukosuk atapwanapwan asenipaen COVID-19, iwe en mei tongeni tufichin nounou PUA. Kopwe atawei meinisin ekkewe kinikinin tufich mei affat non ekkewe ourouren amwmwokut an ewe mwunap.

 27. Ngang mei tongeni angang won tengewa. Met ngang mei tufichin angei aninnis fan pwungun PUA?

  Napengeni PUA ese tongeni kamoou ngeni aramas ekkewe minne mei tongeni angang won tengewa fiti niwin ren nonnopokkun oukukun awa ururun kopwe angang non are iwe pwe kose angang won tengewa.

 28. Ai ewe nenien angang a suuk, nge ngang mei nomw won asoso fiti kamo. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Napengeni PUA ese tongeni kamoou ngeni aramas ekkewe minne ra nounou monien asosono seni angang pwokiten semwmwen ika pwan ekkoch aninnis fan iten asosono seni angang nge mei kamo.

 29. Ai ewe nenien angang a kesip me a monatiw niwini atun fansoun ai asoso seni angang. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Napengeni PUA ese tongeni kamoou ngeni aramas ekkewe minner a nounou monien asosono seni angang pwokiten semwmwen ika pwan ekkoch aninnis fan iten asosono seni angang nge mei kamo.

 30. Uwa asosono seni ai angang asenipaen COVID-19. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Ka tufichin nounou are pwe ka tou seni angang asenipaen COVID-19 me en kose tufichin pwan nounou ekkoch insurance ngeni ekkewe rese chuen angang. Angei ach ewe Skengin Tufichin Nounou ren an epwe affata ngonuk menni nein ekkewe prokramen aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang ka tongeni tufich ngeni.

 31. Uwa faer seni ai ewe angang asenipaen COVID-19. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Ka tongeni tufichin nounou are pwe ka tou seni angang asenipaen COVID-19 me en kose tufichin pwan nounou ekkoch insurance ngeni ekkewe rese chuen angang. Angei ach ewe Skengin Tufichin Nounou ren an epwe affata ngonuk menni nein ekkewe prokramen aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang ka tongeni tufich ngeni.

 32. Ngang use mwo piin angang me mesemwmwan. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Napengeni PUA ese tongeni kamoou ngeni aramas ekkewe minne rese piin angang me mesemwmwan. Nge, ka tongeni tufichin nounou are pwe a fen affat atun omw kopwe pwopwuta non ew minafon angang nge ese mwo pwopwuta ika a weires omw kopwe no ngeni asenipaen ouskosuk atapwanapwan ren COVID-19.

 33. 33. Mei wor ai angang me uwa angang non fansoun mwochomwoch ika angang fiti pwungun etipeew nupwen fansoun ai asoso. Uwa nussuni ai angang non fansoun mwochomwoch/angang titi pwungun etipeew asenipaen COVID-19, nge ngang mei chuen eani ai ewe angang. Met ngang mei tufichin nounou PUA ren ekkewe angang non fansoun mwochomwoch uwa nussuni?

  Are pwe en mei chuen eani omw ewe wesewesen angang me ka angang non unusen oukukun noumw awan angang, iwe kose tongeni tufichin nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang non ese nifinifin sakkun, pachemong PUA.

 34. A wor ruu ai angang - ew ren ewe nenien angang a atou nwinin chon angang anongonong won ewe taropwen angang ren W-2 me ew angang ngeni pusin inisumw anongonong won ewe taropwen angang ren 1099. Uwa nussuni ir me ruu ekkena angang asenipaen kesipenon nenien angang ren COVID-19. Menni nein ekkewe monien aninnis upwe tungor ai upwe nounou? Met ngang mei tongnei tufichin nounou PUA pwokiten a kon nien watte oukukun nounoun moni me fan ika $205?

  Menni nein ekkewe monien aninnis kopwe tungor ren omw kopwe nounou a anongonong won omw uruwon angang. Are pwe mei naan niwinumw seni omw ewe angangen W-2 ren omw kopwe nounou wesewesen aninnisin UI, iwe kopwe tungor omw kopwe nounou UI. Are pwe ka tufichin nounou monien aninnis mei kawor ngeni ekkewe rese chuen angang, iwe fan pwungun annukun mwunap en kose tufichin nounou PUA. Ren ngawan, en kose tongeni finata PUA omw kopwe nounou nge kopwe nuchchang seni wesewesen UI. Ka chok tongeni nounou PUA are pwe kose tufichin nounou sakkun monien aninnis ngeni edkkewe rese chuen angang. Angei ach ewe Skengin Tufichin Nounou ren an epwe affata ngonuk menni nein ekkewe monien aninnis ka tongeni tungor omw kopwe fiti.

 35. Ngang mei angang nge a kotur nei awa. Met ngang mei tufichin nounou PUA?

  Are pwe noumw awa a kotur, iwe ka tongeni tufichin nounou PUA ika pwe:

  • Kose tuifichin nounou wesewesen claim fan iten ekkewe rese chuen angang (pachenong Work Share), ika
  • Kose tufichin nounou, ika a it noumw PEUC ika pwan ew attamenon fansoun aninnis.
  • Pwan en ka angang non kisiseni 40 awa me niwinumw a kukkun seni oukukun noumw monien aninnis iteiten wiik.

  Are pwe noumw kewe awa a katur, iwe ka tongeni tufichin fiti Work Share ika pwe omw ewe nenien angang mei fiti ena prokram. Work Share a ew prokramen aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang, ewe minne a sopwei ne eppinesanong omw moni tonong ren ekkewe awa ra koturuno. Eisini omw ewe nenien angang are pwe ir mei fiti Work Share, ika ir mei ekiekin awora tungorun. Nenien angang ra tongeni kaeo ngeni usun pworousen Work Share ikei3].

  Ren Work Share, omw ewe nenien angang epwe ammasowa napengeni met masowen ewe taropwe. En kopwe chok ammasowa ew ruacho-page taropwen nepwopwutan claim. Kose osupwpwangen omw kopwe kut fetan omw angang ika atononga tungorun claim iteiten wiik ren omw kopwe tufichin nounou Work Share. Are pwe mei pwan wor ew omw angang, iwe kopwe repwottei omw moni tonong seni ena angang.

 36. Ai we nenien angang mei chuen chok suuk pwokiten mei auchea met a fori, ika a suuk sefan fan pwungun ourour seni pekin pioing. Ngang use semwmwen me ese wor chon non imwei mei semwmwen. Ngang use awora auchean tumwun ngeni emon aramas. Ngang use nomw nein aramas mei mecheres an epwe wirir semwmwen me ese wor ourour ngeniei ai upwe pusin imwuuno ren eppetin samau. Uwa nuokkus an epwe wiriei coronavirus seni ekkewe chon kamo mei etto non ewe sitowa. Uwa wees ne angang me uwa tungor ai upwe nounou aninnisin ekkewe rese chuen angang. Met ngang mei tongeni angei aninnis fan pwungun ewe CARES Act?

  Apw. Fan pwungun ewe CARES Act, ka tongeni tufichin tungor aninnis are chok pwe mei fis ngonuk ew me nein ekkewe pwopwun a asenipa omw ka wees ne angang mei atettenitiw non ewe annuk, nge ese wor mei pacheinong met ka keran chok affata. Ren ngawan, tou seni angang pwokiten omw nuokkusiti COVID-19 mei annei pwe tou seni angang seni pusin omw mwochen, nge esapw wees seni angang. Ekkewe chok aramas minne ra wees seni angang ra tongeni angei aninnis fan pwungun ewe CARES Act.

 37. Are pwe use tufichin nounoun UI, nge uwa ekieki pwe ngang mei tufichin nounou PUA, met OED ese tongeni pusin chok amwokutu ai claim ngeni PUA ika met ngang upwe atononga ew minafon claim?

  Apw, OED ese tongeni pusin chok amwokutu ew nepwopwutan claim ren UI ngeni PUA. Annukun mwunap a pesei pwe kopwe tungor omw kopwe nounou PUA, iwe mei auchea omw kopwe atononga pwan ew claim epwe imwuuno fan iten PUA nge kopwe aea ach ewe Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim.

 38. Uwa atononga ai ewe nepwopwutan claim ren PUA nupwen fansoun ewe taropwen anennet ren PUA iteiten wiik esamwo kapacheta. Nge uwa atononga claim iteiten wiik fan iten wesewesen claim ren ekkewe rese chuen angang. Use sinei pworousen ewe taropwen PUA iteiten wiik tori fite wiik murin. Iwe met ngang upwe atononga claimen PUA iteiten wiik ren meinisin ekkewe wiik a no?

  Are pwe ka fen tungor omw kopwe nounou PUA, iwe kopwe atononga omw claim iteiten wiik nge kopwe aea ewe PUA system, nge esapw ewe wesewesen UI system. Are pwe ka fen atononga omw claim non ekkoch wiik non ewe wesewesen UI system, iwe kich sipwe amwokutu ekkena ngeni ururun nenian nupwen fansoun sa pwopwuta ne angang won omw ewe nepwopwutan claim ren PUA. Are pwe kose mwo atononga omw claim iteiten wiik won ew me nein ekkewe system, atononga omw tungor ren ekkena wiik won ewe PUA system. Kopwe atononga omw tungorun claim iteiten wiik ika pwe en mei mwochen angei aninnis non ena wiik

 39. Met wewen “pwopwuta sefani?

  Napengeni a wewen pwe ka missini omw kopwe claim non ew wiik. Ren omw kopwe sopwosopwono ne angei aninnis, iwe mei auchea omw kopwe atononga ew minafon claimen wiik non iteiten wiik. Kopwe atononga omw claim iteiten wiik inaamwo ika pwe en mei angang non ena wiik. Omw angei ekkoch moni tonong esapw pesei kaworen ew sakkun minafon nepwopwutan tungor fan iten angei aninnis seni PUA. Iwe kopwe chok repwottei ekkena moni tonong won omw ewe claim iteiten wiik.

  Non ekkoch case, ka tongeni pwopwuta sefani omw claim online. Non pwan ekkoch case, ka tongeni pworous ngeni emon nouch kewe sou sinenap ren pelkn claim.

 40. Nei monian PUA a ukutiw ne war. Met a fis?

  Ew pwopwun ren an nouch kewe chon angang repwe cheki claimen PUA iteiten wiik, me a men chomwmwong claim a tori kich. Sia atononga me asukuna pwan ekkoch chon angang ren ar repwe aninnis ne anganga ekkena claim.

  Pwan ew pwopwun noumw ewe PUA a ukutiw ne tou epwe ren are pwe omw ponueni kapas eis won omw ewe claim iteiten wiik a afisata an omw ewe claim epwe ne witiwitino. Awewe, ew pwopwun mei teru ren an ekkewe claim ra ewitiwitino non ei fansoun a nupwen an emon aramas a era pwe ese tufichin angang pwokiten an tumwunu noun semirit, ewe minne an sukun a kesip. Pwokiten iei meinisin sukun ra kesip ren asoson summer, annukun mwunap a affata pwe ei ese chuen naaf an epwe fori pwe kopwe tufichin nounou PUA non ena wiik. Nge are kose tufichin angang pwokiten omw kopwe tumwunu emon semirit ewe minne an summer camp ika an nenien tumwun a kesip, iwe ena ew pwopwun mei auchea.

  Ew claim mei ewitiwitino a fori an emon sou sinenap non pekin claim epwe pworous ngonuk me mwen an epwe sopwosopwono angangen omw ew claim.

 41. A toriei echo taropwe iwe a era pwe mei wor osukosuken ai ewe claim. Ese affata met ena osukosuk, me met upwe fori? Pwata ese? Met upwe fori?

  Ekkei esinesin ra katonong non ach ewe mainframe computer system. Ekkesiwinir epwe efisata fori ngangen code non ukukun pukuen awa. Ren iei mei wor rech ekkewe aramas ra tongeni fori ena angangen code minne ar angang epwe tumwunu pwe ach ei system epwe anisi meinisin aramas ar repwe angei aninnisir. Sipwe ewitiwit ren an epwe ekkesiwin ekkena esinesin.

  Are pwe a toruk echo taropwe nge a era pwe mei wor ouskosuken omw ewe claim, iwe kopwe kokkori noun PUA ewe tengewa ese kekkesip won:

  Kokko won tengewa ese kamo: 1-877-345-3484

 42. A toriei echo taropwe me a era pwe ngang mei tufichin nounou PUA. Nge iteiten wiik a pwan toriei echo taropwe nge a era pwe ese tou aninnisi asenipaen ew kapas eis fan iten ai pusin angang ngeniei. Met upwe tongeni fori?

  A ach sekining ach sipwe tumwunu ne onukunuku pwe aramas repwe tufichin angei aninnis, pwan ren menni prokram. Fan ekkoch ei a wewen pwe kaworen attapwan kapas eis. Sia kokko awenewen ngeni menni aramas ren ach sipwe achchemwiri ekkoch osukosuk won ar kewe claimen PUA.

  Pwan, chomwmwong aramas ra tungor ar repwe nounou ir me ruu UI me PUA, iwe ra angei ponuan nour taropwe fan iten ir me ruu claim, iwe a tongeni efisata rukoruk. Awewe, ekkewe kapas eis fan iten pusin angang ngeni inisin a tongeni akoko ngeni ew wesewesen claimen UI, nge esapw noumw ewe taropwen tungor ren PUA.

 43. Ion a wisen mesemes won claimen PUA? Uwa rongorong pwe ina epwe ewe putaen takises.

  Ew kumi mei chofo me sinenap non pekin claim seni ewe Putaen Angang a wisen mesemes won napengeni claimen PUA. Pwokiten ewe akokon mwokutun angang nefinen ekkewe taropwen tungor ren PUA me wesewesen UI, mei wor ekkoch sakkun osukosuk a pwa won ekkoch claim, iwe pwan ekkoch mwiich ra kefinita ar repwe atawei. Awewe, mei wok ekkoch chon angang seni ewe kinikinin UI Tax ra pworous won ekkoch osukosuk mei awenewen ngeni are pwe an emon angang a ew “angang” ika mei annei pwe chon angang mei wor etipeewin an angang fiti pwungun annukun Oregon. Ei a ew angang mei sakkono me auchea, a usun chok angang ekkewe chon angangen UI Tax ra sou foffori, iwe sia pesei ngenir ar repwe afota ar angang won ekkena osukosuk ren ar repwe tongeni atawei chomwmwong me neir nge epwe muttir.

 44. Met chon untengin torakku seni Uber me Lyft mei tufichin nounou PUA?

  Ren ngawen, ese mwumwu ngenikich ach sipwe aea fengen pworous fan iten awenewenen ekkoch nenien angang ika sopai Napengeni, chon angang ra tufichin angei ainnisin ekkewe rese chuen angang, me iei chon angang mei imwuuno me ra nomw won etipeewin angang ra tufichin nounou PUA. Kich sipwe mesemes ne finata are pwe emon aramas a emon chon angang ika a emon chon angang mei imwuuno me a nomw won etipeewin angang fiti pwungun annukun state.

  Are pwe en emon chon angang non fansoun mwochomwoch nge omw ewe nenien angang a wisen monatiw takisesin niwinin omw peiof, iwe en emon ennetin chon angang, me kopwe tungor omw kopwe angei aninnisin ekkewe rese chuen angang. Are pwe ka pusin angang ngonuk, emon chon angang mei imwuuno me ka nomw won etipeewin chon angang, ika emon chon angang non fansoun mwochomwoch ewe minne omw ewe nenien angang esapw monatiw takisesin peiof, iwe kopwe tungor omw kopwe nounou PUA.

  Angei ach ewe Skengin Tufichin Nounou ren an epwe affata ngonuk menni nein ekkewe prokram ka tongeni tungor omw kopwe fiti.

  Met mei ekesiwin:

  Chomong kapas eis mi tori kem ren epwe ifa ren chon angang ir re chok ani “ekewe angangen contrac” ika ir mei tongeni amasow ngeni aninnisin nupwen rese chiwen angang ika ewe minafo Aninnisin Rese Angang Non ei Osukosuken Semwen (PUA). Mei wor sakopaten wewe pwan ennukun mwonomwonun porous fan iten an aramas ika business claim ewe Departmenin Angang epwe tongeni porous won. Kich mei sinei pwe mi uwei ngeni aramas ar weiresin ekieki pwan weires ngeni kem aipwe emwitiri aninnisir. An ew me ew aramas kewe case epwe check. Ika ke apply ngeni och sokkun aninnis kese tongeni neuneu, aipwe anisuk ne kuta meni aninnis kopwe tongeni neuneu.

  Angangen contract ngeni ewe Lyft app

  Lyft mei aucheani me angangen an esap ngeni angang ren chon drive re aea ar we app nge ekewe chon drive ir mei pwisin angang faniten ar pwisin soopai io mei aea ar app. Nge, ren ach sipwe anisi ekewe driver an epwe mwitir ngenir aninnisir nupwen rese chiwen angang, OED ra ngeni ekewe driver re mochen amasow ngeni aninnisir nupwen rese chiwen angang ikei. Si mochen sipwe afatafataeochuu ika Lyft ese tipew ngeni ach sipwe iei, nge an epwe chok awora porous ne anisi chon amasow an epwe mwitir ngenir ei aninis iwe repwe file fan meni mei weneitir ar repwe fiti eureur seni OED. Ika mwo Lyft esap tipew ngeni met ei sa fori, sa men kinisou ngeni Lyft an mwut ngeni kich porous an epwe anisi ekkei chon amasow pwe epwe mwitir ngenir aninnis.

 45. Pwata angang won ekkewe claim ese anongonong won tettenin ar katonong?

  Sia pwopwuta ne angang won ekkewe tungor non taropwe me PDF me mwen an ewe computer system a foruta, fan iten an epwe mwittir ach sipwe atou aninnis. Pwokiten ena, a men weires ach sipwe achu fengenir non tettenin ar katonong.

  Pwan, ekkoch claim mei mecheres iwe a tongeni mwittir angang won, me a mwut ngeni ekkena aramas ar repwe angei aninnisir. Ekkoch mei aweires me a tam fansoun angang wor. Sise mwochen ach sipwe ammanga ekkewe claim mei mecheres angangen, iwe sia angang wor akkomw me pwan angang won ekkewe mei aweires.

 46. Met ekkoch aramas, ika mwiichen aramas, ra angei aninnis anongonong won nikefinifin?

  Apw. Kich sia akkomwa, non ukukun ach tongeni, aramas minne ra witiwit non fansoun nangattam. Nupwen sia atononga ekkewe claim non taropwe me PDF non ewe computer, sia tongeni esinna ion a ramas a kon nian tam an witiwit Pwan claim mei mecheres ra mwittir ne kapwunguno anonno ngeni ekkewe claim mei weires.

 47. Ifa usun angangen ekkewe claim mei weires?

  Ekkewe claim mei weires ra titino ngeni ekkewe sou sinenap non pekin claim, ekkewe minne a wor ar sopwosopwun kaeo me chofo ren ar repwe angang wor.

Kapachetan aninis $300/week (FPUC)

 1. Met ei Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)?

  FPUC pwan eew kapachetan aninisin stimulus iteiten eew week en mei claim noumw aninisin unemployment. Fan ei Continued Assistance Unemployed Worker (CAUW) Act, kopwe angei kapachetan aninisumw ren $300 eew week me nukun metewe aninisumw en mei angei iteitan week faniten ewe aninisin unemployment. Aninisin FPUC epwe kawor seni Dec. 27 ngeni ewe week epwe mwuchuno non March 13. Esapw wewen pwe epwe chok pusin kawor ngonuk ewe sopwosopwun aninis ren $300 iteiten weeken ewe fansoun mei afatetiw. Kopwe chok nounou ei aninis ren ekkewe week en mei pwan nounou meni sokkun aninisin unemployment.

  An CARES Act ewe a eewin kopwunguno, FPUC mei awora sopwosopwun aninis ren $600 iteiten week ren stimulus mei kawor seni ewe March 29, 2020 ngeni July 25, 2020.

 2. Met upwe fori faniten ai upwe nounou ei sopwosopwun aninis ren $300 iteiten week?

  Mei auchea omw kopwe akomw amasouwa noumw taropwen aninisin unemployment, meni chok nein ewe regular benefits ika ewe Pandemic Unemployment Assistance program. Angei ach ewe Eligibility Quiz faniten omw kopwe sinei meni neir kopwe amasou fanitan. Kopwe chok nounou ewe sopwosopwun aninis ren $300 non ekkewe week mei mwumwuta ngonuk omw kopwe angei aninisumw me nein ekkewe sokkun aninisin unemployment. Mei kapachenong aninisin unemployment mei tou iteitan ren, Pandemic Unemployment Assistance, Pandemic Emergency Unemployment Compensation, Work Share, Self Employment Assistance, Extended Benefits, me ekkewe ekkoch.

  Ika pwe en mei file noumw aninisin unemployment iteiten week me mei tou aninisumw non ena week, ese pwan chiwen auchea omw kopwe fori met me nukun. Aipwe pusin send ngonuk ena kapachetan aninis ren $300 iteiten week mei mwumwuta omw kopwe nounou non. 3. Inet ururun upwe angei ei sopwosopwun aninis ren $300 non ai account?

  Epwe tongeni an epwe ruwanu week am aipwe angang won noumw ei application ren unemployment. Aninisumw ururun kopwe angei memwan mei pachenong. Wewen ei kopwe angei met aninisumw ika “meen me murin” ren ekkewe week a noo nge ururun kopwe nounou ei aninis non. Mei pachenong ewe kapachetan aninis ren $300 iteiten week ren aninisinFPUC.


  Ren ekkewe week en mei tongeni nounou meni nein ekkewe aninisin unemployment (regular, PUA, ika extended), kopwe angei aninisumw atun an noumw ei claim a tawe merech. Ika pwe en mei tongeni nounou aninis non ekkei fansoun seni Dec. 27, 2020, tori ewe week e mwuch faan March 13, 2021, kopwe nounou ewe aninis mei kapacheta ren $300 iteiten week nupwen a tawe merech noumw ei claim.

  Ika pwe ururun kopwe nounou aninis seni eew menein ekkewe aninis nefinen ewe March 29 me July 25, iwe kopwe pwan angei sopwosopwun aninis ren $600 eew week ren ekkewe week ach sia angang won noumw ewe claim. En mei tongeni angei fitu payment faan eew chok. 4. Ngang mei tongeni nounou ena sopwosopwun aninis ren $300 eew week ika pwe u pusin self-employed, ika angang ngeni contract (contract worker), ika emon gig worker?

  Ewer, ika pwe en mei tongeni nounou Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Ren eew week kopwe angei aninisin PUA (nefinen Dec. 27 me March 13, 2021), aipwe pusin chok send ngonuk ena kapachetan aninisin $300.

 5. Pwata use angei unusen ena $300 aninisin ei Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)?

  Ren ena kapachetan aninis ren $300 Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) mei pwan takises. Ika pwe ke fini pwe state me/ika federal takises esapw keimwu uu seni noumw aninisin unemployment, ekkena takises epwene keimwuno me non ena $300 epwe kamouu ngonuk memwen epwe send ngonuk. Mei pwan kapachenong, ika pwe en mei meeni child support, epwe pwan keimwuu seni ena aninisin $300 FPUC memwen aipwe send ngonuk.


  Awewe:
  1) Ika pwe mei wor anstate me federal taxes epwe keimwuno seni noumw aninisin unemployment. An Oregon takises ekan eimwuno ukkukun 6%, me an federal takises epwe 10%. Kopwe sinei pwe noumw ena aninisin $300 FPUC epwe kukkuno ren an epwe keimwuno 16%, ren ei kopwene angei $252.


  2) Mei wor an state chok epwe eimwuni takises seni aninisumw seni unemployment. Ewe aninis $300 FPUC mei noo ngonuk nge epwe keimunoo 6%, kopwene chok angei $282.


  3) Mei wor an federal chok epwe eimwuni takises seni noumw aninisin unemployment. Ewe aninisin $300 FPUC epwene kukkununo won 10%, wewen kopwene chok angei $270.

 6. Pwata use angei unusen aninisi an epwe kamo uu?

  Ika pwe mei wor omw niwinimang ngeni ewe Oregon Employment Department faniten mei wor omw overpaid benefits, aninisumw ei epwe kukkununoo faniten epwe keimwuno omw ena niwinimang. Mei pachenong 100% ren aninisumw mei tou iteiten week iwe 50% seni aninisumw ewe $300 ren Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC). Nupwen a tori zero omw ewe niwinimang, iwe ka tongeni angei unusen aninisumw ewe sefan.


  Awewe: Mei wor omw niwinimang ren overpayment koukun $1,000. Aninisumw seni ewe weekly benefit amount (WBA) mei tori $200 me noumw ewe $300 seni Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC).


  Nupwen ka claim aninisumw kei iteiten week, meinisin noumw ewe $200 WBA me $150 seni FPUC epwe monau omw ewe niwinimang. Met wattenon aninisumw kopwe angei ren ena week mei tongeni tori $150. Aninisumw epwe kukkun iteiten week tori an omw ewe niwinimangen overpayment epwe tori zero balance. Me murin ena, ka tongeni kopwe angei unusen aninisumw ewe.

Fitfengen Aninisin ese wor ar angang (MEUC)

 1. Met ei Fitfengen Aninisin ese wor ar angang (MEUC)?

  Ewe Fitfengen Aninisin ese wor ar angang (MEUC) ii ew pekin fan ewe Annukun Sopwesopwenon Aninis (CAA). E awora ‘hybrid chon angang’ ew pachenongen $100 iteiten wiken aninis. Ew ‘hybrid chon angang’ ii emon a kan angai niwinin seni W-2 ME pusin angang ngeni ii.

 2. Io a naf ren MEUC?

  To qualify for MEUC, you must:

  Ren eom kopwe naf ren MEUC, en kopwe:

  • Ka kan niwini ese kis seni $5,000 non niwinum seni pusin angang ngenir monitonong non ewe ierin takisis iei me mwan eom aeoeo ren ewe iteitan aninisin insurens ren ese wor ar angang (UI).

  ME

  • Uwanong poraus a pwarata pwe en mi pusin angang ngenir.

  Ika pwe en ka naf ren MEUC nge en ka kan momo ngonuk esapw kis seni $1 non UI aninis ren ew wik ese nifinifin, iwe kopwene angai ewe pachenongen $100 aninis. Ei $100 ii epwe pach ngeni ewe FPUC.

 3. Inet ei pekin epwene poputa?

  Ei pekin mifo epwene pwan wor pwarata seni eom nenien angang, tamenon pekin computer, me kekaeon chon angang. Sia wetiweti pwe ekkei aninis epwene momotiw non Mas 2021, me pwan momosefan me non Mas 13, 2021.

  Sipwene asofoi ei poraus nupwen sia sinei chomong mo.

Mwonien aninis epwe tongeni kamereno ren an keuno angang faniten osukosuken ei waten samwau ren osukosuk mei weweita (PEUC)

 1. Meta Aninnisin Chon Angang Rese Chuen Angang Fansoun Osukosuk Atapwanapwan Ren Semmwen Watte Mei Afeiengawa Fonufan Unus (PEUC)?

  Aninnisin Chon Angang Nupwen rese chiwen Angang non ei Osukosuken Semwen (PEUC) ew prokramin sopwusopwun aninnis ngeni aramas a iit neur aninnisin nupwen rese chiwen angang (UI). E foruta fan nurun ewe CARES Act.

  Fan nurun ewe CARES Act, PEUC mei awora sopwusopwun aninnis non 13 pwan week.

  Fan nurun ewe Sopwusopwun Aninnis Act (CAA), ra pwan sopweta 11 week ngeni ekewe

  Re claim PEUC.

  12/29/20 ekesiwin: Kich mei mwitir angang won met epwe ekesiwin won ewe ennuk e keran pass itan Sopwusopwun Aninnis Act (CAA) non 2020, mine epwe sopweno me atamano ekoch aninnis mei kawor seni ewe CARES Act seni ewe December 27, 2020 tori March 13, 2021.

 2. Met ngang mei tufichin nounou PEUC?

  Are pwe nussun omw claim iei a $0 ika a nuno fansoun omw kopwe claim, iwe en mei tongeni nounou PEUC. A wor ruu anen omw kopwe tufichin nounou:

  Aan 1:

  • Nussun wesewesen omw claim a $0,
  • Esamwo nuno fansoun omw kopwe claim, pwan
  • Ese wor wesewesen noumw monien aninnis mei chuen wor non pwan ew state, Canada, ika seni ew prokram an pwan ew mwunap.

  Aan 2:

  • Saingonon wesewesen noumw claim a mwuchchuno manamanen murin June 29, 2019, pwan
  • Ese chuen wor wesewesen noumw claim non Oregon, pwan ew state, Canada, ika seni ew prokram an pwan ew mwunap.
 3. Ifa usun me inet upwe tongeni tungor ai upwe nounou PEUC?

  Sisapw etiwa noumw taropwen tungor ren PEUC tori an epwe it noumw wesewesen monien aninnis ngeni chon ngang rese chuen angang, ika tori an epwe mwuchchuno fansoun omw kopwe tongeni nounou. A wor ekkoch anen tungor ren omw kopwe nounou PEUC:

  Napanapen Claim Online. Are:

  • A it senuk noumw wesewesen monien aninnis ren chon rese chuen angang,
  • A it noumw monien aninnis nge unusen ew ier esamwo wesino, pwan
  • Ka atononga omw tungor iteiten wiik nge ka aea ewe Napanapen Claim Online, Ina kopwe kuna ew anen tungor ren nounou PEUC fansoun ka atononga omw tungor iteiten wiik nge nussun noumw monien aninnis a $0. Are pwe ka finata ei aan, iwe ina epwene pusin ammwwen ngonuk ewe prokramen PEUC. Kopwe tumwunu omw kopwe sopwosopwono ne atononga omw tungor ren aninnis iteiten wiik.

  Secure Upload. Are pwe omw claim ren wesewesen aninnisin chon angang rese chuen angang a mwuchchuno fansoun tungorun me en mei tufichin nounou PEUC, iwe ina sipwe tin ngonuk echo taropwe. Ena taropwe epwe aituk napanapen omw kopwe ammasowa ena taopwen tungorun PEUC me ifa usun omw kopwe pwopwuta sefani omw claim. Ka tongeni awora tungor ren omw kopwe ammasowa ena taropwe won PDF me kopwe aea Kosapw ewitiwit ngeni omw kopwe angei nouch taropwe ren omw kopwe atononga omw tungor.

  Tinano Non Posto Are pwe en mei tufichin nounou PEUC nge kose tongeni tota online, iwe en mei tongeni tini non posto noumw taropwen tungor. Ena taropwen tungor a kawor non ach Online Claim System/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim ika ren omw kopwe kokkori 503-947-1563 me ka nikitatiw omw mongungu fan iten tungorun ena taropwe. Ena taropwen tungor a wes ne ammasou epwe fax ngeni 866-345-1878.

  Kokkori 1-877-FILE-4-UI (1-877-345-3484) iwe emon aramas a tongeni anisuk omw kopwe ammasou non ese nifinifin foosun fonu.

  Sopwosopwonon anen aninnis ren foosun fonu me fonu: Ren aninnis fan iten chiaku non foosun fonu me fonu ren ammasowen noumw ewe taropwen tungor, ka tongen kokkori WorkSystems won 1-503-606-6969. WorkSystems ese tongeni anisuk ren kapas eis fan iten sukken claim ngeni ewe Putaen Employment. Ra chok tongeni aninnis won aewin ammasowa taropwen tungor ika taropwen tungor iteiten wiik won tengewa.

  Ekkewe tengewa noun WorkSystems fan iten pekin chiaku a awora aramas ar repwe ponueni non ekkei tettenin kunok:

  Sarinfan, Aunungat me Animu seni 1:00-5:00 pm

  Aru me Aruanu seni 9:00-12:00.

  Are pwe ka kokko non fansoun ese wor chon angang, nikitatiw omw porous iwe epwe wor chon repwe ponuen sefani omw ewe kokko nefinen ew raanin angang.

 4. Ifa taman ai upwe angei ei aninnis PEUC?

  Fan nurun ewe CAA, en mi tongeni angei sopwusopwun aninnis non 11 week ren ei aninnisin PEUC ren ekewe week Dec. 27, 2020 ngeni March 13, 2021.

  Fan nurun ewe CARES Act, PEUC mei awora aninnisin non 13 week, ren ekewe week seni March 29 me Dec. 26, 2020.

  Kopwe chok pwan file claim iteiten week, usun chok om file ren ewe aninnisin chon angang nupwen rese chiwen angang.  12/29/20 ekesiwin: Kich mei mwitir angang won met epwe ekesiwin won ewe ennuk e keran pass itan Sopwusopwun Aninnis Act (CAA) non 2020, mine epwe sopweno me atamano ekoch aninnis mei kawor seni ewe CARES Act seni ewe December 27, 2020 tori March 13, 2021.

 5. Fite ukukun mwoni upwe angei seni ei aninnisin PEUC?

  Ei aninnisin PEUC epwe neoneo ngeni ewe ukukun ke akangei iteiten week ren ewe aninnisin chon angang nupwen rese chiwen angang.

  Fan nurun ewe CAA, kopwe pwan angei eoch sopwusopwun aninnisin won $300 ren aninnisin FPUC ren meinisin week seni Dec. 27, 2020 tori March 13, 2021.

  Fan nurun ewe CARES Act, ren meinisin week (nefinen March 29, 2020 me July 25, 2020), kopwe pwan angei eoch sopwusopwun ukukun $600.

  12/29/20 ekesiwin: Kich mei mwitir angang won met epwe ekesiwin won ewe ennuk e keran pass itan Sopwusopwun Aninnis Act (CAA) non 2020, mine epwe sopweno me atamano ekoch aninnis mei kawor seni ewe CARES Act seni ewe December 27, 2020 tori March 13, 2021.

 6. Ngang mei akkangei wesewesen aninnis ren ai use chuen angang. Met ngang mei tongeni nounou PEUC?

  Apw. PEUC a chok kawor ngeni ekkewe a it nour wesewesen monien aninnis.

 7. Ngang mei tongeni angei aninnisin PEUC ren ekewe week sia fen you seni?

  Fan nurun ewe CARES Act, ika en mei tongeni angei aninnisin PEUC ren ewekew week sia fen you seni, neum aninnis epwe tou ren iteiten week seni ewe ewin week ka tufichin angei ewe aninnis.

  Fan nurun CAA, en mei tongeni angei pwan och sopwusopwun 11 week ren aninnisin PEUC ren ekewe week ren meinisin week seni Dec. 27, 2020 tori March 13, 2021.

  Kopwe chok pwan file iteiten week om kopwe angei aninnisin ew me ew week, usun chok met kopwe angei ren aninnisin chon angang nupwen rese angang.

  Fan nurun ewe CARES Act, PEUC epwe awora tori 13 week ren PEUC seni ewe fansoun March 29, 2020, through Dec. 26, 2020.

  Ika kese file ren iteiten week non ei fansoun, iwe kopwene file, fengen me neum taropwen amasowen PEUC. Om kopwe file ren ekewe week sia tou seni, amasowa ei form iten Churi Kich ika kori 1-877-345-3484.

  12/29/20 ekesiwin: Kich mei mwitir angang won met epwe ekesiwin won ewe ennuk e keran pass itan Sopwusopwun Aninnis Act (CAA) non 2020, mine epwe sopweno me atamano ekoch aninnis mei kawor seni ewe CARES Act seni ewe December 27, 2020 tori March 13, 2021.

 8. Ngang mei pwan tongeni angei ewe sopwusopwun aninnis FPUC non ew week ren $300 ika ngang mei angei PEUC?

  Ren ewe CAA Act, en mei tongeni angei PEUC, ina kopwe pwan angei ena sopwusopwun iteiten week $300, tamenon itan Aninnisin Chon Angang seni ewe Mwunap Nupwen rese chiwen Angang non Fansoun Semwen (FPUC).

  Ena sopwusopwun $300 iteiten week mei kawor non ewe fansoun seni December 27, 2020 pwan ewe week e sopw non March 13, 2021. Kosap pwan fori eoch metoch om kopwe angei ena aninnisin FPUC. Ika en mei angei ena aninnisin PEUC non ew week non ei fansoun, epwe pwan no ngonuk $300 ren ena week.

  12/29/20 ekesiwin: Kich mei mwitir angang won met epwe ekesiwin won ewe ennuk e keran pass itan Sopwusopwun Aninnis Act (CAA) non 2020, mine epwe sopweno me atamano ekoch aninnis mei kawor seni ewe CARES Act seni ewe December 27, 2020 tori March 13, 2021.

 9. Met ngang mei tongeni finata ai upwe chok nomw won PEUC are pwe uwa tufichin nounou ew minafon claim, nge ena minafon aninnis iteiten wiik mei kukkun?

  Apw. Annukun mwunap a affata pwe en kose tufichin nounou PEUC are pwe mei chuen wor nussun noumw wesewesen monien aninnis ren wes seni angang, inamwo are epwe kukkun met kopwe angei seni wesewesen monien aninnis.

 10. Are pwe mei wor ai moni tonong non pwan ew state, met ngang mei tongeni aea ewe sopwosopwun nenien aninnis non Oregon napeseni ai upwe atononga ew claim non pwan ew state?

  Apw. PEUC a chok kawor are pwe ese wor omw tufichin wesewesen claim non pwan ew state.

 11. Ngang emon aramas uwa pusin angang ngeniei me use tufichin nounoun wesewesen monien aninnis ngeni chon ngang rese chuen angang. Met ngang mei tufichin nounou PEUC?

  Are pwe kose tufichin nounou wesewesen monien aninnis ngeni chon angang rese chuen angang, iwe kose pwan tongeni tufichin nounou PEUC. Are pwe en emon aramas ka pusin angang ngonuk, emon chon angang mei wor etipeewin an angang, ekkoch chon angang mei oukuk fansoun ar angang, ika emon chon angang ese tufichin nounou wesewesen aninnisin chon angang nupwen fansoun ese chuen angang, iwe ka tufichin nounou Pandemic Unemployment Assistance.

 12. Ai we nenien angang a kokkoriei ai upwe niwiniti ai angang, nge ngang use etiwa pokiten ew popun mei akoko ngeni COVID-19. Met ngang mei tufichin nounou PEUC?

  Mei tongeni. Ka tongeni nounou PEUC are pwe kose etiwa ew kokko fan iten angang ren ew popun mei akoko ngeni COVID-19.

 13. Ai we nenien angang a kokkoriei ai upwe niwiniti ai angang, nge ngang use etiwa pokiten uwa angei watten moni seni aninnisin chon rese chuen angang. Met ngang mi chuen tufichin nounou PEUC?

  Apw. Kose tufichin nounou PEUC are pwe kose etiwa ew kokko fan iten angang mei murinno pokiten ka angei watten moni seni aninnisin chon rese chuen angang.

 14. Ai we claim ese tour ngeni ewe unusen 26 wikken angei aninnis. Epwe fite wiik epwe kawor ngeniei ren ai upwe nounou PEUC?

  Ei attameno a ukukun 13 wikken aninnis nge ese anongonong won watten oukukun aninnis non omw ewe claim mesemwan.

 15. Met epwe fis are pwe a it seniei PEUC?

  Are pwe a it senuk PEUC me kose tufichin nounou wesewesen claim ika ekkoch sopwosopw, iwe ka tongeni tufichin nounou Attamenon Aninnis ika

 16. Met ngang mei tongeni finata sakkun attameno ika prokram uwa mwochen ai upwe akkomw aea?

  Apw. Wesewesen aninnis epwe akkomw kamoou me mwen nounou PEUC. PEUC epwe kamoou me mwen nounou pwan ekkoch sopwosopwun aninnis.

 17. Met mei kawor ngeniei ew minafon wikken ewitiwit won PEUC?

  Apw. Ese wor ren PEUC ew wikken ewitiwit.

 18. Met ese wor pwan sakkun napanap ren tufichin nounou PEUC?

  Apw. Meinisin annukun Oregon iei me annukun tufichin nounou monien aninnis ren chon rese chuen angang ra nonnopok ar apochokkun ngeni PEUC usun chok ngeni wesewesen monien aninnis.

 19. Met upwe chok sopwosopw ne fori claim iteiten wiik fan iten aninnisin chon rese chuen angang?

  Are pwe en mei nomw won aninnis iei ren chon rese chuen angang, iwe kopwe sopwosopwono ne claim iteiten wiik ren ew me ew wiik kose chuen angang non. Are sa finata pwe en mei tufichin nounou monien aninnis, wesewesen ika attameno, iwe sa tongeni aea tufichin angei aninnis ngeni ekkewe wiik ka fen wes ne claim.

 20. Uwa angei taropwen tungorun nounou PEUC pwe kinikinin ai claim iteiten wiik, iwe a era pwe mei auchea ai upwe atononga taropwen tungornge upwe aea secure upload. Pwata?

  Are ka repwotei pwe en ka angang nukun ei state, ika ngeni ewe mwunap ika sounfiu, iwe mei auchea ach sipwe nennengeni noumw ewe taropwen tungor me mwen omw kopwe atononga noumw ewe taropwen tungor ren PEUC. Sopwosopwono ne atononga omw claim iteiten wiik tori ach sipwe finata pwe en mei tufichin nounou PEUC.

Aninis mei Sopwosopw (EB)

 1. Meta kena anepanon aninis (EB)?

  Anepanon Aninis(EB) I ew program ina e anepano ewe usun insurens ren ekkena ese wor ar angang(UI)aninisir nupwen ei state a nom non ei fansoun mi fakkun tekia chochon aramas ese wor ar angang. Ewe awukukun chochon ekkena ese wor angang repwe cheki ren ekkewe 3-maram fansoun ren ar repwe sinei ika ei state epwene tonong non ei anapeno. Nupwen ewe awukuk mi nap seni 8%, iei sia nom non HEB, iwe iei epwe awora apachenongen 20 wiken aninis. Ika pwe mi kis seni 8% nge nap seni 6.5%, iwe sia nom non EB, iwe ina epwe awora tori 13 wik ren pachenongen aninis.

 2. Met sia nom non EB ika HEB?

  Pokiten mutirin napenon ekkewe nampan chon aeoeo, iei sia nom ei EB awukun non May. Ena a awora epwe nap ngeni 13 wiken anapenon aninis. Non ewe wik mi sopono non July 11, sia makutinong non HEB, ina e awora tori 20 wiken anapenon aninis pokiten ach ei awukuk ren ekkena ese wor angang a kan napeno. Ewe awukuk ren ekkena ese wor ar angang a kan fein sefanitiw, iwe HEB epwene sopono Dec. 12. Poputa Dec. 13, sipwene nom non EB, iwe ewe anapenon aninis epwene chok wor napeno tori 13 wik.

 3. Met epwene forngeni nei ei anapenon aninis murin Dec.12?

  Ika pwe soponon Dec. 12 epwene engonen wik(10)non EB, iwe sipwe monngonuk ren ena wik, pach ngeni pwan 3 wiken EB(ren unusen 13 wiken anapenon aninis)

  Ika pwe ewe wik a sopono Dec. 12 a 13 wiken eom EB, sipwe mon ngonuk ren ena wik nge en kosapw chuen angai no ekkoch wiken EB murin nan(ren unusen 13 wiken anapanon aninis)

  Ika pwe ewe wik a sopono Dec. 12 a 15 wiken eom angai EB, sipwe mon ngonuk ren ena wik nge kosapw chuen angai EB murin ena

  Ika pwe ewe wik a sopono Dec. 12 a aewin (1) wiken eom angai EB, kopwe angai 13 wiken EB

 4. Met mi wor ew mecheresin attun ai upwe kutta fita mo wiken EB a nom rei?

  Kopwe kuna ifa ena wik en ka tori eom kopwene tota won EB seni eom cheki ifa usun eom we claim non ewe Online Claim System. Sipwe mak ngonuk me tingonuk ew email ren ach sipwe asinei ngonuk pwe nonon noum we aninisin EB a kisino.

 5. Ua angai ew taropwe me non ewe posto e era pwe nonon nei we aninisin EB a kan ekisino. Pwata?

  Unusenapen, EB ekan awora epwe tori 13 ika tori 20 wiken aninis, e chok fiti awukuk ren ekkena ese wor ar angang nupwen ewe anapeno a kan wor. Ika an Oregon we awukuk ren ekkena ese wor ar ngang a eochuno, epwe uweikich seni HEB ngeni EB. Wewen ei pwe nampan ekkewe wik a wor ren anapenon aninis a kan kekisino ngeni meinisin.

 6. Ika pwe ua angai PUA, met upwe tongeni angai EB?

  Apw. Kapas napen, EB echok awor ngeni ekkena aramas ra kan angai chok insurens ren an ese wor angang kena (UI)aninis, nge ika mo ekkoch aramas won ekkena chok UI resapw naf ngeni.

 7. Ifa taman an EB epwe mwuchchuno?

  EB epwe wor tori an Oregon we 3-maram awukuk ren ese wor ar angang unusenapen a kis seni 6.5%. Sipwe ereni emon me emon ekkena ra angai EB non taropwe nupwen ewe EB non Oregon a sopono.

 8. Ifa usun ai upwe tungor ai upwe nounou anapenon aninis?

  Ren eom kopwe tungor, kopwe sopweno ne finanong taropwen iteitan wik usun chok me mwan. Ka tongeni angei chok tonong ika pwe en mei tufich ngeni. Meni sipwene pwan titiuou reom, iwe kose mochen kopwe kan awukano ewe koko-pinepin won noum na fon popun pwe nouch we nampa esapw pwari ewe koko pwe e etto seni ewe ofesin pekin angng(Employment Department). Meni sipwe Nikiti ew poraus ika pwe sise kan toruk. Kopwe tumunu pwe noum we voicemail mi forita me pwan nap neni non ren an epwe iseis poraus. Ika pwe mi pokungaweno momo, kose mochen kopwe kan atora ngeni kich won ach we website Taropwen kokori kich.

 9. Awukukun masowen non ai we PEUC emi ziro (0), nge usan mo pwan tongeni kapas ngeni emon non ei attun usun EB. Met upwe witiwit ika upwe finanong taropwen nei aninis non pwan ew wik tori ai upwe tongeni aeoeo ren EB?

  Apw, kopwe sopweino ne finanong eom kena claim iteitan wik ika pwe ese wore om angang ika en mi ekis chok angang. Ika pwe en mi tufich ngeni, sipwe kan fakkun uweikenong chok non nepoputan ewe wik me mwan nupwen ewe program me mwan a sopono (Ukukun non a kan $0).

 10. Ifa usun nonon ai we aninis a kan finata?

  EB a kan momo ewe awukuk mi usun chok me ka kan angai seni noum chok regular claim. Aninisumw non ew week epwe 1.25% seni omw moni tonong non ew ier* kapachanapen moni tonong. Me fan annukun Oregon, esapw kis seni ewe akisikisin ika nap seni ewe anikapen nonon kopwe kan angai. Non ei attun ewe akisikisin nonon non ew wik mi $157 me ewe anikapen nonon non ew wik mi $673.

  Omw ewe base ika met ukukun en mei angei non ew 12 maram e anea seni ewe akomwan ruanu me non ewe enimu wesinon quarter me mwuan. Ei a fis seni ewe ran ke finanong noum we claim, nge esapw ewe ran ka kan nusunano eom angang. Ika pwe kose tufich ne eaea ew claim mi fis ren eaean iteiten ew ier iwe sipwe chok kan cheki eom we claim ren ach sipwe sinei ika en me tufich ren pwan ew sakkun ier.

  Ew calender quarter epwe 3 maram ewe fansoun mi sopweno Mas 31, Sun 30, Sept. 30, ika Dec. 31.

 11. Ngang mi naf ren ew kena iteitan claim, nge nei we claim me mwan a awora nonon aninis iteitan wik nap seni ei. Met ngang mi tongeni finanong ren EB won nai we claim me mwan?

  Apw, EB ekan chok fininong won noum we claim mi fo iei attun ika pwe ese pwan wor ekkoch eom naf ngeni non Oregon ika pwan ekkoch state.

 12. Met ngang mi tongeni fini nefinen ewe anapenon aninis ika ewe aninisin an ese wor angang fansoun ei semwen (ika PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE)?

  Apw, PUA echok wor nupwen en kose tufichin ren ewe iteitan claim won wesewesen aninnisin ekkewe rese chuen angang insurens ika pwan ekkoch anapenapeno. PUA epwe muchuno non Dec. 26, 2020.

 13. Met mei kawor ngeniei ew minafon wikken ewitiwit won EB?

  Apw. EB ese wor ew an wiken ewitiwit.

 14. Met epwe fis are pwe a muchuno nei we aninsin EB nge use chuen mo kuna ew ai angang?

  Ika pwe ka kan awesano noum we EB nge kose tufich ren ew claim mifo non Oregon ika pwan ekkoch state, meni kopwene naf ren ewe aninisin ese wor angang nupwen ei semwen(PUA). Nge iei mo ewe PUA program epwene muchuno mwach kan, momon mi chuan wor tori ewe soponon wik Dec. 26, 2020. En mi tongeni aeoeo ren ei program won ach we PUA CARES Act peich. Mi wor an PUA sakkun popun mi wor ren COVID-19 kena kopwe kan fakkun fiti. Ka tongeni tufichin nounou are pwe ka tou seni angang asenipaen COVID-19 me en kose tufichin pwan nounou ekkoch insurance ngeni ekkewe rese chuen angang.

 15. Meta kewe upwe fofori ren kuttan ai angang nupwen ngang mi angai EB?

  EB mi wor an ekkoch fofor epwe fis nupwen eom kukut angang, nge ew chok, kopwe kan sopweno ne fiti ekkewe awewe mi kawor seni ewe ofes me pwan ach kewe COVID-19 annuk mi wor iei. Sipwe asinei ngonuk usun ekkena fofor mifo epwe fis nupwen eom kukut angang nupwen ekkewe annukun COVID-19 iei a wesino ika rese chuen no apechakun.

 16. Met mi wor pwan sakkun napanap ren tufichin nounou EB?

  Ngou, emon me emon aramas mi angai EB epwe kan tongeni an epwe mochen angai angang kena ra tongeni fori nge a kan momoni usun chok an state we nonon akisikisin mon ika ew ukukun mon mi nap seni noum we nonon aninisum we iteitan wik. Ika pwe ka kan chipwang angai ei angang mi kawor non ekkei usun, iwe repwene awukano eom aninis tori ka kan angang non ruwanu asokonon wik me pwan angai momom mi fan ruwanu an nap seni nonon eom we aninis iteitan wik. Ekkena ra pusin angng ngenir resapw naf ngeni ekkei fofor epwe fis.

 17. Ngang uwa nom non Oregon me pwan wor ai claim ikei non ewe ier a no, nge nei we claim mifo a finenong non Idaho. Ifa ie upwe finanong ren EB?

  Kopwe finanong ren EB non ewe state ka kan forata noum we claim mifo. Iei usun, kopwe kan kokori Idaho ren eom kopwe finanong EB.

 18. Mi wor ei claim non Oregon nge ua nom non ew state ese wor EB non. Met ngang mi chuen tongeni angai ei aninis?

  Emon me emon aramas kena ra kan nonom non ew state esan mo sukano EB repwe chok tongeni angai ruwou wiken EB. Kopwene kan tongeni angai pwan pachenongen aninisin EB ika eom we state a poputani ewe anapenon murin nan.

 19. Ifa usun ai upwe kan angai poraus usun ese wor angang me siwinin aninis?

  Sainita ren ach we email ren eom kopwe angai asofon poraus non https://unemployment.oregon.gov/chk/.

Aninnisin Nupwen Kose Chiwen Angei Niwinumw non om Angang (LWA)

 1. Met wewen ei aninis Lost Wages Assistance (LWA)?

  Ei aninis itan Lost Wages Assistance (LWA) eew aninis mei chok mwochomwoch fansoun faniten fansoun atapwanapwan an epwe awora kapachetan aninis ren $300 eew week ngeni aramas ir mei tou seni angang faniten ei COVID-19 pandemic me angei aninisin unemployment. Ei LWA a kawor me non ewe Aug. 8, 2020, Presidential Memorandum ika taropwe seni ewe President.

 2. Fite koukun senis upwe angei iteiten week?

  Ren ion mei tongeni nounou ei LWA repwe angei $300 mei kapach ngeni nour ewe aninisin unemployment mei tou iteiten week.

 3. Fite week epwe kamo uu me non ei pekin aninis?

  ? Ei pekin aninis LWA mei tongeni nouni $44 billion me non ewe pekin aninis mei kawes faniten disaster relief. Ei aninis epwe kawor non ei fansoun ren July 26, 2020, tori Sept. 5, 2020 . A wor mwumwuta ngeni Oregon an epwe awora onu weeken $300 aninis mei fiti benefit epwe noo ngeni chon Oregon ekkewe ir mei nounou ewe aninisin unemployment seni July 26 ngeni Sept. 5.

 4. Ion e tongeni epwe nounou ei LWA?

  Esapw meinisin re file nour claim ren unemployment mei tongeni nounou ei pekin aninis. Ren omw kopwe tongeni nounou ei aninis, kopwe:

  Pin nounou ewe pekin aninis ren unemployment non meni chok week seni July 26, 2020 ngeni September 5, 2020, me

  Kopwe pusin anetata pwe en mei unemployed ika ese chiwen wor omw angang ika mei tiikin pwe ekis chok omw ese wor omw angang faniten ei osukosuk mei fis ren COVID-19. Ren ei mei kawor eew minafon angangan faniten chon awora ar claim nge mei nounou aninisin unemployment, Pandamic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), me Extended Benefits (EB) . Emon mei nounou ei aninis ren Pandemic Unemployment Assistance (PUA) esapw pwan anetata faniten a fen wor an pwarata ika anetata me akomw nupwen an eewin awora an tungor ren aninisin PUA.

 5. Emon me emon epwe pusin amasouwa noun taropwe ren ei pekin aninisin LWA?

  Apw. Ese imwuno taropwen amasou ngeni ei pekin aninis ren LWA. Ekkewe aramas mei pusin wor rer ar kewe pisekin tufichin anetata repwe tongeni nounou ei sopwosopwun aninis ren LWA. Ren ekkewe aramas ir mei nounou ekkewe aninis mei kawor iteitan repwe awora ar repwe pusin anetata pwe ese chiwen wor ar angang, ika ir mei wor ekis ar angang, ika rese tongeni angang faniten osukosuk mei fis ren ei COVID-19. Ren ei mei wor eew minafon angangan ren ekkewe minafon chon claim ir mei nounou ewe aninisin unemployment, PEUC, me EB.

 6. Met wewen ei self-certification ika pusin anetata?

  Emon me emon repwe pusin awesi ei angangen pusin-anetata faan eew chok mei pwarata pwe ir rese angang ika unemployed, ir mei ekis wor ar angang ika partially unemployed, ika rese tufichin ar repwe angang faniten osukosuk mei kawor ren ei COVID.


  Ren ekkewe aramas ir ra fen angei ar mwumwuta meren PUA faniten ar ra fen anetaata atun ar tungor ika apply. Iteiten week ekkewe chon claim ren PUA ir mei ponuweni kapas eis ren ar tongeni nounou ei aninis ra fen awesi nee awora ewe angangen anetata ren LWA.

  MEI AUCHEA: Kopwe awora omw pusin fori angangen anetata memwen Dec. 27 faniten omw kopwe angei sopwosopwun aninis seni LWA!s

 7. Ian upwe noo ian ren ai upwe anetata ngeni LWA?

  Ren omw kopwe pusin anetata, kopwe noo ngeni Online Claim System (OCS) iwe ka tiki ena pwor e era “Lost Wage Assistance.” Chechemeni, en mei chok need ika kopwe akomw nee file noumw claim iteiten week ren aninis me murin omw ka fori omw angangen pusin anetata. Ach eiLWA aninisin tichikin angangan epwe anisuk nee pusin anetata online.

  AUCHEA: Kopwe pusin anetata memwen Dec. 27 ren omw kopwe nounou ekkewe sopwosopwun aninis ren LWA.

 8. Epwe ifan ika ese wor nei PIN ika use mwo fen file nei aninis seni unemployment insurance?

  Ika pwe ese wor noumw PIN iwe wewen pwe kose mwo fen awora me file noumw claim. Kopwe awora ika file eew noumw initial claim. Awora noumw claim ikkei ika ka tongeni kokori 877-345-3484.

 9. Ngang mei nounou seni Work Share nge ese wor nei PIN. Upwe ifan nee pusin anetata?

  Ika pwe en mei fen nounou ewe Work Share nge en mei tongeni nounou LWA, ese pwan wor omw kopwe pusin anetata. Ewe ke angang ngeni epwe wisen anetata fanitomw.


  Ren ekkewe angang ir mei nomw non ewe Work Share ir repwe awora nour email ngeni OED_workshare@oregon.gov ar repwe anetata nour kewe chon angang awa mei koturuno faniten osukosuken ei COVID-19.

 10. Nge ika pwe use mwo fen awora ika file nei aninisin unemployment insurance? Ifa taamen ai upwe tongeni awora ika file ren ekkei aninis?

  Ururun kopwe nee fen awora ika file noumw unemployment insurance claim me tungor aninis me murin ewe July 26, 2020, faniten an epwe anetata pwe kose chiwen angang ika ka chok ekis angang faniten ei COVID-19. Awora omw claim online ika kokori 877-345-3484.

 11. Met upwe fori pwe upwe nounou aninisin LWA?

  Kopwe jok achocho nee awora ika file iteiten week noumw claim usun chok met ka fen fori. Epwe wor kapas eis ngonuk ika en mei unemployed ika kose angang, ekis chok angang, kose tongeni angang faniten osukosuken ei COVID-19.

 12. Ifa taamen me murin ai fori angangen anetata ai upwe angei nei senis?

  Ika pwe ka fen awora omw anetata memwen Dec. 27, 2020 iwe kopwene angei noumw aninisin LWA me murin am aiwa opwungano pwe en mei ounusa pisekin pwarata ME ika mei wor senis an epwe mona uu ngonuk.

 13. Ei LWA mei taiatap ngeni ewe pekin aninis e monauu ewe sopwosopwun aninis ren $600 iteiten week me faan ewe Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act?

  Apw. Ewe $600 iteiten week mei kawor me faan ewe Coronavirus Aid Relief, and Economic Security Act a fen wes imanan me nesopwun ewe July. LWA mei sokono met pisekin pwarata ir mei angei me mei chok keuk ukkukun senis ir mei awora faniten meinisin ekkewe states ir mei tungor me kawor ngenir.

  Ren omw kopwe tongeni nounou ei minafon kapachetan aninis mei katou me non aninis seni federal, Federal Emergency Management Agency me ewe United States Department of Labor. Department of Labor a aucheani omw kopwe fori angangen pusin anetata memwen Dec. 27, 2020.

 14. Mei wor koukun me faan ren ewe pekin aninis mei tou me upwe angei iteiten week seni LWA?

  Ewer, LWA epwe tou ngeni ekewe chon claim poputa seni ewe week July 26, 2020. Nge ika ke tou seni om angang mwirin ewe week July 26, 2020, kopwe chok angei aninnisin LWA ren ekewe week en mei ketiw ne angei aninnisin nupwen kose chiwen angang me en mi fiti eureuren LWA.

 15. Mei takises LWA?

  Ewer. Met mei kamo seni LWA mei takises me fan enukun federal, usun chok ewe aninisin Unemployment Insurance, UI ika PUA. Ika mei wor omw takises mei keimwuno seni ekkewe ekkoch aninis en mei angei, iwe epwe pwan ina usun met repwe fori ngeni aninisin LWA.

 16. Ika pwe ua fen monatiw ai aninis seni ewe July 26, 2020 ngeni Sept. 5, 2020, upwe pwan tongeni angei aninisin ewe LWA?

  Ewer. LWA mei tongeni awora ngeni ekkewe ir mei tongeni claim nepoputan ewe weeken July 26, 2020. Nge ika pwe kose chiwen angang me murin ewe July 26, 2020, ka chok tongeni angei aninisin LWA ren ekkewe week en mei tongeni angei aninis faniten omw kose chiwen angang iwe en mei pwan mwumwuta me faan an LWA kewe enukun omw kopwe tongeni nounou.

 17. Ika ewe Employment Department mei kuna pwe ngang mei tongeni nounou memwen ewe weeken ai use chiwen angang nge murin aninisin LWA epwe sopwono, LWA epwe monau ren ena week?

  Ewe Employment Department mei tongeni monau ekkei aninis ngeni ion mei anetata memwen Dec. 27, 2020 ika pwe mei chiwen wor monian ika tori March 27, 2021.

 18. Ukeran angei nei esinesin pwe upwe anetata faniten Lost Wages Assistance. Mei wor ion epwan angei ei?

  Apw. PUA customer resapw angei esinesin faniten ir mei anetata pwe ir mei osukosuk ren COVID-19 atun ar claim aninisir iteiten week.

 19. Ngang ukeran angei esinesin pwe upwe anetata faniten Lost Wages Assistance. Uwa fen anetata me akomw, upwene pwan anetata sefan?

  Apw. Kopwe chok anetata faan eew. Ekkei esinesin a noo ngeni meinisin chon claim me Oregon faniten rese mwo fori ar anetata. Mei tongeni pwe ka fen piin anetata nefinen ekkewe fansoun ewe esinesin a katou me omw ka angei.

 20. Nge ika ua fen angei aninisin LWA nge murinon ra era pwe ururun use tongeni?

  Ika pwe ka fen angei aninisin Lost Wages Assistance (LWA) nge ururun kosapw, iwe kopwene meeni sefani ewe aninis ngeni Putain Oregon Employment.


  Ka tongeni meeni sefani ekkei aninis online ren omw kopwe tiki ewe Make a Paymentpwor fan eweOnline Claim System ika makei echo check. Kose mochen makei ena check ngeni LWA-Oregon Employment Department, apachanon omw ena customer identification number (CID) iwe makei LWA non ena nenien memo won noumw ena check. Postonii noumw ena personal check ngeni:

  LWA – Oregon Employment Department
  PO BOX 5307
  Portland, OR 97228-5307


  Ika pwe en mei angei aninisin LWA non echo check nge en mei chok anomwu ena check(s) aiwa atoura ngonuk, ka tongeni postoni ena check ngeni:

  Oregon Employment Department

  PO Box 14130

  Salem OR 97309

 21. Nge ika use mwo fen pusin anetata faniten LWA

  Federal Emergency Management Agency me ewe United States Department of Labor. Department of Labor mei awora an enuk pwe meinisin repwe pusin anetata faniten LWA memwen Dec. 27, 2020 faniten ar repwe angei ewe kapachetan aninis seni federal. Ika KOSE mwo fen pusin anetata nge en mei claim aninis seni Unemployment Insurance nefinen July 26, 2020 me Sept. 5, 2020 iwe kose tongeni nounou ewe sopwosopwun aninis ren $300 mei kamo uu.

BWYW

 1. Uh rong pwe mi wor ekoch ekesiwin ngeni ewe Aninis Nupwen Ka Utiwit (BWYW) prokram. Met eh fis?

  Ewe U.S. Putain Labor (Department of Labor) ah afanafana ewe Putain Oregon Employment pwe sise tongeni angang won neuch ewe BWYW usun met kich mei fen pin fori.

 2. Use mwo angei eoch aninis tori iei nge mi wor asinesin ngeniei meren ewe Putain Oregon Employment pwe ngang mi kofichin neuneu ewe BWYW.

  Omusano ren omw ka fen sinei pwe en mi kofichin angei omw aninis seni ei prokram. Nupwen ewe porousen asinesin ah tour ngonuk non ewe atun mi pung, non ewe Oct. 13, ewe U.S. Putain Labor ah afanafana kem pwe aipwene aukano ewe prokram. Sonapan pwe aise tongeni angang won noum ei kneim ren BWYW.

 3. Mi tufich BWYW epwe kawor sefan?

  Apw. Aise nuku nge ewe U.S. Putain Labor epwe ekesiwini aar aureur.

 4. Ika ngang mi akangei BWYW iei, mi tufich ekena aninis epwene kauno fan aureur seni ewe U.S. Putain Labor?

  Apw. Ika pwe aiuwa fen pin meon ngonuk aninisumw, kich mei tongeni sopweno. Ren pwan eoch, ewe minafon aureur mi kauk ika epwe ifan ach sipwe neuneu ei BWYW nhe poputa meon ngeni aramas mwirin Oct. 13. Ese pwan osukosuka ekewe ra fen pin akangei aar aninis fan BWYW.

 5. Io eh tongeni angei BWYW iei ren ei minafon aureur seni ewe U.S. Putain Labor?

  En mi tongeni angei BWYW ika en mi nom non “sopwosopwenon kneim” status. Ren ena wewe kich mei meoni ngonuk aninisum nge noun kneim ah keuno pokiten mi wor ekoch ach kapaseis. Sa pwan poputani refiuni kneim non “sopwosopwenon kneim” status iwe ina sipwe esine ngonuk ika pwe kich mei pwan need ekoch porous.

 6. Nge ika pwe ke kuna nge use tufichin neuneu ewe BWYW nge ngang mi angei ai payments?

  Ika ke pwa pwe kese tufichin neuneu ren me ruu Unemployment Insurance (UI) ika meni chok me nein kewe prokramen aninis, nge ka fen akangei omw aninis me BWYW, iwe ina epwene nuseni ururun met kopwe fen akangeei. Kich mei fiti ngeni anukun mwu pwe sipwwe for angangen epwe kamo sefan ekewe aninis.

MENAPEN KAPAS EIS FAN ITEN EWE ANINISIN EN KEUNO ANGANG

 1. If ataman ai upwe tongeni angei aninisin an keuno angang?

  Me mwen COVID-19, en mei tongeni angei napenon tori 26 wiik non ew ier ren ewe wesewesen aninisin an keuno angang. Iei, pokiten ewe CARES Act, en mei tongeni angei epwe napeno won 13 wiik ren aninisin PEUC. Pokiten ukukun an ese chuen wor angang akon wate, mei pwan wor ekkoch aninis mei monota ren an epwe kamereno aninis, iwe chomwong aramas ir mei tongeni angei aninis napenon 59 wiik ika ir mei tufichin angei aninis non ew me ew wiik.

 2. Fite ukukun mwoni upwe tongeni angei ren aninisin an keuno angang?

  Ewe wesewesen aninis an keuno angang mei tori 1.25 % ren an emon mwoni tonong non ukukun 12-maram. Awewe, emon chon angang mei niwinin $12.50 ew awa, mei angang 40 awa ew wiik non ekewe ier ano mei tongeni angei $325 ew wiik ren aninisin an keuno angang. Kukununon momo ren ewe wesewesen aninisin keunun angang iwe $151 ew wiik. Napenon iwe $648 ew wiik. (Ren minafen claim ee katonong June 28 ika mangeno, kukunon niiwin $157 me napenon $673).

  Ewe aninsin PUA non ew wiik ee kapach usun uchok ewe wesewesen aninisin keunon angang, nge PUA ee wate momo ren keukun me fan. Ewe keukun me fan ren PUA iwe $205 ew wiik. Ewe Napenon iwe $648 ew wiik.

  Ren ewe CARES Act, meinisin ir mei angei ewe aninisin an keuno angang ir mei pwan angei ewe $600 mei kapacheta non wiik. Ei echok awenewen ngeni ewe fansoun March 29,2020 tori July 25, 2020.

 3. U angei ew taropwen esinesin fan iten aninisin an keuno angang nge use amasou ngeni. U nuku nge emon ee sonani itei me met mei euchea fan iten an epwe amasou ngeni mwonien aninis fan iten an keuno angang. Met upwe fori?

  Chon sona me kirikiringaw ir mei turunufasa ei fansoun osukosuken waten samwau ar amasoua claim fan iten mwonien aninis nge re wanong iten emon me tichikin porous fan iten ekkoch rese amasou claim. Aramasen non Oregon ra sinei porousen ei angangen kirikiringaw nupwen ar angei taropwen esinesin seni offesin aninis an state ika seni ar angang faniten ita neur taropwen tingor aninis.

  Ika mei fisi ngonuk ei, wewe pwe emon a aea itomw me met euchea fan itomw, napengeni mei pachenong me ruu ren nampan noumw soson me ranin uputuwomw. Mei euchea omw kopwe mutir me angang won ei osukosuk. Mei wor ruanu tetenin met kopwe fori an epwe anisi me tumwun nouwm mwoni me omw credit.

  1. Esinesin fan iten ekei angangen sona ngeni ewe Oregon Employment Department online at www.workinginoregon.org.
  2. Esinesin ngeni omw angang ren ei angangen kirikiringaw me sona.
  3. Etino won www.IdentityTheft.gov omw kopwe esinesin fan iten ena angangen kirikiringaw me sona ngeni ewe FTC me kuta aninis ren met kopwe fori murin mei euchea ren atawen ewe osukosuk. Ekkei mei pachenong ar repwe anomwu ew ese kamwo, ren asousoun an epwe kuna ekei angangen sona ren omw credit, kopwe angei repwot ren omw credit ese kame, me pwan esipano ekewe account mei mwaken ee mak itomw won. IdentityTheft.gov mei tongeni an epwe pwan anisuk me atamano tutumwunun omw credit seni chon sona me eukano met ese pung. Ekei mei aweiresi an emon epwe sona senuk ika suki ekkoch account epwe mak itomw won.
  4. Katon omw credit fan chomwong. Ren en ew ier, ka tongeni katon omw repwot ren met ese pwung iteiten wiik ese kamo ren ewe www.AnnualCreditReport.com.

  Mei namwot omw kopwe sinei ekkei fitaeoch mettoch mei euchea:

  Ika epwe ponueoch an ekewe sammer ika chon otupwu aramas ar angei mwonien aninis fan iten an keuno angang, iwe napengeni ee tonong no ekewe account mei nomw fan ekewe mi sona tumwun. Nge fan ekkoch ekewe mwoni mei no ngeni an emon aramas account. Ika epwe fisi ngonuk ei, ewe scammer ika chon otupwutupw mei tongeni koko, text, ika email ren ar repwe fori omw kopwe tin ngenir mwoni. Ir mei tongeni mwaken me forano pwe ir ewe Oregon Employment Department pwan era pwe ee mwan ar tini mwoni. Ei itan “money mule scam”.

  Ika epwe toruk aninis kose mwo amasou ngeni, esinesin ngeni ewe Oregon Employment Department. Kosapw penueni ekewe koko, email, ika text message, ika mak won social media ar erenuk pwe kopwe wire mwoni, tini mwoni, ika amasounong mwoni non gift cards. Ewe Oregon Employment Department esapw tongeni eisinuk omw kopwe men sefani mwoni non ena napanap, me rese pwan tongeni eisinuk won met mei mwonomwoneno fan itomw won social media. Emon ee erenuk omw kopwe ekena mettoch iwe emon scammer ika chon otupwutupw. Fansoun meinisin.

  Ren ekkoch tichikin porous fan iten angangen kirikiringaw ika sona me scam mei akoko ngeni osukosuken COVID-19, katon www.oregonconsumer.gov/COVID-19.

 4. U angei neun emon UI checks non am pwor nge rese chuen nomw ikei. Met upwe for ngeni ekkewe che?

  Kose mochen tini sefan ngeni kich (en kopwe pusin meni ewe stamp) ren PO Box 14135, Salem, OR 97309-5068. Ika en mi tongeni wareno ren ewe WorkSource center. Nenien ewe WorkSource center mei tongeni kuna ikei: worksourceoregon.org/Centers.html

 5. U rong pwe ewe federal kofemen ika Kepina Brown ra ataenoi ewe wiiken witiwit. Met wewen ena ngeniei?

  Me wan COVID-19, anukun state pwe ururun kopwe uti ew week ren omw kose chuen angang me mwen omw kopwe tongeni poputa me angei ekewe aninisin omw kose chuen angang. Ei itan wiiken witiwit. Ururun kopwe pwan amasoua ew claim ren ewe wiik.

  Ekewe anuk minafe ar akasiwin iwe iei ekewe states ra tongeni ataeno ewe wiiken witiwit ren an aramas repwe tongeni angei aninis ew wiik epwe mwitrino. Ich mei angang won ach sipwe wanong met mei siwin non nuoce kei computer. Ngawan, kich mi nengeni nge epwe kuu fite maram ach angang won. Nupwen uchok ach tawe me siwini, iwe sipwene tini ngonuk ekewe aninis ururun sipwe ngonuk ren ewe ewin wiik. Ina aipwe pacheta am esinesin ikei mutirin uchok ika a wor ew.

 6. Ai we kapas eis ese ponu me ikei. Met upwe tongeni fori?

  Sotuni am ewe peichen pekin aninis. Ika kose kuna met ewe en mi kukuta, kose mochen eis eis omw ewe kapas eis won am ewe Facebook peich. Kich mei kakaton eoch ekewe social media ika nenien ach kuna porousen fonufan unus, me pwan pachenong ekewe kapas eis napengeni ekkoch ir mi eis ngeni ei peich.

 7. I was told I am not eligible for unemployment due to my retirement annuities (e.g., IRA accounts, PERS, FERS, etc.) Does receiving a retirement annuity make me ineligible?

  Federal and state laws require that weekly benefits (UI and PUA) be reduced by the amount of retirement benefits someone receives (other than Social Security) if the benefits are from a program that is paid into by an employer the person worked for in their base year. So it is not categorical and requires a case by case review.

  For example, if someone is getting PERS benefits, and works for any employer that contributes to PERS during their base year, then the retirement amount does reduce, and in many cases eliminate, their weekly benefits. If they are getting PERS retirement benefits but did not work during their base year for any employer that contributes to PERS, then the retirement income does not impact their weekly benefit eligibility.

  You can find more information at https://www.oregon.gov/employ/... under the “How does retirement pay affect by benefits” question.

 8. I got a letter saying I need to submit proof of authorization to work. How do I do that?

  If you got a letter from us asking for proof of authorization to work, the quickest way for us to process that is if you submit it through our Contact Us form. Pick the "Worker authorization documentation" option and upload your document(s).

Ekewe Mine Pwisin ar Soopai

 1. What is Prokramin Tumwunun Niwinin Angang (PPP)

  Ei Prokramin Tumwunun Niwinin Angang (PPP) e pass ren Congress pwun sopwusopwun ewe ennuk iten CARES Act. Ren ei PPP me aninnisin chon angang me ar kewe nenien angang nupwen rese chiwen angang, ese wor penuwen ew kapas eis epwe wewe ngeni meinisin. Ekkei FAQs ika kapas eis mei chok wor chon eis epwe anisuk om kopwe weweiti inet kopwe repotei mwonien PPP pwe om mwoni tonong.

 2. Ika mei wor ai PPP loan, ngang mi pwan tongeni angei ewe aninnisin chon angang nupwen rese chiwen angang?

  Mei anongonong won ekoch sokkun wewe. Ew PPP loan usun chok pwan ew loan. Om kopwe angei ei loan esap epeti sennuk om kopwe pwan angei Aninnisin Chon Angang Nupwen Rese Chiwen Angang (UI) ika Aninnisin Chon Angang Nupwen Rese Chiwen Angang Nupwen Osukosuken Waten Semwen (PUA). Ika ke neuneu mwonien PPP om kopwe pwisin payoffinuk, iwe ena ukukun ke neuneu ngeni om kopwe pwisin payoffinuk epwe fis pwe om mwoni tonong, epwe nono ngeni ika nge esap mwonien PPP ena ke neuneu ngeni.

  Ika ke neuneu mwonien ena PPP loan om kopwe meoni met epwe kamotiw ren faniten om na soopai (ren rentin nenien om na soopai, pisekin non om ofes, pisekin om kopwe advertais om na soopai, etc.), ekena esap tiik non om kopwe pwisin payoffinuk pwisin. Ika ke neuneu mwonien ena PPP loan om kopwe meoni met epwe kamotiw esap-faniten om soopai, ren om kopwe meoni wom taraku non maram, ika kopwe kamo mwongon non imwom, ika ekena sokkun metoch kopwe meoni iwe ekena mei tiik non met ke meoni nge kopwe repotei.

  Ika ke neuneu mwonien ena PPP loan om kopwe meoni pwisin met epwe kamotiw fanitom me nonomwun, iwe penuwen pwun mei tufich ‘ewer’ pwun en mei tongeni angei aninnisin chon angang nupwen rese chiwen angang. Epwe chok ‘ewer’ penuwen ika om mwoni tonong ese napeseni met kopwe akangei iteiten week. Awewe chok, ika aninnisum na iteiten week mei tori $300 iwe om mwoni tonong $301 non ew week, kosap angei aninnisin non ena week.

 3. Ngang u pwisin angang ngeni ei nge mi wor ai claimin PUA. Upwe pwan repotei ewe mwoni u angei seni ewe PPP loan won ai we claimin iteiten week?

  Epwe anongonong won ekoch wewe. Ika ke neuneu mwonien Prokramin Tumwunun Niwinin Angang (PPP) chok om kopwe meoni met epwe kamotiw ren om na soopai iwe kosap pwan repotei won om claim iteiten week.

  Ika mwonien PPP e neuneu ngeni om pwisin, ika om kopwe pwisin payoffinuk, iwe kopwe repotei pwe om mwoni tonong non ena week ke neuni. Awewe chok ren om pwisin neuni mei kapachenong ekei nge esap chok ekei ren mwongo, om rent ika mortgage, meomeon wom taraku non maram iwe meon om fifi ika konik me peirakin non imwom.

 4. Upwe pwan repotei mwonien PPP u angei ren non fitu week/maram ika fan ew chok?

  Epwe anongonong won inet ke neuneu mwonien ena PPP. Ena mwoni epwe repot ika ka neuneu ngeni om kopwe pwisin payoffinuk ika ngeni om mwoni om niwinimang nge esap faniten om na soopai. Awewe chok, ika ke payoffinuk pwisin non fan ew chok om angang, iwe kopwe repotei unusen ena ke meon ngonuk pwisin non ena week ke payoffinuk. Ika ke kan payoffinuk pwisin iteiten maram nge ke neuneu mwonien PPP, iwe kopwe repotei niwinum na ke pwisin payoffinuk non iteiten week ke payoffinuk. Ika ke amwokutanong epoch mwonien ena PPP iteiten week non om pwisin account, iwe kopwe repotei ena mwoni ke amwokutu ika ka claim om aninnis.

 5. Use repotei nei we Prokramin Tumwunun Niwinin Angang (PPP) loan pwe ai mwoni tonong won ai we claim ukan wanong iteiten week nge uwa fen pwisin payoffini ei, ika u repotei nge mi mwan. Met upwe fori?

  Kopwe apungu ekena claim iteiten week ren inet ka pwisin payoffinuk ika neuni mwonien PPP ren neum pwisin. Kopwe wanong echo taropwe fengen me om na claim iteiten week itan Updated Gross Earnings Form won unemployment.oregon.gov. Ika ururun kopwe angei aninnis mei kukun seni met ka angei, iwe aipwe esine ngonuk ren met ka angei nge mei napeseni ururun. Kopwe meon sefani ngeni kem iwe mei napeseni ururun kopwe angei. Ika ururun met kopwe angei mei napeseni met ka angei, iwe aipwe meon ngonuk met ururun kopwe angei ren aninnis.

 6. Ngang mei angei napeseni met ururun upwe angei ren aninnisin PUA, nge uwa men resin atures an epwe chok fetaneoch ai ei soopai. Epwe ifa ukukun tamen repwe mwut ngeni ei ai upwe meon sefani ewe ukukun ururun usap angei non aninnis?

  Non ei fansoun semwen, iwe kich mei achocho ngeni an sipwe tipemecheres me resina chocho ngeni an esap wate ach angei sefani mwoni ururun esap tou. Ika a wor mwoni a tou ururun esap tou, iwe mei wor wisach fan nurun ennuk ach sipwe angei sefani. Ika ena mwoni e tou ururun esap tou esap tipisum, iwe si kan ‘siwini’ ewe mwoni ururun kopwe meon sefani non ach sipwene chok aimwuni seni met aninnis kopwe angei non ekan fansoun mwach. Ren ekoch wewe ren mwoni mi tou ururun esap tou, mei pwan wor ekoch anen mei wor sipwe fori. Sipwe fori kokotun kamosefan ren met esap kon osukosuka aramas ren ir mei angei ei aninnis. Sia wata porousen mwoni mei you ururun esap tou won ach we website.

 7. Ika ai we nenien angang e payoffuni ei ngeni mwonien PPP, ngang mi pwan tongeni angei aninnisin chon angang nupwen rese angang non ena week?

  Epwe anongonong won ekoch wewe. Niwinumw epwe chok nono ika mwo om na angang epwe neuneu mwonien PPP, ika pwan och sokkun mwoni ar repwe payoffinuk. Ika pwun niwinumw e wate seni fite ke kan angei non ew week (awewe chok, aninnisum $300 iwe om na angang e payoffinuk won $301), iwe penuwan apw. Ika om na angang e payoffinuk won $200 iwe om na aninnis $300, kopwe angei ena aninnisin nupwen chon angang rese chiwen angang non ei week, nge om mwoni toning mei tongeni ekukunatiw aninisum non ena week.

 8. Use angei claimin UI ika PUA iwe use pwan pwisin angang won ai ika ai pwisin soopai. Ngang mei angei niwini seni ai angang seni ar we loanun Prokramin Tumwunun Niwinin Angang non fitu week uwa fen claimini. Upwe pwan siwini ai repotei iteiten week me upwe pwan repotei niwini pwe ai mwoni tonong?

  Apw. Ena iwe niwininum ka fen angei iwe kosap pwan repotei won ekewe week ka fen claimini.

 9. Use angei claimin UI ika PUA iwe use pwan pwisin angang won ai ika ai pwisin soopai. Ngang mei angei niwini seni ai angang seni ar we loanun Prokramin Tumwunun Niwinin Angang (PPP) non ei week. Pokiten use mwo claim non ei week upwe repotei pwe ai mwoni tonong?

  Ewer. Ei kopwe repotei pwe om mwoni tonong ika ka claim non ei week.

NENIEN ANGANG

Poputa Sefanin Angang

 1. Epwe ifa usun are pwe upwe asosonoi chon angang ika esipano ai ewe sopai non fansoun mwochomwoch pwokiten osukosuk mei akoko ngeni COVID-19?

  Ekkena chon angang ra tongeni nounou Insurance Fan Iten Ekkewe Rese Chuen Angang (UI). Aninnisin UI a tongeni katoou ngeni ekkewe aramas ra asosono seni ar angang non fansoun mwochomwoch. Ekkei aninnis epwe kawor ngeni ekkewe chon claim minne ar nenien angang a kesipeno non fansoun mwochomwoch, awewe ren enimenim me murin an pwa pwe a wor monun ewe samau coronavirus non ewe neni ika fan pwungun amwmwokut seni mwun. Chon angang ra tongeni nounou UI me resapw osupwpwangen kut angang ren pwan ekkoch nenien angang. Repwe tongeni angang, pwopwpworous ngonuk usun en ar nenien angang, me pwan mwonneta ar repwe angang are pwe ka kokko sefanir ar repwe angang.

 2. Uwa mwochen awora monien aninnis ngeni nei kewe chon angang atun ar asosono. Met ena epwe tongeni aosukosuka ar repwe nounou UI?

  Apw. Monien aninnis atun asosono seni angang ese annei pwe moni tonong. Esapw pwan repwot pwe ew claimen aninnis iteiten wiik.

 3. Met ngang mei tongeni angei aninnis are pwe ngang emon aramas uwa pusin angang ngeniei, chon angang mei nomw won etipeewin chon angang, ika chon angang non fansoun mwochomwoch?

  Ewer. Ewe annuk, CARES Act, a forata ewe minafon prokramen aninnis a iteni PUA fan iten ekkewe aramas rese chuen angang asenipaen ewe watten semwmwen mei afeiengawa unusuen fonufan, ekkewe minne rese tongeni nounou UI awewe ren chon angang ra pusin angang ngenir, chon angang mei nomw won etipeewin angang me ekkoch chon angang non fansoun mwochomwoch. Ka tongeni atononga omw nepwopwutan claim me claim iteiten wiik, me ka tongeni kuna taropwen tungor me ourour ikei PUA/Tungor ren omw kopwe ammasowa noumw taropwen nepwopwutan claim.

 4. Ifa usun an ewe CARES Act epwe anisi ekkewe mwiichen aramas ra foruta esapw fan iten foon moni, tribes, me mwun non neniomw?

  Ewe CARES Act a awora monien aninnis seni mwunap an epwe monatiw nesopwun aninnis, ewe minne epwe siwin sefan. Chon angang ngeni ekkei kinikin ra tongeni nounou ewe $600 iteiten wiik a kawor pwe Aninnisin Ekkewe Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen ewe Semwmwen Watte a Afeiengngawa Unusen Fonufan (FPUC).

 5. Uwa angei ew monien paro seni ewe Prokramen Tumwunu Chekin Peiof (PPP) nge a wor ai osukosuk ren ai upwe eniwinato meinisin nei chon angang ngeni ar angang. Met upwe fori?

  Ewe Putaen Angang ese tongeni atou pworousen ourour fan iten PPP. Kose mwochen kopwe kokkori ewe Small Business Administration fan iten ourour won sba.gov.

  Ewe prokramen PPP esapw aosukosuka an emon aramas tufichin nounou aninnisin ekkewe rese chuen angang. Mettoch epwe aosukosuka aninnisin aramas rese chuen angang a pachenong are pwe ew sopai a mwokutukut won an angang fiti pwungun ourour seni sou nemenem me pekin tumwunu aramas seni feiengngaw, ewe ukukun moni tonong a wor rer atun ar niwiniti angang, me sakkun osukosuk epwe fis mei akoko ngeni COVID-19 minne a tongeni appeti ar repwe niwiniti angang.

 6. Met ai takises mei tongeni kanapeno are pwe napengeni aramasen Oregon ra tufichin nounou me angei aninnisin ekkewe rese chuen angang?

  Oukukun takisesin UI ra kawor iteiten ier. Ewe finata murin ren oukuk epwe non November non ei ier fan iten ierin calendar 2021. Oukukun takises ren an Oregan ewe UI a for seni ew me nein wanu oukuk (ika schedules) anongonong won oukukun monien trust fund fan iten an epwe chok wor ena moni me epwe sopwosopwono ne monaau aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang, ekkewe minne esapw tipisir an fis osukosuk.

  Ei napanapen takises a pwopwuta ne aea seni fite ngonun ier, me a anisi chon angang non Oregon, sopai, me neni ar repwe tufich nupwen fansoun osukosouken moni seni chok non ena fansoun tori iei ren an epwe awora ir me ruu, monien aninnis me nonnomw non kinamwmwe. Nupwen fansoun mei chomwmwong sakkofesenin amwmwokut ne fori me non annuk anen finata oukukun takisesin UI ewe nenien angang epwe moonatiw, non ei fansoun ewe Putaen Angang ese osukusuku pwe epwe muttir ika watte ekkesiwin ngeni oukukun Takises.

 7. Uwa angei echo taropwe me a ereniei pwe mei wor met upwe monatiw. Met ei a echo taropwen niwinimmang? Ekkewe nenien angang ra repwottei an a torir ekkoch taropwen esinesin fan iten aninnisin tou seni angang ren nour kewe chon angang nge a napanapen pwe

  Pworous mei auchea, esapw echo taropwen niwinimmang. Sia a awora ei esinesin ngeni ekkewe nenien ngang pwokiten ina ururun wisach. Ena Taropwe ren Tufichin Ekkesiwin a esinesin ngeni ekkewe nenien angang met ewe epwe watte mwirimwirin nemwoon ngeni nonnomwun an ewe “oukuk ren tufich” (ew napanap sia aea ne finata oukukun takisesin peiof ren UI non ekkan fansoun mwach) are pwe ewe aramas a tungor aninnis a angei meinisin sakkun monien aninnis a tufichin nounou. Ekkewe oukuk ren tufich an ewe nenien angang ra for iteiten ier, me ra anongonong won ewe kinikinin fansoun seni July 1 - June 30. Pwokiten ewe oukukun fansoun ren ewe samau coronavirus, iwe mwirimwirin nemwoon ei a tongeni cheuno non chomwmwong ierin takises, iwe a ekisano worun muttirin ika watten ekkesiwin.

Work Share-Aninis mei kawor fan iten ekewe chon angang mei kukununo neur awan angang

 1. Met ena Prokramen Work Share?

  Ena prokram a awora ngeni ekkewe nenien angang ew anen asosonoi ekkoch nour kewe chon angang. A atawei omw kopwe annomwatiw ekkewe chon angang mei sinenap non fansoun ese chomwmwong angang ren an a ekisano nour awa. Chon angang mei tufich ngeni, ekkewe minne nour awa a kekisino ra tongeni angei ekis sopwosopwun aninnisir fan iten asosono seni angang an epwe eppinasanong met ra nussuni ren niwinir.

  Katton tichchikin pworous fan iten ach Work Share Prokram. Nengeni ach Work Share fact sheet and Work Share FAQs. A wor ren ewe prokramen Work Share taropwe online me sia pesei omw kopwe pwopwuta anaie www.oregonworkshare.com fiti pworousen taropwen tungor. Ei prokram a men teru me nein aramas me a ew sakkun claim mei anongonong won chofo ne angang.

  Annukun mwunap a awora unusen eppinasanong moni seni ewe mwunap ren aninnisin Work Share seni aro nesopwonon March tori December 2020. Sia atononga sopwosopwun chon angang ren ar repwe aninnis won chomwmwongun tungor ren ei program. Nampa kopwe kokkori ika makkengeni fan iten Work Force:

  • Email: OED_WorkShare@oregon.gov​
  • Tengewa: (503)-947-1800
  • Tengewa Ese Kamo: (800)-436-6191

  Napengeni, monien aninnis mei kamoou fan pwungun ewe otootun Work Share epwe wor nemwoon won an ewe nenien angang oukukun takises ren UI non ekkan ran mwach usun chok an epwe pwan aosukosuka ekkoch insurance fan iten ekkewe rese chuen angang. Nge fan pwungun annukun mwunap mei wor iei, a kawor sopwosopwun aninnis ngeni ekkewe nenien angang ar repwe nounou Work Share. Aninnisin Work Share ren March 29 tori December 26, 2020 a epinasenong seni ewe mwunap, ewe a wewen pwe esapw wor rasen won an ewe nenien angang oukukun takises.

 2. Fite ukukun moni ekkewe chon angang ra tongeni angei seni ewe prokramen Work Share?

  Ewe oukukun aninnis iteiten wiik a anongonong won an ewe chon angang moni tonong me oukukun noun awa a kotur. Are pwe noun emon chon angang awa a kotur won 20%, iwe epwe angei 20% seni UI ren ewe oukuk ita ururun epwe angei are iwe pwe epwe asosono seni angang. AWEWE: Are pwe Jim a sou angang non nimwu raan non ew wiik me a peiofei $500, iwe epwe ne angang non ruanu raan non ew wiik me a peiofei $400 seni an ewe nenien angang. Are pwe Jiim mei tufichin nouni $275 non ew wiik seni UI, iwe iei epwe ne angei ir me ruu ren $400 niwinin seni an nenien angang me $55 seni Work Share non ena wiik (20%-in noun ewe $275 monien aninnis iteiten wiik), iwe ren kapach napan a $455. Noumw kewe chon angang ra tongeni aea ach ewe online benefit estimator ren ar repwe kutta fite ukukun moni repwe tongeni nounou seni Work Share.

 3. Ifa usun an kawor monien Work Share me met epwe tongeni aosukosuka oukukun ai takises?

  Napengeni Work Share a kawor monian non napanapen chok an kawor monien UI, seni takisesin peiof a kamotiw seni ekkewe nenien angang. Met ese pachenong a ekkoch nenien angangen mwun, tribal, me mwiichen aramas a foruta esapw fan iten foon moni, ekkewe minne ra “nenien angang repwe epinasanong moni.” Repwe monatiw siwinin moni ngeni ewe UI Trust Fund ren sakkun aninnis a kamooi pwe siwinin takises.

  Nefinen March 29, 2020 me December 26, 20020, meinisin aninnisin Work Share epwene kamoou seni mwunap. Ei a pachenong sopwosopwun niwin a kawor seni Monien Aninnis non Fansoun Atapwanapwan Ngeni Ekkewe Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen ewe Semwmwen Watte mei Afeiengngawa Unusen Fonufan (PEUC) ika Monien Aninnis Seni Mwunap Ngeni Ekkewe Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen ewe Semwmwen Watte mei Afeiengngawa Unusen Fonufan (FPUC). Meinisin aninnis mei kamoou seni ekkei prokram resapw takises ngeni ekkewe nenien angang ra monatiw takises. Resapw tikin pwe niwinimmang ngeni ekkewe nenien angang ra epinesanong moni.

 4. Met ekkewe chon angang mei nounou Work Share repwe tufichin nounou ewe parenoon $600 ew wiik?

  Ewer. Are pwe emon aramas a tufichin nounou Work Share, iwe epwe angei aninnisin mei imwuuno iteiten wiik ukukun $600 seni ewe prokramen FPUC (epwe tongeni kamoou seni March 29, tori July 25, 2020).

 5. Met ekkewe chon angang repwe fori atun ar nomw won ewe prokramen Work Share?

  Ekkewe chon angang repwe ammasowa ew mecheresin ruacho-page taropwen nepwopwutan claim. Resapw kut fetan ar angang ika atononga taropwen pwarata iteiten wiik atun ar nomw won ei prokram. Are a wor pwan ekkoch ar angang, iwe ewe chon claim epwe repwottei sopwosopwun niwinin ika moni tonong seni ena angang.

 6. Are my employees able to use paid time-off like sick leave or vacation leave if they are out ill or want to take a day off to head out of town?

  Kopwe chok tufichin angang me mwonneta omw kopwe angang ren omw kopwe tufichin nounou Work Share. Are pwe a mwonneta angang ren noumw ewe chon angang nge a finata pwe esapw angang ren ese nifinifin pwopwun, iwe esapw tufichin nounou Work Share non ena wiik.

  Tiwenon chok: Are pwe noumw chon angang a missini angang asenipaen COVID-19, kose mwochen kopwe eseinesin ngeni kich. Sipwe etiwa noun claim iteiten wiik, nge mei auchea ach sipwe cheki non ach sipwe aea ekkewe ourour seni UI, nge easapw Work Share. An ena aramas moni tonong a tongeni pwan aosukosuka an tufichin nounou non ena wiik.

  Met mei ekesiwin: Seni August 2, 2020 tori December 26, 2020, ekewe chon angang mei tongeni aea neur awa ra angei me mei ketiw ar repwe neuni ren awa ir mei angang non ew week, usun chok awan asoso ren ekoch wewe, usun otun an semwen, ika re tumunu emon mei semwen, ika ir mei fiti jury duty, ika fan iten och wewe ren ei semwen COVID-19. Nge esap pwan ren ar asoso ren ar kukunou.

  AWEWE CHOK: Ika emon chon angang mei kokotun epwe angang 40 awa non ew week nge ese tongeni angang unusen week ren an semwen ika epwe tumwunu emon mei semwen, repwe aea nefinen 24-32 awa ir mei angei an epwe fiti eureuren ewe Angang Fengen mei kaimu seni awa. Ika re angei napeseni 32 awa ika ese napeseni 24 awa, iwe ese fiti ewe eureuren kaimwuun awa ren 20-40%.

Suuk Sefanin Sopai

 1. Ai ewe sopai a suuk sefan. Met mei auchea ai upwe fori?

  Ewe state a fori angangen osukosuk atapwanapwan ren an epwe ammangano cheufetanin ewe samau COVID-19, iwe a efisata an chomwmwong sopai repwe ne kesip non fansoun mwochomwoch. Fansoun ekkoch angangen sopai ra pwopwuta ne suuk me non Oregon, ekkoch osukosuk a tongeni epwe fis, ikewe ia chon angang rese tongeni ika rese mwochen niwiniti angang, ika a wor tungor ngenir ar repwe niwiniti angang nge raanin angang ika oukukun awa a siwin. Are pwe ka mwonneta ren omw kopwe ne suuk, nge kose tongeni eniwini sefani meinisin noumw kewe chon angang fan ew chok, iwe ewe prokramen Work Share a tongeni anisuk ne eniwini sefani chon angang nge repwe part-time.

 2. Uwa kokkori nei chon angang ar repwe niwiniti angang, nge ekkoch ra finata pwe resapw niwin pwokiten efen watte moni ra angei seni aninnisin ekkewe rese chuen angang. Met upwe fori?

  Are pwe noumw ewe chon angang ese niwiniti angang, me esapw seni ew pwopwun mei mak asan, kose mwochen kopwe esinesin ngeni kich. Ekkewe neneien angang resapw tongeni finata tuchin chon angang ar repwe nounou aninnisin ekkewe rese chuen angang.

 3. Uwa kokkori chon angang ar repwe niwiniti angang, nge ekkoch ra finata pwe resapw niwin pwokiten ar nuokisiti ewe samau COVID-19 an ete wirir inaamwo are pwe ewe rasen angang mei apwonueta ourour seni mwun me pekdin pioing. Met upwe fori?

  Anein fansoun an ewe rasen angang mei apwonueta ourour seni mwun me pekin pioing, me ew napanap ren an emon chon angang a tongeni sopwosopwono ne claim aninnis nge ese atononga an tungor, iwe ewe chon angang a tik pwe mei tufichin angang me ese chuen tongeni an epwe nounou monien aninnis.

 4. Met kewe napanap ren an emon chon angang epwe tongeni sopwosopwono ne claim aninnis are pwe ese niwiniti angang atun ar kokko?

  Ekkewe chon angang mei chuen tufichin nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang are pwe rese etiwa ew angang asenipaen ekkewe pwopwun mei akoko ngeni COVID-19 usun met mei affat non ach kewe annuknon fansoun mwochomwoch. Ir mei chuen tuifichin nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang are pwe ra:

  1. Semwmwen ren COVID-19.
  2. Tongeni wirer monun COVID-19 me repwene imwuuno non ew neni non ukukun fansoun mei pesepes.
  3. Nomw neimw ren tumwunu emon chon non famini, ika emon aramas ra nonnomw ren ika emon aramas ra mesemes ne tumwunu ren pekin samau, ewe minne a semwmwen ren COVID-19 ika epwe imwuuno fan pwungun pesepes.
  4. Tufichingngawen angang pwokiten repwe nomwotiw neimw pwe repwe tumwunu semirit ren an a kesipino sukun, ir chon awora tumwun ngeni semirit, ika ekkoch nenien tumwun mei chok nonno ngeni asenipaen COVID-19.
  5. Tungor ar repwe angang, nge ar no angang epwe atai ewe annukun imwuuno non ew neni ika pesepes seni mwun.
  6. Tufichingngawen angang pwokiten a kawor ourour ngenir seni nour chon tumwun ren pekin samwau ika seni ourour meren chon angangen pioing ar repwe imwuuno non ew neni fan iten ir mei tongeni semwmwen ika acheu fetanei COVID-19.

  Sia sinei pwe ekkoch aramas ra tongeni angei watten aninnis iteiten wiik nupwen ewe parenoon $600 aninnis mei chuen wor anonno ngeni met repwe angei atun ar angang. Nge, ese niwiniti angang pwokiten ena, a tongeni fori an emon aramas esapw tufihin angei aninnis me a tongeni efisata ar repwe monatiw pakking me pwan ekkoch chqappen tipis. Ei taropwe online https://secure.emp.state.or.us/public/FraudIntake/ a kawor fan iten repwottei an chon angang rese niwiniti angang nupwen a wor tungorun nge ESAPW pwokiten ew me nein ekkewe pwopwun fan iten COVID-19.

 5. Uwa kokkori nei kewe chon angang ar repwe niwiniti angang nge ekkoch ra chipwpwang pwokiten ewe rasen angang ese apwonueta ekkewe ourour ren koukun nefinen aramas a katoou seni mwun me nouwiisen pioing. Met ir mei tongeni sopwosopwono ne angei aninnis f

  Are pwe ew rasen angang ese apwonueta ekkewe ourour ren kouken nefinen aramas a katoou seni mwun ika nouwiisen pioing, iwe ewe chon angang a tongeni sopwosopwono ne claimini aninnis iteiten wiik. Ewe oukuk minne ewe Kepina a aea ese nonnoppok ngeni meinisin sakkun sopai. Apachpachen an kewe order, standards incorporate guidance a katoou seni ewe Oregon Health Authority

 6. Uwa kokkori nei kewe chon angang ar repwe niwiniti angang nge ekkoch ra finata pwe resapw niwin pwokiten ra nuokkus. Met upwe fori?

  Ekkewe annuk atapwanapwan ra awewei ewe kapachetan tufichin ren napanapen an ewe putaen angang epwe awewei tufichin angang, tareppich ne kut fetan angang, me tongeni angang. Me ekkena awewe ra akoko fengen non nukuchchar ren ekkewe pwopwun mei masengeni COVID-19 (a mak asan). Nge, kan ngeni aramas esapw ew pwopwun mei akoko ngeni COVID-19.

  Are pwe omw ewe rasen angang a tongeni apwonueta ourour fan iten koukun nefinen aramas a katoou seni mwun ika nouwiisen pioing, me ena aramas ese wor an pwopwun mei akoko ngeni COVID-19 ren fan asengesin niwiniti angang, iwe ii epwe tik pwe mei tongeni angang. Finata pwe esapw niwiniti angang a tongeni aosukosuka an ewe tufichin nounou monien aninnis ren ekkewe rese chuen angang. Ewe resource sia no ngeni ren ourour Mei katoou seni mwun ika nouwiisen pioing a ewe Governor’s COVID-19 Resources for Oregonians websitehttps://govstatus.egov.com/or-covid-19

Unemployment Insurance Trust Fund and Payroll Taxes

 1. Ekewenenienangangnon Oregonir mi meonaauekkeianinisintouseniangang?

  Apw. Nupwen Congress ra apwungano ewe CARES Act, a forata me meaworamwonienei Pandemic Unemployment Assistance prokram (PUA) an epweanisiekewe mi pusinwor an sopai, ekewe mi keuktamanarangang me ekewe mi nafangawniwinir. Ekkochprokramfanitenei CARES Act meei maa napanap mi feor me kawormwonianseni ewe mwuu nap mi pachenong:

  • ● Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC): Eiprokram mi atamanoaninisin UI ngeni 13 weeks me epwemwuch Dec. 26, 2020.
  • ● Extended Benefits (EB): Eiprokram mi atamanoaninisngeni 13-20 week non nangatamenfansounkatou chon angang. Unusenmwonien EB a kaworsenimuu nap seni ewe March 19 – Dec. 26, 2020 ieimasowen ewe CARES Act. Me nukunena, 50% ren aninisin EB a kaworseni ewe mwonien UI.
  • ● Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC): Eiprokram a mwuchunonge mi awora $600 iteiten week fanitenaninisinekewearamasir mi touseniarangangseni March 29 – July 25, 2020.
  • Work Share (Short-Term Compensation): Eiprokram mi pwanaworangeniekewesopaiekkochanenkatowun chon angang. Mi aea UI and epwe an epweanisiekewesopai mi kekisinoawafaniteneiosukosukenangang. Seni March 19-Dec. 26, 2020, ewe muu nap mi meonisefaningeni states ren meinisinaninisin Work Share mi kameuu Me nukun ena, aninisin Work Share a kawor seni mwonien UI.
  • Lost Wages Assistance (LWA): Ei prokram a keuno mi awora $300 iteiten week faniten aninisin ekewe ra tou seni ar angang faniten ei COVID-19 seni July 26-Sept. 5.
 2. Met epwefisngenientakisesin payoff an Oregon ekewesopaiiir mi meoni?

  Sopai Takises in SUTA payroll a isois non an Oregon UI we Trust Fund me non U.S. Nenienisoismwoni. Ekkeimwoni ra chokeochunneuneufanitenaninisin UI. Neuwis seni Oregon ra fori ei napanapen isois mwoni an epwe nafeoch ei aninis non ukukun 18 maram fansoun osukosuken mwoni.

 3. Ifausunangangeneitakises an epweaworamwonienei UI Trust Fund?

  Eiangangentakises an Oregon mi pusinkinoni pun epwenenepek met mi tou me met mi tonongnge mi pwanworruuwattenmasowan. Ewin kinikininangangentakisesepwefis fan wanuu. Nupwenepweekesiwinfansountakises, meinisinsopairepwechokfiti.

  Aruwankinikinepwenengeniifausun an ensopaiepwefitiewkeukfaniten met mi afatafat ren fansoun. An ekewe kukkunun sopai keukun takises echok anongonong won ‘met ra nusuni’ ika aninis, minne mi kinoni ukukun aninis neur chon angang ir mi angei.

  Nupwen repwe nenengeni keukun takises ren 2021, repwe aea enan fansoun nefinen July 1, 2017 ngeni June 30, 2020. Enan fansoun mi cover ini ei maa napanap ren COVID-19 echok aneani 8% in ena fansoun. Napengeni ekkei aninis mi kameu non Oregon non ei fansoun mi osukosuk mwoni mi kawor seni ei muu nap nge ese pwan osukosuka an ekewe sopai memmef faniten met mi fis.

 4. Mi wewefengenmeinisin an ekewesopaitakises?

  Apw. An ekewe kukkunun sopai takises echok anongonong won an ewe sopai ‘memmefin met mi fis’ ika keukun aninis.

  Eikeukunaninis e anongonong won inetin ewe aninisin UI epwekameuseni ewe sopaifaniten an takisesinniwinin chon angang.

  Ekewe chon angang mi watteaninisin ewe UI ngeniranenengeni met ewe sopai mi takisesinipweniwinin chon angang, epwepwanwatteartakises.

  Ei mi pachenong non aritemitikanannukun Oregon met mi kapwungunofaniten Employment Department an epweaea ne apachatakisesinniwinin chon angang non enierepwefeito. Annukunmuu nap mi annukupwemeinisinsopai non meinisin state repwemeoniesapkisiseni 5.4% ren takisesin UI iteiten year. Non Oregon mi chokukkunsopaiiir mi meonienakeukunngesopai non Oregon rese meoninapeseniena 5.4%. Non ekkoch 40 states, sopaiiir mi meoninapeseni 5.4% ngeew state mi meoninapeseni 18.55%.

 5. Sia ekeuwenochommongaramasfanitenei COVID-19. Mi tongeniepwewattenotakisesinniwinin chon angangfaniteneiosukosukenmwoni ren COVID-19?

  Eiosukosukenmwoni mi aworatowattenkatoun chon angang ren sopai me ekkochnenienangangir mi aurekiarrepwemeoniwattentakisesinniwining chon angangnupwenresaptongenimeoni. Ina mwoikaepwekeranieiewin non nonomwun Oregon an epwe tori eiosukosukenchomongresapangang, kich mi nenengeninge Oregon epwechokfetanngeninukanapaneitakisesin UI – schedule 4 – non 2021. Iei ei kinisou ngeniewe kapachen takises ren UI Trust Fund mine mi anisi Oregon non ei ukukun 45 years. A anisi fonuwen Oregon ren moni, me pwan tumwunu ekewe chon angangen Oregon ren momon pisek, non ewe fansoun osupwang iwe mi pwan tongeni aninis non ei fansoun ospupwang.

  Ei fansoun osupwang mi forata osukosuk ren ekewe chon angang, mi wor ruwow wewe popun sia sinei pwun epwe kekita takisis non ach peiof non Oregon. Aewin, ekewe aninisn federal prokram rese paking seni ekewe nenien angang non ar account. Aruwowan, non ach sipwe nengeni kaukun takisis ren peiof, ewe Kinikinin Awora angang epwe rifiuwini unungat ierin ewe aninisin UI. Wewen pwun non ei fansoun osupwang mi chok nengeni wanu pecent ren unusen ewe kaukun fansoun ra aia ne katton noumw ewe 2021 takisis en peiof ika angang.

  Seni non Oct. 22, 2020, 21 states ra fen paro ukukun $38.4 billon. Ewe nonon manawen paro ra pwan ngeni ekewe nenien awora angang iwe iei a chok watteno non ekei fansoun. Esapw fis ei metoch non Oregon Non an ekewe ekoch nenien awora angang non ekewe states ra kuna ekei watten me napenon takisis me momon pisek, chon awora angang non Oregon ra fen safini $685 million non takisis en peiof seni non ekewe ier a no seni ei monien UI Trust Fund ren akunun manawen moni.

  KATTON: Ekei manawen akunun takisis nge kaukun chok ikenai. Ewe Kinikinin Awora angang epwe tini ngeni ekewe chon awora angang ar kewe kaukun takisis, pwan porousen ar repwe apasa mefier ika resapw tipeyew ngeni kaukun, non Nov.13. Ekewe chon awora angang RESAPW kori kem ren pusin nour kaukun takisis.

 6. Ekewe chon awora angang ra fen sapeseni ei osukosuken ei semwen. Pwata sisapw tongeni ach sipwe chk isenatiw mwo ei kekitan takisis ren peiof ngeni non enan ier?

  Oregon a mochen epwe jeki fichi pwun ewe UI Trust Fund mi naf an epwe moni ekewe aninisin UI ika a aimang ewe aninisin osupwang. Ika sia isenatiw mwo iwe esapw chuen weweno chok ei pekin takisis ika pwan ngeni ekewe kaukun manawen takisis ngeni ekewe chon awora angang, ika mwo ew chok ier, epwe:

  • Kekita osukosuken ewe UI Trust Fund ren an esapw tongeni aninis.
  • Kekita osukosuken epwe watteno ewe FUTA federal takisis ren peiof.

  Mi tongeni asenipato wattenon takisis non ekan ier epwe feito. Ewe meinapen popun ewe Oregon UI Trust Fund mi chok nonomwoch iteiten ier nge pokiten sia chok momoni chok non ew okoten momo mi murino okoten.

 7. Met namoten epwe wor ei iseis? Pwata sisapw paro moni usun ekewe ekoch states?

  ika sia paro moni ach sipwe moni ekewe UI benefit, iwe ekewe nenien awora angang repwe ne chou ne moni manawen ekewe monien paro pachenong non ar takisis ren peiof. Ewe mwun federal mi akisatiw ewe anukun federal Unemployment Takisis ( FUTA) takisis ren peiof kredit ren ekewe states ra mochen paro repwe moni ar kewe pekin aninis. Ewe kisitiwen non ekewe kredit ren takisis en peiof mi chok wateno iteiten ier ika esapw mono ar kewe paro. Awewe, ekoch states me territories mi chuen momoni ar kewe paro seni federal seni chok ewe fansoun osupwang iwe iei kisitiwen ar ewe kredit ren FUTA nge 3.7% non 2020.

  Sopwosopw, non ewe atun Oregon monien UI Trust Fund a wor iseis, a pwan wor manawen nouch moni ren ekei moni. Non ewe engon ier a no, manawen ewe Trust Fund kapachenapen a tori $685 million. Wewen pwun 20% ren ei kekita non ewe UI Trust Fund non ewe engon ier a no a feito seni manawen ewe monien Trust Fund — esapw seni ekewe takisis ren peiof seni ekewe nenien awora angang. Non an Oregon ei okoten takisis ren peiof, ekewe chon awora angang ra chok moni ewe senis 80 seni ew chana ren ekei pekin aninis sia wawou iei. Seni an Oregon ewe okoten forin an epwe weweno chok me okoten, ika a watteno ewe manawen moni sia angei, a pwan ina kisitiwen ach momon takisis.

  Mi murino an Oregon ei iseisen moni ika trust fund, iwe ina popun ekewe nenien awora angang ra chok moni senis 80 seni ew chana ren ekei aninis a kawor. Ekewe states ra paro iei ra pwan moni watte seni $1 ren iteiten ew chana seni ekei aninis a kawor.

 8. Uwa rong pwun chomong ekewe state nour iseisen moni ika trust fund ese chuen och ika aninisoch. Epwe fis ei metoch ngeni Oregon?

  An Oregon ewe UI Trust Fund mi manaw non ewe fansoun osupwang ese pwan mwo kisitiw fan zero, ika mwo sia moni watten monien aninis seni ekewe state meinisin non uruwo. Non ei pwan fansoun, ukukun 36 states ra paro moni seni mwun federal pwun repwe moni ar kewe aninisin UI. Ekewe states ra pwan kuna momon manawen ar paro me kekitiwen ar kewe federal kredit, iwe pokiten ei a pwan watte kaukun ar takisis en peiof a pwan watte momon ekewe nenien awora angang.

  Non Mas 2020, me mwen ewe semwenin COVID-19 esan mwo forata osuksuken moni, ukukun noun Oregon ewe UI Trust Fund ge $5.1 billion. Non ewe October 21, nouch ei iseis a $4.1 billion. Ei nono mi murino seni an ekewe 21 states me territories ra paro $38.1 billion seni ewe mwun federal pwun repwe moni ar kewe aninisin UI*. Oregon esan mwo paro moni iwe ese pwan akiekin paro.

 9. Pwata iei me ochun an Oregon ei nenien iseis ika UI Trust Fund nge ekewe states esapw?

  Mi wor ekewe anukun federal ngeni ekewe states ar repwe fiti ren okoten nour iseis ika UI Trust Fund, nge states mi pwan wor ar pochokun ren ar repwe anganga ar kewe takisis. Ach ei UI Trust Fund mi murino pokiten ach kei okot sia aia ne awora monien. Non 1975, ewe Oregon State lechislacher a angang ngeni ekewe business me mwichen chon angang ar repwe awora ekewe sokun anuk me okot a afista ach ei okoten awewenon chok ach takisis. Iei ei anapanap murino mi popun ach kei okot sia aia ikenai.

  Non a pochokun ika tufich fonuwach, sia awatteno ach takisis pwun sipwe amasowa ach ei UI Trust Fund. Iwe nupwe a pochokun ach kei nenien iseisen moni, iwe ach kaukun takisis a poputa ne kekitiw. Sopwosopw, an ekewe nenien awora angang kaukun nour takisis mi pwan onongonong won kaukun nour kewe chon angang ren ar angei ekei aninisin UI.

 10. Ifa usun aninisin UI a anisi neniach kei?

  Me nukun an aninisin moni a awora ngeni ekewe ra towu me angang, ei moni mi pwan anisi neniach kei ren afisata moni epwe chok fein fetan non neniach kei nenian kamo non fansoun a ngaweno fonuwach. Non ewe fansoun osupwang, an Oregon ewe UI Trust Fund a monawow $1.7billion non chok aninisin UI seni non April-September 2020. Ei ukukun a watte seni anean ran ruouw ewe ukukun sa monawow non ekewe maraman non ewe pwan fansoun osupwang.

  Ka tongeni katton ekei kaukun takisis ikei.​