Skip to main content

Chiechi

Sia kinissou ngeni chiechiech non neniach ren ar anisikich ach sipwe tikeri meinisin aramasen Oregon ekkewe minne ra tufichin angei aninnisin chon rese chuen angang. Kost mwochen kopwe aea ekkewe outreach tools fan ren omw kopwe esinesin ngeni ekkewe neni ka anisi pwe repwe sinei usun pworousen aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang.

Outreach tools

[upload social media tile PNGs me link ngeni flyer PDFs non foosun fonu me fonu ewe minne Teresa a wisen nota, pwe chiechiech kewe repwe tongeni downloadinir]