Skip to main content

Do I Qualify?

Are pwe ra asosonook seni angang ika noumw awa a kotur pokiten COVID-19, iwe ka tongeni tufichin nounou monien aninnisin aramas rese chuen angang.

Emon aramas a pusin angang ngeni, chon angang fan pwungun ew etipeewin angang, me chon angang non fansoun mwochomwoch ra tongeni tufichin nounou.Monien Aninnis Ngeni Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen Ewe Watten Semwen Mei Efeiengawa Unusen Fonufan (PUA). Ei ew minafon prokram fan iten awora aninnis ngeni aramas rese chuen angang a for meren ewe annuk, CARES Act. Mei imwuno won noun taropwen tungor. A awenewen ngeni aramas minne ra tou seni ar angang asenipaen COVID-19 me rese tufichin nounou wesewesen monien aninnis fan iten ekkewe rese chuen angang.

Ion aramas mei mwumwu ngeni an epwe angang non Merika a tongeni tufichin nounou monien aninnis ren ekkewe rese chuen angang.

Ren omw kopwe kutta are pwe en mei tufichin nounou, angei ewe Skengin Tufichin Fiti. Ina epwe aninnis ne awena ngonuk ewe taropwen tungor ka tongeni nounou. Omw ammasowa taropwen tungor ururun kopwe nounou epwe emwittiri touren noumw moni.