Skip to main content

File A Claim

Me mwen kopwe atononga tungor: Ioni noumw taropwe me pworous

Ren wesewesen insurance fan iten ekkewe rese chuen angang (UI), ikkei met mei auchea:

 • Itomw, nampan Social Security, raanin upwutiw me ian repwe tongeni kokkoruk ika makkengonuk me ia.
 • Unusen uruwon omw angang non ekkewe 18 maram sa nukusokuru pachenong:
  • iten nenien angang
  • e nomw ia
  • nampan tengewa
  • pwopwutan me wesinon angang ren ew me ew nenien angang
 • Omw account non bank me nampan anen tini moni, are pwe en mei mwochen makkei itomw an epwe noffoch titiin moni ngeni omw ewe account.

Ren ewe prokram fan iten Monien Aninnis Ngeni Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen Ewe Watten Semwen Mei Efeiengawa Unusen Fonufan (PUA), ikkena ekkena mettoch mei auchea kopwe awora me asan, kapacheta:

 • Pisekin pwarata ren omw moni tonong (are chok pwe ka mwochen nounou monien aninnis nge epwe watte seni ewe ukukun $205 mei kawor me fan) awewe ren:
  • Taropwen takises ren sopai epwe affata moni tonong, kaimwuno takises non 2019
  • Risitten noumw chek non 2019
  • 2019 W-2
 • Ewe raan ka pwopwuta omw kose chuen angang asenipaen COVID-19
 • Fite ukukun moni tonong ka angei non ewe wiik a no minne en ka tungor aninnis fan iten

Aewin ipw: Tungor ren omw kopwe atononga nepwopwutan claim

Ren omw kopwe sinei are pwe en mei tufichin nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang, iwe mei auchea omw kopwe ammasowa echo taropwen tungor. Ei a iteni atononga ew nepwopwutan claim. Ka tongeni fan ew chok omw kopwe atononga nepwopwutan claim.

A wor ruu anen atononga tungor:

1. Online. Anemwittirin atononga tungor epweach Anen Claim Online​. Ren nounou wesewesen insurance fan iten ekkewe rese chuen angang (UI), iwe kopwe ammasowa echo taropwen tungor online. Ren PUA, a auchea omw kopwe download echo taropwen tungor won PDF, iwe ka makkenong pworousomw, save-ini ewe PDF, iwe upload an epwe niwinnong non ach ewe Anen Claim Online.

Akkomw angei ewe Skengin Tufichin Fiti ren an epwe onukunuk pwe ka ammasowa taropwen tungor mei pwung. Omw ammasowa taropwen tungor ese pwung epwe ammangano omw kopwe angei aninnis non fite wiik.

Me mwen omw kopwe ammasou online, iwe kopwe ion fengeni ekkewe taropwe mei auchea.

AUCHEA: Tumwunu pwe en mei makkeinong pworous mei pwung non noumw ewe taropwen tungor. Noumw ewe moni epwe mangeno ne tou non fite raan ika wiik are pwe a mwaan omw ammasou. Kopwe anapaano omw tumwun pwe esapw mwaan noumw Nampan Social Security (SSN) me neniomw.

2. Won tengewa. Ka pwan tongeni atononga tungor won tengewa. Ren iei a men chommong aramas ra kokko, iwe ina repwe annomwuk won ewitiwit.

Wesewesen aninnis ren chon rese chuen angang

1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

Aninnis Ngeni Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen Ewe Watten Semwen Mei Afeiengawa Unusen Fonufan (angang ngeni pusin winikapan, chon angang fiti pwungun etipeew, me chon angang non fansoun mwochomwoch)

Kokko won tengewa ese kamo: 1-877-345-3484

Me murin omw atononga ew claim

Esinesin ren touren taropwen tungor

Epwe toruk ew esinesin non email pwe a tour noumw ewe taropwe nupwen fansoun ka nounou taropwen tungor fan iten wesewesen monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang.

Ka pwan chechcheki noumw taropwe me non posto. Sipwe esinesin ngonuk are pwe omw ewe claim a ketiw are ese. Sipwe tin ngonuk echo taropwe non posto ach sipwe esinei ngonuk. Tamman a tongeni 1 - 3 wiik. Are pwe ka kapwunguno, iwe sipwe esinei ngonuk fite ukukun moni kopwe angei me met kopwe fori murin.

Ka tongeni cheki nonnomwun omw ewe claim ren omw kopwe tota won ach na Nenien Claim Online.

Ipw 2: Atononga omw claim iteiten wiik

***AUCHEA: ren omw kopwe nounou moni, kopwe atononga omw claim iteiten wiik.***

Ren omw kopwe pwopwuta nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang, mei auchea kopwe atononga omw claim iteiten wiik. Ei mei sakkono seni ewe nepwopwutan claim. Kopwe atononga ir me ruu ren omw kopwe nounou moni

Ew claim iteiten wiik a ina anen ach sipwe sinei fite ukukun moni sipwe tin ngonuk non ena wiik. Ew wiik a seni Raninfen tori Ran Ammwon. Kose tongeni atononga ew claim iteiten wiik tori an epwe mwuchchuo ena wiik.

Ren sopwosopwonon nounou monien aninnis, mei auchea omw kopwe atononga claim non ew wiik, iteiten wiik. Atononga omw claim iteiten wiik inaamwo are pwe en mei angang non ena wiik. Mei auchea kopwe repwottei omw moni tonong ren met angang en mei fori non ena wiik.

Atononga omw claim iteiten wiik inaamwo are kose mwo sinei ika pwe noumw ewe taropwen tungor a fen kapwunguno. A tongeni esapw kukkun seni ruanu wiik ren ach sipwe angang won noumw ewe taropwen tungor (ika nangattam seni ren claim fan iten PUA). Are pwe noumw taropwen tungor a ketiw, iwe sipwe tin ngonuk moni ren meinisin ekkewe wiik a no me en mei tufichin nounou non, nge en kopwe atononga On my way! claim iteiten wiik.

Met mei iteno noumw monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang?

Are pwe noumw monien aninnis a it, kopwe sopwosopwono chok ne atononga tungor iteiten wiik usun chok me noomw. Atun noumw monien aninnis a $0, me nupwen ka no fori omw claim iteiten wiik, iwe ina epwe emwmweni ngonuk ena file ren sopwosopwonon monien aninnis. Ekkei ra iteni Monien Aninnis Non Fansoun Osukosuk Atapwanapwan Ngeni Aramas Rese Chuen Angang Asenipaen Ewe Watten Semwen Mei Afeiengawa Unusen Fonufan (PEUC).

Fiti pwungun PEUC, ka tongeni angei etta tori 13 wiik omw kopwe nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang fan iten ekkewe wiik nefinen March 29, 2020 me December 26, 2020.

Are pwe ka kouno ne atononga tungor iteiten wiik me ka mwochen pwopwuta sefan me murin noumw wesewesen monien aninnis a it, iwe mei auchea omw kopwe ammasowa echopwopwutan taropwen tungor ren PEUC.

Kapas eis ra men teru fan iten sopwosopwonon aninnis (PEUC).

Ipw 3: Kut fetan angang

Napengeni, aramas minne mei nounou monien aninnis ngeni ekkewe rese chuen angang repwe chok kut fetan ar angang me makketiw ar kut. Iei ei napanap a chok pusin nemenien emon me emon pwokiten COVID-19. Ei ekkesiwin a pwopwuta March 8, 2020, me epwe sopwosopwono tori an epwe wor esinesin murin. Anneani ach annuk non fansoun mwochomwoch ren sopwosopwono ne kaeo.

Chommong nenien angang mei chuen katonong chon angang, tori mwo iei, ina pwopwun sipwe pesei ion aramas a nussuni an angang an epwe sopwosopwono ne kut fetan.

Anapaano omw sine me non ewe Puken Claimini Insurance Ren Ekkewe Rese Chuen Angang.