Skip to main content

قانون طرح نجات آمریکا در سال 2021

سپتامبر 2021 تمدید می‌کند.

ARP برنامه‌های مزایای غرامت عدم اشتغال اضطراری در طول همه‌گیری (PEUC)، کمک مربوط به عدم اشتغال در طول همه‌گیری (PUA) و غرامت عدم اشتغال در طول همه‌گیری فدرال (FPUC) را برای افرادی که مزایای بیکاری دریافت می‌کنند تا 4 سپتامبر 2021 تمدید می‌کند.

ما برنامه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهیم که ابتدا بیشتر افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به محض دسترسی به آن‌ها، جزئیات را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

ما به پرداخت کلیه مطالبات PUA و PEUC که منقضی یا تمام نشده‌اند، ادامه خواهیم داد. اگر دارای هفته‌های باقیمانده از مطالبات PUA خود باشید و یا مبلغی برای شما در مطالبات PEUC منقضی نشده باقی مانده باشد، یعنی در صورت واجد شرایط بودن شما در هر حال، مزایای شما به تأخیر نخواهد افتاد.

موارد زیر ترتیب اولویت ما برای ایجاد تغییرات در برنامه است. نکته: اگر مطالبه PEUC یا PUA شما منقضی یا تمام شده باشد، ممکن است تأخیر در مزایا را تجربه کنید.

  1. اولویت اول ما مزایای هفتگی 300 دلاری FPUC است. FPUC تا هفته منتهی به 4 سپتامبر تمدید شد.
  2. سپس برای پرداخت تمدید PUA اقدام خواهیم کرد. PUA از 50 هفته مزایا به 79 هفته مزایا افزایش یافت. اگر مطالبه PUA شما منقضی (تاریخ یک ساله) یا تمام شده باشد (مانده حساب صفر)، ممکن است تأخیر در مزایا را تجربه کنید.
  3. سپس، برای پرداخت تمدید PEUC اقدام خواهیم کرد. PEUC از 24 هفته مزایا به 53 هفته مزایا افزایش یافت. اگر مطالبه PEUC شما منقضی (تاریخ یک ساله) یا تمام شده باشد (مانده حساب صفر)، ممکن است تأخیر در مزایا را تجربه کنید.
  4. پس از اینکه پرداخت FPUC، PUA و PEUC را شروع کردیم، فعالیت خود را در مورد افزودن برنامه جدیدی به نام MEUC برای افرادی که هم از دستمزد W2 و هم حداقل 5000 دلار خود‌اشتغالی برخوردار هستند، متمرکز خواهیم کرد.

در آخر، اطمینان حاصل خواهیم کرد که تقریبا 6000 نفری که هفته‌های خود را به صورت دستی منتقل کرده‌اند تا از اضافه پرداخت جلوگیری کنند، مزایای FPUC حداکثر دو هفته‌ای را که برای پردازش دستی نیاز داریم، دریافت می‌کنند