Skip to main content

آیا شغل خود را از دست داده‌اید؟
آیا ساعات کاری شما کاهش یافته است؟
می‌توانید واجد شرایط مزایای بیکاری باشید.

مزایای بیکاری پولی است که برای جایگزینی بخشی از دستمزد از دست رفته شما پرداخت می‌شود. این مزایا می‌تواند در زمانی که به دنبال کار جدید هستید، مخارج شما را تامین کند. یا هنگامی که محل‌های کار به دلیل COVID-19 تعطیل هستند.

چهار نفر از هر پنج آمریکایی در مراحلی از زندگی کاری خود به مزایای بیکاری نیاز دارد. این مزایا از محل مالیات‌هایی که کارفرماها پرداخت می‌کنند پرداخت می‌شود. اینها یک نوع مساعدت عمومی محسوب نمی‌شوند. اینها مبتنی بر نیازهای مالی نیستند.

هر فردی که مجوز کار در ایالات متحده آمریکا را داشته باشد می‌تواند واجد شرایط باشد.

افراد خود اشتغال، کارکنان قراردادی، و کارکنان و آزاد کارها می‌توانند واجد شرایط باشند.

چطور مزایای خود را دریافت کنید

 1. برای اطلاع از صلاحیت خود، باید درخواست پر کنید. این کار ثبت یک ادعای ابتدایی نامیده می‌شود.
 2. برای شروع دریافت مزایای بیکاری، باید یک ادعای هفتگی ثبت کنید. این متفاوت از ادعای ابتدایی است.
 3. برای تداوم در دریافت مزایا، باید هر هفته یک ادعای هفتگی جدید ثبت کنید.

مزایای دیگر برای شما

حداقل چهار هفته زمان می‌برد که مزایای بیکاری شما برسد. شما همچنین می‌توانید واجد شرایط مزایای دیگری نیز باشید، مانند:

 • کمک در پرداخت اجاره بها یا یافتن منزل
 • کمک در پرداخت قبض‌های منزل
 • کمک در دریافت خواروبار و یا مواد غذایی دیگر، مانند بسته‌های غذایی یا بانک‌های غذا
 • کمک در یافتن و پرداخت مراقبت کودک
 • مزایای نقدی
 • کمک فوری به افرادی که در شرایط خشونت خانگی به سر می‌برند.
 • اطلاعات عمومی در مورد COVID-19
 • کمک حمل و نقلی
 • منابعی برای جوامع مهاجر و بدون مدارک هویتی
 • منابع موجود دیگر در اجتماع شما

بازدید کنید: 211info.org

تماس بگیرید: 2-1-1 یا 1-866-698-6155 (مترجمین شفاهی رایگان از طریق تلفن در دسترس هستند)

TTY: 711 را شماره گیری کنید و با 1-866-698-6155 تماس بگیرید

پیام دهید: کدپستی خود را به 898211 (TXT211) (انگلیسی و اسپانیایی)

ایمیل: help@211info.org (انگلیسی و اسپانیایی)


و اگر پوشش سلامت ندارید یا آن را از دست داده‌اید، می‌توانید واجد شرایط یک برنامه سلامتی رایگان یا ارزان باشید.

بازدید کنید: healthcare.oregon.gov

تماس بگیرید: 1-855-268-3767