Skip to main content

Puas yog koj tau poob hauj lwm lawm?
Puas yog koj li sij hawm ua hauj lwm raug txiav?

Koj yuav muaj cai rau cov txiaj ntsig los sis nyiaj poob hauj lwm los hloov pauv koj cov nqi zog poob hauj lwm.

Nov tsis yog hom kev pab zej tsoom.

Leej twg uas tau kev tso cai ua hauj lwm nyob Teb Chaw Mes Kas yuav muaj cai rau.


__________________________________________________________________________________

Lub Ob Hlis Ntuj Tim 26 HLOOV TSHIAB: Peb tau txais cov lus qhia tshiab los ntawm Teb Chaws Mes Kas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm (U.S. Department of Labor) uas nthuav dav txoj cai kev muaj feem rau Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Mob Sib Kis Loj (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Peb tab tom ua hauj lwm kom sai los txhais cov lus taw qhia no thiab siv cov kev hloov pauv hauv qhov kev pab cuam yam tsim nyog.

Tsis ntev tom ntej no peb yuav qhia ntau ntxiv txog tias qhov no txhais tau li cas rau cov uas yav tas los tsis tsim nyog tau txais PUA, thiab rau cov neeg uas tam sim no tab tom tau txais PUA. Peb yuav qhia cov ntaub ntawv hloov kho tshiab rau koj tsis tu ncua, kom koj thiaj li TSIS tas hu nug peb txog cov lus nug txog cov lus taw qhia tshiab. Thov nco ntsoov soj qab saib peb nyob rau hauv Facebook thiab Twitter kom tau txais cov ntaub ntawv hloov kho tshiab tshaj plaws.

Txoj Kev Npaj Cawm Neeg Meskas

Txoj Kev Npaj Cawm Neeg Meskas (ARP) ua kom muaj kev pab nyiaj rau qhov tsis muaj hauj lwm ua mus ntxiv rau Kev Pab Nyiaj Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC) thiab Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) kom mus txog ntua rau thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Hnub Tim 4, 2021. Nws hloov rau Txoj Cai Pab Txuas Mus Ntxiv (Continued Assistance Act, CAA), uas nws tseem ceeb dua Txoj Cai CARES.

Cov hauj lwm pab nyiaj nram qab no raug muab pab mus ntxiv los ntawm ARP:

  1. Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).PUA cov nyiaj pab raug ntxiv sij hawm ntev txog 79 lub vij kom mus txog rau thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021. PUA mas yeej muaj pab rau cov neeg uas ua hauj lwm rau yus tus kheej thiab lwm cov neeg uas tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm tau—thiab cov neeg uas tawm hauj lwm vim ts kab mob COVID-19. Ua qhov Kev Ntsuas Txog Qhov Tsim Nyog mus saib seb koj puas muaj cai tsim nyog. Thov rau tam sim no.Xa kawm kom paub ntau ntxiv.
  1. Cov Nyiaj Pab Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC). Yog koj cov nyiaj pab Is Saws Las Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (UI) tag lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais cov nyiaj pab mus ntxiv ntev txog 53 lub vij. Cov nyiaj pab no mas yuav muaj mus ntev txog thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Hnub Tim 4, 2021. Xa kawm kom paub ntau ntxiv.
  1. Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) Txhua tus neeg uas tau lav cov nyiaj tsawg kawg $1 rau kis tsis muaj hauj lwm ua yuav tau cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 rau hauv ib lub vij twg rau txhua lub vij uas tsim nyog raug pab uas yuav suav txij li thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Hnub Tim 27, 2020, kom mus txog rau Lub Cuaj Hli Ntuj Hnub Tim 4, 2021. Xa kawm kom paub ntau ntxiv.

Tsab ntawv tshaj tawm no piav qhia txog kev yuav daws cov teeb meem sib foob hauv pab pawg. Hauv qhov kev thov hais daws, Oregon Employment Department pom zoo hloov pauv txoj cai tswjfwm kom nws txiav txim siab ceev txog cov nyiaj poob haujlwm. Cov tswvcuab ntawm pawg yuav tsis tau txais nyiaj los ntawm txoj kev daws teeb meem no. Xav paub ntau ntxiv txog lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv, hu Oregon Law Center ntawm 503-473-8682