Skip to main content

Puas yog koj tau poob hauj lwm lawm?
Puas yog koj li sij hawm ua hauj lwm raug txiav?

Koj yuav muaj cai rau cov txiaj ntsig los sis nyiaj poob hauj lwm los hloov pauv koj cov nqi zog poob hauj lwm.

Nov tsis yog hom kev pab zej tsoom.

Leej twg uas tau kev tso cai ua hauj lwm nyob Teb Chaw Mes Kas yuav muaj cai rau.Tsab ntawv tshaj tawm no piav qhia txog kev yuav daws cov teeb meem sib foob hauv pab pawg. Hauv qhov kev thov hais daws, Oregon Employment Department pom zoo hloov pauv txoj cai tswjfwm kom nws txiav txim siab ceev txog cov nyiaj poob haujlwm. Cov tswvcuab ntawm pawg yuav tsis tau txais nyiaj los ntawm txoj kev daws teeb meem no. Xav paub ntau ntxiv txog lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv, hu Oregon Law Center ntawm 503-473-8682