Skip to main content

Puas yog koj tau poob hauj lwm lawm?
Puas yog koj li sij hawm ua hauj lwm raug txiav?

Koj yuav muaj cai rau cov txiaj ntsig los sis nyiaj poob hauj lwm los hloov pauv koj cov nqi zog poob hauj lwm.

Nov tsis yog hom kev pab zej tsoom.

Leej twg uas tau kev tso cai ua hauj lwm nyob Teb Chaw Mes Kas yuav muaj cai rau.


Tsab Cai CARES thiab COVID-19

Tsab cai CARES yog nom tswv txoj cai lij choj tshiab, tau kos npe nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj Tim 27, 2020. Nws tsim los siv rau coob tus neeg uas poob hauj lwm koj tau nyiaj pab tshaj li yav tag los muaj. Tshwj xeeb cov tib neeg uas raug teeb meem los ntawm COVID-19. Txoj kev cai lij choj tshiab no tau ua peb lub luag hauj lwm loj:

  1. Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA). Cov tib neeg yus ua yus lag luam thiab cov neeg muaj ntawv cog lus ua hauj lwm tau ywj pheej tam sim no tuaj yeem tau txais PUA, lub khoos kas pab nyiaj tshiab rau kev poob hauj lwm (xaus rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020)
  2. Tsoom Fwv Qhov Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kev Kis Kab Mob (FPUC). Txhua leej tau txais txhua hom ntawm cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tau txais ntxiv $600/ib vij rau Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29, 2020 mus txog Lub Xya Hlis Ntuj Tim 25, 2020
  3. Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (PEUC). Yog tias koj li nyiaj pab rau kev poob hauj lwm li ib txwm tag lawm, koj tuaj yeem tau txias cov nyiaj pab rau li 13 lub vij ntxiv (xaus rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020)