Skip to main content

1099G Tax Information

1099G yog dab tsi?

1099G yog ib daim foos se rau cov neeg tau txais kev pab nyiaj pov hwm rau kev poob hauj lwm. Koj siv nws thaum koj ua ntawv se rau tsoom fwv thiab lub xeev txog cov nyiaj khwv tau los rau Lub Chaw Saib Xyuas Kev Khwv Tau Nyiaj Los Sab Hauv (Internal Revenue Service, IRS) thiab Oregon Lub Chaw Saib Xyuas Nyiaj Khwv Tau Los (Oregon Department of Revenue).

Vim li cas kuv thiaj li txais ib daim foos se 1099G?

Ib qho nyiaj kev tau txais cov nyiaj them rau kev poob hauj lwm thaum lub xyoo yuav tsum qhia mus rau Lub Chaw Saib Xyuas Kev Khwv Tau Nyiaj Los Sab Hauv (Internal Revenue Service, IRS) thiab Oregon Lub Chaw Saib Xyuas Nyiaj Khwv Tau Los (Oregon Department of Revenue). Thaum koj thov cov nyiaj pov hwm rau kev poob hauj lwm, koj tuaj yeem xaiv kom muaj 10% ntawm koj cov nyiaj tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm txhua lub lim tiam txiav tawm rau cov nyiaj khwv tau los hauv tsoom fwv thiab/los sis 6% rau cov nyiaj khwv tau los hauv lub xeev. Koj tuaj yeem hloov kho koj qhov kev xaiv txiav tawm txhua lub sij hawm los ntawm Online Claim System.

Qhov chaw koj tuaj yeem nrhiav tau koj 1099G cov ntaub ntawv

Koj daim foos se 1099G yuav raug muab xa tuaj rau koj tsis pub dhau Lub Ib Hlis Ntuj Tim 31. Nws yuav muaj rau kev mus saib nyob rau thaum pib Lub Ob Hlis Ntuj nyob rau hauv Online Claims System nyob rau ntawm kab ntawv ntu “Cov Foos Sau Se 1099G” mus rau hauv qab ntawm phab ntawv.

Kuv tau tsiv tawm txij thaum thov rau qhov kev pab cuam lawm. Kuv yuav tau txais kuv daim foos 1099G li cas?

Koj daim foos 1099G yuav raug xa mus rau qhov chaw nyob uas peb muaj nyob hauv daim ntaub ntawv. Yog tias koj tau tsiv tawm tab sis tsis tau hloov kho tshiab koj cov ntaub ntawv tiv tauj, koj tuaj yeem rub tawm daim foos 1099G los ntawm Online Claims System. Peb kuj tseem xav kom koj hloov pauv koj qhov chaw nyob hauv Online Claims System thiab.

Kuv yuav ua dab tsi nrog daim foos them se 1099G?

Yog tias koj tau txais daim foos se 1099G, koj yuav tsum xa nws nrog koj cov nyiaj se rau tsoom fwv thiab xeev. Cov nyiaj pov hwm rau kev poob hauj lwm tsis suav tias yog nyiaj tau los txiav se.

Vim li cas kuv thiaj li tau txais daim foos 1099G thaum kuv TSIS tau thov los sis tau txais cov nyiaj pov hwm rau kev poob hauj lwm hauv xyoo 2020?

Yog tias koj tau txais daim foos se 1099G tab sis tsis ua ntaub ntawv thov cov nyiaj pab cuam hauv xyoo 2020, qhov no tuaj yeem yog kev dag ntxias tau! Thov qhia ib qhov kev dag los sis kev xoom xaim ntawm kev dag ntxias rau peb tam sim ntawd los ntawm peb ID daim foos Theft .

LUS CIM TSEG: Yog koj tsis muaj kev txiav se tawm los ntawm koj cov nyiaj poob haujlwm, nws yuav ua rau muaj kev cuam tshuam them se.