Skip to main content

Txoj Cai Kev Npaj Pab Cawm Neeg Meskas xyoo 2021

Txoj Cai Kev Npaj Pab Cawm Neeg Meskas (American Rescue Plan Act, ARP) yog tsoom fwv ib qho kev pab uas tsim kom muaj cov cai ntau ntxiv rau Txoj Cai Kev Pab Txuas Mus Ntxiv rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 14, 2021 mus txog rau thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021.

ARP tau tsim ntxiv Qhov Kev Pab Them Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Tus Kab Kab Mob Sib Kis (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC), Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Assistance, PUA), thiab Tsoom Fwv Qhov Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) rau cov neeg uas tau txais cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua mus txog rau thaum Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

Peb npaj cov hauj lwm pab txhawb ua ntej rau yam uas yuav cuam tshuam rau cov neeg feem coob ua ntej, thiab yuav muab tej ntaub ntawv qhia rau koj sai sai kiag thaum muaj lawm.

Peb yuav them txuas ntxiv rau txhua cov nyiaj pab PUA thiab PEUC uas tseem tsis tau tag sij hawm los sis raug siv nyiaj pab tag lawm. Yog koj tseem muaj cov vij tshuav rau ntawm koj daim ntawv thov koj cov nyiaj pab ntawm PUA los sis tseem tshuav nyiaj pab seem rau qhov tsis tau tag sij hawm ntawm daim ntawv thov cov nyiaj pab ntawm PEUC, koj cov nyiaj pab yuav tsis raug ncua qeeb yog koj muaj cai tsim nyog raug pab.

Nram qab no yog peb cov txheej txheem hauj lwm tseem ceeb rau kev tej kev hloov pauv.FAJ SEEB: Yog koj daim ntawv thov nyiaj pab ntawm PEUC los sis PUA tag sij hawm lawm los sis cov nyiaj tag lawm,tej zaum koj yuav tau cov nyiaj pab qeeb me ntsis.

  1. Peb thawj cov nyiaj pab ua ntej yog $300 FPUC rau hauv ib lub vij twg.FPUC raug muab mus ntxiv kom txog rau thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4.
  2. Ces dhau ntawd peb yuav hloov them rau PUA txuas mus ntxiv.PUA raug them txuas mus ntxiv los ntawm 50 lub vij mus txog rau 79 lub vij. Yog koj daim ntawv thov nyiaj pab ntawm PUA tag sij hawm lawm (ib lub xyoos) los sis cov nyiaj tag lawm (tsis muaj nyiaj seem li lawm),tej zaum koj yuav tau cov nyiaj pab qeeb me ntsis.
  3. Txuas ntxiv, peb yuav hloov them rau PEUC txuas mus ntxiv.PEUC raug them txuas mus ntxiv los ntawm 24 lub vij mus txog rau 53 lub vij. Yog koj daim ntawv thov nyiaj pab ntawm PEUC tag sij hawm lawm (ib lub xyoos) los sis cov nyiaj tag lawm (tsis muaj nyiaj seem li lawm), tej zaum koj yuav tau cov nyiaj pab qeeb me ntsis.
  4. Tom qab peb pib them FPUC, PUA, thiabb PEUC lawm, peb yuav rov qab npaj rau peb txoj hauj lwm los ntxiv ib txoj hauj lwm pab tshiab, MEUC rau cov neeg uas muaj ob yam nqi dag zog W2 thiab txoj hauj lwm ua rau yus tus kheej tau nyiaj tsawg kawg yog $5,000.
  5. Thaum kawg, peb yuav saib xyuas kom paub meej tias cov neeg thaj tsam li 6,000 leej uas twb muab lawv cov vij tshem tawm lawm kom zam txhob tau them nyiaj tshaj thiaj li yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm FPUC ntau txog ob lub vij uas peb yuav tsum tau tshuaj xyuas