Skip to main content

Contact

Tau txais kev pab ua lus Hmoob

Txhawm rau thov kom hu rov qab ua lus Hmoob, thov sau koj lub npe, tus xov tooj, thiab yam lus uas nyiam hais mus rau OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. Ib tus neeg ua hauj lwm hauv lub koom haum yuav hu rov qab tuaj rau koj raws li thib uas tau txais koj qhov kev thov. Vim tias muaj cov neeg siv khoom coob heev, tej zaum yuav siv sij hawm li ob peb hnub peb thiaj hu tau rov qab tuaj rau koj. Thov muab sijhawm rau peb los teb rau koj thiab tsuas xa ib tsab lus nkaus xwb tau lawm.

Kev sau npe rau kom tau txais cov kev tshaj xo txog COVID-19: [lub npov uas tib neeg sau lawv cov chaw nyob email]

Txoj hauv kev zoo tshaj plaws los ntsuam xyuas koj daim ntawv thov yog los ntawm kev nkag mus rau hauv peb qhov Kev Ua Hauj Lwm Hauv Online.

Nws yuav ua rau peb siv sij hawm yam tsawg kawg yog plaub vij los lis cov ntaub ntawv thov.

Yog tias nws luv tshaj plaub vij txij koj tau thov rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm los nawm kev pib sau koj daim ntawv thov, thov tsis txhob rawj mam txuas lus nrog peb. Peb tab tom lis koj daim ntawv thov. Txuas lus nrog peb ua ntej plaub vij dhau mus lawm los yeej pab tsis tau ua kom koj tauu txais cov nyiaj pab sai zog tuaj li. Qhov tseeb tiag nws yuav ua rau qeeb rau peb qhov muaj peev xwm los lis cov ntawv thov rau txhua leej.

Yog tias nws yog plaub vij los sis ntau dua lawm txij li koj tau xa koj daim ntawv thov xub thawj lawm thiab koj yeej tsis hnov hais dab tsi li los ntawm peb, sau email rau peb uas yog siv daim foos hauv qab no. Thaum koj xa ib tsab email, koj yuav tau txais ib tsab ntawv uas nws teb nws. Uas qhia rau koj paub tias peb tau txais koj tsab email lawm. Nws tsis tas yuav xa email ntxiv dua lawm. Qhov tseeb tiag, thov tsis txhob xa email ob lwm—ua li ntawd yuav ua rau qeeb rau cov lus teb.

Yog tias koj tau txais ib tsab ntawv los sis ib tsab xov tooj los ntawm peb uas hais tias tsis muaj dab tsi yuam kev nrog koj daim ntawv thov, thov hu rov qab rau peb ntawm:

Cov kev thov nyiaj poob hauj lwm li ib txwm:

1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

KEV PAB CUAM KEV POOB HAUJ LWM VIM MUAJ KAB MOB SIB KIS (PUA):

Tus xov tooj hu dawb: 1-877-345-3484

Soj saib peb raws kev sib tham saum huab cua rau cov ntaub ntawv thiab kev tshaj xo tshiab