Skip to main content

Tsab Cai Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv (Continued Assistance Act, CAA)

Tsab Cai Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv (CAA) yog tsoom fwv teb chaws ib pob nyiaj pab txuas ntxiv rau qee qhov ntawm Tsab Cai Khoom Pab Txog Khaus Laus Nas Vais Lav,Pab Daws Kev Txom Nyem thiab Tswj Kev Ruaj Ntseg Txog Kev Lag Luam (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act) txij thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 mus txog Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021.

Tsab Cai CAA cov khoos kas pab txuas ntxiv rau Lub Khoos Kas Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Xwm Txheej Ceev Vim Kab Mob Sib Kis Loj (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) thiab Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Loj (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) thiab tsim cov khoos kas pab nyiaj tshiab - Xyaw Nrog Tus Khwv Nyiaj Qhov Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm. Nws los kuj muab ntxiv Kev Pab Them Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj Los Ntawm Tsoom Fwv (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) qhov nyiaj pab $300 txhua vij rau cov thov mus kom tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm mus txog Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021.

Benefits20 21 Timeline 1