Skip to main content

Employers

Yog tias cov lag luam raug cuam tshuam los ntawm COVID-19, koj thiab koj cov neeg ua hauj lwm muaj cai rau cov nyiaj poob hauj lwm. Nov yog cov lus tseeb ceeb yuav tau paub:

Yog tias koj cov lag luam rov qhib dua, saib rau daim npe no ntawm cov lus nquag nug. Huv qab no yog cov ntaub ntawv los pab koj ntaus nqi txog cov sij hawm no rau koj thiab koj cov neeg ua hauj lwm.

  • Koj cov lag luam yuav muaj cai rau WorkShare. Lub khoos kas no yog ib lub ntxiv sab nrauv los tshem cov neeg ua hauj lwm tawm. Nws pab koj ceev cov neeg ua hauj lwm uas paub hauj lwm zoo cia ncua sij hawm ua kom qeeb los txo cov sij hawm ua hauj lwm. Los saib seb koj li lag luam puas muaj cai rau lub khoos kas Work Share thiab nyeem daim npe nquag nug.
  • Yog tias ib tus tswv hauj lwm tsis tuaj yeem los them nws cov se tuav pov hwm kev poob hauj lwm kom puv rau thawj qhuav tawj (peb lub hlis) ntawm xyoo 2020 (rau txoj cai lub sij hawm xaus ntawm hnub them nyiaj yog Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 30, 2020) vim los ntawm COVID-19 ua feem cuam tshuam, lub Oregon Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm yog muab kev ua siab ntev rau tej cov lag luam uas raug teeb meem los ntawm kev kis kab mob thiab ua kev ntsuam xyuas los ua kom kis qeeb.
  • Yog tias koj ua koj lag luam, los sis yog lub tuam txhab muaj ntawv cog lus ua hauj lwm nrog, los sis ua hauj lwm raws online, koj yuav muaj cai rau cov nyiaj pab los ntawm lub khoos kas Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (PUA).
  • Ua kom ntseeg tias cov neeg ua hauj lwm tau txias cov nyiaj poob hauj lwm sai los ntawm kev txheeb lawv kev ua hauj lwm thiab cov laj thawj rau kev tshem neeg tawm hauj lwm los sis kev txo cov sij hawm. Yog tias muaj qee tus neeg los ntawm lub Oregon Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm hu rau koj, thov teb tam sim. Tsis li ces yuav muab cov txiaj ntsig tswj cia.
  • Rau kev paub ntxiv txog ntawm COVID-19 ntxim yuav muaj qhov cuam tshuam tsis zoo rau koj cov lag luam, saib cov lus qhia tau muab teeb tsa los ntawm tus Tswv Xeev lub chaw ua hauj lwm.
  • Mus saib nqe “Cov Lag Luam” ntawm Oregon Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm lub vex xaib rau kev paub ntxiv.