Skip to main content

Expired Claims and When to File a New Claim

Peb paub tias cov txiaj ntsig kev tuav pov hwm poob hauj lwm yog tseem ceeb rau kev ua neej -- tshwj xeeb yog ncua sij hawm uas nyuaj. Nws muaj ntau cov ntaub ntawv qhia tshiab thiab ntaub ntawv nyuaj uas hloov pauv tas mus li, yog li peb thiaj tau tsim cov lus qhia uas meej tseeb thiab qhia txhij los pab KOJ tsom xam txoj hauj lwm.

Cov lus qhia hauv qab no piav txog lub sij hawm los xa daim ntawv thov nyiaj tshiab thiab thaum twg mam los thov txuas ntxiv rau daim ntawv thov uas twb muaj los lawm.

Kev tuav pov hwm kev poob hauj lwm li ib txwm (Unemployment Insurance, UI) cov kev thov nyiaj rov qab yuav tag sij hawm tom qab 52 vij. Qhov ntawd txhais tau tias koj yuav thov tsis tau nyiaj rov qab rau cov txiaj ntsig ntau vij ntxiv lawm tom qab koj lub sij hawm thov nyiaj rov qab tag lawm tab txawv tseem tshuav nyiaj nyob hauv koj tus as khauj los xij.

Cov ntaub ntawv hauv qab no muaj thoob plaws ntau cov xwm txheej thiab koj cov xwm txheej tshwj xeeb uas tej zaum ho suav tsis tau nyob rau hauv peb txoj lus qhia raws ncua dav. Yog tias koj tseem muaj lus nug, thov txuas lus nrog peb daim foos Txuas Lus Nrog Peb.

Thaum twg mam XA TAU DAIM NTAWV THOV NYIAJ ROV QAB TSHIAB

  • Xa tau daim ntawv thov nyiaj tshiab tom qab koj koj li Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm Li Ib Txwm(Regular Unemployment Insurance, Regular UI) tag sij hawm lawm — tab txawm koj muaj cov txiaj ntsig Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) uas tseem tshuav.
  • Xa daim ntawv thov nyiaj tshiab thaum koj tau txais ib qho kev ceeb toom nyob rau hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Oos Lais.
OED employment hmn page 001

Yog tias koj tsis muaj kev xa ntawv thov nyiaj rov qab tom qab koj cov txiaj ntsig tag sij hawm lawm, koj cov txiaj ntsig yuav raug nres. Yog tias koj muaj cai rau qhov kev thov nyiaj rov qab tshiab, koj yuav xa tau txuas ntxiv daim ntawv thov nyiaj rov qab tshiab. Yog tias koj tsis muaj cai rau daim ntawv thov nyiaj tshiab, koj yuav tau txav rov qab mus rau koj daim ntawv thov nyiaj qub thiab yuav tau txais cov txiaj ntsig nyob rau hauv PEUC. Yog tias koj tsis ua hauj lwm nyob rau xyoo 2020, tshaj koj cov nqi zog ua "ntxaiv."

Yog tias koj muaj cai rau cov txiaj ntsig nyob rau hauv qhov kev thov nyiaj rov qab tshiab, koj tuaj yeem sau xa tau uas yog siv qhov Kev Ua Hauj Lwm Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Oos Lais los sis los ntawm kev hu rau 1-877-345-3484. (Npaj siab ua ntej tej zaum yuav tau tos ntev zog.) Kawm paub ntxiv txog ntawm txoj hauv kev xa daim ntawv thov nyiaj tshiab ntawm nov.

Thaum twg mam XA TXUAS NTXIV nyob rau hauv koj daim ntawv thov uas twb muaj los lawm:

  • Xa tau txuas ntxiv koj daim ntawv thov uas twb muaj los lawm yog tias koj daim ntawv thov tseem siv tau, txhais tias koj daim ntawv thov TSIS tau tag sij hawm. Qhov no muaj tseeb rau UI Li Ib Txwm, PEUC, thiab cov kev thov nyiaj rau Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) -- tab txawm koj li nyiaj tshuav ntxaiv lawm xwb los xij (cov txiaj ntsig tag lawm) nyob rau hauv koj daim ntawv thov nyiaj rov qab.
  • Sau ntawv thov txuas ntxiv rau daim ntawv thov uas twb muaj los lawm yog tias koj muaj qhov Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (PUA) uas tag sij hawm lawm. Qhov no yuav kam rau peb los them koj kom sai zog thaum peb tau txais qhov lus qhia los ntawm Teb Chaws Meskas Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Neeg Ua Hauj Lwm (US Department of Labor, USDOL). Yog tias peb tuaj yeem ntaus nqi tau tias koj muaj cai rau cov txiaj ntsig nyob rau hauv lub khoos kas txiaj ntsig tshiab tam sim no, koj yuav tsis tau tos tuaj tom qab lawm. Koj tuaj yeem tsis quav ntsej tau cov lus qhia rau kev xa daim ntawv thov nyiaj rov qab tshiab rau PUA yog tias koj tau txais ib daim ntawv uas nws xa tuaj raws kev xa ntawv qhia koj tias kom koj xa daim ntawv thov nyiaj rov qab rau PUA tshiab.

Yog tias koj paub tsis meej seb lub khoos kas twg koj yuav tau xa nyob rau hauv, tsuas yog ua txuas ntxiv kev xa nyob rau hauv daim ntawv thov uas koj twb muaj los lawm thiab hu rau peb los ntawm daim foos Txuas Lus Nrog.