Skip to main content

Frequently Asked Questions

UA NTEJ THOV RAU

Puas yog kuv muaj cai rau?

 1. Puas yog kuv muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm?

  Puas yog koj tau raug ua zoo xav lawm rau nyiaj pab rau kev poob hauj lwm rau tej lub vij twg ua ntej tsawg tshaj 40 teev thiab khwv tau tsawg tshaj nyiaj pab ntawm koj txhua vij. Koj qhov nyiaj pab yog 1.25% ntawm koj qhov nyiaj xyoo* uas khwv tau xam ua ke. Piv txwv, yog tias koj khwv tau $20,000 nyob rau hauv lub xyoo, koj qhov nyiaj pab yuav yog li ntawm $250. Rau cov ntawv thov nyiaj rov qab ua ntej Lub Rau Hlis Ntuj Tim 28, 2020, qhov nyiaj tuav pov hwm kev poob hauj lwm qib qis (UI) them yog $151 rau ib lub vij thiab qhov siab tshaj plaws yog $648. Rau cov ntawv thov nyiaj pab tom qab lub Rau Hlis Ntuj Tim 28, 2020, qhov nyiaj qib qis kawg nkaus yog $157 thiab qhov ntau tshaj plaws yog $673.

  Yog tias koj muaj cai rau, koj yuav tau sau daim ntawv thov nyiaj rau txhua tej lub vij koj xav tau cov txiaj ntsig, thiab muaj raws li cov cai qhov muaj cai txhua lub vij.

  Rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm li ib txwm, koj yuav muaj cai rau yog tias koj muaj raws li cov cai ntawm qhov muaj cai txhua vij no.

  • Yog koj tau ua zoo xav lawm rau kev poob hauj lwm ncua sij hawm lub vij koj xav tau cov nyiaj pab rau,
  • Koj yuav tau txais nyiaj them yam tsawg kawg $1,000 los sis ua hauj lwm tsawg kawg yog 500 teev nyob rau koj lub xyoo,
  • Koj khwv tau yam tsawg kawg qee cov nyiaj nqis zog ua hauj lwm raws lub xyoo nyob hauv Oregon,
  • Koj cov tswv hauj lwm tau them lawm, los sis tsim nyog yuav tau them, cov se tuav pov hwm kev poob hauj lwm saib raws cov nyiaj nqi zog ntawm lub xyoo, thiab
  • Koj muaj peev xwm ua hauj lwm, khoom ua hauj lwm, thiab yeej nrhiav hauj lwm ua tas li. Cim tesg tias txoj cai no tau muaj kev hloov pauv vim yog COVID-19 kev sib kis. Saib peb cov cai siv ib ncua sij hawm.

  Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA) tshiab, koj yuav muaj cai rau yog tias koj tawm hauj lwm vim COVID-19 thiab tsis muaj cai rau cov txiaj ntsig poob hauj lwm li ib txwm. Kawm paub ntxiv txog ntawm PUA ntawm nov.

  Koj tuaj yeem ua peb qhov Kev Ntsuam Xyuas Nug Txog Qhov Muaj Cai Rau los sis saib rau daim npe peb qhov muaj cai los pab ntaus nqi seb koj puas muaj cai rau. Tib txoj hauv kev los ua zoo kom paub yog kev sau daim ntawv thov xub thawj.

  *Koj qhov nyiaj xam ua xyoo feem ntau lawm yog thawj plaub ntawm tsib cov quav thawj (peb lub hlis ib zaug) ua tiav lawm ua ntej lub vij qhov ua koj xa daim ntawv thov nyiaj pab.

  • Yog tias koj sau daim ntawv thov nyiaj pab nyob rau Lub Pub Hlis Ntuj 2020, koj qhov nyiaj xam ua xyoo yog Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 1, 2018 mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2019.
  • Yog tias koj xa koj daim ntawv thov nyiaj nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj, Tsib Hlis Ntuj los sis Rau Hlis Ntuj, koj qhov nyiaj xam ua xyoo yog Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2020 mus txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 31, 2019.
  • Yog tias koj xa koj daim ntawv thov nyiaj pab nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj, Yim Hlis Ntuj, los sis Cuaj Hlis Ntuj 2020, koj qhov nyiaj xam ua xyoo yog Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2019 mus txog Lub Peb Hlis Ntuj Tim 31, 2020.
 2. Kuv qhov nyiaj ntsib qhov tsis zoo los ntawm COVID-19. Kuv puas tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm?

  Feem ntau lawm. Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm teeb qee cov cai siv ib ncua sij hawm vim COVID-19. Cov cai no pib Lub Hlis Ntuj Tim 8, 2020, thaum lub xeev tshaj tawm ua xwm txheej ceev. Nyob rau hauv cov cai tshiab, koj yuav muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog tias koj muaj raws li cov cai qhov muaj cai txhua vij (saib Lus Nug 1).

  Dhau li no lawm, Tsab Cai CARES tau tsim Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA) tshiab rau cov tib neeg tus uas tawm hauj lwm vim COVID-19 thiab tsis muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ib txwm. Kawm paub ntxiv txog ntawm PUA ntawm nov.

 3. Kuv yuav paub tau li cas tias qhov laj thawj txog COVID-19 twg ua rau tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm? Hais ua lwm los lus, qhov hais tias “xwm txheej cuam tshuam COVID-19” txhais li cas?

  Nyob rau hauv Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm cov cov kev cai siv ib ncua sij hawm, cov “cov xwm txheej tau cuam tshuam txog kab mob COVID-19” ntawd txhais tau tias koj tuaj tseem tau txais cov nyiaj pab--ntev li ntev tau raws li koj tau muaj cai tau txais ib vij ib zaug cov kev xav tau--yog:

  • Koj tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm vim tias koj muaj mob khaus laus nas vais lav.
  • Koj ua tsis tau hauj lwm vim tias koj yuav nphav tau khaus laus nas vais lav thiab yuav tau nyob tsev thiab ceev tus kheej cia.
  • Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm vim tias koj tus kws kho mob los sis cov ua hauj lwm txog zej tsoom kev noj qab haus huv tau hais tias koj yuav tau ceev tus kheej cia los pov thaiv kev sib kis kab mob los sis kev sib kis khaus laus nas vais lav.
  • Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm vim koj tus tswv hauj lwm kaw kho lub chaw ua hauj lwm los sis txiav sij hawm ua hauj lwm tawm vim khaus laus nas vais lav. Qhov no suav nrog rau kev kaw lub chaw ua hauj lwm los kho los sis txiav sij hawm ua hauj lwm tawm vim Tswv Xeev qhov lus txib kom Nyob Tsev Cawm Txoj Sia muaj ciam txwv rau kev ua hauj lwm ub no los txwv kev kis kab mob, los sis muab lus qhia txog zej tsoom kev noj qab haus huv.
  • Koj tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm vim koj yuav tau nyob tsev los saib xyuas koj tsev neeg, los sis lwm tus neeg uas koj nyob nrog thiab muab kev saib xyuas rau, tus uas muaj mob khaus laus nas vais lav los sis yuav tau ceev tus kheej cia.
  • Koj tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm vim tias koj yuav tau nyob tsev saib xyua rau ib tus me nyuam vim cov tsev kawm ntawv, cov chaw zov me nyuam, los sis cov chaw uas zoo thooj li hais no kaw lawm vim khaus laus nas vais lav.
  • Koj raug hu kom rov qab mus hauj lwm thaum koj tab tom rov qab mus hauj lwm ho yuav tau ua kev ceev tus kheej cia tso los sis Tswv Xeev muaj lus txib Yuav Kom Nyob Tsev Cawm Txoj Sia tsis pub ua ub ua no ntau los txwv kab mob khaus laus nas vais lav sib kis.
 4. Kuv tus tswv hauj lwm tau txiav kuv cov sij hawm ua hauj lwm lawm/kuv raug hais kom ua hauj lwm ib nrab sij hawm lawm xwb. Kuv yuav ua li cas thiaj tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm?

  Yog tias koj cov sij hawm raug txiav, koj tsim nyog thov rau kev tuav pov hwm kev poob hauj lwm li ib txwm muaj. Txoj hauv kev zoo tshaj plaws los thov rau yog kev siv peb Kev Ua Hauj Lwm Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov.

  Koj los kuj muaj cai rau rau Work Share (Kev Faib Hauj Lwm Ua) yog tias koj tus tswj hauj lwm khoom nrog lub khoos kas no. Work Share yog ib hom ntawm cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm uas feem ntau yog los hloov koj li nyiaj khwv tau rau cov sij hawm uas raug txiav. Nug koj tus tswv hauj lwm yog tias lawv koom nrog Work Share los sis yuav tau ua zoo xav rau kev thov rau. Cov tswv hauj lwm tuaj yeem kawm txog Work Share ntawm no.

  Rau Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Khoom, koj tus tswv hauj lwm sau daim ntawv ua hauj lwm ntau tshaj plaws. Koj tsuas yog yuav tau sau li ntawm ob nplooj ntawv daim foos pib. Koj tsis tas yuav mus nrhiav hauj lwm ua los sis sau cov ntawv thov nyiaj pab txhua vij los txais Work Share cov nyiab pab. Yog tias koj muaj lwm qhov kev ua hauj lwm, koj yuav tau tshaj tawm txhua qhov nyia khwv tau rau lub chaw saib xyuas kev ua hauj lwm.

 5. Kuv raug hais kom ua hauj lwm puv sij hawm. Kuv yuav ua li cas thiaj tau cov nyiaj poob hauj lwm?

  Koj tsim nyog yuav tau thov rau kev tuav pov hwm kev poob hauj lwm li ib txwm. Txoj hauv kev zoo tshaj plaws los thov rau yog kev siv peb Kev Ua Hauj Lwm Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov.

 6. Yam kuv yuav ua yog dab tsis yog tias lub chaw ua hauj lwm tau ncua ib ncua sij hawm lawm vim COVID-19?

  Cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav muaj rau cov neeg tus raug tshem hauj lwm ib ncua sij hawm. Cov nyiaj pab no tshwm sim yog tias tus tswv hauj lwm tso tseg kev ua hauj lwm rau ncua sij hawm luv, xws li kev tu cov chaw hauv qab no vim kev nphav raug khaus laus nas vais lav los sis yuav tau ua raws li nom tswv hais. Cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab, thiab yuav tsis tau nrhiav lwm tus tswv hauj lwm lawm. Koj yuav tsum ua tau hauj lwm, nyob kom sib nug hmoo tau nrog tus tswv hauj lwm, thiab thaum hu rov qab los mus tau.

 7. Yog tias tus tswv hauj lwm yog tab tom them kuv thaum lawv kaw lawm?

  Feem ntau lawm, koj yuav tsis muaj cai rau cov nyiaj pab yog tias tus tswv hauj lwm yog tus tab tom them rau koj rau qhov kev mus ua hauj lwm deb ntawm lub chaw los sis npaj tseg cia them.

 8. Kuv puas tuaj yeem muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog tias kuv tsuas ua hauj lwm ib ncua sij hawm xwb?

  Yog. Tus neeg yuav tau ua zoo xav “mus ua hauj lwm tau” yog tias lawv ua hauj lwm li ib txwm luv qhov ua hauj lwm puv sij hawm thiab yuav muaj hauj lwm tsawg tshaj lub sij hawm ua hauj lwm puv sij hawm.

 9. Kuv yuav tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm li cas yog tias kuv tab tom tau txais tus tswv hauj lwm-kev so them nyiaj, siv hnub so, so muaj mob, los sis so them nyiaj (PTO)?

  Qhov coob ntawm cov Neeg Ua Hauj Lwm uas tab tom tau txais cov nyiaj uas feem ntau lawm tsis muaj cai rau cov nyiaj poob hauj lwm.

 10. Yuav ua li cas yog tias kuv tuaj yeem siv hnub so los sis lwm yam so uas them nyiaj thaum kuv tus tswv hauj lwm kaw lawm?

  Yog tias koj tab tom tau txais hnub so los sis lwm yam kev them nyiaj thaum koj tus tswv hauj lwm kaw lawm, feem ntau lawm koj yuav tsis muaj cai tau txais cov nyiaj pab rau kev tuav pov hwm kev poob hauj lwm.

 11. Yog tias kuv raug yuam kom nyob tsev mus ntxiv, tsis hais yuav vim yog kuv muaj mob los sis tseem nyob rau qhov ceev tus kheej cia, kuv puas yuav muaj cai rau cov nyiaj poob hauj lwm?

  Yog; tus neeg yuav tau ua zoo xav “mus ua hauj lwm tau: yog tias lawv yog:

  a. Raug cais nyob ib leeg los ntawm lawm tus kws pab kho mob, los sis los ntawm qhov lus qhia tau tsim tawm los ntawm cov nom tswv saib xyuas pej xeem kev noj qab haus huv yuav kom ceev tus kheej cia nyob ib leeg vim ntxim li yuav pheej hmoo txog ntawm kev nphav tau, los sis kev kis ntawm, kab mob aws khaus laus nas vais lav, tab sis tsis tau ua mob.

  b. Tsev neeg muaj mob vim kab mob aws khaus laus nas vais lav los sis tus yam ntxwv mob zoo thooj li cov tsos mob ua npaws loj thiab lawv tseem mus ua txoj hauj lwm uas tau muab los thaum lawv tau pib nyob twj ywm hauv tsev vim qhov kev muaj mob; los sis

  c. Tau pw tsev kho mob, los sis nyob rau lwm qhov chaw saib xyuas kho mob, vim kab mob aws khaus laus nas vais lav, tab sis tsawg dua ib nrab ntawm lub vij, thiab lawv tseem rov qab mus ua txoj hauj lwm uas tau muab los lub vij ntawd.

 12. Kuv puas mus nrhiav lwm txoj hauj lwm yog tias kuv tus ntswv hauj lwm tau kaw ib ncua sij hawm vim kab mob aws khaus laus nas vais lav?

  Yog tias koj tus tswv hauj lwm cia siab rov los qhib dua rau tom ntej, koj tsis txhob mus nrhiav lwm txoj hauj lwm txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab. Txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab, koj yuav tsum:

  a. Tuaj yeem ua tau hauj lwm;

  b. Nyob rau kev sib nug moo nrog koj tus tswv hauj lwm; thiab

  c. Muaj kev mus ua hauj lwm thaum koj tus tswv hauj lwm hu koj kom rov qab mus ua hauj lwm.

  Cim tseg tias thaum xa qhov kev thov nyiaj rov qab hauv online, peb li kev ua hauj lwm xav kom koj nkag mus tshawb nrhiav koj txoj hauj lwm. Koj tuaj yeem zam dhau ncua sij hawm qhov kev sib kis mob no los ntawm kev cim txoj hauv kev xaiv tawm uas kev ua hauj ib ncua sij hawm.

 13. Kuv puav yuav tuaj yeem tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog tias kuv tsis mus nrhiav hauj lwm vim COVID-19?

  Raws li ib txwm koj yuav tsum mus nrhiav hauj lwm nyob rau lus txib txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm xwb. Tab sis vim coob tus neeg tsis tuaj yeem mus nrhiav hauj lwm vim COVID-19, peb thiaj tau tsim qee cov kev cai siv ib ncua sij hawm. Cov cai no tau siv pib txij Lub Peb Hli Ntuj Tim 8, 2020. Cov cai tshiab tau hais tias yog tias koj tawm hauj lwm ib ncua sij hawm rau qhov laj thawj tau cuam tshuam txog COVID-19, koj tseem tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm txawm tias koj tsis rov qab mus nrhiav hauj lwm lawm los yeej tau txais. Koj yuav tsum muaj kev sib nug moo nrog koj tus tswv hauj lwm nyob rau hniaj hnub nim no, thiab rov qab mus ua hauj lwm thaum koj tus tswv hauj lwm hu kom koj rov qab mus ua hauj lwm. Koj tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog tias koj tsis mus nrhiav hauj lwm vim:

  a. Tus kws kho mob tau hais tias koj yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau pab koj pov thaiv qhov kev sib kis kab mob khaus laus nas vais lav. Qhov no tau hu ua kev cais cai nyob ib leeg.

  b. Koj nyob twj ywm hauv tsev raws li Tswv Xeev cov lus txib Yuav Kom Nyob Tsev, Cawm Txoj Sia.

  c. Koj muaj kev saib xyuas rau koj cov me nyuam hauv tsev vim COVID-19 lub tsev kawm ntawv tau kaw lawm, thiab tsis muaj kev saib xyuas rau me nyuam yaus.

 14. Kuv puas mus nrhiav lwm txoj hauj lwm yog tias kuv tus ntswv hauj lwm tau kaw ib ncua sij hawm vim kab mob aws khaus laus nas vais lav?

  Yog tias koj tus tswv hauj lwm cia siab rov los qhib dua rau tom ntej, koj tsis txhob mus nrhiav lwm txoj hauj lwm txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab. Txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab, koj yuav tsum:

  a. Tuaj yeem ua tau hauj lwm;

  b. Nyob rau kev sib nug moo nrog koj tus tswv hauj lwm; thiab

  c. Muaj kev mus ua hauj lwm thaum koj tus tswv hauj lwm hu koj kom rov qab mus ua hauj lwm.

  Yog tias koj tsis muaj kev sib nug moo nrog rau koj tus tswv hauj lwm, tam sim no koj tau mus nrhiav hauj lwm yog tias koj tab tom ua yam uas koj tau npaj los rov mus pib txoj hauj lwm tshiab los sis nrhiav kev ua hauj lwm tshiab.

  • Cim tseg tias thaum xa qhov kev thov nyiaj rov qab hauv online, peb li kev ua hauj lwm xav kom koj nkag mus tshawb nrhiav koj txoj hauj lwm. Koj tuaj yeem zam dhau ncua sij hawm qhov kev sib kis mob no los ntawm kev cim txoj hauv kev xaiv tawm uas kev ua hauj ib ncua sij hawm.
  • Ncua ntawm koj ncua sij hawm raug tshem hauj lwm ib ncua sij hawm, thov ceev daim ntawv sau txog kev nrhiav hauj lwm nyob rau qhov xwm txheej uas nws yuav tau muaj nyob rau tom ntej.

THOV RAU

 1. Hom kev pab nyiaj rau kev poob hauj lwm twg uas kuv tsim nyog thov rau?

  Hom kev pab nyiaj rau kev poob hauj lwm twg uas kuv tsim nyog thov rau?

  Yog tias koj tus neeg ua hauj lwm--thiab qhov no xam nrog qee cov neeg ua hauj lwm uas muaj kev ywj pheej (cov tswv hauj lwm tsim nyog them cov se nyiaj hli nyob rau lawv cov nyiaj nqi ua hauj lwm)--thov rau cov kev pab nyiaj rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm

  Yog tias koj tau ua hauj lwm rau tus kheej, tus neeg ua hauj lwm muaj kev cog lus uas muaj kev ywj pheej, los sis tus neeg ua hauj lwm muaj kev ywj pheej uas tus tswv hauj lwm tsis them cov se nyiaj hli nyob rau koj cov nyiaj nqi ua hauj lwm, thov rau Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj.

  Siv peb qhov Kev Ntsuam Xyuas Nug Txog Qhov Muaj Cai Rau los xam seb cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm twg uas los thov tau.

  Nws tseem ceeb uas los thov rau lub khoos kas uas phim--yog tsis li ntawd, koj cov nyiaj pab yuav tau qeeb. Yog tias koj thov rau cov nyiaj pab uas koj tsis muaj cai rau, peb yuav qhia koj paub, thiab yuav pab kom koj thov rau lub khoos kas tsim nyog.

 2. Kuv yuav xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab li cas?

  Txoj hauv kev zoo tshaj plaws yog los sis peb txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov.

  Los sis koj tuaj yeem hu rau Lub Chaw Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm thiab xa los ntawm xov tooj. Ua kom ntseeg siab txhawm rau los xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab kom sai li sai tau raws li qhov ua tau tom qab koj poob koj txoj hauj lwm. Kawm paub ntxiv txog kev xa qhov kev thov nyiaj rov qab.

 3. Cov ntaub ntawv thiab cov ntawv uas kuv xa tau los xa qhov kev thov nyiaj rov qab yog dab tsi?

  Rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm, uas koj xav tau:

  • Koj lub npe, tus nab npawb Social Security, hnub yug thiab ntaub ntawv sib txuas lus.
  • Koj li keeb kwm kev ua hauj lwm yav dhau los suav nrog rau 18 lub hlis dhau los:
  • lub npe cov tswv hauj lwm
  • cov chaw nyob
  • cov npab npawb xov tooj
  • Hnub pib thiab xaus ntawm kev ua hauj lwm nrog txhua tus tswv hauj lwm
  • Koj tus nab npawb txhab nyiaj thiab tus nab npawb txoj kev, yog tias koj siv los teev npe tso nyiaj.

  Rau lub khoos kas Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (PUA), koj yuav tau siv cov saum no, ntxiv nrog:

  • Pov thawj txog kev khwv tau nyiaj (tsuas yog tias koj xav tau cov txiaj ntsig txhua vij ntau tshaj li qhov tsawg kawg $205) xws li:
  • Nyiaj them se qhia txog qhov koj khwv tau nyiaj tom qab txiav se tawm lawm 2019
  • Them nyaij hli 2019
  • 2019 W-2
  • Hnub tim koj pib poob hauj lwm vim COVID-19
  • Koj khwv tau ntau npaum li cas nyob tau txhua vij rau qhov koj nrhiav nyiaj pab
 4. Kuv tuaj yeem thov txai cov txiaj ntsig dhau lo pua tau? Hai ib qho ntxiv tom qab lub vij ua kuv xav tau cov txiaj ntsig?

  Yog lawm, koj tseem tuaj yeem thov txais cov txiaj ntsig dhau lo nws ntxais tau tias lub siijhawm twg lo tau tom qab lub vij thib ib koj pib tsis pom cov nyiaj tau los No yog tsab cais ntsiab thiab ib ntus ntawm lub sijhawm muaj mob kis.

  Rau Pandemic Unemployment Assistance (PUA), koj tuaj yeem thov diam ntaub ntawv thib ib dhau lo ntawv kom txog hnub tim 2 lub 2 hlig 2020. Ib lub tswv yim ua zoo tshaj plaws ua yuav thov dhau Online Claim System ntawm peb. Txhawm rau txais cov txiaj ntsig lub tiam tag lo ntawv, tsuas yog qhia qhov thib ib ntawm koj rau txhuas lub vij ua koj tau txais kev tsis zoo thiab cov nyiaj (yog tias muaj) ua koj tau txais rau txhuas lub vij lo ntawv.

  Rau cov txiaj ntsig Kev tuav pov hwm kev poob haujlwm tsis tu ncua tas li (UI), ko tuaj yeem thov cov txiaj ntsig thib ib dhau lo kom txog thaum hnub tim 15 lub peb hlig 2020. Tab si Online Claim System tshuas yog koj thov kom tau txai cov txiaj ntsig dhau lo ib lub vij rau cov txiaj ntsig UI tas li, yog tias koj yuav tsum tau thov txiaj ntsig ua muaj hnub nyoog ntau duas ib lub vij, koj yuav tsum tau Hu Rau Peb Daim Ntawv losis hu rau peb 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

TOM QAB KEV THOV

 1. Puas yog kuv xa tau qhov kev thov nyiaj rov qab txhua vij?

  Yog. Kev thov txhua vij yog txoj hauv kev los saib seb tau txais nyiaj ntau li cas xa rau koj nyob rau lub vij ntawd. Ib vij yog hnub Sunday mus txog Saturday. Koj tsis tuaj yeem xa daim ntawv thov ua vij kom txog thaum tag lub vij lawm.

  Txhawm rau los pib--thiab ceev--kev tau txais cov nyiaj pab, koj yuav tsum los xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txhua vij. Xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txawm hais tias koj tau ua hauj lwm lub vij ntawd los xa. Yog tsis li ntawd, koj yuav tau los pib dua tshiab tom qab--koj tau los xa qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj tshiab, thiab tos kom tau txais kev tso cai dua ib zaug ntxiv.

  Sau cov ntawv thov txhua vij tab txawm koj tsis paub tias koj daim ntawv thov tau kev pom zoo lawm. Nws tuaj yeem siv sij hawm tsawg tshaj 4 vij rau peb los lis koj daim ntawv thov txog UI raws li ib txwm, thiab tsawg dua 6 vij los lis cov ntawv thov txog PUA. Yog tias koj daim ntawv thov tau kev pom zoo lawm, peb yuav xa nyiaj rau txhua cov vij uas dhau lawm uas koj muaj cai rau, mus ntev li ntev tau raws qhov koj sau ntawv thov txhua vij.

 2. Lwm lub phiaj xwm uas kuv tuaj yeem tau txais thaum kuv tos rau kuv cov nyiaj pab yog dab tsi?

  Nws yuav siv yam tsawg kawg yog plaub vij rau koj nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tuaj txog. Koj yuav muaj cai rau lwm cov nyiaj pab ib yam, xws li:

  • Pab them rau kev xauj los sis kev nrhiav tsev nyob
  • Pab them rau cov ntawv them nqi dej thiab hluav taws xob
  • Pab rau kev mus yuav khoom noj los sis lwm yam khoom noj, xws li cov thawv khoom noj los sis cov khoom noj ntim ua pob
  • Pab nrhiav thiab them rau kev saib xyuas me nyuam
  • Pab nyiaj ntsuab
  • Pab tam sim rau cov neeg uas muaj xwm txheej tsis sib haum xeeb hauv yim neeg
  • Ntaub ntawv qhia txog COVID-19
  • Pab rau kev thauj mus los
  • Cov chaw muaj ntaub ntawv qhia rau neeg khiav nkag teb chaws thiab cov zej zog tsis muaj ntawv nyob
  • Lwm cov chaw muaj ntaub ntawv nyob hauv koj lub zej zog

  Mus siab: 211info.org

  Hu Rau: 2-1-1 los sis 1-866-698-6155 (rau cov kws txhais lus pub dawb los ntawm xov tooj)

  TTY: ntaus 711 thiab hu rau 1-866-698-6155

  Sau ntawv: sau koj tus zip code xa rau 898211 (TXT211) (Lus As Kiv thiab Lus Xab Pees Niv)

  Email: help@211info.org (Lus As Kiv thiab Lus Xab Pees Niv)


  Thiab yog tias koj plam los sis tsis muaj kev pab them rau kev nqi kho mob, koj yuav muaj cai rau lub phiaj xwm kho mob pab dawb los sis tus nqi qis.

  Mus Saib: healthcare.oregon.gov

  Hu Rau: 1-855-268-3767

 3. Kuv puas yuav tau txais tus PIN li cas?

  Koj tau xaiv tus Nab Npawb Qhia Txog Ntiag Tug (PIN) thaum koj tau xa koj daim ntawv thov rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm xub thawj, tsis hais koj tau xa hauj online los sis los ntawm xov tooj. Koj yuav siv tib tug PIN thoob nplaws koj qhov kev thov nyiaj rov qab. Thaum twg los xij koj yuav xav tau nws thaum koj nkag mus rau txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov thiab los ua kev thov nyiaj rov qab txog cov nyiaj pab ib vij ib zaug tsis hais hauv online los sis los ntawm xov tooj. Cov neeg ua hauj lwm sawv cev yuav tsis paub koj tus PIN. Yog tias koj hnov qab nws, koj yuav tau los nug peb txhawm rau rov teeb dua nws yog li ntawd koj tuaj yeem xaiv tau ib tug PIN tshiab. Koj yuav tau lav ris rau qhov kev ruaj ntseg ntawm koj tus PIN. Tsis txhob faib nws nrog rau tej tus neeg thiab tsis txhob cia lwm tus neeg siv nws.

 4. Kuv tus nab npawb PIN ua hauj lwm tsis tau mus ntxiv lawm. Kuv tuaj yeem rov teeb dua tau li cas?

  Yog tias qee leej tab tom ua hauj lwm nyob rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab, qhov kev ua hauj lwm yuav muab koj tus PIN tshem tawm pov tseg yam uas nws tshem nws thiab OED cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau siv ib theem ntxiv txhawm rau rov teeb nws. Yog tias theem no tau plam qee txoj hauv kev, koj yuav tau los teeb dua koj tus PIN nyob rau txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov yog tias koj tau siv nws nyob rau yav tag los thiab koj nco ntsoov koj cov lus nug txog kev ruaj ntseg. Yog tsis li ntawd koj yuav tsum los txuas lus nrog peb.

 5. Kuv Tus Nab Npawb Qia Txog Tub Lag Luam (CID) yog dab tsi?

  Koj daim CID yog tus nab npawb 11 tus zauv siv tau rau koj xwb. Koj tuaj yeem nrhiav tus nab npawb no nyob rau hauv koj tej cov ntaub ntawv uas peb tau xa rau koj. Yog tias koj tsis paub koj tus npab npawb, koj tuaj yeem txais tau nws los ntawm kev hu xov tooj ntawm lub Kev Lub Chaw Sib Txuas Lus Txog Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm los sis Lub Chaw Ua Hauj Lwm Ntawm WorkSource Oregon hauv zos. Npaj muab koj tus Nab Npawb Social Securit, hnub yog, thiab lwm cov ntaub ntawv uas pov thawj uas xav tau.​

 6. Kuv tus as khauj txhab nyiaj siv tsis tau li lawm. Kuv yuav ua li cas?

  Peb hnov tias muaj qee cov chaw tso nyiaj tau xauv cov tib neeg ua rau siv tsis tau lawv cov as khauj txhab nyiaj lawm tom qab peb tau muab cov nyiaj pab rau kev poom hauj lwm. Qee cov txhab nyiaj muaj cov cai tswj kev ruaj ntseg ntawm tus as khauj los pov thaiv cov neeg qhua tawm tsam kev dag ntxias thaum lawv pom muaj kev ua txawv txav. Qhov no yog yam uas OED (Oregon Employment Department) tsis tuaj yeem raus tes tau rau vim nws yog txhab nyiaj cov txheej txheem kev ruaj ntseg lawm. Peb xav qhia kom txuas lus nrog koj lub txhab nyiaj thiab ua raws li lawv cov lus qhia rau kev txhob xauv koj tus as khauj. Yog tias koj tseem muaj qhov xav tau peb kev pab kom tau txais koj cov nyiaj, siv daim foos Txuas Lus Nrog Peb, xaiv, "Kuv li kev them nyiaj txhua vij los sis nyiaj them tsis raws caij (My weekly payment or missing payment)," thiab piav qhia txog koj qhov xwm txheej nyob rau ntawm kem chaw sau lus qhia.

Ntsuam xyuas kuv daim ntawv thov

 1. Kuv yuav ntsuam xyuas cov yam ntxawv ntawm kuv qhov kev thov nyiaj rov qab li cas?

  Los ntsuam xyuas cov yam ntxwv ntawm koj qhov kev thov nyiaj rov qab, nkag rau hauv peb txoj Kev Ua Hauj Lwm Thov Nyiaj Pab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov. Mus rau tshooj “Cov Yam Ntxwv ntawm Koj Qhov Kev Thov Nyiaj Rov Qab thiab Cov Kev Tshaj Tawm Ib Vij Ib Zaug”. Nws yuav pom tshwm qhia koj txog cov vij uas koj tau ua kev thov nyiaj rov qab thiab yog tias koj tau txais tej cov nyiaj pab twg.

 2. Kuv tseem tsis tau txais kuv cov nyiaj pab. Kuv yuav ua li cas?

  Tam sim no, ncua lub sij hawm thov rau thiab tau txais koj thawj daim ntawv thov yog yam tsawg kawg plaub vij. Feem ntau lawm, tsoov fwv tau ua zoo xav muab sij hawm peb vij “lub sij hawm.” Nws ua rau peb siv sij hawm ntev zog vim yog COVID-19. Muaj neeg coob leej tab tom thov rau cov nyiaj poob hauj lwm tshaj li ib txwm muaj los.

  Yog tias nws tau tsawg tshaj plaub vij txij thaum koj tau thov rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm los ntawm kev xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj, thov tsis txhob tseem maj txhuas lus rau peb. Peb tab tom lis koj daim ntawv thov. Kev txuas lus rau peb ua ntej tom qab ntawd yuav tsis pab kom koj tau txais koj cov nyiaj pab ceev zog. Qhov tseeb tiag nws yuav ua rau qeeb rau peb qhov muaj peev xwm los lis cov ntawv thov rau txhua leej.

  Yog tias nws tau muaj plaub lub vij los sis tshaj ntawd txij thaum koj tau xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj thiab koj tsis tau hnov los ntawm peb, thov hu rau peb ntawm 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484) rau cov kev thov nyiaj rov qab raws li ib txwm, los sis 1-877-345-3484 rau cov kev thov nyiaj rov qab ntawm PUA.

 3. Nws tau ntau tshaj qib qis tshaj plaws 4 vij txij thaum kuv tau thov, thiab kuv tseem tsis tau txais kuv cov nyiaj pab. Thaum twg kuv thiaj vam tau tias kuv yuav txais cov nyiaj pab?

  Nws yuav ua rau peb siv plaub vij los lis kom ntawv thov li li txwm ua. Yog tias koj tsis tau txais koj li tshev nyiaj tom qab plaub lub vij lawm, ntxim li koj daim ntawv thov muaj qhov nyuaj lawm.

  Nov yog qee cov laj thawj rau lub sij hawm uas tau tos ntev zog dhau ntawm plaub vij:

  • Yog koj plam ib vij (los sis ntau tshaj) ntawm kev saim koj daim ntawv thov txhua vij. Nov yog lub laj thawj uas nquag muaj tsim ua rau cov nyiaj pab qeeb. Koj yuav tau sau daim ntawv thov txhua lub vij yog tias koj xav kom tau txais cov txiaj ntsig li qub. Yog tias koj plam ib vij, nkag mus rau hauv peb txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov thiab rov pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab. Yog tias koj tsis tuaj yeem los pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab hauv online, koj yuav tsum tau los hu xov tooj thiab sib tham nrog tus neeg ua hauj lwm los pab koj.
  • Koj tsis tshaj tawm koj qhov nyiaj khwv tau nyob rau hauv koj daim ntawv thov txhua lub vij.
  • Koj cov nyiaj khwv tau los ntawm kev ua tub rog, los ntawm tsoom fwv, los sis qhov uas khwv tau nyob lwm lub xeev. Nws siv sij hawm rau peb kom rov qab tau hnov los ntawm lawv cov kev ua hauj lwm.
  • Koj qhov xwm txheej yuav tau soj saib ntxiv. Peb cov kev thov nyiaj rov qab yuav tau sib tham nrog koj, koj tus thawj coj, thiab/los sis lwm cov neeg vim tias:
  • Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm
  • Koj yeej tsis nrhiav hauj lwm ua li
  • Koj tawm hauj lwm
  • Koj raug ncaws tawm
  • Koj muaj qee hom nyiaj khwv tau uas peb muaj feem xyuas nyob rau hauv, zoo ib yam nkaus li kev so noj nyiaj laus)
  • Koj tau muaj sij hawm teem rov mus ua hauj lwm. Qhov no nws yuav cia li tso nws tseg mus vim tias peb xav tias koj tab tom ua hauj lwm thiab yuav tsis xav tau lwm cov txiaj ntsig lawm. Koj yuav tau qhia rau peb paub yog tias koj tsis xav rov mus hauj lwm lawm thiab seb vim li cas. Los sis yog koj twb ua lawm, koj cov nyiaj khwv tau yuav.

  Yog tias tej qhov ntawm no thov rau koj, koj yuav tau tos ntev tshaj plaub vij rau koj cov nyiaj pab. Koj qhov kev thov nyiaj rov qab yuav tsum tau tshab xyuas los ntawm tes los ntawm tus neeg tshwj xeeb txog cov kev thov thov nyiaj rov qab. Cov kws tshwj xeeb txog cov kev thov nyiaj rov qab yuav tuaj cuag koj, yog li ntawd thov koj teb koj lub xov tooj.

 4. Txhais tau li cas tus yam ntxwv tsab ntawv-kaw lus txog kuv qhov kev thov nyiaj rov qab? Kuv yuav ua li cas? Koj tuaj yeem ua dab tsi:

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Koj qhov kev thov nyiaj rov qab rau lub vij kawg <Saturday's date> tau raug lis qhov kev them nyiaj nyob rau <date claim processed>. Vim lub sij hawm nws siv los lis thiab xa, thov muab plaub hnub txij hnub koj tau ua kev thov nyiaj rov qab lub vij ua ntej yuav nug txog qhov kev them qhov nyiaj pab lig.

  Nws txhais li cas: Koj qhov kev thov nyiaj rov qab tau raug lis thiab peb yuav xa qhov kev them nyiaj. Koj yuav tau txais koj qhov kev ntsuam xyuas nyob rau plaub hnub los sis tsawg dua.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Tsis tas ua tej qhov kev nqis tes twg li.

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Koj qhov kev thov nyiaj rov qab rau lub vij kawg <Saturday's date> tau txais tab sis tsis tau them vim qhov teeb meem. Cov ntaub ntawv thiab cov lus qhia tswv yim tau xa rau koj.

  Nws txhais li cas: Peb xav tau ntaub ntawv ntxiv los ntawm koj txhawm rau los xam seb koj puas muaj cai tau txais cov nyiaj rau lub vij no.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Hu rau peb.

  Cov kev thov nyiaj poob hauj lwm li ib txwm:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  KEV PAB CUAM KEV POOB HAUJ LWM VIM MUAJ KAB MOB SIB KIS (PUA):

  Tus xov tooj hu dawb: 1-877-345-3484

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Koj qhov kev thov nyiaj rov qab rau lub vij kawg <Saturday's date> tau xam tias yog lub vij tos nyob rau <date claim processed>.

  Nws txhais li cas: Ua ntej COVID-19, Oregon txoj kev cai lij choj tau hais tseg tias koj tos ib vij ntawm kev poob hauj lwm ua ntej uas koj yuav tau pib txais tej cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm twg. Qhov no yog tau hu ua lub vij tos. Koj tseem yuav tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab lub vij ntawd. Tsab ntawv-kaw lus no qhia koj tias koj qhov kev thov nyiaj rov qab yog lub vij tos.

  Cov kev cai uas tau hloov pauv tsis ntev los no thiab tam sim no cov xeev tuaj yeem zam lub vij tos yog li ntawd tib neeg tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab sai zog ib vij. Peb tab tom ua hauj lwm nyob rau kev hloov kho dua tshiab qhov no txhawm rau peb cov qhos phis tawj. Tsis muaj hmoo, peb cia siab tias nws siv ntau lub hli. Thaum peb ua qhov kev hloov kho dua tshiab, peb yuav xa cov nyiaj pab uas yog qhov peb tshuav koj nqi rau koj rau lub vij xub thawj ntawd. Peb yuav tso tawm qhov kev hloov kho dua tshiab kom sai li sai tau rau ntawm no raws li peb muaj.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Thov tsis txhob hu xov tooj los sis sau email rau peb txog lub vij tos. Peb npaj txij los ua txhua yam uas peb tuaj yeem ua tau. Kev hu xov tooj los sis sau email txog qhov no tsuas yog peb lub peev xwm lis txhua cov neeg cov nyiaj pab qeeb xwb.

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Peb tau txais koj qhov kev tshaj tawm rau lub vij kawg <Saturday's date>. Txhawm li cas los, lub qhos phis tawj tsis tuaj yeem nrhiav tau qhov kev thov nyiaj rov qab rau koj. Yog tias koj muaj ib tus neeg thov nyiaj rov qab tshiab, koj yuav tsum tau tso cai tsib hnub ua hauj lwm rau sau koj cov ntaub ntawv rau hauv kev ua hauj lwm. Yog tias koj tsis muaj ib tug neeg thov nyiaj rov qab tshiab, koj yuav tsum hu rau koj Chaw Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm. Cov kev thov nyiaj rov qab txog kev tuav pov hwm tsis muaj kev saib xyuas mus ntxiv los ntawm peb cov chaw ua hauj lwm Rau Kev Ua Hauj Lwm hauv zos.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Yog tias koj tau xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj tshawg dua tsib hnub ua hauj lwm dhau los, tsis tas ua tej qhov kev nqis tes twg li. Yog tias koj tau xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj ntau tshaj tsib hnub ua hauj lwm dhau los, hu rau peb.

  Cov kev thov nyiaj poob hauj lwm li ib txwm:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Koj qhov kev tshaj tawm rau lub vij kawg <Saturday's date> tau muaj kev tau txais tab sis tsis tau them nyiaj vim peb tsis tuaj yeem nrhiav tau qhov kev thov nyiaj rov qab tshiab rau koj. Yog tias koj tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab txhawm rau los txiav txim siab ntawm koj qhov kev muaj cai tau txais qhov nyiaj pab, nws tseem raug lis los ntawm koj Lub Chaw Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm lub chaw ua hauj lwm. Koj tsis txhob txuas lus rau lawv ntxiv lawm. Tom qab ntawd koj qhov kev thov nyiaj rov qab tshiab yuav raug lis, lub vij koj tau ua kev thov nyiaj rov qab yuav raug lis yam uas nws lis nws. Yog tias koj tsis tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab tshiab rau cov nyiaj pab koj yuav tsum los ua li ntawd los ntawm kev hu xov tooj rau koj Lub Chaw Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm. Cov kev thov nyiaj rov qab txog kev tuav pov hwm tsis muaj kev saib xyuas mus ntxiv los ntawm peb cov chaw ua hauj lwm Rau Kev Ua Hauj Lwm hauv zos.

  Nws txhais li cas: Koj tsis tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj rau cov nyiaj pab, los sis yog tias koj tau xa, nws tseem tsis tau lis. Txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab, koj yuav tsum los xa tag nrho ob qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj txhawm rau txiav txim seb koj puas muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab ntawm kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm, thiab qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug rau txhua vij uas koj xav kom tau txais cov nyiaj pab. Tsab ntawv-kaw suab no txhais tau tias koj tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab lawm, tab sis koj daim ntawv thov xub thawj rau cov nyiaj pab tsis tau xa, los sis tseem tsis tau lis.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Yog tias koj tsis tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj rau cov nyiaj pab, ua li ntawd. Yog tias koj xa, thiab nws tau dhau tshaj tsib hnub ua hauj lwm txij thaum koj tau xa nws thiab koj tseem pom tsab ntawv-kaw lus no, hu rau peb ntawm 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Peb tau txais koj qhov kev tshaj tawm rau lub vij kawg <Saturday's date>. Cov ntaub ntawv txog kev them nyiaj rau lub vij no tau muaj nyob rau <date>. Vim lub sij hawm nws siv los lis thiab xa, thov muab plaub hnub txij hnub koj tau ua kev thov nyiaj rov qab lub vij ua ntej yuav nug txog qhov kev them qhov nyiaj pab lig.

  Nws txhais li cas: Peb tau txais thiab tab tom lis koj qhov kev thov nyiaj rov qab.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Tsis muaj kev nqis tes uas tsim nyog. Tsuas yog tos kom txog hnub nws hais tias cov ntaub ntawv txog kev them nyiaj muaj lawm. Qhov ntawd yog thaum peb yuav tau hloov kho dua tshiab koj cov yam ntxwv kev thov nyiaj rov qab.

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Koj tseem tsis tau ua qhov kev thov nyiaj rov qab rau lub vij kawg <Saturday's date> nyob rau peb li kev ua hauj lwm. Thov rov qab mus rau lub mes nus thiab xaiv: “Qhov Kev Thov Nyiaj Rov Qab ib Vij ntawm Cov Nyiaj Pab”

  Nws txhais li cas: Koj tseem tsis tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug rau lub vij no.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug. Los pib tau txais cov nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tau sau daim ntawv thov ib vij ib zaug. Qhov no yuav txawv tshaj li qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug (koj daim ntawv thov) Koj tau los xa tag nrho ob yam txhawm rau kom tau txais koj cov nyiaj pab. Kev thov txhua vij yog txoj hauv kev los saib seb tau txais nyiaj ntau li cas xa rau koj nyob rau lub vij ntawd. Ib vij yog hnub Sunday mus txog Saturday. Koj tsis tuaj yeem xa daim ntawv thov ua vij kom txog thaum tag lub vij lawm. Txhawm rau los ceev cov kev tau txais nyiaj pab, koj yuav tsum tau los xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug dua tshiab txhua vij. Xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txawm hais tias koj tau ua hauj lwm lub vij ntawd los xa. Yog tsis li ntawd, koj yuav tau los pib dua tshiab tom qab--koj tau los xa qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj tshiab, thiab tos kom tau txais kev tso cai dua ib zaug ntxiv.

  Tsab Ntawv-Kaw Lus: Qhov kev ua hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm ib ncua sij hawm. Thov sim dua ib zaug ntxiv tuaj tom qab.

  Nws txhais li cas: Qhov kev ua hauj lwm tsis ua hauj lwm rau kev tau teem caij kho. Peb li kev ua hauj lwm tsis tuaj yeem ua hauj lwm pib txij 12:30 sawv ntxov txog 2:00 sawv ntxov rau txhua hmo txhawm rau kho kev ua hauj lwm. Peb los kuj tau teem caij tsis ua hauj lwm pib txij 6:00 tsuas ntuj - 8:00 tsaus ntuj nyob rau hnub Sunday thib ob ntawm txhua hli.

  Xa Cov Kev Thov Nyiaj Rov Qab Tshiab uas tsis muaj cov hnub ua hauj lwm pib txij 10:00 tsaus ntuj kom txog thaum 2:00 sawv ntxov, hnub Saturday pib txij 8:00 tsaus ntuj kom txog hnub Sunday thaum 2:00 sawv ntxov, thiab pib txij hnub Sunday thaum 8:30 tsaus ntuj kom txog hnub Monday thaum 5:00 sawv ntxov.

  Qee zaum peb li kev ua hauj lwm kuj yuav tsum tau ua hauj lwm tib lub sij hawm li nom tswv li kev ua hauj lwm thiab, thiab tsis tuaj yeem nres kev ua hauj lwm thaum lawv tau nres kev ua hauj hauj lwm.

  Koj tuaj yeem ua dab tsi: Thov sim dua ib zaug ntxiv tuaj tom qab.

 5. Kuv tau txais ib tsab ntawv hias tias kuv daim ntawv thov tau tsis kam lees txais. Tab sis tom qab ntawd kuv ho tau txais lwm tsab ntawd hais tias kuv yuav tau txais cov nyiaj pab. Kuv puas yuav tau txais cov nyiaj pab?

  Cov tshwm sim no thaum cov tib neeg tau thov rau ob lus khoos kas thiab tau tsis muaj cai tau txais rau ib lub, tab sis muaj cai tau txais rau lwm lub. Muaj ob lub khoos kas pab cov nyiaj rau kev poob hauj lwm tseem ceeb uas koj tuaj yeem thov tau rau: kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm (UI), thiab lub khoos kas Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA). Koj tsis muaj cai tau txais rau tag nrho ob lub khoos kas rau tib lub sij hawm.

  Yog li ntawd koj thiaj tau txais ib daim ntawv tsis pom zoo thiab ib daim ntawv pom zoo, cov ntawv yog hais txog ntawm qhov sib txawm ntawm ob lub khoos kas. Koj yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm lub khoos kas uas koj tau txais kev pom zoo rau. Ua kom ntseeg siab tias xa koj cov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txhawm rau kom tau txais koj cov nyiaj pab txhua vij.

 6. Yog tias kuv sim los xa qhov kev thov nyiaj rov qab tab sis kuv tsis tuaj yeem tau txais lub vij no los ntawm xov tooj, kuv puas yuav tuaj yeem tshaj tawm nws mus rau lub vij tom ntej thiab puas tseem yuav tau txais cov nyiaj pab rau lub vij no lawm?

  Yam zoo tshaj plaws uas koj yuav ua yog los xa qhov kev thov nyiaj rov qab dua tshiab hauv online los sis rov pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab uas twb muaj lawm. Nrog rau tej huab cua tam sim no peb cov kab xov tooj hu muaj kev hu tau nyuaj tshaj raws li ib txwm, yog li ntawd peb yuav ntsuam xyuas koj qhov xwm txheej thiab yuav rov qab mus ntsuam xyuas thaum lub vij ua ntej ntawd raws li tsim nyog.

 7. Kuv tau txais ib tsab ntawv hais tias kuv xav los txuas lus nrog koj nyob rauv hauv cov hnub uas meej tseeb los sis kev pheej hmoo poob peb cov nyiaj pab, tab sis kuv tsis tuaj yeem tau txais los ntawm. Kuv yuav ua li cas?

  Yog tias koj tau txais ib tsab ntawv los sis hu xov tooj los ntawm peb hais tias peb xav tau cov ntaub ntawv tam sim no (zoo ib yam nkaus li nyob rau hauv 7 hnub), peb xav tau cov ntaub ntawv ntawd kom sai li sai tau raws li qhov ua tau. Yog tias koj tsis tuaj yeem muab cov ntaub ntawv rau peb vim yog koj tsis tau txais peb cov kab xov tooj hu, peb yuav muab sij hawm ntxiv. Yog tias qhov kev nqis tes tau siv nyob rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab vim peb tsis tau txais cov ntaub ntawv thaum tau thov, peb yuav ntau rov mus thiab hloov kho rau.

  Peb tab tom ntxiv cov kab xov tooj hu ntxiv, thiab tau tiav thiab cob qhia tib neeg ntxiv los teb cov xoov tooj hu thiab hu xoov tau tawm. Cov sij hawm tos tau tag mus, tab sis peb paub tias lawv tseem siv sij hawm ntev tshaj. Peb tab tom hu xov tooj ncaj raim rau cov neeg txhawm rau hais txog ntau cov xwm txheej nov.

 8. Tus kws txiav txiv plaub ntug tau tuaj cuag kuv vim tias tau muaj ib qhov teeb meem nrog kuv qhov kev thov nyiaj rov qab. Kuv yuav tsum tau ua dab tsi?

  Yog tias koj tau txais qhov kev sib txuas lus los ntawm peb uas hais txog cov ntaub ntawv pev xav tau tam sim no (ib yam li nyob rau hauv xya hnub, thiab lwm yam), peb xav tau cov ntaub ntawv ntawd kom sai li sai tau raws li qhov ua tau. Yog tias koj tsis tuaj yeem muab cov ntaub ntawv rau peb vim yog koj tsis tau txais peb cov kab xov tooj hu, peb yuav muab sij hawm ntxiv. Yog tias qhov kev nqis tes tau siv nyob rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab vim peb tsis tau txais cov ntaub ntawv thaum tau thov, peb yuav ntau rov mus thiab hloov kho rau.

  Nrog rau qhov kev nce cov kev thov nyiaj rov qab ntxiv, peb tau kwv yees nws tias yuav siv li 10 lub vij los ua kev txiav txim nyob rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab.

 9. Kuv tau txais ib tsab ntawv tias muaj qee yam dab tsis yuam kev nrog rau kuv qhov kev thov nyiaj rov qab, tab sis nws tsis tau hais dab tsi. Tam sim no kuv yuav ua dab tsi nrog kuv qhov kev thov nyiaj rov qab? Puas yog tias kuv yuav tau xa kuv cov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug yog tias txhua yam mus tau?

  Yog, koj tsim nyog los xa koj cov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txuas mus ntxiv yog tias txhua yam mus tau. Qee cov laj thawj raws li ib txwm vim li cas koj thiaj yuav tau txais cov ntawv nov:

  • Koj tau tshaj tawm tias koj tawm hauj lwm los sis raug rho tawm hauj lwm lub sij hawm koj tau xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj.
  • Koj qhov kev thov nyiaj rov qab tsis raug vim peb tsis muaj qhov ntaub ntawv sau tseg txog cov nyiaj ua hauj lwm txaus.
  • Koj tau tos lub sij hawm ntev tshaj ib vij txhawm rau xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug thiab yuav tsum rov pib dua tam sim no.
  • Thaum koj tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug, koj tau tshaj tawm tias koj tsis muaj ib ntawm cov qauv cai txog kev muaj cai tau txais.
 10. Yuav ntev npaum cas tom qab kuv qhov kev thov nyiaj rov qab tau lis uas tsim nyog kuv tau txais qhov kev ntsuam xyuas? Yuav ua li cas yog tias kuv tsis tau txais qhov kev ntsuam xyuas?

  Pom tias koj qhov kev thov nyiaj rov qab tau lis lawm los yuav tsis tau txhais tias koj muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab. Yuav muaj teeb meem txog kev tuav kev them nyiaj. Txoj hauv kev zoo tshaj plaws los ntsuam xyuas yog tias koj qhov kev thov nyiaj rov qab tau lis lawm los sis yog tias koj cov kev them nyiaj tau xa lawm los saib OED Txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online ntawm Employment.Oregon.Gov/OCS. Yog tias koj pom tau tias koj qhov kev thov nyiaj rov qab tau lis lawm, ntsuam xyuas hnub tom ntej txhawm rau los saib yog tias koj cov nyiaj tau xa lawm. Ua ntej kev sib txuas lus rau OED, tos rau qhov ceeb toom los ntawm OED uas hais txog cov ntaub ntawv uas xav tau ntxiv.

 11. Kuv cov nyiaj pab uas tau tsis kam muab, raug muab txo los sis tau nres. Vim li cas?

  Cov nyiaj pab uas tuaj yeem them rau tsuas yog tias koj muaj cai tau txais xwb. Raws li ib txwm cov teeb meem ntawd tsim ua rau koj tsis muaj cai tau txais xam nrog:

  • Kev tsum koj txoj hauj lwm lawm;
  • Raug ntiab tawm los sis raug rho tawm los ntawm hauj lwm;
  • Plam lub hwv tsam rau kev ua hauj lwm ncua sij hawm lub vij koj ua kev thov nyiaj rov qab;
  • Kev tsis kam mus ua hauj lwm;
  • Kev tsis kam los sis tsis sib txuas lus rau tus tswv hauj lwm thaum raug xa txuas mus los ntawm lub chaw hauj lawm ntawm WorkSource Oregon
  • Plam kev tau teem caij lub rooj sib tham txog kev txais tos neeg ua hauj lwm tshiab nrog lub chaw hauj lwm ntawm WorkSource Oregon;
  • Muaj mob los sis raug mob;
  • Mus nrhiav tsis tau hauj lwm;
  • Mus kawm ntawv;
  • Tau tawm ntawm cheeb tsam tshwj tsis yog tab tom nrhiav hauj lwm;
  • Tsis txaus siab los sis tsis npaj mus ua hauj lwm;
  • Tau txais kev so noj nyiaj laus; ncua sij hawm so them nyiaj, hnub so them nyiaj;
  • Kev hla ib lub vij yam tsis muaj kev pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab; thiab
  • Kev teb nqe lus nug nyob rau hauv koj qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug nyob rau txoj hauv kev uas muaj qhov teeb meem.

  Yog tias muaj qhov teeb meem peb yuav txuas lus rau koj los ntawm xov tooj los sis xa ntawv. Peb yuav piav qhia qhov teeb meem thiab txoj hauv kev uas nws muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab. Peb yuav nug koj txog cov ntaub ntawv qhia meej txog qhov xwm txheej. Thov teb rov qab kom ceev li ceev tau yog tias koj tau ua daim foos no tiav, ib tsab ntawv nug txog cov ntaub ntawv, los sis tsab ntawv xa los hauv xov tooj. Koj cov nyiaj pab yuav raug ncua kom txog thaum koj muab lus teb. Yog tias koj tsis teb txhua qhov, peb yuav tsis muab cov nyiaj pab. Ua koj cov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txuas mus ntxiv nyob rau hauv online los sis nyob rau Kab Kev Thov Nyiaj Rov Qab Ib Vij Ib Zaug thaum peb tau soj ntsuam txog koj qhov kev thov nyiaj rov qab.

  Peb yuav ua qhov kev txiav txim siab saib raws li cov ntaub ntawv los ntawm koj, koj tus tswv hauj lwm los sis lwm lub chaw muaj ntaub ntawv. Yog tias qhov kev txiav txim kam muab cov nyiaj pab thiab koj muaj txhua cov yam ntxwv txog kev muaj cai tau txais, peb yuav them tej cov nyiaj pab uas koj yuav tau txais, xam nrog rau cov vij tag los. Qee zaus uas peb tsis them cov nyiaj pab, peb yuav xa qhov kev txiav txim rau koj los piav tias vim li cas peb thiaj tsis them cov nyiaj pab rau koj, rau lub sij hawm twg, yuav rov qab muaj cai tau txais li cas, thiab yuav ua kev thov kom rov qab txiav txim dua li cas yog tias kuv tsis pom zoo.

 12. Kuv tau txais ib daim ntawv ceeb toom tias kuv yuav tsum los pib dua kuv qhov kev thov nyiaj rov qab dua tshiab. Vim li cas? Kuv yuav li cas rau qhov ntawd?

  Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm yuav cheem koj qhov kev thov nyiaj rov qab yam uas nws cheem nws yog tias koj:

  • Hla ib lub vij los sis muaj kev xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug tshaj
  • Muaj kev khwv tau nyiaj ntau ib yam li koj qhov nyiaj pab ib vij ib zaug los sis ntau tshaj
  • Ua hauj lwm puv sij hawm
  • Tshaj tawm tias tsis muaj cov nyiaj khwv tau los tom qab ib lub vij uas koj tau tshaj tawm txog cov nyiaj khwv tau los

  Yog tias koj qhov kev thov nyiaj rov qab tau nres rau ib ntawm cov laj thawj saum toj, koj yuav tsum pib dua tshiab koj qhov kev thov nyiaj rov qab. Koj yuav nres thiab pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab raws li ntau lub sij hawm uas koj xav tau ncua sij hawm lub xyoo koj qhov nyiaj pab. Rov pib dua tshiab koj qhov kev thov nyiaj rov qab ncua sij hawm lub vij koj xav tau cov nyiaj pab rau.

  Koj qhov kev thov nyiaj rov qab raug nres vim koj tau ua hauj lwm, koj tuaj yeem pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab uas siv txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov thiab xaiv txoj hauv kev xaiv “Rov pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab.”

  Yog tias koj tsis tau ua hauj lwm txij thaum kawg uas xa koj cov nyiaj pab ib vij ib zaug, koj tuaj yeem siv tau txoj Hauv Kev Thov Nyiaj Rov Qab Hauv Online/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov los pib dua koj qhov kev thov nyiaj rov qab.

  Yog tias koj tau ua hauj lwm txij thaum kawg uas koj tau xa cov nyiaj pab ib vij ib zaug, koj yuav tsum tau hu rau peb. Npaj koj tus tswv hauj lwm cov ntaub ntawv kom txhij thaum koj hu. Qhov no xam nrog cov hnub tim uas koj tau ua hauj lwm; cov npe, cov nab npawb xov tooj thiab chaw nyob ntawm koj tus(cov) tswv hauj lwm; thiab koj cov nyiaj khwv tau los xam peev nrog los ntawm cov tswv hauj lwm ntawd. Thaum koj tau pib dua tshiab txog koj qhov kev thov nyiaj rov qab, koj tseem yuav tau los xa rau cov nyiaj pab ib vij ib zaug thiab.

 13. Kuv tau txais ib daim ntawv ceeb toom tias kuv qhov kev thov nyiaj rov qab tsis raug lawm. Qhov ntawd txhais tau li cas? Kuv yuav tuaj yeem ua tau dab tsi?

  Koj qhov kev thov nyiaj rov qab tsis raug yog tias koj tsis txhob muaj cov kev xav tau txog kev muaj cai tau txais uas tau piav qhia nyob rau Nqe Lus Nug 1. Raws li ib txwm nws txhais tias koj tsis muaj qhov nyiaj khwv tau los txaus los sis tau ua hauj lwm txaus cov teev sij hawm kom muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm. Yog tias koj qhov kev thov nyiaj rov qab rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm tsis raug lawm, koj yuav muaj cai tau txais rau lub khoos kas Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA). Siv peb qhov Kev Ntsuam Sim Txog Kev Muaj Cai Tau Txais los nrhiav, los sis thov rau PUA ntawm no/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov.

 14. Kuv tau txais daim ntawv ceeb toom tias kuv tau muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm, tab sis Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm tab tom muab kuv cov nyiaj pab ceev cia vim kev them nyiaj tshaj los sis kev dag ntxias. Thaum twg kuv mam tau txais kuv cov nyiaj pab?

  Kev them nyiaj tshaj. Yog tias koj tau txais cov nyiaj pab thaum koj tsis muaj cai tau txais rau, qhov ntawd tsim muaj qhov kev them nyiaj tshaj. Yog tias koj tau them nyiaj tshaj, koj yuav tau txais daim ntawv ceeb toom nrog rau cov ntaub ntawv kom rov them nyiaj dua thiab cov cai txog kev thov kom rov qab txiav txim dua. Koj daim ntawv ceeb toom yuav muaj qhov kev txiav txim fab kev tuav tswj, uas teev qhov laj thawj rau qhov kev them nyiaj tshaj. Cov kev them nyiaj tshaj yog qhov tau tsim los ntawm:

  • Kev tshaj tawm cov nyiaj khwv tau los yuam kev thaum xa cov nyiaj pab ib vij ib zaug
  • Kev tshaj tawm kev them cov nyiaj so hauj lwm yuam kev
  • Kev tau txais cov nyiaj pab, tab sis qhov kev txiav txim ntawd tau hais tias koj muaj cai tau txais tom qab hais tag qhov kev thov txiav txim dua
  • Kev them nyiaj tau tsim ua ntej peb kawm paub txog qhov teeb meem nrog rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab
  • Koj qhov nyiaj pab ib vij ib zaug yog tau txo vim qhov kev hloov kho cov nyiaj ua hauj lwm xyoo pib.
  • Kev tuav cov ntaub ntawv txhawm rau koj tau txais cov nyiaj pab uas koj tsis muaj cai tau txais

  Yog tias koj tau them nyiaj tshaj, koj yuav tsum rov qab mus them qhov nyiaj kom txwm xwb. Tsis txhob rov qab mus them qhov nyiaj qeeb. Cov hauv kev txheeb sau yuav xam muaj:

  • Nyiaj them nqi zog ua hauj lwm
  • Cov nuj nqis vaj tsev
  • Kev cuam tshuam txog cov nyiaj ua se tau rov qab ntawm lub xeev thiab tsoom fwv
  • Kev ceev cia cov kev them nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ib vij ib zaug tom ntej

  Tsis txhob tso tseg kev xa rau cov nyiaj pab ib vij ib zaug tsuas yog vim tias koj muaj qhov kev them nyiaj tshaj xwb. Thaum qhov kev them nyiaj tshaj tau them rov qab, peb yuav pib kev them koj cov nyiaj pab. Cov hauj lwm txheeb sau cov kev them nyiaj tshaj qee qhov tau txo los sis tau nres ncua sij hawm muaj kev sib kis mob no.

  Kev Dag Ntxias. Kev dag ntxias yog qhov kev tshaj tawm ua txhaum uas txhob xwm ua los sis kev tuav cov ntaub ntawv txhawm rau kom tau txais cov nyiaj pab. Yog tias koj zais cov ntaub ntawv uas yog txhob txawm los sis tshaj tawm cov ntaub ntawv yuam kev uas yog txhob txwm, nws yog kev dag ntxias. KEV DAG NTXIAS YOG QHOV KEV UA TXAUM thiab tuaj yeem muaj qhov tshwm sim ua rau raug nplua los sis xam nrog kev raug txim. Qee qhov piv txwv ntawd tuaj yeem yog kev dag ntxias:

  • Tsis muaj kev tshaj tawm txog kev ua hauj lwm uas koj plam los sis cov hauj lwm uas koj tsis ua
  • Kev muab cov ntaub ntawv cuav los sis kev tuav cov ntaub ntawv txhawm rau kom tau txais nyiaj pab
  • Kev los tshaj tawm tsis tau txhua koj cov nyiaj khwv tau los thaum xa rau cov nyiaj pab ib vij ib zaug
  • Tsis los tshaj tawm koj txoj hauj lwm nws nyob nws kom raug (saib Kev Tshaj Tawm nws nyob nws los ntawm kev ua hauj lwm)
  • Kev xa rau cov nyiaj pab ib vij ib zaug thaum koj raug kaw

  Kev tshaj tawm tsis tas los sis tsis tshaj tawm uas yog txhob txawm ua txog cov nyiaj khwv tau los thaum koj xa rau cov nyiaj pab ib vij ib zaug yog kev dag ntxias. Kev dag ntxias tsis yog tuaj yeem tsim ua rau cov kev them nyiaj tshaj xwb, tab sis kuj tuaj yeem coj koj mus rau kev tau txais ‘cov vij raug nplua’ uas tau cheem koj los ntawm kev tau txais cov nyiaj pab rau yav tom ntej.

 15. Kuv tau txais ib daim ntawv ceeb toom hais tias kuv tsis tau txais kuv cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm txog thaum them tag kuv cov vij raug nplua. Cov vij raug nplua yog dab tsi? Kuv yuav tuaj yeem ua tau dab tsi?

  Yog tias koj tau txais cov nyiaj pab uas koj tsis muaj cai tau txais rau, koj yuav tsum them qhov nyiaj ntawd rov qab rau peb. Ib txoj hauv kev peb yuav khaws nws yog los ntawm kev siv cov kev them nyiaj pab ib vij ib zaug tom ntej txhawm rau pab koj qhov kev them nyiaj tshaj kom txog thaum nws tau them txhua qhov rov qab. Yog tias qhov kev them nyiaj tshaj tau tshwm sim vim koj tau dag ntxias, peb kuj tuaj yeem teeb tau cov vij raug nplua. Qhov no tsuas yog pib tom qab koj cov kev them nyiaj tshaj tau them rov qab. Cov vij raug nplua yog cov vij uas koj tsis tau txais cov nyiaj pab tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm txhawm hais tias koj muaj cai tau txais los.

  Vim koj tsis muaj cia tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ncua sij hawm koj cov nyiaj raug nplua, koj muaj cai tau txais rau khoos kas Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA). Koj tsim nyog thov rau PUA thiab xa daim ntawv thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug ntawm UI rau txhua vij ntawm koj cov vij raug nplua. Qhov nyiaj pab ib vij ib zaug qib qis tshaj plaws ntawm PUA yog $205, thiab yog tias koj tau txais PUA koj los kuj yuav tau txais qhov nyiaj ntxiv $600/vij (xaus rau Lub Xya Hli Ntuj Tim 25). Cov vij uas koj tau txais PUA cov nyiaj pab tsis suav kev tshem tawm koj cov vij raug nplua.

  Piv txwv, yog tias koj tau them nyiaj tshaj los ntawm $302 nyob rau yav tag los, koj qhov them nyiaj pab ib vij ib zaug tam sim no yog $151, thiab koj tau txais ob lub vij raug nplua, tom qab ntawd:

  • Vij 1: peb muab koj cov nyiaj pab ib vij ib zaug $151. Koj qhov kev them nyiaj tshaj yuav raug them ib nrab.
  • Vij 2: peb muab koj cov nyiaj pab ib vij ib zaug $151. Koj qhov kev them nyiaj tshaj yuav raug them tiav kiag.
  • Vij 3: Koj tuaj yeem tau txais $0 thiab muaj qhov kev txaus siab no rau koj qhov nqi nplua thawj vij, los sis koj yuav muaj cai tau txais rau PUA, suav nrog qhov nyiaj ntxiv $600/vij (xaus rau Lub Xya Hli Ntuj Tim 25). Yog tias koj xav tau PUA cov nyiaj pab, koj yuav tsum xa daim ntawv thov PUA cais nws nyob nws thiab daim foos thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug.
  • Vij 4: Koj tuaj yeem tau txais $0 thiab muaj qhov kev txaus siab no rau koj qhov nqi nplua lub vij thib ob, los sis koj yuav muaj cai tau txais rau PUA, suav nrog qhov nyiaj ntxiv $600/vij (xaus rau Lub Xya Hli Ntuj Tim 25). Koj yuav tsum tau xa daim ntawv thov nyiaj rov qab PUA ib vij ib zaug.
  • Vij 5: Yog tias koj tsis tau txais cov nyiaj pab cov vij ua ntej vim tias koj muab them rau koj cov vij raug nplua, tam sim noj tuaj yeem pib tau txais koj cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm yog $151 thiab qhov nyiaj ntxiv $600/vij (xaus rau Lub Xya Hli Ntuj Tim 25). Yog tias koj tsis xaus siab rau koj cov vij raug nplua, koj tuaj yeem ua kev thov nyiaj rov qab rau PUA cov nyiaj pab txuas mus ntxiv.
 16. Kuv tau txais ib daim daim ntawv hais txog kuv qhov kev thov nyiaj rov qab uas tau tsis kam lees. Kuv puas yuav tuaj yeem ua tau kev thov kom rov qab txiav txim dua?

  Qee tus neeg tau tsis kam lees vim tias lawv tau hais tias lawv tsis nrhiav hauj lwm nrog lawv cov tswv hauj lwm. Peb tau txhim kho qhov ntawd yam uas nws kho no. Cov kev thov nyiaj rov qab nov yuav rau lis thiab koj tsim nyog xa cov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txuas mus ntxiv. Yog tias koj tau tsis kam lees cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm vim koj tau ua hauj lwm rau koj tus kheej, thov tau rau lub khoos kas Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA).

  Qee zaum Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm txo los sis tsis kam lees koj cov nyiaj pab, peb yuav xa daim ntawv ceeb toom rau koj, tau hu ua qhov kev txiav txim fab kev tuav tswj. Yog tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev txiav txim, koj muaj txoj cai thov kom rov qab txiav txim dua los ntawm kev thov qhov kev taug xyuas plaub ntug. Qhov kev ceeb toom xam nrog ib daim foos uas koj tuaj yeem siv los thov rau qhov kev taug xyuas plaub ntug, thiab cov lus qhia tswv yim txog kev xa qhov thov kom rov qab txiav txim dua.

  Feem ntau kev txiav txim fab kev tuav tswj yuav dhau los xaus rau 20 tom qab peb xa qhov thov kom rov qab txiav txim dua, yog li ntawd tsis txhob tos xa qhov kev thov kom rov qab txiav txim dua yog tias koj xav tau qhov kev taug xyuas plaub ntug. Yog tias koj tsis xa qhov thov kom rov qab txiav txim dua nyob rau 20 hnub, koj yuav poob koj hwv tsam los hloov qhov kev txiav txim. Yog tias koj thov kom rov qab txiav txim dua qhov kev txiav txim fab kev tuav tswj, ceev kev xa rau cov nyiaj pab txhua vij. Yog tias koj tsis muaj kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug thaum koj qhov kev thov kom rov qab txiav txim dua tseem tab tom tos kev txiav txim, koj yuav tsis tau txais rau cov vij ntawd yog tias qhov kev thov kom rov qab txiav txim dua tau txiav txim raws li qhov koj pom zoo lawm.

  Cov kev taug xyuas plaub ntug tau los hais rau ntawm kev hu cov tooj thiab tau hais los ntawm tus Kws Txais Txim Plaub Ntug Txog Kev Cai Lij Choj Kev Tuav Tswj (ALJ) yam muaj kev ywj pheej. Tus ALJ yuav tshab xyuas koj qhov xwm txheej thiab ua qhov kev txiav txim saib raws li cov ntaub ntawv uas muaj. Zoo siab txais tos koj los muab koj qhov pov thawj rau tus ALJ. Kawm paub ntxiv nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Txog Kev Pov Hwm Txog Kev Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance Claimant Handbook).

Rov mus hauj lwm

 1. Kuv tus tswv hauj lwm xav kom kuv rov qab mus ua hauj lwm tab sis kuv xav tias nws tsis muaj kev nyab xeeb. Kuv puas tseem muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm?

  Koj tseem yuav muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Peb lees muab koj cov nyiaj pab yog tias koj tsis rov qab mus ua hauj lwm vim cov yam ntxwm kev yuam lub xeev cov lus txib txog kev nyab xeeb ntawm lub chaw ua hauj lwm txhawm rau kom muaj ciam txwv kev sib kis kab mob khaus laus nas vais lav. Peb yuav lees muab cov nyiaj pab yog tias qee tus neeg “txo kev ua hauj lwm” vim qhov kev ua hauj lwm tsis “tsim nyog”. Qhov no txhais tau tias kev pheej hmoo kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, thiab lwm yam muaj tseeb yuav tau tshab xyuas. Thov kom paub tias qhov kev txiav txim no yuav tsum muaj kev tshab xyuas ntiag tug, xwm txheej tshwj xeeb thiab tuaj yeem siv sij hawm. Thaum xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug, xam raws li ntau cov ntsiab lus nyob rau hauv lub npov piav xwm txheej raws li mus tau. Vam tias peb yuav los hu koj thiab koj tus tswv hauj lwm.

  Cov tseem ceeb uas peb nrhiav yog:

  • Txoj hauj lwm koj tab tom tau thov los ua puas yog “txoj hauj lwm tsim nyog”? Yog tias txoj hauj lwm tsis tsim nyog, tom qab ntawd tsis txhob ua txoj hauj lwm uas tsis tsim nyog los pov thaiv koj los ntawm kev tau txais UI cov nyiaj pab?
  • Koj puas muaj “lub laj thawj zoo” rau kev tsis ua txoj hauj lwm los sis rau kev tawm koj txog hauj lwm? Tau thov los ntawm koj tus tswv hauj lwm txhawm rau ua tej yam dab tsi uas yuam txoj cai lij choj suav raws li “lub laj thawj zoo,” tshwj xeeb yog tias koj tau qhia koj tus tswv hauj lwm txog koj cov kev nyhav siab thiab koj tus tswv hauj lwm tsis tau hais txog koj cov kev nyhav siab li. Yog li ntawd, yog tias tus kws kho mob qhia tias koj tsis tuaj yeem mus ua tau txoj hauj lwm thiab koj tau los nrhiav cov hauv kev xaiv uas tsim nyog nrog rau koj tus tswv hauj lwm uas yuav tso cai rau koj mus ua txoj hauj lwm, tab sis tus tswv hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau los sis yuav tsis ua qhov kev tso cai ntawd, raws li ib txawm qhov ntawd suav tias “lub laj thawj zoo”.

  Tam sim no peb lus kuj muaj peb txoj cai siv ib ncua sij hawm uas hais txog koj kev muaj cai los ntawm kev tau txais UI cov nyiaj pab yog tias koj tsis kam mus ua hauj lwm “nyob rau kev yuam qhov yuav tsum tau muab cais cai los sis Tus Tswv Xeev cov lus qhia ntsig txog qhov ciam txwv ntawm cov kev ua hauj lwm txhawm rau kom muaj ciam txwv txog qhov kev sib kis mob ntawm tus kab mob aws khaus laus nas vais lav.” Yog tias koj lub chaw ua hauj lwm tsis ua raws li qhov lus qhia tswv yim nyob rau kev rov qhib (cov cuab yeem pov thaiv ntiag tug (PPE), kev nyob sib nrug ntawm zej tsoom, dab tsis los xij tsuas phim xwb) tom qab ntawd koj kuj muaj cai yog tias koj tsis kam mus hauj lwm vim cov yam ntxwv ntawd.

  Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm yog tso siab rau cov kws paub txhwj xeeb txog zej tsooj kev noj pab haus huv txog teeb meem kev nyab xeeb lub chaw ua hauj lwm. Yog li ntawd, yog tias txoj lag luam qhib thiab ua raws cov qauv cai txog kev nyab xeeb uas tau teeb los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv txog zej tsoom, tom qab ntawm nyob rau ncua dav, cov tib neeg uas tsim nyog rov mus ua hauj lwm. Cov tib neeg uas tsis tsim nyog rov qab mus ua hauj lwm nyob rau kev yuam cov qauv cai ua hauj lwm ntawd.

  Piv txwv, yog tias muaj cov qauv cai rau ib hom lag luam tshwj xeeb xav kom cov neeg ua hauj lwm tau txais qee hom PPE, thiab txoj lag luam tsis muab rau lawv, tom qab ntawd tus neeg ua hauj lwm yuav muaj cai los ntawm kev tau txais UI cov nyiaj pab yog tias lawv tsis kam rov qab mus ua hauj lwm. Yog tias txoj lag luam qhib thiab ua raws txhua cov qauv cai uas yuav tsum tau ua, tom qab ntawd nyob rau ncua dav, kev tsis rov qab mus ua hauj lwm txhais tau tias tus neeg ua hauj lwm tsis tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab.

  Muaj ntau cov uas tsis xam nrog rau qhov no, txhawm hais tias. Yog hais tias tej cov xwm txheej uas tau cuam tshuam txog COVID-19 twg nyob rau hauv peb cov cov cai siv ib ncua sij hawm (saib Nqe Lus Nug 3) uas siv tau rau koj, tom qab ntawd koj tseem tau txais UI cov nyiaj pab raws li ib txwm. Piv txwv, yog tias koj tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv muab lus qhia tswv yim rau koj kom tsis txhob rov qab mus ua hauj lwm lawm.

  Yog tias koj muaj cai tau txais rau PUA cov nyiaj pab thiab tej cov laj thawj twg ntawm Tsab Cai CARES (saib Nqe Lus Nug X) uas siv tau rau koj, tom qab ntawd koj tseem tuaj yeem tau txais PUA cov nyiaj pab.

  Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj lwm tsis txhob tos rau qhov kev txiav txim txog kev nyab xeeb los ntawm Kev Nyab Xeeb Txog Kev Ua Hauj lwm thiab Kev Tuav Tswj Txog Kev Noj Qab Haus Huv (OSHA) kom los txiav txim yog tias koj muaj cai tau txais rau UI Peb txiav txim raws li cov ntaub ntawv uas peb muaj xwb.

 2. Kuv tsis tuaj yeem rov qab mus ua hauj lwm nyo tau lub hnub tim kuv tau teev tseg nyob rau hauv kuv daim ntawv thov. Kuv yuav ua li cas?

  Nyob rau hauv cov sij hawm uas tsis muaj kev sib kis mob, thaum koj qhia peb txog koj lub phiaj xwm rov qab mus ua hauj lwm nyob rau qee lub hnub tim, peb cov kev them nyiaj yuav nres ib npliag yam uas nws nres nws txog kev pib hnub tim ntawd vim tias nws xav tias koj tab tom ua hauj lwm tam sim no thiab koj tsis xav tau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ntxiv mus lawm. Qhov no ua hauj lwm tau zoo nyob rau cov sij hawm raws li ib txwm, tab sis tau tsim teeb meem tam sim no. Peb tau tsim cov kev hloov pauv rau peb txoj hauv kev txhawm rau cheem qee cov kev thov nyiaj rov qab los ntawm kev nres ib npliag. Ntau cov kev thov nyiaj rov qab nov yuav tsum siv tes tshab xyuas los ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, thiab qee zaus peb cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ua raws li cov xov tooj hu los tshem qhov kev nres ib npliag tawm.

  Yog tias koj li kev thov nyiaj rov qab tau nres ib npliag--yog tias koj tsis rov qab mus ua hauj lwm thiab koj cov kev them nyiaj nyiaj tau nres--hu rau peb kom rov los pib qhov kev thov nyiaj rov qab dua tshia. Tsis txhob xa qhov kev thov nyiaj rov qab txub thawj hom tshiab.

 3. Thaum lub cheeb nrog nyob rau Ncua Sij Hawm 1 ntawm kev rov los qhib, cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm puas yuav xaus rau tej tug neeg uas ua hauj nyob rau txoj hauj lwm uas tau xam nyob rau hauv Ncua Sij Hawm 1?

  Thaum koj lub cheeb nrog tau txais kev tso cai rov los qib raws li cov lus qhia tswv yim Ncua Sij Hawm 1, tsis muaj tej yam dab tsis uas yuav yuam koj lub chaw ua hauj lwm rov qhib dua yog tias lawv tsis tuaj yeem ua raws li cov lus qhia tswv yim Ncua Sij Hawm 1. Los sis lawv xav tau sij hawm ntxiv los ua raws cov kev xav tau ntawm zej tsoom txog kev noj qab haus huv.

  Yog tias koj qhov chaw ua hauj lwm tsis rov qib, koj tseem muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm.

  Yog tias koj lub chaw ua hauj lwm rov qhib thiab koj tsis rov qab mus ua hauj lwm vim lawv tsis ua raws li cov lus qhia tswv yim ntawm zej tsoom txog kev noj qab haus huv, tom qab ntawv koj tseem muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab. Saib Cov Lus Nug 39.

 4. Kuv xav tau kev pab nrhiav ib txoj hauj lwm. Koj puas tuaj yeem pab tau li cas?

  Thoob plaws lub xeev cov chaw WorkSource Oregon muab cov pab cuam ntau yam los pab nyob rau koj qhov kev rov qab mus ua hauj lwm. Tus tswv huaj lwv cov npe hauj lwm, kev rov sau cov peev txheej, cov cuab yeej soj ntsuam txog hauj lwm, thiab cov ntaub ntawv txog kev ua kev ua hauj txog kiab khw yog cov kev pab cuam uas tau muab. Cov neeg ua hauj lwm muaj kev pab koj thiab muab lus qhia tswv yim rau koj txog cov kev pab cuam uas yuav pab koj nyob rau koj txoj hauj lwm uas koj nrhiav. Koj los kuj tuaj yeem los saib tau lub vev xaib ntawm Oregon Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm.

Yuav Rov Qab Pib Thov Koj Cov Nyiaj Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Tau Li Cas

 1. Vim li cas ib tug neeg cov nyiaj pab thiaj li raug tso tseg los ntawm Oregon Lub Tuam Tsev Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm?

  Nws muaj 4 lub laj thawj rau ntawm ib tug neeg cov nyiaj pab uas raug tso tseg: Koj:

  • Hla ib lub vij los sis ntau lub vij tsis tau thov koj cov nyiaj pab hauv txhua lub vij lawm
  • Khwv tau nyiaj hauv lub vij tau npaum li los sis ntau dua lawm
  • Ua hauj lwm puv sij hawm.
  • Hais qhia tias khwv tsis tau nyiaj tom qab ib lub vij uas koj tau hais qhia cov nyiaj khwv tau los
 2. Yog kuv rov qab pib kuv cov nyiaj pab dua puas tau tos ntev li ib lub vij?

  Tsis tau tos, yog yav dhau los koj twb tau tos lub vij ntawd lawm ces yuav tsis muaj lub vij rau tos thaum koj rov qab pib koj cov nyiaj pab.

 3. Yog kuv yuav tsum tau rov qab pib tau kuv cov nyiaj pab dua kuv yuav paub tau li cas?

  Peb yuav qhia rau koj paub raws hauv Online Claim System los sis sau ntawv tuaj qhia yog koj yuav tsum tau rov qab pib koj cov nyiaj pab dua.

 4. Tej ntaub ntawv uas koj yuav tsum tau los ntawm kuv thiaj li rov qab pib tau ib qho nyiaj pab yog dab tsi?

  Koj tus tswv num hauj lwm tej ntaub ntawv puas raug npaj txhij rau thaum koj thov mus. Tej no muaj xws li cov hnub uas koj tau ua hauj lwm, cov npe, cov nab npawb xov tooj thiab tej chaw nyob ntawm koj cov tswv num hauj lwm; thiab tag nrho koj cov nyiaj khwv tau los ntawm cov tswv num hauj lwm no. Kiag thaum koj rov qab pib tau koj cov nyiaj pab lawm, koj tseem yuav tsum thov cov nyiaj pab rau txhua txhua lub vij thiab.

 5. Yog koj raug rho tawm hauj lwm dua thiab yuav tsum tau rov qab pib thov koj Cov Nyiaj Issalas Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (Regular Unemployment Insurance, UI), Cov Nyiaj Them Rau Qhov Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Compensation, PEUC) los sis Cov Nyiaj Pab Txuas Ntxiv (Extended Benefits, EB):.

  Thov mus rau hauv peb qhov Online Claim System yog koj:

  • Tau plam ib lub vij los sis ntau lub vij tsis tau thov cov nyiaj pab hauv txhua lub vij lawm. LOS SIS-
  • Puas yog tam sim no koj tsis muaj hauj lwm ua tom qab ua hauj lwm mus ib ntus.

  Peb qhov Online Claim System raug teeb tsa rau hauv Quick Links rau ntawm https:/unemployment.Oregon.gov.
  Nias rau qhov xaiv #8 rov mus pib koj cov nyiaj pab rau hauv peb qhov Online Claims System daim mes nus.

  Tseem puas muaj tej kev nyuaj dab tsi? Ua kom tiav peb Daim Ntawv Foos Sib Txuas Lus yog xav paub ntau ntxiv. Nias qhov xaiv "Sib Txuas Lus" nyob rau saum toj kawg ntawm ces kaum sab xis ntawm qhov unemployment.orgon.gov. Nco qab ntsoov kom koj xaiv thiab sau rau qhov 'Kev rov qab pib thov kuv cov nyiaj pab' uas nyob rau hauv tshooj "Peb Tuaj Yeem Pab Tau Li Cas.?'

  CEEB TOOM TSEEM CEEB: Qhov kev pab PEUC xaus rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.Yog koj tab tom tau txais cov nyiaj ntawm PEUC ces, peb cia li muab koj txav mus rau Cov Nyiaj Pab Txuas Ntxiv yog koj tsim nyog raug pab. Yog koj tsis tsim nyog raug pab rau EB, peb yuav xa ib tsab ntawv tuaj rau koj.Tam sim no, cov nyiaj pab txuas ntxiv EB yuav ntev ntxiv li 20 lub vij.

 6. Yog koj raug rho tawm hauj lwm dua thiab koj twb tau txais Cov Nyiaj Pab Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) koj yuav tsum tau rov qab pib thov koj cov nyiaj pab dua.

  Thov siv peb Daim Ntawv Foos Sib Txuas Lus Rau Peb los sis hu rau peb ntawm tus xov tooj 1-877-345-3484 yog koj:

  • Tau plam ib lub vij los sis ntau lub vij tsis tau thov cov nyiaj pab hauv txhua lub vij lawm. LOS SIS-
  • Puas yog tam sim no koj tsis muaj hauj lwm ua tom qab ua hauj lwm mus ib ntus.

  Peb qhov Online Claim System raug teeb tsa rau hauv Quick Links rau ntawm Unemployment.Oregon.gov.
  Nias rau qhov xaiv #8 rov mus pib koj cov nyiaj pab rau hauv peb qhov Online Claims System daim mes nus.

  Tseem puas muaj tej kev nyuaj dab tsi? Ua kom tiav peb Daim Ntawv Foos Sib Txuas Lus yog xav paub ntau ntxiv. Nias qhov xaiv "Sib Txuas Lus" nyob rau saum toj kawg ntawm ces kaum sab xis ntawm qhov unemployment.orgon.gov. Nco qab ntsoov kom koj xaiv thiab sau rau qhov 'Kev rov qab pib thov kuv cov nyiaj pab' uas nyob rau hauv tshooj "Peb Tuaj Yeem Pab Tau Li Cas.?'

 7. Kuv twb rov qab mus ua hauj lwm ua ntej kuv yuav tsum tau thov rau PEUC.Kuv cov nyiaj pab tshuav $0 lawm xwb.Tam sim no kuv ua dab tsi?

  Koj yuav tsum tau sau daim ntawv thov kev pab hauv online rau PEUC nrog rau peb qhov Online Claim System. Nias qhov kev xaiv #4 mus thov koj cov nyiaj pab xub thawj ntawm PEUC.Peb muaj cov lus qhia thiab cov vis dis aus ua pov thawj los pab koj ua qhov txheej txheem no.

NEW KEV THEM NYIAJ TSHAJ FAQs

 1. Qhov nyiaj them tshaj yog dab tsi? Cov yam laj thawj sib txawv rau kev them nyiaj tshaj yog dab tsi?

  Kev them nyiaj tshaj tshwm sim thaum koj tau txais cov nyiaj pab uas koj tsis muaj cai tau txais. Qee cov kev them nyiaj tshaj tshwm sim thaum cov neeg muab qhov ntaub ntawv qee qhov los sis tsis raug rau peb. Lwm qhov tau tshwm sim los ntawm kev ua yuam kev los ntawm lub koom haum thiab lwm tuaj yeem tshwm sim thaum peb qhov kev txiav txim siab raug hloov pauv hauv kev rov hais dua tom qab peb tau txais cov ntaub ntawv tshiab.

  Kev them nyiaj tshaj tuaj yeem tshwm sim rau ntau yam, suav nrog vim tias Lub Chaw Hauj Lwm pom qhov teeb meem nrog koj daim ntawv thov nyiaj. Nov yog qee qhov ua rau kev them nyiaj tshaj:

  • Sau ntawv thov txhua vij
  • Qhia tsis raws cai los sis qhia tsis raug kev them nyiaj laus
  • Kev tswj hwm kev txiav txim siab uas tso cai rau koj cov txiaj ntsig tau rov qab rau kev rov hais dua
  • Kev them nyiaj tau tsim ua ntej peb kawm paub txog qhov teeb meem nrog rau koj qhov kev thov nyiaj rov qab
  • Kev tuav cov ntaub ntawv txhawm rau koj tau txais cov nyiaj pab uas koj tsis muaj cai tau txais
  • Koj cov nyiaj pab raug hloov vim qhov raug kho nyob ntawm koj cov nyiaj xyoo
  • Peb tau ua yuam kev tswj hwm ntawm koj daim ntawv thov nyiaj
  • Koj ua yuam kev thaum ua ntawv thov
 2. Txheej txheem them rov qab cov txiaj ntsig yog dab tsi?

  Thaum muaj cov kev them nyiaj tshaj, peb muaj lub luag hauj lwm raws kev cai lij choj siv zog los muab rov qab. Yog tias koj tsis tau ua cov kev them nyiaj tshaj, feem ntau peb 'them' cov nuj nqis los ntawm kev txiav tus nqi ntawm qhov nyiaj uas tauj muaj nuj nqis los ntawm cov txiaj ntsig tom ntej twg uas koj muaj cai tau txais rau.

  Yog tias koj yog tus ua rau muaj kev them nyiaj tshaj, thiab koj xav los them qhov nuj nqis tag nrho, ua raws li cov lus qhia hauv daim ntawv qhia los ua qhov kev them nyiaj. Yog tias koj muaj cov nqe lus nug los sis yuav tsum tau teeb qhov phiaj xwm kev them nyiaj, hu rau tus naj npawb xov tooj hauv daim ntawv qhia txog kev sau nyiaj los sib tham txog koj cov kev xaiv.

  Vim tias muaj qhov kev sib kis kab mob thoob plaws, peb tab tom txo peb qhov kev sau ntawm cov kev them nyiaj tshaj nqis lawm ntau. Tab sim no Teb Chaws Meskas Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Dag Zog (Department of Labor) tso cai rau peb zam rau qee cov kev them nyiaj yog tias qhov kev them nyiaj tshaj tsis yog tim koj thiab qhov kev them rov qab yuav yog ib qho nyuaj rau koj yam tsis muaj laj thawj.

 3. Kuv yuav paub tau li cas yog tias kuv muaj qhov kev them nyiaj tshaj lawm?

  Kev Thov Kom Rov Qab Txiav Txim Dua Qhov Kev Txiav Txim Siab Ua Kev Kav Tswj Nws yuav hais qhia qhov laj thawj rau kev them nyiaj tshaj thiab tas nrho cov nuj nqis koj tshuav. Tom qab ntawv, peb yuav xa daim ntawv qhia nqi rau koj. Daim ntawv qhia txog kev sau nyiaj yuav qhia rau koj paub tias koj yuav tsum them los ntawm hnub tim uas tau teev tseg los sis tsis li ntawd yuav tau pib cov kev sau nyiaj lawm. Daim ntawv qhia tej zaum yuav mloog zoo li yog kev ceeb toom, tab sis nws yuav muab cov kev xaiv rau koj txog txoj hauv kev los teb rau daim ntawv ceeb toom ntawm qhov nuj nqis.

  • Yog tias koj TSIS tau ua rau muaj kev them nyiaj tshaj, koj tuaj yeem thov zam rau qhov yuav tsum tau them rov qab qhov nqi. Koj tuaj yeem thov rau qhov kev zam los ntawm kev ua kom tiav thiab xa daim foos kev zam uas tau muaj ua ke nrog koj qhov kev txiav txim siab ntawm kev them nyiaj tshaj. Yog tias koj tsis tau txais daim foos kev zam, koj tuaj yeem ua kom tiav daim foos hauv online.
  • Yog tias koj yog tus ua rau muaj kev them nyiaj tshaj, thiab koj xav los them qhov nuj nqis tag nrho, ua raws li cov lus qhia hauv daim ntawv qhia los ua qhov kev them nyiaj. Yog tias koj muaj cov nqe lus nug los sis yuav tsum tau teeb qhov phiaj xwm kev them nyiaj, hu rau tus naj npawb xov tooj hauv daim ntawv qhia txog kev sau nyiaj los sib tham txog koj cov kev xaiv.
 4. Vim li cas kuv tau txais kev txiav txim siab hais tias kuv tau txais cov txiaj ntsig them tshaj thaum kuv twg tau them rov qab qhov nuj nqi los sis tau thov rau kev zam lawm?

  Peb muaj lub luag hauj lwm raws txoj kev cai lij choj los pab muab kev txiav txim siab rau koj ceeb toom rau koj ntawm qhov kev them nyiaj tshaj thiab pab tswv yim rau koj ntawm koj cov cai thov hais dua. Qee lub sij hawm cov neeg them rov qab lawv qhov kev them nyiaj tshaj ua ntej tau txais kev ceeb toom. Yog tias koj tau txais kev txiav txim siab txog kev them nyiaj tshaj tab sis twb tau them rov qab qhov nuj nqis, tiv tauj peb los siv tus naj npawb xov tooj tau sau tseg hauv qhov kev txiav txim siab los qhia paub tseeb tias koj tau them rov qab koj qhov kev them nyiaj tshaj tag nrho lawm.

 5. Kuv tau txais ib tsab ntawv hais tias kuv tau tsis kam lees txais cov txiaj ntsig tom qab kuv twg tau txais cov txiaj ntsig lawm. Kuv yuav ua li cas yog tias kuv tsis pom zoo nrog qhov kev txiav txim siab?

  Koj tuaj yeem thov txog kev hais plaub, los sis ‘thov rov hais dua’ txog kev txiav txim siab ntawm Lub Chaw Hauj Lwm txog koj qhov kev tsis kam lees txais yog tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev txiav txim siab. Koj tsab ntawv txiav txim siab yuav suav nrog cov lus qhia txog txoj hauv kev los thov txog kev hais plaub li cas. Yog tias koj tsis paub tseeb seb koj puas pom zoo los sis tsis pom zoo, koj tuaj yeem hu rau 1-877-345-3484 los nrog qee leej tham uas tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntsiab lus ntxiv thiab piav qhia txog cov kauj ruam tom ntej.

  Koj yuav tsum xa koj qhov kev thov rov hais dua hauv lub sij hawm kawg uas tau saum tseg hauv tsab ntawv txiav txim siab. Yog tias koj qhaj rau hnub sij hawm kawg ntawm kev thov rov hais dua koj yuav poob koj txoj cai los thov txog kev hais plaub rau koj qhov kev thov rov hais dua.

  Peb yuav xa ntawv qhia rau koj paub tias koj uaj qhov kev them nyiaj tshaj. Koj tsab ntawv txiav txim siab yuav suav nrog cov lus qhia txog txoj hauv kev los thov txog kev hais plaub li cas. Yog koj thov kom muaj lub rooj sib hais txog qhov kev txiav txim them nyiaj tshaj, qhov teeb meem uas koj tuaj yeem sib tw yog koj tau txais cov nyiaj los sis yog tias peb ntsuas qhov tau them tshaj.

 6. Puas yog kuv tseem yuav tsum tau them rov qab kuv qhov kev them nyiaj tshaj yog tias qhov kev yuam kev yog tshwm sim los ntawm Chaw Hauj Lwm Ntiav Hauj Lwm?

  Tam sim no Teb Chaws Meskas Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Dag Zog (The U.S. Department of Labor) tso cai rau peb los muab lub hwm tsam rau koj los thov txog kev zam txog qhov kev them nyiaj tshaj twg tnawm cov txiaj ntsig ntawm tsoom fwv yog tias peb txiav txim siab tias koj TSIS yog qhov tim rau qhov kev them nyiaj tshaj THIAB kev them nyiaj rov qab rau peb yuav ua rau muaj kev nyiaj fab nyiaj txiag. Qhov kev zam no tsuas thov tau rau cov kev pab cuam hauv qab no nkaus xwb:

  • Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (PEUC)
  • Tsoom Fwv Li Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis (FPUC)
  • Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis (PUA)
  • Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)

  Koj tuaj yeem thov rau kev zam thiab tuaj yeem zam kev them rov qab qhov nuj los ntawm kev xa daim foos Thov Kev Zam.

 7. Yuav ua li cas yog tias kuv ua rau muaj kev them nyiaj tshaj thiab tsis tuaj yeem them rov qab tau?

  Peb nkag siab tias koj yuav tsis tuaj yeem them rov qab rau peb tam sim ntawd. Peb paub tias coob leej neeg hauv Oregon raug lub sij hawm nyuaj, thiab qhov kawg uas peb xav ua yog thov kom koj them rov qab cov txiaj ntsig koj ntseeg tau tias koj tsim nyog tau txais.

  Tam sim no peb tsis tau tawm ib qho nqi dag zog twg los sis cov kev them nyiaj rau tuam txhab nyiaj txiag twg li. Peb yuav tsim txoj phiaj xwm them nyiaj rau txhua tus neeg raws li qhov xwm txheej thiab hom kev them nyiaj tshaj. Peb tab tom siv qhov txiaj ntsig zoo ntawm txhua cov kev xav uas hloov pauv tau yooj yim thiab tab tom txo qis ntau lawm txog peb cov hauj lwm kev sau qhov kev nyiaj them tshaj hauv lub sij hawm muaj kev sib kis kab mob thoob plaws no.

  Yog tias koj tau ua rau muaj kev them nyiaj tshaj, txawm tias yog vim kev yuam kev los sis kev txhob txwm qhia tsis raug, peb yuav siv peb cov cuab yeej suav sau nyiaj suav nrog cov hauv qab no:

  • Xav kom them qhov kev them nyiaj tshaj rov qab.
  • Cuam tshuam kev thov rau kev them rov qab tus nqi se hauv lub xeev rau txhua cov kev them nyiaj tshaj uas tau ua los ntawm tus neeg thov los sis kev txob txwm qhia tsis raug.
  • Cuam tshuam kev thov rau kev them rov qab tus nqi se hauv tsoom fwv txog cov kev them nyiaj tshaj uas tshwm sim los ntawm-tus neeg thov rau cov nyiaj khwv tau los uas qhia tsis raug thiab txog txhua cov kev them nyiaj tshaj uas txob txwm qhia tsis raug.

  Sau Cim Tseg: Yog tias peb tau muab yuam kev qee feem ntawm koj cov txiaj ntsig los them rau cov nyiaj uas koj tshuav peb, peb yuav rov qab muab koj cov txiaj ntsig rau lub lim tiam ntawd. Yog tias koj qhov xwm txheej ntawm kev thov tsis qhia tias koj cov txiaj ntsig tsis raug muab rov qab tom qab tsib hnub, thov siv qhov 503-947-1995 Tiv Tauj Peb ntawm daim foos los qhia rau peb. Sau "Cov Kev Them Nyiaj Tshaj" rau hauv lub npov piav qhia txog qhov teeb meem hauv daim foos.

Lub Vij Nyob Tos

 1. Qhov kev tso tseg‘lub vij nyob tos’txhais li cas?

  ‘Lub vij nyob tos’ yog thawj thawj lub vij ntawm koj daim ntawv thov thaum koj raug raws li txhua feem muaj cai raug pab.Koj yuav tsum thov rau lub vij no, tab sis tsis tau them nyiaj rau koj. Vim los ntawm koj tus kab mob sib kis ntawm tus kab mob COVID-19, peb tab tom tso tseg rau lub vij nyob tos, qhov no txhais tau tias yuav tau them nyiaj rau koj rau lub vij no. Nws tsis tau tso ib qho txiaj ntxim ntxiv rau koj cov txiaj ntsim seem (koj cov nyiaj ntau tshaj plaws). Koj tseem yuav txais cov nyiaj pab UI raws li qhov ib txwm muaj ntev txog 26 lub vij.

 2. ‘lub vij nyob tos’yuav tau nyob tos ntev npaum li cas?

  Lub vij nyob tos raug tso tseg rau cov nyiaj Issalas Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (Unemployment Insurance, UI) uas ib txwm muaj uas tau thov rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2020, mus txog rau Peb Hlis 13, 2021. Qhov tsim nyog raug pab xub thawj rau cov UI uas ib txwm muaj kom mus txog rau thaum Peb Hlis 13, 2021, mam li tau txais cov nyiaj ntawm lub vij nyob tos.

 3. Kuv yuav paub tau li cas yog kuv twb tau leg‘lub vij nyob tos lawm?’

  Koj tuaj yeem saib xyuas cov vij uas koj tau cov nyiaj pab thiab cov uas tau them raws hauv Feem Them Nyiaj Pab Raws Hauv Online. Saib koj cov nyiaj pab raws hauv Feem Them Nyiaj Pab Raws Hauv Online thiab xaiv qhov 'Kuv cov nyiaj tshev nyob qhov twg?'

 4. Yog kuv twb tau kuv cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’ua ntej Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2020 lawm yuav zoo li cas?

  Lub vij nyob tos tsuas raug zam rau thaum lub sij hawm ntawm Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2020 mus txog Ntuj Peb Hlis 13, 2021. Yog koj twb thov koj lub vij nyob tos ua ntej ntawd lawm, ces koj yuav tsis tau txais cov nyiaj pab rau lub vij nyob tos.

 5. Yog kuv thov ib cov nyiaj tsis muaj hauj lwm ua rau thawj lub Sij hawm thaum hnub Thankgiving 2020 lawm thiab txog thaum Peb Hlis 13, 2021, kuv puas yuav tau leg‘lub vij nyob tos’?

  Yog koj raug rho tawm hauj lwm tshiab, koj lub vij nyob tos yeej cia li raug zam lawm. Yog koj tab tom thov ib qho nyiaj pab thaum xub thawj ua ntej peb pib them cov nyiaj (ua ntej hnub Thankgiving), koj tuaj yuav pom koj cov nyiaj them rau thaum lub hlis kawg no. Tom qab ntawd, lub vij tos yuav cia li raug them lawm yog nws tau thov ua ntej Peb Hlis 13, 2021. Yog koj thov koj koj cov nyiaj pab ua ntej ntawd lawm, ces koj yuav tsis tau txais cov nyiaj pab rau lub vij nyob tos.

 6. Kuv yuav tau ua dab tsi thiaj tau los txais kuv cov nyiaj them ntawm ‘lub vij nyob tos’?

  Koj tsis tas ua dab tsi li. Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm tab tom tshuaj xyuas cov nyiaj them rau cov vij uas tsim nyog raug pab rau thaum lub sij hawm raug zam no.

 7. Thaum twg kuv thiaj xav kom raug them rau kuv cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’?

  Raws li ib txwm hais, yuav them koj cov nyiaj pab rau koj rau hauv lub sij hawm ob peb hnub, rau hauv koj cov nyiaj uas ib txwm them rau koj.

  Yog koj tab tom tau txais Cov Pab Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Emergency Compensation, PEUC), Cov Nyiaj Pab Mus Ntxiv (Extended Benefits,EB), los sis cov nyiaj pab los ntawm Lub chaw sib koom ua hauj lwm, txawm li cas los xij, peb yuav tsum them raws li qhov ib txwm them ntawm koj cov nyiaj pab. Peb khwv yees tias nws yuav siv sij hawm kom mus txog thaum kawg ntawm Lub Ib Hlis Ntuj thiaj li yuav tau txais koj cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’yog peb yuav tsum tshuaj xyuas koj cov nyiaj pab raws txheej txheem. Koj tsis tas yuav hu rau peb mus thov koj cov nyiaj pab ntawm lub vij nyob tos, txawm tias peb yuav tsum tau tshuaj xyuas nws raws txheej txheem los xij.

 8. Kuv yuav tau cov nyiaj pab rau ntawm‘lub vij nyob tos’ntau npaum li cas?

  Koj yuav tau txais cov nyiaj pab rau tib lub vij ntawm koj cov nyiaj tsis muaj ua hauj lwm ua uas ib txwm them rau koj ntawd. Txawm li cas los xij, koj yuav tsis tuaj yeem tau txhais tshaj cov nyiaj pab uas siab tshaj plaws rau koj cov nyiaj pab no. Yog xav paub ntau ntxiv txog cov nyiaj pab, koj cov nyiaj pab siab tshaj plaws yog 26 lub vij ntawm koj cov nyiaj pab hauv txhua lub vij.

 9. Kuv puas tau txais lwm cov nyiaj pab ntxiv ntawm Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) nrog rau kub cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’?

  Kig thaum koj cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’poob rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29, 2020 txog ntua Lub Xya Hli Ntuj Tim 25, 2020, thiab koj tsim nyog rau cov nyiaj pab, koj kuj yuav tau txais lwm cov nyiaj pab ntawm FPUC $600. Yog koj tau siv cov nyiaj pab tag nrho 26 lub vij lawm, txawm koj cov nyiaj pab tsis muaj hauj lwm ua rau ntawm thawj lub vij yog thawj zaug, koj tsuas tau txais cov nyiaj FPUC $600 xwb.

 10. Kuv puas tau txais lwm cov nyiaj pab ntawm LWA rau kuv cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’?

  Yog koj cov nyiaj pab ntawm‘lub vij nyob tos’poob rau thaum Lub Xya Hli Ntuj Tim 26, 2020 mus txog ntua Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 5, 2020, thiab koj ua pov thawj tau tias koj raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID, koj kuj yuav tau txais lwm cov nyiaj pab ntxiv $300 kiag thaum koj tsim nyog raug pab.

 11. Kuv tseem puas yuav tau kuv cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’yog kuv cov nyiaj pab twb tag lawm (tshuav $0)?

  Yog koj tsim nyog tau txais cov nyiaj pab los ntawm CovPandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) thiab Extended Benefits (EB), peb yuav kho koj cov nyiaj pab kom haum. Koj tsis tau ua dab tsi li. Koj cov nyiaj pab cia li yuav raug them ncaj qha rau koj lawm xwb.

  Yog koj cov nyiaj pab tag ua ntej cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’yuav raug them thiab tsis muaj nyiaj pab seem them rau koj cov nyiaj pab lawm, koj yuav tsis tau txais lwm cov nyiaj pab ntxiv lawm.

  Piv txwv li, Cov Nyiaj Issalas Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (Uneemployment Inssuarance, UI), koj yuav tau txais cov nyiaj pab ntev txog 26 lub vij.Kev zam rau cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’tsis ua rau koj tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb ntxiv, yog tsuas them cov nyiaj ntawd rau thawj lub vij lawm. Yog koj twb tau txais koj cov nyiaj nyiaj pab ntawm UI ntev txog 26 lub vij lawm, koj yuav tsis muaj cov vij seeem ntxiv lawm. Tib yam nkaus li cov PEUC -- yog koj twb tau txais koj cov nyiaj pab ntawm lub vij 13 lawm, koj tsis muaj cov vij ntxiv lawm kiag thaum koj tau thov koj cov nyiaj pab, koj yuav tau txais lwm cov nyiaj pab ntxiv $600 rau hauv cov nyiaj pab FPUC los sis $300 rau hauv cov nyiaj pab LWA.

 12. Kuv puas yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’yog kuv muaj ib cov nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) los sis Cov Nyiaj Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Kev Puas

  Tsis tau, cov nyiaj pab no tsis muaj cov nyiaj ntawm ‘lub vij nyob tos’.Twb them cov nyiaj pab rau thawj lub vij tsim nyog pab rau koj lawm.

 13. Cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’ puas raug them se?

  Tau them, yog peb them koj cov nyiaj pab rau koj cov nyiaj ntawm ‘lub vij nyob tos’, nws yuav raug them se raws li tsoom fwv thiab lub xeev txoj cai lij choj nws zoo lib yam li lwm cov nyiaj pab tsis muaj hauj lwm ua uas koj tau txais ntawd. Yog koj muaj tej nqi se yuav raug them los ntawm koj cov nyiaj pab, lawv yuav raug lov tawm los ntawm cov nyiaj ntawm‘lub vij nyob tos’.

 14. Yog kuv tab tom nyob tos rau ib qho txiav txim siab rau ntawm kuv cov nyiaj pab, puas tau them cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos’ rau kuv?'

  Yog tseem tos qhov txiav txim siab rau koj cov nyiaj ntawm lub sij hawm nyob tos, koj yuav tsum tau tos qhov txiav txim kom tawm tso. Qhov txiav txim siab no yuav txiav txim seb koj puas raug tau txais cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos.’

 15. Yog kuv muaj ib qho kuaj hniav uas raug pab them nqi duav roos rau lub vij nyob tos, kuv yuav tau txais cov nyiaj pab no li cas?

  Tsis tau, yog tau tsis kam lees them koj cov nyiaj ntawm lub vij nyob tos rau koj lawm, ces koj yuav tsis tau txais lwm cov nyiaj pab ntxiv lawm.

 16. Kuv puas tau txais cov nyiaj pab ntawm lub vij nyob tos yog kuv tseem tshuav cov vij rau nplua uas yuav tau leg?

  Tsis tau txais, yog koj muaj cov vij raug nplua, koj yuav tsum tau leg cov vij no.

 17. Kuv muaj ib co nyiaj uas tau them tshaj rau kuv thiab kuv tshuav ib co nuj nqi rau ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm Hauv Oregon, kuv tseem puas tau txais cov nyiaj pab ntawm lub vij nyob tos no?

  Peb yuav siv cov nyiaj pab ntawm lub vij nyob tos rau cov nyiaj them tshaj rau koj ntawd raws li tus nqi uas tsim nyog.

 18. Cov nyiaj them tu me nyuam puas raug txwv tseg los ntawm cov nyiaj pab ntawm ‘lub vij nyob tos' thiab cov nyiaj pab ntawm FPUC?

  Raug txwv tseg, yog koj muaj cov nyiaj tu me nyuam raug txwv tseg, nws kuj yuav raug txwv tseg los ntawm‘lub vij nyob tos.’

TSAB CAI CARES

 1. Tsab cai CARES yog dab tsi thiab nws tuaj yeem pab tau kuv li cas?

  Tsab Cai Lij Ncaj Cai yog txoj cai tshiab los ntawm tsoomfwv, tau kos npe rau Lub Peb Hlis 27, 2020. Nws ua rau ntau tus neeg tau txais cov nyiaj poob haujlwm ntau dua li yav tas los. Tshwj xeeb cov neeg cuam tshuam los ntawm COVID-19. Txoj cai tshiab no tau ua peb yam loj:

  1. Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA). Cov neeg ua haujlwm rau tus kheej thiab lwm tus uas tsis tsim nyog tau txais nyiaj pab kev poob haujlwm tsis tu ncua - thiab leej twg tawm haujlwm vim qhov TSIS PUB-19 - tamsis no tuaj yeem tau txais PUA, txoj haujlwm pabcuam kev poob haujlwm tshiab (xaus lub Peb Hlis 13, 2021).
  2. Tsoom Fwv Qhov Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kev Kis Kab Mob (FPUC). Txhua tus neeg tau txais cov nyiaj poob haujlwm tau txais ntxiv $ 300 / lub lis piam (rau txhua lub lim tiam tsim nyog txij lub Kaum Ob Hlis 27, 2020 txog Lub Peb Hlis 13, 2021).
  3. Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (PEUC). Yog koj cov nyiaj poob haujlwm tas li, koj yuav tau txais cov txiaj ntsig txuas ntxiv mus txog 13 lub limtiam (xaus rau lub Peb Hlis 13, 2021).

Khoos Kas Muab Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis (PUA) Rau kev ua hauj lwm rau tus kheej, kev ua hauj lwm muaj ntawv cog lus, thiab qee cov neeg ua hauj lwm uas muaj kev ywj pheej

 1. Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) yog dab tsi?

  PUA yog tsoo fwv ib txoj hauj lwm pab nyiaj rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas raug tsim los pab rau thaum muaj tus kab mob sib kis COVID-19. Nws muaj rau cov neeg uas ua hauj lwm rau tus kheej, cov cog lus ua hauj lwm, thiab lwm cov neeg ua hauj lwm uas tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab uas ib txwm them.

  Txoj Kev Npaj Cawm Neeg Meskas (ARP) raug pom zoo dhau los ntawm Tsoom Fwv Xab Pha lawm thiab raug kos npe los ntawm tus thawj kav teb chaws lawm. Nws tso cai pab PUA ntev txog 79 lub vij kom mus txog rau thaum Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

  Nws ua raws li Txoj Cai Kev Pab Txuas Ntxiv (CAA) uas pib muaj PUA cov nyiaj pab rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 mus txog rau lub vij kawg ntawm Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021. Txoj cai CAA npaj pab ntxiv ntev txog 11 lub vij rau ntawm PUA cov nyiaj pab yog li tag nrho thiaj li ntev txog 50 lub vij.

  Txoj Cai CARES raug tsim txoj hauj lwm pab ntawm PUA thiab pib muaj cov nyiaj pab rau thaum Lub Vij ntawm Lub Ob Hlis Ntuj Tim 2 mus txog rau lub vij kawg ntawm Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.
  Thov cov nyiaj pab.

 2. Leej twg thiaj tsim nyog rau PUA?

  PUA pab nyiaj rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau cov neeg ua hauj lwm uas yeej ib txwm tsis raug pab ua ntej tsim nyog rau cov nyiaj pab. Yuav muaj cai raug pab, koj yuav tsum yog:

  • Tsis tau mus ua hauj lwm vim tus kab mob COVID-19, thiab
  • Tsis tsim nyog rau txhua lwm cov nyiaj pab tsis muaj hauj lwm ua.Tej no muaj xws li:
   • Cov neeg uas ua hauj lwm rau tus kheej
   • Cov neeg cog lus ua hauj lwm ywj pheej
   • Qee cov neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no (cov neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no yog cov tswv num hauj lwm uas tsis tau them se rau lawv tej nqi dag zog)
   • Cov neeg ua hauj lwm uas tsis tas yuav hais qhia txog tus nqi dag zog rau cov nyiaj pab issalas uas tsis muaj hauj lwm ua, xws li qee cov neeg ua hauj lwm ua qoob loo
   • Cov neeg ua hauj lwm uas khwv nyiaj tsis txaus los sis cov sij hawm teev ua hauj lwm tsis txaus los duav li cov nyiaj pab uas ib txwm muaj
   • Cov neeg ua hauj lwm uas cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua tag lawm, thiab tsis tsim nyog rau lwm cov nyiaj pab txuas ntxiv lawm
   • Cov neeg ua hauj lwm uas tab tom yuav pib mus ua hauj lwm tab sis tsis tuaj yeem mus ua tau, vim teeb meem ntawm tus kab mob COVID-19

  Nias rau ntawm qhov mus thov cov nyiaj pab ntawm PUA.

 3. "Tsis tau mus ua hauj lwm vim tus kab mob COVID-19" txhais tau li cas?

  Tsoom fwv txoj cai lij choj yuav tsum kom tau txais cov nyiaj pab ntawm PUA rau txhua lub vij, koj yuav tsum yog tus neeg tsis muaj hauj lwm ua vim los ntawm ib ntawm cov laj thawj muaj npe nyob rau hauv Txoj Cai CARES. Tej no yog:

  • Koj raug kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 lawm. Los sis, koj muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 thiab tab tom nrhiav kev tshuaj ntsuam xyuas mob.
  • Ib tug tswv cuab ntawm koj tsev neeg uas raug tshuaj ntsuam pom tias muaj tus kab mob COVID-19.
  • Koj tab tom saib xyuas ib tug tswv cuab hauv tsev neeg los sis ib tug tswv cuab ntawm koj yim neeg uas raug tshuaj ntsuam xyuas pom tias muaj tus kab mob COVID-19 lawm.
  • Koj tus me nyuam tsis tuaj yeem mus tim tsev kawm ntawv tau vim lawv lub tsev kawm ntawv kaw lawm raws li kis xwm txheej ceev los ntawm feem saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem vim tus kab mob COVID-19, thiab koj xav kom koj tus me nyuam tau mus tim tsev kawm ntawv vim koj yuav mus ua hauj lwm.
  • Ib tug neeg hauv koj yim neeg uas koj yuav tau saib xyuas rau tsis tuaj yeem mus saib xyuas rau tim ib lub chaw saib xyuas vim lub chaw ntawd raug kaw yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19 uas feem saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm pej xeem sawd daws hais kom kaw, thiab koj xav kom lawv mus tim lub chaw ntawd vim koj yuav mus ua hauj lwm.
  • Koj tsis tuaj yeem mus tim koj lub chaw ua hauj lwm vim raug cais nyob ib leeg yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19 uas yog kev saib xyuas rau pej xeem sawd daws rau kis muaj xwm txheej ceev.
  • Koj tsis tuaj yeem mus tim koj lub chaw ua hauj lwm vim hais tias muaj ib tug kws kho mob hais kom koj cais nyob ib leeg vim txhawj txog tus kab mob COVID-19.
  • Koj twb mus pib ib txoj hauj lwm lawm tab sis koj tsis tuaj yeem mus pib tau los sis tsis tuaj ua tau txoj hauj lwm ntawd yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19 uas yog kev saib xyuas rau pej xeem sawd daws rau kis muaj xwm txheej ceev.
  • Koj yog tus khwv nyiaj tseem ceeb rau koj yim neeg vim hais tias koj tus thawj coj hauv yim tau tag sim neej lawm yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19.
  • Koj tau tawm koj txoj hauj lwm lawm yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19.
  • Koj lub chaw ua hauj lwm raug kaw lawm yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19 uas yog kev saib xyuas rau pej xeem sawd daws rau kis muaj xwm txheej ceev.
  • Tau ntxiv ib lub caij tshiab rau thaum Lub Ob Hlis Ntuj, 2021 los ntawm Tsoom Fwv Meskas Lubb Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Dag Zog. Nws tso cai them cov nyiaj pab tuaj rau cov neeg ua hauj lwm tim tsev kawm ntawv uas yog cov tsis muaj hauj lwm ua los sis lawv cov sij hawm ua hauj lwm raug txo lawm vim los ntawm tus kab mob COVID-19. Qhov no suav nrog tej hloov pauv rau hauv cov sij hawm ua hauj lwm thiab kev kaw ib txhia. Yav dhau los, peb tsuas tso cai them cov nyiaj pab rau thaum lub sij hawm so nkaus xwb.
 4. Kuv yuav sau ntawv thov PUA cov nyiaj pab li cas? Kuv yuav xa daim ntawv thov PUA cov nyiaj pab mus li cas?

  Nws muaj ntau txoj hau kev uas koj tuaj yeem thov cov nyiaj pab thiab xa koj daim ntawv thov cov nyiaj pab txhua lub vij ntawm PUA xws li nram qab no:
  Siv daim ntawv foos thov raws hauv online. Txoj hau kev zoo tshaj rau kev thov yog pib thov PUA cov nyiaj pab rau hauv peb Txheej Txheem Thov Cov Nyiaj Pab Raws Hauv Online los ntawm kev siv daim ntawv foos hauv online. Qhov no yog txoj hau kev ceev tshaj plaws rau koj yuav tau txais cov nyiaj pab.

  Thov raws hauv xov tooj.Yog koj tsis tuaj yeem thov raws hauv online, koj tuaj yeem hu xov tooj mus thov. Muaj kev pab txhais lus pub dawb. Thov nco tias vim muaj neeg coob hu xov tooj tuaj, tej thaum yuav tau thov sij hawm me ntsis.

  PUA tus xov tooj hu dawb thiab hu tau sai: 1-877-345-3484

  Thov raws kev xa ntawv thov. Koj tuaj yeem xa koj daim ntawv thov cov nyiaj pab ntawm PUA thiab cov nyiaj pab txhua lub vij mus rau Oregon Employment Department rau ntawm P.O.Box 14165, Salem, OR 97311. Nco tseg: koj yuav tsis tau txais tsab ntawv lees paub tias tau txais koj tej ntaub ntawv thov yog koj xa daim ntawv thov raws chaw xa ntawv mus.

  Thov raws kev fej ntaub ntawv mus. Koj tuaj yeem fej kooj daim ntawv thov cov nyiaj pab ntawm PUA thiab cov ntaub ntawv hais qhia txog cov nyiaj pab hauv txhua lub vij mus rau tus xov tooj 503-371-2893. Nco tseg: koj yuav tsis tau txais tsab ntawv lees paub tias tau txais koj tej ntaub ntawv thov yog koj xa daim ntawv thov raws kev fej cov ntaub ntawv mus.

 5. Kuv yuav thov cov nyiaj pab ntawm PUA hauv txhua lub vij tau li cas?

  Koj yuav tsum tau sau koj daim ntawv thov txhua txhua lub vij. Koj yuav tsum thov koj cov nyiaj pab txhua lub vij raws hauv online rau ntawm peb qhov Txheej Txheem Thov Cov Nyiaj Pab Hauv Online. Tshwj tsis yog koj xav tau kev pab txhais lus los sis lwm yam kev pab, koj tsis tas yuav tsum hu tuaj thov rau peb txhua lub vij.

 6. Tom qab kuv xa kuv daim ntawv thov cov nyiaj pab txhua lub vij ntawm PUA mus lawm yuav tshwm sim dab tsi tuaj?

  Cov nyiaj pab txhua lub vij feem ntau yeej cia li raug tshuaj xyuas nws lawm xwb. Yog muaj tej ntaub ntawv muaj teeb meem tshwm sim, nws yuav raug tso tus chij rau peb cov neeg ua hauj lwm kom tshuaj xyuas. Nce raws li yam teeb meem uas tshwm sim ntawd, peb yuav daws nws tom qab tshuaj xyuas txog daim ntawv thov seb nyob rau theem twg lawm los sis peb yuav tau hu xov tooj rau koj txhawm rau xav tau tej ntaub ntawv ntxiv.


  Kav tsij thov cov nyiaj pab txhua lub vij mus ntxiv, txawm tias yog koj pom ib kab ntawv xa tuaj tias peb tseem tsis tau tshuaj xyuas koj daim ntawv thov nyiaj pab los xij. Kiag thaum tshuaj txhua koj daim ntawv thov lawm, yuav pib them koj cov nyiaj pab hauv lub vij rau koj.

 7. Vim li cas kuv cov nyiaj pab hauv lub vij thiaj li txawv txav lawm?

  Txhua txhua peb lub hlis twg, peb yuav tsum tau tshuaj xyuas koj cov nyiaj pab ntawm PUA saib seb koj puas tsim nyog rau cov nyiaj pab UI uas ib txwm pab. Yog koj tsim nyog rau cov nyiaj pab ntawm UI uas ib txwm muaj, peb yuav tshem koj cov nyiaj pa tawm thiab yuav them koj cov nyiaj pab hauv lub vij raws li cov nyiaj thov ntawd. Qee zaus koj cov nyiaj pab hauv lub vij yuav tau qis dua.

  Xyoo no, cov hnub tshuaj xyuas txhua txhua peb lub hlis yog thaum Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 3, Lub Xya Hli Ntuj Tim 3, Lub Kaum Hli Ntuj Tim 2, thiab Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022.

 8. Qhov kev pab PUA yuav muaj ntev npaum li cas thiaj tag?

  Raws li cov ntsiab lus ntawm ARP, tau tso cai cov nyiaj pab ntev txog 79 lub vij kom mus txog rau thaum kawg qhov ntxiv sij hawm ntawm PUA rau thaum Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

 9. Kuv yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm PUA rov qab mus deb npaum li cas?

  Cov nyiaj pab raug them rov qab yav dhau los tau.Qhov ntawd txhais tau tias yog koj tseem tos kom tau cov nyiaj pab, koj yuav tau txais cov nyiaj pab los sis "them cov nyiaj pab rov qab rau yav dhau los" rau tag nrho cov vij dhau los uas koj tsim nyog raug pab, kiag thaum koj daim ntawv thov nyiaj pab raug pom zoo.
  Yog koj twb thov cov nyiaj pab tshiab ntawm PUA lawm:

  • Rau thaum los sis tom qab Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 28, 2020, tuaj yeem them cov nyiaj pab rov qab rau koj mus txog rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 6, 2020.
  • Rau thaum los sis tom qab Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020, tuaj yeem them cov nyiaj pab rov qab los sis cov nyiaj pab hauv cov vij raws li cov nyiaj pab uas muaj dhau los rov qab mus txog rau thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 2, 2020.
 10. Kuv yuav tau cov nyiaj pab ntawm PUA ntau npaum li cas? Koj yuav txiav txim siab li cas tias kuv yuav tau cov nyiaj pab ntau npaum li cas?

  Cov nyiaj pab tsawg kawg ntawm PUA yog $205 toj as thiv. Koj yuav tau txais cov nyiaj pab rau theem qis kawg nkaus no yog koj tsim nyog raug pab. Cov nyiaj pab siab tshaj plaws yog $648 rau hauv ib lub vij. Koj cov nyiaj pab hauv lub vij yog 1.25 feem pua ntawm koj cov nyiaj khwv tau los tag nrho hauv 12 lub hlis dhau los. Nws yog tag nrho cov nyiaj tau los seem (cov nyiaj tau los lov rau cov nqi them ub no lawm) rau cov neeg ua hauj lwm rau tus kheej, tab sis tag nrho cov nyiaj tau los (tag nrho cov nyiaj khwv tau los) rau lwm cov neeg ua hauj lwm.

  Yuav tau txais cov nyiaj pab kom tshaj $250 rau ib lub vij twg, koj yuav tsum khwv nyiaj kom tau tshaj $16,480 rau hauv lub xyoo them se 2020. Koj yuav tsum muab tej ntaub ntawv ua pov thawj txog koj nyiaj them nqi se zaum kawg tag los no qhia (xyoo 2019 rau yuav luag txhua tus neeg). Saib peb Cov Lus Qhia Txog Tej Ntaub Ntawv Hais Txog Cov Nyiaj Tau Los Rau Kev Thov PUA txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv txog tej ntaub ntawv uas kam lees txais.


  Koj tuaj yeem siv Tus Qauv Xam Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (kuj raug hu ua daim ntawv foos 196PUA) los kwv yees seb koj yuav tsim nyog tau txais cov nyiaj pab ntau npaum li cas.

 11. Koj puas xam kuv cov nyiaj pab ntawm PUA saib raws li tag nrho cov nyiaj tau los los sis tag nrho cov nyiaj tau los seem?

  Cov nyiaj pab ntawm PUA yog saib raws tag nrho cov nyiaj khwv tau los. Peb txhais lub ntsiab lus "tag nrho cov nyiaj tau los" tias yog tag nrho cov nyiaj khwv tau los uas tau txais rau thaum lub vij ntawd (tag nrho cov nyiaj uas tau los hauv tej lag lag luam) lov tawm %25 ntawm tej nqi siv them nuj nqi ub no ua ntej lub hlis ntawd. (Nyeem cov ntaub ntawv tshaj tawm rau ntawm no.)Cov nuj nqi them ub no muaj xws li tej nqi xauj tsev, nqi hluav taws xob ub no, tej khoom siv coj los tsim, thiab tej kev khoom siv hauv chav lis hauj lwm.

  Piv txwv li, tag nrho koj cov nyiaj tau los hauv lub vij yog $1,000.Cov nuj nqi them ub no hauv lub hlis dhau los yog $4,000.Ces %25 ntawm $4,000 = $1,000. Tag nrho koj cov nyiaj tau los rau lub vij ntawd yuav tsum yog $0 ($1,000 hauv tag nrho cov nyiaj tau los - $1,000 %25 ntawm cov nuj nqi them ub no ua ntej lub hlis ntawd = $0). Yog li koj yuav hais qhia $0 rau "tag nrho cov nyiaj tau los" rau ntawm koj daim ntawv foos thov PUA cov nyiaj pab hauv txhua lub vij ntawd. Koj yuav tsum tau txais koj cov nyiaj pab hauv lub vij siab kawg nkaus (kiag thaum koj txoj lag luam tseem raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19), txawm tias yuav yog $1,000 raug tag nrho cov nyiaj tau los xwb los xij.


  Koj cov nyiaj pab yuav poob qis dua los sis qee kis yuav tsis tau li lawm, nws nce raws li tag nrho cov nyiaj tau los rau lub vij ntawd. Yog tag nrho koj cov nyiaj tau los tseem tsis txaus lawm, koj yuav tsum hais qhia tias tsis muaj nyiaj tau los li. Txhob tso tus zauv tias tsis muaj txaus.


  Yog ua hauj lwm rau yus tus kheej thiab xav thov cov nyiaj pab hauv lub vij kom tau siab dua, koj muaj peev xwm hais qhia tag nrho cov nyiaj tau los hauv lub sij hawm ntev txog 20 lub vij los ntawm siv daim ntawv foos Txoj Cai Kho Dua Tshiab Txog Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Uas Muaj Cai Rau PUA . Nws yuav ua rau peb siv lub sij hawm ntev txog rau lub vij los tshuaj xyuas tag nrho cov nyiaj tau los, thiab peb yuav ceeb toom rau koj raws hauv email thaum tshuaj xyuas tiav koj kis lawm. Yog koj tsim nyog rau cov nyiaj hloov kho dua tshiab no, koj yuav tsum tau cov nyiaj pab rau hauv lub sij hawm ib lub vij rau thaum tshuaj xyuas tiav.
  Kev yuav tau cov nyiaj pab ntawm PUA siab dua yog tias muaj tej yam no siv tau rau koj:

  • Koj yog tus ua hauj lwm rau yus tus kheej (koj tsis tau txais cov ntaub ntawv them se W-2),
  • Koj tsim nyog rau PUA,
  • Tag nrho koj cov nyiaj tau los tau tsawg dua koj cov nyiaj pab siab tshaj plaws hauv lub vij (tsis suav nrog cov nyiaj pab $300 ntawm FPUC).
 12. Kuv kuj puas tsim nyog rau cov nyiaj pab ntxiv $300 rau ib lub vij twg rau thaum tseem tau cov nyiaj pab ntawm PUA?

  Yog koj tsim nyog rau PUA, tej zaum koj yuav tsim nyog rau lwm cov nyiaj pab ntxiv $300 toj vij rau hauv Txoj Kev Npaj Cawm Neeg Meskas (ARP) thiab Txoj Cai Kev Pab Txuas Ntxiv (CAA). Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Qhov Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Tus Kab Mob Sib Kis (FPUC) yog ib co nyiaj pab tshwj xeeb txuas ntxiv rau txhua lub vij uas koj thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm. Hauv txoj cai CAA thiab ARP, koj yuav tau txais cov nyiaj pab ntxiv $300 toj vij tshaj koj cov nyiaj pab uas ib txwm muaj. FPUC cov nyiaj pab yog pib thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27 mus txog lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

  Koj tsis tas yuav ua dab tsi li thiaj yuav tau txais cov nyiaj pab no. Yog koj tsim nyog rau PUA rau lub vij pab ntawd, peb yuav xa cov nyiaj pab ntxiv $300 ntawm lub vij ntawd tuaj rau koj ib yam nkaus.Yog koj tsis tsim nyog rau PUA rau hauv lub vij tshwj xeeb ntawd, koj yuav tsis tau cov nyiaj $300 rau lub vij ntawd.

  Thaum Txoj Cai CARES raug tsim thawj zaug, FPUC tau npaj pab nyiaj tshwj xeeb $600 rau hauv ib lub vij twg tab sis tsuas yog muaj rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29, 2020 mus txog rau Lub Xya Hlis Ntuj Tim 25, 2020. Yog koj muaj cov nyiaj pab uas raug them rov qab, tej zaum koj tseem yuav tsim nyog tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb $600.

 13. Vim tus qauv cai tshiab ntawm txoj cai CAA, cov ntaub ntawv uas kuv yuav tsum tau muab ua pov thawj ntawm kev ua hauj lwm/kev ua hauj lwm rau yus tus kheej yog dab tsi?

  Yog koj tsis xa tej ntaub ntawv ua pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los thaum koj thov rau PUA, txoj cai CAA yuav tsum kom koj xa daim ntawv ua pov thawj ntawm kev ua hauj lwm los sis kev ua hauj lwm rau yus tus kheej rov qab mus rau hauv lub sij hawm 90 hnub (los sis 21 hnub yog koj twb thov rau thaum los sis tom qab Lub Ib Hlis Ntuj Tim 31). Peb yuav email ib tsab ntawv ceeb toom tuaj rau koj tus email, qhia rau koj paub tias thaum lub sij hawm yuav pib hauv lub sij hawm 90 hnub yog pib thaum twg thiab kawg thaum twg. Yog peb tsis muaj tus email rau ntawm daim plhaub rau ntaub ntawv, ces peb yuav xa ib tsab ntawv tuaj rau koj qhov chaw nyob.


  Yog koj tsis xa tej ntaub ntawv uas xav tau mus kom txog ua ntej lub sij hawm xaus ntawm 90 hnub no, koj daim ntawv thov nyiaj pab yuav raug muab thim rov qab. Ces koj yuav tau them cov nyiaj uas them tshaj ntxiv thiab yuav tau them txhua yam nyiaj pab rov qab uas tau them rau koj ntawd suav txij thaum lub vij kawg ntawm Lub Ib Hlis Ntuj Tim 2, 2021.


  Yog koj twb thov rau PUA rau thaum Lub Ib Hlis Ntuj Tim 31, 2021 lawm, los sis tom qab ntawd, koj yuav muaj sij hawm 21 hnub los npaj koj tej ntaub ntawv ua pov thawj ntawm tej nyiaj khwv tau los. Kev suav lub sij hawm 21 hnub yog pib rau thaum tom qab ntawd; hnub uas koj tau thov los sis hnub peb tau thov rau tej ntaub ntawv ntawd.

  Yuav xa koj tej ntaub ntawv, thov siv PUA daim ntawv foos siv hauv txhua lub vij. Koj yuav tsum tau xa yam tsawg kawg yog ib ntawm cov ntaub ntawv muaj npe nyob rau lub link saum toj saud mus. Kiag thaum koj tej ntaub ntawv raug tshuaj xyuas lawm, koj yuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom tias nws puas raug lees txais los sis tsis kam lees txais.

  Yog tsis muab tej ntaub ntawv qhia kom raug yuav ua rau raug tsis kam lees cov nyiaj pab ntawm PUA tam sim no thiab yav tom ntej. Koj yuav tau them txhua cov nyiaj pab rov qab, thiab koj yuav raug foob hais txog kev ua txhaum txoj cai lij choj.

 14. Kuv yuav tsum tau ua dab tsi txhawm rau hloov pauv kuv cov nyiaj pab hauv txhua lub vij?

  Yog koj tsim nyog rau PUA lawm, koj yuav tau cov nyiaj pab tsawg kawg yog $205 toj vij, txawm tias tsis muaj daim ntawv ua pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los los xij.
  Yog koj xav tau nyiaj pab ntau dua $205 rau hauv ib lub vij twg, koj yuav tsum xa tej ntaub ntawv ua pov thawj ntawm koj cov nyiaj khwv tau los mus rau peb (saib peb Cov Lus Qhia Txog Tej Ntaub Ntawv Ntawm Cov Nyiaj Khwv Tau Los rau PUA) rau koj cov nyiaj them nqi se hauv lub xyoos dhau los no, xws li:

  • Daim ntawv foos 1065 THIAB K-1 los sis W-2
  • Daim ntawv foos 1040 los sis 1040-RS, thiab Lub Sij Hawm Npaj C
  • Daim ntawv foos 1120-S Lub Sij Hawm Npaj E los sis W-2

  Yuav xam txog koj cov nyiaj pab, peb yuav tsum paub tag nrho koj tej nyiaj khwv tau los rau hauv lub sij hawm 12 lub hlis dhau los. Peb suav cov nyiaj tau los los ntawm kev ua hauj lwm thiab kev ua hauj lwm rau yus tus kheej. Txhawm rau peb xam tej nqi no, koj yuav tsum muab tej ntaub ntawv ua pov thawj ntawm tag nrho koj cov nyiaj tau los los ntawm koj txoj hauj lwm yus tus kheej rau koj lub xyoo them nqi se dhau los no.

  PUA cov nyiaj pab yuav raug kuaj xyuas, suav nrog kev raug xaiv kuaj raws pheej hmoo. Thaum lub sij hawm kuaj xyuas no, peb yuav thov tej ntaub ntawv ua pov thawj ntawm cov nyiaj tau los los ntawm kev ua hauj lwm los sis kev ua hauj lwm rau yus tus kheej. Peb yuav lees ntau hom foos ntsig txog tej ntaub ntawv ua pov thawj rau thaum lub sij hawm lis tej ntaub ntawv no. Peb kuj yuav thov daim ntawv ua pov thawj uas koj tab tom siv pib ua ib txoj hauj lwm tab sis tsis tau ua vim tus kab mob Covid-19.

 15. Feem sib txawv los ntawm txoj hauj lwm Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis thiab cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm muaj?

  Qhov sib txawm yog seb cov tsim nyog yog leej twg thiab cov nyiaj pab li cas rau cov hauj lwm pab txhawb. PUA raug pab nyiaj los ntawm tsoom fwv nom tswv. Cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm muaj raug pab them nqi se uas cov tswv num hauj lwm yog tus them.Vim muaj neeg tawm tawm hauj lwm coob los ntawm tus kab mob sib kis COVID-19, cov neeg ua hauj lwm rau yus tus kheej, cov neeg cog lus ua hauj lwm, qee cov neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no, thiab lwm cov neeg uas raug tso tseg tsis txais nyiaj pab dab tsi li. Tsoom fwv nom tswv tau tsim cov nyiaj pab ntawm PUA los pab rau cov neeg ua hauj lwm kom tau txais cov nyiaj pab rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob sib kis no.
 16. Yog kuv tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab Issalas Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm (UI), tab sis kuv xav tias kuv tsim nyog rau Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Assistance, PUA), cov nyiaj pab OED yeej yuav cia li tshem kuv cov nyiaj pab ntawd mus rau tom PUA lawm los sis kuv yuav tsum tau thov cov nyiaj pab dua tshiab ntxiv?

  OED yuav TSIS cia li tshem mus ntawm cov nyiaj pab UI mus rau PUA.Tsoom fwv txoj cai lij choj yuav tsum kom koj thov cov nyiaj pab ntawm PUA, yog li koj yuav tsum nyias thov nyias cov nyiaj pab ntawm PUA rau ntawm peb Qhov Txheej Txheem Thov Nyiaj Pab Hauv Online.

 17. Kuv cov nyiaj pab ntawm UI raws li kuv cov nyiaj pab uas ib txwm muaj tag lawm. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Tsim nyog, tej zaum koj yuav tsim nyog. Yog koj cov nyiaj pab UI uas ib txwm muaj tag lawm THIAB lwm cov nyiaj pab ntxiv xws li PEUC tag lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog rau PUA.Cov nyiaj pab hauv cov vij no yuav siv tau ntau txog 79 lub vij raws li hauv PUA.
 18. Yog kuv muaj cov nqi dag zog ua rau lwm lub xeev, kuv tseem puas tau cov nyiaj pab ntawm PUA rau hauv xeev Oregon hloov rau kev thov cov nyiaj pab rau lwm lub xeev puas tau?

  Tsis tau, PUA tsuas muaj pab rau koj yog koj tsis muaj lwm cov nyiaj rau kis tsis muaj hauj lwm ua nyob rau lwm lub xeev los sis nyob rau teb chaws Canada.

 19. Kuv muaj ib co nyiaj pab uas ib txwm muaj, tab sis kuv raug nplua rau cov vij no lawm. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Tsim nyog, yog koj kuj tsis tau ua hauj lwm vim los ntawm tus kab mob COVID-19.Tej zaum koj yuav tsim nyog rau PUA yog:

  • Koj tsis tsim nyog tau txais cov nyiaj pab los ntawm koj cov nyiaj ib txwm muaj vim muaj ib qho tsis muaj cai uas ua rau tsis tau cov nyiaj pab no (xws li cov vij uas raug nplua), thiab
  • Koj tsis muaj hauj lwm ua los sis tsis muaj peev xwm los sis tsis khoom ua hauj lwm vim los ntawm ib ntawm cov laj thawj ntawm tus kab mob COVID-19.

  Koj yuav tsum thov rau PUA, thiab peb yuav kuaj xyuas seb koj puas tsim nyog raug pab. Txhua lub vij uas koj tau cov nyiaj pab ntawm PUA yuav tsis raug suav rau ib ntawm cov vij uas raug nplua rau cov nyiaj pab uas ib txwm muaj.Yog koj tau cov nyiaj pab ntawm PUA, koj tseem yuav tshuav koj cov vij nplua rau koj cov nyiaj pab uas ib txwm muaj tom qab ntawd.

 20. Kuv puas tuaj yeem xaiv nyob nrog PUA yog kuv tsim nyog rau cov nyiaj pab tshiab tab sis cov nyiaj pab txhua lub vij ntawd tau tsawg dua?

  Tsis tau, koj tsis tsim nyog rau PUA yog koj muaj cov nyiaj pab uas ib txwm pab lawm txawm tias cov nyiaj pab hauv txhua lub vij no yuav npaum li cas los xij.

 21. Kuv ua hauj lwm rau yus tus kheej thiab tau tso tseg kuv txoj hauj lwm lawm vim los ntawm tus kab mob sib kis COVID-19. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Tej zaum koj yuav tsim nyog rau PUA yog koj tsis muaj hauj lwm ua yeeb vim los ntawm xwm txheej ceev txog kev noj qab haus huv ntawm tus kab mob COVID-19, thiab:

  • Koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua, thiab
  • Koj tsis tsim nyog rau, los sis Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) los sis lwm cov nyiaj pab txuas ntxiv uas tam sim no muaj lawm.
 22. Kuv ua hauj lwm rau yus tus kheej thiab tseem ua hauj lwm, tab sis kuv kuv txoj lag luam mus qeeb me ntsis lawm vim ntawm tus kab mob COVID-19. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Tej zaum koj yuav tsim nyog rau PUA.Yog koj tab tom tau cov nyiaj pab is saws las rau koj txoj lag luam, los sis koj tau cov nyiaj pab rau koj txoj lag luam kom ua hauj lwm tau rau lwm cov vij, thov hais qhia txog tej no rau ntawm koj cov nyiaj pab hauv lub vij ntawd. Ho koj tseem tsim nyog raug pab, cov nyiaj tau los ntawm txoj lag luam muaj peev xwm cuam tshuam ntau rau koj qhov tsim nyog raug pab los ntawm PUA.

 23. Kuv tawm hauj lwm lawm los sis kuv raug ntiab tawm ntawm kuv txoj hauj lwm lawm yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-19. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Tej zaum koj yuav tsim nyog yog koj tsis muaj hauj lwm ua vim los ntawm tus kab mob COVID-19 thiab tsis tsim nyog rau lwm cov nyiaj is saws las rau kis tsis muaj hauj lwm ua.Saib peb qhov Kev Sim Txog Kev Tsim Nyog mus xam seb koj yuav tsim nyog rau hom nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua twg.

 24. Kuv yeej tsis muaj hauj lwm ua ua ntej dhau los. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  PUA yeej ib txwm tsis pab nyiaj rau cov neeg uas yav dhau los tsis muaj hauj lwm ua. Txawm li cas los xij, tej zaum koj yuav tsim nyog raug pab yog koj twb npaj yuav pib rau ib txoj hauj lwm tshiab uas pib tsis tau uas ua rau khwv tsis tau nyiaj yeeb vim los ntawm tus kab mob COVID-10 uas muaj xwm txheej ceev rau kev noj qab haus huv rau pej xeem sawv daws.

 25. Kuv yog ib tug neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Yog koj tus tswv num hauj lwm yuav tsum tau them cov nqi se rau koj cov nqi dag zog, ces koj yuav yog ib tug neeg ua hauj lwm thiab yuav tsum siv rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm pab.


  Yog koj ua hauj lwm rau yus tus kheej, ib tug neeg cog lus ua hauj lwm ywj pheej, los sis ib tug neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no uas yog tus tswv num hauj lwm tsis tau them cov nqi se rau koj tej nqi dag zog, ces thov rau PUA.

  Yog koj thov rau cov nyiaj pab ntawm UI uas ib txwm muaj thiab koj yeej tsim nyog rau PUA lawm, peb yuav qhia rau koj paub thiab koj yuav tsum tau nyias thov nyias rau cov nyiaj pab ntawm PUA.Thiab yog koj thov rau PUA tab sis koj yeej tsim nyog rau cov nyiaj pab ntawm UI lawm, peb tuaj yeem tshem koj daim ntawv thov mus los tau.

 26. Kuv muaj ib txoj hauj lwm thiab kuv ua tej hauj lwm me ntsis rau ub rau no los ssi cog lus ua hauj lwm nrog. Kuv poob kuv tej hauj lwm me ntsis rau ub rau no lawm/txoj hauj lwm cog lus ua hauj lwm vim ntawm tus kab mob COVID-19, tab sis tseem muaj kuv txoj dej num.Kuv puas tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm PUA rau tej hauj lwm me ntsis rau ub rau no uas kuv tau poob lawm?

  Yog koj tseem muaj koj ib txoj hauj lwm ua thiab ua hauj lwm puv sij hawm, koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua txhua yam li, suav nrog PUA tib si. Thaum siv tau txoj hauj lwm pab txhawb Rau Tus Neeg Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog rau ib qho nyiaj pab ntxiv $100 toj vij YOG koj yeej khwv tau nyiaj los ntawm ua hauj lwm rau yus tus kheej tau tsawg kawg $5,000 lawm.

 27. Uber thiab Lyft cov kws tsav tsheb puas tsim nyog rau PUA?

  Hmoov tsis muaj, peb tsis tso cai muab tej ntaub ntawv hais txog tswv num hauj lwm los sis cov lag luam qhia tawm rau sawv daws paub. Feem ntau, cov neeg ua hauj lwm yuav tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm muaj, thiab cov neeg ua hauj lwm uas cog lus ua hauj lwm ywj pheej yuav tsim nyog rau PUA. Peb yuav tsum txiav txim seb leej twg yuav yog ib tug neeg ua hauj lwm los sis yog tus neeg ua hauj lwm ywj pheej raws li hauv lub xeev txoj cai lij choj.


  Yog koj tus tswv num hauj lwm yuav tsum tau them cov nqi se rau koj cov nqi dag zog, ces koj yuav yog ib tug neeg ua hauj lwm thiab yuav tsum siv rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm pab. Yog kj ua hauj lwm rau yus tus kheej, ib tug neeg cog lus ua hauj lwm ywj pheej, los sis muaj ib tug tswv num hauj lwm uas tsis tau them cov nqi se rau koj cov nqi dag zog, ces thov cov nyiaj pab PUA tau.


  Ua peb qhov Kev Sim Qhov Tsim Nyog mus xam seb koj yuav tsim nyog thov rau hom kev pab twg.

  Peb tau txais tej nqe lus nug ntau heev txog ib tug neeg uas ua "txoj hauj lwm me ntsis rau ub rau no" thiaj li yuav siv tau rau cov nyiaj issalas rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm muaj los sis Cov Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).Nws nce raws li ntau feem thiab nws muaj tej kev cai lij choj txwv txog kev ceev zoo uas tiv thaiv kom Feem Tswj Xyuas Kev Ua Hauj Lwm txhob tham txog tej ntaub ntawv thov nyiaj ntawm sawv daws los sis txoj lag luam. Peb paub tias qhov no ua rau muaj kev nyuaj siab ntau ntxiv rau cov neeg thiab nws haj yam ua rau nyuaj ntxiv rau peb los pab saib xyuas lawv cov nyiaj pab kom tau sai li sai tau. Txhua tus neeg kis yuav tsum tshuaj ntsuam xyuas nyias rau nyias. Yog koj thov ib qho kev pab uas koj tsis tsim nyog rau, peb yuav ua hauj lwm nrog koj los nrhiav tej ntaub ntawv kom raug rau qhov kev pab ntawd.

  Txoj hauj lwm ua me ntsis rau ub rau no los ntawm kev siv Lyft qhov twj app.
  Lylt tuav tswj tias nws yuav tsis ntiav cov kws tsav tsheb uas siv nws qhov twj app. Dua ntawd, cov kws tshav tsheb uas ua hauj lw rau yus tus kheej uas cog lus ua hauj lwm ywj pheej yuav siv nws yam khoom tev naus laus zis. Txawm li cas los xij, yuav pab cov kws tsav tsheb ua kom tau cov nyiaj pab kom sai li sai tau, OED tab tom tswj xyuas cov kws tsav tsheb kom thov rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau ntawm no. Peb xav hais kom paub meej tias Lyft tsis pom zoo nrog txoj hau kev no, tab sis lub hom phiaj ntawm tej ntaub ntawv no yog tsuas yog siv los pab qhia rau cov neeg thov kev pab kom tau txais cov nyiaj pab tau sai raws li qhov lawv xav thov txhawm rau kom ua raws li OED qhov kev thov. Txawm tias yuav tsis pom zoo nrog lub tswv yim no los xij, peb yeej kam cia Lyft qhia rau peb paub txog tej ntaub ntawv no kom cov neeg siv hom ntawd tau txais kev pab tau sai dua.

 28. Kuv muaj ob txoj hauj lwm – cov hli ntawm ib txoj hauj lwm twg siv nyias daim ntawv foos W-2 rau nyias tus tswv num thiab daim ntawv foos 1099 rau txoj hauj lwm ua rau yus tus kheej nrog ua ke. Kuv poob tag nrho kuv ob txoj hauj lwm vim kev kaw los ntawm tus kab mob COVID-19. Kuv yuav tsum thov rau cov nyiaj pab dab tsi? Kuv puas tuaj yeem xaiv tau PUA vim hais tias nws muaj cov nyiaj pab hauv lub vij qis kawg nkaus yog $205 diam?

  Hom nyiaj pab uas koj yuav tsum tau thov yog nce raws keeb kwm kev ua hauj lwm ntawm koj yav dhau los. Yog koj khwv tau nyiaj txaus rau ntawm koj txoj hauj lwm W-2 thiaj li yuav tau cov nyiaj pab UI uas ib txwm muaj, koj yuav tau thov cov nyiaj pab UID uas ib txwm muaj. Yog koj tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm muaj, ces raws li tsoom fwv txoj cai lij choj koj yeej tsis tsim nyog rau PUA lawm.Hmoov tsis muaj, koj tsis tuaj yeem xaiv PUA tau uas tseem muaj UI. Koj tsuas tuaj yeem tau txais PUA nkaus xwb yog koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm uas ib txwm muaj. Ua peb qhov Kev Sim Qhov Tsim Nyogmus xam seb hom nyiaj pab twg phim rau koj.


  Oregon yuav siv cov nyiaj pab ntawm Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC) rau‘cov neeg ua hauj lwm-sib txuam.’ Qhov no yog ib hom kev pab tshiab thiab peb vam tias qhov kev pab no yuav pib them nyiaj tau rau thaum Lub Plaub Hlis Ntuj. Peb yuav muab tej ntaub ntawv qhia kom ntau ntxiv rau sawv daws rau thaum muaj tej ntaub ntawv no lawm.

 29. Kuv cov sij hawm teev ua hauj lwm raug txo lawmKuv puas tsim nyog rau PUA?

  Yog koj cov sij hawm teev ua hauj lwm raug txiav tawm, tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog rau PUA yog:

  • Koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm muaj (suav nrog Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua), los sis
  • Koj tsis tsim nyog rau, los sis Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) thiab txhua lwm yam nyiaj pab txuas ntxiv.
  • Thiab koj tab tom ua hauj lwm tsawg dua 40 teev thiab khwv nyiaj tau tsawg dua cov nyiaj pab hauv lub vij lawm.

  Yog koj cov sij hawm teev ua hauj lwm raug txiav lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog rau Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua yog koj tus tswv num hauj lwm koom rau hauv txoj hauj lwm pab cuam ntawd. Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua yog ib co nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas muaj ib txhia los hloov rau koj cov nyiaj tau los rau cov sij hawm teev uas raug txiav tawm ntawd.Nug koj tus tswv num hauj lwm yog lawv tab tom mus koom rau hauv Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua, los sis koj xav tias xav thov kev pab. Cov tswv num hauj lwm tuaj yeem kawm kom paub txog Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua rau ntawm no.

  Rau Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua, koj tus tswv num hauj lwm yuav sau tej ntaub ntawv rau feem ntau lawm. Koj yuav tsum tau sau rau ob nplooj ntawv ntawm daim ntawv foos xub thov nyiaj pab. Koj tsis tas yuav tsum nrhiav ua hauj lwm ua los sis thov cov nyiaj pab hauv lub vij thiaj li tau txais cov nyiaj pab rau Txoj Hauj Lwm Sib Koom Ua. Yog koj muaj lwm cov nyiaj ua hauj lwm, koj yuav tsum hais qhia txog txhua cov nyiaj los ntawm txoj hauj lwm ntawd.

 30. Kuv tab tom tau lwm cov nyiaj them los los sis cov nyiaj pab. Kuv puas tsim nyog rau PUA?

  Nws nce raws.Koj yuav tsum hais qhia txog koj cov nyiaj pab hauv lub vij yog:

  • Ib tug tswv num hauj lwm uas tab tom them nyiaj rau koj
  • Koj tab tom tau cov nyiaj them issalas rau koj txoj lag luam
  • Koj tau cov nyiaj them rau koj txoj lag luam rau txoj hauj lwm tau ua rau lwm cov vij lawm

  Ho koj tseem tsim nyog raug pab, hom nyiaj tau los no los sis cov nyiaj them los muaj peev xwm cuam tshuam ntau rau koj qhov tsim nyog raug pab rau li hauv txoj cai ntawm PUA.

 31. Kuv muaj peev xwm ua hauj lwm raws hauv xov tooj. Kuv puas muaj peev xwm tau cov nyiaj pab raws hauv PUA?

  PUA ib txwm tsis them rau cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua hauj lwm raws hauv xov tooj tau uas yuav tau tus nqi dag zog ib yam nkaus txoj hauj lwm uas koj tseem ua yog koj cia li tsis ua hauj lwm raws hauv xov tooj lawm.

 32. Kuv puas tsim nyog rau PUA yog kuv tus tswv num hauj lwm raug kaw thiab tab tom them nyiaj rau kuv qhov kuv raug ntiab tawm?

  PUA yeej ib txwm tsis them nyiaj rau cov neeg uas raug pab nyiaj vim so kev muaj mob los sis raug pab lwm cov nyiaj los ntawm kev so hauj lwm.

 33. Kuv tus tswv num hauj lwm tseem qhib txoj lag luam vim hais tias nws tseem ceeb, los sis nws tau rov qab qhib raws hauv cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau pej xeem sawv daws.Kuv tsis muaj mob, tsis txhawj tsam ib tug neeg twg muaj mob, thiab tsis raug qhuab qhia los ntawm ib tug kws kho mob kom cais nyob ib leeg, tab sis kuv ntshai tsam kis tau tus kab mob khaus lauv nam vais lav rau tim chaw ua hauj lwm. Kuv tawm kuv tawm txoj hauj lwm thiab tau thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm lawm. Kuv puas tuaj yeem tau cov nyiaj pab ntawm PUA?

  Tsis tau, tej zaum koj yuav tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab yog koj tsuas raug raws li ib ntawm cov laj thawj uas tsis muaj hauj lwm ua rau hauv nqe lus nug thib peb no, tab sis tsis muaj yam uas koj tau hais txog ntawd. Hmoov tsis muaj, kev tawm txoj hauj lwm vim ntshai tsam kis tau tus kab mob COVID-19 raug xam tias yog kev yeem siab tawm, tsis yog yuam kom tawm. Tsuas yog cov neeg uas raug yuam kom tawm txoj hauj lwm nkaus xwb thiaj li tau cov nyiaj pab.

 34. Yog kuv tau cov nyiaj qiv txais los ntawm Txoj Hauj Lwm Tiv Thaiv Nyiaj Txiag (Paycheck Protection Program, PPP), kuv puas yuav tsum tau hais qhia txog tej nyiaj no ua cov nyiaj tau los?

  Yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv rau ntawm kev hais qhia cov nyiaj khwv tau los ntawm Txoj Hauj Lwm Tiv Thaiv Kev Pab Nyiaj (Payment Protection Program, PPP), mus nyeem peb PPP Cov Nqe Lus Uas Keev Nug Txog.

  Kev thov cov nyiaj pab vim raug nres yuav tsum muaj ib tug kws tshwj xeeb los tham rau koj ua ntej cov nyiaj pab ntawd yuav raug them.

 35. "Kev pib cov nyiaj pab ua" txhais tau li cas?

  Nws ib txwm txhais tau tias koj tsis tau thov cov nyiaj pab rau hauv ib lub vij twg lawm. Yuav ua kom tau cov nyiaj pab xwm yeem, koj yuav tsum thov cov nyiaj pab hauv lub vij tshiab txhua txhua lub vij tas li. Thov cov nyiaj pab hauv ib lub vij txawm tias koj tau ua hauj lwm rau lub vij ntawd lawm los xij.Kev muaj qee cov nyiaj tau los tsis tau pib thob dua tshiab rau cov nyiaj pab ntawm PUA. Koj yuav tsum tau hais qhia txog cov nyiaj khwv tau los rau hauv koj daim ntawv thov cov nyiaj pab txhua lub vij.
  Hauv qee kis, koj tuaj yeem rov qab pib thov koj cov nyiaj pab rau hauv online. Hauv lwm kis, koj yuav tsum tham nrog peb ib tug kws tshwj xeeb uas saib xyuas cov nyiaj pab.

  Yog koj twb thov rau PUA lawm, tam sim no koj tsis tuaj yeem rov qab pib thov koj cov nyiaj pab rau hauv Txheej Txheem Thov Hauv Online tau lawm. Yuav rov qab pib thov koj cov nyiaj pab, thov siv peb daim ntawv foos Txuas Lus Rau Peb—xaiv ntawm qhov “Kev rov qab pib thov kuv cov nyiaj pab dua” sau ib kab ntawv xa tuaj rau peb.Los sis hu rau peb tus xov tooj hu sai PUA ru ntawm 1-877-345-3484. Thov nco tias vim muaj neeg coob hu xov tooj tuaj, tej thaum yuav tau thov sij hawm me ntsis.

 36. Kuv cov nyiaj them los ntawm PUA yuav raug tso tseg sai sai no lawm.Yuav tshwm sim dabtsi?

  Yog ib lub laj thawj tso tseg koj cov nyiaj pab ntawm PUA yog koj tau teb rau ib nqe lus nug txog koj cov nyiaj pab hauv lub vij uas cuam tshuam txog koj cov nyiaj pab uas raug nres lawm. Ib lub laj thawj uas keev muaj rau ib qho nyiaj pab uas tej zaum yuav ua rau raug nres yog ib tug neeg hais tias lawv tsis muaj peev xwm mus hauj lwm tau vim hais tias lawv tab tom zov ib tug me nyuam yaus uas lawv lub tsev kawm raug kaw lawm.Yog cov tsev kawm ntawv raug kaw rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob sib kis (caij ntuj sov, caij ntuj no, caij nplooj ntoos hlav), tsoom fwv nom tswv txoj cai lij choj hais tias qhov no tsis ua rau koj tsim nyog txaus rau cov nyiaj pab ntawm PUA rau lub vij ntawd. Tab sis yog koj tsis muaj peev mus ua hauj lwm tau vim hais tias koj tab tom zov ib tug me nyuam yaus uas lub chaw zov thaum caij ntuj sov los sis lub chaw zov yav nruab hnub raug kaw lawm, qhov ntawd tseem yog ib lub laj thawj uas siv tau.

  Kev thov cov nyiaj pab vim raug nres yuav tsum muaj ib tug kws tshwj xeeb los tham rau koj ua ntej cov nyiaj pab ntawd yuav raug them.

 37. Kuv tau txais ib tsab ntawv hais tias nws muaj ib qho teeb meem nrog kuv daim ntawv thov.Nws tsis hais txog seb yog teeb meem dab tsi, los sis yam uas kuv yuav tsum tau ua yog dab tsi, kuv muaj peev xwm ua tau li cas?

  Yog koj tau txais ib tsab ntawv hais tias nws muaj ib qho teeb meem rau koj cov nyiaj pab lawm, hu rau PUA tus xov tooj hu sai rau ntawm tus xov tooj hu dawb: 1-877-345-3484

  Tej ntawv ceeb toom no raug muab tso rau hauv peb feem koos pij tawj lawm thiab kev hloov pauv txog tej ntawd yuav siv sij hawm ntau puas teev thiaj li daws tau.Tam sim no, peb pawg kws IT yeej npaj ntsees saib xyuas peb cov txheej txheem thiaj li muaj txiaj ntsig rau txhua tus uas lawv tsim nyog raug pab. Peb yuav tsum tau tos kom hloov tej ntaub ntawv ceeb toom.

 38. Kuv tau txais ib tsab ntawv hais tias kuv tsim nyog rau PUA. Tab sis kuv pheej tseem tau txais ib tsab ntawv hauv txhua lub vij hais tias kuv yuav tau cov nyiaj pab vim yog nqe lus nug txog kuv txoj kev ua hauj lwm rau yus tus kheej. Yog vim li cas?

  Peb yuav tsum saib xyuas kom cov neeg tsim nyog rau cov nyiaj pab, thiab seb yog hom kev pab txhawb dab tsi. Qee zaus qhov no txhais tau tias yog cov nqe lus nug soj qab. Peb tab tom hu rau cov neeg ncaj qha mus soj qab txog tej teeb meem nrog lawv tej ntaub ntawv thov ntawm PUA.


  Thiab, ntau cov tib neeg tau thov cov nyiaj pab rau hauv tag nrho ob yam kev pab ntawm UI thiab PUA, thiab tau txais cov tsab ntawv ntsig txog rau ob daim ntawv thov kev pab ntawd, uas ua rau xav tsis tawm. Hauv tej kis zoo li no, cov nqe lus nug txog kev ua hauj lwm rau yus tus kheej tej zaum yuav ntsig txog rau kev thov cov nyiaj pab UI uas ib txwm muaj, thiab tsis yog koj daim ntawv thov rau PUA.

 39. Kuv puas yuav tsum tsim ib tug as qhauj tshiab los siv PUA daim ntawv foos hauv online?

  Yog koj twb muaj ib tug PIV rau Feem Thov Nyiaj Pab Rau Hauv Online lawm, ces siv koj lub npe nkag mus rau hauv PUA daim ntawv foos hauv online.
 40. Kuv puas yuav tsum rov qab xa daim ntawv thov thaum xub thawj dua tshiab los ntawm kev siv PUA daim ntawv foos hauv online yog kuv tsis tau cov nyiaj pab li?

  Tsis tau xa, koj tus kws lis hauj lwm tshwj xeeb ntawm PUA yuav tshuaj xyuas koj daim ntawv thov nyiaj pab xub thawj (koj qhov kev thov kev pab) seb nws sau thov kev pab li cas. Kev rov qab xa koj daim ntawv thov kev thaum xub thawj mus dua tshiab los ntawm kev siv ib daim ntawv tshiab hauv online yuav tsis ua rau saib xyuas tau sai.

 41. Kuv yuav kos npe rau PUA daim ntawv foos hauv online li cas?

  Nyob hauv Feem Thov Kev Pab Rau Hauv Online, nias rau ntawm qhov “Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis” thiab xaiv qhov “Yog” thaum nws nug tias koj puas xav siv PUA feem thov tshiab hauv online (daim ntawv foos).Yog koj twb nkag mus mus rau hauv qhov Txheej Txheem Thov Cov Nyiaj Pab Rau Hauv Online lawm, siv tib lub npe ntawd nkag mus xwb.Siv lub link mus Tso Npe nkaus xwb yog koj tsis tau siv qhov Txheej Txheem Thov Cov Nyiaj Pab Rau Hauv Online ua ntej dhau los.

 42. Kuv twb sau kuv daim ntawv thov kev pab rau PUA raws daim ntawv foos hauv online lawm. Kuv puas yuav raug lees tias tau txais raws hauv email?

  Raug, koj yuav tau txais ib daim ntawv lees raws hauv email yam tsis pub dhau ib hnub kiag thaum koj xa koj daim ntawv thov mus lawm. Peb tab tom ua hauj lwm txog kev lees tus zauv lees raws hauv email uas tau txais koj daim ntawv thov kev pab.
 43. Thaum kuv sim nkag mus cas kuv pheej nkag mus tsis raug li. Kuv puas yuav tsum tsim ib tug as qhauj tshiab?

  Yuav tau tsim tshiab, koj yuav tsum sim tsim ib tug as qhauj tshiab. Yog yav dhau los koj twb tsim ib tug as qhauj rau hauv feem txheej txheem tshiab no lawm, thiab tam sim no tau txais ib kab ntawv tias siv tsis tau lawm, ces nkag mus rau hauv peb qhov Txheej Txheem Thov Kev Pab Rau Hauv Online. Xaiv qhov "Koj Daim Ntawv Thov Kev Pab Zoo Li Cas Lawm thiab Tej Ntaub Ntawv Hais Qhia Txhua Lub Vij."

  Tej zaum yuav tau nug hais kom koj tsim ib tug PIN tshiab. Tom qab tsim ib tug PIN tshiab lawm, tos li ib teev ua ntej mam li nkag mus rau hauv txheej txheem tshiab nrog koj li SSN thiab tus PIN tshiab uas koj tau tsim ntawd.
  Tsuas yog cov neeg qhuas uas tau teeb lawv cov nqe lus nyab xeeb nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm rov qab teeb dua lawv tus PIN rau hauv online. Cov neeg qhua feem ntau ntawm PUA tsis tau ua qhov no li yog li lawv yuav tsum hu rau peb. Yog koj tsis raug hais kom tsim ib tug PIN tshiab thiab tsis tuaj yeem nkag mus tau, thov tiv toj mus rau pebLub tsev lis hauj lwm rau ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm, PUA Lub Chaw Sib Tiv Toj rau ntawm tus xov tooj 1-877-345-3484, siv peb daim ntawv foos tshiab hauv online Tiv Toj Rau Peb, los sis siv qhov Txheej Txheem Thov Kev Pab Rau Hauv Online rov mus teeb koj tus PIN dua tshiab.
  Nrhiv cov lus qhia txog kev rov qab teeb koj tus PIN dua tshiab rau hauv peb cov lus qhia ib kauj ruam-rau-ib kauj ruam.

 44. Kuv twb tau txais ib daim ntawv tshuaj xyuas tias nkag mus tsis tau lawm thiab tau tsim ib tug as qhauj tshiab lawm. Qhov ntawd yuav cuam tshuam rau kuv daim ntawv thov li cas?

  Kev tsim ib tug as qhauj tshiab yuav tsis cuam tshuam rau koj cov nyiaj pab ntawm PUA uas muaj yav dhau los los sis tseem tos. Txhua cov ntaub ntawv raug ntaus nkag rau yuav raug hloov mus rau feem txheej txheem tshiab thiab nrog rau koj daim ntawv thov rau PUA.

 45. Daim ntawv foos hauv online tab tom qhia rau kuv txog yam uas kuv xav rov qab teeb dua kuv tus PIN. Kuv yuav ua li cas?

  Thaum peb cov neeg ua hauj lwm nqis tes txiav txim txog cov nyiaj pab ntawm PUA, nws yuav tau rov teeb dua tus nab npawb PIN. Hauv tej kis zoo li no, koj yuav tsum tau mus rau hauv peb qhov Txheej Txheem Thov Kev Pab Rau Hauv Online thiab xaiv qhov “Koj Daim Ntawv Thov Kev Pab thiab Tej Ntaub Ntawv Hais Qhia Hauv Lub Vij.”Feem ntau yuav tau hais kom koj teeb ib tug PIN tshiab. Tso kom ntev li ib teev tom qab tsim tus PIN tshiab ua ntej koj yuav nkag mus rau feem txheej txheem tshiab siv koj li SSN thiab tus PIN uas tau tsim ntawd.

  Nrhiav cov lus qhia txog kev rov qab teeb koj tus PIN duab tshiab rau ntawm peb nplooj ntawv hais txog cov lus qhia ib kauj ruam-rau-ib kauj ruam.

  Tsuas yog cov neeg qhuas uas tau teeb lawv cov nqe lus nyab xeeb nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm rov qab teeb dua lawv tus PIN rau hauv online. Cov neeg qhua feem ntau ntawm PUA tsis tau ua qhov no li yog li lawv yuav tsum hu rau peb.Yog koj tsis tuaj yeem rov qab teeb dua koj tus PIN rau hauv online los sis koj tseem ntsib teeb meem mus ntxiv rau koj tus PIN, thov tiv toj rau peb ntawm pebLub tsev lis hauj lwm rau ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm, PUA Lub Chaw Sib Tiv Toj rau ntawm tus xov tooj 1-877-345-3484, siv peb daim ntawv foos tshiab hauv online Sib Tiv Toj Rau Peb los teeb koj tus PIN dua.

 46. Kuv twb xa kub daim ntawv thov PUA lawm los ntawm kev siv daim ntawv foos hauv online rau hnub Friday, thiab nws tseem tsis pom tshwm rau hauv qhov Txheej Txheem Thov Kev Pab Rau Hauv Online li. Kuv xav tias yuav pom daim ntawv thov rau hauv rau thaum twg?

  Koj daim ntawv thov xub thawj rau PUA yuav tsis tshwm sim rau hauv peb li txheej txheem ntaub ntawv kom mus txog rau thaum raug tshuaj xyuas tag lawm. Yuav tshuaj xyuas li ib hmo thiab yuav siv sij hawm li ib hnub ua hauj lwm. Yog koj xa ib daim ntawv thov xub thawj rau hnub Friday, nws yuav tshwm rau hnub Saturday los sis hnub Tuesday, nce raws li lub sij hawm thaum koj xa daim ntawv thov.

 47. Kuv yuav pom cov nyiaj nyob hauv kuv daim npav ReliaCard® rau thaum twg?

  Yog koj thov koj cov nyiaj pab hauv lub vij ntawm PUA rau hnub Sunday, yuav tshuaj xyuas koj cov nyiaj pab rau hmo Monday, yuav raug npaj tos them nyiaj rau hnub Tuesday, thiab nws yuav tshwm sim rau ntawm koj daim npav rau hnub Wednesday.

  Ib txwm siv sij hawm li 2 hnub ua hauj lwm, tsis suav cov hnub so, thiaj li pom koj cov nyiaj tshwm rau hauv koj daim npav ReliaCard®

 48. Kuv twb tau txais ib tsab ntawv hais tias kuv muaj cai tau txais cov nyiaj pab siab kawg nkaus Koj yeej tau txais tsab ntawv no lawm.

  tias koj muaj cai tau txais cov nyiaj pab siab kawg nkaus rau cov vij lav cov nyiaj pab:
  Koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau lub vij ntawm HLI/HNUB/XYOO txog HLI/HNUB/XYOO. Peb tsis tuaj yeem them cov nyiaj pab rau lub vij no:
  Them nyiaj tsis tau vim tias koj twb tau txhua yam nyiaj pab lawm. Koj yuav tsum tiv toj rau Lub Chaw Saib Xyuas koj cov nyiaj pab ntawm UI los xam seb koj puas tsim nyog rau ib co nyiaj pab ntxiv. Txawm li cas los xij, nws tsis tas yuav hu rau Lub Chaw Saib Xyuas koj cov nyiaj pab ntawm UI yog koj twb tau lav txhua yam nyiaj pab uas muaj rau koj lawm los ntawm txhua hom kev pab (muaj npe nyob rau ntawm peb lub website rau ntawm WorkingInOregon.org) thiab koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab tshiab.Txhua lub chaw lis hauj lwm ntawm Peb Lub Chaw Ua Hauj Lwm Hauv Oregon tuaj yeem pab koj nrhiav ib txoj hauj lwm los ntawm peb qhov kev pab cuam thiab tej zaum yuav hais koj mus rau tej kev cob qhia.

 49. Kuv twb tau txais ib tsab ntawv hais tias kuv cov nyiaj pab raug siv tag lawm (tshuav $0) lawm xwb. Qhov no txhais tau li cas?

  Tsab ntawv no qhia rau koj paub tias koj cov nyiaj pab twb tag nrho du lug lawm thiab tsis maj cov nyiaj pab uas ntxiv rau qhov kev pab nyiaj ntawd lawm. Peb tab tom kho tshiab rau cov ntaub ntawv kom raws li raws li qhov kawg ntawm cov hnub los ntawm ARPA. Tej zaum yuav muaj lwm yam kev pab raws li qhov koj tsim nyog raug pab. Yog koj tsim nyog rau lwm txoj kev pab, peb yuav cia li tshem koj mus rau txoj kev pab ntawd:
  Koj twb thov lawm thiab tau txais cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau lub vij kawg ntawm HLI/HNUB/XYOO. Cov nyiaj pab no yuav raug txo rau ntawm koj cov nyiaj uas ib txwm pab kom mus txog qhov tag nrho lawm (0). Tej zaum koj yuav tsim nyog rau lwm cov nyiaj pab uas muaj nyob rau lwm txoj hauj lwm pab raws li cov kev pab nyob hauv qab no:


  1.Cov Nyiaj Pab Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC)


  PEUC muaj rau thaum pib lub vij thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29, 2020 thiab kawg rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021. Nws pab ntev txog 24 lub vij raws li koj cov nyiaj pab hauv lub vij rau tam sim no.


  2.Cov Nyiaj Pab Mus Ntxiv (Extended Benefits, EB)

  • Yog koj cov nyiaj pab PEUC raug siv tag lawm thiab kooj cov nyiaj pab tag sij hawm rau thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 16, 2020 lawm los sis tom qab ntawd, tej zaum koj yuav tsim nyog rau EB. EB muaj pab rau thaum pib ntawm lub vij thaum Lub Rau Hlis Ntuj Tim 28 thiab yuav pab rau thaum lub sij hawm tsis muaj hauj lwm ua ntau heev rau hauv Oregon.

  • EB pab ntev txog 13 lub vij raws li koj cov nyiaj pab hauv lub vij rau tam sim no. Cov vij tiag tiag uas tej zaum koj tsim nyog tau txais kev pab yog saib raws feem puas ntawm kev tsis muaj hauj lwm ua thiab cov nqi dag zog uas raug siv los xam koj cov nyiaj pab tam sim no. Yog koj nyob hauv lwm lub xeev uas tsis them EB, koj tsuas tsim nyog rau cov nyiaj pab hauv ob (2) lub vij kaus xwb.


  3.Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA)

  • PUA muaj rau thaum pib lub vij thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 2, 2020 thiab kawg rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021. Nws muaj pab rau cov neeg uas twb tau siv cov nyiaj pab dhau los lawm los sis tsis tsim nyog rau PEUC thiab EB.

  • PUA yuav tsum kom koj yog tus tsis muaj hauj lwm ua rau ib lub laj thawj tshwj xeeb uas muaj npe hauv Txoj Cai Kev Pab Dawb Vim Tus Kab Mob Khaus Lauv Nam Vais Lav, Kev Pab Ib Ntus thiab Kev Pab Kom Nrhiav Noj Nrhiav Haus Tau (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES). Koj tuaj yeem nrhiav cov laj thawj no rau ntawm govstatus.egov.com/PUA


  Yuav tau txais cov nyiaj pab rau ntawm ib txoj hauj lwm pab nyiaj saum toj saud, koj yuav tsum:

  • Tsis tsim nyog rau lwm cov nyiaj pab is saws las pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau hauv ib lub xeev los sis rau hauv teb chaws Canada rau thaum lub sij hawm no los sis rau thaum lub sij hawm uas koj tseem tab tom thov cov nyiaj pab.Qhov no suav txog cov nqi dag zog los ntawm ib ntawm ob lub xeev uas muab sib xyaws ua ke.
  • Raug raws li cov qauv cai tsim nyog raug pab haub lub vij uas thov rau cov nyiaj pab uas ib txwm pab hauv Oregon. Saib cov qauv cai uas tsim nyog raug pab tam sim no rau ntawm peb nplooj ntawv hais txog tus kab mob COVID-19 ntawm govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19.


  Vim hais tias txhua qhov kev pab uas txuas ntxiv muaj cov qauv cai pab sib txawv, txheej txheem kev thov sib txawv rau txhua txoj hauj lwm pab mas nyias sib faib nyias thov. Tej ntaub ntawv rau ntawm txhua txoj hauj lwm pab no, thiab yuav thov kev pab li cas muaj nyob rau ntawm lub tsev hauj lwm loj tswj xyuas tus kab mob COVID-19 lub
  webpage. Yog koj tsis tuaj yeem sau koj daim ntawv thov kev pab, hu thov kev pab rau peb ntawm tus xov tooj 877-345-3484.


  Thaum lub sij hawm muaj neeg coob hu xov tooj no, peb nkag siab tias qhov ntawd yog ib qho yuav hu tau rau sawv daws tau nyuaj, yog li nco ntsoov thov cov nyiaj pab txhua lub vij rau kis tsis muaj hauj lwm los sis tsuas ua hauj lwm me ntsis xwb. Peb kuj yuav hu xov tooj tuaj rau koj, yog li thov qhib koj tiv thaiv xov tooj hu nkag tuaj vim hais tias peb tus xov tooj tsis qhia rau peb tias yog Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm. Peb yuav faj lus yog peb tsis tuaj yeem hu rau koj tau. Nco ntsoov saib xyuas kom koj lub suab lus raug teeb thiab muaj chaw seem thiaj li txais tau cov kab ntawv xa tuaj tshiab tau.

 50. Kuv twb tau txais ib tsab ntawv hais tias kuv cov nyiaj pab tag sij hawm lawm. Qhov no txhais tau li cas?

  Tsab ntawv no qhia rau koj paub tias koj cov nyija pab ntawm PUA tag sij hawm lawm. Peb lub koos pij tawj yeej cia li xa tsab email no tawm tom qab cov nyiaj pab ntawm PUA puv sij hawm ib lub xyoos puag ncig. Nws hais kom koj rov qab thov cov nyiaj pab dua. Peb TSIS xav kom koj ua li ntawd vim hais tias yuav ua rau peb tsis muaj peev xwm pab tau lwm cov neeg rau lawv tej nyiaj pab. HLOOV RAU: Qhov yuav tau thov cov nyiaj txhua lub vij.


  Kev them cov nyiaj pab rau lub vij kawm thaum XX-XX-XX yog qhov nyiaj pab kawg uas tuaj yeem taus qhov nyiaj pab no. Koj cov nyiaj pab hauv lub xyoo twb kawg lawm.
  Yog koj xav thov ib co nyiaj pab tshiab ces hu xov tooj rau lub tsev hauj lwm nyob saum toj saud txhawm rau thov tej ntaub ntawv los sis sau daim ntawv thov nyiaj pab rau hauv online rau ntawm
  www.WorkinglnOregon.org.


  Yuav thov cov nyiaj pab tshiab rau tam sim no koj yuav tsum npaj koj tej ntaub ntawv ua hauj lwm hauv lub sij hawm 18 lub hlis dhau los. Qhov no yuav muaj tag nrho koj lub npe thiab tej chaw nyob ntawm koj cov tswv num hauj lwm, cov hnub ua hauj lwm, cov laj thawj uas sib cais thiab tag nrho koj cov nyiaj tau los rau thaum lub sij hawm ua hauj lwm.
  Tsis txhob tiv toj qeeb mus rau Lub Chaw Saib Xyuas cov nyiaj pab ntawm UI txhawm rau xav paub cov kev xaiv. Tej zaum yuav tsis kam lees pab cov nyiaj pab yog koj tsis teb rau hauv lub sij hawm 7 hnub txhij hnub sau tsab ntawv no mus

Qhov nyiaj pab ntxiv $300/vij (FPUC)

 1. Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) yog dab tsi?

  FPUC yog ib qho nyiaj pab tshwj xeeb rau txhua lub vij uas koj thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua.Hauv Txoj Kev Npaj Cawm Neeg Meskas (ARP), koj yuav tau txais cov nyiaj pab ntxiv $300 rau hauv ib lub vij uas tshaj cov nyiaj pab uas ib txwm muaj rau cov vij uas koj tau lav cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua.

  FPUC cov nyiaj pab yog pib thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27 mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021. Qhov no tsis txhais tau tias koj yuav cia li tau txais cov nyiaj tshwj xeeb $300 rau txhua tus neeg rau ntawm cov vij no. Koj tsuas tau txais cov nyiaj pab rau cov vij uas koj tau txais cov nyiaj pab tsawg kawg ntawm $1 rau lwm cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua nkaus xwb.


 2. Kuv yuav tsum tau ua dab tsi thiaj li yuav tau txais cov nyiaj pab ntxiv $300 rau hauv ib lub vij?

  Koj yuav tsum tau thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua ua ntej, tsis hais cov nyiaj pab uas ib txwm muaj los sis Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA)Sim ua peb qhov Kev Ntsuas Txog Kev Tsim Nyog mus xam seb yuav thov rau hom twg. Koj tsuas tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 rau cov vij uas koj tsim nyog rau qee hom nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm nkaus xwb. Qhov no suav nrog cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm pab, Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Compensation, PUA), Cov Nyiaj Pab Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, FPUC), Kev Faib Hauj Lwm, Kev Pab Rau Cov Ua Hauj Lwm Rau Yus Tus Kheej, Cov Nyiaj Pab Txuas Ntxiv, thiab lwm yam.

  Yog koj twb thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau txhua lub vij lawm thiab koj tsim nyog rau cov nyiaj pab rau lub vij ntawd, koj tsis tas yuav ua dab tsi li. Peb yuav cia li xa cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 uas koj tsim nyog raug pab ntawd tuaj rau koj txhua lub vij.

 3. Kuv tab tom tos lav cov nyiaj pab hauv txhua lub vij.Thaum twg kuv thiaj li yuav pom cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 rau hauv kuv tus as qhauj?

  Qhov tsawg kawg yuav siv sij hawm plaub lub vij rau peb los saib xyuas koj daim ntawv thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua. Kiag thaum koj thov cov nyiaj pab hauv lub vij thiab pom tias koj tsim nyog raug pab lawm, koj yuav tau txais cov nyiaj pab rau txhua lub vij uas koj tsim nyog raug pab ntawd.Qhov no suav nrog cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 rau hauv ib lub vij ntawm cov nyiaj pab FPUC.


  Rau txhua lub vij uas koj tsim nyog rau ib hom nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua (cov nyiaj pab uas ib txwm muaj UI, PUA, los sis PEUC), koj yuav tau cov nyiaj pab kiag thaum saib xyuas koj daim ntawv thov kev pab tag. Yog koj tsim nyog tau txais cov nyiaj pab rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 mus txog rau lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021, koj yuav tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 rau cov vij no kiag thaum koj daim ntawv thov raug pom zoo lawm.


 4. Kuv puas tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 rau hauv lub vij yog kuv ua hauj lwm rau yus tus kheej, yog ib tug neeg cog lus ua hauj lwm nrog, los sis yog ib tug neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no?

  Tau, yog koj tsim nyog raug pab, koj yuav tau lav Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA). Rau txhua lub vij uas koj tau cov nyiaj pab ntawm PUA rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27 mus txog rau Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021, peb kuj yuav cia li xa cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 tuaj rau koj.

 5. Vim li cas kuv thiaj li tsis tau tag nrho cov nyiaj $300 rau Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC)?

  Cov nyiaj pab ntxiv $300 Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) yog cov nyiaj tau los uas yuav tau them se. Yog koj xaiv them se rau hauv lub xeev thiab/los sis them se rau tsoom fwv rau koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua, yuav tau them se rau cov nyiaj $300 ua ntej peb yuav xa cov nyiaj pab tuaj rau koj. Ntxiv rau qhov no, yog koj yuav tsum them nyiaj yug me nyuam, ces cov nyiaj no yuav raug lov tawm ntxiv ntawm cov nyiaj pab $300 ntawm FPUC ua ntej yuav xa cov nyiaj tuaj rau koj.

  Piv Txwv:

  1) Koj muaj cov nqi se them rau lub xeev thiab tsoom fwv los ntawm koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua. Oregon tus nqi se yog 6% thiab tsoom fwv tus nqi se yog 10%. Koj cov nyiaj pab $300 ntawm FPUC yuav raug lov tag nrho yog 16%, ces koj tshuav nyiaj li $252 lawm xwb.
  2) Koj tsuas muaj cov nqi se them rau lub xeev xwb los ntawm koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua. Cov nyiaj pab $300 yuav raug lov tawm 6% ces koj tshuav nyiaj li $282.
  3) Koj tsuas muaj cov nqi se them rau tsoom fwv xwb los ntawm koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua. Cov nyiaj pab $300 yuav raug lov tawm 10% ces koj tshuav nyiaj li $270.

 6. Vim li cas kuv thiaj li tsis tau lav tag nrho kuv cov nyiaj pab?

  Yog koj tshuav nuj nqi rau hauv Oregon Employment Department vim hais tias tau them nyiaj tshaj rau koj lawm, koj cov nyiaj pab tam sim no yuav raug lov cov nuj nqi tawm mam li them rau koj.Qhov no suav nrog 100% ntawm koj cov nyiaj pab hauv lub vij thiab tau ntau txog 50% ntawm koj cov nyiaj $300 los ntawm Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC). Kiag thaum koj cov nyiaj them tshaj ntawd tag lawm, koj thiaj li yuav tau txais cov nyiaj pab puv li qhov qub.


  Piv Txwv: Tau them nyiaj tshaj rau koj li ntawm $1,000 lawm. Koj cov nyiaj pab hauv lub vij (WBA) yog $200 thiab koj tau $300 los ntawm Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC).


  Thaum koj thov koj cov nyiaj pabb hauv lub vij, tag nrho koj cov nyiaj $200 WBA thiab $150 ntawm koj cov nyiaj FPUC yuav raug siv them rov qab rau cov nyiaj uas koj tshuav nuj nqi ntawd. Cov nyiaj uas koj yuav tau lav ntau kawg nkaus rau lub vij ntawd yuav tsum yog $150.Koj cov nyiaj pab yuav raug lov tawm txhua lub vij kom mus txog thaum them tag cov nyiaj uas tau them tshaj rau koj ntawd lawm.Tom qab ntawd, koj mam li tau tag nrho cov nyiaj pab hauv lub vij li qub.

Cov Nyiaj Pab Rau Cov Tsis Muaj Hauj Lwm Ua-Uas Khwv Tau Nyiaj Los Me Ntsis (Mixed-Earners Unemployment Compensation, MEUC)

 1. Cov Nyiaj Pab Rau Cov Tsis Muaj Hauj Lwm Ua-Uas Khwv Tau Nyiaj Los Me Ntsis (Mixed-Earners Unemployment Compensation, MEUC)yog dab tsi?

  Cov Nyiaj Pab Rau Cov Tsis Muaj Hauj Lwm Ua-Uas Khwv Tau Nyiaj Los Me Ntsis (Mixed-Earners Unemployment Compensation, MEUC) yog ib qho kev pab nyob hauv Txoj Cai Kev Pab Txuas Ntxiv (Continued Assistance Act, CAA). Nws pab rau ‘cov neeg ua hauj lwm sib txuag nrog ua lwm yam’ yuav pab nyiaj ntxiv rau txhua lub vij yog $100.Ib ‘tus neeg ua hauj lwm sib txuag nrog lwm yam’ yog ib tug neeg uas khwv nyiaj tau los ntawm ua hauj lwm rau yus tus kheej THIAB raws li qhov W-2.


 2. Leej twg thiaj li tsim nyog rau MEUC?

  Yuav tsim nyog rau MEUC, koj yuav tsum:

  • Khwv nyiaj tau tsawg kawg $5,000 rau txoj hauj lwm rau yus tus kheej rau hauv lub xyoo them nqi dhau los no ua ntej koj thov rau cov nyiaj issalas pab rau kis ib txwm tsis muaj hauj lwm ua (UI).

   THIAB
  • Xa tej ntaub ntawv uas qhia txog kev ua hauj lwm rau yus tus kheej.

  Yog koj tsim nyog rau MEUC thiab tau them tsawg kawg $1 rau hauv cov nyiaj pab UI rau txhua lub vij, ces koj yuav tau txais ib qho nyiaj pab ntxiv $100. Qhov nyiaj $100 raug muab ntxiv rau FPUC.

 3. Thaum twg txoj hauj lwm pab no mam li nqis tes ua?

  Txoj hauj lwm pab tshiab no yuav tsum tau tshuaj xyuas qhov tseeb ntawm kev ua hauj lwm, kev xam cov zauv rau hauv koo pij tawj, thiab kev cob qhia kev ua hauj lwm. Peb vam tias cov nyiaj pab no yuav raug them rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj 2021, thiab yuav siv tau rov qab mus txog rau Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021.

  Peb yuav qhia tej ntaub ntawv tshiab no rau sawv daws kiag thaum peb paub ntau ntxiv.

Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (PEUC) Rau cov tib neeg uas tag kev tau txais lawv cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm

 1. Cov Nyiaj Pab Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Emgergency Unemployment Compensation, PEUC) yog dab tsi?

  Kev Them Nyiaj Pab Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) yog ib co nyiaj pab ntxiv rau cov neeg uas lawv cov nyiaj is saws las tsis muaj hauj lwm ua (UI) tag lawm. Thaum xub thawj nws raug tsim los raws li CARES txoj cai.

  Txoj Kev Npaj Cawm Neeg Meskas (ARP) tso cai rau ib tug neeg tuaj yeem raug pab nyiaj ntawm PEUC ntev txog tag nrho 53 lub vij los sis kom mus txog thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021.

 2. Kuv puas tsim nyog rau PEUC?

  Yog tam sim no koj cov nyiaj pab tshuav $0 lawm xwb los sis koj cov nyiaj thov tag sij hawm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog rau PEUC. Nws muaj ob txoj hau kev rau qhov muaj cai tsim nyog raug pab:

   • Hom Kev Xaiv 1:
    • Koj cov nyiaj pab uas ib txwm tau tshuav $0 lawm xwb,
    • Koj cov nyiaj thov tseem tsis tau tag sij hawm (tsis tau txog lub caij hauv ib lub xyoos puag ncig), thiab
    • Koj tsis muaj cov nyiaj pab uas ib txwm tau nyob rau lwm lub xeev, teb chaws Canada, los sis kev pab lwm yam los ntawm lwm tsoom fwv lawm.
   • Hom Kev Xaiv 2:
    • Koj cov nyiaj pab uas ib txwm tau tag sij hawm lawm. Qhov ntawd txhais tau tias nws txog lub sij hawm puv ib lub xyoos puag ncig lawm, thiab
    • Koj twb thov rau cov nyiaj pab tshiab lawm. Yog koj TSIS thov cov nyiaj pab tshiab, koj cov nyiaj pab yuav tso tseg. Raws li cov kev cai tsim nyog rau ntawm PEUC, peb yuav them cov nyiaj ib yam rau koj cov nyiaj tshiab los sis cov nyiaj pab ntawm PEUC.Txhua yam uas koj yuav tsum tau ua yog thov cov nyiaj pab tshiab thiab peb mam li saib xyuas qhov seem ntawd.
    • Koj tsis muaj cov nyiaj pab uas ib txwm tau nyob rau hauv Oregon, lwm lub xeev, teb chaws Canada, los sis kev pab lwm yam los ntawm lwm tsoom fwv lawm.

 3. Kuv tuaj yeem thov PEUC tau li cas thiab thov tau rau thaum twg?

  Peb tsis tuaj yeem lees koj daim ntawv thov rau PEUC kom mus txog rau thaum koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm raug siv tag lawm los sis tshwj tsis yog koj cov nyiaj thov tag sij hawm lawm. Nws muaj ob peb txoj hau kev thov rau PEUC:

  • Txheej Txheem Thov Hauv Online yog:
   • Koj cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm tau tag lawm.
   • Koj cov nyiaj pab tag lawm tab sis koj lub sij hawm hauv ib lub xyoos tseem tsis tau tag.
   • Koj thov cov nyiaj rau hauv txhua lub vij los ntawm kev siv peb li Txheej Txheem Thov Hauv Online.
 4. PEUC yuav siv ntev npaum li cas?

  Koj tuaj yeem thov cov nyiaj hauv lub vij raws li qhov ib txwm thov. Koj yuav pom ib qho kev xaiv thov cov nyiaj ntawm PEUC thaum koj xa koj daim ntawv thov cov nyiaj hauv lub vij mus thiab thaum koj cov nyiaj seem tshuav $0. Yog koj xaiv qhov kev xaiv no, koj yuav cia li raug tso nkag mus rau hauv qhov kev pab ntawm PEUC lawm. Saib xyuas kom koj thov cov nyiaj pab tsis tu ncua rau txhua lub vij.

  • Kev Rub Nkag Rau Tau Nyab Xeeb. Yog koj cov nyia thov rau cov nyiaj pab kis tsis muaj hauj lwm ua twb tag sij hawm lawm thiab koj tsim nyog rau PEUC, peb yuav xa ib tsab ntawv tuaj qhia koj paub. Tsab ntawv no yuav qhia kom koj paub tias yuav sau daim ntawv thov PEUC li cas thiab yuav rov qab pib thov koj cov nyiaj pab li cas. Koj tuaj yeem sau daim ntawv thov ua PDF thiab siv qhov rub nkag rau tau nyab xeeb daim ntawv thov mus. Koj tsis tas tos kom tau peb tsab ntawv thov es mam li thov. Daim ntawv PDF ntawm PEUC daim ntawv thov nyiaj pab hauv txhua lub vij muaj nyob rau ntawm no.
  • Xa mus. Yog koj tsim nyog rau PEUC tab sis tsis tuaj yeem nkag mus rau hauv peb qhov online, koj tuaj yeem xa koj daim ntawv thov kev pab mus.Muaj daim ntawv thov kev pab nyob rau hauv peb li Txheej Txheem Thov Nyiaj Pab Hauv Online los sis hu xov tooj rau 503-947-1563 thiab faj lus thov ib daim ntawv thov kev pab.Muabb daim ntawv thov kev pab uas sau tiav xa mus rau 866-345-1878. Nco tseg tias koj yuav tsis tau txais kev lees paub tias peb tau txais koj daim ntawv thov lawm – koj tsuas tau txais kev lees paub tias koj daim ntawv fej mus raug xa tiav lawm xwb.
  • Hu rau 1-877-FILE-4-UI (1-877-345-3484) thiab ib tug neeg yuav los pab sau daim ntawv thov ua txhua hom lus tau. Yuav tau npaj lub sij hawm tos ntev me ntsis.
 5. Qhov kev pab PEUC yuav muaj ntev npaum li cas thiaj tag?

  Ib tug neeg tsim nyog raug pab yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC ntev txog tag nrho 53 lub vij los sis kom mus txog thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021, thaum cov nyiaj pab PEUC txuas ntxiv ntawd tag. Kev faib cov vij ntawm cov nyiaj pab PEUC raug ua raws li txhua kis xws li nram qab no:

  • Hauv kis ARP, koj tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC ntev txog 18 lub vij rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 14 mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.
  • Hauv kis CAA, koj yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC ntxiv li 11 lub vij rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 mus txog rau Lub Peb Hlis Ntuj Tim 13, 2021.
  • Hauv txoj cai CARES, koj tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC ntev txog 13 lub vij rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29 mus txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.


  Koj tseem yuav tsum tau thov txhua lub vij thiaj li tau txais cov nyiaj pab txhua vij, nws zoo ib yam li koj thov rau cov UI.

 6. Kuv yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC ntau npaum li cas?

  Cov nyiaj pab ntawm PEUC yog tib co nyiaj uas koj ib txwm tau txais los ntawm cov nyiaj tsis muaj hauj lwm ua.


  Yog koj cov nyiaj pab puv sij hawm ib lub xyoos puag ncig lawm, ces nws tag sij hawm. Koj yuav tsum thov rau cov nyiaj pab tshiab thiaj li yuav tau txais cov nyiaj pab txuas mus ntxiv. Peb cov neeg ua hauj lwm yuav saib xyuas koj daim ntawv thov tshiab thiab ua raws li tsoom fwv cov lus qhia, txawm tias yuav them cov nyiaj pab los ntawm cov nyiaj pab tshiab los sis them rov qab rau ntawm PEUC.

  Koj kuj yuav tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb ntawm FPUC li $300 rau txhua lub vij uas tsim nyog rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 thiab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021, kiag thaum koj tau txais tsawg kawg $1 rau cov nyiaj pab hauv lub vij ntawd

 7. Kuv twb raug qhia tias kuv cov nyiaj pab tag sij hawm lawm. Tam sim no kuv ua dab tsi?

  Koj YUAV TSUM thov rau cov nyiaj pab tshiab. Yog koj tsis thov cov nyiaj pab tshiab, koj yuav TSIS tau txais cov nyiaj pab tshaj ntxiv. Peb yuav tsum tau saib xyuas koj cov nyiaj pab tshiab UI uas ib txwm tau los ntawd thiab yog koj cov nyiaj pab TSHIAB txhua lub vij (WBA) tau tsawg kawg $25 tsawg dua koj cov nyiaj WBA yav dhau los, ces koj yuav tau cov nyiaj pab PEUC rau tam sim no. Yog koj cov nyiaj pab tshiab WBA tsawg dua $24, peb yuav them raws li koj cov nyiaj pab tshiab rau koj.

 8. Kuv tab tom tau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm tau. Kuv kuj pus tuaj yeem tau PEUC?

  Tsis tau, PEUC tsuas muaj rau cov neeg uas lawv cov nyiaj pab Is Saws Las Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (UI) uas ib txwm tau tag lawm.

 9. Kuv puas tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC rau cov vij uas twb dhau los lawm?

  Tau tso cai them cov nyiaj PEUC rov qab rau koj li ib lub vij. Yog koj xav kom them nyiaj rov qab ntev dua ntawd, koj tuaj yeem sau rau daim ntawv foos Tiv Toj Rau Peb thiab piav qhia seb vim li cas koj thiaj tsis tuaj yeem sau koj daim ntawv thov nyiaj pab kom ncav sij hawm.

  Yog koj twb thov cov nyiaj pab hauv lub xij ncav sij hawm lawm, tab sis tseem tsis tau them cov nyiaj rau koj vim tsis yog yam uas koj tswj tau, yuav tau them tag nrho cov nyiaj pab rau cov vij uas koj tsim nyog tau ntawd rau koj. Yog koj tsis thov txhua lub vij rau thaum lub sij hawm no, thov xa tej ntaub ntawv ntawd nrog koj daim ntawv thov PEUC mus. Yuav thov rau cov vij dhau los, sau daim ntawv foos Tiv Toj Rau Peb los sis hu rau tus xov tooj 1-877-345-3484.


 10. Kuv kuj puas tsim nyog rau cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 toj ib lub vij yog kuv tseem tau cov nyiaj pab ntawm PEUC?

  Yog koj tsim nyog rau PEUC, koj kuj yuav tau txais cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 toj lub vij, uas paub tias nws yog Tsoom Fwv Cov Nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC).

  Cov nyiaj pab tshwj xeeb $300 toj ib lub vij tsuas muaj rau thaum lub sij hawm Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 thiab lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 4, 2021. Koj tsis tas yuav ua dab tsi ntxiv thiaj li yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm FPUC. Yog koj tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC rau hauv ib lub vij thaum lub sij hawm no lawm, peb kuj yuav xa cov nyiaj pab $300 ntawd tuaj rau koj.

 11. Yog kuv cov nyiaj pab ntawm PEUC tseem seem ua ntej Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 ces yuav zoo li cas?

  Yog koj cov nyiaj pab ntawm PEUC tseem seem, kav tsij thov txuas ntxiv txhua lub vij. Koj yuav tsis pom qhov tsis txaus hauv cov nyiaj pab thiab cov sij hawm tshaj ntxiv 29 lub vij uas cia li raug tso ntxiv rau hauv koj cov nyiaj pab kiag thaum peb txuas ntxiv sij hawm rau PEUC.

 12. Yog kuv raug tshem tawm ntawm Cov Nyiaj Pab Ntxiv no ua ntej Lub Kaum Ob Hlis Tim 27, 2020 lawm yuav zoo li cas? Kuv tseem puas tau txais cov nyiaj pab ntxiv 11 lub vij ntawm PEUC no?

  Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Dag Zog tau kaw Cov Nyiaj Pab Txuas Ntxiv rau thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 20, 2021 lawm. Yog koj tau txais cov nyiaj them raws EB rau lub vij kawg thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020, tseem yuav tau them nyiaj txuas ntxiv rau koj raws hauv EB kom mus txog thaum koj siv cov nyiaj pab tag los sis kom mus txog thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 20. Dhau ntawd ces koj yuav cia li pib tau txais cov sij hawm pab nyiaj ntxiv ntawm PEUC 11 lub vij ntxiv. Thaum koj siv cov nyiaj no tag, koj yuav tau txais cov sij hawm ntawm cov nyiaj pab PEUC ntxiv li 29 lub vij ntxiv.

 13. Yog kuv cov nyiaj pab hauv txhua lub vij ntawm PUA ntau dua kuv cov nyiaj pab hauv txhua lub vij ntawm PEUC, kuv puas yuav tsum tau them cov nyiaj tshaj ntawd rov qab thaum kuv tshem rov qab mus rau PEUC?

  Tsis tau, koj yuav tau them cov nyiaj tshaj ntawd rov qab tab sis koj yuav tsum raug tshem rov qab mus rau PEUC uas tau cov nyiaj pab hauv txhua lub vij tsawg dua lawm.

 14. Yog kuv tag nrho kuv ob cov nyiaj pab ntawm PEUC thiab EB tag lawm, thiab tam sim no tab tom thov cov nyiaj pab ntawm PUA nws yuav zoo li cas? Kuv tseem puas tsim nyog tau txais cov nyiaj pab ntxiv 11 lub vij ntawm PEUC no?

  Tsim nyog, yog tag nrho koj tej nyiaj pab uas ib txwm tau thiab cov nyiaj pab ntxiv tag lawm thiab tam sim no tseem tab tom thov PUA, peb yuav tshem koj rov qab mus rau qhov PEUC rau lub vij kawg ntawm Lub Ib Hlis Ntuj Tim 23. 2021, ntxiv koj cov nyiaj pab ntxiv li 29 lub vij.

 15. Yog tag nrho kuv cov nyiaj pab raug siv tag lawm yuav zoo li cas?

  Yog koj siv tag nrho koj cov nyiaj pab tag lawm (txhais tau tias koj cov nyiaj pab tag nrho lawm), koj tseem tsim nyog rau cov nyiaj pab ntawm PEUC hauv lub sij hawm 29 lub vij ntxiv nrog rau qhov ARP. Txawm li cas los xij, tsuas them koj cov nyiaj pab rov qab rau koj li ib lub vij xwb yog li yuav tsum tau thov cov nyiaj pab txhua lub vij.

 16. Kuv puas tuaj yeem xaiv nyob nrog PEUC yog kuv muaj cai rau cov nyiaj pab tshiab, tab sis kuv cov nyiaj pab tshiab hauv lub vij ho tsawg dua?

  Yog koj cov nyiaj pab tag sij hawm rau tom qab Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 lawm, thiab koj muaj cai rau cov nyiaj pab tshiab uas tsis muaj hauj lwm ua, TAB SIS koj cov nyiaj PAB tshiab hauv lub vij (WBA) tau tsawg kawg yog $25 tsawg dua koj cov nyiaj pab ntawm PEUC, ces tej zaum koj tuaj yeem nyob rau koj cov nyiaj pab ntawm PEUC kom mus txog thaum siv tag cov nyiaj pab no. Qhov no tsis yog ib qho kev xaiv tab sis yog qee yam uas peb yuav tsum tau ua.

  • PIV TXWV 1: Yog koj cov nyiaj pab hauv lub vij ntawm PEUC yog $225 thiab koj cov nyiaj pab tshiab hauv lub vij yog $175, ces koj tuaj yeem nyob nrog PEUC kom mus txog thaum koj siv cov nyiaj no tag.
  • PIV TXWV 2: Yog koj cov nyiaj pab hauv lub vij yog $225 thiab koj cov nyiaj pab tshiab hauv lub vij yog $201, ces yuav tau them cov nyiaj tshiab WBA rau koj.

  Tom qab koj thov cov nyiaj pab tshiab hauv lub vij lawm, koj yuav tsum tau thov txuas ntxiv rau hauv txhua lub vij. Peb yuav xa cov nyiaj tuaj rau koj txhua lub vij raws li yam uas siv tau rau koj kis.

 17. Yog kuv muaj cov nqi dag zog rau lwm lub xeev lawm, kuv puas tuaj yeem thov cov nyiaj tau txuas mus ntxiv rau hauv Oregon los ntawm kev thov rau lwm lub xeev?

  PEUC tsuas muaj rau koj nkaus xwb yog koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab UI uas ib txwm muaj rau hauv Oregon los sis lwm lub xeev. Yog koj twb siv koj cov nyiaj UI uas ib txwm muaj rau hauv Oregon tag lawm thiab koj muaj cai tsim nyog rau cov nyiaj pab UI uas ib txwm muaj rau lwm lub xeev, koj yuav tsis tsim nyog rau PEUC lawm. Koj yuav tsum thov cov nyiaj pab rau lwm lub xeev.

 18. Kuv yog ib tug neeg ua hauj lwm rau yus tus kheej thiab tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm uas ib txwm pab. Kuv puas tsim nyog rau PEUC?

  Yog koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm pab, koj kuj tsis tsim nyog rau PEUC thiab. Yog koj yog tug neeg ua hauj lwm rau yus tus kheej, ib tug neeg cog lus ua hauj lwm, cov neeg ua hauj lwm me ntsis rau ub rau no, los sis lwm cov neeg ua hauj lwm uas tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua uas ib txwm pab, koj yuav tsim nyog rau Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis.

 19. Kuv tus tswv num hauj lwm tau hu xov tooj rau kuv kom rov qab mus ua hauj lwm, tab sis kuv tsis kam mus lawm vim hais tias muaj teeb meem los ntawm tus kab mob COVID-19. Kuv puas tsim nyog rau PEUC?

  Yuav tsim nyog tau. Tej zawm koj yuav tsim nyog rau PEUC yog koj tsis kam lees ua ib txoj hauj lwm vim los ntawm tus kab mob OVID-19.

 20. Kuv tus tswv num hauj lwm tau hu xov tooj rau kuv kom rov qab mus ua hauj lwm, tab sis kuv tsis kam mus lawm vim hais tias kuv tau nyiaj ntau dua rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua. Kuv tseem puas tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC?

  Tsis tau, koj tsis tsim nyog rau PEUC yog koj tsis kam lees ua ib txoj hauj lwm vim hais tias koj tau nyiaj ntau rau ntawm cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua.

 21. Kuv cov nyiaj pab tsis muaj txog 26 lub vij. Kuv yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC puas tsawg lub vij?

  Koj tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm PEUC ntev txog 53 lub vij los sis kom mus txog thaum cov sij hawm ntxiv tag rau thaum lub vij kawg ntawm Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

  Qhov ARP raug tso ntxiv cov nyiaj pab 18 lub vij ntxiv rau 11 lub vij ntxiv uas raug pab los ntawm CAA. Thiab Txoj Cai CARES yeej ib txwm pab nyiaj ntawm PEUC ntev txog 13 lub vij.

 22. Yog kuv cov nyiaj ntawm PEUC tag lawm yuav tshwm sim li cas?

  Yog koj cov nyiaj ntawm PEUC tag lawm thiab koj tsis tsim nyog rau cov nyiaj pab uas ib txwm pab los sis lwm cov nyiaj txiv, koj yuav tsim nyog rau Kev Pab Nyiaj Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis.

 23. Kuv puas tuaj yeem xaiv qhov kev pab txuas ntxiv los sis qhov kev pab uas kuv xav siv ua ntej?

  Tsis tau, yuav tsum them cov nyiaj pab ua ib txwm pab ua ntej yuav them cov nyiaj pab ntawm PEUC. PEUC yuav tsum them ua ntej yuav txuav ntxiv rau lwm cov nyiaj pab.

  Tsuas yog kis uas tsis nyob rau hauv kis no nkaus xwb yog koj raug tso rau ntawm Cov Nyiaj Pab Ntxiv (Extended Benefits, EB) ua ntej Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.Yog xav paub ntau ntxiv txog qhov no, nias rau ntawm no.

 24. Kuv puas yuav tau tos ib lub vij tshiab rau cov nyiaj pab PEUC?

  Tsis tau tos, PEUC tsis tau tos ntev txog ib lub vij.

 25. Puas muaj tej qauv cai tshwj xeeb rau PEUC?

  Tsis muaj. Tag nrho cov kev cai lij choj hauv Oregon thiab tej kev cai tsim nyog rau cov nyiaj is saws las tsis muaj hauj lwm ua rau cov nyiaj pab PEUC ib yam li thov rau cov nyiaj pab uas ib txwm pab.
 26. Kuv puas yuav tsum tau thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua txuas mus ntxiv?

  Yog tam sim no koj tseem siv cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm uas ib txwm pab, kav tsij thov cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm rau txhua lub vij uas koj tsis muaj hauj lwm ua. Yog peb txiav txim tias koj tsim nyog rau cov nyiaj pab, cov nyiaj pab uas ib txwm pab los sis cov nyiaj pab txuas ntxiv, tej zaum peb yua siv qhov tsim nyog rau cov nyiaj pab rau cov vij uas koj twb thov ntawd lawm.
 27. Kuv twb tau daim ntawv thov cov nyiaj pab ntawm PEUC uas yog ib feem ntawm kuv cov nyiaj pab hauv lub vij lawm, thiab nws hais tias kuv yuav tsum rub ib daim ntawv thov kom nyab xeeb xa mus. Yog vim li cas?

  Yog koj hais qhia tias koj tau ua hauj lwm rau lwm lub xeev lawm, los sis ua hauj lwm rau tsoom fwv los sis ua tub rog, peb yuav tsum tshuaj xyuas koj daim ntawv thov ua ntej yuav sau koj daim ntawv thov PEUC. Kav tsij sau koj daim ntawv thov cov nyiaj pab hauv lub vij txuas ntxiv kom mus txog rau thaum peb txiav txim tias koj tsim nyog rau PEUC.

 28. Yuav tshwm sim dab tsi rau thaum lub sij hawm tag lawm?

  Qhov ARP tau txuas ntxiv cov nyiaj pab ntawm PEUC ntev txog 53 lub vij thiab tau kwv yees txog lub sij hawm tag sij hawm.

Kev Them Nyiaj Ntxiv (EB)

 1. Dab tsi yog Kev Them Nyiaj Ntxiv (EB)?

  Extended Benefits (EB) (Cov Nyiaj Pab Ntxiv (EB) yog ib qhov kev pab ntxiv uas tau txais kev txhawb los ntawm lub xeev cov nyiaj poob hauj lwm. Feem ntau EB them nyiaj pab ntxiv 13 lim tiam los yog 50 feem pua los yog cov liam tiam uas koj muaj cai tau txais ntawm koj daim ntawv thov UI

  Ncua sij hawm muaj kev poob hauj lwm ntau, ib tus neeg tuaj yeem tau txais ntau txog 20 lim tiam ntawm EB, los yog 80 feem pua ntawm cov lim tiam uas koj tau muaj cai rau koj cov nyiaj as sus las poob hauj lwm (UI). Qhov no xam tias yog EB Siab, los yog HEB.

  Vim yog lub xeev muaj cov neeg poob hauj lwm coob, cov neeg yuav muaj cai tau txais HEB. Cov nyiaj HEB hauv ib lub lim tiam yog sib npaug li cov nyiaj UI uas ib txwm tau txais.

  Yog tias Oregon feem pua nruab nrab Cov Neeg Poob Hauj Lwm poob qis dua 8% hauv peb lub hlis, cov neeg EB Siab yuav raug txo qis lawv cov nyiaj pab. Thaum qhov no tshwm sim, yuav tau xa ib tsab ntawv hauv chaw xa ntawv ceeb toom txog kev txo cov nyiaj.

 2. Puas yog peb tab tom siv EB lossis HEB?

  Vim tias qhov nce sai ntawm cov naj npawb ntawm daim ntawv thov xa mus, peb siv EB lub qhov rai thaum lub Tsib Hlis. Uas tso cai ntev txog 13 lub lim tiam ntawm kev them nyiaj ntxiv. Lub lim tiam uas xaus rau Lub Xya Hli 11, peb tau hloov pauv siv HEB uas tso cai ntev txog 20 lub limtiam ntawm kev them nyiaj ntxiv vim tias peb cov neeg poob haujlwm tau nce lawm. Poob hauj lwm tus nqi poob, yog li HEB xaus rau Kaum Ob Hlis 12. Pib txij Lub Kaum Ob Hlis 13, peb yuav siv EB thiab kev them nyiaj ntxiv yuav tsuas muaj txog 13 lub lis piam.

 3. Ua li cas rau kuv kev them nyiaj ntxiv tom qab Kaum Ob Hlis 12?

  Yog lub lis piam uas xaus rau Kaum Ob Hlis 12 yog koj lub lim tiam thib kaum rau EB, peb yuav them nyiaj rau koj rau lub lim tiam ntawd, ntxiv rau 3 lub lim tiam ntxiv ntawm EB (rau tag nrho 13 lub lis piam ntawm kev them nyiaj ntxiv)

  Yog lub lis piam uas xaus rau Kaum Ob Hlis 12 yog lub lim tiam kaum peb rau EB, peb yuav them nyiaj rau koj rau lub lim tiam ntawd, tab sis koj yuav tsis tau txais ntau lub lim tiam ntawm EB tom qab ntawd (rau tag nrho 13 lub lis piam ntawm kev them nyiaj ntxiv)

  Yog lub lis piam uas xaus rau Kaum Ob Hlis 12 yog koj lub lim tiam kaum tsib ntawm kev txais EB, peb yuav them nyiaj rau koj rau lub lim tiam ntawd tab sis koj yuav tsis tau txais ntau lub lim tiam ntawm EB tom qab ntawd

  Yog lub lis piam uas xaus rau Kaum Ob Hlis 12 yog koj thawj lub lim tiam uas tau txais EB, koj yuav tau txais 13 lub lim tiam ntawm EB

 4. Puas muaj ib txoj hauv kev yooj yim los tshawb pom muaj pes tsawg lub lim tiam ntxiv ntawm EB Kuv tau tawm?

  Saib lub limtiam uas koj tab tom tau rau EB los ntawm kev txheeb xyuas cov xwm txheej ntawm koj daim ntawv thov rau Online Thov Cov Txheej Txheem. Peb yuav xa ib tsab ntawv thiab xa email tuaj qhia koj tias koj li txiaj ntsig EB tau raug txo.

 5. Kuv tau txais ib daim ntawv hauv ntawv sau hais tias kuv li txiaj ntsig EB raug txo lawm. Vim li cas?

  Feem ntau, EB muab txog li 13 lossis txog 20 lub limtiam cov txiaj ntsig, nyob ntawm kev poob haujlwm thaum muaj kev them nyiaj ntxiv. Oregon qhov kev poob haujlwm tau zoo dua, yog li peb hloov ntawm HEB mus rau EB. Qhov no txhais tau tias cov sijhawm ntawm lub limtiam ntawm kev them nyiaj ntxiv tau raug muab txo rau txhua tus.

 6. Yog tias kuv muaj PUA, kuv puas tuaj yeem tau txais EB?

  Tsis tau. Feem ntau hais lus, EB tsuas yog muaj rau cov neeg uas tau txais Nyiaj Tuav Povhwm Kev Poob Haujlwm (UI) ib txwm, txawm hais tias qee tus neeg yuav tsis tsim nyog rau UI ib txwm.

 7. EB yuav muaj mus ntev npaum li cas?

  EB yuav muaj txog thaum Oregon nce mus txog 'tag nrho qhov nruab nrab kev poob haujlwm' rau lub sijhawm 3 lub hlis uas yog qis dua 6.5%. Peb yuav ceeb toom cov neeg tau txais EB hauv kev sau ntawv, thaum tsis muaj EB hauv Oregon lawm.

 8. Kuv yuav thov tau kev them nyiaj ntxiv tau li cas?

  Txhawm rau ua ntawv thov, siv rau txhua lub lim tiam xws li ib txwm muaj. Koj yuav tau txais kev sau npe tsis siv neeg yog tias koj tsim nyog. Peb kuj tseem tuaj yeem tiv tauj koj, yog li thov kaw hu-thaiv cov haujlwm ntawm koj lub xov tooj, vim tias peb tus xov tooj yuav tsis qhia koj vim peb hu los ntawm Employment Department. Peb yuav xa xov yog tias peb tiv toj tsis tau koj. Nco ntsoov tias koj lub suab xa ntawv raug teeb tsa thiab muaj chaw rau txais cov lus tshiab. Yog tias muaj teeb meem hauv kev them nyiaj, thov qhia rau peb paub los ntawm kev siv Tiv Tauj Peb daim ntawv ntawm peb lub vev xaib.

 9. Kuv nyiaj rau PEUC yog nyob rau xoom (0), tab sis kuv tsis tuaj yeem tham nrog ib tus neeg txog EB tsis tau. Kuv puas yuav tsum tos thov rau lwm lub limtiam kom tau txais txiaj ntsig kom txog thaum kuv tuaj yeem thov EB?

  Tsis tau, ua ntawv thov rau txhua lub limtiam thaum koj poob haujlwm lossis ua haujlwm ib nrab. Yog tias koj tsim nyog, peb yuav cia li rau npe koj rov qab los rau lub lim tiam thaum cov txiaj ntsig kev pab dhau los raug sab sab (qhov nyiaj tshuav yog $0).

 10. Kuv qhov txiaj ntsig tau txiav txim siab li cas?

  EB raug them rau ntawm tib tus nqi li koj li 'thov'. Koj cov txiaj ntsig ib lim tiam yog 1.25% ntawm koj cov nyiaj khwv tau tag nrho hauv lub xyoo pib. Raws li txoj cai lij choj hauv Oregon, nws yuav tsis yog tsawg dua tus nqi tsawg kawg lossis ntau dua tus lej siab tshaj uas koj tuaj yeem tau txais. Tam sim no, tus nqi them ib lim piam ib zaug yog $157 thiab qhov nyiaj ib lim piam ntau tshaj yog $673.

  Thawj xyoo yog lub sijhawm 12 lub hlis uas tau ua los ntawm thawj plaub peb hlis ntawm tsib lub hlis kawg peb hlis. Nws yog raws li hnub koj xa koj daim ntawv thov, tsis yog hnub koj poob haujlwm. Yog koj tsis tsimnyog tau txais nyiaj raws xyoo, peb yuav tshuaj xyuas koj cov ntawv thov kom saib seb koj puas tsimnyog tau nyob rau xyoo txawv.

  Peb hlis hauv daim ntawv txheeb yog lub sijhawm 3 lub hlis uas xaus rau lub Peb Hlis 31, Lub Rau Hli 30, Cuaj Hli 30 lossis Kaum Hlis 31.

 11. Kuv tsim nyog rau daim ntawv thov tshiab, tab sis kuv daim ntawv thov qub tau nyiaj ntau dua rau Weekly Benefit Amount. Kuv tuaj yeem thov EB rau kuv qhov kev thov qub?

  tsis yog hais tias koj tuaj yeem xa ntawv EB txog ntawm kev siv cai ncaj ncees xwb. yog tias koj tsis muaj cai ntawm lub kev pabcuam hauv xeev Oerlikon los sis lwm lub xeev.

 12. Kuv puas tuaj yeem xaiv ntawm Kev Them Nyiaj Ntxiv thiab Kev Pandemic Unemployment Assistance (PUA)?

  Tsis yog, muaj PUA rau koj, yog tias koj tsis tsim nyog tau txais qhov tsis tu ncua daim ntawv thov nyiaj tuav pov hwm kev poob haujlwm lossis lwm yam txuas ntxiv. PUA tas rau thaum lub Kaum Ob Hlis 26, 2020.

 13. Kuv puas muaj lub sijhawm tos tshiab ntawm EB?

  Tsis tau, EB tsis muaj lub sijhawm tos txawv.

 14. Dab tsi yuav tshwm sim yog tias kuv tag EB lawm?

  Yog koj siv EB tag nrho thiab tsis tsim nyog rau qhov kev thov tshiab hauv Oregon lossis lwm lub xeev, koj yuav tsim nyog tau txais Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Txawm tias lub kev pabcuam PUA yuav tas caij nyoog sai sai no lawm lo nyiaj peev tseem muaj tas li kom txog hnub kawg ntawm hnub tim 26/12/2020. Koj tuaj yeem ua ntawv thov nkag lub kev pabcuam no ntawm tus Website txoj cai PUA CARES ntawm peb. PUA muaj txoj kev tias yog vim li cas uas cuam tshuam txog Covid -19. uas koj yuav tsum ua kom tau. Koj yuav muaj cai tau txais yog tias koj tawm ntawm kev ua hauj lwm vim COVID-19 thiab tsis muaj cai tau txais rau tej cov nyiaj pab lwm yam ntawm kev tuav pov hwm twg rau kev poob hauj lwm.

 15. Kev nrhiav hauj lwm ntawm kuv thaum tau txais EB yog dab tsi?

  EB muaj cov cai kev nrhiav hauj lwm uas tshwj xeeb, txawm li cas los koj tuaj yeem ua raws li txoj kev qhia ntawm tus txawb thiab kev cai ntu ntawm Covid – 19 ntawm peb. Peb yuav tshaj tawm rau koj paub txog cov cai kev nrhiav hauj lwm tshiab tom qab uas cov kev cai ntu ntawm Covid – 19 tas ciaj nyoog los sis tsis muaj yuam kom siv mus ntxiv lawm.

 16. Puas yog tias muaj tej cov kev xav tau tshwj xeeb twg rau EB?

  Yog lawm os, tus neeg uas tau txais EB yuav tsum txaus siab txais txoj hauj lwm uas lawv tuaj yeem ua tau xws li them nqi raws li nom tswv hais tseg los sis siab tshaj cov txiaj ntsig leej hli tiam ntawm koj. Yog tias koj thim hauj lwm uas koj tau thov nyob raws cov cai ntawm no, koj yuav raug thim tsis pub txais txiaj ntsig kom txog thaum koj ua hauj lwm tau 4 lub hli tiam thiab laib txais nyiaj yog 4 zaug ntawm cov nyiaj koj tau txais txhua txhua 1 hli tiam ntawm koj. Kev ua hauj lwm ywj pheej yuav tsis tau qhov kev no.

 17. Kuv nyob hauv Oregon thiab tau thov ntawm no xyoo tas los, tab sis kuv koj tsis ntev los no thov siv tau nyob hauv Idaho. Kuv yuav mus thov EB qhov twg?

  Koj thov rau EB hauv lub xeev uas koj tsim koj tsis ntev los no thov siv tau. Hauv qhov xwm txheej no, koj yuav tiv toj Idaho mus thov EB.

 18. Kuv muaj daim ntawv thov rau Oregon, tabsis nyob rau lub xeev uas tsis muaj EB. Puas yog kuv tseem tuaj yeem tau txais no cov nyiaj pab?

  Cov tib neeg uas nyob rau lub xeev uas tsis muaj 'EB' tsuas yog tsim nyog tau txais ob lub lim tiam ntawm EB. Koj tsim nyog tau txais cov txiaj ntsig EB ntxiv yog tias koj lub xeev pib kev them nyiaj ntxiv yav tom ntej.

 19. Kuv tuaj yeem tau txais xov xwm li cas txog kev poob haujlwm thiab kev hloov pauv ntawm cov nyiaj poob haujlwm?

  Zwm npe rau peb hloov tshiab ntawm email ntawm https://www.unemployment.oregon.gov.

LWA

 1. Lub khoos kas Pab Cuam Rau Cov Nyiaj Nqi Ua Hauj Lwm Uas Poob Mus Lawm (Lost Wages Assistance, LWA) yog dab tsi?

  Program ntawm txoj kev pab ntawm qhov nqis zog ua raug pua tsuaj lawm (LWA) yog ib qhos kev pab ntxhawm rau ib nyuag ntus xws li yog yuav muab nyiaj ntxiv $300 txhawm rau ib lub as thiv (for a week) rau tu neeg ua tawm hauj lwm Xws li yog kev nthuav dav ntawm tus kab mob Covid-19 thiab tau txai txoj kev tsi muaj hauj lwm ua. LWA tau txai hwj chim lo ntawm tu coj hnub tim 8/8/2020.

 2. Txhua lub vij kuv yuav tau nyiaj li cas?

  Cov neeg muaj cai rau LWA yuav tau txais nyiaj ntxiv li ntawm $300 qhov siab kawg nyob rau ib vij ntawm qhov nyiaj poob hauj lwm.

 3. Yuav muaj pes tsawg vij uas them nyob rau hauv lub khoos kas no?

  Lub khoos kas LWA tuaj yeem siv txog li $44 lab los ua pob nyiaj cawm qhov teeb meem no. Lub khoos kas yog muaj rau ncua sij hawm ntawm Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020, mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020. Oregon tau pom zoo rau muab $300 them ntev txog li rau vij nrog rau cov nyiaj pab mus ntxiv rau cov neeg nyob hauv Oregon tus uas tau txais cov nyiaj pab txij thaum lub Xya Hlis Ntuj Tim 26 mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5.

 4. Leej twg thiaj muaj cai rau LWA?

  Tsis yog txhua leej tus uas sau ntawv thov rau nyiaj poob hauj lwm txawm yuav tau txais cov kev them nyiaj no. Kom muaj cai rau lub khoos kas no, koj yuav tsum:

  Tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm txhua vij ncua sij hawm Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020 mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020 thiab

  Kev qhia txog tias koj poob hauj lwm los sis poob nyiaj nqi zog ua hauj lwm tej qhov vim raug kev cuam tshuam los ntawm kab mob COVID-19. Qhov no yuav tau ua kauj ruam tshiab rau cov uas yeej ib txwm tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm los lawm, Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Yam Ti Tes Ti Taw Thaum Muaj Cov Kab Mob Sib Kis Thoob Qhov Txhia Chaw (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) thiab Cov Nyiaj Pab Txuas Mus Ntxiv (Extended Benefits, EB). Cov neeg uas tau txais Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) yuav tsis siv qhov ua ntawv lav qhia txog tus kheej vim tias lawv twb ua thaum lawv thov rau cov nyiaj pab PUA xub thawj lawm.

 5. Puas yog cov neeg yuav tau thov rau qhov LWA?

  No. Nws tsis muaj kev sib cais ntawm daim ntawv thov rau lub khoos kas LWA. Cov tib neeg uas nws muaj raws li daim ntawv lav qhia txog tus kheej yuav muaj cai ntxiv rau LWA cov nyiaj pab. Cov neeg uas tau txais cov nyiaj pab li ib txwm lawm yuav tau muaj ntawv lav txog lawv tus kheej tias poob hauj lwm, poob nyiaj nqi zog ua hauj lwm qee qhov, tsis tuaj yeem mus hauj lwm, los sis tsis tuaj yeem los ua hauj lwm tau vim kev cuam tshuam los nawm COVID-19. Qhov no yuav tau ua ib kauj ruam tshiab rau cov neeg uas yeej tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm li ib txwm lawm, PEUC thiab EB.

 6. Ua ntawv lav qhia txog tus kheej txhais li cas?

  Cov neeg uas yuav ua kom tiav qhov kev ua ntawv lav qhia txog tus kheej siv sij hawm ib zaug uas qhia tias lawv poob hauj lwm lawm, poob nyiaj nqi zog ua hauj lwm qee qhov los sis tsis tuaj yeem mus hauj lwm los sis tsis khoom mus ua hauj lwm vim kev cuam tshuam ntawm kab mob COVID.


  Cov tib neeg uas tau txais kev pom zoo rau PUA yeej ua ntawv lav qhia txog tus kheej lawm thaum lawv ua ntawv thov mus rau. PUA cov neeg thov mus rau los kuj teb cov lus nug txhua vij txog ntawm lawv qhov muaj cai rau kom cov neeg no thiaj txaus siab rau LWA txoj cai ua ntawv lav qhia txog tus kheej.

  TSEEM CEEB: Koj yuav tsum ua ntawv lav txog tus kheej tsis pub dhau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27 txhawm rau kom tau txais qhov(cov) kev them nyiaj ntxiv rau LWA!

 7. Kuv yuav mus ua ntawv lav qhia txog tus kheej nyob qhov twb rau LWA?

  Los ua ntawv lav qhia txog tus kheej, mus rau hauv Oos Lais Qhov Chaw Ua Hauj Lwm Thov Nyiaj Pab (Online Claim System, OCS) thiab nyem rau lub pob nyem hu ua "Khoos Kas Pab Nyiaj Nqi Zog Poob Hauj Lwm (Lost Wage Assistance)." Cim tseg, koj tseem yuav tau sau koj daim thov nyiaj txhua hnub mus rau cov nyiaj pab tom qab koj ua ntawv lav qhia txog tus kheej lawm. Peb LWA muaj lus qhia ib kauj ruam zuj zus los qhia koj txog kev ua ntawv lav qhia txog tus kheej hauv oos lais.

  TSEEM CEEB: Koj yuav tsum ua ntawv lav txog tus kheej tsis pub dhau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27 txhawm rau kom tau txais qhov(cov) kev them nyiaj ntxiv rau LWA.

 8. Yuav ua li cas yog tias koj tsis muaj tus PIN los sis tsis tau xa cov ntawv tuav pov hwm thov nyiaj poob hauj lwm

  Yog tias koj tsis muaj tus PIN uas ntxim li koj tsis tau sau ntawv thov nyiaj. Koj yuav tau pib sau daim ntawv thov nyiaj. Sau daim ntawv thov nyiaj ntawm nov los sis hu 877-345-3484.

 9. Kuv koom nrog nyob hauv Work Share thiab tsis muaj tus PIN. Kuv yuav ua ntawv lav qhia txog tus kheej li cas?

  Yog tias koj koom nyob hauv Work Share thiab muaj cai rau LWA, koj tsis tas ua ntawv lav qhia txog tus kheej. Koj tus tswv hauj lwm yuav ua ntawv lav rau koj.

  Kev koom nrog Work Share cov tswv hauj lwm yuav tau xa email mus rau OED_workshare@oregon.gov los ua ntawv lav tias cov neeg ua hauj lwm raug txo nyob rau cov teev sij hawm ua hauj lwm uas yog vim los ntawm COVID-19.

 10. Yuav zoo li cas yog tias tsis sau ntawv thov nyiaj tuav pov hwm poob hauj lwm? Kuv yuav sau ntawv thov cov nyiaj poob hauj lwm no ntev li cas?

  Koj yuav tau sau ntawv thov rau nyiaj tuav pov hwm poob hauj lwm thiab yuav tau thov rau cov txiaj ntsig tom qab Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020, los ua ntawv lav rau koj qhov poob hauj lwm los sis ib feem ntawm kev poob hauj lwm vim kab mob COVID-19. Sau ntawv thov hauv oos lais los sis hu 877-345-3484.

 11. Yam twg kuv yuav tau ua yog tias kuv tau txais qhov LWA cov kev them nyiaj?

  Tsuas yog sau cov ntawv thov nyiaj txhua vij raws li qhov koj tau ua los. Koj yuav raug nug txog yog tias koj poob hauj lwm, poob tej qhov nqi zog ua hauj lwm, tsis tuaj yeem mus hauj lwm, los sis tsis tuaj yeem ua hauj lwm vim raug kev cuam tshuam los ntawm COVID-19.

 12. Yuav ntev li cas mam tau nyiaj tom qab ua ntawv lav qhia txog tus kheej?

  Yog tias koj tau ua ntawv lav qhia txog tus kheej thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 koj yuav tau txais nyiaj them rau qhov LWA li nyiaj pab sai li sau tau yog tias koj muaj raws li lub khoos kas cov cai THIAB yog tias cov nyiaj muaj txhij yuav them rau koj.

 13. Puas yog LWA zoo thooj lub khoos kas uas them ntxiv $600 rau ib vij nyob rau hauv Tsab Cai Kev Pab Rau Kab Mob Khaus Laus Nas Vais Lav, Kev Pab Cawm thiab Kev Pab Fab Kev Lag Luam (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act)?

  No. Qhov nyiaj $600 rau ib vij yog muaj nyob rau hauv Tsab Cai CARES uas tag sij hawm lawm thaum xaus lub Xya Hlis Ntuj. LWA muaj cov cai uas sib txawv thiab nws muaj qhov ciam txwv pob nyiaj pab uas tau muab faib mus rau txhua lub xeev uas thov mus rau thiab tau kev pom zoo.

  Kom muaj cai rau tsoom fwv qhov nyiaj pab ntxiv txhua vij, Tsoom Fwv Lub Chaw Sawv Cev Tswj Xwm Txheej Ceev (Federal Emergency Management Agency, FEMA) thiab lub Teb Chaws Mes Kas Chav Hauj Lwm ntsig txog Neeg Ua Hauj Lwm (U.S. Department of Labor) yuav kom koj ua ntawv lav qhia txog tus kheej tsis pub dhau lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020.

 14. Puas yog nws muaj cov nyiaj pab qib qis nyob rau txhua vij uas kuv yuav tau txais los rau LWA?

  Lub khoos kas LWA yuav kom koj yuav tsum txais yam tsawg kawg cov nyiaj pab $100 nyob rau ib vij. Txij li Oregon qhov nyiaj pab qib qis txhua vij yog siab dua $100 uas yuav kom muab los ntawm LWA, qhov no tsis yog ib yam uas cov neeg nyob hauv Oregon tsim nyog hnyav siab txog.


  Nws muaj coob tus neeg uas tau txais tsawg dua $100 nyob rau ib vij raws li nyiaj tuav pov hwm pab rau kev poob hauj lwm, PUA, PEUC, los sis EB vim tias lawv qhov nyiaj pab raug txo vim kev txiav mus them rau me nyuam, them se los sis cov kev khwv tau nyiaj. Lawv tseem yuav muaj cai rau tag nrho yog $300 mus ntev li ntev tau raws li qhov lawv muaj cai tau txais tsawg dua $1 nyob hauv cov nyiaj pab tom qab cov kev muab txiav tawm.

 15. Puas yog LWA cov nyiaj them los yuav tau txiav se thiab?

  Yog. LWA cov kev them nyiaj los yeej tau them se raws li tsoom fwv kev cai lij choj, tsuas zoo ib yam li Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance, UI) li ib t xwm los sis PUA cov nyiaj pab. Yog tias koj muaj se uas raug tswj tseg los ntawm lwm cov nyiaj pab, lawv yuav tswj tseg los ntawm LWA cov nyiaj pab.

 16. Yog tias kuv yeej tau txais nyiaj them rau kuv cov nyiaj pab lawm txij li thaum Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020, mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020 kuv puas yuav tau txais nyiaj pab LWA them rov qab rau yav tag?

  Yog. LWA yog kev them rov qab rau cov neeg thov mus tus uas muaj cai tau txais pib txij li lub vij ntawm Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020. Txawm li cas los, yog tias koj poob hauj lwm tom qab lub vij ntawm Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020 koj tsuas yuav tau txais LWA rau cov vij uas koj muaj cai tau txais rau cov nyiaj poob hauj lwm thiab muaj raws li LWA cov cai tsim nyog tau txais.

 17. Yog tias Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ntiav Ua Hauj Lwm txiav txim tias kuv muaj cai rau ua ntej lub vij ntawm kev poob hauj lwm tom qab LWA lub khoos kas xaus, puas yog LWA cov kev them nyiaj tau them rau lub vij ntawd?

  Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ntiav Ua Hauj Lwm tuaj yeem them rau cov nyiaj pab no rau txhua tus uas muaj ntawv lav qhia ua ntej Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 mus ntev li ntev tau uas cov nyiaj pab muaj los sis mus txog Lub Peb Hlis Ntuj Tim 27, 2021.

 18. Kuv nyuam qhuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom tias kuv yuav tau ua ntawv lav qhia txog kuv tus kheej rau Lub Khoos Kas Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm. Puas yog txhua leej tau txais qhov no

  Tsis yog. PUA cov neeg qhua yuav tsis tau txais daim ntawv ceeb toom vim tias lawv ua ntawv lav tias lawv raug kev cuam tshuam los ntawm kab mob COVID-19 thaum lawv thov cov nyiaj pab txhua vij.

 19. Kuv nyuam qhuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom tias kuv yuav tau ua ntawv lav qhia txog kuv tus kheej rau Lub Khoos Kas Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm. Kuv twb ua lawm, puas yog kuv yuav tau ua ntawv lav qhia txog kuv tus kheej dua?

  Tsis yog. Koj tsuas ua ntawv lav qhia txog tus kheej ib zaug xwb. Cov kev ceeb toom no yuav xa mus rau cov neeg thov nyiaj pab nyob hauv Oregon tus uas tseem tsis tau ua ntawv lav qhia txog tus kheej. Nws muaj ib lub hwv tsam uas koj yuav tau ua ntawv lav qhia txog tus kheej ncua sij hawm qhov kev ceeb toom uas tau muab xa mus rau koj lawm thiab koj tau txais nws lawm.

 20. Yuav ua li cas yog tias kuv tau txais LWA cov nyiaj pab tab sis xaus rau qhov tsis muaj cai?

  Yog tias koj tau txais cov nyiaj them los ntawm Lub Khoos Kas Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) thiab tsis muaj cai tau txais, koj yuav tau los them rov qab rau cov nyiaj pab mus rau Oregon Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ntiav Ua Hauj Lwm.


  Koj tuaj yeem them rov qab cov nyiaj pab hauv oos lais los ntawm kev xaiv rau Lub Phiaj Xwm Them Nyiaj (Make a Payment) txoj hauv kev xaiv nyob hauv Kev Ua Hauj Lwm Thov Nyiaj Hauv Oos Lais los sis los ntawm kev xa tshev nyiaj. Thov xa koj daim tshev nyiaj mus rau LWA-Oregon Employment Department, suav nrog rau koj tus nab npawb txheeb txog tus neeg qhua (Customer Identification Number, CID) thiab sau LWA nyob rau hauv daim ntawv ceeb toom ntawm koj daim tshev nyiaj. Xa koj daim tshev nyiaj ntiag tug mus rau

  LWA – Oregon Employment Department
  PO BOX 5307
  Portland, OR 97228-5307


  Yog tias koj tau txais LWA cov nyiaj pab los ntawm daim tshev nyiaj ntawv thiab tseem muaj cov tshev nyiaj uas peb ua rau koj, koj tuaj yeem xa cov tshev nyiaj mus rau:

  Oregon Employment Department

  PO Box 14130

  Salem OR 97309

 21. Yuav ua li cas yog tias kuv tsis ua ntawv lav qhia txog tus kheej rau LWA?

  FEMA thiab Teb Chaws Mes Kas Chav Hauj Lwm ntsig txog Neeg Ua Hauj Lwm (U.S. Department of Labor) yuav kom txhua leej uas ua ntawv lav qhia txog tus kheej rau LWA tsis pub dhau Lub Kaum ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 kom tau txais tsoom fwv li nyiaj pab ntxiv txhua vij. Yog tias koj TSIS tau mus ua ntawv lav qhia txog tus kheej tab sis tau thov rau cov nyiaj pab Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm ncua sij hawm Lub Xya Hlis Ntuj Tim 26, 2020 thiab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020 koj yuav tsis muaj cai rau cov kev them nyiaj ntxiv $300.

BWYW

 1. Kuv hnov tias tau muaj kev hloov pauv mus rau lub khoos kas Cov Txiaj Ntsig Thaum Koj Tos (Benefits While You Wait, BWYW). Tau muaj dab tsi tshwm sim?

  Teb Chaws Mes Kas Chav Hauj Lwm ntsig txog Neeg Ua Hauj Lwm (U.S. Department of Labor) tau qhia rau Oregon Chav Hauj Lwm Txais Neeg Ua Hauj Lwm uas peb tsis tuaj yeem ua tau peb lub BWYW raws li kev nthuav dav uas peb tab tom ua.

 2. Kuv tseem tsis tau txais cov txiaj ntsig dab tsi li tab sis kuv tau txais lus qhia los ntawm Oregon Chav Hauj Lwm Txais Neeg Ua Hauj Lwm tias kuv muaj cai tau txais BWYW.

  Kuv thov txim uas koj tau txais lus qhia tias koj muaj cai rau lub khoos kas no. Thaum uas cov ntaub ntawv koj tau muab yog qhov tseeb nyob rau lub sij hawm hnub tim 13 Lub Kaum Hlis Ntuj, teb chaw Mes Kas Chav Hauj Lwm ntsig txog Neeg Ua Hauj Lwm tau qhia rau peb kom los xaus lub khoos kas. Yam tsis muaj hmoo peb tsis tuaj yeem lis koj daim ntawv thov rau BWYW.

 3. Puas yog BWYW tseem yuav rov qab los dua?

  Tsis. Peb tsis ntseeg tias Teb Chaw Mes Kas Chav Hauj Lwm ntsig txog Neeg Ua Hauj Lwm yuav hloov tau lawv li lus qhia.

 4. Yog tias kuv tau txais BWYW tam sim no cov txiaj ntsig yuav raug nres nrog rau qhov lus qhia los ntawm Teb Chaws Mes Kas Chav Hauj Lwm ntsig txog Neeg Ua Hauj Lwm puas yog?

  Tsis. Yog tias peb twb tau them koj cov txiaj ntsig lawm, peb yeej ua tau li ntawd mus. Hais ua lwm lo lus, qhov lus qhia txwv txoj hauv kev uas peb siv BWYW los them rau tib neeg cov txiaj ntsig tom qab Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 13. Nws yuav tsis cuam tshuam cov uas twb yeej tau txais cov txiaj ntsig nyob rau hauv BWYW.

 5. Leej twg tuaj yeem tau txais BWYW tam sim no nrog rau qhov lus qhia tshiab los ntawm Teb Chaws Mes Kas Chav Hauj Lwm ntawm Neeg Ua Hauj Lwm?

  Koj tuaj yeem tau txais BWYW yog tias koj nyob rau hauv qib "thov nyiaj txuas mus". Qhov ntawd txhais tias peb tab tom them koj cov txiaj ntsig tab sis koj cov kev thov nyiaj rov qab raug nres lawm vim tias peb muaj ib qho lus nug. Peb tau pib tshab xyuas cov ntawv thov nyiaj rov qab nyob rau hauv qhov qib "thov nyiaj txuas mus" thiab mam li hu koj yog tias peb xav tau ntaub ntawv ntxiv.

 6. Yuav ua li cas yog tias koj pom tias kuv tsis muaj cai rau BWYW thiab kuv tau txais cov nyiaj them lawm?

  Yog koj pom tias tsis muaj cai rau tsis hais Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance, UI) los sis lwm lub khoos kas pab txiaj ntsig thiab koj tau txais cov txiaj ntsig ntawm BWYW, nws yuav yog qhov kev them nyiaj tshaj. Peb muaj cai hais kom yuav tau them rov qab rau cov txiaj ntsig no.

Kev Pov hwm Kev Poob Hauj lwm (UI) Cov Lus Nug Raws Li Ncua Dav

 1. Yuav ntev npaum cas kuv thiaj tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm?

  Ua ntej COVID-19, koj tuaj yeem tau txais nce txog 26 vij rau ib lub xyoo ntawm cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm. Tam sim no, vim tias yog Tsab Cai CARES, koj thiaj tuaj yeem tau txais PEUC cov nyiaj pab 13 vij ntxiv. Vim kev poob hauj lwm coob, kuj tseem muaj lwm cov nyiaj pab ntau tuaj ntxiv, yog li ntawd ntau leej neeg tej zaum yuav tuaj yeem tau txais nce txog 59 vij yog tias lawv muaj cai tau txais txhua vij.

 2. Kuv yuav tau txais nyiaj ntau npaum li cas nyob rau cov yiaj pab rau kev poob hauj lwm ib vij ib zaug?

  Cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm yog 1.25% ntawm tus neeg ua hauj lwm cov nyiaj khwv tau los ntawm lub ncua sij hawm 12 lub hli. Piv txwv, tus neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj $12.50 rau ib teev, kev ua hauj lwm rau 40 teev rau ib vij rau lub xyoo tas los yuav tau txais $325 rau ib vij nyob rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Qhov kev them nyiaj cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm qib qis tshaj nplaws yog $151 rau ib vij. Qhov nyiaj qib siab tshaj plaws yog $648 rau ib vij. (Rau cov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug tshiab uas tau xa thaum Lub Rau Hli Ntuj Tim 28 los sis tom qab ntawd, qib qis tshaj nplaws yog $157 thiab qib siab tshaj nplaws yog $673).

  Qhov nyiaj pab ib vij ib zaug ntawm PUA yog tau xam zoo tib yam nkaus cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm, tab sis PUA muaj kev them nyiaj qib qis tshaj plaws siab zog. Qhov nyiaj pab qib qis tshaj plaws ntawm PUA yog $205 rau ib vij. Qhov nyiaj qib siab tshaj plaws yog $648 rau ib vij.

  Nrog rau Tsab Cai CARES, txhua tus neeg tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm nyob rau ib lub vij kuj tau txais qhov nyiaj ntxiv $600 rau lub vij ntawd. Qhov kev thov no tsuas yog thov tau rau lub ncua sij hawm Lub Peb Hli Ntuj Tim 29, 2020 txog Lub Xya Hli Ntuj Tim 25, 2020.

 3. Kuv tau txais ib daim ntawv ceeb toom txog cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm uas kuv tsis tau xa rau. kev xav tias qee leej neeg nyiag kuv cov ntaub qhia txog tus kheej txhawm rau los thov cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Kuv yuav ua dab tsi?

  Cov neeg tub sab uas tab tom siv cov txiaj ntsig ntawm kev sib kis khaus laus nas vais lav los xa cov kev thov nyiaj rov qab rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm uas siv cov npe thiab cov ntaub ntawv ntiag tug ntawm cov neeg uas tsis tau xa cov kev thov nyiaj rov qab. Cov neeg nyob hauv Oregon kawm paub txog qhov kev dag ntxias thaum lawv tau txais daim ntawv ceeb toom los ntawm lub chaw ua hauj lwm hauv lub xeev los sis lawv tus tswv hauj lwm txog cov nyiaj pab rau kev poob hau lwm txog lawv cov ntawv thov uas tau xav tias yuav tau txais cov nyiaj pab.

  Yog tias cov tshwm sim no raug rau koj, nws txhais tau tias qee leej neeg tab tom ua txaum cais uas siv koj cov ntaub ntawv ntiag tug, xam nrog cov zoo li koj tus nab npawb Social Security thiab hnub yug. Nws yog qhov tseem ceeb rau koj los ua kev nqi tes kom sai. Muaj plaub khauj raum uas koj tuaj yeem siv los pab koj pov thaiv koj cov nyiaj thiab koj li khes div:

  1. Tshaj tawm qhov kev dag ntxias rau Oregon Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm hauv online ntawm www.workinginoregon.org.
  2. Qhia tus neeg tub sab rau koj tus tswv hauj lwm.
  3. Mus saib www.IdentityTheft.gov txhawm rau los tshaj tawm tus neeg tub sab rau FTC thiab tau txais kev pab nrog rau cov kauj ruam ua kom tau rov qab uas tseem ceeb tom ntej. Qhov no xam nrog kev tso pub dawb, ceeb toom kev dag ntxias ib lub xyoos txog koj li khes div, kev tau txais koj cov kev tshaj tawm txog khes div pub dawb, thiab kaw tej cov as khauj dag ntxias twg uas tau qhib nyob rau koj lub npe. IdentityTheft.gov los kuj yuav pab koj uas kev ceeb toom txog kev dag ntxias ntxiv yam tsis xam nqi los sis tsis pub kom muaj nuj nqis rau koj kev tshaj tawm txog nuj nqis. Cov nov ua rau nws nyuaj tshaj qub rau tus neeg nyiag cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej los qhib cov as khauj tshiab nyob rau koj lub npe.
  4. Tshab xyuas koj cov kev tshaj tawm txog khes div tas li. Rau lub xyoo tom ntej, koj tuaj yeem ntsuam xyuas koj cov kev tshaj tawm rau cov yuam kev txhua vij pub dawb los ntawm www.AnnualCreditReport.com.

  Koj yuav tsum tau paub ob peb yam tseem ceeb ntxiv:

  Yog tias tus neeg dag ntxias tau ua tiav nyob rau kev tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm, lawv tau tso nyiaj raws li ib txwm mus rau cov as khauj uas tus neeg dag ntxias tswj. Tab sis qee zaus cov kev them nyiaj tau xa mus rau tus neeg tiag tus kas khauj dhau ntawm. Yog qhov no tshwm sim rau koj, cov neeg dag ntxias yuav hu xov tooj, sau ntaw, los sis email txhawm rau sim ua kom koj xa qhov nyiaj mus rau lawv. Lawv ua txuj yog Oregon Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm thiab hais txog qhov nyiaj uas tau xa los ntawm kev ua yuam kev. Qhov no yog hu ua qhov “nyiaj dag ntxias.”

  Yog tias koj tau txais cov nyiaj pab uas koj tsis tau thov dua li, tshaj tawm nws mus rau Oregon Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm paub. Tsis txhob teb cov xov tooj hu, cov email, cov ntawv sau-kaw suab, los sis cov ntawv-kaw suab nyob rau cov vev xaib sib txuas lus saum huab cua uas qhia los xa nyiaj raws tuam txhab, xav nyiaj ntsuab, los sis. Oregon Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm yuav tsis lam nug kom koj rov los them nyiaj rau txoj hauv kev ntawd, thiab lawv yuav tsis lam nug txog koj cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm cov vev xaib sib tham saum huab cua. Tej tug neeg twg qhia koj los ua tej yam zoo li ntawd cev yog tus neeg dag ntxias. Txhua lub sij hawm.

  Rau kev paub ntxiv nyob rau kev dag thiab ntxias uas tau cuam tshuam txog lub sij hawm muaj xwm txeej COVID-19, saib www.oregonconsumer.gov/COVID-19.

 4. Kuv tau txais lwm tus neeg cov kev ntsuam xyuas UI nyob rau hauv kev xa ntawv thiab lawv tsis nyob ntawm no mus ntxiv lawm. Kuv yuav dab tsis nrog cov ntsuam xyuas?

  Thov xa cov kev ntsuam xyuas rov qab los rau peb (koj yuav tsum tau los them tus nqis ntaus thwj) ntawm PO Box 14135, Salem, OR 97309-5068. Los sis koj tuaj yeem xa mus rau ntawm lub chaw WorkSource hauv zos. Tuaj yeem nrhiav tau lub chaw WorkSource cov chaw nyob rau ntawm no: worksourceoregon.org/Centers.html

 5. Kuv tau hnov tias nom tswv los sis Tus Tswv Lub Nroog Brown tau zam lub vij tos. Qhov ntawd yog txhais li cas rau kuv?

  Uas ntej COVID-19, lub xeev txoj kev cai lij choj xav kom koj ib vij ntawm kev poob hauj lwm ua ntej koj tuaj yeem pib tau kev txais tej cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm twg. Qhov no yog tau hu ua lub vij tos. Koj tseem yuav tau xa qhov kev thov nyiaj rov qab lub vij ntawd.

  Cov kev cai uas tau hloov pauv tsis ntev los no thiab tam sim no cov xeev tuaj yeem zam lub vij tos yog li ntawd tib neeg tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab sai zog ib vij. Peb tab tom ua hauj lwm nyob rau kev hloov kho dua tshiab qhov no txhawm rau peb cov qhos phis tawj. Tsis muaj hmoo, peb cia siab tias nws siv ntau lub hli. Thaum peb ua qhov kev hloov kho dua tshiab, peb yuav xa cov nyiaj pab uas yog qhov peb tshuav koj nqi rau koj rau lub vij xub thawj ntawd. Peb yuav tso tawm qhov kev hloov kho dua tshiab kom sai li sai tau rau ntawm no raws li peb muaj.

 6. Kuv qhov lus nug tsis tau muaj lus nyob rau ntawm no. Kuv yuav tuaj yeem ua tau dab tsi?

  Sim peb Lub Chaw Muaj Ntaub Ntawv phej. Yog tias koj tsis pom yam uas koj tab tom nrhiav rau ntawm no, thov nug koj qhov lus nug nyob rau peb phej Fev Xis Npuv. Peb tab tom ntsuam xyuas cov veb xaib sib thaum saum haub cua yam tsis tu ncua, thiab ntxiv cov lus nug uas nquag nug uas peb pom nyom ntawm no rau phej no.

Cov Tswv Lag Luam

 1. Txoj Kev Npaj Tiv Thaiv Them Nyiaj (PPP) yog dab tsi?

  Txoj Hauj Lwm Tiv Thaiv Kev Them Nyiaj Tshev (The Paycheck Protection Program, PPP) raug sib tham dhau mus ntawm Tsoom Fwv Congress lawm raws li yog ib feem ntawm Txoj Cai CARES. Thaum nws los txog rau ntawm PPP thiab cov nyiaj issalas tsis muaj hauj lwm ua rau cov tswv num hauj lwm los sis cov neeg ua hauj lwm, nws tsis ib yam uas siv tau haum txhua yam. Cov Nqe Lus Keev Nug hauv qab no yog ib qho kev qhia pab ua kom koj nkag siab thaum koj yuav tsum tau hais qhia PPP cov nyiaj ua cov nyiaj khwv tau los.

 2. Yog kuv tau txais ib qho nyiaj qiv txais PPP, kuv kuj tseem puas tuaj yeem tau cov nyiaj issalas tsis muaj hauj lwm ua?

  Nws nce raws. Ib qho nyiaj qiv txais PPP zoo ib yam li lwm cov nyiaj qiv txais. Kev tau txais ib co nyiaj qiv txais tsis cheem koj tau kom txhob tau txais Cov Nyiaj Issalas Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (UI) los sis cov nyiaj Pab Rau Kis Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Vim Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA). Yog koj siv cov nyiaj qiv txais PPP los them koj tus kheej, ces cov nyiaj uas koj them rau koj tus kheej yog raug xam tias yog cov nyiaj khwv tau los, ib yam nkaus li yog cov nyiaj PPP tsis raug siv.

  Yog koj siv cov nyiaj qiv txais PPP them rau cov nqi ua lag luam (xws li xauj koj lub chaw lag luam, tej khoom siv hauv chav lis hauj lwm, tej khoom los sis kev nthuav tawm rau koj txoj lag luam, thiab lwm yam nqi), qhov ntawd tsis xam tias yog kev them rau koj tus kheej.Yog koj siv cov nyiaj qiv txais PPP them cov nqi tsis yog lag luam, xws li kev them rau koj tus kheej lub tsheb, tej khoom noj haus los sis tej nqi zoo sib xws li no, tag nrho cov nqi them uas raug xam rau koj no yog cov yuav tau hais qhia.

  Yog koj tab tom siv koj cov nyiaj qiv txais PPP them rau koj tus kheej tej nqis siv nyiaj, nqe lus teb tias tsim nyog‘yog’ces koj tuaj yeem tau txais cov nyiaj issalas tsis muaj hauj lwm ua. Nws yeej tseem‘yog’tsuav koj tsis tau tshaj koj cov nyiaj pab hauv txhua lub vij xwb. Piv txwv li, yog koj cov nyiaj pab hauv txhua lub vij yog $300 thiab koj khwv tau $301 toj ib lub vij lawm, koj yuav tsis tau cov nyiaj ntawm lub vij ntawd.

 3. Kuv ua hauj lwm rau kuv tus kheej thiab kuv muaj ib daim ntawv thov PUA. Kuv puas yuav tsum hais qhia cov nyiaj pab uas kuv tau txais los ntawm kuv cov nyiaj qiv txais PPP rau ntawm kuv daim ntawv thov cov nyiaj hauv lub vij?

  Nws nce raws.Yog koj tau tsiv Paycheck Protection Program (PPP) cov nyiaj pab tsuas them cov nqi siv ua lag luam xwb ces koj tsis tas yuav tsum hais qhia tej ntawd rau ntawm koj daim ntawv thov hauv lub vij.

  Yog PPP cov nyiaj pab raug siv rau yus tus kheej, los sis yuav tau them rau koj tus kheej, ces koj yuav tsum tau hais qhia tej ntawd ua cov nyiaj khwv tau los rau hauv lub vij uas koj siv tej ntawd. Tej yam ua piv txwv ntawm tus kheej siv muaj xws li tej khoom noj, nqi xauj tsev los sis nqi them yuav tsev, nqi them tsheb, thiab nqi hluav taws xob ub no.

 4. Koj puas yuav tsum tau hais qhia cov nyiaj tau los ntawm PPP uas tshaj lub sij hawm ntawm cov vij/cov hlis los sis rau thaum tib lub sij hawm?

  Qhov ntawd nce raws thaum koj siv koj cov nyiaj ntawm PPP. Cov nyiaj uas tau hais qhia thaum koj siv yuav tsum yog siv them rau koj tus kheej los sis siv them rau tej nuj nqi uas tsis yog siv rau txoj lag luam. Piv txwv, yog koj tau them ib co nyiaj tag nrho rau koj tus kheej ua nqi dag zog, koj yuav tsum hais qhia tag nrho cov nyiaj them ntawd rau hauv lub vij uas koj tau them tau rau koj tus kheej.Yog koj them rau koj tus kheej ua nyiaj hli los ntawm siv cov nyiaj ntawm PPP, yuav tsum hais qhia cov nyiaj hli uas koj them ua vij rau koj tus kheej txhua lub vij uas koj tau them ntawd. Yog koj xa qee cov nyiaj ntawm PPP txhua lub vij nkag rau koj tus kheej tus as qhauj, ces koj yuav tsum hais qhia tej nyiaj uas raug xa txhua lub vij thaum koj thov cov nyiaj pab.

 5. Kuv tsis tau hais qhia kuv qhov Paycheck Protection Program (PPP)cov nyiaj qiv txais ua cov nyiaj khwv tau los rau hauv kuv txhua lub vij txhawm tias kuv twb them rau kuv tus kheej lawm los xij, los sis kuv tau hais qhia tej ntawd tsis raug los xij. Kuv

  Koj yuav tsum kho cov nyiaj them hauv txhua lub vij kom raug rau thaum koj them rau koj tus kheej los sis tau siv PPP cov nyiaj siv rau yus tus kheej. Xa ib cov nyiaj uas raug hloo kho rau koj cov nyiaj pab hauv txhua lub vij los ntawm kev siv Daim Ntawv Foos Kho Cov Nyiaj Khwv Tau Los Tag Nrho rau ntawm unemployment.oregon.gov.Yog koj muaj cai tau txais cov nyiaj pab tsawg dua, peb yuav ceeb toom rau koj txog cov nyiaj uas tau them tshaj ntawd.Koj yuav tsum tau them cov nyiaj uas them tshaj ntawd rov qab. Yog koj muaj cai tau txais cov nyiaj pab ntau ntxiv, peb yuav them cov nyiaj tshaj ntawd ntxiv rau koj. .

 6. Kuv raug them cov nyiaj PUA tshaj lawm, tab sis kuv tseem tab tom ntsib teeb meem txog kev tswj kuv txoj lag luam kom mus tau. Kuv yuav tau them cov nyiaj uas tau them tshaj rau kuv ntawd rov qab ntev npaum li cas?

  Thaum lub sij hawm muaj tus kab mob sib kis no, peb tab tom tham txog feem zoo ntawm tej kev xaiv dav dav thiab kev txo kom them cov nyiaj uas tau them tshaj ntawd maj mam ib qho zuj zus. Thaum muaj ib cov nyiaj pab them tshaj, peb muaj cai los hais kom them tej nyiaj them tshaj ntawd rov qab.Yog cov nyiaj uas tau them tshaj ntawd tsis yog vim los ntawm koj, peb ib txwm 'npaj' tias yog cov nuj nqi uas koj yuav tsum tau them rov qab los ntawm kev txo koj nyiaj tshuav nuj nqis rau cov cov nyiaj pab yav tom ntej. Rau lwm lub laj thawj uas tau them nyiaj tshaj, muaj lwm cov ntaub ntawv suav sau. Peb ib txwm npaj cov kev npaj them kom muaj kev cuam tshuam tsawg tshaj plaws rau cov neeg txais cov nyiaj pab. Peb tau tshaj tawm Cov Nqe Lus Keev Nug txog kev them cov nqi tshaj rau ntawm peb lub website.

 7. Yog kuv tus tswv num them ku nrog cov nyiaj PPP, kuv tseem puas tau txais cov nyiaj pab tsis muaj hauj lwm ua rau lub vij ntawd?

  Nws nce raws. Koj cov nyiaj them yuav zoo ib yam txawm tias tus tswv num yuav hauj lwm yuav siv PPP cov nyiaj, los sis lwm cov nyiaj them rau koj los xij. Yog tau them koj cov nyiaj pab hauv lub vij tshaj rau koj (piv txwv, koj cov nyiaj pab yog $300 thiab koj tus tswv num them koj yog $301, ces txhais tsis tau. Yog koj tus tswv num them koj $200 thiab koj cov nyiaj pab yog $300, koj yuav tau txais cov nyiaj pab tsis muaj hauj lwm ua rau lub vij no, txawm tias koj cov nyiaj tau los rau qee kis yuav tsawg dua cov nyiaj uas koj tau txais rau lub vij ntawd los xij.

 8. Kuv muaj cov nyiaj pab ntawm UI los sis PUA thiab kuv tsis yog tus neeg ua hauj lwm rau yus tus kheej. Kuv tau txais ib co nyiaj pab los ntawm kuv tus tswv num raws hauv lawv qhov Paycheck Protection Program cov nyiaj qiv txais rau cov vij uas kuv tau thov. Kuv puas yuav tsum tau hloov kuv cov ntaub ntawv ua pov thawj rau txhua lub vij thiab puas yuav hais qhia cov nyiaj them no ua cov nyiaj tau los?

  Tsis tas ua. Qhov no yog kev them cov nyiaj rov qab thiab koj tsis tas yuav tau hais rau cov vij uas twb tau thov nyiaj lawm.

 9. Kuv muaj cov nyiaj pab ntawm UI los sis PUA thiab kuv tsis yog tus neeg ua hauj lwm rau yus tus kheej. Kuv tau txais ib co nyiaj pab los ntawm kuv tus tswv num raws hauv lawv qhov Paycheck Protection Program (PPP)cov nyiaj qiv txais rau lub vij no.Vim kuv tsis tau thov kuv cov nyiaj hauv lub vij ntawd tiam sis kuv puas yuav tsum tau hais qhia qhov nyiaj tau los no?

  Yuav tsum hais qhia. Yuav tsum tau hais qhia qhov no uas cov nyiaj tau los thaum koj thov cov nyiaj hauv lub vij.

Rau Cov Tswv Hauj Lwm

Cov Lus Nug thiab Cov Lus Teb Txog TUS TSWV HAUJ LWM

 1. Yuav muaj dab tsi yog tias kuv yuav tsum txhob txais neeg los sis kaw kuv txoj lag luam ib ncua sij hawm vim cov teeb tau cuam tshuam txog kab mob COVID-19?

  Cov neeg ua hauj lwm ntawd tej zaum yuav tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab ntawm Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm. UI cov nyiaj pab tej zaum yuav muaj rau cov neeg ntawd uas tab tom nyob rau kev kaw ua hauj lwm ib ncua sij hawm. Cov nyiaj pab nov yuav tshwm sim rau cov neeg thov nyiaj rov qab uas tus tswv hauj lwm cheem kev ua hauj lwm rau ib lub ncua sij hawm luv, xws li kev tu kom huv tom qab nphav tau khaus laus nas vais lav, los sis los ntawm nom tswv cov kev xav tau. Cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem tau txais UI cov nyiaj pab, thiab tsis txhob mus nrhiav ua hauj lwm ua nrog lwm cov tswv hauj lwm. Lawv yuav tsum tau mus ua hauj lwm, nyob rau kev txuas lus nrog koj raws li lawv tus neeg ua hauj lwm, thiab tau muaj rau kev ua hauj lwm thaum koj hu rau lawv kom rov qab mus ua txoj hauj lwm.

 2. Kuv xav muab kuv cov neeg ua hauj lwm cheem. Puas yog tias yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau lawv cov nyiaj pab ntawm Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm?

  Tsis Yog. Nyiaj them rau kev tso hauj lwm tsis tau xam tias yog qhov nyiaj khwv tau los. Nws tsis tau tshaj ntawm nyob rau hauv qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug rau cov nyiaj pab.

 3. Puas yog kuv tuaj yeem tau txais nyiaj pab yog tias kuv yog tus neeg ua hauj lwm rau tus kheej, ua hauj lwm muaj kev cog lus, los sis tus neeg ua hauj lwm muaj kev ywj pheej?

  Yog. Tsab Cai CARES tau tsim lub khoos kas pab nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis (PUA) tshiab rau cov neeg uas tsis tuaj yeem tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm, zoo ib yam li tau ua hauj lwm rau tus kheej, muaj kev sib cog lus, thiab qee cov neeg ua hauj lwm muaj kev ywj pheej. Koj tuaj yeem xa koj cov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug thiab ib vij iv zaug, thiab nrhiav cov ntaub ntawv thov thiab cov lus qhia tswv yim ntawm no

 4. Yuav ua li cas Tsab Cai CARES pab cov khoom haum uas tsis muaj nyiaj paj tshab, cov haiv neeg, thiab cov nom tswv hauv zos?

  Tsab Cai CARES muab tsoom fwv pob peev nyiaj pab los pab them rau ib nrab ntawm cov nqi them rov qab cov nyiaj pab. Cov neeg ua hauj lwm rau cov koom haum no muaj cai tau txais rau Tsoom Fwv Li Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis $600 ib vij ib zaug.

 5. Kuv tau txais qhov nyiaj qiv los ntawm lub Khoos Kas Pov Thaiv Nyiaj Hli (PPP) tab sis kuv muaj teeb meem txog txhua tus ntawm kuv cov neeg ua hauj lwm uas rov qab mus ua hauj lwm. Kuv yuav ua dab tsi?

  Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm tsis tuaj yeem los muab lus qhia tswv yim rau tib neeg txog lub Khoos Kas Pov Thaiv Nyiaj Hli. Thov txuas lus nrog lub Chaw Tuav Tswj Lag Luam Me rau cov lus qhia tswv yim ntawm sba.gov.

  Lub khoos kas PPP yuav tsis muaj feem cuam tshuam rau tus tib neeg qhov kev muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Cov feem xyuas uas muaj kev cuam tshuam cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm xam nrog yog tias txoj lag luam tuaj yeem ua tau hauj lwm raws li tus neeg kav tswj thiab cov lus qhia tswv yim txog zej tsoom li kev nyab xeeb, cov nyiaj khwv tau los uas lawv muaj thaum rov qab mus ua hauj lwm, thiab muaj cov xwm txheej uas tau cuam tshuam txog COVID-19 uas yuav tau pov thaiv rau kev rov qab mus ua hauj lwm.

 6. Kuv cov se puas yuav raug nce yog tias cov neeg hauv Oregon muaj kev phim rau thiab tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ntxiv?

  Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm cov se yog tau teeb ib xyoos ib zaug. Qhov kev txiav txim tom ntej no tshwm sim nyob rau Lub Kaum Ib Hli Ntuj ntawm lub xyoo no rau daim zwj qhia hnub tim xyoo 2021. Oregon Li Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm cov se yog tau teeb ntawm ib ntawm yim cov se (los sis cov kev teem caij) saib raws li qib ntawm cov nyiaj peev uas muaj kev ntseeg siab tias pob peev tseem txaus them thiab tuaj yeem thov txuas mus ntxiv rau cov nyiaj pab rau cov neeg tau poob hauj lwm ntawd los ntawm kev tsis muaj kev lav txog lawv tus kheej.

  Tus qauv se no tau muaj los tau ntau caum xyoo, thiab tau muab rau cov neeg ua hauj lwm, cov lag luam, thiab cov zej zog nyob rau hauv Oregon yam zoo nyob rau txhua cov yam ntxwv txog kev lag luam txij thaum ntawd los – los ntawm kev muab cov nyiaj pab thiab kev ruaj khov ob yam tib si. Thaum muaj ntau cov feem xyuas uas tau cuam tshuam nyob rau hauv tus qauv uas raug raws cai uas txaiv txim txog tus tswv hauj lwm cov se ntawm UI, nyob rau qhov no Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm tsis txhob ntaus nqi txog kev hloov pauv kev teem caij txog Se tam sim ntawd los sis ua qhov tseem ceeb.

 7. Kuv tau txais ib tsab ntawv qhia rau kuv tias kuv yuav raug them cov nyiaj siv mus los. Nws yog daim ntawv sau nyiaj dab tsi? Cov tswv hauj lwm tau tshaj tawm tias kev tau txais ceeb toom ntawm kev poob hauj lwm rau lawv cov neeg ua hauj lwm ntawd saib zoo li cov ntawv sau nyiaj.

  Xov xwm zoo, nws tsis yog daim ntawv sau nyiaj. Peb muab cov ntaub ntawv no rau cov tswv hauj lwm vim peb xav kom. Qhov Kev Ceeb Toom ntawm Cov Nqi Uas Yuav Tshwm Sim qhia rau cov tswv hauj lwm paub tias qhov feem cuam tshuam tsis zoo yuav raug rau nws tom ntej “Kev Ntsuas Txog Kev Paub Dau Los” (ib feem xyuas uas tau siv los txiav txim rau yav tom ntej txog UI cov se nyiaj hli) yog tias tus tib neeg tab tom nrhiav cov nyiaj pab uas yuav tau txais txhua qhov nyiaj pab uas lawv muaj cai tau txais. Cov kev ntsuas txog kev paub dhau los ntawm tus tswv hauj lwm yog tau raug xam ua ib xyoo ib zaug, thiab saib ntawm lub ncua sij hawm Lub Xya Hli Ntuj Tim 1 - Lub Rau Hli Ntuj Tim 30. Vim yog lub sij hawm kab mob khaus laus nas vais lav, qhov feem cuam tshuam tsis zoo ntawm no yog yuav tau kis kab mob nyob rau ntau lub xyoos se, kev txo cov kev hloov pauv tam sim ntawd los sis cov kev hloov pauv loj.

Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom

 1. Lub Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom yog dab tsi?

  Lub khoos kas muab txoj hauv kev xaiv rau cov tswv hauj lwm tshem koj cov neeg ua hauj lwm tawm. Nws pab koj ceev cov neeg ua hauj lwm uas paub hauj lwm zoo cia ncua sij hawm ua kom qeeb los txo cov sij hawm ua hauj lwm. Cov neeg ua hauj lwm uas muaj cai tau txais cov teev sij hawm uas tau txo uas tau txais ib feem ntawm lawv cov nyiaj pab ntawm kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm txhawm rau los them rau cov nyiaj hli uas poob mus.

  Nrhiav kev paub ntxiv txog ntawm peb lub Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom. Saib peb lub Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom cov ntaub ntawv qhia qhov tseeb thiab Lub Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom cov lus nug uas nquag nug. Lub Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom tau muaj cov ntaub ntawv nyob rau hauv online thiab peb tab tom muab lus qhia tswv yim los pib rau ntawm no www.oregonworkshare.com nrog rau cov ntaub ntawv thov. Lub khoos kas no tau muaj koob nrov npe ntxiv thiab yog hom kev thov nyiaj rov qab uas siv zog ua hauj lwm.

  Tsoom fwv txoj cai yog tab tom muab kev them nyiaj rov qab ntawm tsoom fwv rau Khoos Kas Sib Koom Ua Hauj Lwm cov nyiaj pab rau lub qab Peb Hli Ntuj txog Kaum Ob Hli Ntuj 2020. Peb tab tom ntxiv cov neeg hauj lwm ntxiv txhawm rau kom ua tau raws li cov kev xav tau rau lub khoos kas no. Cov ntaub ntawv txuas lus rau Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom:

   1. Email: OED_WorkShare@oregon.gov​
   2. Tus Xov Tooj: (503)-947-1800
   3. Tus Xov Tooj Hu Dawb: (800)-436-6191

  Feem ntau lawm, cov nyiaj pab tau them raws lub phiaj xwm ntawm Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau tus tswv hauj lwm lub UI cov se rau tom ntej uas zoo ib yam nkaus li kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm tej cov nyiaj pab twg raws li ib txwm muaj. Raws li tsoom fwv txoj cai muaj tsis ntev los no, txhawm li cas los xij, nyob rau qhov no yog qhov nyiaj pab rau cov tswv hauj lwm txhawm rau siv Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom. Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom cov nyiaj pab rau Lub Peb Hli Ntuj Tim 29 txog Lub Kaum Ob Hli Ntim 26, 2020 tab tom tau txais nyiaj them rov qab los ntawm tsoom fwv, uas txhais tau tias lawv yuav tsis muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau tus tswv hauj lwm cov se.

 2. Cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem khwv tau nyiaj tau npaum cas los ntawm lub khoos kas ua hauj lwm sib khoom?

  Qhov nyiaj pab ib vij ib zaug nce raws li qhov nyiaj khwv tau los ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab qhov ntau ntawm cov teev sij hawm uas tau muab txo. Yog tias tus neeg ua hauj lwm cov teev sij hawm raug txo li 20%, lawv yuav tau txais 20% ntawm kev tuav pov hwv rau kev poob hauj lwm cov nyiaj pab uas lawv yuav tau txais yog tias yog tias lawv raug tshem tawm. PIV TXWV: Yog tias Jim cov kev ua hauj lwm raws li ib txwm yog tsib hnub rau ib vij thiab cov nyiaj khwv tau los yog $500, tam sim no nws yuav ua hauj lwm plaub hnub rau ib vij thiab cov nyiaj khwv tau los $400 tau txais los ntawm nws tus tswv hauj lwm. Yog tias Jim muaj cai tau txais rau $275 rau ib vij nyob rau kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm cov nyiaj pab, tab sim no nws yuav tau txais tag nrho ob qhov nyiaj hli $400 los ntawm nws tus tswv hauj lwm thiab $55 nyob rau Koom Haum Ua Hauj Lwm Sib koom rau lub vij (20% ntawm nws qhov nyiaj pab ib vij ib zaug $275), rau qhov tag nrho ntawm $455. Koj cov neeg hauj lwm tuaj yeem siv peb qhov kev ntaus nqi nyiaj pab nyob rau hauv online txhawm rau nrhiav seb lawv muaj cai tau txais rau cov nyiaj khwv tau los ntawm Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom ntau npaum cas.

 3. Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom pob peev nyiaj tau pab thiab nws yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo li cas rau kuv qhov se?

  Raws ib txwm Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom yog pob peev nyiaj tau pab zoo ib yam nkaus li kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm muaj, los ntawm cov se nyiaj hli uas tau them los ntawm cov tswv hauj lwm. Qhov uas tsis xam nrog yog qee qhov ntawm nom tswv, haiv neeg, thiab cov tswv hauj lwm uas tsis muaj nyiaj paj tshab uas yog “cov tswv hauj lwm them nyiaj rov qab”. Lawv them nyiaj rov qab rau Kev Tuav Pov Hwv Rau Kev Poob Hauj Lwm Pob Peev Nyiaj Pab rau tej cov nyiaj pab twg uas tau them hloov cov se.

  Ncua ntawm Lub Peb Hli Ntuj Tim 29, 2020 thiab Lub Kaum Ob Hli Ntuj Tim 26, 2020, txhua cov nyiaj pab ntawm Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom yuav tau txais pob peev nyiaj pab los ntawm tsoom fwv. Qhov no xam nrog cov kev them nyiaj uas tau txais raws li Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (PEUC) los sis Tsoom Fwv Li Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis (FPUC). Tej cov nyiaj pab twg uas tau them los ntawm cov khoos kas no yuav tsis raug them rau cov tswv hauj lwm uas them se. Lawv yuav tsis tau them rau cov tswv hauj lwm uas tau them nyiaj rov qab.

 4. Puas yog Lub Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom cov neeg ua hauj lwm phim rau qhov nyiaj $600 rau ib vij ntxiv?

  Yog. Yog tias tus neeg muaj cai tau txais rau Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom, lawv yuav tau txais qhov kev them nyiaj $600 ib vij ib zaug rau nws nyob nws nraws li lub khoos kas Tsoom Fwv Li Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis (FPUC) (tuaj yeem them rau Lub Peb Hli Ntuj Tim 29 txog Lub Xya Hli Ntuj Tim 25, 2020).

 5. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau ua dab tsi thaum nyob rau ntawm lub khoos kas Ua Hauj Lwm Sib Koom?

  Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ua kom tiav daim ntawv thov yooj yimtxog qhov kev thov nyiaj rov qab xub thawj ob nplooj. Lawv yuav tsum tsis txhob saib rau kev ua hauj lwm los sis kev xa cov ntawv pov thawj ib vij ib zaug nyob rau lub khoos kas. Yog tias lawv muaj lwm yam kev ua hauj lwm, tus neeg thov nyiaj rov yuav tsum tshaj tawm tej cov nyiaj hli ntxiv twg los sis qhov nyiaj khwv tau los ntawm kev ua hauj lwm ntawd.

 6. Kuv cov neeg ua hauj lwm puas tuaj yeem los siv lub sij hawm kaw tau them nyiaj zoo ib yam nkaus li hnub so muaj mob los sis hnub so yog tias lawv muaj mob los sis xav los siv ib hnub tawm mus ntawm lub nroog?

  Koj yuav tsum tau mus ua hauj lwm thiab muaj kev ua hauj lwm txhawm rau kom phim rau Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom. Yog tias koj muaj hauj lwm rau koj cov neeg ua hauj lwm thiab lawv xaiv tsis mus ua hauj lwm rau tej lub laj thawj twg, lawv yuav tsis phim rau Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom rau lub vij ntawd.

  Kev tsis xam nrog: Yog tias koj tus neeg ua hauj lwm plam kev ua hauj lwm vim yog COVID-19, thov qhia peb paub. Peb yuav lees txais lawv cov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug tab sis peb xav los tshab xyuas nws raws li UI cov lus qhia tswv yim raws li ib txwm, thiab tsis raws li Khoos Kas Ua Hauj Lwm Sib Koom. Tus neeg cov nyiaj khwv tau los tej zaum kuj yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau lawv li kev muaj cai tau txais rau lub vij.

  HLOOV KHO TSHIAB: Pib txij thaum lub Yim Hli Tim 2, 2020 txog Lub Kaum Ob Hlis Tim 26, 2020, tus neeg ua hauj lwm yuav siv kev so hauj lwm uas tau txais kev tso cai, cov sij hawm so tag nrho nyob rau lub lim tiam ntawv, xws li so hauj lwm rau lwm qhov laj thawj, suav nrog vim tus neeg ua hauj lwm muaj mob, saib xyuas lwm tus neeg uas muaj mob, nyob ntawm pab pawg txiav txim los yog qhov laj thawj los ntawm kab mob COVID-19. Qhov no siv tsis tau rau lub hom phiaj kev so hauj lwm raws cov hnub so.  PIV TXWV LI: Yog tias tus neeg ua hauj lwm tau teev tseg cov sij hawm ua hauj lwm 40 xuaj moos hauv ib lub lim tiam, tab sis xav thov so tag nrho ib lub lim tiam vim yog muaj mob los yog saib xyuas tus neeg muaj mob, lawv yuav tsum tau siv cov hnub so uas sib ntxiv uas tau lav nyiaj li ntawm 24-32 xuaj moos kom tau raws li cov qauv kev txo cov nyiaj faib raws kev txiav cov xuaj moos ua hauj lwm. Yog tias lawv xav tau ntau tshaj li 32 xuaj moos los yog qis dua 24 xuaj moos, lawv yuav tsis haum raws li cov kev txiav cov xuaj moos li ntawm 20-40%

Kev Rov Qab Qhib Txoj Lag Luam

 1. Kuv txoj lag luam tab tom qhib. Kuv yuav tsum tau ua dab tsi?

  Lub xeev tau siv cov kev ntsuas xwm txheem ceev tshawm txo kom COVID-19 muaj kev sib kis qeeb, muaj qhov tshwm sim ua rau ntau txoj lag luam raug kaw ib ncua sij hawm. Raws li cov kev ua lag luam pib rov los ua hauj lwm nyob rau hauv Oregonk, cov xwm txheej uas yuav tshwm sim thaum cov neeg ua hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm los sis tsis tuaj rov qab mus ua tau hauj lwm, los sis tau thov kom rov qab mus ua hauj lwm nrog rau qhov kev teem caij uas tau hloov pauv los sis qhov ntau ntawm cov teev sij hawm. Yog tias koj npaj txhij los qhib, tab sis tsis tuaj yeem coj tau koj txhua tus neeg ua hauj lwm rov tuaj ua hauj lwm tib lub sij hawm ntawd, lub khoos kas Ua Hauj Lwm Sib Koom tej zaum yuav tuaj yeem los pab koj coj cov neeg ua hauj lwm rov qab tuaj ua hauj lwm ib nrab sij hawm.

 2. Kuv tau hu kuv cov neeg ua hauj lwm kom rov qab mus ua hauj lwm, txhawm li cas, qee leej tab tom xaiv kev tsis kam rov qab mus ua hauj lwm vim lawv muaj kev nkwv tau nyiaj zoo tshaj li kev tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Kuv yuav ua dab tsi?

  Yog tias koj cov neeg ua hauj lwm tsis kam rov qab mus ua hauj lwm, thiab nws tsis yog lub laj thawj uas tau teev tseg saum toj, thov qhia peb paub. Cov tswv hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau cov kev txiav txim rau kev phim rau qhov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm rau cov neeg ua hauj lwm.

 3. Kuv tau hu cov neeg ua hauj lwm kom rov qab mus ua hauj lwm tab sis qee leej neeg tab tom xaiv kev tsis kam rov qab mus ua hauj lwm vim lawv tau ntsai tsam tias lawv yuav nphav tau COVID-19 Txawm hais tias lub chaw hauj lwm yuav ua raws li cov lus qhia tswv yim los ntawm nom tswv thiab cov lus qhia tswv yim txog kev noj qab haus huv rau zej tsoom los yeej tsis mus. Kuv yuav ua dab tsi?

  Tsuav yog lub chaw ua hauj lwm tuaj yeem ua hauj lwm tau raws li cov lus qhia txwv yim ntawm nom tswv thiab cov lus qhia tswv yim txog kev noj qab haus huv ntawm zej tsoom, thiab qhov xwm txheej uas tus neeg ua hauj lwm tsis tuaj yeem thov tau rau kev thov nyiaj rov qab txog cov nyiaj pab txuas mus ntxiv, cov neeg ua hauj lwm tau xam tias tuaj yeem ua hauj lwm tau thiab tsis muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab mus ntxiv lawm.

 4. Yuav muaj dab tsi uas cov xwm txheej cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem ua kev thov nyiaj rov qab txog nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tau yog tias lawv tsis rov qab mus ua hauj lwm thaum tau hu kom rov qab mus ua hauj lwm?

  Cov neeg ua hauj lwm tseem yog cov muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog tias lawv tsis kam mus txoj hauj lwm uas phim vim COVID-19 tau cuam tshuam txog cov laj thawj raws li tau sau tseg rau peb cov cai siv rau ib ncua sij hawm. Lawv tseem muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog tias lawm muaj:

  a. Mob COVID-19.

  b. Muaj feem nphav tau COVID-19 thiab raug cais cia raws ncua sij hawm uas tsim nyog.

  c. Kev nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau saib xyuas rau ib tug neeg hauv tsev neeg, los sis lwm tus neeg uas lawv nyob nrog los sis tus uas lawv muab kev saib xyuas rau, tus uas tab tom muaj mob los ntawm COVID-19 los sis tus muab cais cia raws li kev tsim nyog.

  d. Tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm vim lawv nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau saib xyuas rau tus me nyuam vim cov tsev kawm ntawv, cov kws pab saib xyuas me nyuam, los sis cov chaw kho mob zoo sib thooj li ntawd kaw vim COVID-19.

  e. Tau thov kom mus ua hauj lwm thaum nws xav kom lawv los ua raws kev txhaum cai ntawm qhov kev muab cais cia raws kev tsim nyog los sis cov lus qhia ntawm nom tswv.

  f. Tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm vim tias lawv tau txais lus qhia tswv yim los ntawm lawv tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv los sis los ntawm lus qhia tswv yim uas tau tawm los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv txog zej tsoom los cais tus kheej cia vim kev pheej hmoo tsam nphav tau los sis kis COVID-19.

  Peb paub tias qee cov neeg tej zaum tuaj yeem los txais cov nyiaj pab ib vij ib zaug ntxiv thaum cov kev them nyiaj ntxiv $600 uas muaj ntau tshaj li qhov nyiaj lawv tuaj yeem khwv tau thaum ua hauj lwm. Txawm li cas los, tsis rov qab mus ua hauj lwm vim tias, yuav ua rau qee tus neeg tsis muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab thiab tuaj yeem ua rau lawv raug nplua nyiaj thiab lwm yam. Daim foos online no https://secure.emp.state.or.us/public/FraudIntake/ yog muaj los tshaj tawm thaum cov neeg ua hauj lwm tsis kam rov qab mus ua hauj lwm thaum tau thov kom mus thiab nws TSIS kam mus ua hauj lwm vim ib ntawm cov laj thawj txog COVID-19 ntawd.

 5. Kuv tau hu kuv cov neeg ua hauj lwm kom rov qab mus ua hauj lwm tab sis qee tus neeg tab tom tsis kam lees mus ua hauj lwm vim qhov chaw ua hauj lwm tsis tuaj yeem raws li cov lus qhia tswv yim txog kev nyob sib nrug ntawm zej tsoom uas tawm los ntawm nom tsev los sis cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv txog zej tsoom. Lawv puas yuav tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm txuas mus ntxiv?

  Yog tias lub chaw ua hauj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov lus qhia tswv yim txog kev nyob sib nrug deb ntawm zej tsoom uas tau tawm los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv txog zej tsoom, tus neeg ua hauj yuav ua kev thov nyiaj rov qab txog cov nyiaj pab txhua vij txuas mus ntxiv. Cov qauv cai uas tau tawm los ntawm tus Tswv Xeev uas tsis zoo thooj li txhua hom nyob rau cov lag luam. Ua kev nrog nws cov lus txhib, cov qauv cai ua tseem xam nrog cov lus qhia tswv yim uas tawm los ntawm lub Oregon Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv.

 6. Kuv tau hu kuv cov neeg ua hauj lwm kom rov qab mus ua hauj lwm tab sis qee leej tab tom xaiv tsis kam rov qab mus ua hauj lwm vim lawv ntshai Kuv yuav ua li cas?

  Cov cai xwm txheej ceev piav qhia txog qhov kev tuaj yeem hloov khov tau txhab ntxiv nyob rau txoj hauv kev feem hauj lwm ntsig txog kev ua hauj tau sau muaj rau kev ua hauj lwm, kev rau siab nrhiav hauj lwm, thiab tuaj yeem mus ua hauj lwm tau. Thiab cov ntsiab lus tau muaj kev ruaj khov uas tau txuas rau cov laj thawj uas tau cuam tshuam txog Covid-19 (uas tau teev tseg rau saum toj). Txawm li cas los, kev nyob ze rau zej tsoom tsis yog lub laj thawj uas tau cuam tshuam txog COVID-19.

  Tsuav yog koj qhov chaw ua hauj lwm tuaj yeem ua raws li cov lus qhia tswv yim txog kev nyob sib nrug ntawm zej tsoom uas tau tawm los ntawm nom tswv los sis cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv txog zej tsoom, thiab tus neeg tsis muaj qhov laj thawj uas tau cuam tshuam txog COVID-19 rau kev rov qab mus ua hauj lwm, lawv tau xam tias tuaj yeem mus ua tau hauj lwm. Kev xaiv tsis rov qab mus ua hauj lwm yuav muaj feem cuam tshuam rau lawv li kev muaj cai tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Cov nyiaj peb yuav xa mus rau cov neeg saib xyuas kev txog zej tsoom ntawm nom tswv uas tau tawm cov lus qhia tswv yim uas yog tus tswv xeev lub chaw muaj ntaub ntawv txog COVID-19 rau cov neeg nyob rau hauv Oregon lub vev xaib https://govstatus.egov.com/or-covid-19

Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm thiab Cov Se Nyiaj Hli

 1. Leeg twg tab tom tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tam sim no uas raws li ib txwm yeej tsis tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm?

  Cov neeg uas tau ua hauj lwm rau tus kheej, cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntaub ntawv cog lus, thiab cov uas ua hauj lwm muaj nyiaj nqi ua hauj lwm los sis muaj keeb kwm ua hauj lwm tsis txaus raws li ncua dav uas tsis muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm ntawm UI, tab sis lawv muaj cai tau txais rau qee cov khoos kas uas tau cuam tshuam txog Tsab Cai CARES thiab kev sib kis kab mob loj. Lwm cov neeg uas raws li ib txwm tsis tau txais cov nyiaj pab tab sis tab tom tau txais cov nyiaj pab nyob rau tam sim no, piv txwv li, cov tib neeg uas tau ua txoj hauj lwm tab sis ho rov muab thim los sis muab rho tawm hauj lwm vim kab mob COVID-19 thiab kev nres lub chaw ua hauj lwm.

 2. Puas yog cov tswv hauj lwm hauv Oregon yuav tsum tau them nyiaj rau cov neeg ua hauj lwm uas raws li ib txwm tsis tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm no?

  Tsis Yog. Thaum Xab phas tau tshaj Tsab Cai CARES, nws tau tsim thiab muab peev nyiaj pab rau lub khoos kas Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (Pandemic Unemployment Assistance program, PUA) yam uas puv npo txhawm rau pab cov neeg uas nws ua nws li lag luam, cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntaub ntawv cog lus, cov neeg uas muaj nyiaj nqi ua hauj lwm tsis txaus siv thiab tsis muaj keeb kwm ua hauj lwm zoo. Lwm cov khoos kas uas tau cuam tshuam txog Tsab Cai CARES thiab kev muaj kab mob sib kis loj uas tau tsim thiab tau txais kev them nyiaj los ntawm nom tswv kev kav tswj muaj xws li:

  • ● Khoos kas Pab Them Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Xwm Txheej Ceev Kab Mob Sib Kis Loj (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC): Lub khoos kas no txuas sij hawm rau UI cov nyiaj pab nce txog 13 vij thiab tag sij hawm rau Lub Kaum Ob Hli Ntuj Tim 26, 2020.
  • ● Khoos kas Nthuav Dav Cov Nyiaj Pab (Extended Benefits, EB): Lub khoos kas no txuas sij hawm rau cov nyiaj pab li 13-20 vij ncua sij hawm muaj kev poob hauj lwm ntev. EB tau txais peev nyiaj pab los ntawm nom tswv kev kav tswj yam uas puv npo pib txij li Lub Peb Hli Ntuj Tim 19-Lub Kaum Ob Hli Ntuj Tim 26, 2020 raws li Tsab Cai CARES. Tsis li ntawd, 50% ntawm EB cov nyiaj pab yog peev nyiaj pab uas tau muab los ntawm UI peev nyiaj pab uas ntseeg siab tau.
  • ● Kev Pab Them Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj Los Ntawm Tsoom Fwv (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC): Lub khoos kas no tau tag sij hawm tau muab qhov nyiaj pab txhab ntxiv ib vij ib zaug uas yog $600 rau cov neeg uas tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm txij Lub Peb Hli Ntuj Tim 29 – Lub Xya Hli Ntuj Tim 25, 2020.
  • Work Share (Nyiaj Pab Them Rau Kev Ua Hauj Lwm Ncua Sij Hawm Luv): Lub khoos kas no muaj lwm txoj hauv kev xaiv rau txoj lag luam txog kev rho cov neeg ua hauj lwm tawm. Nws siv UI los pab txhawb ib feem ntawm cov nyiaj nqi ua hauj lwm uas poob mus lawm rau cov tswv hauj lwm uas lub sij hawm ua hauj raug txo nqis vim kev lag luam kiab khw poob qis los sis lwm yam cuam tshuam rau txoj lag luam. Pib txij Lub Peb Hli Ntuj Tim 19-Lub Kaum Ob Hli Ntuj Tim 26, 2020, nom tswv kev kav tswj tab tom them nyiaj rov qab rau cov xeev rau txhua cov nyiaj pab ntawm lub khoos kas Work Share uas tau siv mus lawm. Tsis li ntawd, cov nyiaj pab ntawm lub khoos kas Work Share yuav tsum yog peev nyaj pab uas tau muab los ntawm UI peev nyiaj pab uas ntseeg siab tau.
  • Khoos kas Pab Cuam Rau Cov Nyiaj Nqi Ua Hauj Lwm Uas Poob Mus Lawm (Lost Wages Assistance, LWA): Lub khoos kas no tau tag sij hawm kev muab qhov nyiaj pab txhab ntxiv ib vij ib zaug uas yog $300 rau cov neeg uas tau poob hauj lwm los sis tau poob hauj lwm vim kab mob COVID-19 pib txij li Lub Xya Hli Ntuj Tim 26-Cuaj Hli Ntuj Tim 5.
 3. Yuav ua li cas rau cov se kev them nyiaj hli uas Oregon cov tswv hauj lwm them?

  Tus tswv hauj lwm ntawm SUTA cov se kev them nyiaj hli tau maub tso rau hauv Oregon qhov UI Peev Nyiaj Pab Uas Ntseeg Siab Tau Lawm nyob rau Teb Chaws Mes Kas Lub Chaw Cia Nyiaj. Cov nyiaj no tsuas yog siv tau los them UI cov nyiaj pab xwb. Oregon cov neeg ua hauj lwm tawm kev cai lij choj tau tawm qauv rau UI cov kev ua hauj lwm txog nyiaj se txhawm rau kom ceev tau Peev Nyiaj Pab Uas Ntseeg Siab Tau txaus los them rau 18 lub hli ntawm UI qhov nyiaj pab uas yuav tau them nyob rau ncua sij hawm hawm kev lag luam poob qis.

 4. Qhov kev ua hauj lwm ntawm nyiaj se uas ceev cov peev nyiaj pab ntawm UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau yog ua hauj lwm li cas?

  Oregon tus qauv ua hauj lwm txog nyiaj se yog tus kheej qhov nyiaj tshuav thiab muaj ob feem tseem ceeb. Feem xub thawj yog ua hauj lwm raws li ncua ntawm yim lub sij hawm sau se. Thaum lub sij hawm sau se muaj cov kev hloov pauv, txhua tus tswv hauj lwm yuav tau txav mus rau lub sij hawm sau se ntawd.

  Feem thib ob txiav txim tias seb tus tswv hauj lwm yuav muab qib nyiaj se li cas nyob rau hauv lub sij hawm sau se. Cov qib nyiaj se ntawm tej tus tswv hauj lwm nce raws 'lawv cov kev muab qib' los sis ncua ntawm qhov nyiaj pab, uas yog cov cai ntsuas uas tseem ceeb rau kev muab qib hais txog seb lawv tus neeg ua hauj lwm yuav tau txais cov nyiaj pab ntawm UI.

  Thaum ua kev txiav txim cov qib nyiaj se xyoo 2021, ncua sij hawm tau siv yog Lub Xya Hli Ntuj Tim 1, 2017 txog Lub Rau Hli Tim 30, 2020. ncua sij hawm muaj qhov kev sib kis loj ntawm tus kab mob COVID-19 muab xam uas 8% ntawm lub sij hawm no. Feem ntau lawm cov nyiaj pab uas tau them nyob rau hauv Oregon ncua sij hawm uas muaj qhov kev lag luam poob qis no yog tsoom fwv tau them thiab tsis muaj feem cuam tshuam rau cov tswv hauj lwm lawv cov kev muab qib.

 5. Puas yog txhuas tus tswv hauj lwm yuav tau them qib nyiaj se tib yam nkaus?

  Tsis Yog tej tus tswv hauj lwm cov qib nyiaj se nce raws li tus tswv hauj lwm lawv 'cov kev muab qib' los sis ncua ntawm qhov nyiaj pab.

  Qhov qib nyiaj pab yog tau txiav txim los ntawm kev faib UI cov nyiaj pab uas tau them rau tus tswv hauj lwm los ntawm tus tswv hauj lwm qhov kev them nyiaj hli uas yuav tsum tau them se.

  Cov tswv hauj lwm uas cov neeg ua hauj lwm tau txais UI cov nyiaj pab nyob rau feem pua siab zog piv rau tus tswv hauj lwm qhov kev them nyiaj hli uas yuav tsum tau them se ntawm UI tej zaum yuav muaj qib nyiaj se siab zog.

  Qhov no tau muaj nyob rau hauv tus qauv fab kev cai lij choj uas Oregon txoj kev cai lij choj teeb tseg kom Feem Hauj Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm siv los txiav txim tus tswv hauj lwm cov qib nyiaj se ntawm kev them nyiaj hli rau xyoo uas tab tom los yuav txog no. Tsoom fwv txoj kev cai lij choj hais tseg tias kom txhua lub xeev yuav tsum muaj qee cov tswv hauj lwm uas them UI cov se yam tsawg kawg 5.4% nyob rau txhua xyoo. Oregon tsuas yog muaj qhov feem pua me-me ntawm cov tswv hauj lwm uas yuav them ntau thiab Oregon cov tswv hauj lwm yuav tsis them ntau tshaj 5.4%. Nyob 40 lub xeev uas yog lwm lub, cov tswv hauj lwm yuav tau them ntau tshaj 5.4% nrog rau ib lub xeev uas muaj qhov kev them qib siab tshaj plaws 18.55%.

 6. Peb yuav tau rho cov neeg ua hauj lwm tawm coob leej vim kab mob COVID-19. Puas yog peb yuav tau nce peb cov se them nyiaj hli siab vim qhov kev lag luam poob qis uas tau cuam tshuam txog kab mob COVID-19?

  Qhov kev lag luam poob qis no tau tsim ua rau muaj kev rho cov neeg ua hauj lwm tawm coob nyob rau qee txoj lag luam thiab qee cov tswv hauj lwm tau muaj kev txhawj xeeb tias lawv yuav ntsib qhov kev nce se ntawm kev them nyiaj hli siab thaum uas lawv tsuas them tau nyob rau qib qis xwb. Tab txawm tias yuav ntsib tus nqi them rau kev poob hauj lwm siab tshaj plaws nyob rau Oregon li keeb kwm los, peb xav tias Oregon tsuas txav mus rau lub sij hawm sau se qib nrab ntawm UI xwb – lub sij hawm 4 – xyoo 2021. Qhov no ua tsaug rau UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau tus qauv uas tau pab Oregon nyob zoo rau 45 lub xyoo dhau los. Nws pab tau Oregon tuaj yeem them tau tej nuj nqi, thiab tau pab txuag Oregon cov tswv hauj lwm cov nqi txhab ntxiv, los ntawm qhov Kev Lag Luam Poob Qis Loj thiab nyob rau kev soj qab saib txog kev tseem muaj peev xwm them tau tej nuj nqi los ntawm qhov kev lag luam poob qis nyob rau niaj hnub nim no.

  Thaum uas muaj qhov kev lag luam poob qis no tab tom muaj ib feem cuam tshuam tsis zoo loj rau cov tswv hauj lwm tam sim no, muaj ob lub laj thawj uas peb xav tias Oregon lub sij hawm sau se ntawm kev them nyiaj hli tsuas nyog nce me ntsis xwb. Lub xub thawj, cov khoos kas pab nyiaj uas tau txais peev nyiaj pab los ntawm tsoom fwv tsis tau them nkag rau tswv hauj lwm cov as khauj. Lub thib ob, txog rau kev txiav txim cov qib se ntawm kev them nyiaj hli, Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm yuav tshab xyuas UI cov nyiaj pab peb lub xyoo. Qhov no txhais tau tias cov kev pab them rau ntawm kev lag luam poob qis nyob rau niaj hnub nim no nov tsuas yog pab them yim feem pua ntawm tag nrhov ncua sij hawm uas tau siv los txiav txim koj qib se ntawm kev them nyiaj hli xyoo 2021 xwb.

  Raws li Lub Kaum Hli Ntuj Tim 22, 2020, 21 lub xeev tau qiv nyiaj mus lawm xam tag nrho $ 38.4 txhiab lab. Cov nqi ntawm qhov nyiaj qiv tab tom raug xa mus rau lawv cov tswv hauj lwm thiab tau muaj kev cia siab tias yuav muaj kev loj hlob txuas mus ntxiv rau qee lub sij hawm. Qhov ntawd yuav tsis yog qhov xwm txheej nyob rau hauv Oregon. Thaum uas cov tswv hauj lwm nyob rau lwm cov xeev yuav ntsib UI cov se los sis lwm cov nqi, Oregon cov tswv hauj lwm tau txuag $685 lab nyob rau cov se ntawm kev them nyiaj hli nyob rau ncua sij hawm kaum lub xyoo dhau mus los ntawm cov nyiaj paj tau los ntawm UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau.

  CIM TSEG: cov qib se nov yog qib xub thawj. Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm yuav xa txhua tus tswv hauj lwm lawv li qib nyiaj se, thiab qhia txoj hauv kev los xa daim ntawv thov kom rov qab txiav txim dua yog tias lawv tsis pom zoo nrog qib nyiaj se, nyob rau Kaum Ib Hli Ntuj Tim 13. Cov tswv hauj lwm tsim nyog TSIS TXHOB sib txuas lus rau peb txog lawv tej tus cov qib nyiaj se.

 7. Cov tswv hauj lwm tab tom hais daws cov feem cuam tshuam tsis zoo ntawm qhov kev sib kis kab mob loj. Vim li cas peb ho tsis tuaj yeem ncua tau qhov kev nce se ntawm kev them nyiaj hli rau lub xyoo tab tom los yuav txog no?

  Oregon xav ua kom ntseeg siab tias UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau yeej npaj txaus los them rau UI cov nyiaj pab yog tias qhov kev txhim kev kho kom rov li qub ntawm kev lag luam poob qis nyob rau niaj hnub nim no muaj kev txhim kho tau qeeb. Kev them tus kheej qhov nyiaj tshuav qeeb tsim ua rau nce cov sij hawm sau se los sis tus qib sau se ntawm tus tswv hauj lwm nrog rau lub sij hawm sau se, tab txawm ib xyoo muaj ib zaug xwb los xij, yuav:

  • Nce qhov kev pheej hmoo ntawm UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau txog qib uas tsis tuaj yeem them tau cov nuj nqis
  • Nce qhov kev pheej hmoo siab zog rau cov se ntawm kev them nyiaj hli ntawm tsoom fwv FUTA.

  Qhov no yuav tsim ua rau muaj lub sij hawm sau se siab zog nyob rau cov xyoo tom ntej. Lub laj thawj tseem ceeb ntawm Oregon UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau tseem nyob rau xyoo uas ua hauj lwm tau zoo li qub tom qab xyoo uas peb tsis yog tus tuaj tom qab pab txhawb peev nyiaj rau nws lawm thiab peb tau ua zoo tawm qauv, tus qauv tswj tus kheej kom xwm yeem raws cai.

 8. Vim li cas peb thiaj yuav tau muaj qhov peev txheej faj seeb? Vim li cas peb thiaj qiv tsis tau nyiaj li lwm lub xeev?

  Yog tias peb qiv nyiaj los them rau UI cov nyiaj pab, cov tswv hauj lwm yuav tau los them cov nqi nyiaj qiv nrog rau lawv li se ntawm kev them nyiaj hli. Nom tswv kev kav tswj tau txo khes div se ntawm kev them nyiaj hli uas cuam tshuam txog Tsoom Fwv Tsab Cai Hais Txog Se Ntawm Kev Poob Hauj Lwm (Federal Unemployment Tax Act, FUTA) rau cov xeev uas xav los qiv nyiaj los them rau cov nyiaj pab. Qhov kev txo qhov khes div se ntawm kev them nyiaj hli tau nce nyob rau txhua xyoo uas tau qiv cov peev nyiaj pab uas tsis them rov qab kom puv li qub. Piv txwv li, qee lub xeev thiab cov cheeb tsam uas tseem them rov qab lawv cov nyiaj qiv ntawm tsoom fwm los ntawm qhov Kev Lag Luam Poob Qis Loj thiab tau muaj kev qhov txo khes div ntawm FUTA li 3.7% nyob rau xyoo 2020.

  Dhau li no lawm, thaum Oregon qhov UI Peev Nyiaj Pab Uas Ntseeg Siab Tau muaj cov peev txheej faj seeb, peb kuj yuav tau txais cov nyiaj paj nyob rau cov nyiaj ntawd. Nyob rau ncua sij hawm 10 lub xyoo dhau los, Peev Nyiaj Pab Uas Ntseeg Siab Tau muab nyiaj paj txhab ntxiv nce txog $685 lab. Qhov ntawd txhais tau tias 20% ntawm qhov nce ntxiv nyob rau qhov nyiaj tshuav ntawm UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau nyob rau 10 lub xyoo dhau los yog los ntawm qhov nyiaj paj uas tau txais nyob rau Peev Nyiaj Pab Uas Ntseeg Siab Tau —tsis yog tswv hauj lwm cov se ntawm kev them nyiaj hli. Nrog rau Oregon li kev ua hauj lwm txog nyiaj se ntawm kev them nyiaj hli, cov tswv hauj lwm tsuas tau them 80 xees ua nyiaj daus las rau cov nyiaj pab tam sim no uas tau them tawm. Vim qhov kev ua hauj txog tus kheej qhov nyiaj tshuav ntawm Oregon, haj yam tau txais nyiaj paj ntau, haj yam muaj lub sij hawm sau se qis zog.

  Oregon muaj peev nyiaj pab uas tseeg siab tau uas muaj kev ruaj khov, yog li ntawd Oregon cov tswv hauj lwm thiaj tau them 80 xees ua nyiaj daus las rau cov nyiaj pab uas tau them xwb. Cov xeev uas tau qiv nyiaj tau them ntau tshaj $1 rau txhua daus las ntawm cov nyiaj pab uas tau them.

 9. Kuv hnov tias muaj ntau lub xeev cov peev nyiaj pab uas ntseeg siab tau yeej tsis tuaj yeem them tau tej nuj nqi li. Puas yog muaj li ntawd rau Oregon?

  Oregon qhov UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau tau ntsib qhov Kev Lag Luam Poob Qis Loj uas ua rau qhov nyiaj tshuav nqis los qis dua ntxaiv, tab txawm tias peb tau them UI cov nyiaj pab ntau tshaj plaws nyob rau keeb kwm ntawm lub xeev los xij. Ncua tib lub sij hawm no, muaj 36 lub xeev tau qiv nyiaj los ntawm nom tswv kev kav tswj los them rau UI cov nyiaj pab. Cov xeev ntawd tseem yuav raug them cov nqi paj thiab cov kev txo khes dev los ntawm tsoom fwv, uas tsim ua rau cov se ntawm kev them nyiaj hli siab zog thiab muaj kev them nyiaj txhab ntxiv rau cov tswv hauj lwm.

  Nyob rau Lub Peb Hli Ntuj 2020, ua ntej kab mob COVID-19 tau tsim ua rau lag luam poob qis, Oregon qhov UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau tshuav yog $5.1 txhiab lab. Raws li Lub Kaum Hli Ntuj Tim 21, peb cov peev txheej faj seeb yog $ 4.1 txhiab lab. Qhov nyiaj tshuav no kuj tseem nyob rau fab zoo yog muab piv rau 21 lub xeev thiab lwm cov cheeb tsam uas tau qhi nyiaj txog $38.1 txhiab lab los ntawm nom tswv kev kav tswj txhawm rau los them rau UI cov nyiaj pab*. Oregon yeej tsis tau qiv nyiaj dab tsi li thiab yeej tsis tau xav tias yuav ua li ntawd.

 10. Vim li cas Oregon qhov UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau thiaj muaj kev ruaj khov thaum lwm cov xeev li tsis muaj kev ruaj khov?

  Tab txawm tias yuav muaj tsoom fwv cov kev cai kom txhua lub xeev ua raws li lawv qhov UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau los, cov xeev yeej yuav ua qee cov kev hloov pauv rau txoj hauv kev tawm qauv ntawm lawv cov se li. Peb qhov UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau ua tau zoo vim yog kev lis hauj lwm uas raug siv los ua nyiaj pab rau nws. Nyob rau xyoo 1975, Xab Phas Tuav Tswj Kev Cai Lij Choj Ntawm Xeev Oregon tau ua hauj lwm nrog rau cov pawg neeg lag luam thiab fab kev ua hauj lwm txhawm rau tshaj tawm txog cov kev hloov pauv tseem ceeb uas tsim qhov kev ua hauj lwm ntsig txog nyiaj se ntawm tus kheej qhov nyiaj tshuav. Tus qauv no yog theem pib ntawm kev lis hauj lwm raug siv hnub no.

  Ncua sij hawm uas lag luam txhua yam mus tau zoo, lub sij hawm them se yuav nce yog li ntawd peb tuaj yeem txhab ntxiv tau rau UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau. Thaum uas peb muaj peev txheej faj seeb txaus lawm, cov sij hawm them se yuav poob qis. Dhau li no lawm, txhua tej tus tswv hauj lwm tus qib se yuav hloov txav saib raws ntawm qib ntawm lawv cov neeg ua hauj lwm tau txais UI cov txiaj ntsig.

 11. UI cov txiaj ntsig yuav pab tau kuv lub zej zog li cas?

  Ua ke no muab nyiaj pab txhawb rau cov neeg ua hauj lwm uas poob hauj lwm, muab nyiaj pab rau lub zej zog los ntawm kev ua kom ntseeg tias muaj nyiaj siv rau tej kev lag luam hauv zej zog ncua sij hawm uas tej lag luam kev khwv noj khwv haus tsis khiav zoo. Ncua sij hawm txhua yam tsis raws siab xav li tam sim no, Oregon Qhov UI Peev Nyiaj Uas Ntseeg Siab Tau yuav raug muab them li ntawm $1.7 txhiab lab tas mus li ntawm UI cov nyiaj pab txij thaum Lub Plaub Hlis Ntuj-Lub Cuaj Hlis Ntuj 2020. Qhov no yog tshaj ob npaug saib li ib txawm ntawm UI li nyiaj pab them ncua sij hawm ob qhuav tawj los sis rau lub hlis ua ke txij thaum Muaj Qhov Lag Luam Poob Qis Loj Heev.

  Cov qib kev them se tam sim no tuaj yeem saib tau ntawm no.​