Skip to main content

Media

Rau cov thov kev tshaj xo, thov txuas lus nrog OED_Communications@oregon.gov.

Oregon Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm Tus Lwm Thawj Kav Xwm David Gerstenfeld tab tom ua kev tshaj xo nyob rau Cov Hnub Wednesday rau kev saib rau tom ntej. Los txais daim ntawv caw, txuas lus nrog OED_Communications@oregon.gov.


Unemployment Claims Progress Dashboard

This dashboard is updated each weekday.

Unemployment Claims Progress as of 7 13 1