Skip to main content

Cov khub

Peb thov ua tsaug rau peb cov khub koom tes hauv zej zog uas pab peb mus cuag tau txhua tus neeg hauv Oregon uas tej zaum muaj cai tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Thov siv cov ntaub ntawv nthuav qhia hauv qab txhawm rau qhia cov zej zog uas koj muab kev pab cuam paub txog cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm.

Yog tias cov tib neeg tsis xa lawv cov kev thov nyiaj rov qab kom raug, nws yuav lig rau lawv cov nyiaj pab mus lawm ntau hnub los sis ntau vij. Ncua sij hawm muaj kab mob COVID-19, cov lus teb uas raug rau cov lus nug nyob rau daim foos thov nyiaj rov qab yuav txawv deb li qhov xav. Siv los sis faib tawm peb cov lus qhia ib theem-rau-ib theem thiab cov vis dis aus los pab cov zej zog uas koj muab kev pab cuam xa cov kev thov nyiaj rov qab kom raug.

Muaj kev pab txhais lus pub dawb rau kev xa txhua hom ntawv thov nyiaj rov qab. Hu rau Worksystems ntawm tus xov tooj 1-503-606-6969. Worksystems tsis tuaj yeem pab teb tau cov lus nug txog qhov qhib kev thov nyiaj rov qab nrog rau Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Ua Hauj Lwm. Lawv tsuas pab xa tau cov kev thov nyiaj rov qab xub thawj los sis ib vij ib zaug los ntawm xov tooj ua lwm yam lus dhau ntawm lus Askiv xwb.

English