Skip to main content

Cov khub

Peb zoo siab ua tsaug rau cov khub hauv zej zog rau kev pab peb hu rau cov neg nyob hauv Oregon tus uas muaj cai rau cov nyiaj pab kev poob hauj lwm. Thov siv cov cuab yeej hu tawm hauv qab no los qhia rau peb cov zej zog koj ua hauj lwm rau kom paub txog cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm.

Cov cuab yeej hu tawm

[muab ntim rau hauv vev xaib sib tham saum huab cua ua qauv ntawv cov PNG thiab xa qhov chaw txuas nrog ua cov PDF ua ntau yam lus uas Teresa tab tom txuas lus nrog, kom cov khub tuaj yeem mus daus lauj tau]

English