Skip to main content

Cov lus nug txog PUA Kev Pov Thawj

U.S. Department of Labor (USDOL) nyuam qhuav tso tawm cov cai hloov mus rau Pandemic Unemployment Assistance program (PUA) uas nthuav cov laj thawj uas ib tus neeg yuav tsim nyog rau cov nyiaj pab. Lub USDOL xav kom peb nug cov lus tshiab hauv kev thov PUA thawj zaug thiab ntawm koj daim ntawv pov thawj PUA txhua lub limtiam, kom peb muab tau txiaj ntsig ntau rau cov neeg coob dua.

Cov kev qhia hauv qab no yuav pab koj nkag siab zoo yuav ua li cas teb cov lus nug tshiab. Koj yuav tau nug koj tus kheej tias vim li cas peb thiaj li tsis tau ua cov lus nug meej ua ntej? Qhov laj thawj yog tias USDOL yuav tsis tso cai peb hloov lus hauv daim ntawv thov PUA.

Yog tias koj tab tom ua koj daim ntawv thov thawj zaug, saib rau cov xov tooj sau nrog "IC." Yog tias koj tab tom ua koj daim ntawv pov thawj txhua lub lim tiam, saib rau “WC.”

IC lo lus nug #19 thiab WC lo lus nug #26
Kuv raug tsis pom zoo txuas ntxiv nyiaj poob haujlwm vim tias kuv tsis kam rov qab mus ua haujlwm lossis lees txais kev ua haujlwm ntawm qhov chaw ua haujlwm uas tsis ua raws li cov txheej txheem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm lub nroog, xeev, lossis hauv tebchaws, uas cuam tshuam ncaj qha rau COVID-19. Qhov no suav nrog tab sis tsis txwv rau, cov qauv muaj feem rau kev hnav ntsej muag lub ntsej muag, nyob deb ntawm lwm tus, lossis cov khoom siv tiv thaiv tus kheej muaj raws li cov lus qhia kev noj qab haus huv pej xeem.

Qhov ntawd txhais tau li cas? Lo lus nug no nug yog tias koj tsis kam ua haujlwm vim koj tsis ntseeg tias koj qhov chaw ua haujlwm muaj kev nyab xeeb lossis tias koj qhov chaw ua haujlwm tsis ua raws lossis yuam kom COVID-19 txwv, xws li hnav lub npog ntsej muag.

IC lo lus nug #20 thiab WC lo lus nug #27

Kuv muab cov kev pabcuam rau cov tsev kawm lossis lub chaw haujlwm pabcuam thiab ua haujlwm thiab ib tus neeg poob haujlwm lossis qee tus neeg poob haujlwm, vim tias tsis muaj haujlwm nyob rau lub sijhawm ua haujlwm uas cuam tshuam ncaj qha los ntawm COVID-19 mob xwm txheej ceev kev noj qab haus huv. Qhov no suav nrog, tab sis tsis txwv rau kev hloov pauv hauv cov sij hawm thiab ib nrab kaw.

Qhov ntawd txhais tau li cas? Lo lus nug no nug yog tias koj muab kev pabcuam rau ib lub tsev kawm ntawv, xws li kev qhia lossis tsav tsheb npav, txawm tias koj tsis ua haujlwm ncaj qha los ntawm lub tsev kawm lossis lub chaw haujlwm kev kawm. Cov txheej txheem kev tsim nyog tau no yog tshwj xeeb rau 'hloov pauv ntawm koj cov sijhawm ua haujlwm,' uas txhais tau tias koj lub sijhawm tsis tau lees paub vim yog COVID-19. Qhov tshwm sim yog koj tsis tau ua haujlwm rau lub lim tiam los yog koj cov xuaj moos raug txiav.

IC lo lus nug #21 thiab WC lo lus nug #28

Kuv yog ib tus neeg ua haujlwm thiab kuv cov sijhawm tau txo qis lossis kuv tau raug txiav tawm vim yog qhov haujlwm ncaj qha los ntawm COVID-19 mob xwm txheej ceev kev noj qab haus huv.

Nov yog kev piav qhia: Lo lus nug no nug yog tias koj cov xuaj moos raug txo los yog tshem tawm tag nrho vim yog COVID-19. Cov kev cai dhau los tsuas yog tso cai rau PUA cov nyiaj pab yog tias koj cov xuab moos tau muab tshem tawm tag nrho.

IC lo lus nug #22 thiab WC lo lus nug #29

Tsis muaj ib qho ntawm cov saum toj no raug rau kuv.

Nov yog kev piav qhia: Lo lus nug no yog lees paub tias koj tsis muaj laj thawj cuam tshuam nrog COVID-19 rau kev thov PUA. Yog koj teb tias Yog rau ib lo lus nug saum toj no, ces teb Tsis Yog rau nqe lus nug no.