Skip to main content

Report ID Theft or UI Fraud

Kev dag noj dag haus cov nyiaj is saws las tsis muaj hauj lwm ua yog txhob txwm tsis hais qhia los sis zaais tej ntaub ntawv tseg kom tau txais cov nyiaj pab. Yog koj txhob txwm zais npog los sis hais qhia tej ntaub ntawv tsis raug, ces xam tias yog kev dag noj dag haus. KEV DAG NOJ DAG HAUS YOG IB QHO UA TXHAUM CAI thiab tuaj yeem raug nplua nyiaj mus txog rau raug foob tias ua txhaum cai.

Qee yam ua piv txwv uas yog kev dag noj dag haus:

 • Tsis hais qhia ib txoj hauj lwm uas tsis kam lees ua los sis txoj hauj lwm koj plam thaum tseem thov cov nyiaj pab
 • Muaj tej ntaub ntawv cuav qhia los sis zais tej ntaub ntawv kom tau cov nyiaj pab
 • Tsis qhia tag nrho koj cov nyiaj khwv tau los thaum thov cov nyiaj pab hauv lub vij
 • Tsis hais qhia koj txoj hauj lwm kom raug zoo
 • Kev thov cov nyiaj pab los ntawm kev siv lwm tus neeg li

Yog koj muaj tej ntaub ntawv hais txog kev dag noj dag haus rau kis tsis muaj hauj lwm ua, thov sau kom tiav rau ib ntawm cov ntawv foos uas hais txog kev dag noj dag haus hauv qab no.

Kev Hais Qhia Daim ID Raug Nyiag

Thov siv daim ntawv foos hauv qab no yog koj xav tias muaj ib tug neeg nyiag koj tus kheej daim npav kom tau txais cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua.

Koj daim npav yuav raug nyiag yog:

 • Koj tau txais cov tsab ntawv tuaj ntawm peb uas hais txog koj cov nyiaj thov rau kis tsis muaj hauj lwm ua thiab koj tsis tau thov li.
 • Peb twb xa cov nyiaj tshev ntawm cov nyiaj pab tuaj rau koj lawm thiab koj tsis tau thov cov nyiaj pab ntawd.
 • Koj tus tswv num tau qhia rau koj tias lawv twb ceeb toom tuaj ntawm peb rau ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm uas koj tau thov ntawd.
 • Koj twb tau lav daim ntawv foos 1099G rau lub xyoo them se 2020 tuaj ntawm peb lawm thiab koj tsis tau thov ib qho nyia is saws las rau kis tsis muaj hauj lwm ua rau hauv xyoo 2020.

Ib tug tswv cuab ntawm peb pawg kws ua hauj lwm yuav hu tuaj qhia rau koj txog koj daim npav raug nyiag los thov cov nyiaj pab ntawd.

DAIM NTAWV FOOS HAIS QHIA DAIM NPAV ID RAUG NYIAG

Cov Tswv Num Hauj Lwm Hais Qhia Txog Kev Dag Noj Dag Haus

Yog koj yog ib tug tswv num hauj lwm thiab ntseeg tias muaj ib tug neeg tau txais cov nyiaj pab uas lawv tsis tsim nyog tau txais, thov hais qhia rau peb paub raws li lub chaw hais qhia txog kev dag noj dag haus uas nyob hauv qab no. Txawm tias cov ntawv foos yog hais txog qhov tau poob siab tias muaj kev dag noj dag haus, qhov no yog txoj hau kev qhia rau peb txog txhua kis uas koj xav tias muaj ib tug neeg tau txais cov nyiaj pab thaum lawv tsis tsim nyog tau txais.

Cov neeg ua hauj lwm tseem yuav tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua yog lawv tsis kam lees ua ib txoj hauj lwm vim los ntawm tus kab mob COVID-19 raws li cov laj thawj uas tau hais tseg rau hauv peb cov kev cai siv ib ntus.

Cov neeg ua hauj lwm tseem yuav tsim nyog rau cov nyiaj pab rau kis tsis muaj hauj lwm ua yog lawv yog:

 • III muaj tus kab mob COVID-19
 • Muaj feem yuav raug tus kab mob COVID-19 thiab yuav tsum raug caiv nyob ib leeg raws li lub sij hawm caiv nyob
 • Nyob hauv tsev los saib xyuas ib tug neeg ntawm koj tsev neeg, los sis lwm tus neeg uas lawv nyob nrog los sis cov lawv muab ke saib xyuas rau, cov tab tom ntsib tus kab mob COVID-19 los sis yuav raug caiv nyob ib leeg
 • Tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm tau vim lawv nyob hauv tsev saib xyuas ib tug me nyuam yaus vim tsev kawm ntawv raug kaw, cov cov zov me nyuam raug kaw, los sis lwm cov chaw zoo sib xws no raug kaw vim los ntawm tus kab mob COVID-19
 • Tau thov ua hauj lwm thaum yuav ua rau lawv ua txhaum txoj cai caiv nyob ib leeg los sis txhaum tsoom fwv cov ntawv txib
 • Tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm tau vim lawv raug hais los ntawm lawv tus kws saib xyuas mob nkeegmp los sis cov neeg lis hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv tau qhuab qhia kom caiv tus kheej nyob ib leeg vim yuav muaj feem raug rau los sis kis tus kab mob COVID-19 mus rau lwm cov neeg tau

Kev Hais Qhia Txog Kev Dag Noj Dag Haus Ntawm Pej Xeem Sawv Daws

Yog koj tsis yog ib tug tswv num hauj lwm, tab sis muaj tej ntaub ntawv hais txog kev dag noj dag haus rau kis tsis muaj hauj lwm ua, thov sau rau peb cov ntawv foos hais txog kev dag noj dag haus raws li lub chaw hais qhia kev dag noj dag haus hauv qab no.Peb tshuaj xyuas txhua cov lus qhia uas peb tau txais, txhawm tias tej ntaub ntawv koj muab qhia ntawd yuav zoo li cas los xij. Txawm li cas los xij, koj yim muaj tej ntaub ntawv qhia ntau npaum li cas thaum hais qhia txog kev noj dag noj dag haus rau cov nyiaj pab tsis muaj hauj lwm hauj lwm, nws yim pab tau zoo rau peb txog kev tshuaj ntsuam xyuas.

Ntxiv rau ntawm tus neeg lub npe, thiab qhov dag noj dag haus uas lawv tab tom ua, muab tej ntaub ntawv hais qhia kom ntxaws xws li lawv qhov chaw nyobb, lawv lub hnub nyoog los sis hnub yug, thiab/los sis lawv tus nab npawb xau xaus thiaj li yuav pab ua rau peb paub zoo ntxiv txog tus neeg ntawd rau hauv peb cov ntaub ntawv teev tseg txog kev thov nyiaj pab.

Yog koj tab tom hais qhia txog ib tug neeg tab tom lis tej hauj lwm kom tau txais cov nyiaj pab, muab lub npe thiab qhov chaw nyob ntawm tus tswv num hauj lwm ntawd qhia seb tus neeg no tau ua hauj lwm nrog lawv ntev npaum li cas los lawm, ntxiv rau tej ntaub ntawv saum toj saud, yuav pab peb thaum tshuaj xyuas kev thov cov nyiaj pab thiab tej ntaub ntawv teev tus nqi dag zog thiab txiav txim txog txoj hauj lwm dag noj dag haus.

Peb yuav ceev zoo tej ntaub ntawv uas koj muab qhia ntawd, thiab koj tuaj yeem thov hais kom txhob muab qhia npe tawm thaum hais qhia txog kev dag noj dag haus cov nyiaj pab UI. Txawm li cas los xij, vim cov cai lij choj hais txog kev ceev zoo tus kheej ntiag tug, peb tsis tuaj yeem muab txhua yam kev tshuaj ntsuam xyuas tau los qhia tau raws li tej ntaub ntawv uas koj tau muab qhia no. Peb txaus siab los pab koj.