Skip to main content

Workers

Cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm los hloov pauv qee qhov ntawm koj cov nqi zog poob hauj lwm. Nws yuav pab them rau cov kev siv nyiaj thaum tab tom nrhiav txoj hauj lwm tshiab. Los sis thaum lub chaw ua hauj lwm kaw lawm vim kab mob COVID-19 sib kis.

Plaub tus ntawm tsib tus neeg nyob hauv Teb Chaws Mes Kas yuav xav tau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm nyob rau qee qhov ntawm lawv lub neej kev ua hauj lwm. Cov nyiaj pab no yuav los ntawm cov nyiaj sej uas cov tswv hauj lwm them. Lawv yuav tis yog ib hom ntawm kev pab nyiaj rau zej tsoom. Nws tsis yog kev saib raws qhov xav tau fab nyiaj txiag.

Leej twg uas tau kev tso cai ua hauj lwm nyob Teb Chaw Mes Kas yuav muaj cai rau.

Cov neeg uas yus ua yus lag luam, cov neeg ua hauj lwm muaj ntawv cog lus nrog, thiab cov ua hauj lwm noj nyiaj raws sij hawm yuav muaj cai rau.

Txoj hauv kev los txais koj cov txiaj ntsig

 1. Los nrhiav saib seb koj puas muaj cai rau, koj yuav tau sau daim ntawv thov. Qh-ov no hu ua kev sau daim ntawv thov nyiaj xub thawj.
 2. Los pib tau txais cov nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tau sau daim ntawv thov ib vij ib zaug. Nws sib txawv daim ntawv thov thaum pib.
 3. Ceev kom tau txais cov nyiaj pab, koj yuav tau xa daim ntawv thov ib vij ib zaug.

Lwm cov nyiaj pab rau koj

Nws yuav siv yam tsawg kawg yog plaub vij rau koj nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tuaj txog. Koj yuav muaj cai rau lwm cov nyiaj pab ib yam, xws li:

 • Pab them rau kev xauj los sis kev nrhiav tsev nyob
 • Pab them rau cov ntawv them nqi dej thiab hluav taws xob
 • Pab rau kev mus yuav khoom noj los sis lwm yam khoom noj, xws li cov thawv khoom noj los sis cov khoom noj ntim ua pob
 • Pab nrhiav thiab them rau kev saib xyuas me nyuam
 • Pab nyiaj ntsuab
 • Pab tam sim rau cov neeg uas muaj xwm txheej tsis sib haum xeeb hauv yim neeg
 • Ntaub ntawv qhia txog COVID-19
 • Pab rau kev thauj mus los
 • Cov chaw muaj ntaub ntawv qhia rau neeg khiav nkag teb chaws thiab cov zej zog tsis muaj ntawv nyob
 • Lwm cov chaw muaj ntaub ntawv nyob hauv koj lub zej zog

Mus siab: 211info.org

Hu rau: 2-1-1 los sis 1-866-698-6155 (rau cov kws txhais lus pub dawb los ntawm xov tooj)

TTY: ntaus 711 thiab hu rau 1-866-698-6155

Sau ntawv: sau koj tus zip code xa rau 898211 (TXT211) (Lus As Kiv thiab Lus Xab Pees Niv)

Email: help@211info.org (Lus As Kiv thiab Lus Xab Pees Niv)


Thiab yog tias koj plam los sis tsis muaj kev pab them rau kev nqi kho mob, koj yuav muaj cai rau lub phiaj xwm kho mob pab dawb los sis tus nqi qis.

Mus saib: healthcare.oregon.gov

Hu rau: 1-855-268-3767