Skip to main content

Adjudication

Thaum peb paub txog cov teeb meem uas ua rau muaj lus nug txog tias puas tseem muaj leej twg tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab, peb yuav tsum tau tshuaj xyuas nws raws kev cai lij choj. Txawm tias muaj ntau yam teeb meem tuaj yeem hais daws tau los ntawm kev nug cov lus nug taug qab sai sai los xij, ntau zaus yuav tsum tau ua tib zoo tshuaj xyuas raws li cov txheej txheem kev txiav txim siab. Qee cov teeb meem yuav tsum tau muaj kev txiav txim siab xws li:

 1. Yog tias qee tus neeg tso lawv txoj hauj lwm tseg, xam tias qhov ntawv yog qhov ua rau lawv tsis muaj feem tau txais cov nyiaj pab
 1. Yog qee tus neeg raug laij tawm hauj lwm, ces tshuaj xyuas tias ntawv yog qhov ua rau lawv tsis muaj feem tau txais cov nyiaj pab
 1. Yog tias qee tus neeg tsis kam lees ua txoj hauj lwm tau muab rau lawv ua, nrhiav seb qhov ntawv puas yog qhov ua rau lawv tsis muaj feem tau txais nyiaj pab
 1. Txog cov neeg ua hauj lwm rau cov tsev kawm ntawv, txhua lub caij so tsev kawm ntawv los sis so ntu kawm, peb yuav saib seb lawv puas xav nrhiav cov hauj lwm uas lawv ua dhau los txhawm rau txiav txim seb lawv puas tuaj yeem tau txais cov nyiaj pab thaum lub sij hawm so
 1. Yog qee tus neeg tsis khoom ua hauj lwm

Lub Chaw Hauj Lwm qhov temporary rules, uas tau lees txais ua ntej hauv cov kab mob sib kis ntiaj teb, tau txo qis ntau txog cov teeb meem uas txiav txim siab. Txawm yuav zoo li no los xij, muaj coob tus tib neeg thov nyiaj pab txhais tau tias peb tab tom ntsib teeb meem yuav tsum tau txiav txim siab.

Tu siab, qhov no txhais tau tias yog peb xaiv qhov teeb meem hnub no uas yuav tsum tau txiav txim siab, nws yuav siv sij hawm li ntawm 12-14 lim tiam mam ua tiav qhov kev txiav txim siab. Peb paub tias qhov no yuav lees txais tsis tau thiab nov yog yam pab tab tom ua:

 1. Peb twb tau ntiav ntau tus kws txiav txim siab. Ua ntej cov kab mob sib kis ntiaj teb, peb muaj kwv yees li 80 tus kws txiav txim siab; tam sim no peb muaj ntau dua 300 leej.
 1. Peb tau tsim qhov kev qhia paub tshiab, muaj hom phiaj thiab luv dua qub, siv sij hawm qhia paub luv dua li ntawm 15 lim tiam los mus ua 5 lim tiam – qhov no yog vim muaj tus txiav txim siab uas tshaj lij tshwj xeeb, yog li ntaw peb thiaj tuaj yeem kawm paub tau txhij txhua thiab pib daws teeb meem tau sai dua qub.
 1. Tus kws txiav txim siab txuas ntxiv ua hauj lwm dhau sij hawm, uas paub tias muaj neeg coob npaum cas tab tom tos lawv.
 1. Peb tau hloov hauv kev muab lub luag hauj lwm rau kom peb tuaj yeem zam kev ua qeeb tsis yog txhob txwm thiab kom pom tias neeg tab tom ua hauj lwm daws teeb meem tau sai tshaj plaws.
 1. Peb tab tom txheeb xyuas cov ntaub ntawv raws li qhov peb tshawb pom tias yam twg ua rau muaj teeb meem ntau tshaj plaws, thiab peb yuav hais daws kom tau zoo dua qub li cas. Dhau ntawv lawm peb tseem mob siab rau tshawb nrhiav tias peb puas hloov tau lwm cov txheej txheem uas yuav ua rau peb tuaj yeem muab cov nyiaj pab rau cov neeg sai dua qub.

Hloov tshiab 7/31/20:

Peb tau nrhiav pom txoj hauv kev them nyiaj pab rau cov neeg uas tab tom tos lawv cov nyiaj pab kom tau txais kev txiav txim los ntawm tus kws txiav txim kom paub tseeb tias lawv muaj cai tau txais cov nyiaj pab neeg poob hauj lwm lossis cov nyiaj pab Pandemic Unemployment Assistance (PUA) (Qhov Kev Pab Neeg Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kab Mob Sib Kis Ntiaj Teb). Peb tab tom hu tias “Benefits While You Wait.” (Nyiaj Pab Thaum Lub Sij Hawm Nyob Tos). (BWYW) tej zaum koj kuj muaj cai tau txais, yog tias koj:

 1. Tau rau npe thov cov nyiaj as sus las poob hauj lwm (UI);
 1. Puas yog koj daim ntawv thov raug xam ua qhov kev txiav txim vim tias Employment Department (Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm) yuav tsum tau txiav txim siab tias koj haum raws li cov tau xuaj moos tseg hauv kev cai lij choj kom tau txais cov cov nyiaj pab neeg poob hauj lwm;
 1. Koj tau tawm txoj hauj lwm vim yog COVID-19 qualifying reason; THIAB
 1. Tej zaum eligible (muaj cai) tau txais PUA yog tias koj tsis tuaj yeem tau txais cov nyiaj poob hauj lwm.

Kom tau txais "Benefits While You Wait," (“Nyiaj Pab Thaum Lub Sij Hawm Nyob Tos”) apply for Pandemic Unemployment Assistance (PUA) (thov rau Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Cov Kab Mob Sib Kis Ntiaj Teb) thiab qhia rau peb paub hauv koj daim ntawv rau npe thov xws li: 1) vim yog tus kab mob COVID-19 koj thiaj tawm hauj lwm, thiab 2) thawj hnub uas tau txais qhov kev puas tsuaj ntawv los ntawm qhov laj thawj ntawv. Tom qab koj thov kom tau txais PUA, txuas ntxiv sau ntawv thov nyiaj as sus las poob hauj lwm (UI) txhua lub lim tiam uas koj xav tau cov nyiaj pab. Tsis txhob sau ntawv thov PUA txhua lim tiam.

Peb yuav tshuaj xyuas koj daim ntawv thov PUA txhawm rau saib seb koj muaj feem tau txais. Yog tias koj muaj feem, peb yuav paub tias koj muaj feem tau txais yam tsawg kawg ib qho kev pab, txhais tau tias peb tuaj yeem pib them nyiaj pab rau koj. Peb yuav them koj cov nyiaj pab UI kom txog thaum koj kom ntawv thov UI tau txais kev txiav txim siab. Yog tias, thaum kawg ntawm cov txheej txheem kev txiav txim, nws txiav txim tias koj muaj feem tau txais cov nyiaj pab UI, tsis muaj dab tsi yuav hloov pauv. Koj yuav tau txais cov nyiaj pab UI nrog rau koj daim ntawv thov txhua lub lim tiam thiab koj muaj cai tau txais. Yog nws txiav txim tias koj tsis muaj feem tau txais cov kev pab UI, ces peb yuav rhais chaw koj daim ntawv thov mus rau qhov kev pab PUA. Yog tias koj li PUA cov nyiaj pab hauv txhua lub lim tiam siab dua, peb yuav xa cov nyiaj nce tshaj rau txhua lub lim tiam dhau los uas koj tau txais cov nyiaj pab PUA. Koj yuav tau txais ntau yam kev them nyiaj nyob rau ib zaug.

Peb xav qhia rau koj paub tias nws muaj feem uas them cov nyiaj no tshaj rau koj uas koj yuav tau them rov qab. Yog tias koj xav tos cov nyiaj pab, ces tsis muaj ib qho yuav tsum tau ua ntxiv.

Kuv tau txais ib tsab ntawv ceeb toom txog cov nyiaj pab thaum koj tab tom nyob tos, tab sis kuv twb tau txais cov nyiaj pab UI lawm thiab tsis muaj teeb meem hauv kev txiav txim siab.

Koj tau txais ib tsab email kwv yees tias tau them nyiaj tsis raug. Tsis txhob ua ib yam dab tsi.

Kuv muaj ib tsab ntawv thov nyiaj UI uas tseem tsis tau txiav txim siab thiab twb thov rau PUA. Yuav ua dab tsi txuas ntxiv?

Tsis tas yuav ua dab tsi, OED cov neeg ua hauj lwm tab tom mob siab rau ua hauj lwm los txheeb xaiv cov neeg thov uas muaj cai tau txais BWYW thiab yuav qhia rau cov neeg thov seb lawv puas xav tau ntaub ntawv ntau ntxiv. Tus neeg thov tsis tas yuav rov xa lawv daim ntawv thov PUA. Koj yuav tsum txuas ntxiv sau ntawv lees txais hauv txhua lim tiam txog kev thov UI, thiab tsis tas yuav sau daim ntawv thov PUA hauv txhua lim tiam.

Koj muaj ib daim ntawv thov UI uas tseem tsis tau txiav txim saib thiab tseem tsis tau thov PUA. Yuav ua dab tsi txuas ntxiv?

Yog tias tus neeg thov cov nyiaj pab poob hauj lwm rau qhov laj thawj cuam tshuam txog kab mob COVID-19, koj yuav tsum sau ntawv thov PUA thiab txuas ntxiv sau ntawv thov cov nyiaj pab UI ntawm lawv. Yog tias koj tsis tau txais kev puas tsuaj los ntawm kab mob COVID-19, ces lawv yuav tsis muaj feem rau BWYW. Yog tias koj thov rau PUA, koj yuav tau txais ib tsab ntawv xa tuaj ib leeg tsis kam pab PUA vim yog koj muaj feem tau txais cov nyiaj pab UI. Qhov no tsis txhais tau tias koj raug tsis kam lees BWYW thiab tsis tas yuav ua dab tsi. Koj yuav tau txais kev tiv toj yog tias peb xav kom koj muab cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

Yog tias kuv muaj kev rau txim ntau lub lim tiam ntawm kuv daim ntawv thov UI, puas yog kuv muaj feem tau txais BWYW?

Koj tuaj yeem xaiv lees txais kev rau txim hauv daim ntawv thov UI hauv txhua lim tiam los yog thov nyiaj pab ntawm qhov kev pab PUA, yog tias kjo qhov laj thawj yog raug kev puas tsuaj los ntawm kab mob COVID-19.

Nws siv sij hawm ntev npaum cas rau cov neeg qhua uas tau txais BWYW kom tau lav nyiaj?

Kwv yees li plaub lub lim tiam.

Kev them nyiaj uas tuaj yeem ua tau thiab BWYW yog dab tsi?

Kev them nyiaj uas tuaj yeem ua tau yog kev them cov nyiaj pab vim yog peb ntseeg tias tus neeg thov yuav muaj cai tau txais raws li ib qho twg ntawm cov kev pab tas li/txuas ntxiv lossis PUA. BWYW yog lub npe uas peb siv ua ntej ntawm cov nyiaj uas tuaj yeem ua tau txhawm rau sau ntawv rau cov neeg nyob hauv Lav Oregon.

Puas cov nyiaj pab BWYW muaj cai tau txais Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) (Kev Them Nyiaj Pab Poob Hauj Lwm Vim Yog Kab Mob Sib Kis Ntiaj Teb)?

Yog, cov nyiaj pab BWYW yog cov nyiaj pab UI ib txwm muaj. Tus neeg thov yuav tau txais kev them nyiaj FPUC rau txhua lub lim tiam them nyiaj ntawm lub lim tiam 14/20 thiab 30/20.