Skip to main content

Appeals and Hearings

Kev Thov Kom Rov Qab Txiav Txim Dua Qhov Kev Txiav Txim Siab Ua Kev Kav Tswj

Txhua lub sij hawm peb los txo los sis tsis kam muab koj cov nyiaj pab, peb yuav xa ua ib qho kev txiav txim siab txog kev kav tswj. Yog tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev txiav txim siab kav tswj, koj tuaj yeem thov kom rov qab txiav txim dua nws los ntawm thov lub rooj sib hais. Koj tus tswv hauj lwm yuav thov kom rov qab txiav txim dua qhov kev txiav txim siab ua kev kav tswj.

Cov kev txiav txim siab raug xa los ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm suav nrog rau cov lus qhia rau kev sau daim ntawv thov kom rov qab txiav txim dua thiab hnub tim txwm rau ntawm kev thov kom rov qab txiav txim dua kom raws sij hawm thov rau lub rooj sib thais. Tsis sau ntawv thov raws sij hawm yuav tsim ua rau koj tsis muaj qhov Kev Txiav Txim Siab Txog Kev Kav Tswj xub thawj uas tau hloov pauv lawm.

Thov hauv kev zoo tshaj plaws los thov rau lub rooj sib hais hauv online nyob ntawm https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/Appeals-Process.aspx. Koj los kuj yuav thov tau lub rooj sib hais los ntawm kev xa ntawv, fev, los sis yog tias koj xav tau kev pab, ces hu xov tooj. Peb yuav muab kev pab cuam txhais lus rua koj thiab muaj cuab yeej pab rau tus xiam oob qhab raws qhov thov tuaj, yam tsis xam nqi rau koj them li.

Thaum koj xa daim ntawv thov los ntawm Teb Chaw Mes Kas Kev Xa Ntawv, qhia kom zoo tias koj xav thov rau lub rooj sib hais thiab suav nrog:

  • Koj Tus Nab Npawb Social Security los sis Tus Nab Npawb Qhia Txog Tus Kheej (CID),
  • Tus nab npawb txiav txim txog kev kav tswj, thiab
  • Hnub tim kev xa ntawv ntawm qhov kev txiav txim siab kav tswj kom tab tom thov kom rov qab txiav txim dua.

Thov ceeb toom rau tag nrho Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Tswj Cov Kev Sib Hais (OAH) thiab lub UI Lub Chaw yog tias koj li chaw nyob los sis nab npawb xov tooj hloov lawm tom qhov koj thov rau lub rooj sib hais. Rau kev paub ntxiv txog ntawm cov kev lis kev sib hais thiab cov kev thov kom rov qab txiav txim dua tuaj yeem pom nyob ntawm OAH.

Ncua sij hawm lis hauj lwm thov kom rov qab txiav txim dua, ua kev thov nyiaj txhua vij txuas mus ntxiv. Yog tias koj tsis thov txhua lub vij kom raws sij hawm thaum koj qhov kev thov kom rov qab txim dua tab tom raug ncua, koj yuav tsis raug them rau cov vij ntawd yog tias qhov thov kom rov qab txiav txim dua tau txiav txim raug raws qhov koj nyiam lawm.