Skip to main content

Unemployment Claim Determination

Tshab xyuas koj cov nyiaj khwv tau thiab cov sij hawm kom zoo. Yog tias muaj ntaub ntawv tsis raug lawm, koj tuaj yeem thov kom rov qab txiav txim dua txog ntawm koj daim ntawv thov. Peb yuav xa ib tsav ntawv qhia txog qhov kev txiav txim siab txog daim ntawv thov nyiaj poob hauj lwm raws kev xa ntawv. Daim ntawv no yuav qhia rau koj paub:

  • Qhov ntau ntawm qhov txiaj ntsig tau txais txhua hnub thiab cov txiaj ntsig siab tshaj plaws uas them tau – qhov ntau no sawv cev uas koj yuav tau txais nyob rau ib vij thiab qhov ntau ntxim li yuav mua nyob rau hauv koj daim ntawv thov
  • Cov neeg ua hauj lwm tsim nyog ua hauj lwm rau, thiab cov nyiaj nqi zog thiab cov sij hawm lawv tau tshaj tawm khwv tau nyob rau tej lub khuav tawj (peb hlis ib zaug) rau koj nyob rau koj lub xyoo pib ntawm koj daim ntawv thov.
  • Koj li nyiaj xyoo cov hnub tim pib thiab xaus – koj tsuas tuaj yeem thov tau cov nyiaj pab nyhob rau daim ntawv thov no rau cov vij uas poob plam ntawm cov hnub tim no.
  • Tsis hais seb daim ntawv pib ua kev txiam txim los sis rov txiav txim dua.

Koj lub Oregon qhov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yog muaj rau ib xyoos, qhov uas muaj 52 lub vij txij lub vij koj tau thov. Ncua sij hawm 52-lub vij yog hu ua koj li nyiaj pab ntawm lub xyoo. Koj tsis tuaj yeem sau Oregon lwm daim ntawv thov kom txog thaum lub xyoo ntawd dhau lawm.

Qhov Kev Txiav Txim Koj Daim Ntawv Thov Nyiaj Poob Hauj Lwm los kuj muab lwm cov ntaub ntawv txog ntawm koj daim ntawv thov, xws li tsab xov qhia rau koj paub tias koj tsis muaj daim ntawv thov uas raug txij li koj muaj sij hawm tsawg dua 500 teev nyob rau koj lub xyoo pib thiab koj yuav muaj cai rau lwm qhov kev thov ntawm lub xyoo los sis ntaub ntawv qhia rau koj puab tias peb tab tom thov cov nyiaj nqi zog thiab cov sij hawm lso ntawm koj cov tswv hauj lwm qub.