Skip to main content

Check on My Claim

Los ntsuam xyuas koj daim ntawv thov, los mus rau hauv peb qhov Kev Ua Hauj Lwm Thov Hauv Online. Cov ntawv thov tau raug hloov kho ncua sij hawm yav hmo ntuj thiab yuav tsim kom muaj nyob rau yav nruab hnub.

Cov lus nquag nug hais txog cov ntawv thov, cov qib ntawm cov ntawv thov, thiab yam koj ua tau


Tam sim no, ncua lub sij hawm thov rau thiab tau txais koj thawj daim ntawv thov yog yam tsawg kawg plaub vij. Feem ntau lawm, tsoov fwv tau ua zoo xav muab sij hawm peb vij “lub sij hawm.” Nws ua rau peb siv sij hawm ntev zog vim yog COVID-19. Muaj neeg coob leej tab tom thov rau cov nyiaj poob hauj lwm tshaj li ib txwm muaj los.


Nws yuav ua rau peb siv plaub vij los lis kom ntawv thov li li txwm ua. Yog tias koj tsis tau txais koj li tshev nyiaj tom qab plaub lub vij lawm, ntxim li koj daim ntawv thov muaj qhov nyuaj lawm.

Nov yog qee cov laj thawj rau lub sij hawm uas tau tos ntev zog dhau ntawm plaub vij:

 • Yog koj plam ib vij (los sis ntau tshaj) ntawm kev saim koj daim ntawv thov txhua vij. Nov yog lub laj thawj uas nquag muaj tsim ua rau cov nyiaj pab qeeb. Koj yuav tau sau daim ntawv thov txhua lub vij yog tias koj xav kom tau txais cov txiaj ntsig li qub. Yog tias koj plam ib lub vij, koj yuav tau mus siv Peb Qhov Kev Ua Hauj Lwm Hauv Online thiab rov pib ua koj daim ntawv thov.
 • Koj tsis tshaj tawm koj qhov nyiaj khwv tau nyob rau hauv koj daim ntawv thov txhua lub vij.
 • Koj cov nyiaj khwv tau los ntawm kev ua tub rog, los ntawm tsoom fwv, los sis qhov uas khwv tau nyob lwm lub xeev. Nws siv sij hawm rau peb los tos mloog los ntawm kev ua hauj lwm hauv online.
 • Koj qhov xwm txheej yuav tau soj saib ntxiv. Peb cov kev thov nyiaj rov qab yuav tau sib tham nrog koj, koj tus thawj coj, thiab/los sis lwm cov neeg vim tias:
   • Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm
   • Koj yeej tsis nrhiav hauj lwm ua li
   • Koj tawm hauj lwm
   • Koj raug ncaws tawm
   • Koj muaj tej yam kev khwv nyiaj uas peb muaj feem xav paub nyob (daim npe 1-3 cov piv txwv)
   • [UI cov thov koj saum laj thawj so]
  • Koj tau muaj sij hawm teem rov mus ua hauj lwm. Qhov no nws yuav cia li tso nws tseg mus vim tias peb xav tias koj tab tom ua hauj lwm thiab yuav tsis xav tau lwm cov txiaj ntsig lawm. Koj yuav tau qhia rau peb paub yog tias koj tsis xav rov mus hauj lwm lawm thiab seb vim li cas. Los sis yog koj twb ua lawm, koj cov nyiaj khwv tau yuav.