Skip to main content

Denial of Benefits

Qee cov xwm txheej tuaj yeem tso tseg tau los sis tsis kam muab koj cov nyiaj pab. Cov xwm txheej no yuav tau kom Lub Chaw Ua Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm los ntsuam xyuas txog cov ntawv thov, txiav txim txog koj qhov muaj cai los sis ua cov kev txiav txim txog kev kav tswj. Lwv suav nrog, tab sis tsis txwv rau:

 • Kev tawm hauj lwm
 • Kev raug ncaws tawm los sis kev raug muab ncua ntawm txoj hauj lwm
 • Kev tsis tuaj yeem los ua hauj lwm
 • Kev mus nyob deb ntawm koj qhov chaw nyob ib txwm nyob
 • Kev mus koom tsev kawm ntawv los sis kev xyaum hauj lwm
 • Kev yus ua yus lag luam
 • Kev nyob hauv tsev txim
 • Kev plam tej yam hauj lwm
 • Kev nrhiav tsis tau hauj lwm ua li
 • Kev tsis xav nrhiav hauj lwm ua li
 • Kev tau txais nyiaj them rau kev poob hauj lwm (tsis suav nrog nyiaj social security)
 • Kev tsis koom nrog nyob rau hauv kev xam phaj Rov Ua Hauj Lwm thiab Kev Muaj Cai Xeem Ua Hauj Lwm
 • Kev poob qis ntawm kev ua daim ntawv xa mus ua hauj lwm los ntawm WorkSource Oregon
 • Kev tsis ua raws los ua kom tiav cov kev ua hauj lwm sau npe los ntawm koj lub chaw hauv zos WorkSource Oregon
 • Kev tsis ua hauj lwm tam li yog qhov tsis sib haum xeeb ntawm kev ua hauj lwm, los sis
 • Kev sau daim ntawv thov cov nyiaj txhua lub hlis ncua sij hawm lub caij ntuj sov, caij ntuj no, los sis lub caij nplooj ntoo hlav los sis ncua sij hawm ntawm cov cai thaum koj tau txais kev qhia los sis tsis tau txais kev qhia ua kev kawm rau cov neeg ua hauj lwm.

Cov teeb meem no tsim ua rau nres koj daim ntawv thov kom txog thaum peb ua kev txiav txim siab lso them los sis tsis kam them cov txiaj ntsig. Kev thov nyiaj pab txhua lub vij ncua sij hawm ua kev ntsuam xyuas ntawm qhov teeb meem nyob rau koj daim ntawv thov. Qhov no ua kom ntseeg tias koj yuav tsis tuaj yeem los txais qhov nyiaj them nyob rau cov vij no yog tias koj qhov kev ntsuam xyuas qhov tseeb tshwm sim nyob rau qhov kev txiav siab los ntawm cov txiaj ntsig.

Tus kws txiav txim plaub ntug yuav ua kom tiav qhov kev ntsuam xyuas. Yog tias tus kws txiav txim xav tau ntaub ntawv ntxiv, lawv yuav txuas lus nrog koj. Nco ntsoov muab lus teb rau cov lus thov nrog rau ua kom tiav cov ntaub ntawv. Tsis ua raws li cov tshwm sim nyob rau kev txiav txim los ntawm cov ntaub ntawv uas muaj thiab yuav tsim ua rau tsis kam muab nyiaj pab. Kev tswj ntaub ntawv cia los sis kev tshaj tawm ntaub ntawv tsis tseeb rau Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm yuav ua rau muaj xwm txheej hyav.