Skip to main content

Sign up for Direct Deposit or Receive a ReliaCard

Lub Npe

Rau txhua cov ntawv thov tshiab, thawj qhov kev them nyiaj yuav tau xa ua tshev nyiaj.

Cov hauv kev them nyiaj

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm them cov nyiaj pab hauv es lev taus niv tsis hais los ntawm U.S. Bank ReliaCard® Visa daim npav tso nyiaj los sis daim npav tso nyiaj ncaj nraim. Yog tias koj tsis tau thov rau daim npav tso nyiaj ncaj nraim, yuav xa rau hauv daim npav ReliaCard® rau koj.

Kev tso nyiaj ncaj nraim

Nrog rau qhov kev tso nyiaj ncaj nraim, peb yuav tau xa raws es lev taus niv rau koj qhov nyiaj pab txhua lub vij mus rau koj tus as khauj nyiaj siv los sis tus as khauj khaws nyiaj hauv txhab nyiaj. Los thov kom xa ncaj nraim rau koj koj yuav tau qhia koj tus nab npawb rounting thiab nab npawb txhab nyiaj.

Los thov rau:

  • Siv qhov Kev Ua Hauj Lwm Thov Hauv Online thiab xaiv “electronic deposit (xa raws es lev taus niv),” los ntawm lub mes nus xav Ntaus koj li ntaub ntawv los sis
  • Luam tawm daim foos Tso Cai Xa Nyiaj Raws Es Lev Taus Niv thiab xa mus rau peb.

Koj tuaj yeem pom tau daim foos Tso Cai Xa Nyiaj Raws Es Lev Taus Niv hauv online ntawm Cov Foos


Tseem Ceeb: Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm tsis tswj koj li kev them nyiaj hauv online tom qab tau ua kev them nyiaj lawm.

Thaum koj sau npe nkag rau kev xa nyiaj ncaj nraim nws yuav siv txog li 2 vij los txheeb txog koj cov ntaub ntawv as khauj. Ncua sij hawm txheeb xyuas, koj yuav tau txais kev them ua tshev nyiaj. Kev xa ntaub ntawv ntxiv rau kev xa nyiaj ncaj nraim, ua ntej txheeb xyuas yuav lis hauj lwm tiav, yuav tsim ua rau kev lis hauj lwm pib rovb txheeb xyuas dua tshiab thiab qeeb rau koj qhov teeb tsa kev xa nyiaj ncaj nraim.

ReliaCard® Visa

Nrog rau lub U.S. Bank ReliaCard® Visa, peb yuav xa koj li nyiaj mus rau daim npav nyiaj siv. Daim npav no tuaj yeem siv tau txhua qhov chaw uas kam lees cov npav Visa. Koj yuav tsis tsim nyog raug tsub nqi rau kev siv koj daim npav ReliaCard®.

Thov saib seb puas pom daim npav xa raws kev xa ntawv tuaj. Nws yuav siv lub hnab ntawv dawb ntim xa tuaj muaj Indianapolis, Indiana qhov chaw nyob xa rov qab. Tsis txhob muab pov tseg, tab txawm koj sau npe rau kev xa nyiaj ncaj nraim. Yog tias koj qhov kev xa nyiaj ncaj nraim ua tsis tau raws siab xav rau lub laj thawj twg, peb yuav thim rov qab mus siv qhov kev them nyiaj uas yog siv ReliaCard®.

Thaum koj tau txais koj daim npav lawm, hu rau tus xov tooj hu dawb nyob rau ntawm daim npav los siv nws. Koj tuaj yeem mus siv tau koj daim npav ReliaCard® li ntaub ntawv as khauj online nyob rau ntawm ReliaCard® los sis los ntawm kev hu rau lawv lub chaw pab cuam tswv cuab ntawm 1-855-279-1270.

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm yuav tsis hais kom koj them rau qhov mus siv koj cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm.

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm yuav tsis lam siv lwm lub tuam txhab sab nrauv los txais koj cov nyiaj pab. Txhua cov kev sib txuas lus txog ntawm koj cov txiaj ntsig yuav los ncaj nraim los ntawm lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm, tsis yog nyob sab nrauv ntawm lub tuam txhab. Yog tias koj raug nug kom xa nyiaj los sis them nyiaj mus siv koj cov nyiaj pab, ceeb faj qhov no yog kev dag ntxias xwb.

  • Yog tias muaj neeg hais kom koj xa cov ntaub ntawv rau lawv txhawm rau los txais cov txiaj ntsig, txuas lus nrog oregonconsumer.gov los sis hu rau 877-877-9392 los tshaj tawm kev dag ntxias.
  • Yog tias koj tau txais email los sis kev sau ntawv uas koj xav tias yuav yog los ntawm tus neeg dag ntxias tso tuaj tam li lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm, ua ntej tshaj, tsis txhob nyem rau txhua cov chaw sib txuas nrog thiab tsis txhob sau ntawv teb li. Koj tuaj yeem sau ntawv foob rau hauv oregonconsumer.gov lossis hu rau 877-877-9392.