Skip to main content

Do I Qualify?

Yog tias koj raug tshem tawm hauj lwm los sis koj lub sij hawm ua hauj lwm raug txiav vim los ntawm COVID-19, koj yuav muaj cai rau tau txais nyiaj poob hauj lwm tsis tu ncua.

Cov neeg yus ua yus lag luam, cov neeg ua hauj lwm ua hauj lwm muaj ntawv cog lus, thiab cov neeg muaj ntawv cog lus ua hauj lwm raws online yuav muaj cai rau Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (PUA). Lub khoos kas pab nyiaj rau kev poob hauj lwm tshiab no raug tsim tawm los ntawm Tsab Cai CARES. Nws muaj nws daim ntawv thov. Nws siv rau cov tib neeg uas tawm hauj lwm vim COVID-19 thiab yauv tsis muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tsis tu ncua.

Tus uas tau kev tso cai ua hauj lwm nyob hauv Teb Chaws Mes Kas yuav muaj cai rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm.

Los nrhiav seb koj puas muaj cai, ua qhov Kev Ntsuam Xyuas Kev Muaj Cai Rau. Nws yuav pab qhia tau rau koj xaiv daim ntawv thov kom raug. Sau daim ntawv thov kom raug yuav pab ua rau koj tau txais nyiaj sai.