Skip to main content

Eligibility Quiz

Kev Ntsuam Sim Txog Kev Muaj Cai Tau Txais

Qhov kev ntsuam sim no yog lus qhia raws li ncua dav. Txhua qhov xwm txheej yuav tsis sib thooj thiab peb yuav los tshab xyuas qhov kev thov nyiaj rov qab.

Puas yog kuv muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm?

Ua qhov kev ntsuam sim xub thawj no.

 1. Puas yog koj tau ua hauj lwm yam tsawg kawg 500 teev los sis tau txais kev them nyiaj yam tsawg kawg $1,000 los ntawm tus tswv hauj lwm ncua sij hawm koj “lub xyoo pib?” Koj Lub xyoo pib yog thawj plaub ntawm tsib khaus tawj dhau los raws diam zwj qhia hnub tim uas tau ua tiav ua ntej lub vij koj xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug.
 1. Yog tias koj xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug nyob rau Lub Ib Hli Ntuj, Lub Ob Hli Ntuj, los sis Lub Peb Hli Ntuj xyoo 2020, koj lub xyoo pib yog Lub Kaum Hli Ntuj Tim 1, 2018 txog Cuaj Hli Ntuj Tim 30, 2019.
 1. Yog tias koj xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug nyob rau Plaub Hli Ntuj, Tsib Hli Ntuj, los sis Lub Rau Hli Ntuj xyoo 2020, koj lub xyoo pib yuav yog Lub Ib Hli Ntuj Tim 1, 2019 txog Lub Kaum Ob Hli Ntuj Tim 31, 2019.
 1. Yog tias koj xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug nyob rau Lub Xya Hli Ntuj, Lub Yim Hli Ntuj, los sis Lub Cuaj Hli Ntuj xyoo 2020, koj lub xyoo pib yog Lub Plaub Hli Ntuj Tim 1, 2019 txog Lub Peb Hli Ntuj Tim 31, 2020.
 1. Yog tias koj xa koj qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug nyob rau Lub Kaum Hli Ntuj, Lub Kaum Ib Hli Ntuj, los sis Lub Kaum Ob Hli Ntuj xyoo 2020, koj lub xyoo pib yog Lub Xya Hli Ntuj Tim 1, 2019 txog Lub Rau Hli Ntuj Tim 30, 2020.
 1. Puas yog koj tuaj yeem mus ua tau hauj lwm? "Kev tuaj yeem mus ua tau hauj lwm" txhais tau tias koj tuaj yeem mus ua tau hauj lwm los ntawm lub siab ntsws thiab lub cev ntaj ntsug.
 1. Puas yog koj npaj txij ua hauj lwm lawm? "Kev npaj txij ua hauj lwm" txhais tau tias koj tuaj yeem mus ua hauj lwm tau yam tsis muaj cov ciam txwv dab tsi los thaiv koj los ntawm kev lees txais txoj hauj lwm (piv txwv: cov teeb mee kev thauj mus los, cov kev muaj mob, cov kev so hauj lwm, los sis tu ncua kev saib xyuas tsev neeg/me nyuam).
 1. Puas yog muaj tej cov lus twg hauv qab (los ntawm peb cov kev cai siv ib ncua sij hawm) uas siv tau rau koj? Tab txawm tias siv tau ib qhov xwb los, koj qhov lus teb yuav teb tias "Yog."
 1. Kuv yuav tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm vim kuv muaj mob khaus laus nas vais lav.
 1. Kuv yuav tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm vim kuv tau nphav raug tus kab mob khaus laus nas vais lav thiab kuv yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev.
 1. Kuvtsis tuaj yeem mus ua tau hauj lwm vim kuv tus kws kho mob los sis cov thawj coj zej tsoom kev noj qab haus huv tau hais tias kuv tsim nyog nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau pov thaiv qhov kev pheej hmoo ntawm kev nphav tau, los sis kis tau, kab mob khaus laus nav vais lav.
 1. Kuv tsis tuaj yeem mus ua tau hauj lwm vim kuv tus tswv hauj hwm kaw txoj hauj lwm los sis txo cov neeg ua hauj lwm vim tus kab mob khaus laus nas vais lav. Qhov no suav nrog kev kaw hauj lwm los sis kev txo cov neeg ua hauj lwm vim Tus Tswv Xeev qhov lus txib Nyob Twj Ywm Hauv Tsev Cawm Txoj Sia, los sis nyob rau lus qhia ntawm cov thawj coj zej tsoom kev noj qab haus huv.
 1. Kuv tsis tuaj yeem mus ua tau hauj lwm vim kuv yuav tau nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau muab kev saib xyuas rau ib tub neeg hauv tsev neeg, los sis lwm tus neeg uas kuv nyob nrog thiab muab kev saib xyuas rau, tus uas muaj mob khaus laus nas vais lav los sis yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev.
 1. Kuv tsis tuaj yeem mus ua tau hauj lwm vim kuv yuav tau nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau muab kev saib xyuas rau ib tug me nyuam vim qhov kaw cov tsev kawm ntawv, cov chaw saib xyuas me nyuam los sis cov chaw zoo thooj li ntawd vim kab mob khaus laus nas vais lav.
 1. Kuv tau raug thov kom rov qab mus ua hauj lwm thaum rov qab mus ua hauj lwm yuav kom kuv tsis txhob ntseeg tus kws kho mob qhov lus txib nyob twj ywm hauv tsev los sis Tus Tswv Xeev qhov lus txib Nyob Twj Ywm Hauv Tsev Cawm Txoj Sia.
 1. Puas yog koj raug muab tshem tawm los ntawm pawg tub rog nyob rau 18 lub hli dhau los, thiab kev nyob rau Oregon los sis kev ua hauj lwm raws li ib txwm los sis kev nrhiav hauj lwm nyob rau Oregon tib si?
 1. Tsis muaj cov lus nyob rau hauv qab no siv tau rau koj. (Yog tias tsis muaj qhov siv tau, koj qhov lus teb yuav teb tias "Yog.")
 1. Kuv raug rho tawm hauj lwm thiab nws yog kuv li kev ua txhaum.
 1. Kuv raug kuv tus tswv hauj lwm tawm tsam.
 1. Kuv tab tom tawm ntawm kuv txoj hauj lwm.
 1. Kuv teem ua hauj lwm puv sij hawm.

Yog tias koj tau teb tias Yog rau FEEM NTAU ntawm cov lus nug no, koj yuav tsum muaj cai tau txais rau kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm (Unemployment Insurance, UI) cov nyiaj pab. Xa qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug rau ntawm no/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov.

Yog tias koj tau teb tias Tsis Yog rau FEEM NTAU ntawm cov lus nug no, koj yuav tsis muaj cai tau txais rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm tab sis tuaj yeem muaj cai tau txais rau Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Ua qhov ntsuam sim hauv qab.

Puas yog koj tau ua hauj lwm nyob rau hauv Oregon ntawm lwm tus neeg lub tuam txhab nyob rau qee sij hawm ntawm 18 lub hli dhau los?Puas yog koj tau raug muab tshem tawm hauj lwm, los sis koj cov teev sij hawm ua hauj lwm tau raug muab txiav tawm?

Puas yog koj muaj cia tau txais rau Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA)?

Kev ua qhov kev ntsuam sim no yog tias koj tau teb tias Tsis Yog rau FEEM NTAU ntawm cov lus nug nyob rau kev ntsuam sim txog cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm.

 1. Puas yog koj tawm ntawm txoj hauj lwm los sis ua hauj lwm tsawg tshaj raws li ib txwm vim tus kab mob COVID-19?
 1. Nyob rau tsis ntev los no puas yog koj tsis kam lees rau qhov thov nyiaj rov qab rau kev poob hauj lwm raws li ib txwm vim koj tsis tau ua hauj lwm txog 500 teev?
 1. Puas yog koj tau ua hauj lwm, tab sis tau ua hauj lwm tsawg tshaj 500 teev nyob rau Oregon nyob rau 18 lub lis dhau los?
 1. Puas yog koj tau raug ua kev ntaus nqi kab mob COVID-19, muaj mob hnyav thiab tsis tuaj yeem mus ua tau hauj lwm?
 1. Puas yog koj pom tswm cov tso mob ntawm kab mob COVID-19 thiab tab tom tos rau cov tshwm sim tawm los ntawm kev ntsuam sim los sis tab tom nrhiav kev kho mob?
 1. Puas yog koj muaj kev pheej hmoo siab THIAB tus kws pab kho mob tau hais kom koj nyob twj ywm hauv tsev?
 1. Puas yog koj ua kev saib xyuas rau ib tug neeg hauv tsev neeg los sis tus neeg nrog koj nyob uas muaj kab mob COVID-19?
 1. Puas yog koj tsis tuaj yeem mus ua tau lwm tau vim koj yuav tau nyob twj ywm hauv tsev txhawm rau saib xyuas rau ib tug me nyuam los sis lwm tus neeg vim qhov kev kaw cov tsev kawm ntawv, cov chaw saib xyuas me nyuam, los sis cov chaw zoo thooj li ntawd vim tus kab mob COVID-19?
 1. Puas yog koj lub chaw hauj lwm raug kaw vim qhov lus txib uas raws cai los sis qhov xwm txheej ntawm kab mob COVID-19,
  thiab puas yog koj tsis tuaj yeem mus ua tau hauj lwm ntawm tsev?
 1. Puas yog koj dhau los ua tus kws pab saib xyuas tseem ceeb txhawb nqa rau koj tsev neeg vim tus thawj coj tsev neeg tau tag txoj sia lawm vim qhov tswm sim los ntawm ntawm kab mob COVID-19?
 1. Puas yog koj tau ua hauj lwm rau tus kheej?
 1. Tsis muaj cov lus nyob rau hauv qab no siv tau rau koj. (Yog tias tsis muaj qhov siv tau, koj qhov lus teb yuav teb tias "Yog.")
 1. Kuv tawm kuv txoj hauj lwm rau cov laj thawj uas tsis cuam tshuam txog kab mob COVID-19.
 1. Kuv tawm kuv txoj hauj lwm tsuas yog txhawm rau txheeb sau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm xwb.
 1. Tam sim no kuv tau txais kev so hauj lwm, hnub so muaj mob, los sis kev tau them nyiaj sij hawm tawm.
 1. Kuv tuaj yeem ua tau hauj lwm ntawm tsev tab sis kuv tsis ua.
 1. Kuv yog tus neeg ua hauj lwm uas tseem ceeb, tsis muaj kev pheej hmoo siab, thiab kuv lub chaw hauj lwm tau ua raws cov cai rau kuv li kev nyab xeeb, tab sis kuv ntshai ua hauj lwm dhau lawm xwb.

Yog tias koj tau teb tias Yog rau TXHUA cov lus nug 1-11 THIAB lus nug 12, koj yuav tsum muaj cai tau txais rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Muaj Kab Mob Sib Kis Loj (PUA) ncua sij hawm tus kab mob COVID-19 muaj kev sib kis loj. Xa qhov kev thov nyiaj rov qab thawj zaug rau ntawm no/Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov.

Yog tias koj tau teb tias Tsis Yog rau TXHUA cov lus nug nov, koj yuav tsis muaj cai tau txais.