Skip to main content

File A Claim

Ua ntej koj thov: Sib sau ua ke koj cov ntawv thiab ntaub ntawv kev paub

For regular kev povhwm kev poob haujlwm Cov Nyiaj Pabcuam (UI), you will need:

 • Koj lub npe, tus nab npawb Social Security, hnub yug thiab ntaub ntawv sib txuas lus.
 • Koj li keeb kwm kev ua hauj lwm yav dhau los suav nrog rau 18 lub hlis dhau los:
 • lub npe cov tswv hauj lwm
 • cov chaw nyob
 • cov npab npawb xov tooj
 • Hnub pib thiab xaus ntawm kev ua hauj lwm nrog txhua tus tswv hauj lwm
 • Koj tus nab npawb txhab nyiaj thiab tus nab npawb txoj kev, yog tias koj siv los teev npe tso nyiaj.

Rau lub khoos kas Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (PUA), koj yuav tau siv cov saum no, ntxiv nrog:

 • Pov thawj txog kev khwv tau nyiaj (tsuas yog tias koj xav tau cov txiaj ntsig txhua vij ntau tshaj li qhov tsawg kawg $205) xws li:
 • Nyiaj them se qhia txog qhov koj khwv tau nyiaj tom qab txiav se tawm lawm 2019
 • Them nyaij hli 2019
 • 2019 W-2
 • Koj khwv tau ntau npaum li cas nyob tau txhua vij rau qhov koj nrhiav nyiaj pab

Kaum ruam 1 Sau npe nkag los ntawm kev pib sau koj daim ntawv thov

Sau kom tiav yog tias koj muaj cai rau cvo nyiaj pab rau kev poob hauj lwm, koj yuav tau sau daim ntawv thov. Qh-ov no hu ua kev sau daim ntawv thov nyiaj xub thawj. Koj tsuas tau sau daim ntawv thov xub thawj ib zaug xwb

Nws muaj ob txoj hauv kev los thov:

1. Hauv Online. Thov hauv kev ceev tshaj plaws yog thov los ntawm peb Kev Ua Ntawv Thov Hauv Online​. Rau kev thov nyiaj tuav pov hwm kev poob hauj lwm tsis tu ncua (UI), koj yuav tau sau daim foos hauv online. Rau PUA, koj yuav tau daus lauj daim ntawv thov uas PDF, sau koj li ntaub ntawv, muab khaws tseg ua PDF, thiab muab av lauj rov qab mus rau hauv peb Kev Ua Ntawv Thov Hauv Online

Qhov kev Ntsuam Xyuas Kev Muaj Cai ua ntej tso kom ntseeg tias koj sau tiav daim ntawv thov uas yog lawm. Kev sau daim ntawv thov tsis raug yuav qeeb rau koj cov nyiaj pab los ntawm ntau lub vij.

Ua ntej koj pib los thov hauv online, muab cov ntaub ntawv xav tau los ua ke.

TSEEM CEEB: Ua zoo sau koj li ntaub ntawv kom raug rau koj daim ntawv thov. Koj li nyiaj yuav qeeb ntau hnub los sis txog ntau vij yog tias koj ua tsis raug. Ua zoo ceev faj ntxiv thaum koj sau tus Nab Npawb Social Security (SSN) thiab koj li chaw nyob

2. Los ntawm xov tooj. Koj los kuj tuaj yeem thov tau los ntawm xov tooj. Tam sim no kiag muaj neeg hu coob heev, yog li koj yuav tau tuav xov tooj tos.

Kev poob hauj lwm tsis tu ncua

1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

Kev Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis (yus ua yus lag luam, cov neeg ua hauj lwm muaj ntawv cog lus, cov neeg mua ntawv cog lus ua hauj lwm raws online)

Tus xov tooj hu dawb: 1-877-345-3484


Tom qab koj sau daim ntawv thov lawm

Kev lees txog koj daim ntawv thov


Koj yuav tau lees email thaum koj xa daim ntawv thov nyiaj poob hauj lwm tsis tu ncua.

Saib hau koj qhov chaw xa ntawv ib yam thiab. Peb yuav qhia rau koj paub yog tias koj daim ntawv thov tau kev pom zoo lawm los sis tsis pom zoo. Peb yuav xa ntawv qhia rau koj paub. Qhov no yuav siv txog li 1 – 3 vij. Yog tias koj tau kev pom zoo lawm, peb yuav qhia rau koj paub tias seb koj tau nyiaj npaub li cas thiab yam yuav ua tom ntej.

Koj tuaj yeem ntsuam xyuas qib ntawm koj daim ntawv thov los ntawm kev nkag mus rau peb Qhov Kev Ua Hauj Lwm Hauv Online.

Kauj Ruam 2: Sau koj daim ntawv thov txhua vij

*** TSEEM CEEB: los txais qhov nyiaj, koj yuav tsum sau cov ntawv thov txhua vij. ***

Los pib tau txais cov nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tau sau daim ntawv thov ib vij ib zaug. Nws sib txawv daim ntawv thov thaum pib. Koj yuav tau sau rau ob qho tib si los txais koj li nyiaj.

Kev thov txhua vij yog txoj hauv kev los saib seb tau txais nyiaj ntau li cas xa rau koj nyob rau lub vij ntawd. Ib vij yog hnub Sunday mus txog Saturday. Koj tsis tuaj yeem xa daim ntawv thov ua vij kom txog thaum tag lub vij lawm.

Los tswj kom tau txais cov nyiaj pab, koj yuav tau sau daim ntawv thov ua vij txhua vij. Xa qhov kev thov nyiaj rov qab ib vij ib zaug txawm hais tias koj tau ua hauj lwm lub vij ntawd los xa. Koj yuav tau rov tshaj tawm kev khwv tau nyiaj los ntawm txoj hauj lwm uas koj tau ua nyob rau lub vij ntawd.

Sau cov ntawv thov txhua vij tab txawm koj tsis paub tias koj daim ntawv thov tau kev pom zoo lawm. Nws yuav siv yam tsawg kawg plaub vij rau peb los lis koj daim ntawv thov (los sis ntev zog rau cov ntawv thov PUA). Yog tias koj daim ntawv thov tau kev pom zoo lawm, peb yuav xa nyiaj rau txhua cov vij uas dhau lawm uas koj muaj cai rau, mus ntev li ntev tau raws qhov koj sau ntawv thov txhua vij.


Puas yog koj cov nyiaj poob hauj lwm tsis tu ncua tag lawm?

Yog tias koj li nyiaj pab tag lawm, sau daim ntawv thov txhua lub vij li ib txwm sau. Thaum koj cov nyiaj pab tshuav $0, thaum koj sau daim ntawv txhov txhua vij, nws yuav qhia kom koj sau txuas cov nyiaj pab ntxiv. Qhov no hu ua Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Sib Kis Xwm Txheej Ceev (PEUC).

Nrog rau PEUC, koj yuav tau txais txog li 13 lub vij ntxiv ntawm cov nyiaj poob hauj lwm rau cov vij ncua sij hawm Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29, 2020 thiab Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.

Yog tias koj tau tso tseg kev sau thov nyiaj pab txhua vij lawm thiab xav rov los pib dua tom qab koj cov nyiaj pab tsis tu ncua tag lawm, koj yuav tau sau PEUC daim ntav thov xub thawj.

Cov lus nquag nug txog ntawm kev txuas sij hawm cov txiaj ntsig (PEUC)

Kauj Ruam 3: Kev nrhiav hauj lwm (hauv kev xaiv ntxiv)

Feem ntau lawm, tib neeg yuav tau txais cov nyiaj poob hauj lwm uas yuav tau ua raws li txoj cai nrhiav hauj lwm ua thiab ntaub ntawv lawv tshawb nrhiav. Txoj cai tam sim no yog hauv kev xaiv vim muaj COVID-19. Qhov hloov puav no tau pib Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2020, Nyeem pebr peb cov cai siv ib ncua sij hawm los kawm paub ntxiv.

Muaj ntau tus tswv hauj lwm tseem tab tom txais neeg ua hauj lwm, tab txawm tam sim no, peb txhawb nqa txhua leej tus poob hauj lwm lawm los ua kev tshawb nrhiav txuas mus ntxiv.

Kawm paub ntxiv nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Txog Kev Pov Hwm Txog Kev Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance Claimant Handbook).