Skip to main content

Pab Tab Tom Txais Neeg Ua Hauj Lwm – Thov Hnub No!

Feem Hauj Lwm Txog Neeg Ua Hauj Lwm nyob ntawm Oregon Lub Chaw Ua Hauj Saib Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm ua hauj lwm nrog.

Peb tab tom txais neeg ua hauj lwm! Thov hauv online hnub no rau cov luag hauj lwm hauv qab no:

Vim Li Cas Thiaj Ua Hauj Lwm Nov?

Kev ua hauj lwm rau Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm muaj ntau txoj hauj lwm heev. Nws yog ib lub zoo cib fim los ua qhov sib txawv rau koj lub neej thiab rau cov tib neeg nyob ib ncig koj.

  • Ua Hauj Lwm Koj Lub Neej Xwm Yeem (them rau lub sij hawm so, 10 hnub, 3 hnub ntiag tug tshwj xeeb, cov nyiaj pab rau kev xiam oob qhab ncua sij hawm luv thiab ntev)
  • Saib Xyuas Koj Tus Kheej thiab Koj Tsev Neeg (nyiaj pab txhij txhua rau neeg ua hauj lwm, xaiv cov phiaj xwm kho mob, lub phiaj xwm kho qhov muag, kev tuav pov hwm txoj sia, nyiaj pab rau kev saib xyuas me nyua, cov chaw qoj siv lub cev ntawm chaw ua hauj lwm, lub khoos kas pab neeg ua hauj lwm)
  • Ua Kev Zoo Siab Rau Qhov Ua Tau Tshwj Xeeb: Qhov muaj ntau yam thiab kev suav nrog yog cov tseem ceeb uas peb saib rau nqi. Peb lav paub txog tias qhov muaj ntau yam thiab kev suav nrog yog qhov tseem ceeb rau kev tsim kho kev txawj ntse, kev ua hauj lwm tau zoo thiab kev cog lus los muab kev pab txhawb rau kev ua hauj lwm qhov uas txhua tus neeg ua hauj lwm tuaj yeem muaj kev vam meej thiab ua tau raws txhuam yam txim lawv ua tau. Peb rau siab yuav los tswj cov muaj kab lig kev cai zoo, tsim kho thiab ua kom lub chaw ua hauj lwm muaj ntau tsav neeg uas cov iav tsom rau peb cov neeg nyob ntawm peb lub zej zog. Peb kawm los ntawm thiab hwm txog cov kab lig kev cai nyob rau qhov uas peb ua hauj lwm thiab saib rau nqi rau cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm cov kev txawj ntse, cov kev paub, thiab cov tswv yim. Saib qhov lus qhia nyob rau ntawm peb cov thawj coj yuav txais txoj hauj lwm siv lub vev xaib hauv qab no: Saib Cov Lus Nug Txog Qhov Kev Coj Zoo thiab Kev Suav Nrog Raug Siv Ncua Sij Hawm Cov Kev Txais Neeg Ua Hauj Lwm . Thov nyeem ntxiv txog ntawm Kev Txheeb Txog Poj Niam Txiv Neej thiab Kev Qhia Txog Txheej Txheem!
  • Nqis peev rau koj lub neej tom ntej: (Lub hom phiaj nyiaj laus, nyiaj them rau tom qab so hauj lwm lawm, lub phiaj xwm rau kev xiam oob qhab ncua luv thiab ncua ntev, cov as khauj siv nyiaj rau kev noj qab haus huv thiab kev saib xyuas tus nyob nrog)
  • Muaj Kev Zoo Siab (neeg ua hauj lwm lav paub txog cov xwm txheej, cov nyiaj mus noj haus ua si ib xyoos ib zaug, cov neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm tau zoo)
  • ADA: Nyob rau ntawm Oregon Lub Chaw Ua Hauj Lwm Txog Kev Ua Hauj Lwm, pb saib rau nqi lub zej zog thiab pab rau peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg thov tuaj. Peb tau cog lus los muab chaw so kom zoo nyob rau lub chaw ua hauj lwm vim muab cov kev saib rau nqi no los sib sau, nrog rau peb txoj cai ua hauj lwm los txhawb nqa qhov zoo, kev nyab xeeb, thiab kev kawm txog huab cua ib puag ncig. Cov chaw so kom zoo tsim nyog yuav tau thov rau cov neeg xiam oob qhab; muaj ciam txwv cuam tshuam kev cev xeeb me nyuam, kev yug me nyuam, los sis yam ntxwv cuam tshuam kev noj qab haus huv; kev ntseeg; thiab kev tsis sib haum hauv yim neeg, kev sib yuam deev, kev sib thab los sis kev ua saib tsis taus. Feem ntau lawm, lub chaw muaj zoo laj thawj txhais tias qhov hloov pauv los sis qhov hloov txav ntawm txoj hauj lwm los sis huab cua ib puag ncig chaw ua hauj lwm. Cov chaw muaj zoo laj thawj yuav tau thov nyob rau kev lis ntaub ntawv txog kev ua hauj lwm. Qhov no suav nrog kev txais neeg ua hauj lwm, kev qhia xyaum, kev rau txim, hloov kev noj qab haus huv los sis huab cua ib puag ncig chaw ua hauj lwm. Muaj kev thov kom tau chaw zoo laj thawj kom zoo sib luag thiab sib hwm thiab ua kev ntsuam xyuas txhua tej tus neeg thiab txheej txheem kev sib teb. Kev ua pauj tawm tsam ib tus neeg ua hauj lwm los sis tus neeg thov ua hauj lwm los sis tus thov lub chaw so yog kev txawm cai, thiab yuav ua pauj yuav tau muab tshaj tawm mus rau Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm los sis tus thawj coj saib xyuas hauj lwm.
  • Cov Kev Ntsuam Xyuas Ntaus Nqi: Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm tsim txoj kab lig kev cai ntawm kev kawm txuas mus. Qee cov luag hauj lwm yuav tau ua kom tiav feem qhov kev ntsuam xyuas hauv online tam li yog ib feem ntawm kev lis hauj lwm txais neeg ua hauj lwm. Yog tias yuav tau muaj kev ntsuam xyuas rau lub luag hauj lwm koj yuav tau txais kev ceeb toom raws email. Rau kev paub ntxiv txog ntawm cov kev ntsuam xyuas thov nyeem peb Daim ntawv Cov Lus Nquag Nug.

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm cog lus los ua ib tus coj muab kev ncaj ncees thiab kev muaj vaj huam sib luag ntawm kev ua hauj lwm thiab kev lav paub txog uas yuav yog ib qho zoo rau kev muaj vaj huam sib luag thiab kev xam suav, ntsuam xyuas keeb kwm kev ua hauj lwm uas cuam tshuam txoj hauj lwm thiab zoo thooj raws qhov tseem ceeb rau kev ua hauj lwm.

Lub chaw ua hauj lwm sawv cev tsuas ua zoo saib rau cov ntaub ntawv nyob rau plaub xyoos dhau los (pib txij hnub tim ntawm kev raug txom) rau cov kev ua txhaum cai thiab xya xyoo rau cov kev yuam cai thaum ua nws cov ntaub ntawv sau tseg txog kev ua txhaum cai raws li Oregon Cov Cai Kav Tswj (OAR) 125-007-0200 txog rau 125-007-0330. Rau cov luag hauj lwm uas tau kev tso cai mus siv tau FBI Kev Ua Hauj Lwm Txog Ntaub Ntawv Kev Ua Txhaum Cai (CJIS), muab cov ntaub ntawv sau tseg cais nyias nyob nyias uas yog ua los ntawm Tub Ceev Xwm Xeev Oregon. Yog tias koj nyiam lwm cov ntaub ntawv ntxiv txog cov ntaub ntawv kev ua txhaum cai sau tseg uas tau ua lawm, thov nyeem peb Tsab Cai Ntsuam Xyuas Txog Kev Ua Txhaum Cai los sis txuas lus nrog Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm yog muaj lus nug.