Skip to main content

Make Changes

Thaum koj xa daim ntawv thov lawm, koj yuav hloov tsis tau nws lawm. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj yuav tau sau txhua yam ntau ntawv kom raug thaum koj xa koj daim ntawv thov. Kev sau ntaub ntawv tsis raug yuav ua rau tau txais koj li nyiaj pab qeeb.

Koj tuaj yeem hloov kho koj li chaw nyob tau uas yog kev siv Qhov Kev Ua Hauj Lwm Hauv Online thiab xaiv txoj hauv kev “Hloov koj li chaw nyob” los sis hu rau lub UI Lub Chaw Ua Hauj Lwm nyob ntawm 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)