Skip to main content

School Workers

Tsoomfwv thiab xeev cov kev cai lij choj tau teev tseg tias cov neeg uas ua hauj lwm rau cov tsev kawm ntawv nyob rau ncua sij hawm lub xyoo pov thawj ntawm lawv daim ntawv thov yuav tsum tau tshuaj xyuas daim ntawv rau npe thov as sus las poob hauj lwm ntawm lawv nyob rau ncua sij hawm kaw tsev kawm ntawv. Cov ntaub ntawv yuav rau teev tseg kom tau txais kev tshuaj xyuas raws txoj cai los ntawm tus kws txiav txim siab tias seb puas tuaj yeem siv cov nqi zog ntawm lub tsev kawm ntawv los thov cov nyiaj as sus las poob hauj lwm thaum lub sij hawm kaw tsev kawm ntawv*.

Lub xyoo pov thawj yog thawj plaub ncua sij hawm xub thawj ntawm tsib ncua sij hawm tom qab raws li daim ntawv teev caij nyoog uas tag ua ntej xyoo them cov nyiaj pab. Piv txwv li, yog tus neeg thov cov nyiaj pab thaum lub Peb Hlis 2020, kev thov nyiaj pab hauv lub xyoo teev tseg raws li ib txwm ua los yuav suav nrog ncua sij hawm thib 4 ntawm xyoo 2018 txog ncua sij hawm thib 3 ntawm xyoo 2019 (Lub Kaum Hli Tim 1, 2018 txog Lub Cuaj Hli Tim 30, 2019). Lub xyoo pov thawj hloov raws li lub caij nyoog thiab raug txiav txim raws ncua sij hawm uas sau thawj daim ntawv thov.

Yog tias tus neeg tsis muaj feem rau cov as sus las poob hauj lwm siv tus qauv txheej txheem lub xyoo pov thawj, peb yuav siv plaub ncua sij hawm ua tiav tas os no.

Ncua sij hawm kaw tsev kawm ntawv yog dab tsi?

Cov ncua sij hawm kaw tsev kawm ntawv yog cov sij hawm thaum cov tub ntxhais kawm nyob rau lub caij so. Piv txwv li suav nrog so thaum Caij Nplooj Hlav los yog so caij ntuj sov. Yog tias lub tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm sau ntawv thov as sus las poob hauj lwm thaum ncua sij hawm tsev kawm ntawv kaw, lawv daim ntawv thov yuav raug tshuaj xyuas seb cov nyiaj nqi zog ntawm lub tsev kawm ntawv hauv lub xyoo pov thawj ntawm lawv siv puas tau rau thaum lub caij kaw tsev kawm ntawv.

Kuv ua hauj lwm tag xyoo rau lub tsev kawm ntawv. Puas yog kuv daim ntawv thov yuav tsum tau txais kev tshuaj xyuas thaum lub sij hawm tsev kawm ntawv kaw?

Tej zaum. Nws nce raws li ncua sij hawm kaw tsev kawm ntawv twg uas raug tshuaj xyuas thiab thaum koj ua hauj lwm rau lub tsev kawm ntawv. Qhov kev tshuaj xyuas yog ua raws li thaum cov tub ntxhais kawm nyob rau ncua sij hawm so, tsis yog thaum cov neeg ua hauj lwm tseem ua hauj lwm.

Kuv tau ua hauj lwm ib ntus nrog ib lub tsev kawm, tab sis ua hauj lwm puv hnub ntawm lwm qhov chaw thaum kuv raug rho tawm hauj lwm. Puas yog tsab kev cai lij choj kaw tsev kawm ntawv siv tau rau kuv?

Yog, yog tias koj tau txais cov nqi zog hauv tsev kawm ntawv hauv lub xyoo pov thawj ntawm koj daim ntawv thov. Oregon Employment Department (Lav Oregon Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm) yuav tsum tshuaj xyuas koj daim ntawv thov ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv uas tau ua hauj lwm puv sij hawm, ib tav su, los sis ua txoj hauj lwm ib ntus rau lub tsev kawm.

Kuv tau ua hauj lwm rau ib lub tsev kawm yav dhau los, tab sis kuv raug rho tawm ntawm txoj hauj lwm sib txawv. Puas yog kuv tsab ntawv thov pab nyiaj poob hauj lwm yuav tsum raug tshuaj xyuas?

Yog tias koj tau ua hauj lwm rau ib lub tsev kawm ntawv ua ntej raug ntiav ua koj txoj hauj lwm tshiab thaib lub tsev kawm ntawv cov nqi zog yog nyob rau hauv koj lub xyoo pov thawj, koj tsab ntawv rau npe thov yuav tsum raug tshuaj xyuas thaum ncua sij hawm txhua lub tsev kawm ntawv kaw. Qhov no siv tau txawm tias koj twb tsis ua hauj lwm hauv lub tsev kawm lawm los xij.

Kuv yog ib tus kws qhia ntawv tab sis kuv tseem tsis tau txais ib tsab ntawv ceeb toom tias kuv yuav rov qab mus ua hauj lwm thaum lub caij nplooj zeeg no. Puas yog kuv muaj feem rau cov nyiaj as sus las poob hauj lwm thiab tseem yuav tau txais kev tshuaj xyuas kuv daim ntawv thov thaum lub sij hawm kaw tsev kawm ntawv?

Tej zaum koj yuav muaj cai tau txais cov nyiaj pab thaum lub sij hawm kaw tsev kawm ntawv yog tias koj tseem tsis tau txais ib qho As Sus Las Tsim Nyog uas koj yuav rov qab ua hauj lwm tom qab caij so. Feem ntau, As Sus Las Tsim Nyog txhais tau tias koj tau txais ib txoj hauj lwm zoo ib yam los yog kom kev paub sib xws nrog tib tus nqi zog (los yog nyob hauv 90%). Txawm li cas los xij, peb yuav tsum tshuaj xyuas koj daim ntawv thov los ua kev txiav txim siab.

Kuv ua hauj lwm rau ib lub tuam txhab ntiag tug uas muaj tsheb npav thauj mus rau hauv tsev kawm ntawv. Puas yog tsab kev cai lij choj kaw tsev kawm ntawv siv tau rau kuv?

Tsis yog. Cov chaw lag luam uas muab tsheb xa mus hauv tsev kawm ntawv yuav tsis xam tias yog tus tswv ntiav ua hauj lwm hauv tsev kawm thiab yauv tsis tau txais kev tshuaj xyuas thaum lub sij hawm kaw tsev kawm ntawv.

Kuv ua hauj lwm rau ib lub tsev kawm ntawv tab sis Kuv tsis yog kws qhia ntawv. Puas yog tsab cai kaw tsev kawm ntawv siv tau rau kuv?

Nws saib raws qhov tseeb. Oregon Employment Department (Oregon Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm) tsis tshuaj xyuas thaum lub sij hawm kaw tsev kawm ntawv rau cov neeg ua hauj lwm tu vaj tse los yog cov ua hauj lwm saib xyuas dej num thiab cov neeg tu tsev kawm ntawv.

Kuv yog ib tus kws qhia sib hloov, tab sis kuv ua hauj lwm tsawg heev ntawm lub tsev kawm. Puas yog kuv tsab ntawv thov nyiaj pab poob hauj lwm yuav tsum tau txais kev tshuaj xyuas?

Yog, yog tias koj tau ua hauj lwm cov xuab moos no hauv lub xyoo pov thawj ntawm koj daim ntawv thov. Tus kws qhia sib hloov yuav tau txais kev tshuaj xyuas raws li tib co kev cai lij choj ib yam nkaus li lwm tus kws qhia ntawv.

Yuav siv sij hawm ntev npaum cas mam tau txais kev tshuaj xyuas daim ntawv thov raws li tsab kev cai lij choj kaw tsev kawm ntawv?

Txhua lub tsev kawm ntawv cov kev thov nyiaj thaum kaw tsev kawm ntawv yuav tsum raug tshuaj xyuas. Cov txheej txheem yuav siv sij hawm li 14 lim tiam.

Kuv ua hauj lwm rau rau Head Start thiab kuv daim ntawv thov raug ceev tseg ntawm tsab kev cai lij choj kaw tsev kawm ntawv. Kuv ib tus phooj ywg uas ua hauj lwm rau Head Start ib yam thaib nws tau txais lawv cov nyiaj. Yog vim li cas tiag?

Yog tias koj ua hauj lwm rau ib lub chaw kawm ntawv uas muab cov kev pab Head Start, koj daim ntawv thov yuav tsum tau txais kev tshuaj xyuas ncua sij hawm kaw tsev kawm ntawv. Yog tias ua hauj lwm rau lub koom haum pab dawb los yog lub cheeb nroog uas muab cov kev pab Head Start, koj daim ntawv thov yuav tsis tau txais kev tshuaj xyuas ncua sij hawm kaw tsev kawm ntawv.

Yog tis kuv tsis tuaj yeem siv kuv lub tsev kawm cov nqi zog thaum lub sij hawm kaw tsev kawm ntawv, puas yog kuv tuaj yeem tau txais cov nyiaj poob hauj lwm los ntawm kuv lwm txoj hauj lwm?

Yog tias koj muaj cov nqi zog hauv lub xyoo pov thawj uas tsis yog los ntawm lub tsev kawm ntawv, peb tuaj yeem siv cov nqi zog no los saib sseb koj puas muaj feem rau txo qis cov nyiaj hauv lub lim tiam. Kom muaj feem tau txais cov nqi zog uas tsis yog kev kawm, koj yuav tsum muaj cov xuaj moos ua hauj lwm 500 xuaj moos los yog cov nqi zog npaum li 1.5x npaub ntawm cov ncua sij hawm.

Puas yog kuv muaj feem tau txais qhov kev pab Benefits While You Wait (Cov Nyiaj Pab Thaum Nyob Tos) thaum lub sij hawm kuv qhov kev thov nyiaj poob hauj lwm tab tom raug tshuaj xyuas?

Nws nce raws qhov tseeb. Yog tias muaj ib qho laj thawj xwb uas koj tsis ua hauj lwm vim yog ncua sij hawm kaw xwb, koj yuav tsis muaj cai tau txais qhov kev pab Benefits While You Wait (Cov Nyiaj Pab Thaum Nyob Tos), yog tias koj daim ntawv thov cuam tshuam txog COVID, koj yuav muaj cai rau Benefits While You Wait (Cov Kev Pab Thaum Nyob Tos). Oregon Employment Department (Oregon Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm) cov neeg ua hauj lwm yog cov neeg tiv toj uas muaj feem rau qhov kev pab no. Koj tsis tas yuav tiv toj rau peb.

*Cov kev txiav txim tau muab rau nrog cov ntaub ntawv uas muaj tam sim no. Yog tias tus neeg lub neeg hloov pauv tom qab qhov kev txiav txim lawm, peb yuav rov tshawb nrhiav qhov tseeb dua thiab muaj feem tso tseg los yog hloov qhov kev txiav txim siab.