Skip to main content

Cov lus qhia ib kauj ruam-mus rau-ib kauj ruam txog kev xa koj daim ntawv thov ncua sij hawm muaj COVID-19

Yog tias koj tsis sau koj daim ntawv thov nyiaj rov qab kom raug, nws yuav ua rau qeeb rau koj cov nyiaj pab ntau hnub los sis ntev txog ntau vij.

Ncua sij hawm COVID-19, cov lus teb uas raug tiag rau cov lus nug nyob rau hauv daim ntaw thov nyiaj yuav sib txawv li qhov koj xav tseg. Siv peb cov lus qhia thiab vis dis aus qhia ib kauj ruam mus rau ib kauj ruam los pab koj sau koj daim ntawv thov kom raug.