Skip to main content

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

_________________________________________________________________________________

Yiem naaiv nyeic hlaax 26 ZORC PUIX SIANG-FIENX: Yie mbuo duqv zipv haix siang njaaux daaih nyei waac gan ninh mbuo meiv guov nyei gunv goux zoux zong ze'weic domh gorn (US Department of Labor) gorngv taux duqv heuc borqv puix-zipv ziangh hoc cuotv ndaauv mingh liouh tengx nzie taux wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyei mienh (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Yie mbuo oix zuqc gaanv dorh naaiv deix njiaaux waac jauv-louc mingh tengx faan daaih aengx caux dorh mingh tiuv yienc kou-gong gorn dungh jienv horpc sic tiuv nyei gong-bou jauv-louc.

Yiem njiec zinh hoz siepv naaiv yie mbuo oix zuqc dorh waac-fienx jaa zunh daaih mbuox gorngv taux maaih haaix diuc liouh bun zuangx mienh dungh haaix dauh mienh dungh yiem njiec jiex daaih nyei bouc dauh ziangh hoc maiv maaih puix-zipv gauz tengx gan PUA nyei buonc aengx caux lemh jienv ih zanc minc zinh duqv zipv longc PUA nyei mienh. Yie mbuo yaac oix zuqc jien sin ziangh diuh zunh waac-fienx daaih mbuox meih duqv hiuv, liuz meih yaac MAIV zuqc douc waac daaih lorx yie mbuo dorngh maaih waac naaic taux naaiv deix siang jauv-louc wuov. Tov daaix luic oix zuqc bungh longx gorngv duqv zimh lorx muangx jienv yie mbuo nyei waac-fienx yiem njiec naaiv Facebookaengx caux Twitter liouh muangx siang waac-fienx oc.

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

Njiouz maengc gong-daan yiem meiv guoqv

Yiem naaiv njiouz maengc gong-daan yiem (America Rescue Plan, ARP) duqv borqv bouc dauh cuotv gan jaa nyaanh tipv bun wueic jiepv sih faanv domh wuon-baengc hiuang hoic ndortv gong (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) aengx caux wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) yiem beu weih kou-gong gorn ndortv gong nyaanh dungh dorng bouc dauh zaingh hoc yiem juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz. Liouh dorh mingh tiuv longc div jiex naaiv diuc doh leiz paaiv heuc tengx borqv nzipc tengx nyaanh (Continued Assistance Act, CAA), dungh naaiv diuc doh leiz paaiv nzie taux Coronavirus baengc, goux mangc aengx caux mbungh goux longx zoux saeng-eiz zornc nyaanh gorn (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES Act) a’fai CARES Act.

Yiem njiec gu’ndiev deix kou-gong gorn nyei nyaanh se duqv borqv cuotv yiem gan naaiv ARP:

  1. Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA. Naaiv wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA se duqv borqv bouc dauh ziangh hoc cuotv lauh benx 79 norm liv baaiz mingh dorng dauh yiem juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz cingx dorng dauh. Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA duqv mbenc tengx bun ninh mbuo zoux ganh saeng-eiz mienh aengx caux da’nyeic deix mienh dungh haaix deix maiv maaih puix-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh gan lox beu weih sou-gorn —aengx caux haaix deix mienh maaih naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic ndortv gong wuov. Dorh naaiv diuc Seiz ndorqc mangc puix-juang gauz mingh beiv puix mangc nzunc baav meih haih maaih puix-zipv gauz tengx. Zoux sou-gorn tov ih zanc aqv. Lorx hoqc mangc waac-fienx jaa.
  1. Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (Pandemic Emergency Unemployment Compensation) a’fai PEUC. Beiv taux gorngv meih nyei lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong (Unemployment Insurance) a’fai UI nyaanh duqv longc nzengc mi’aqc, nzunc baav haih tengx meih borqv nzipc bouc dauh ndaauv taux 53 norm liv baaix. Naaiv deix nyaanh se mbenc tengx mingh taux naaiv juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz cingx dorng dauh. Lorx hoqc mangc waac-fienx jaa.
  1. Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh ederal (Pandemic Unemployment Compensation) a’fai FPUC. Da’dauh mienh duqv zipv tengx mv gauh zoqc jiex $1 benx ndortv gong nyaanh bun jaa tipv bieqc naaiv deix gorqv-zeic $300 yiem yietc norm liv baaiz yiem njiec norm-norm liv baaiz bouc dauh maaih puix-zipv gauz nyei buonc yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021). Lorx hoqc mangc waac-fienx jaa.

Naaiv zeiv zunh fienx sou se porv mbuox yietc nyeic gorngv taux mbenc zoux gong puix horpc yiem gu’nyuoz horqc qongz. Yiem naaiv deix box mbenc paaiv-dauh waac, ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn duqv buatc longx nqoi nzuih liouh tiuv yienc doh leiz siang bun dorh mingh tengx dunz lorqc doih waac tengx ndortv gong nyaanh siepv faaux. Da’dauh mienh dungh yiem njiec naaic qongz horqc yaac maiv duqv zipv tengx nyaanh yiem njiec naaiv this lorqc doih waac-gorn. Liouh lorx mangc waac-fienx jaa dungh gorngv benx da’nyeic fingz waac dungh maiv zeiz benx ang gitv waac wuov, douc waac mingh lorx taux Oregon goux doh leiz domh gorn yiem njiec naaic 503-473-8682

Scroll for our latest news and updates: