Skip to main content

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

Alert: The Oregon Employment Department is applying for the federal Lost Wages Assistance program. These benefits amount to $300 per week for an estimated three to five weeks. Read Acting Director David Gerstenfeld's Statement to learn more.

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

CARES Act doh leiz aengx caux COVID-19

Naaiv diuc CARES Act doh leiz se benx deic bung guoqv zangc siang doh leiz, zunh cuotv bun longc yiem naaiv faah hlaax 27, 2020. Naaiv diuc doh leiz se zoux bun zuangx mienh camv haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh camv jiex lox wuov. Dungh haaix deix mienh zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc hoic wuov. Naaiv diuc siang doh leiz se duqv paaiv maaih buo diuc kuv jau-louc:

  1. Tengx nzie wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (PUA). Haaix deix mienh zoux ganh nyei saeng-eix aengx caux ganh gorqv-zeic sou-daan yaac longx ih zanc se duqv zipv tengx taux PUA, naaiv diuc siang-kou-gong liouh tengx ndortv gong nyaanh (dorng dauh yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 26, 2020)
  2. Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (FPUC). Da’dauh mienh dungh duqv zipv tengx haaix diuc ndortv gong nyaanh yaac longx se haih duqv zipv longc lengc jeiv jaa tipv bieqc $600/liv baaiz liouh yiem naaiv faah hlaax 29, 2020 mingh taux cietv hlaax 25, 2020
  3. Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (PEUC). Beiv taux gorngv meih nyei lox ndortv gong nyaanh nzengc mi’aqc, meih se haih duqv zipv longc jaa benx 13 norm liv baaix (dorng dauh yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 26, 2020)

Scroll for our latest news and updates: