Skip to main content

Maiv lauh maaih mbuox taux tiuv waac nyei jauv

Yie mbuo oix zorc bun longx jienv faaux caux maiv lauh oix tiuv naaiv norm dorngx. Yie mbuo oix jaa Amharic caux Janx-kaeqv (Traditional Chinese) waac liuz zorqv guangc Romanian, Khmer, Hmong, Mien, Chuukese, caux Marshallese waac weic zuqc ei yie mbuo nyei kaeqv mienh mbuox daaih. Laengz zingh

Meih duqv ndortv gong fai?
Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

Naaiv zeiv zunh fienx sou se porv mbuox yietc nyeic gorngv taux mbenc zoux gong puix horpc yiem gu’nyuoz horqc qongz. Yiem naaiv deix box mbenc paaiv-dauh waac, ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn duqv buatc longx nqoi nzuih liouh tiuv yienc doh leiz siang bun dorh mingh tengx dunz lorqc doih waac tengx ndortv gong nyaanh siepv faaux. Da’dauh mienh dungh yiem njiec naaic qongz horqc yaac maiv duqv zipv tengx nyaanh yiem njiec naaiv this lorqc doih waac-gorn. Liouh lorx mangc waac-fienx jaa dungh gorngv benx da’nyeic fingz waac dungh maiv zeiz benx ang gitv waac wuov, douc waac mingh lorx taux Oregon goux doh leiz domh gorn yiem njiec naaic 503-473-8682

Scroll for our latest news and updates: