Skip to main content

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

_________________________________________________________________________________

Yiem naaiv nyeic hlaax 26 ZORC PUIX SIANG-FIENX: Yie mbuo duqv zipv haix siang njaaux daaih nyei waac gan ninh mbuo meiv guov nyei gunv goux zoux zong ze'weic domh gorn (US Department of Labor) gorngv taux duqv heuc borqv puix-zipv ziangh hoc cuotv ndaauv mingh liouh tengx nzie taux wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyei mienh (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Yie mbuo oix zuqc gaanv dorh naaiv deix njiaaux waac jauv-louc mingh tengx faan daaih aengx caux dorh mingh tiuv yienc kou-gong gorn dungh jienv horpc sic tiuv nyei gong-bou jauv-louc.

Yiem njiec zinh hoz siepv naaiv yie mbuo oix zuqc dorh waac-fienx jaa zunh daaih mbuox gorngv taux maaih haaix diuc liouh bun zuangx mienh dungh haaix dauh mienh dungh yiem njiec jiex daaih nyei bouc dauh ziangh hoc maiv maaih puix-zipv gauz tengx gan PUA nyei buonc aengx caux lemh jienv ih zanc minc zinh duqv zipv longc PUA nyei mienh. Yie mbuo yaac oix zuqc jien sin ziangh diuh zunh waac-fienx daaih mbuox meih duqv hiuv, liuz meih yaac MAIV zuqc douc waac daaih lorx yie mbuo dorngh maaih waac naaic taux naaiv deix siang jauv-louc wuov. Tov daaix luic oix zuqc bungh longx gorngv duqv zimh lorx muangx jienv yie mbuo nyei waac-fienx yiem njiec naaiv Facebookaengx caux Twitter liouh muangx siang waac-fienx oc.

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh liouh tipv jiex meih ndortv gong-jaaz zoqc njiec nyei buonc.

Naaiv se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

CARES Act doh leiz aengx caux COVID-19

Naaiv diuc goux mangc aengx caux mbungh goux longx zoux saeng-eiz zornc nyaanh gong-bou jauv-louc a’fai CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES Act) doh leiz se benx deic bung guoqv zangc siang doh leiz, zunh cuotv bun longc yiem naaiv faah hlaax 27, 2020. Naaiv diuc doh leiz se zoux bun zuangx mienh camv haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh camv jiex lox wuov. Dungh haaix deix mienh zien zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc hoic wuov. Naaiv diuc siang doh leiz se duqv paaiv maaih buo diuc kuv jau-louc:

  1. Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA). Haaix deix mienh dungh zoux ga’ganh nyei saeng-eiz gong aengx caux haaix deix mienh dungh maiv maaih puix-zipv gaux tengx nyaanh yiem gan lox nyei buonc beu weih mbungh ndortv gong sou-gorn—aengx caux haaix deix mienh dungh zien zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc nyauv hoic ndortv gong wuov—ih zanc se haih duqv zipv tengx gan naaiv PUA aqv, naaiv norm siang kou-gong gorn se tengx nzie ndortv gong mienh (se dorng bouc dauh ziang hoc yiem naaiv faah hlaax 13, 2021).
  2. Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (FPUC). Da’dauh mienh dungh duqv zipv tengx haaix diuc ndortv gong nyaanh yaac longx se haih duqv zipv longc lengc jeiv jaa tipv bieqc $300/yietc norm liv baaiz (liouh norm-norm liv baaiz bouc dauh maaih puix-zipv gauz tengx yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 mingh taux faah hlaax 13, 2021)
  3. Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (PEUC). Beiv taux gorngv meih nyei lox ndortv gong nyaanh lduqv ongc nzengc mi’aqc, nzunc baav haih tengx meih borqv nzipc bouc dauh ndaauv jaa benx 13 norm liv baaix (dorng bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv faah hlaax 13,2021).

Naaiv zeiv zunh fienx sou se porv mbuox yietc nyeic gorngv taux mbenc zoux gong puix horpc yiem gu’nyuoz horqc qongz. Yiem naaiv deix box mbenc paaiv-dauh waac, ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn duqv buatc longx nqoi nzuih liouh tiuv yienc doh leiz siang bun dorh mingh tengx dunz lorqc doih waac tengx ndortv gong nyaanh siepv faaux. Da’dauh mienh dungh yiem njiec naaic qongz horqc yaac maiv duqv zipv tengx nyaanh yiem njiec naaiv this lorqc doih waac-gorn. Liouh lorx mangc waac-fienx jaa dungh gorngv benx da’nyeic fingz waac dungh maiv zeiz benx ang gitv waac wuov, douc waac mingh lorx taux Oregon goux doh leiz domh gorn yiem njiec naaic 503-473-8682

Scroll for our latest news and updates: