Skip to main content

1099G Tax Information

Naaiv diuc 1099G se benx haaix diuc jauv-louc?

1099G se benx siou nzuov-zinh sou form duqv fungx mingh taux zuangx mienh muoz dungh haaix dauh duqv zipv beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh wuov. Meih longc ninh liouh dorh mingh dungh haaix zanc meih fungx nzouv-zinh sou mingh bun guoqv zangc aengx caux saengv zangc mingh bun tengx nzie yiem gu’nyuoz zornc nyei nyaanh (IRS) aengx caux ninh mbuo Oregon gunv goux siou nzouv zinh ze’weic domh gorn.

Wueic haaix diuc yie cingx duqv zipv naaiv zeiv 1099G nzouv-zinh sou-form?

Yiem njiec hnyangx-dongh dungh duqv zipv tengx nyaanh daaih jaa liouh ndortv gong nyei buonc yaac oix zuqc box tong sou-fienx mingh bun taux ninh mbuo gu’nyuoz goux siou nzouv-zinh (IRS) aengx caux Oregon gunv goux siou nzouv zinh ze’weic domh gorn. Haaix zanc dungh meih zoux sou mingh tov longc tengx gan beu weih ndortv gong nyaanh nor meih corc haih ginv longc benx 10% ziux meih nyei liv baaiz tengx nyei buonc nyaanh gorn dungh zorqv funx benx cuotv nzouv-zinh bun guoqv zangc aengx caux/a’fai 6% funx bun saengv zangc nzouv-zinh. Nzunc baav meih haih oix zuqc ginv zorc puix siang benx zorqv cuotv nzouv-zinh haaix zanc yaac duqv yiem njiec Online zoux sou-gorn.

Lorx mangc yiem haaix liouh zaah mangc taux meih nyei 1099G waac-fienx

Meih nyei 1099G nzouv-zinh form oix zuqc fungx gan zipv fienx gorn mingh bun taux meih yiem naaiv zinh hlaax 31. Ninh mbuo mbenc nzoih liouh bun doqc mangc yiem naaiv nyeic hlaax gorn yiem njiec Online zoux sou-gorn yiem naaiv norm waac-gorn “1099G nzouv-zinh sou-form” yiem njiec gu’ndiev zeiv-juoqv.

Yie duqv suiv yiem dungh yie duqv zoux sou-gorn mingh tov wuov daaih. Yie hnangv haaix haih duqv zipv yie nyei 1099G?

Oix zuqc fungx meih nyei 1099G gan deic zepv dorngx dungh yie mbuo maaih siou njiec wuov. Meiv taux meih duqv suiv dorngx liuv maiv baac meih maiv gaengh duqv zorc puix lorx duqv buatc doic nyei waac-fienx nor, meih se haih zorqv download naaiv diuc 1099G yiem naaivOnline zoux sou-gorn. Yie mbuo oix heuc meih zorc puix siang meih nyei deic zepv dorngx dauh yiem njiec Online zoux sou-tov gorn.

Yie oix zuqc fungc zoux with a 1099G tax form?

Beiv taux meih duqv zipv naaiv zeiv 1099G nzouv-zinh sou-form nor meih oix zuqc dorh cuotv nzouv-zinh bun guoqv zangc aengx caux saengv zangc fungx nzuonx. Duqv zipv tengx nyaanh gan beu weih sou-gorn liouh mbungh tengx ndortv gong nyaanh se oix zuqc cuotv nzouv-zinh bun hungh jaa.

Wueic haaix diuc yie duqv zipv naaiv zeiv 1099G sou-form dungh yie MAIV duqv zoux sou-gotn mingh tov a’fai duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh nyei beu weih sou-gorn yiem naaiv 2020 norm hnyangx?

Beiv taux meih duqv zipv naaiv zeiv 1099G nzouv-zinh sou-form maiv baac maiv duqv zoux fungx bieqc tov yiem naaiv norm hnyangx 2020, ninh se haih funx benx gu’baeqv waac mi’aqc oc! Tov daaix luic oix zuqc box tong sou-fienx bun hiuv gorngv taux daaix haih maaih mienh gu’baeqv nduov a’fai hnamv daaih daaiz haih maaih mienh gu’baeqc nduov zuqc nor oix zuqc gaanv box tong fienx bun hiuv siepv yiem yie mbuo nyei ID janx-zaqc nimc nyei sou-form.

MBIUV JANGX: Beiv taux meih maiv duqv maeqv nyaanh cuotv nzouv-zinh yiem gan tengx ndortv gong nyaanh nor haih oix zuqc heuc nzouv-zinh oc.