Skip to main content

American Rescue Plan Act of 2021 (Doh leiz gong-bou daan liouh njiouz meiv quoqv 2021)

American Rescue Plan Act (Doh leiz gong-bou daan liouh njiouz meiv guoqv, ARP) se benx yietc diuc nyaanh yiem guoqv zangc doh leiz borqv bouc dauh ziangh hoc tengx gan Continued Assistance Act (doh leiz paaiv heuc tengx nyaanh) yiem faah hlaax 14, 2021 mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021.

ARP borqv ziangh hoc tengx nyaanh gan naaiv Pandemic Emergency Unemployment Compensation (jaa tipv nyaanh bun wueic jiepv sih faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PEUC), Pandemic Unemployment Assistance (wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PUA), aengx caux Federal Pandemic Unemployment Compensation (guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, FPUC) kou-gong gorn nyaanh liouh bun ndortv gong zuangx mienh zipv tengx nyaanh yiem juov hlaax saengh 4, 2021.

Yie mbuo dorng-dorng dorh puix mbaih mangc naaiv norm kou-gong gorn dungh haih nyauv hoic domh zuangx mienh ndaangc, aengx caux haaix zanc mbenc nzoih liuz oix zuqc dorh yietc nyeic waac-fienx zunh bun meih duqv hiuv.

Yie mbuo oix zuqc tengx borqv nzipc jienv tengx nyaanh mingh bun yietc zungv PUA aengx caux PEUC sou-gorn dungh mv gaengh nzengc ziangh hoc a’fai corc maaih zengc njiec nyei buonc. Beiv taux meih corc maaih liv baaiz zengc njiec yiem meih nyei PUA sou-tov gorn a’fai corc maaih nyaanh zengc njiec PEUC sou-tov gorn mv gaengh nzengc ziangh hoc nor meih nyei nyaanh maiv zorv zaih ziangh hoc beiv taux gorngv meih maaih puix-juang gauz liuz.

Yiem njiec gu’ndiev deix gong se benx gan yie mbuo duqv mbaih bun ndaangc liouh tiuv yienc yiem kou-gong gorn. MBIUV JANGX: Beiv taux sou-gorn tov taux PEUC a’fai PUA duqv dorng ziangh hoc liuz a’fai duqv zorqv nyaanh longc nzengc mi’aqc nor, meih yaac haih buangh zuqc zorh dorngx bun nyaanh daaih zaih oc.

  1. Yie mbuo mbaih jiex gorn bun ndaangc nyei buonc se benx $300 gan FPUC ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh. FPUC duqv borqv ziangh hoc cuotv liouh tengx nyaanh mingh dorng dauh yiem juov hlaax saengh 4 wuov norm liv baaiz.
  2. Yie mbuo oix zuqc tiuv ziangh hoc mingh bun PUA borqv cuotv bouc dauh nyaanh. PUA duqv borqv ziangh hoc cuotv liouh tengx fu’loqc nyaanh yiem naaiv 50 norm liv baaiz mingh benx 79 norm liv baaiz nyei fu’loqc nyaanh. Beiv taux PUA sou-gorn duqv dorng ziangh hoc liuz (mbiuv benx yietc hnyangx bouc dauh mi’aqc) a’fai zorqv nyaanh longc nzengc mi’aqc (mv maaih nyaanh zengc aqv), haih zuqc zorqv ziangh hoc lauh bun nyaanh daaih zaih.
  3. Jiex mingh wuov douc, yie mbuo haih tiuv mingh bun nyaanh gan PEUC borqv ziangh hoc nyei buonc. PEUC duqv borqv ziangh hoc cuotv liouh tengx fu’loqc nyaanh yiem naaiv 24 norm liv baaiz mingh benx 53 norm liv baaiz fu’loqc nyaanh. Beiv taux PEUC sou-gorn duqv dorng ziangh hoc liuz (mbiuv benx yietc hnyangx bouc dauh ziangh hoc) a’fai zorqv nyaanh longc nzengc (mv maaih nyaanh zengc aqv), haih zuqc zorqv ziangh hoc lauh bun nyaanh daaih zaih.
  4. Haaix jiex yie mbuo jiex gorn bun nyaanh FPUC, PUA, aengx caux PEUC nyei buon, yie mbuo oix zuqc funx dingc liepc jienv jiex gorn zoux naaiv norm siang kou-gong gorn tipv bieqc, MEUC, liouh tengx zuangx mienh haaix dauh duqv zipv yi diuc W2 nyaanh wuov aengx caux zoux ganh saeng-eiz mienh mv gauh zoqc jiex $5,000.
  5. Nqa’haav baan nor, yie mbuo oix zuqc mbungh samx mangc nzoih dungh maaiv 6,000 dauh mienh duqv suiv ninh mbuo ganh nyei liv baaiz bouc dauh mingh mbungh simv longx mv bun tengx nyaanh jiex guaan souz mouc dungh haih duqv zipv tengx yi norm liv baaiz nyei nyaanh gan FPUC dungh yie mbuo oix zuqc tengx zoux wuov

Liouh lorx mangc waac-fienx jaa gorngv taux American Rescue Plan (Gong-bou daan liouh njiouz meiv quoqv) nor daaix luic mangc yiem naaiv deix gorn zangc oc:

FPUC

PUA

  • Proof of Employment/Self-Employment Interactive Tool (Zoux gong sou-gorn/wuotc ginc jaa-dorngx liouh borqv zoux saeng-eiz)

PEUC