Skip to main content

Contact

Email Updates

To sign up for COVID-19 updates from the Oregon Employment Department, please enter your email address below.

Heuc tengx faan gorngv benx mienh waac

Liouh tov heuc longc mienh waac dau daaux nqaang lorx nor, daaix luic fungx meih nyei mbuoz, nam mber and caux oix heuc gorngv haaix fingz waac gan email daaih bun taux OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. Yiem ninh mbuo ze’weic gorn zangc gong-mienh duqv zipv haix meih nyei waac-tov liuz ninh mbuo oix zuqc longc mienh waac dau nzuonx mingh lorx meih. Weic laaix benx zuqc maaih zuangx mienh waac-fienx fungx daaih camv haic, nzunc baav oix zuqc longc camv-hnoi deix nyei yie mbuo cingx haih duqv dau waac nzuonx lorx buangh meih oc. Tov oix zuqc zoux hnyouv ndaauv longc ziangh hoc zuov bun yie mbuo dau waac nzuonx aengx caux fungx yietc jiouz nzangc-waac-fienx hnangv oc.

Bieqc lorx taux naaiv COVID-19 zorc puix siang email: [Nzang-faang liouh zuangx mienh bieqc ninh mbuo nyei email dorngx]

Kuv jau-louc liouh zaah mangc meih nyei sou-tov gorn, se log bieqc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx.

Ninh yaac oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc bun yie mbuo dorh sou-tov mingh zaah mangc zoux yietc nyeic gong tor lauh taux biei norm liv baaiz.

Beiv taux gorngv ninh longc bouc dauh ziangh hoc gauh zoqc biei norm liv baaiz dungh meih duqv fungx jiex gorn sou-tov tengx ndortv gong nyaanh bieqc liuz; daaix luic donv njiec ndaangc maiv dungx gaengh lorx buangh yie mbuo oc. Yie mbuo corc se dorng-dorng zoux jienv meih nyei sou-tov gorn yiem. Lorx buangh taux yie mbuo ndaangc biei norm liv baaiz bouc dauh yaac maiv haih tengx zoux duqv meih nyei sou-tov gorn siepv faaux. Zien-zien nor aengx jaa zoiz nyauv donc njiec bun yie mbuo tengx zoux yietc nyeic sou-gorn bun nzoih zuangx mienh.

Yiem meih duqv dorhjiex gorn sou-tov fungx bieqc liuz beiv taux buatc gorngv ninh se duqv tor bouc dauh ziangh hoc taux biei norm liv baaiz a’fai gauh ndaauv faaux aengx caux meih corc maiv haix yie mbuo dau waa-fienx mbuox bun meih duqv hiuv nor, oix zuqc longc yiem gu’ndiev zeiv sou-guv fungx email fienx lorx yie mbuo oc. Haaix zanc meih fungx email fienx nor, meih se haih duqv zipv yiem gorn zangc auto dau waac mbuox hiuv. Ninh bun waac mbuox tong fienx bun meih duqv hiuv gorngv yie mbuo duqv zipv siou meih nyei email fienx mi’aqc. Ninh se maiv zuqc nyauv meih oix zuqc fungx email fienx daaih cam-nzunc. Zien longx jiex jau-louc nor, daaix luic maiv dungx fungx email fienx daaih cam-zeiv lapv zuqc doic--benx zuqc ninh haih zoux zorv nyauv dau waac gauh zaih hnangv.

Beiv taux meih duqv zipv siou naaiv zeiv sou-fienx a’fai douc waac daaih lorx dungh yie mbuo gorn zangc gorngv taux mbuox buatc maaih dorngx piouz sa’caqv yiem meih nyei sou-tov daan wuov nor, daaix luic gaanv jien sin douc waac daaux nqaang nzuonx lorx buangh yie mbuo yiem njiec naaiv:

Liouh tov heuc tengx ndortv gong hnangv lox:

1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn:

Wang-henh tengx douc waac fin-hoc gorn: 1-877-345-3484

Zoux ei gan yie mbuo fungx fienx cuotv domh zuangx dienx taaih bun muangx heuc zorc puix siang aengx caux waa-fienx.