Skip to main content

Employers

Se gorngv naaiv baan COVID-19 baengc zingh maaih nyauv hoic zuqc meih nyei saeng-eiz huo-muotc nor, nzunc baav meih gan aengx caux meih nyei zoux gong mienh se haih maaih pui-zipv gauz zipv tengx ndortv gong nyaanh. Naaiv se benx yietc diuv kuv jau-louc dungh meih oix zuqc hiuv:

Beiv taux meih daaux nqaang koi siang saeng-eiz, dimv mangc yiem naaiv zeiv mbuo-daan dungh heuc ziangh diuh naaic waa-cai maqc nyei. Yiem njiec gu’ndiev deix waa-fienx se liouh dorh jau-louc tengx meih goux maiv ding-torqv bouc dauh ziangh hoc aengx caux goux meih nyei zoux gong mienh.

  • Nzunc baav meih nyei saeng-eiz haih maaih pui-zipv gauz juangc WorkShare. Naaiv norm kou-gong se benx liouh meih ginv longc bungz zoux gong mienh zoqc njiec. Ninh se haih tengx meih ginv longc zoux gong mienh dungh maaih buo-dauh longx nyei mienh yiem njiec dorh tengx zanv zoux gong ziangh hoc zoqc njiec. Zaah lorx beiv mangc meih nyei saeng-eiz se haih maaih pui-zipv gauz liouh juangc Work Share program and read yiem mbuo-daan dungh heuc ziangh diuh naaic waa-cai maqc nyei.
  • Beiv taux ninh mbuo cingv gong ziouv maiv haih cuotv junh nzou-zinh liouh mbungh ndortv gong beu weih sou-gorn yiem njiec naaiv daauh nzunc buo hlaax nyieqc yiem 2020 nyei buonc (dungh doh leiz paaiv njiec taux hnoi-nyieqc bouc dauh heuc cuotv nyaanh maiv bun jiex ndaangc feix hlaax 30, 2020) ih zanc wueic laaix maaih naaiv baan COVID-19 baengc zingh hoic cam-diuc, ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se tengx donv njiec ndaangc naaiv deix saeng-eiz gorn zangc dungh naaiv baan faanv domh wuon-aengc hoic aengx caux oix zuqc gunv goux donv njiec maiv bun baengc zingh faan nzaanz jiangv go.
  • Beiv taux meih zoux ganh saeng-eiz, a’fai zoux gong maaih ze’mouc daan a’fai zoux gig gong-mienh nor, nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz longc tengx nyaanh yiem njiec wuei faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn.
  • Oix zuqc mbungh goux longx bun ninh mbuo zoux gong mienh duqv jiex gorn zipv tengx ndortv gong nyaanh siepv dungh oix zuqc gaanv dorh tengx zaah mangc cing ninh mbuo zoux gong gou-nyinh aengx caux wueic laaix haaix diuc sic dauh cingx heuc ninh mbuo cuotv gong a’fai zanv zoux gong ziangh hoc zoqc njiec. Beiv taux gorngv maaih haaix dauh nanv gong jien jaa mienh yiem naaiv Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn duqv borqv lorx taux meih nor, daaix luic gaanv liepc hnyouv jien sin dau waac siepv. Mv zei nor haih nyauv zorx zuqc meih nyei nyaanh.
  • Ninh se benx jienv jau-louc dungh meih oix zuqc gaanv liepc hnyouv jien sin fungx buo hlaax nyieqc nyaanh hlaax daan bieqc bun tong fienx sou cuotv nzou-zinh. Zoux liuz naaiv diuc jau-louc nor, yie mbuo se haih tengx zaah dimv mangc meih zoux gong mienh nyaanh hlaax siepv faaux aengx caux cuotv nyaanh daaih bun siepv beiv taux zaah mangc liuz buatc gorngv ninh mbuo maaih pui-zipv gauz zipv tengx nyaanh.
  • Liouh lorx mangc waa-fienx tipv gorngv taux hnangv haaix zoux dungh naaiv baan COVID-19 baengc zingh haih nyauv hoic taux koi siangmeih nyei saeng-eiz jau-louc, doqc mangc naaiv deix sou-guv daan dungh saengv zangc nanv sic jien-fouv ze’weic gorn mbenc cuotv daaih bun wuov.
  • Bieqc doqc naaiv “zoux saeng-eiz” sou-gorn yiem naaiv Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn nyei website lorx doqc waa-fienx jaa.