Skip to main content

Frequently Asked Questions

JAA-NDAANGC ZOUX SOU-TOV LONGC

Yie maaih ze’buonc horpc nyei fai?

 1. Yie haih maaih ze'buonc horpc tengx ndortv gong nyaanh nyei fai?

  Duqv funx meih benx ndortv gong yiem haaix norm liv baai bouc dauh dungh meih zoux gong gauh zoqc 40 norm ziangh hoc aengx caux zornc duqv nyaanh gauh zoqc meih nyei ziux liv baaiz souz mouc nyaanh wuov. Meih nyei ziux liv baaiz bun nyei buonc souz mouc nyaanh se funx benx 1.25% ei gn meih nyei hnang-dauh nyaanh* gapv zunv yietc zungv zornc daaih nyei nyaanh. Mangc nyungc zeiv, beiv taux gorngv meih zornc duqv $20,000 yiem hnyang-dong nyaanh, meih nyei nyaanh ziux liv baaiz bouc dauh tengx nyei buonc se funx benx $250. Liouh sou-tov dungh duqv fungx bieqc ndaangc naaiv luoqc hlaax 28, 2020, ei lox nyei beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong nyaanh zoqc jiex (UI) nyei buonc se funx zuqc $151 yiem yietc norm liv baaiz aengx caux camv jiex nyei souz mouc nyaanh se funx zuqc $648 yiem yietc norm liv baaiz. Liouh jiex gorn siang zoux sou-tov nyei buonc dungh fungx bieqc yiem naaiv luoqc hlaax 28, 2020 jiex daaih, zoqc jiex nyei buonc souz mouc nyaanh se funx zuqc $157 aengx caux camv jiex nyei buonc se funx zuqc $673.

  Beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz horpc tengx, meih oix zuqc zoux sou-tov fungx bieqc yiem norm-norm liv baaiz dungh meih oix qiemx heuc tengx nyaanh wuov aengx caux oix zuqc zoux puix nzoih yietc zungv ziux liv baaiz zipv tengx nyei gong-bou jau-louc nzengc.

  Liouh ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh, meih haih maaih pui-zipv gauz tengx se beiv taux gorngv meih zoux ei puix gan nzoih naaiv deix ziux liv baaiz pui-zipv nyei jau-louc hnangv:

  • Funx meih benx ndortv gong yiem njiec naaiv norm liv baaiz bouc dauh dungh meih qiemx zuqc longc nyaanh mingh liouh,
  • Meih zornc duqv nyaanh maiv gauh zoqc jiex $1,000 a’fai zoux gong maiv gauh zoqc jiex 500 norm ziangh hoc yiem hnyang-dong bouc dauh,
  • Meih zornc duqv nyaanh yiem douc baav bouc dauh ei gan hnyang-dong yiem naaiv Oregon deic,
  • Meih nyei cingv gong ziouv duqv cuotv nyaanh bun, a’fai oix zuqc fungx nyaanh daaih bun, beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong nyaanh nzou-zinh ei gan meih hnyang-dong zornc daaih nyei nyaanh, aengx caux
  • Meih se haih zoux gong duqv aqv, mbenc nzoih mingh zoux gong, aengx caux jien sin liepc hnyouv mingh lorx gong zoux. Mbiuv bun jangx longx gorngv naaiv deix jau-louc se duqv goiv yienc siang dungh yiem naaiv baan COVID-19 domh wuon-baengc faanv hoic daaih wuov. Bieqc mangc yie mbuo nyei jiex jauv doh leiz.

  Liouh ei siang kou-gong gorn tengx taux wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (PUA), meih kungx maaih pui-zipv gauz tengx se beiv taux gorngv meih ndortv gong wueic zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic hnangv aengx caux yaac maiv duqv zipv tengx ziux ei lox nyei sou-gorn mbungh ndortv gong nyaanh aqv. Lorx doqc mangc waa-fienx gorngv taux naaiv deix PUA yiem naaiv oc.

  Meih corc haih dorh yie mbuo nyei guon njiec maaih pui-zipv gauz longc a’fai mangc yietc nyeic yiem yie mbuo nyei dimv mangc maaih pui-zipv mbuo-daan gauz tengx dorh mingh ndorqc funx cuotv beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz. Zien gorngv oix hiuv duqv cing-cov longx nor zoux jiex gorn sou-tov fungx bieqc liuz hiuv aqv.

  *Ei gan meih nyei hnyang-dong zoux gong bouc dauh se dorh biei gouv benx biaa gouv daaih funx benx zoux gong bouc dauh daaih ndorqc yiem daauh norm kuo der buonc bouc dauh ndaangc norm liv baaiz dungh meih dorh sou-tov fungx bieqc wuov.

  • Beiv taux gorngv meih duqv fungx sou-tov bieqc yiem faah hlaax 2020, meih nyei hnyang-dong zoux gong bouc dauh yaac funx benx naaiv ziepc hlaax saengh 1, 2018 mingh taux juov hlaax 30, 2019.
  • Beiv taux gorngv meih duqv fungx sou-tov bieqc yiem feix hlaax, hmz hlaax a’fai luoqc hlaax 2020, meih nyei hnyang-dong zoux gong bouc dauh yaac funx benx naaiv zih hlaax saengh 1, 2019 mingh taux ziepc nyeic hlaax 31, 2019.
  • Beiv taux gorngv meih duqv fungx sou-tov bieqc yiem cietv hlaax, betv hlaax a’fai juov hlaax 2020, meih nyei hnyang-dong zoux gong bouc dauh yaac funx benx naaiv feix hlaax saengh 1, 2019 mingh taux faah hlaax 31, 2020.
 2. Yie nyei cingv gong ziou-jaa duqv zorqv yie nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec/duqv heuc yie dingh zoux gong ndaam-buonc ziangh hoc mi’aqc. Yie oix zuqc zoux haaix diuc cingx haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh?

  Beiv taux gorngv meih nyei zoux gong ziangh hoc duqv zanv zoqc njiec, meih yaac oix zuqc zoux sou mingh tov ziux ei lox nyei beu weih sou-gorn mungh tengx ndortv gong jau-louc gorn. Longx jiex nyei jau-louc liouh zoux sou-tov se longc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx

  Nzunc baav meih corc haih maaih pui-zipv gaux longc tengx Work Share beiv taux gorngv meih nyei cingv gong ziou-jaa duqv tov bieqc yiem naaic norm kou-gong gorn. Naaiv norm Work Share se benx yietc diuc leiz tengx ndortv gong nyaanh dungh benx yietc diuc jau-louc tengx tipv nyaanh nzuonx bun jaauv meih nyei ziangh hoc duqv zanv zoqc njiec wuov. Naaic meih nyei cingv gong ziou-jaa mangc gaax ninh mbuo se duqv bieqc yiem naaiv norm Work Share gorn, a’fai hnamv haix oix tov bieqc caux ninh mbuo nyei fai. Ninh mbuo cingv gong ziou-jaa se haih lorx doqc mangc gorngv taux naaiv deix Work Share yiem njiec naaiv.

  Liouh longc taux Work Share, meih nyei cingv gong ziou-jaa se oix zuqc dinh nzoih yietc zungv waa-fienx yiem njiec sou-gorn ziangx nzengc. Meih se kungx dingh njiec naaiv diuc two-sou-pin jiex gorn zoux sou-tov nyei sou-guv daan. Meih maiv zuqc mingh lorx gong zoux a’fai ziux liv baaiz fungx sou-tov bieqc bun taux Work Share liouh tengx nyaanh oc. Beiv taux gorngv meih duqv zoux ganh norm gong caux jienv, meih se oix zuqc box tong waa-fienx mbuox ninh mbuo duqv hiuv gorngv taux meih nyei nyaanh hlaax zoux gong yiem njiec naaic norm gong-gorn.

 3. Hnangv haaix haih zaah lorx muangx duqv hiuv waa-fienx gorngv yie nyei waac dauh jau-louc gorngv wueic COVID-19 baengc zingh hoic wuov qiemx longc ndortv gong nyaanh tengx se haih duqv nyei? Aengx caux gorngv taux, naaiv deix “COVID-19 baengc zingh jau-louc” se funx zeiz haaix diuc sic dauh?

  Yiem njiec ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn nyei goux jiex jauv doh leiz, gorngv taux naaiv deix “COVID-19 baengc zingh nyauv hoic nyei sic dauh jau-louc” se fungx zeiz dungh meih corc duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh--lauh ndongc haaix yaac longx dungh meih corc maaih ze’buonc puix horpc gauz ziux liv baaiz nyei jau-louc--se zeiz:

  • Meih mingh zoux gong maiv duqv se wueic laaix meih butv coronavirus baengc.
  • Meih mingh zoux gong maiv duqv se wueic laaix meih haih mingh nyiez zuqc coronavirus baengc aengx tov heuc zuqc yiem biauv aengx caux dingh samx mangc baengc ndaangc.
  • Meih mingh zoux maiv duqv gong se wueic laaix meih nyei ndie-sai a’fai gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa njiaaux heuc meih oix zuqc wuonx ga’ganh yiem lengc jeiv dorngx mbungh maiv bun mingh nyiez zuqc baengc jiez meih, a’fai dorh baengz nzaanz go, coronavirus baengc zingh.
  • Meih mingh zoux gong maiv duqv se wueic laaix meih nyei cingv gong ziouv guonc gong-gorn mi’aqc a’fai hluotv zoux ei wueic benx zuqc naaiv diuc coronavirus baengc. Naaiv deix jau-louc se lemh jienv guon njiec gong-gorn dorngx a’fai hluotv zoux ei wueic benx zuqc naaiv dauh saengv zangc dengv sic jien mienh cuotv haapc maax waac heuc yiem biauv gu’nyuoz tov zanv gong-bou zoqc njiec liuz maiv nyiez coronavirus baengc mingh jiangv go, a’fai zoux ei gan ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa njiaaux nyei waac.
  • Meih mingh zoux gong maiv duqv se wueic laaix meih oix zuqc yiem biauv goux mangc huov jaa hmuangv doic, a’fai da’nyeic dauh mienh dungh meih juangc caux ninh yiem aengx caux goux mangc ninh butv coronavirus baengc a’fai heuc oix zuqc yiem dingh torqv dorngx samx mangc baengc ndaangc.
  • Meih maiv haih mingh zoux gong wueic laaix meih oix zuqc yiem biauv goux mangc fu’jueiv benx zuqc biauv yiem nitv fatv horqc dorngh, benx tengx goux mangc fu’jueiv mienh, a’fai goux mangc jaa-dorngx wueic benx naaiv baan coronavirus baengc nyauv hoic.
  • Ninh mbuo duqv tov heuc meih daaux nqaang mingh zoux gong beiv taux gorngv haaix zanc meih daaux nqaang mingh zoux gong nor yaac duqv daanh zuqc doh leiz dungh tov heuc yiem dignh torqv dorngx samz mangc baengc ndaangc a’fai saengv zangc dengv sic dauh jien-fouv paaiv cuotv heuc yiem biauv haapc maaz waac heuc zanv gong-bou zoqc njiec liuz simv cuotv maiv bun naaiv diuc coronavirus baengc faanv nzaanz jiangv go.
 4. Yie nyei nyaanh hlaax gorn se zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc zingh zorv hoic. Yie se haih duqv zipv tengx naaiv deix ndortv gong nyaanh nyei fai?

  Buatc hnangv haih duqv nyei. Ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se duqv paaiv cuotv deix The gunv goux jiex jauv doh leiz tengx nzie weih taux naaiv baan COVID-19 baengc zingh. Naaiv deix doh leiz se duqv jiex gorn longc yiem naaiv faah hlaax saengh 8, 2020, dungh ninh mbuo zuangx saengv zangc duqv zunh cuotv jiepv sih waac dauh ziangh hoc wuov. Yiem njiec naaiv deix siang doh leiz, paaiv mbuox gorngv meih haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh beiv taux gorngv meih maaih ze’buonc puix horpc tengx yiem ziux liv baaiz nyei buonc jau-louc (doqc mangc waa-cai 1).

  Corc caux naaiv diuc CARES Act doh leiz se paaiv cuotv liouh tengx taux wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (PUA), liouh tengx zuangx mienh dungh haaix dauh ndortv gong wueic zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic aengx caux yaac maiv duqv zipv tengx ziux ei lox nyei sou-gorn mbungh ndortv gong nyaanh. Lorx doqc mangc waa-fienx gorngv taux naaiv deix PUA yiem naaiv oc.

 5. Yie duqv dingh njiec zoux ndaam-buonc ziangh hoc nyei gong mi’aqc. Yie horpc zuqc hnangv haaix zoux cingx haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh?

  Meih oix zuqc zoux sou mingh tov ziux ei lox beu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh. Longx jiex nyei jau-louc liouh zoux sou-tov se longc yie mbuo nyeiOnline zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx.

 6. Yie oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv yie nyei zoux gong gorn zangc dingh guonc ndaangc wueic laaix benx zuqc naaiv baan COVID-19 baengc?

  Naaiv deix ndortv gong nyaanh se mbenc nzoih liouh tengx naaiv deix zoux gong mienh dingh njiec zuov nyei bouc dauh. Naaiv deix nyaanh se kungx liouh dungh beiv taux gorngv meih nyei cingv gong ziou-jaa guon dingh gong-gorn hnoi-baav bouc dauh ziangh hoc hnangv, beiv taux benx liuz coronavirus baengc zingh guon fiouz nzaaux baengc, a’fai zoux ei hungh jaa waac. Haaix deix zoux gong mienh duqv zipv tengx naaiv diuc nyaanh, aengx caux maiv zuqc mingh lorx da’nyeic norm gong-gorn zoux gong oc. Meih oix zuqc mingh zoux gong duqv, borqv lorx jienv ninh mbuo cingv gong ziou-jaa yiem, aengx caux oix zuqc mbenc nzoih zuonx mingh zoux dungh haaix heuc meih daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong bouc dauh wuov.

 7. Oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv yie nyei cingv gong ziou-jaa duqv bun nyaanh daaih bun yie dungh ninh mbuo corc dingh guon jienv zoux gong gorn nyei bouc dauh wuov?

  Yietc gau nor, meih yaac maiv maaih pui-zipv gauz zipv tengx naaiv deix nyaanh beiv taux gorngv meih nyei cingv gong ziou-jaa bun jienv nyaanh hlaax meih yeim gong gorn a’fai zuov jienv bun daaih.

 8. Yie se haih maaih pui-zipv gauz zipv tengx ndortv gong nyaanh nyei fai beiv taux gorngv yei kungx zoux gong nduqc aanz fai ndaam-buonc ziangh hoc hnangv?

  Ziez. Haaix dauh mienh dungh funx benx gorngv “mbenc nzoih mingh zoux gong” mv gunv jiex ninh mbuo gorngv ninh mbuo zoux maiv buangv ziangh hnoi bouc dauh ziangh hoc aengx caux mbenc nzoih mingh zoux gong maiv buangv ziangh hnoi bouc dauh.

 9. Yie corc haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh nyei fai beiv taux gorngv yie corc yiem dingh nzaauc bouc dauh, hitv kuonx mingh saau nziaauc, butv baengc, a’fai zorqv ziangh hoc cuotv (PTO)?

  Maiv. Haaix deix zoux gong mienh dungh duqv zipv naaiv deix souz mouc nyaanh se maiv maaih pui-zipv gauz liouh tengx ndortv gong nyaanh oc.

 10. Oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv yie hitv kuonx mingh saau nziaauc a’fai dingh gong gan da’nyeic diuc corc duqv jienv nyaanh yiem dungh yie nyei cingv gong ziou-jaa gorn zangc duqv guon dingh njiec nyei bouc dauh wuov?

  Beiv taux meih maaih hnoi-nyieqc dingh hitv kuonx mingh saau nziaauc a’fai zorqv longc da’nyeic diuc ziangh hoc dungh meih nyei cingv gong ziou-jaa duqv dingh guonc njiec nyei bouc dauh nor, meih se maiv duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh yiem beu weih sou-gorn.

 11. Beiv taux gorngv ninh mbuo aapv heuc yie oix zuqc yiem biauv, mv gunv jiex gorngv yie butv baengc a’fai yiem dingh torqv dorngx samx mangc baengc ndaangc, yie se haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh nyei fai?

  Zeiz; haaix dauh mienh dungh funx benx “mbenc nzoih mingh zoux gong: beiv taux gorngv ninh mbuo:

  • Ninh mbuo goux heng-wangc mienh heuc yiem lengh samx mangc baengc ndaangc, a’fai ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa paaiv cuotv heuc ga’ganh zuqc yiem lengh simv cuotv nzauh heiz haih nyiez zuqc baengc, dorh baengc mingh nyiez doic, naaiv diuc siang coronavirus, mv baac ninh mbuo yaac maiv butv baengc mbiangz beih;
  • Yiem biauv butv baengc dungh benx naaiv diuc coronavirus siang baengc a’fai benx hnangv butv haa-juangv baengc aengx caux butv baengc bouc dauh ziangh hoc daaih ninh se zoux gong yiem biauv yaac maiv guangc gong; a’fai
  • Bueiz zorc baengc yiem zorc baengc dorngh, a’fai bueiz yiem da’nyeic diuc goux baengc dorngh, wueix benx naaiv diuc coronavirus siang baengc, mv baav maiv longc ziangh hoc maiv buangv ziangh norm liv baaiz bouc dauh, aengx caux ninh mbuo yaac maiv guangc gong yiem naaic norm liv baaiz.
 12. Yie oix zuqc mingh lorx da’nyeic norm gong zoux fai beiv taux gorngv yie nyei cingv gong ziou-jaa duqv guon njiec gong-gorn ndaangc wueic benx naaiv baan coronavirus?

  Beiv taux gorngv meih nyei cingv gong ziou-jaa hnamv oix daaux nqaang koi gong-gorn yiem zinh hoz nyei, meih se maiv zuqc jien sin mingh da’nyeic norm gong zoux. Liouh zipv tengx nyaanh, meih oix zuqc:

  • Haih mingh zoux duqv gong;
  • Borqv lorx caux meih nyei cingv gong ziou-jaa; aengx caux
  • Mbenc nzoih mingh zoux gong dungh haaix zanc meih nyei cingv gong ziou-jaa heuc meih daaux nqaang mingh zoux gong.

  Mbiuv jangx longx gorngv dungh haaix zanc fungx naaiv zeiv sou gan online bieqc tov, yiem yie mbuo gong-gorn se oix zuqc heuc meih dorh meih lorx gong zoux nyei jau-louc bieqc. Meih se haih tuiz suiv jiex yiem naaiv kang faanv domh wuon-baengc bouc dauh mingh mbiuv yiem njiec bungz gong-mienh cuotv nyei waa-gorn.

 13. Yie haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh nyei fai beiv taux gorngv yie maiv haih mingh maiv duqv lorx gong zoux wueic laaix maaih naaiv diuc COVID-19 nqaeqv hoic zuqc?

  Yietc gau jiex daaih nor meih oix zuqc mingh lorx gong zoux liuz cingx haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh. Mv baac buatc maaih ziex dor zuangx mienh maiv haih mingh maiv duqv lorx gong zoux wueic laaix maaih naaiv baan COVID-19 baengc nqaeqv hoic, yie mbuo cingx zoux paaiv naaiv deix jiex jauv doh leiz daaih gunv goux. Naaiv deix doh leiz se duqv jiex gorn longc yiem naaiv faah hlaax 8, 2020. Naaiv deix siang doh leiz se duqv paaiv cuotv gorngv taux beiv meih duqv dingh gong zuov ndaangc wueix laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic zuqc nor, meih se haih duqv zipv tengx naaiv deix ndortv gong nyaanh nyei maiv gunv jiex gorngv meih maiv mingh lorx gong zoux yaac duqv. Meih oix zuqc borqv lorx buangh jienv ih zanc dauh cingv gong ziou-jaa yiem, aengx caux haaix zanc haix ninh mbuo cingv gong ziou-jaa heuc daaux nqaang mingh zoux gong nor oix zuqc nzuonx. Meih se haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh nyei beiv taux gorngv meih maiv mingh lorx gong zoux wueix benx zuqc gorngv:

  • Ndie-sai paaiv cuotv gorngv heuc meih oix zuqc yiem biauv liouh nqaeqv longx maiv dongx dorh naiav diuc coronavirus baengc mingh nyiez doic. Naaiv se heuc gorngv dingh yiem lengh.
  • Meih yiem biauv se zoux ei saengv zangc dengv sic dauh jien-fouv paaiv njiec heuc yiem biauv, nqaeqv baengc aapv jaax waac.
  • Meih yiem biauv goux mangc fu’jueiv wueix benx naaiv diuc COVID-19 baengc zingh liuz ninh mbuo guon horqc dorngh aengx caux maiv maaih dorngx dauh goux mangc fu’jueiv.

FUNGX MINGH TOV LONGC

 1. Yie horpc zuqc tov longc tengx haaix diuc ndortv gong nyaanh?

  Beiv taux meih benx gong-mienh--aengx caux ninh yaac lemh jienv zorpc deix gig gong-mienh (dungh hnamv daax ninh mbuo cingv gong ziou-jaa duqv dorh nyaanh hlaax mingh funx cuotv nzou-zinh mi’aqc)--tov longc ziux ei lox nyei beu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh.

  Beiv taux gorngv meih zoux ganh nyei saeng-eiz, ganh lengc jeiv maaih zoux gong sou-daan, a’fai zoux gig gong-mienh dungh maiv aapv heuc ninh mbuo cingv gong ziou-jaa dorh nyaanh hlaax cuotv nzou-zinh nor, tov longc tengx yiem njiec wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh.

  Dorh yie mbuo nyei guon njiec maaih pui-zipv gauz longc dorh mingh funx cuotv oix tov longc haaix diuc jau-louc ndortv gong nyaanh.

  Ninh se benx jienv sic kuv jau-louc dungh zoux sou tov gan zuqc ziangx ninh nyei kou-gong gorn cingx maiv zorv nyauv ziangh hoc--mv zei nor, haih zorv zaih zuqc meih nyei nyaanh. Beiv taux gorngv meih zoux sou mingh tov longc yiem dungh maiv puix horpc meih nyei ze’buonc gauz, yie mbuo yaac oix zuqc box tong waa-fienx daaih mbuox meih duqv hiuv, aengx caux dorh meih mingh tov zuqc horpc nyei kou-gong gorn.

 2. Yie oix zuqc hnangv haaix fungx sou-tov bieqc?

  Kuv jau-louc liouh zoux sou-tov se longc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx. A’fai meih corc haih douc waac mingh lorx taux ninh mbuo beu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh ze’weic domh gorn aengx caux fungx gan douc waac gorn mingh. Haaix zanc dungh meih ndortv gong liuz wuov oix zuqc gaanv fungx meih nyei sou-tov bieqc siepv. Lorx doqc waa-fienx jaa gorngv taux fungx sou-tov bieqc.

 3. Yie oix zuqc dorh haaix diuc waa-fienx aengx caux sou-gorn fungx bieqc tov heuc tengx?

  Liouh zoux ei gan lox beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong nyaanh, meih oix zuqc dorh:

  • Meih nyei mbuoz, Social Security nam mber, cuotv seiz hnoi aengx borqv lorx doic waa-fienx.
  • Dinh ziangx nzoih zoux gong gou-nyinh yiem njiec 18 hlaax nyieqc jiex daaih lemh nzoih:
   • Cingv gong ziou-jaa mbuoz
   • Deic zepv dorngx yiem
   • Fonh nam mber
   • Hnoi-nyieqc jiex gorn aengx caux dorng dauh yiem norm-norm zoux gong dorngx
  • Meih nyei dapv nyaanh sou-daan aengx caux ninh nyei nam mber, beiv taux gorngv meih oix heuc fungx dapv zaqv bieqc bun.

  Liouh longc tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn nor, meih oix zuqc longc gu’nguaaic deix waac, aengx zorpc caux:

  • Sou-gorn bun beu sengh zaah mangc nyaanh hlaax (kungx longc dungh gorngv beiv taux meih oix longc ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh gauh camv jiex ndaangc $205 zoqc jiex souz mouc) beiv taux:
   • 2019 fungx zoux saeng-eiz nzou-zinh nzuonx buatc meih nyei nyaanh zengc njiec nyei buonc
   • 2019 cuotv nyaanh zei-dauh
   • 2019 W-2
  • Wueic naaiv baan COVID-19 baengc zinh hoic dungh yiem daauh norm hnoi-nyieqc meih ndortv gong daaih
  • Yiem njiec jiex daaih wuov norm liv baaiz meih zornc duqv nyaanh mbu’ziex yiem dungh meih lorx heuc tengx nyaanh nyei bouc dauh ziangh hoc
 4. Hnangv haaix aengx cuax haaix zanc yie cingx haih zoux sou mingh tov longc PEUC? Gorngv benx da’nyeic jiouz waac nor dungh yie qiemx zuqc tengx nyaanh nyei liv baaiz bouc dauh fai?

  Zeiz, meih corc haih zoux sou-gorn mingh tov tengx nyaanh yiem nzuonx nqaang jiex daaih nyei bouc dauh ziangh hoc duqv, yiem njiec haaix norm ziangh hoc yaac duqv dungh jiex liuz daauh norm liv baaiz dungh yiem meih jiex gorn ndortv gong funx daaih. Naaiv se benx siangh doh leiz bun longc jiex jauv liouh tengx yiem njiec faanv domh wuon-baengc hoic nyei bouc dauh ziangh hoc.

  Liouh tengx nyaanh yiem njiec faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (PUA) nor meih corc haih jiex gorn zoux sou-gorn fungx mingh tov liouh tengx yiem nzuonx nqaang nyei bouc dauh ziangh hoc hluotv taux naaiv nyeic hlaax saengh 2, 2020. Kuv jau-louc liouh zoux sou-tov se longc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc. Liouh zipv longc jiex daaih nyei buonc liv baaiz nyaanh, dorh meih nyei jiex gorn tov tengx yietc zungv nyei buonc liv baaiz bouc dauh dungh maaih nyauv hoic meih wuov fiev zoux benx mbuo-daan njiec nzoih, aengx caux camv zoqc ndongc haaix (beiv taux gorngv maaih haaix diuc nyaanh) dungh meih zornc duqv yiem norm-norm liv baaiz yiem naaiv deix bouc dauh.

  Liouh zoux ei gan lox beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (UI) nyaanh, meih oix zuqc dorh: Wueic laaix zoux sou-tov gorn yiem gan naaiv Online gorn zangc dungh kungx paaiv bouc dauh ziangh hoc liouh hluotv hnoi-nyieqc hluotv nzuonx nqaang benx yietc norm liv baaiz liouh tengx nyaanh gan UI nyei buonc, beiv taux se gorngv meih qiemx zuqc jiex gorn zoux sou-gorn fungx bieqc dungh gauh lauh jiex ndaangc yietc norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc nor meih oix zuqc fiev njiec yie mbuo nyei sou-daan dungh maaih mbuoz heuc lorx yie mbuo nyei sou-form (Contact Us form) a’fai douc waac lorx taux yie mbuo yiem njiec naaiv 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

JIEX LIUZ ZOUX SOU-TOV NYEI BOUC DAUH

 1. Yie oix zuqc hnangv haaix fungx zoux dungh dorh naaiv diuc tengx nyaanh gan PUA sou-tov fungx bieqc liuz?

  Meih kungx haih dorh ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov fungx bieqc yietc norm liv baaiz fungx bieqc yietc nzunc hnangv. Meih horpc zuqc zoux sou-gorn fungx mingh tov liouh ziux liv baaiz gan online yiem yie mbuo nyei Online Claim System (Zoux sou-tov gorn gan online) Simv cuotv gorngv dungh meih qiemx longc tengx faan waac a’fai heuc tengx da’nyeic diuc gong, meih se maiv zuqc gaengh douc waac daaih lorx yie mbuo liouh fungx naaiv zeiv ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov gorn bieqc.

 2. Corc maaih da’nyeic diuc jau-louc haih tengx yie nyei fai dungh yie yiem zuov muangx tengx nyaanh nyei bouc dauh wuov?

  Oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc maiv gauh zoqc jiex biei norm liv baaiz liouh fungx meih nyei ndortv gong nyaanh bun taux meih nyei buoz. Meih corc haih maaih pui-zipv gauz longc tengx da’nyeic diuc nyaanh, beiv taux:

  • Tengx cuotv biau-jaaz a’fai lorx biauv bun yiem
  • Tengx cuotv wuom-douz jaaz
  • Tengx lai hnaang-nqaai a’fai da’nyeic diuc nyanc hopv jau-louc, beiv taux lai hnaang-ndongh a’fai siou lai hnaangx dorngx
  • Tengx dimv lorx dorngx aengx caux cuotv nyaanh liouh goux mangc fu’jueiv
  • Nyaanh maeng
  • Jiepv sih tengx haaix dauh mienh dungh maaih fih nzaeng mborqv jaax yiem gu’nyuoz jaa-dingh nyei sic dauh
  • Douc waa-fienx bun muangx gorngv taux COVID-19 baengc zingh
  • Tengx faaux njiec nyei jau-louc
  • Biauz bieqc deic bungh mienh sou-gorn aengx caux baeqc fingz maiv maaih sou-gorn
  • Da’nyeic diuc gorn zangc yiem meih nyei langx zong dorngx

  Bieqc doqc mangc: 211info.org

  Douc waac: 2-1-1 or 1-866-698-6155 (mbenc nzoih mienh tengx henh faan waac bun muangx gan douc waac gorn zangc daaih)

  TTY: coqv bieqc 711 aengx caux douc daaih naaiv norm 1-866-698-6155

  Nzang-fienx: meih nyei zip code mingh taux 898211 (TXT211) (Gorngv ang gitv waac aengx caux gorngv janx Spanish waac)

  Email: help@211info.org (Ang gitv aengx caux Spanish waac)


  Aengx caux beiv taux gorngv meih guangc bungz ndortv a’fai maiv maaih beu weih heng-wangc sou-gorn nor, meih corc se haih maaih pui-zipv gauz bun baeqc duqv henh tengx a’fai jamv jaaz zanc yiem njiec health plan heng-wangc sou-daan gorn.

  Bieqc doqc mangc: healthcare.oregon.gov

  Douc waac: 1-855-268-3767

 3. Hnangv haaix zoux yie cingx haih duqv zipv longc naaiv norm PIN?

  Meih oix zuqc ginv longc naaiv norm ga’ganh gorq-zeic zaah mangc nam mber (PIN) dungh haaix zanc meih jiex gorn fungx daauh nzunc sou-tov tengx ndortv nyaanh sou-gorn bieqc wuov, mv gunv jiex meih duqv fungx gan online bieqc a’fai ganh douc waac fonh daaih yaac longx. Meih oix zuqc juangc longc naaiv norm lox PIN yiem meih nyei zoux sou-tov gorn. Yiem haaix yaac longx meih yaac oix zuqc longc ninh dungh meih bieqc mingh Online tov longc nyei jau-louc gorn/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx aengx caux liouh ziux liv baaiz nyei sou-tov buonc nyaanh dungh gan online a’fai gan douc waac fonh daaih yaac longx. Yiem meih zoux gong gorn zangc se maiv hiuv meih nyei PIN oc. Beiv taux gorngv meih la’kuqv maiv jangx ninh mi’aqc nor, meih oix zuqc heuc yie mbuo tengx ganh faaux siang bun liuz meih oix zuqc ganh ginv longc siang PIN. Meih oix zuqc siou goux longx meih nyei PIN maiv bun laaih zitc. Maiv dungx guaih bun haaix dauh mienh juangc longc aengx caux maiv dungx bun da’nyeic dauh mienh dorh mingh longc.

 4. Yie nyei PIN nam mber longc maiv duqv mi’aqc. Yie oix zuqc hnangv haaix ganh zorc puix jiex ninh?

  Beiv taux gorngv haaix dauh nanv gong mienh goux taux meih tov longc nyei sou-gorn nor, naaiv gorn zangc yaac automatically sortv guangc meih nyei PIN mi’aqc aengx caux OED nanv gong mienh oix zuqc ganh gorqv-zeic tengx faaux jiex ninh siang. Beiv taux gorngv naaiv deix gong-bou bungz ndortv haaix diuc jau-louc nor, meih oix zuqc ganh puix jiex siang PIN yiem njiec Online tov longc gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx beiv taux gorngv jiex daaih nyei bouc dauh meih dorh mingh longc liuz aengx caux meih corc jangx naaiv deix goux sou-gorn waa-cai nyei. Mv zei nor meih oix zuqc lorx buangh yie mbuo.

 5. Yie zipv longc mienh nyei zaah longc nyei nam mber se benx fungc heuc (CID)?

  Meih nyei CID se maaih 11 norm fun-hoc nzangc fungx bun taux meih ndu’dauh hnangv. Meih lorx mangc naaiv deix fun-hoc nam mber yiem haaix diuc sou-daan gorn yaac duqv dungh yie mbuo fungx mingh bun meih siou wuov. Beiv taux gorngv meih maiv hiuv meih nyei fun-hoc nam mber nor, meih oix zuqc douc waac daaih lorx taux beu weih gorn zangc goux taux ndortv gong domh gorn a’fai yiem buonh deic WorkSource Oregon ze’weic gorn. Oix zuqc mbenc nzoih meih nyei Social Security nam mber, cuotv seiz hnoi, aengx caux da’nyeic diuc waa-fienx dungh duqv tov naaic daaih wuov.​

 6. Yie nyei dapv nyaanh sou-daan gorn zuqc zorqv siou mi'aqc. Oix zuqc fungc zoux?

  Yie mbuo hiuv gorngv maaih norm baav gunv goux zinh nyaanh gorn duqv dorh siou guon longx mv bun zorqv ninh mbuo nyei nyaanh cuotv dungh yie mbuo duqv dorh tengx ndortv gong nyaanh dapv bieqc liuz wuov. Maaih norm baav nyaanh lamz gorn yaac mbenc maaih tengx goux siou longx zuangx mienh nyei nyaanh mv bun janx-zaqc nimc dungh haaix zanc ninh mbuo buatc nzauh heiz haih maaih janx-zaqc nimc nyei jauv-louc. Ninh yaac mv maaih haaix diuc dungh OED (Oregon Employment Department) dungh haih longc zoux mbungh ninh mbuo nyaanh lamz gorn tengx goux siou longx nyaanh gorn. Yie mbuo heuc mbuox meih lorx buangh taux nyaanh lamz gorn aengx caux zoux ei ninh mbuo njiaaux heuc hnangv haaix zoux tengx koi meih nyei siou nyaanh sou-daan gorn. Beiv taux meih corc qiemx longc mienh tengx njiaaux zorqv meih nyei nyaanh cuotv longc nor, longc naaiv zeiv sou-daan gorn Contact Us form, liuz ginv longc, “yie nyei ziux liv baaiz nyaanh a'fai nyaanh laaih zitc (My weekly payment or missing payment)” aengx caux paaiv mengh waac-fienx daaih mbuox yie mbuo duqv hiuv.

Zaah Mangc Yie Nyei Sou-Tov Gorn

 1. Yie oix zuqc hnangv zaah mangc yie nyei sou-tov gorn zoux taux haaix mi’aqc?

  Liouh zaah mangc taux meih nyei sou-tov jau-louc zoux taux haaix mi’aqc nor, log bieqc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx

  Bieqc lorx mangc yiem naaiv “Meih zoux sou-tov jau-louc zoux taux haaix aengx caux ziux liv baaiz tong mbuox sou-nzangc” ginc dorngx. Ninh se maaih nzang-fienx hinc mbuox bun buatc gorngv meih tov heuc tengx yiem haaix norm liv baaiz aengx caux buatc se gorngv maaih haaix diuc nyaanh duqv bun mingh mi’aqc.

 2. Yie maiv gaengh duqv zipv siou yie nyei nyaanh taux buoz zangc. Yie oix zuqc hnangv haaix zoux?

  Ih zanc naaiv norm bouc dauh nor, dungh yiem njiec zoux sou mingh tov nyei bouc dauh ziangh hoc mingh taux lorx zaah mangc daauh nzunc sou-gorn yaac oix zuqc qiemx longc bouc dauh ziangh hoc maiv gauh zoqc jiex biei norm liv baaiz. Yietc gau hnangv lox nor, ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa longc bouc dauh ziangh hoc dorh mingh corngh yiem buo norm liv baaiz “ziangx mi’aqc.” Wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic zuqc yie mbuo cingx longc bouc dauh ziangh hoc ndaauv mingh. Benx zuqc maaih zuangx mienh camv haic zoux sou daaih tov liouh longc tengx ndortv gong nyaanh camv jiex lox wuov.

  Beiv taux gorngv meih duqv fungx jiex gorn sou-tov heuc tengx ndortv gong nyaanh bieqc daaih bun maiv gaengh zaaic biei norm liv baaiz nor; daaix luic donv njiec ndaangc maiv dungx gaengh lorx buangh yie mbuo oc. Yie mbuo corc se dorng-dorng zoux jienv meih nyei sou-tov gorn yiem. Lorx buangh taux yie mbuo ndaangc bouc dauh ziangh hoc yaac maiv haih tengx zoux duqv meih nyei sou-tov gorn siepv faaux. Zien-zien nor aengx jaa zoiz nyauv donc njiec bun yie mbuo tengx zoux yietc nyeic sou-gorn bun nzoih zuangx mienh.

  Beiv taux gorngv meih duqv fungx zoux jiex gorn sou-tov bieqc liuz duqv buangv bouc dauh biei norm liv baaiz a’fai jiex ndaangc mi’aqc aengx caux yaac maiv haix yie mbuo tong fienx nzuonx bun hiuv nor, daaix luic douc waac daaih naaiv norm fin-hoc gorn 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484) liouh zoux sou-tov longc ei lox wuov, a’fai 1-877-345-3484 liouh tov tengx PUA.

 3. Yaac buatc tor bouc dauh ziangh hoclauh ndaauv jiex4 norm liv baaiz mi’aqc dungh yie fungx sou-tov gorn funx daaih, aengx caux yie yaac maiv duqv zipv siou nyaanh taux buoz. Taux haaix zanc hnamv daaih yie haih duqv zipv siou taux buoz?

  Yie mbuo oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoclauh taux biei norm liv baaizdorh mingh zoux heic nyei sou-tov gorn. Beiv taux gorngv meih maiv gaengh duqv zaah mangc gorngv zoux sou-tov gorn taux haaix jiex liuz biei norm liv baaiz wuov, nzunc baav meih nyei sou-tov gorn haih maaih dorngx zuqc nyauv camv.

  Naaiv se bun mangc gorngv taux ninh haih maaih jau-louc dorngx nyauv hoic zorv zuqc tor bouc dauh ziangh hoc ndaauv jiex ndaangc biei norm liv baaiz:

  • Meih bungz ndortv haaix nor liv baaiz (a’fai camv jiex ndaangc) yiem meih fungx sou bieqc ziux liv baaiz tov nyei buonc. Naaiv deix jau-louc nor buatc benx sic dauh nyauv tor zuqc bouc dauh ziangh hoc duqv zipv nyaanh taux buoz zaih. Norm-norm liv baaiz meih oix zuqc fungx ziux liv baaiz sou-tov bieqc beiv taux se gorngv meih oix borqv nzipc zipv longc tengx nyaanh linh daapc. Beiv taux gorngv meih bungz ndortv haaix norm liv baaiz nor, bieqc lorx yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx aengx caux jiex gorn zoux meih nyei sou-tov siang. Beiv taux gorngv meih bieqc zoux meih nyei sou-tov gorn gan online maiv duqv nor, meih oix zuqc douc waac lorx aengx caux tov heuc ninh mbuo nanv gong mienh tengx meih zoux.
  • Meih maiv duqv box tong sou-nzangc daaih mbuox bun hiuv gorngv taux meih zornc nyaanh nyei buonc yiem njie meih ziux liv baaiz sou-tov gorn.
  • Meih maaih zoux baeng nyaanh hlaax, guoqv zangc hungh jaa, a’fai zoux gong yiem njiec da’nyeic norm saengv zangc zornc daaih nyei nyaanh. Yie mbuo oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc lauh ndaauv zuov ninh mbuo gorn zangc dau waac daaih bun muangx.
  • Meih nyei sic dauh jau-louc oix zuqc qiemx ganh gorqv-zeih gong tengx zimh lorx muangx. Yie mbuo nyei gunv goux naaiv deix sou-tov liouc siouv jien jaa oix zuqc ca’laangh caux meih, meih nyei zoux gong ziouv, aengx caux/a’fai da’nyeic norm dorngx wueic laaix benx zuqc:
   • Meih zoux maiv duqv gong
   • Meih maiv jien sin mingh lorx gong zoux
   • Meih cuotv gong
   • Zunc meih cuotv gong
   • Meih maaih nyaanh gorn longx yie mbuo oix zuqc lorx nzoih naaiv deix gorn zangc waa-fienx bieqc nzoih, beiv taux cuotv haaix diuc nyaanh tengx)
  • Dunz paaiv bouc dauh ziangh hoc heuc daaux nqaang mingh zoux gong. Naaiv se zuqc automatically dingh njiec meih nyei zoux sou-tov gorn aqv wueic laaix yie mbuo sienx gorngv meih zoux jienv gong yiem nyei aengx caux maiv qiemx heuc tengx nyaanh aqv. Meih oix zuqc mbuox tong waac bun yie mbuo hiuv beiv taux gorngv meih maiv duqv daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong aengx caux porv cing waac bun muangx gorngv wueic haaix diuc sic dauh. A’fai beiv taux gorngv meih duqv zoux gong nyei, meih nyei nyaanh hlaax mbu’ziez.

  Beiv taux gorngv naaiv deix sic dauh jau-louc maaih haaix diuc ei horpc zuqc meih nor, meih oix zuqc zorc hnyouv puix zuov bouc dauh ziangh hoc gauh lauh biei norm liv baaiz cingx duqv nyaanh. Ninh mbuo liouc siouv jien jaa oix zuqc dorh meih nyei sou-tov mingh paan pei beiv ndorqc mangc ei sou-guv daan. Ninh mbuo liouc siouv jien jaa oix zuqc lorx buangh taux meih, daaix luic nyauv meih oix zuqc dau waac gan fonh bun ninh mbuo muangx oc.

 4. Naaiv deix nzang-fienx gorngv taux yie nyei sou-tov zoux taux haaix mi’aqc wuov ninh funx benx haaix nyungc jau-louc? Yie oix zuqc hnangv haaix zoux?

  Naaiv se bun mangc taux nzang-fienx mbuox gorngv taux zoux sou-tov nyei jau-louc gong, ninh mbuo gorngv taux haaix nyungc aengx caux meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou goux taux ninh mbuo:

  Nzang-fienx mbuox: Meih nyei sou-tov dorng bouc dauh yiem haaix norm liv baaiz <Saturday's date> duqv mbenc zoux yietc nyeic gong liouh fungx nyaanh daaih bun <date claim processed>. Wueic haaix diuc oix zuqc jau-louc sic dauh tor bouc dauh ziangh hoc longc zoux sou-gorn aengx caux fungx mingh bun, tov longc bouc dauh ziangh hoc lauh taux biei hnoi yiem meinh njiec hnoi-nyieqc tov nyei liv baaiz ndaangc meih tov naaic taux gorngv wueic haaix diuc cingx fungx nyaanh daaih zaih.

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Meih nyei sou-tov daan se duqv zoux nzoih mi’aqc aengx caux yie mbuo duqv fungx nyaanh mingh bun mi’aqc. Meih haih duqv zipv meih nyei qekv nyaanh zeiv yiem biei hnoi gu’nyuoz a’fai taux ndaangc.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Maiv qiemx zuqc zoux haaix diuc gong-bou aqv.

  Nzang-fienx mbuox: Meih nyei sou-tov dorng bouc dauh liv baaiz <liv baaiz luoqc nyei hnoi-nyieqc> duqv zipv siou mi’aqc maiv baac mv gaengh duqv fungx nyaanh bun wueic laaix benx zuqc maaih sic dauh nqaeqv zuqc. Waa-fienx aengx sou-guv daan njiaaux waac fungx mingh bun taux meih.

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Yie mbuox qiemx oix zuqc longc meih nyei waa-fienx jaa tipv liouh dorh daaih ndorqc funx cuotv yietc nyeic beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz longc tengx nyaanh yiem naaiv norm liv baaiz.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Douc waac lorx buangh yie mbuo:

  Liouh tov heuc tengx ndortv gong hnangv lox:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn:

  Wang-henh tengx douc waac fin-hoc gorn: 1-877-345-3484

  Nzang-fienx mbuox: Meih nyei sou-tov dorng bouc dauh yiem haaix norm liv baaiz <Saturday's date> duqv sienx bun kre nditc heuc zuov yiem liv baaiz <date claim processed>.

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Ndaang faanv naaiv diuc COVID-19 baengc zingh, ninh mbuo Oregon doh leiz paaiv njiec heuc meih oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc zuov yietc norm liv baaiz cingx haih duqv zipv naaiv deix ndortv gong nyaanh. Dungh maaih mbuoz heuc zuov njiec nyei liv baaiz. Meih corc se oix zuqc fungx sou-daan bieqc tov yiem naaic nor liv baaiz nyei oc. Naaiv deix nzang-fienx se fungx box tong fienx bun meih duqv hiuv gorngv meih nyei sou-tov se yiem njiec naaiv norm li-baai-zuov.

  Naaiv deix yietc nyeic doh leiz gong-bou yaac duqv tiuv yienc siang jiex daaih mv gaengh lauh aengx caux ih zanc saengv zangc yaac oix zuqc simv cuotv naaiv norm li-baai-zuov liuz zoux bun zuangx mienh duqv zipv siou nyaanh siepv faaux yietc norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc. Yie mbuo dorng-dorng zorc puix bieqc yiem yie mbuo computer gorn zangc. Benx zuqc maaih cam-diuc nyauv, yie mbuo hnamv daaih oix zuqc longc biuc duah camv hlaax nyieqc cingx zoux duqv nzoih. Haaix zanc yie mbuo zorc puix sung nzoih liuz, yie mbuo oix zuqc fungx nyaanh bun meih dungh corc qiemx njiec daauh norm liv baaiz nyei buonc wuov oc. Yie mbuo zorc puix ziangx sung liuz yaac oix zuqc gaanv siepv fungx njiec bun longc haaix diuc gorn wuov aqv.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Ih zanc naaiv norm ziangh hoc daaix luic maiv dungx gaengh douc waac daaih naaic a’fai fungx email daaih naaic taux yie mbuo gorngv taux naaiv norm li-baai-zuov oc. Yie mbuo oix zuqc liepc hnyouv goux mangc yietc zungv gong. Douc waac daaih lorx a’fai fungx email daaih naaic taux naaiv deix jau-louc se haih zoux nyauv hoic zuqc yie mbuo zoux yietc nyeic gong-bou bun zuangx mienh ziangx zaih hnangv.

  Nzang-fienx mbuox: Yie mbuo duqv zipv meih nyei sou daaih mbuox gorngv meih nyei liv baaiz bouc dauh dorng ziangh hoc yiem naaiv <Saturday's date>. Hnangv haaix yaac baacr, yiem naaiv computer yaac maiv haih lorx sou-tov daan liouh bun meih. Beiv taux gorngv meih benx zoux sou-tov siang-mienh nor, meih oix zuqc bun bouc dauh ziangh hoc biaa hnoi liouh dorh meih nyei sou-tov dapv jaa bieqc ninh mbuo jaa-dorngx domh gorn ndaangc. Beiv taux gorngv meih maiv zeiz siang-mienh nor, meih oix zuqc douc waac mingh lorx taux meih nyei beu weih sou-gorn domh gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh wuov. Tov heuc beu weih sou-gorn mbungh tengx ndort gong sou-tov nor ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic gorn yiem njiec buonh deic dorngx se maiv duqv liuz leiz siou mbenc.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Beiv taux gorngv meih duqv dorh meih nyei jiex gorn tov nyei sou-daan fungx bieqc liuz duqv biaa norm zoux gong hnoi mi’aqc, yaac maiv zuqc zoux haaic diuc gong-bou jau-louc aqv. Beiv taux gorngv meih duqv dorh meih nyei jiex gorn sou-tov fungx bieqc liuz duqv tor bouc dauh jiex ndaangc biaa norm zoux gong hnoi mi’aqc nor, douc waac daaih lorx buangh yie mbuo.

  Liouh tov heuc tengx ndortv gong hnangv lox:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  Nzang-fienx mbuox: Meih duqv box tong sou daaih mbuox gorngv taux liv baaiz dorng bouc dauh liv baaiz dorngh ziangh hoc <Saturday's date> duqv zipv siou mi’aqc maiv baac mv gaengh duqv fungx nyaanh bun wueic laaix benx zuqc yie mbuo lorx maiv buatc meih nyei siang sou-tov. Beiv taux gorngv meih duqv fungx siang-sou-tov bieqc liouh dorh mingh paaiv ndorqc mangc pui-zipv nyaanh, ninh mbuo beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong ze’weic se dorng-dorng dorh meih nyei sou-tov mingh zoux yietc nyeic gong. Meih se maiv zuqc lorx buangh siang ninh mbuo oc. Haaix zanc ninh mbuo dorh meih nyei siang sou-tov mingh zoux ziangx nzoih liuz, dungh yiem njiec meih tov nyei liv baaiz naaic se ziang naaic funx dapv bieqc bun. Beiv taux gorngv meih maiv zeiz siang-mienh nor meih oix zuqc zoux naaiv diuc gong, oix zuqc douc waac mingh lorx taux meih nyei beu weih sou-gorn domh gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh wuov. Tov heuc beu weih sou-gorn mbungh tengx ndort gong sou-tov nor ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic gorn yiem njiec buonh deic dorngx se maiv duqv liuz leiz siou mbenc.

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Meih maiv duqv zoux siang sou-gorn fungx bieqc liouh tov tengx nyaanh, a’fai beiv taux gorngv meih duqv zoux mi’aqc, ninh yaac maiv gaengh duqv zoux ziangx nzoih. Liouh zipv tengx nyaanh, meih oix zuqc dorh yi nyungc sou-daan fungx bieqc dungh liouh tengx paaiv ndorqc mangc maaih pui-zipv gauz tengx longc yiem beu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh, aengx caux ziux liv baaiz tov nyei buonc yiem njiec norm-norm liv baaiz bouc dauh dungh meih qiemx oix zipv tengx nyaanh wuov. Naaiv deix nzang-fienx se fungx daaih mbuox gorngv taux meih duqv ziux liv baaiz fungx sou-tov nyei buonc, mv baac meih nyei jiex gorn zoux sou-tov nyei sou-daan liouh tengx nyaanh wuov yaac maiv gaengh duqv fungx bieqc, a’fai maiv gaengh duqv zoux.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Beiv taux gorngv meih maiv gaengh duqv dorh jiex gorn zoux sou-tov fungx bieqc liouh tengx nyaanh nor, oix zuqc zoux aqv. Beiv taux gorngv meih duqv zoux nzoih mi’aqc, aengx caux meih yaac duqv dorh fungx bieqc liuz duqv bouc dauh ziangh hoc jiex ndaangc biaa norm zoux gong hnoi mi’aqc aengx caux meih corc buatc fungx naaiv deix nzang-fienx daaih jienv yiem nor, douc waac daaih lorx buangh taux yie mbuo yiem naaiv 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

  Nzang-fienx mbuox: Yie mbuo duqv zipv meih nyei sou daaih mbuox gorngv meih nyei liv baaiz bouc dauh dorng ziangh hoc yiem naaiv <Saturday's date>. Waa-fienx gorngv taux cuotv nyaanh daaih bun yiem naaiv norm liv baaiz bouc dauh se oix zuqc mbenc nzoih taux naaiv norm <date>. Wueic haaix diuc oix zuqc jau-louc sic dauh tor bouc dauh ziangh hoc longc zoux sou-gorn aengx caux fungx mingh bun, tov longc bouc dauh ziangh hoc lauh taux biei hnoi yiem meinh njiec hnoi-nyieqc tov nyei liv baaiz ndaangc meih tov naaic taux gorngv wueic haaix diuc cingx fungx nyaanh daaih zaih.

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Yie mbuo duqv siou nzoih aengx caux duqv dorh meih nyei sou-tov daaih zoux yiem gorn zangc.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Maiv zuqc zoux haaic diuc gong oc. Zuov muangx jienv buatc maaih waa-fienx daaih mbuox gorngv nyaanh se mbenc nzoih taux naaiv norm hnoi fungx daaih. Taux naaic norm hnoi nor se funx benx gorngv yie mbuo duqv zorpc puix ziangx meih nyei sou-tov mi’aqc.

  Nzang-fienx mbuox: Maiv buatc meih duqv funx ziangx bouc dauh liouh ziux ei liv baaiz tov nyei buonc dorng dauh yiem <Saturday's date> yiem njiec yie mbuo nyei gorn zangc. Daaix luic daaux nqaang lorx lo-waa-gorn aengx caux ginv longc: "Tov tengx yiem liv baaiz nyaanh"

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Yiem njiec naaiv norm liv baaiz bouc dauh yaac buatc meih maiv duqv fungx sou-tov bieqc tov heuc tengx.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Dorh meih nyei ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc. Liouh jiex gorn zipv tengx ndortv gong nyaanh nor, meih oix zuqc dorh ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc. Naaiv se caux jiex gorn sou-tov nyei buonc yaac maiv doiz doic oc (meih nyei sou-tov daan). Meih oix zuqc fungx yi diuc sou-gorn bieqc liouh zipv tengx fu’loqc nyaanh. Naaiv diuc ziux liv baaiz tov nyei buonc se benx dungh yie mbuo funx cuotv zuqc mbu’ziex nyaanh oix zuqc fungx mingh bun meih yiem naaic norm liv baaiz nyei buonc. Yietc norm liv baaiz se funx yiem naaiv liv baaiz cietv mingh taux liv baaiz luoqc. Meih yaac maiv haih fungx ziux liv baaiz tov nyei buonc sou zuov taux naaic norm liv baaiz nzengc bouc dauh ziangh hoc. Liouh siou zipv longc tengx nyaanh nor, yiem norm-norm liv baaiz meih oix zuqc zoux sou fungx bieqc ziux liv baaiz sou-tov. Beiv taux meih zoux jienv gong yiem naaic norm liv baaiz yaac longx meih yaac oix zuqc dorh ziux liv baaiz nyei sou-tov fungx bieqc. Mv zei nor, mingh wuov hingv meih aengx zuqc jiex nzunc gorn siang--meih haih oix zuqc zoux jiex gorn sou-tov fungx bieqc siang, aengx caux oix zuqc longc ziangh hoc zuov ninh mbuo tengx corngh bun siang.

  Nzang-fienx mbuox: Ninh mbuo gorn zangc jaa-dorngx wuaaic. Pov daaix luic aengx daaux nqaang seix mangc siang.

  Ninh funx benx haaix diuc jau-louc: Ninh mbuo gorn zangc jaa-dorngx guon dingh njiec liouh zorc. Yie mbuo nyei jaa-dorngx gorn zangc se wuaaic longc maiv duqv yiem naaiv 12:30 diemv lungh ndorm mingh taux 2:00 diemv lungh ndorm yiem njiec muon-muonz oix zuqc zorc gorn zangc jaa-gorn. Yie mbuo corc duqv paaiv bouc dauh ziangh hoc liouh bungz daic yiem naaiv da’nyeic norm liv baaiz cietv yiem norm-norm hlaax yiem naaiv 6:00 diemv - 8:00 diemv lungh muonz.

  Yiem njiec zoux gong nyei hnoi-souz nor zoux siang sou-gorn yiem naaiv 10:00 diemv lungh muonz mingh taux 2:00 diemv ndaam-muonz jiex se longc gorn zangc jaa-dorngx maiv duqv oc, yiem njiec liv baaiz luoqc yiem naaiv 8:00 diemv lungh muonz mingh taux liv baaiz cietv 2:00 diemv ndaam-muonz jiex, aengx caux yiem liv baaiz cietv yiem naaiv 8:30 diemv lungh muonz mingh taux 5:00 diemv liv baaiz yietv lungh ndorm.

  Yie mbuo nyei gorn zangc jaa-dorngx maaih nzunc baav yaac oix zuqc bun ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa gorn zangc jaa-dorngx tengx lorh sinx mangc jiex, aengx caux guon daic nyei ziangh hoc se longc maiv duqv oc.

  Meih oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou: Pov daaix luic aengx daaux nqaang seix mangc siang.

 5. Yie duqv zipv siou liouh sou-fienx daaih mbuox gorngv yie nyei sou-tov fungx mingh wuov se maiv duqv zipv tengx aqv. Mv baac yie aengx duqv zipv siou liouh da’nyeic zeiv daaih mbuox gorngv yie corc haih duqv zipv tengx nyaanh nyei. Yie se gengh hai duqv zipv nyaanh nyei fai?

  Naaiv deix sic dauh jau-louc se buatc dongh haaix zanc maaih mienh zoux sou daaih tov gan yi diuc kou-gong gorn aengx caux buatc maiv maaih pui-zipv gauz liouh tengx yietc diuc gorn, mv baac corc maaih pui-zipv gauz liouh tengx da’nyeic diuc fu’loqc nyei. Ninh maaih yi diuc kuv gong tengx ndortv gong nyaanh kou-gong gorn dungh meih haih zoux sou mingh tov tengx: ziux ei lox nyei buonc beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (UI), aengx caux tengx nzie wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (PUA) kou-gong gorn. Dongh juangc norm bouc dauh ziangh hoc nor meih se maiv haih maaih pui-zipv longc tengx yi norm gorn oc.

  Liuz nor beiv taux meih duqv zipv yietc zeiv ngaengc waac sou-fienx aengx caux maaih yietc zeiv nqoi nzuih buatc longx bun nyei sou-fienx, naaiv deix sou-fienx se yietc zeiv gorngv yietc diuc kou-gong gorn oc. Meih se haih duqv zipv tengx nyaanh yiem njiec kou-gong gorn dungh buatc longx nqoi zuih bun wuov. Oix zuqc mbungh goux longx gorngv norm-norm liv baaiz bouc dauh oix zuqc fungx ziux liv baaiz sou-tov bieqc liouh tengx nyaanh meih yiem norm-norm liv baaiz.

 6. Beiv taux gorngv yie liepc hnyouv fungx sou-tov bieqc liuz yaac maiv haih borqv maiv tong taux douc waac fin-hoc gorn yiem naaic norm liv baaiz bouc dauh, jiex mingh wuov norm liv baaiz yie box tong sou-gorn se duqv nyei fai aengx caux yie corc haih duqv zipv tengx nyaanh yiem naaic norm liv baaiz nyei fai?

  Kuv jau-louc nor dorh meih nyei sou-tov fungx gan naaiv online bieqc zoux siang sou-tov nyei buonc a’fai borqv ih zanc meih nyei sou-gorn yaac longx. Ih zanc naaiv norm sic dauh nor yie mbuo nyei douc waac fin-gorn se nyauv jiex lox wuov camv haic, yie mbuo oix zuqc zaah mangc meih sou-gorn waac dauh ndaangc aengx caux taux haaix zanc buatc longx nqoi nzuih nor oix zuqc hluotv nzuonx nqaang norm liv baaiz bouc dauh.

 7. Yie duqv zipv siou sou-fienx daaih mbuox gorngv heuc yie lorx buangh meih yiem njiec naaiv norm hnoi a’fai haih bungz ndortv ninh mbuo nyei nyaanh aqv, mv baac yie yaac borqv lorx maiv tong gan naaiv norm gorn. Yie oix zuqc hnangv haaix zoux?

  Beiv taux gorngv meih duqv zipv fienx daaih mbuox a’fai douc waac gan fin-hoc daaih mbuox gorngv yie mbuo qiemx longc waa-fienx siepv (beiv mbuox gorngv yiem njiec 7 gu’nyuoz), se funx benx gorngv yie mbuo qiemx zuqc naaic deix waa-fienx siepv haic. Beiv taux gorngv meih maiv haih dorh waa-fienx daaih bun duqv taux yie mbuo wueic benx gorngv meih borqv lorx gan yie mbuo nyei douc waac fin-hoc lorx maiv zaaic nor, yie mbuo oix zuqc bun lengc jeiv bouc dauh ziangh hoc jaa. Beiv taux gorngv duqv dorh meih nyei sou-tov mingh jiex gorn zoux gong dungh haaix zanc yie mbuo tov lorx nyei waa-fienx yaac maiv buatc dorh daaih bun, yie mbuo oix zuqc dorh nzuonx jaa bieqc aengx caux zorc puix nzoih.

  Yie mbuo se duqv jaa cam-norm douc waac fonh gorn bieqc, aengx caux duqv zipv longc dengv sic dauh gong-mienh camv faaux aengx caux njiaaux dengv sic dauh gong-mienh camv faaux liouh dau zuangx mienh fonh daai aengx caux douc fonh mingh lorx. Zuov doic bouc dauh ziangh hoc se zoqc njiec aqv, maiv baac yie mbuo bieqc hnyouv longx gorngv corc zorv guangc ziangh hoc camv haic. Yie mbuo oix zuqc borqv douc waac mingh lorx taux zuangx mienh liouh ca’laangh caeqv nzaanz cam-nzunc naaiv deix sic dauh jau-louc aqv.

 8. Ninh mbuo dunz waac mienh borqv lorx maiv taux yie haix gorngv benx zuqc maaih sic dauh maiv cing yiem njiec yie nyei sou-tov gorn. Yie qiemx zuqc zoux haaix diuc?

  Beiv taux gorngv meih duqv haix waac daaih mbuox a’fai douc waac gan fin-hoc daaih mbuox gorngv yie mbuo qiemx longc waa-fienx siepv (buatc gorngv yiem njiec siec gu’nyuoz), se funx benx gorngv yie mbuo qiemx zuqc naaic deix waa-fienx siepv haic. Beiv taux gorngv meih maiv haih dorh waa-fienx daaih bun duqv taux yie mbuo wueic benx gorngv meih borqv lorx gan yie mbuo nyei douc waac fin-hoc lorx maiv zaaic nor, yie mbuo oix zuqc bun lengc jeiv bouc dauh ziangh hoc jaa. Beiv taux gorngv duqv dorh meih nyei sou-tov mingh jiex gorn zoux gong dungh haaix zanc yie mbuo tov lorx nyei waa-fienx yaac maiv buatc dorh daaih bun, yie mbuo oix zuqc dorh nzuonx jaa bieqc aengx caux zorc puix nzoih.

  Benx zuqc naaiv deix zuangx sou-tov daaih camv haic, yie mbuo hnamv funx daax oix zuqc bouc dauh ziangh hoc lauh taux 10 liv baaiz liouh dorh cator mingh tengx zaah paaiv mangc cing meih nyei sou-tov daan.

 9. Yie duqv zipv sou-fienx daaih mbuox gorngv maaih dorngx dorngc yiem njiec yie nyei sou-tov gorn, mv baac maiv buatc gorngv mbuox yietc nyeic gorngv dorngc haaix nyungc. Ih zanc minc zinh yie oix zuqc zoux haaix diuc yie nyei sou-tov gorn? Yie oix zuqc dorh ziux liv baaiz tov tengx sou-daan fungx bieqc fai beiv taux gorngv nyung-nyungc lorqc doih nzengc?

  Ziez, meih oix zuqc borqv nzipc jienv dorh meih nyei ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc beiv taux gorngv nyung-nyungc sung nzoih nzengc. Yietc gau nor buatc maaih deix fai-fiuv sic dauh gorngv wueic haaix diuc meih duqv zipv naaiv deix sou-fienx daaih mbuox se maaih:

  • Meih duqv box tong sou-fienx mbuox gorngv meih duqv cuotv dingh njiec a’fai hnyouv beqv yiem dungh meih fungx jiex gorn sou-tov bieqc wuov.
  • Meih nyei sou-tov gorn yaac maiv gaengh zuqc nzoih wueic benx zuqc yie mbuo maiv buatc maaih waa-fienx gorngv taux nyaanh hlaax yiem njiec sou-gorn.
  • Meih duqv guangc ziangh hoc zuov lauh jiex ndaangc yietc norm liv baaiz liouh dorh ziux liv baaiz ou-tov fungx bieqc aengx cuax ih zanc oix zuqc jiex gorn siang.
  • Dungh meih duqv dorh ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc wuov, buatc meih duqv box tong sou-fienx mbuox gorngv meih maiv maaih haaix diuc pui-zipv gauz horpc haaix diuc ze’buonc ndorqc tengx.
 10. Oix zuqc tor bouc dauh ziangh hoc ndongc haaix ndaauv dungh yie duqv dorh yie nyei sou-tov bieqc bun zoux yietc nyeic gong-bou liuz yie cingx zaah duqv hiuv? Haih maaih haaix diuc nyei fai beiv taux gorngv yie maiv duqv zaah mangc?

  Lorx zimh mangc gorngv meih nyei sou-tov yietc nyeic gong-bou jau-louc zoux taux haaix nor se maiv zeiz funx benx gorngv meih maaih pui-zipv gauz tengx nyaanh mi’aqc. Nzunc baaiv corc maaih haaix diuc sic dauh jau-louc ninh mbuo cingx siou jienv ndaangc maiv gaengh bun nyaanh. Kuv jau-louc liouh zimh mangc meih nyei sou-tov gorn se duqv zoux taux haaix a’fai duqv fungx nyaanh daaih bun meih mi’aqc fai nor se bieqc mangc yiem naaiv OED’s Online zoux sou-tov gorn zangc yiem njiec Employment.Oregon.Gov/OCS. Beiv taux meih duqv buatc gorngv meih nyei sou-tov gorn se duqv zoux nzoih mi’aqc, da’nyeic hnoi se zaah mangc gaax ninh mbuo duqv fungx nyaanh daaih nyei fai. Ndaangc oix borqv lorx buangh taux ninh mbuo OED, oix zuqc zuov muangx ninh mbuo OED zunh sou-fienx daaih mbuox gorngv oix zuqc qiemx longc haaic diuc waa-fienx daaih jaa.

 11. Ninh mbuo ngaengc waac maiv buatc longx bun nyaanh yie, zanv zoqc njie a’fai dingh njiec mi’aqc. Wueic laaix haaix diuc?

  Beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauzcingx haih duqv zipv tengx nyaanh. Yietc gauh dungh buatc maaih sic dauh nyauv hoic maiv maaih pui-zipv gauz tengx nor lemh jienv:

  • Cuotv meih nyei gong;
  • Zuqc zunc cuotv a’fai dingh donv gong njiec ndaangc;
  • Bungz ndortv gong yiem dungh meih zoux sou-tov longc naaic norm liv baaiz bouc dauh;
  • Maiv laengz nzuih zipv gong zoux;
  • Nzuih ngaengc a’fai maiv borqv lorx taux ninh mbuo cingv gong ziou-jaa dungh haaix zanc WorkSource Oregon ze’weic gorn fungx daaih wuov;
  • Bungz ndortv koi wuic njiaaux waac gong-bou daan caux ninh mbuo WorkSource Oregon ze’weic gorn;
  • Butv baengc a’fai zuqc mun;
  • Maiv liepc hnyouv jien sin mingh lorx gong zoux;
  • Bieqc horqc doqc sou;
  • Maiv yiem biauv dungh beiv taux gorngv maiv zeiz mingh lorx gong zoux;
  • Maiv liepc hnyouv zoux gong a’fai maiv mbenc hnyouv mingh zoux gong;
  • Duqv zipv longc mienh goz nyaanh, dingh gong hitv kuonx nyaanh, a’fai dingh gong mingh saau nziaauc nyaanh;
  • Simv njiap-qiangx yietc norm liv baaiz bouc dauh maiv duqv jiex gorn zoux meih nyei sou-tov daan; aengx caux
  • Dau waa-cai bun muangx yiem njiec meih nyei ziux liv baaiz sou-tov gorn dungh buatc maiv njiang-laangc haih benx sic dauh nyei waac.

  Beiv taux gorngv buatc maaih sic dauh waac nor, yie mbuo oix zuqc borqv lorx taux meih gan fonh a’fai mail. Yie mbuo oix zuqc porv mengh waac mbuox meih gorngv maaih haaix nyungc sic dauh maiv aengx caux haih maaih haaix diuc jau-louc zorv nyauv taux meih nyei sou-tov gorn. Yie mbuo oix zuqc lorx buangh naaic caux meih gorngv taux naaiv deix sic dauh jau-louc. Daaix luic meih oix zuqc gaanv dau waac siepv beiv taux gorngv meih duqv zipv sou-guv daan heuc oix zuqc gaanv dinh nzoih waa-fienx, sou-fienx daaih naaic lorx muangx waa-fienx, a’fai fungx nzang-fienx ganh fonh daaih wuov. Ninh haih zorv nyauv zuqc meih nyei nyaanh fungx daaih zaih ninh se oix zuqc zuov meih dau waac daaih bun muangx ndaangc. Beiv taux gorngv meih maiv duqv dau nzoih yietc zungv waac nor, yie mbuo se haih ngaengc waac maiv bun nyaanh aqv. Borqv nzipc jienv dorh meih nyei ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov gorn fungx gan online a’fai gan ziux liv baaiz sou-tov gorn line dungh yiem njiec yie mbuo tengx zaah lorx mangc meih sou-tov gorn bouc dauh ziangh hoc wuov.

  Yie mbuo oix zuqc longc meih nyei waa-fienx , meih nyei cingv gong ziou-jaa waa-fienx a’fai da’nyeic norm gorn zangc waa-fienx dorh daaih bangc ei dunz bun-paaiv waac cuotv. Beiv taux gorngv buatc meih maaih pui-zipv gauz liouh tengx nyaanh nyei aengx caux duqv dunz cuotv gorngv tengx nyaanh meih, yie mbuo oix zuqc bun nyaanh meih yiem naaiv jiex gorn mingh, lemh jienv jiex daaih nyei liv baaiz bouc dauh. Haaix nzunc yaac longx dungh yie mbuo duqv ngaengc waac maiv nqoi nzuih tengx nyaanh, yie mbuo yaac oix zuqc zunh waa-fienx mbuox tong meih hiuv gorngv wueic laaix haaix diuc yie mbuo cingx ngaengc waac maiv bun nyaanh, yiem njiec haaix norm bouc dauh ziangh hoc, hnangx haaix zoux cingx haih maaih pui-zipv gauz, aengx caux beiv taux gorngv meih maiv nqaai hnyouv oix zuqc hnangv haaix zoux sou-tov kuinx.

 12. Yie duqv zipv sou-fienx zunh daaih mbuox gorngv heuc yie oix zuqc jiex gorn zoux sou-tov gorn siang. Wueic laaix haaix diuc? Yie oix zuqc hnangv haaix fungc zoux naaic diuc jau-louc?

  Ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn yaac ziang naaic dorh meih nyei sou-tov gorn dingh njiec aqv se gorngv meih:

  • Simv njiap-qiangx haaix norm liv baaiz a’fai njiap-qiangx cam-norm maiv fungx ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov daan bieqc.
  • Dorh ziux liv baaiz souz mouc nyaanh daaih zoux saeng-eiz zornc a’fai zornc duqv gauh camv
  • Zoux gong buangv ziangh hoc
  • Box tong sou-fienx mbuox gorngv maiv duqv zoux gong duqv nyaanh aqv dungh yiem jiex daaih wuov norm liv baaiz meih duqv box mbuox gorngv duqv zornc nyaanh liuz wuov

  Beiv taux gorngv meih nyei sou-tov gorn duqv dingh njiec wueic laaix benx ei zuqc yietc diuc gu’nguaaic deix jau-louc nor, meih oix zuqc jiex gorn siang zoux meih nyei sou-tov gorn. Nzunc baav meih oix zuqc dingh njiec aengx caux jiex gorn siang zoux meih nyei sou-tov gorn cam-nzunc nyei yiem njiec tengx nyaanh hnyang-dong bouc dauh. Jiex gorn siang zoux meih nyei sou-tov gorn yiem njiec naaiv norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc dungh meih qiemx zuqc fungx nyaanh mingh liouh.

  Beiv taux gorngv meih nyei sou-gorn duqv dingh njiec benx zuqc wueic meih maaih gong zoux, meih corc se haih jiex gorn siang zoux meih nyei sou-gorn bieqc gan naaiv Online zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx aengx caux ginv longc waa-gorn “Jiex gorn zoux meih nyei sou-tov gorn siang.”

  Beiv taux gorngv meih maiv gaengh maaih gong zoux dungh yiem meih duqv zoux nqa’haav laaih tov tengx ziux liv baaiz nyaanh fungx bieqc wuov, meih corc haih bieqc longc naaiv Online zoux sou-tov gorn zangc/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx liouh tengx jiex gorn siang zoux meih nyei sou-tov daan.

  Beiv taux gorngv meih duqv zoux gong dungh yiem meih duqv zoux nqa’haav laaih tov tengx ziux liv baaiz nyaanh fungx bieqc wuov, meih yaac oix zuqc douc waac daaih lorx yie mbuo. Haaix zanc meih douc waac daaih nyei ziangh hoc wuov meih se duqv mbenc nzoih caux cingv gong ziou-jaa waa-fienx mi’aqc fai. Naaiv deix waa-fienx se lemh jienv bieqc zoux gong hnoi-nyieqc; zoux gong ziouv mbuoz fungc heuc, fin-hoc gorn aengx caux deic zepv dorngx dauh; aengx caux funx benx yietc zungv nyaanh hlaax. Haaix zanc meih duqv jiex gorn siang zoux meih nyei sou-tov gorn liuz, meih corc oix zuqc dorh ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov fungx bieqc

 13. Yie duqv zipv siou sou-fienx zunh daaih mbuox gorngv yie nyei sou-tov gorn longc maiv duqv aqv. Ninh funx benx gorngv wueic haaix diuc? Yie oix zuqc fungc zoux haaix diuc jau-louc gong-bou?

  Meih nyei sou-tov gorn longc maiv duqv se beiv taux gorngv meih maiv maaih pui-zipv gauz ei gan nzoih naaiv deix yietc nyeic bun-paaiv waac yiem naaiv waa-cai gorn 1. Yietc gauh nor funx benx gorngv meih zornc nyaanh hlaax maiv buangv souz mouc bouc dauh a’fai maiv maaihz zoux gong ziangh hoc puix gauz liouh tengx ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh. Beiv taux gorngv meih nyei sou-tov gorn liouh tengx ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh longc maiv duqv aqv, meih corc se haih maaih pui-zipv gauz tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn. Dorh yie mbuo nyei guon njiec maaih pui-zipv gauz longc mingh lorx mangc yietc nyeic waa-gorn, a’fai zoux sou fungx mingh naaiv liouh tov PUA/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx.

 14. Yie duqv zipv siou sou-fienx zunh daaih gorngv yie se maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh mi’aqc, maiv baac ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn zorqv siou jienv ndaangc wueic zuqc haih bun camv jiex guaan souz mouc a’fai benx gu’baeqc nduov. Haaix zanc yie cingx haih duqv zipv siou yie nyei nyaanh?

  Bun camv jiex guaan souz mouc. Beiv taux gorngv meih duqv zipv siou nyaanh camv jiex guaan souz mouc dungh meih horpc duqv zipv nyei buonc, se funx benx camv jiex guaan souz mouc nyaanh. Beiv taux gorngv duqv bun nyaanh meih camv jiex guaan, ninh mbuo oix zuqc zunh fienx mingh bun meih duqv hiuv heuc njaauv nzuonx nyei souz mouc aengx caux doh leiz zoux sou-kuinx. Yiem gu’nyuoz zunh fienx sou se maaih ninh mbuo gorn zangc dunz bun-paaiv waac, duqv njiec nzoih mbuo-daan gorngv wueic haaix diuc jau-louc dungh cuotv nyaanh camv jiex ndaangc souz mouc wuov. Naaiv deix cuotv nyaanh jiex guaan souz mouc se wueic maaih naaiv deix jau-louc nyauv hoic:

  • Haaix zanc dorh ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc ziangh hoc wuov duqv gorngv mbuox dorngc nyaanh hlaax
  • Duqv gorngv mbuox dorngc tengx mienh goz nyaanh
  • Zipv tengx nyaanh yiem, mv baac buatc maaih sou-fienx daaih mbuox gorngv duqv dunz bun maaih pui-zipv gauz zaih jiex daaih yaac buatc tiuv waac heuc zuqc zoux sou-kuinx tov
  • Cuotv nyaanh bun daangc liuz yie mbuo cingx doqc lorx buatc gorngv maaih sic dauh waac yiem meih nyei sou-gorn
  • Ziux liv baaiz tengx meih nyei nyaanh se duqv zanv zoqc njiec wueic laaix zorc puix horpc ei meih hnyang-dong zornc nyei nyaanh funx cuotv
  • Dorh waa-fienx bingz nduov liouh zipv tengx nyaanh se haih zoux bun pui-zipv maiv nzoih

  Beiv taux gorngv bun nyaanh meih camv jiex guaan, meih yaac oix zuqc fungx nzuonx jaauv buangv souz mouc. Maiv zorv ngaih jaauv nzuonx. Naaiv deix siou liouh jau-louc se lemh jienv:

  • Zorqv nyaanh hlaax
  • Zorqv siou jaa-dorngx zinh zoih
  • Saengv zangc maeqv cuotv aengx caux guoqv zangc hunh jaa maeqv cuotv fungx nzuonx nyei nzou-zinh
  • Zorqv siou zengc njiec ziux liv baaiz tengx ndortv gong nyaanh

  Wueic benx zuqc duqv zipv jiex guaan nyaanh yaac maiv dongx gaengh dingh oix zuqc borqv nzipc jienv zoux ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc. Haaix zancdorh naaiv deix jiex guaan souz mouc nyaanh fungx nzuonx jaauv sung liuz, yie mbuo oix zuqc jiex gorn fungx nyaanh mingh bun meih. Maaih diuc baav zorqv siou jiex guaan nyaanh nzuonx gong-bou jau-louc se duqv zanv zoqc njiec a’fai dingh njiec yiem naaiv baan faanv domh wuon-baengc hoic nyei bouc dauh.

  Gu’baeqc nduov. Gu’baeqc nduov se benx liepc hnyouv zunh daaih nyei waac a’fai bingz waa-fienx liouh nduov duqv tengx nyaanh. Beiv taux gorngv meih liepc hnyouv bingz waa-fienx a’fai gorngv dorngc waac, yaac funx benx gu’baeqv nduov mi’aqc. GU’BAEQC NDUOV SE MAAIH ZUIZ BIEQC LOH aengx caux haih zuqc siouc zuiz nipc lauh aengx caux fungz bieqc porv leiz zaamz zaah lorx mangc. Mangc nyungc zeiv gorngv taux gu’baeqc nduov nyei waac:

  • Maiv duqv box waa-fienx bun hiuv gorngv meih guangc bungz ndortv gong a’fai meih ngaengc nzuih maiv zoux gong
  • Gorngv waa-jaav a’fai bingz waa-fienx liouh zipv tengx nyaanh
  • Bungz ndortv mbuox tong yietc zungv meih zornc duqv nyei nyaanh yiem njiec ziux liv baaiz tov fungx bieqc nyei sou-gorn
  • Maiv dorh meih nyei zoux gong jau-louc caeqv muonc mbuox zien nzengc (mangc zoux gong caev muonc box tong sou-fienx)
  • Dungh meih corc bieqc yiem loh nyei bouc dauh ziangh hoc yaac dorh ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc heuc tengx nyaanh

  Liepc hnyouv zunh gorngv nyei waa a’fai maiv box tong fienx bun hiuv gorngv taux zornc nyaanh jau-louc dungh fungx sou bieqc ziux liv baaiz tengx nyaanh se benx gu’baeqc nduov. Gu’baeqc nduov nyei waac se maiv zeiz kungx nduov duqv nyaanh camv jiex guaan hnangv, ninh corc haih zoux nyauv hoic meih zuqc siouc zuiz taux tengx liv baaiz nyaanh dungh dingh njiec yiem liv baaiz bouc dauh mingh wuov ndaangc zinh hoz wuov.

 15. Yie duqv zipv sou-fienx zunh daaih mbuox gorngv yie maiv duqv zipv ndortv gong nyaanh zuov taux njiec zuiz bun yie yiem naaiv liv baaiz bouc dauh dorng. Naaiv deix njiec zuiz liv baaiz bouc dauh se hnangv haaix? Yie oix zuqc fungc zoux haaix diuc jau-louc gong-bou?

  Beiv taux gorngv duqv cuotv nyaanh fungx bun meih dungh meih maiv maaih pui-zipv gauz zipv tengx wuov, meih yaac oix zuqc dorh naaic deix nyaanh fungx nzuonx bun yie mbuo. Maaih yietc diuc jau-louc dungh yie mbuo haih zorqv siou nzuonx se liouh maeqv cuotv ziux liv baaiz nyaanh yiem zinh hoz nyei buonc dungh cuotv jiex guaan wuov zuov taux zorqv jaauv nzuonx sung nzengc. Beiv taux gorngv buatc maaih dorngx cuotv nyaanh jiex guaan wueic benx zuqc meih gu’baeqc nduov longc nor, yie mbuo yaac oix zuqc paaiv cuotv njiec zuiz bun liv baaiz bouc dauh. Naaiv deix gong-bou jau-louc se jiex gorn zoux mingh dungh meih duqv jaauv yietc zungv jiex guaan souz mouc nyaanh nzuonx liuz. Njiec zuiz bun nyei liv baaiz bouc dauh se benx liv baaiz dungh meih maiv duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh yiem beu weih sou-gorn dungh meih corc maaih pui-zipv gauz tengx nyaanh nyei bouc dauh wuov.

  Wueic benx zuqc gorngv meih maiv maaih pui-zipv gauz tengx ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh yiem njiec naaiv deix njiec zui-nipc liv baaiz bouc dauh, buatc meih se haih duqv zipv tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn. Meih horpc zuqc zoux sou tov longc naaiv diuc PUA aengx caux ziux liv baaiz fungx PUA sou-tov bieqc yiem norm-norm liv baaiz dungh yiem njiec zuiz nyei liv baaiz bouc dauh wuov. Naaiv ziux liv baaiz tengx nyei buonc nyaanh PUA se maiv gauh zoqc jiex $205, aengx caux beiv taux gorngv meih duqv zipv tengx PUA ganh lengc jeiv jaa $600/yietc norm liv baaiz (dorng bouc dauh yiem naaiv cietv hlaax 25). Yiem naaiv deix liv baaiz bouc dauh meih duqv zipv tengx PUA nyei nyaanh se maiv duqv funx gorngv tengx suiv tuizcuotv meih nyei njiec zuiz liv baaiz bouc dauh.

  Liouh bun benx mangc nyungc zeiv, beiv taux gorngv jiex daaih nyei bouc dauh ninh mbuo fungx nyaanh daaih jiex guaan zuqc $302, ih zanc meih nyei ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh se funx zuqc $151, aengx caux meih corc maaih yi norm liv baaiz siouc zui-nipc, liuz benx gorngv:

  • Da’ 1 norm liv baaiz: yie mbuo zorqv siou meih nyei ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh zuqc $151. Meih nyei jiex guaan nyaanh se duqv jaauv nzuonx doiz gouv mi’aqc.
  • Da’ 2 norm liv baaiz: yie mbuo zorqv siou meih nyei ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh zuqc $151. Meih nyei jiex guaan nyaanh se duqv jaauv nzuonx sung nzengc mi’aqc.
  • Da’ 3 norm liv baaiz: Meih maiv duqv zipv tengx nyaanh $0 fai aengx caux yaac buangv hnyouv taux meih nyei daauh baan zui-nipc nyei liv baaiz bouc dauh, a’fai meih corc haih maaih pui-zipv gauz liouh tengx PUA, lemh jienv lengc jeiv jaa $600/yietc norm liv baaiz (dorng bouc dauh yiem naaiv cietv hlaax 25). Beiv taux gorngv meih qiemx oix heuc tengx PUA nyaanh, meih se oix zuqc ganh gorqv-zeic caeqv fungx naaiv zeiv PUA sou-tov daan bieqc aengx caux dorh ziux liv baaiz zoux sou-tov form.
  • Da’ 4 norm liv baaiz: Meih maiv duqv zipv tengx nyaanh $0 fai aengx caux ninh mbuo yaac buangv hnyouv taux meih nyei da’nyeic baan zui-nipc nyei liv baaiz bouc dauh, a’fai meih corc haih maaih pui-zipv gauz liouh tengx PUA, lemh jienv lengc jeiv jaa $600/yietc norm liv baaiz (dorng bouc dauh yiem naaiv cietv hlaax 25). Meih horpc zuqc dorh naaiv ziux liv baaiz sou-tov tengx PUA fungx bieqc.
  • Da’ 5 norm liv baaiz: Beiv taux meih maiv duqv zipv nyaanh taux buoz jaa-nziouv deix liv baaiz bouc dauh wueic benx zuqc meih corc zuqc siouc zui-nipc nyei liv baaiz, ih zanc meih se jiex gorn duqv zipv tengx nyaanh $151 yiem njiec ziux lox nyei buonc ndortv gong nyaanh aengx caux lengc jeiv jaa $600/yietc norm liv baaiz (dorng bouc dauh yiem naaiv cietv hlaax 25). Beiv taux gorngv meih haix maiv buangv hnyouv taux meih nyei njiec zui-nipc liv baaiz bouc dauh nor, meih se haih borvq nzipc jienv zoux sou tov heuc tengx PUA nyaanh.
 16. Yie duqv zipv siou liouh sou-fienx daaih mbuox gorngv yie nyei sou-tov wuov se nganegc waac maiv duqv zipv tengx aqv. Yie se haih zoux sou-tov kuinx duqv nyei fai?

  Maaih ziex dor mienh duqv ngaengc waac wueic benx zuqc gorngv ninh mbuo gorngv maiv duqv mingh lorx gong zoux yiem ganh norm gong-gorn zangc. Yie mbuo se ziang naaic zorc puix bun mi’aqc. Naaiv deix zuangx sou-tov yaac oix zuqc zoux ziangx nzoih aengx caux meih yaac horpc zuqc borqv nzipc jienv zoux sou ziux liv baaiz fungx bieqc. Beiv taux gorngv ninh mbuo ngaengc waac maiv bun meih zipv ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh wueic laaix benx zuqc meih zoux ganh nyei saeng-eiz, zoux sou-tov liouh tengx wuei faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn.

  Haaix zanc yaac longx dung ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn duqv zanv nyaanh cuotv zoqc njiec a’fai ngaengc waac maiv tengx nyaanh meih nor, yie mbuo se oix zuqc zunh sou-fienx mbuoz hiuv, heuc gorn zangc dunz bun-paaiv waac. Beiv taux meih maiv buatc longx taux naaiv deix bun-paaiv waac, meih corc maaih doh leiz zoux sou-tov mingh tov kuinx faan muangx bun-paaiv leiz. Naaiv zeiv zunh fienx sou-gorn se zorpc jienv sou-form liouh meih longc zoux sou-tov heuc paaiv leiz, aengx caux sou-guv daan njiaaux heuc zoux sou-tov faan kuinx fungx bieqc.

  Mh nzengc buatc ninh mbuo gorn zangc dunz cuotv bun-paaiv waac daaih benx 20 hnoi dorng dauh dungh yie mbuo fungx cuotv mingh liuz, beiv taux gorngv meih oix tov muangx porv eliz waac nor maiv dongx zuov guangc ziangh hoc lauh cung. Beiv taux gorngv meih maiv zoux sou-tov faan kuinx fungx bieqc yiem 20 hnoi gu’nyuoz, meih yaac haih baeqc henh guangc ziangh hoc liouh tov heuc tengx goiv yienc naaic deix bun-paaiv waac aqv. Beiv taux gorngv meih zoux sou-tov faan kuinx gorn zangc dunz cuotv bun-paaiv waac nor, yiem norm-norm liv baaiz fungx sou-tov bieqc liouh tengx nyaanh oc. Beiv taux gorngv meih maiv duqv tov yiem norm-norm liv baaiz dungh meih nyei sou-tov kuinx yaac zuqc donv njiec zuov ndaangc, nzunc baav ninh mbuo maiv cuotv nyaanh daaih bun meih yiem njiec naaiv deix liv baaiz bouc dauh beiv taux gorngv dorh sou-tov faan kuinx dunz liuz bun meih hingh.

  Muangx bun-paaiv waac gorngv daaih gan fonh aengx caux ninh mbuo lengc jeiv gunv goux porv leiz jien jaa dunz cuotv (ALJ). Ninh mbuo ALJ oix zuqc dorh meih nyei sic dauh daaih paan pei luic mangc longx aengx caux dorh waa-fienx daaih zaah mangc liuz dunz ei waa-fienx gorn. Yie mbuo yaac jorm hnyouv dorh meih nyei yietc zungv sou-gorn mingh bun ninh mbuo ALJ. Lorx hoqc mangc waa-fienx jaa tipv yiem njiecbeu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong mienh sou-guv daan.

DAAUX NQAANG MINGH ZOUX GONG

 1. Yie nyei cingv gong ziou-jaa oix heuc yie daaux nqaang mingh zoux gong mv baac yie hnamv haix nzauh heix maaih baengc. Yie corc haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh nyei fai?

  Nzunc baav meih corc haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh. Yie mbuo se maiv haih gorngv ngaengc waac maiv bun nyaanh meih beiv taux gorngv meih maiv daaux nqaang mingh zoux gong wueic laaix benx zuqc haih dorngc saengv zangc paaiv cuotv nyei doh leiz heuc gong-gorn zangc goux longx zanv gong zoqc njiec gunv goux maiv bun nyiez zuqc coronavirus baengc jiex doic. Yie mbuo yaac maiv haih ngaengc waac gorngv maiv tengx nyaanh beiv taux gorngv maaih haaix dauh "simv guangc gong" wueic laaix gorngv naaiv norm gong "maiv maaih pui-dauh horpc." Naaiv se funx benx gorngv haih maaih hiuang sic hoic zuqc heng-wangc, haih zuqc mun, aengx caux da’nyeic diuc sic dauh yaac oix zuqc dorh daaih paan pei luic mangc jiex nzengc. Daaix luic tov jangx longx gorngv simv guangc gong sic dauh se oix zuqc da’dauh mienh, yietc nyeic sic dauh daaih paan pei luic mangc aengx caux qiemx tor bouc dauh ziangh hoc ndaauv. Haaix zanc dorh meih nyei sou-tov ziux liv baaiz fungx bieqc, oix zuqc lemh fiev waa-nyiouz bieqc gu’nyuoz nzang faang camv nyei. Hnamv oix heuc yie mbuo douc waac borqv lorx meih aengx caux meih nyei cingv gong ziou-jaa.

  Zien kuv jau-louc dungh yie mbuo zimh lorx mangc se benx:

  • Ninh mbuo paaiv heuc meih zoux nyei gong naaic “maaih pui-dauh horpc nyei fai”? Beiv taux gorngv naaiv diuc gong maiv maaih pui-dauh horpc nor, maiv zoux naaic norm gong yaac duqv benx zuqc ninh se maiv haih nyauv hoic meih maiv duqv tengx naaiv diuc UI nyaanh.
  • Meih se maaih “kuv waac dauh gauz” porv mbuox cing waac gorngv maiv laengx zoux naaic norm gong a’fai cuotv gong nyei fai? Dungh meih nyei cingv gong ziou-jaa heuc meih zoux haaix diuc gong dungh daanh zuqc doh leiz se funx benx “maaih kuv waac dauh gauz,” dungh meih mbuox tong cingv gong ziou-jaa dungh meih kuonx hnyouv dorngx aengx caux cingv gong ziou-jaa yaac maiv maaih waa-jaiv caeqv nzaanz. Aengx caux, beiv taux gorngv ndie-sai mbuox heuc meih maiv dongx zoux gong aengx caux dorh waa-porv mingh mbuox tong cingv gong ziouv duqv hiuv gorngv zoux sou bun meih dingh njiec maiv zoux gong, mv baac cingv gong ziouv yaac maiv haih a’fai maiv zoux bun, naaiv diuc jau-louc se funx benx “kuv waac dauh gauz.”

  Ih zanc yie mbuo se maaih naaiv deix jiex jauv doh leiz tengx paaiv cuotv maiv maaih gorngv taux meih maiv maaih pui-zipv gauz liouh tengx UI nyaanh beiv taux meih mv laengx nzuih zoux gong “daanh zuqc doh leiz paaiv heuc yiem dingc torqv lengh a’fai dengv sic dauh jien-fouv paaiv njiec heuc zanv gong zoqc njiec liouh gunv goux novel coronavirus maiv bun faatv nzaanz go.” Beiv taux gorngv meih nyei zoux gong gorn zangc duqv zoux ei gan nzoih waac dauh doh leiz aengx jiex gorn koi (maaih jaa-dorngx zuqv dangh longx buon-sin zangc (PPE), yiem simv go doic, yiem haaix yaac zoux puix horpc) yaac maiv maaih waac gorngv taux meih maiv maaih pui-zipv gauz nyei jau-louc beiv taux gorngv meih maiv laengz nzuih zoux gong yiem ei gan naaic deix jau-louc.

  Ninh mbuo cingv gong ze’weic domh gorn se oix zuqc zoux ei gan ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wang jien-fouv njiaaux nyei waac gorngv taux hnangv haaix goux yiem gong-gorn zangc cingx maiv maaih baengc zingh. liuz, beiv taux gorngv koi zoux saeng-eiz gorn zangc aengx caux yietc zungv zoux ei gan ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa njiaaux nyei waac dauh heuc goux longx sin zangc maiv nyiez baengc, liuz mv lauh, yietc zungv zuangx mienh se haih duqv daaux nqaangzoux gong hnangv lox. Beiv taux gorngv haih zoux dorngc naaiv deix jau-louc doh leiz nor yietc zungv zuangx mienh yaac maiv gaengh horpc daaux nqaang mingh zoux gong.

  Liouh benx mangc nyungc zeiv, beiv taux gorngv maaih kuv jau-louc gorn paaiv njiec bun diuc baav saeng-eiz gorn zangc oix zuqc heuc ninh mbuo nyei gong-mienh ganh lorx jaa-dorngx PPE zuqv dangh nzoih, aengx caux ninh mbuo ziou-jaa yaac maiv tengx lorx naaiv deix jaa-dorngx daaih bun, liuz ninh mbuo gong-mienh yaac maiv funx benx bungz ndortv pui-zipv gauz zipv tengx UI nyaanh beiv taux gorngv ninh mbuo maiv laengz nzuih daaux nqaang mingh zoux gong. Beiv taux gorngv koi saeng-eiz gorn zangc aqv aengx caux zoux ei nzoih yietc zungv kuv doh leiz jau-louc liuz, yiem yietc gau nor, ngaengc waac maiv laengx nzuih daaux nqaang mingh zoux gong nor yaac funx benx gorngv ninh mbuo gong-mienh maiv haih duqv zipv tengx nyaanh aqv.

  Ninh se maaih cam-diuc duqv simv cuotv naaiv deix jau-louc, lemh jienv. Beiv taux gorngv maaih haaix diuc COVID-19 baengc zingh jau-louc yiem njiec yie mbuo nyeijiex jauv doh leiz (doqc mangc waa-cai 3) puix horpc meih nyei buonc waac wuov, liuz meih se haih duqv nzipc tengx ziux lox nyei buonc UI nyaanh. Liouh benx nyungc zeiv mangc, beiv taux gorngv tengx goux mangc heng-wangc ndie-sai mbuox heuc meih maiv dungx gaengh daaux nqaang mingh zoux gong.

  Beiv taux gorngv meih zipv longc PUA nyaanh aengx caux maaih haaix diuc CARES Act doh leiz hoic (doqc mangc Waa-cai X) puix horpc meih nyei buonc waac wuov, liuz meih se haih duqv nzipc tengx naaiv deix PUA nyaanh.

  Ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se maiv zuqc zuov ninh mbuo gunv goux taux yiem-lorqc baengh orn gorn zangc aengx caux gunv goux heng-wangc gorn zangc (OSHA) dunz waac cuotv gorngv taux meih haih maaih pui-zipv gauz tengx UI nyaanh. Yie mbuoz se oix zuqc dorh waa-fienx yiem njiec buoz zangc wuov daaih longc bangc corngh liouh dunz bun-paaiv waac.

 2. Yie maiv haih daaux nqaang mingh zoux gong ei gan bouc dauh hnoi-nyieqc dungh yie duqv fiev njiec yiem yie nyei sou-tov daan wuov. Yie oix zuqc hnangv haaix zoux?

  Dungh maiv zeiz yiem njiec domh wuon-baengc faanv hoic nyei ziangh hoc, haaix zanc meih mbuox yie mbuo gorngv meih funx ziangh hnoi-nyieqc mbenc nzoih daaux nqaang mingh zoux gong, yie mbuo nyei gorn zangc zorngh yaac ziang naaic zatv donv yiem naaic norm hnoi-nyieqc jiex gorn mingh wueic laaix ninh funx gorngv ih zanc meih zoux jienv gong yiem aengx caux hnamv daaih meih se maiv zuqc qiemx zuqc tengx ndortv gong nyaanh aqv. Naaiv diuc jau-louc se buatc longx yaauc ei gan lox nyei zoux gong ziangh hoc, mv baac ih zanc yaac buatc maaih sic dauh jaa camv faaux aqv. Yie mbuo duqv tiuv yienc camv diuc gong-bou yiem njiec yie mbuo nyei gorn zangc zorngh liouh tengx zorqv buonc sou-tov zatv donv njiec zuov ndaangc. Maaih ziex dor sou-tov yaac oix zuqc bun yie mbuo nyei nanv sic dauh gong-mienh dorh mingh paan pei luic mangc ndorqc funx gan sou-guv daan, aengx caux maaih nzunc baav yie mbuo nyei dengv gong mienh yaac oix zuqc borqv douc waac mingh heuc bungz nqoi naaiv diuc zatv donv njiec nyei buonc.

  Beiv taux gorngv meih nyei sou-tov zuqc zatv donv njiec zuov ndaangc--se gorngv meih maiv duqv daaux nqaang mingh zoux gong aengx caux meih nyei nyaanh yaac duqv dingh mi’aqc--douc waac daaih lorx taux yie mbuo tov heuc jiex gorn koi meih nyei sou-tov siang. Maiv zuqc jiex gorn zoux siang sou-gorn fungx bieqc oc.

 3. Haaix nzunc dungh ninh mbuo nquenc zangc mbenc liouh koi siang benx yiem da’1 baan bouc dauh nor, haaix deix gong-mienh zoux gong yiem njiec da’1 baan nyei buonc ndortv gong nyaanh se dorng dauh mi’aqc fai?

  Haaix zanc meih nyei nquenc zangc buatc longx nqoi nzuih bun koi siang ei gan 1 baan doh leiz, beiv taux gorngv ninh mbuo maiv haih zoux ei nzoih yietc zungv 1 baan paaiv cuotv nyei waa-gorn doh leiz yaac maiv maaih haaix diuc haih aapv heuc meih gong-gorn zangc oix zuqc koi siang. A’fai se gorngv ninh mbuo qiemx longc ziangh hoc borqv ndaauv mingh liouh zoux ei nzoih gan ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc paaiv heuc zoux nyei jau-louc.

  Beiv taux gorngv meih nyei gong gorn zangc dorngx dauh maiv duqv koi siang, meih corc haih duqv nzipc jienv tengx ndortv gong nyaanh mingh.

  Beiv taux gorngv meih nyei gong gorn zangc dorngx dauh maiv duqv koi siang aengx caux meih corc maiv bungz laangc daaux nqaang mingh zoux gong wueic laaix ninh mbuo maiv haih zoux ei nzoih ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa paaiv cuotv nyei waa-dauh doh leiz, meih corc haih duqv zipv tengx jienv ndortv gong nyaanh mingh. Doqc mangc waa-cai 39.

 4. Yie qiemx longc mienh tengx lorx gong. Meih haih tengx duqv yie nyei fai?

  Saengv zangc WorkSource Oregon domh gorn tengx nzie weih cam-diuc gong-bou liouh tengx lorx gong bun daaux nqaang zoux. Cingv gong ziou-jaa gong-bou mbuo-daan, faaux nzoih yietc zungv gorn zangc waac dauh, zoux gong wuotc ginc jaa-dorngx aengx caux waa-fienx qiemx longc gong-mienh se tengx nzie weih daaih yiem nzoih naaic. Mbenc nzoih dengv bieiv gong mienh daaih tengx meih aengx caux porv mbuox yietc nyeic gorngv taux maaih haaix diuc nzie weih jau-louc dungh haih tengx meih lorx gong. Meih corc haih bieqc lorx mangc yiem naaiv Oregon gunv goux cingv ze’weic domh gorn website.

Hnangv haaix jiex gorn zoux sou-gorn tov heuc tengx meih nyei ndortv gong nyaanh

 1. Wueic haaix diuc ninh mbuo Oregon Employment Department (cingv zoux gong ze’weic domh gorn) yaac oix zuqc dingh naaiv dauh mienh nyei sou-tov gorn?

  Ninh maaih 4 jauv-louc dungh naaiv dauh mienh nyei sou-tov gorn oix zuqc dingh njiec: Meih:

  • Simv njiap-qiangx haaix norm liv baaiz a’fai njiap-qiangx cam-norm maiv fungx ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov daan bieqc.
  • Dorh ziux liv baaiz souz mouc nyaanh daaih zoux saeng-eiz zornc a’fai zornc duqv gauh camv
  • Zoux gong buangv ziangh hoc
  • Box tong sou-fienx mbuox gorngv maiv duqv zoux gong duqv nyaanh aqv dungh yiem jiex daaih wuov norm liv baaiz meih duqv box mbuox gorngv duqv zornc nyaanh liuz wuov
 2. Corc oix zuqc maaih liv baaic bouc dauh zuov tor ziangh hoc nyei fai beiv taux yie aengx zoiz jiex gorn zoux sou-tov gorn siang?

  Maiv, beiv taux jiex daaih nyei buonc meih duqv longc liv baaiz bouc dauh ziangh hoc zuov liuz nor dungh haaix zanc meih aengx zoiz jiex gorn zoux sou-tov siang yaac mv zuqc guangc liv baaiz ziangh hoc zuov aqv.

 3. Hnangv haaix yie haih hiuv gorngv yie oix ganh jiex gorn zoux siang sou-tov gorn?

  Yie mbuo oix zuqc mbuox tong waac mingh bun meih hiuv gan Online zoux sou-tov gorn a’fai fungx fienx mingh zunh mbuox meih beiv taux buatc gorngv meih oix zuqc ganh oix zuqc zoux jiex siang sou-tov gorn.

 4. Meih oix qiemx zuqc longc haaix diuc waac-fienx caux yie liouh dorh mingh ganh jiex gorn zoux siang sou-tov gorn?

  Haaix zanc meih douc waac daaih nyei ziangh hoc wuov meih se duqv mbenc nzoih caux cingv gong ziou-jaa waa-fienx mi’aqc fai. Naaiv se lemh jienv bieqc zoux gong hnoi-nyieqc; zoux gong ziouv mbuoz fungc heuc, fin-hoc gorn aengx caux deic zepv dorngx dauh; aengx caux funx benx yietc zungv nyaanh hlaax. Haaix zanc meih duqv jiex gorn ganh zoux siang sou-tov gorn liuz, meih corc oix zuqc zoux norm-norm liv baaiv tov tengx nyaanh sou-gorn fungx bieqc bun oc.

 5. Beiv taux meih aengx zuqc ganh cuotv baan gong aengx caux qiemx zuqc ganh zoux siang sou-tov gorn yiem gan ziux ei lox nyei buonc beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (UI), wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoi tengx tipv nyaanh bun (PEUC) a’fai sou-tov

  Tov daaix luic bieqc lorx yiem yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn beiv taux meih:

  • Ca’bouc bungz ndortv haaix norm liv baaiz a’fai njiap-qiangx cam-norm maiv zoux sou-tov gorn ziux liv baaiz fungx bieqc. A’FAI
  • Dungh meih duqv zoux jiex gong jiex daaih liuz ih zanc ndortv gong mv maaih gong zoux.

  Yiem yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn se borqv bieqc lorx mangc yiem naaiv Quick Links https:/unemployment.Oregon.gov.
  Click bieqc ginv longc #8 liouh ganh jiex gorn zoux meih nyei sou-tov gorn yiem yie mbuo nyei Online zoux sou-tov nyei waac-gorn.

  Corc buatc maaih haaix diuc hoic aqc nyei fai? Fiev nzoih naaiv deix waac yiem yie mbuo nyei Contact Us form liouh lorx mienh tengx nzie. Zatv bieqc naaiv ‘lorx buangh’ ginv longc yiem gu’nguaaic mbiaauc bung zeiv-dauh gorqv yiem naaiv unemployment.orgon.gov. Mbungh samx mangc longx gorngv meih duqv ginv zuqc dorngx aengx caux fiev nzoih naaiv deix waac gorngv ‘Ganh jiex gorn zoux yie nyei siang sou-tov gorn’ ginv longc yiem naaiv ‘Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix tengx?’ wuov ginv sou.

  MBIUV JIENV KUV WAAC BUN HIUV: Naaiv diuc PEUC kou-gong gorn se dorng ziangh hoc yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 26, 2020. Beiv taux ih zanc meih zipv longc PEUC nyaanh nor, yie mbuo fungx meih nyei mbuoz bieqc zaqc yiem jaa tipv nyaanh daaih bun nyei buonc sou-gorn beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv horpc gauz. Beiv taux gorngv meih maiv maaih puix-zipv horpc gauz tengx yiem EB nyaanh, yie mbuo yaac oix zuqc funx fienx mingh zunh mbuox meih duqv hiuv oc. Ih zanc minc zinh nor, EB jaa tipv nyaanh daaih bun se liouh jaa benx lengc jeiv gorqv-zeic 20 liv baaiz bouc dauh.

 6. Beiv taux meih aengx zuqc heuc cuotv baan gong aengx caux duqv zipv longc tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA)

  nor meih oix zuqc ganh zoux jiex siang sou-tov gorn. Tov daaix luic longc yie mbuo nyei Contact Us Form a’fai douc waac daaih lorx taux yie mbuo yiem naaiv 1-877-345-3484 beiv taux meih corc:

  • Ca’bouc bungz ndortv haaix norm liv baaiz a’fai njiap-qiangx cam-norm maiv zoux sou-tov gorn ziux liv baaiz fungx bieqc. A’FAI
  • Dungh meih duqv zoux jiex gong jiex daaih liuz ih zanc ndortv gong mv maaih gong zoux.

  Yiem yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn se borqv bieqc lorx mangc yiem naaiv Quick Links yiem naaiv unemployment.Oregon.gov.
  Click bieqc ginv longc #8 liouh ganh jiex gorn zoux meih nyei sou-tov gorn yiem yie mbuo nyei Online zoux sou-tov nyei waac-gorn.

  Corc buatc maaih haaix diuc hoic aqc nyei fai? Fiev nzoih naaiv deix waac yiem yie mbuo nyei Contact Us form liouh lorx mienh tengx nzie. Zatv bieqc naaiv ‘lorx buangh’ ginv longc yiem gu’nguaaic mbiaauc bung zeiv-dauh gorqv yiem naaiv unemployment.orgon.gov. Mbungh samx mangc longx gorngv meih duqv ginv zuqc dorngx aengx caux fiev nzoih naaiv deix waac gorngv ‘Ganh jiex gorn zoux yie nyei siang sou-tov gorn’ ginv longc yiem naaiv ‘Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix tengx?’ wuov ginv sou.

 7. Yie duqv daaux nqaang mingh zoux gong ndaangc yie zoux naaiv zeiv sou-tov daaih liouh tov longc PEUC. Yie nyei sou-tov gorn yaac mv maaih nyaanh zengc njiec aqv $0. Ih zanc minc zinh yie oix zuqc hnangv haaix fungc zoux?

  Meih oix zuqc bieqv on line liuz fiev nzoih naaiv zeiv sou-tov daan liouh fungx mingh tov longc yiem PEUC kou-gong gorn yiem njiec yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn oc. Zatv bieqc liouh ginv longc yiem #4 to liouh meih jiex zoux sou sou-tov gorn PEUC. Yie mbuo maaih sou-daan njiaaux waac-gorn aengx caux video liouh tengx njiaaux meih zoux naaiv deix yietc nyeic gong.

SIANG-BUN CAMV JIEX GUAAN SOUZ MOUC FAQs

 1. Bun nyaanh jiex guaan souz mouc se zeiz haaix diuc? Maaih haaix diuc sic dauh jauv-louc mv doiz doic cingx haih zoux hoic bun nyaanh camv jiex guaan souz mouc?

  Bun nyaanh jiex guaan souz mouc se funx benx nyaanh fungx bun meih dungh meih maiv maaih puix-juang horpc gauz zipv nyei buonc. Maaih nzunc baav naaic deix nyaanh bun daaih wuov se benx zuqc maaih dauh baav mienh gorngv waac-jaav a’fai bun waac-fienx mv nzoih zunh. Da’nyeic diuc nor dungh ninh mbuo ze’weic gorn zangc bungz lorqc mueic zoux zuqc dorngc, aengx caux nzunc baav dungh yie mbuo duqv tiuv yienc dunz paaiv leiz gan lorx weic faan sic dauh dungh haaix zanc yie mbuo duqv zipv siou siang waac-fienx daaih wuov.

  Maaih camv-diuc jauv-louc dungh haih zoux bun bungz lorqc mueic zoux zuqc dorngc, lemh jienv ninh mbuo domh ze’weic gorn lorx buatc meih nyei sou-tov gorn maaih dorngx maiv horpc jauv-louc. Naaiv se benx sic dauh jauv-louc dungh ziangh diuh zoux zuqc dorngc bun nyaanh camv jiex guaan wuov:

  • Zoux dorngc sou-fienx zunh daaih mbuox gorngv taux ziux liv baaiz nyei buonc sou-gorn
  • Maiv duqv box tong sou-fienx mbuox a’fai zoux dorngc sou-fienx mbuox gorngv duqv mienh goz nyaanh
  • Ninh mbuo gunv goux gorn zangc duqv dunz waac bun fu’loqc nyaanh mingh bun meih wuov oix zuqc tiuv yienc waac nzuonx ei gan lorx weic faan sic dauh waac jiex liuz
  • Cuotv nyaanh bun camv jiex guaan souz mouc ndaangc liuz yie mbuo cingx lorx buatc gorngv maaih sic dauh waac yiem meih nyei sou-gorn
  • Meih zoux waa-fienx daaih bun dorngc a’fai bingz waac-fienx liouh nduov zipv tengx nyaanh dungh meih maiv maaih puix-juang gauz tengx nyei buonc
  • Meih nyei souz mouc fu’loqc nyaanh se duqv tiuv yienc siang mi’aqc wueic laaix zorc puix horpc ei meih hnyangx-dong zornc nyaanh gorn funx cuotv
  • Yie mbuo goux yiem gong-gorn zangc duqv zoux zuqc meih nyei sou-gorn daan dorngc
  • Meih zoux zuqc dorngc dungh meih fungx sou-gorn bieqc nyei ziangh hoc
 2. Maaih haaix diuc yietc nyeic gong-bou dungh oix zuqc zoux liouh jaauv nyaanh nzuonx?

  Haaix zanc buatc duqv bun nyaanh jiex guaan souz mouc liuz, yie mbuo jaapv doh leiz heuc siou naaic deix souz mouc nyaanh nzuonx. Beiv taux maiv zeix meih zoux zuqc naaiv deix bun nyaan camv jiex guaan souz mouc dorngc nor, yietc gau yie mbuo yaac ‘guangc’ zaeqv bun mi’aqc dorh qiemz njiec nyei nyaanh maeqv cuotv gan zinh hoz haaih maaih puix-juang gauz tengx wuov.

  Beiv taux gorngv meih oix tiv sung yietc zungv zaeqv nor, meih zoux ei njiaaux waac-gorn liouh fungx nyaanh mingh bun. Beiv taux gorngv meih corc maaih waac qiemx naaic jaa a’fai qiemx longc mienh tengx mbenc tipv zaeqv-daan nor meih oix zuqc douc waac lorx gan fonh nam mber yiem njiec siou nyaanh zeiv-daan wuov liouh ca’laangh caux ninh mbuo gorngv oix hnangv haaix diuc jauv-louc.

  Wueic laaix maaih domh wuon-baengc faanv hoic zuangx mienh muoz liuz, yie mbuo yaac duqv zanv zorqv siou naaiv deix jiex guaan souz mouc nyaanh zoqc njiec. U.S. Department of Labor (Meiv guoqv nyei gunv goux zoux gong ze’weic domh gorn) ih zanc duqv paaiv bun yie mbuo heuc simv cuotv naaiv diuc tengx nyaanh camv jiex guaan souz mouc beiv taux gorngv naaiv deix jiex guaan nyei souz mouc nyaanh maiv zeiz meih dorngc aengx caux maiv horpc nyauv hoic meih tipv henh zaeqv.

 3. Hnangv haaix lorx muangx mangc yiem haaix cingx hiuv duqv gorngv yie duqv nyaanh camv jiex guaan?

  Haaix zanc duqv dunz paaiv benx jiex guaan nyaanh bun liuz yie mbuo oix zuqc dorh siou nyaanh zeiv-daan fungx mingh bun meih duqv hiuv aengx caux yie mbuo oix zuqc paaiv gan doh leiz bun mangc dungh gorngv benx jiex guaan souz mouc nyaanh wuov. Naaiv zeiv siou nyaanh zeiv-daan yaac duqv mbiuv mbuox bun meih hiuv gorngv meih oix zuqc tipv nzuonx yiem haaix norm hnoi-nyieqc a’fai yiem haaix zanc oix zuqc jiex gorn siou nyaanh nzuonx. Naaiv zeiv sou-fienx se funx benx jaa-nziouv jaa waac zunh bun meih hiuv, maiv baac ninh mbuo corc oix zuqc bun ziangh hoc liouh meih dau waac nzuonx bun muangx gorngv taux siou zaeqv jauv-louc.

  • Beiv taux gorngv MAIV zeiz meih dorngc nor meih corc haih tov heuc ninh mbuo tengx simv cuotv tipv naaiv deix zaeqv. Meih dorh naaiv tov simv cuotv nyei zeiv sou-guv daan dungh lemh jienv dunz benx jiex guaan nyaanh nyei buonc wuov mingh fiev nzoih liuz aengx caux fungx bieqc bun. Beiv taux meih maiv duqv zipv naaiv zeiv tov simv cuotv nyei sou-guv daan nor bieqc lorx fiev yiem naaiv online.
  • Beiv taux gorngv naaiv deix bun nyaanh jiex guaan souz mouc wuov wueic meih dorngc aengx caux oix tipv sun yietc zungv zaeqv mi’aqc nor zoux ei naaiv diuc njiaaux waac-gorn liouh fungx nyaanh tipv zaeqv. Beiv taux gorngv meih corc maaih waac qiemx naaic jaa a’fai qiemx longc mienh tengx mbenc tipv zaeqv-daan nor douc waac lorx gan fonh nam mber yiem njiec siou nyaanh zeiv-daan wuov mingh caux ninh mbuo ca’laangh gorngv oix hnangv haaix jaauv nzuonx.
 4. Wueic haaix diuc yie corc buatc maaih waac daaih mbuox gorngv corc maaih jiex guaan nyaanh dungh yie duqv jaauv sung zaeqv liuz a’fai duqv zoux sou mingh tov heuc simv cuotv liuz wuov?

  Yie mbuo oix zuqc zoux gan doh leiz gong-bou liuz zunh mbuox meih duqv hiuv gorngv dunz paaiv taux jiex guaan nyaanh aengx caux mbuox doh leiz bun meih hiuv liouh zoux sou-kuinx mingh tov. Maaih ziez dorh mienh duqv fungx nyaanh nzuonx jaauv zaeqv dungh bun camv jiex guaan wuov ndaangc ninh mbuo duqv zipv tih mengh funx zunh fienx mbuox. Beiv taux meih duqv zipv haix waac gorngv maaih jiex guaan nyaanh tengx daaih bun zuqc meih maiv baac se gorngv meih yaac duqv jaauv sung zaeqv mi’aqc nor douc waac gan fonh nam mber yiem naaic zeiv mbuoz-daan wuov mingh mbuox ninh mbuo duqv hiuv gorngv meih duqv jaauv sung zaeqv nzengc mi’aqc.

  Yie duqv zipv haix dunz waac gorngv beiv taux yie duqv zipv tengx fu’loqc nyaanh liuz yie yaac ngaengc waac maiv duqv tengx fu’loqc nyaanh aqv. Yie maiv buatc longx taux naaiv baan bun-paaiv waac gorngv taux bun nyaanh camv jiex guaan souz mouc.
  Meih corc haih zoux sou mingh tov heuc corngh jiex sic dauh a’fai ‘lorx weic faan sic dauh’ mingh bun taux ninh mbuo ze’weic domh gorn dunz waac beiv taux meih maiv buatc longx caux naaic deix bun-paaiv waac-dauh. Meih duqv zipv haix dunz nyei waac se lemh jienv njiaaux waac-gorn mbuox hnangv haaix zoux sou mingh tengx corngh sic dauh waac. Beiv taux meih ganh maiv dingc torqv gorngv meih horpc lorqc doih buatc longx a’fai maiv nor douc waac lorx taux 1-877-345-3484 liouh ca’laangh caux ninh mbuo tengx porv yietc nyeic waac bun muangx hnangv haaix zoux bieqc da’nyeic nzangh gong.

  Meih oix zuqc dorh lorx weic faan sic dauh sou fungx bieqc hingh hnoi-nyieqc dungh mbiuv mbuox yiem dunz waac sou-gorn wuov. Beiv taux meih bungz ndortv maiv zoux sou fungx lorx weic faan sic hingh gan hnoi-nyieqc nor, meih haih ndortv ze’buonc leiz bouc sengh liouh corngh leiz gorngv taux dunz waac cuotv gorngv maiv tengx fu’loqc nyaanh bun meih wuov.

  Yie mbuo oix zuqc gorv-zeic fungx naaiv deix dunz waac fienx gan zipv fienx gorn mingh mbuox tong meih duqv hiuv taux naaiv deix jiex guaan souz mouc nyaanh. Naaiv deix dunz waac-gorn dorngv taux bun nyaanh jiex guaan wuov se lemh jienv njiaaux waac sou-guv heuc hnangv haaix zoux sou mingh tov tengx corngh jiex sic dauh. Beiv taux meih zoux sou mingh tov heuc tengx corngh jiex sic dauh siang gorngv taux bun jiex guaan souz mouc nyaanh, maaih nduqc diuc sic dauh jauv-louc dungh meih haih fih nzaeng caux ninh mbuo nor dungh meih duqv zipv nyaanh taux buoz liuz a’fai se gorngv yie m

 5. Yie duqv zipv haix dunz waac gorngv beiv taux yie duqv zipv tengx fu’loqc nyaanh liuz yie yaac ngaengc waac maiv duqv tengx fu’loqc nyaanh aqv. Yie maiv buatc longx taux naaiv baan bun-paaiv waac gorngv taux bun nyaanh camv jiex guaan souz mouc.

  Meih corc haih zoux sou mingh tov heuc corngh jiex sic dauh a’fai ‘lorx weic faan sic dauh’ mingh bun taux ninh mbuo ze’weic domh gorn dunz waac beiv taux meih maiv buatc longx caux naaic deix bun-paaiv waac-dauh. Meih duqv zipv haix dunz nyei waac se lemh jienv njiaaux waac-gorn mbuox hnangv haaix zoux sou mingh tengx corngh sic dauh waac. Beiv taux meih ganh maiv dingc torqv gorngv meih horpc lorqc doih buatc longx a’fai maiv nor douc waac lorx taux 1-877-345-3484 liouh ca’laangh caux ninh mbuo tengx porv yietc nyeic waac bun muangx hnangv haaix zoux bieqc da’nyeic nzangh gong.

  Meih oix zuqc dorh lorx weic faan sic dauh sou fungx bieqc hingh hnoi-nyieqc dungh mbiuv mbuox yiem dunz waac sou-gorn wuov. Beiv taux meih bungz ndortv maiv zoux sou fungx lorx weic faan sic hingh gan hnoi-nyieqc nor, meih haih ndortv ze’buonc leiz bouc sengh liouh corngh leiz gorngv taux dunz waac cuotv gorngv maiv tengx fu’loqc nyaanh bun meih wuov.

  Yie mbuo oix zuqc gorv-zeic fungx naaiv deix dunz waac fienx gan zipv fienx gorn mingh mbuox tong meih duqv hiuv taux naaiv deix jiex guaan souz mouc nyaanh. Naaiv deix dunz waac-gorn dorngv taux bun nyaanh jiex guaan wuov se lemh jienv njiaaux waac sou-guv heuc hnangv haaix zoux sou mingh tov tengx corngh jiex sic dauh. Beiv taux meih zoux sou mingh tov heuc tengx corngh jiex sic dauh siang gorngv taux bun jiex guaan souz mouc nyaanh, maaih nduqc diuc sic dauh jauv-louc dungh meih haih fih nzaeng caux ninh mbuo nor dungh meih duqv zipv nyaanh taux buoz liuz a’fai se gorngv yie mbuo duqv funx nzoih naaiv deix jiex guaan souz mouc nyaanh zuqc nzengc wuov.

 6. Beiv taux gorngv naaiv deix jiex guaan nyaanh benx zuqc ninh mbuo Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) ca’bouc zoux zuqc dorngc nor yie corc zuqc tipv zaeqv nyei fai?

  U.S. Department of Labor (Meiv guoqv nyei gunv goux zoux gong ze’weic domh gorn) ih zanc duqv cai bun yie mbuo tengx paaiv ziangh hoc liouh bun meih zoux sou tov heuc simv cuotv guangc bun haaix deix jiex guaan souz mouc nyaanh dungh benx guoqv zangc hungh jaa tengx daaih nyei buonc beiv taux gorngv yie mbuo zaah funx mangc gorngv MAIV zeiz meih dorngc AENGX CAUX jaauv naaiv deix nyaanh nzuonx yaac haih maaih camv-diuc nyauv hoic meih haic. Naaiv deix guangc simv bun jauv-louc se longc puix ei gan gu’ndiev deix kou-gong gorn hnangv:

  • Pandemic Emergency Unemployment Compensation (Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PEUC)
  • Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Compensation) a’fai FPUC
  • Domh wuon-baengc faanv hoic ndortv gong zuqc tengx nyaanh (PUA)
  • Laaih zitc tengx cingv gong nyaanh (LWA)

  Meih corc haih tov heuc tengx guangc simv bun aengx caux tov simv cuotv jaauv zaeqv nyaanh fungx bieqc gan naaiv sou-guv form tengx guangc simv bun.

 7. Haih fungc zoux beiv taux gorngv naaiv deix tengx jiex guaan souz mouc nyaanh wueic benx yie dorngc aengx caux yie yaac maiv haih tipv duqv zaeqv sung?

  Yie mbuo bieqc hnyouv gorngv nzunc baav meih jiepv sih lemh zeih haih jaauv zaeqv nzuonx bun yie mbuo siepv. Yie mbuo hiuv gorngv maaih ziex dorh Oregon mienh muoz camv-dauh corc maaih sic dauh nyauv hoic kouv aengx caux yie mbuo oix tov heuc mienh muoz zoux naaiv diuc gong se dungh tov heuc meih jaauv nzuonx haaix deix nyaanh dungh meih hnamv daaix maaih puix-zipv gauz longc nyei buonc hnangv.

  Ih zanc minc zinh yie mbuo yaac maiv haih cingv nyaanh cingv gong a’fai zorc nyaanh lamz gorn. Yie mbuo oix zuqc mbenc ziangx bun nyaanh nzunx nyei ziangh hoc sou-daan caux da’dauh mienh ei gan ninh mbuo nyei sic dauh jauv-louc aengx caux diuh diuc bun camv jiex guaan nyei buonc nyaanh. Yie mbuo funx longc yietc zungv gong-bou jauv-louc liouh zorc puix ei sic dauh aengx caux dorh yie mbuo siou jiex guaan souz mouc nyaanh nzuonx nyei gong zoqc njiec yiem njiec naaiv faanv domh wuon-baengc hoic nyei ziangh hoc bouc dauh

  Beiv taux naaiv diuc jiex guaan nyaanh wueic meih dorngc, mv gunv jiex gorngv ca’bouc zoux zuqc dorngc a’fai liepc hnyouv zoux bun yaac baac, yie mbuo yaac oix zuqc siou zaeqv jauv-louc yiem gu’ndiev naaiv:

  • Paaiv bun heuc tipv nzuonx dungh jiex guaan nyei buonc nyaanh.
  • Lorx jauv-louc tengx mbungh nqaeqv longx dungh tov saengv zangc hungh jaa fungx nzouv-zinh nzuonx yiem yietc zungv jiex guaan souz mouc nyaanh dungh ninh mbuo zoux sou-tov gorn mienh zoux dorngc a’fai liepc hnyouv nduov tengx wuov.
  • Lorx jauv-louc tengx mbungh nqaeqv longx dungh tov guoqv zangc hungh jaa fungx nzouv-zinh nzuonx yiem yietc zungv jiex guaan souz mouc nyaanh dungh ninh mbuo zoux sou-tov gorn mienh liepc hnyouv mbenc nduov taux gorngv zornc nyaanh gorn aengx caux ba’baac gu’baeqc nduov tengx naaic deix souz mouc nyaanh.

  Mbiuv jangx longx: Beiv taux gorngv yie mbuo ca’bouc zoux zuqc dorngc nor yie mbuo zuqc zanv qiemx zaeqv zoqc njiec dungh qiemx zuqc jaauv nzuonx bun yie mbuo wuov, yie mbuo yaac oix zuqc zoux siang naaiv deix nyaanh mingh bun meih yiem naaic normliv baaiz. Beiv taux jiex liuz biaa hnoi bouc dauh ziangh hoc liuz meih corc maiv buatc maaih nyaanh fungx daaih siang bieqc meih nyei nyaanh gorn nor, tov daaix luic bieqc naaiv diuc Contact Us (Lorx taux yie mbuo) sou-form mingh box tong waac-fienx bun yie mbuo duqv hiuv oc. Fiev benx “Bun nyaanh jiex guaan souz mouc” bieqc yiem porv mengh yietc nyeic waac bieqc yiem nzangc faang yiem naaiv zeiv sou-guv form.

Naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz

 1. Laengx mbeu guangc naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ se zeiz haaix diuc sic dauh jauv-louc?

  Naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ se funx benx daauh norm liv baaiz yiem gan meih zoux sou-tov gorn dungh haaix zanc buatc meih maaih puix-zipv gauz horpc yietc zungv jauv-louc liuz wuov. Meih oix zuqc lemh naaic norm liv baaiz funx bieqc yiem sou-tov gorn, maiv baaic yaac mv dorh naaic norm liv baaiz funx benx nyaanh bun meih oc. Wueic maaih benx faanh COVID-19 domh wuon-baengc hoic daaih, yie mbuo yaac oix zuqc mbeu guangc naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz bun, yaac funx benx gorngv meih se lemh jienv duqv zipv naaiv daauh norm liv baaiz nyaanh. Ninh yaac mv jaa haaix deix nyaanh bieqc yiem meih nyei sou-gorn dungh corc zengc njiec nyei buonc wuov (mv jiex guaan souz mouc nyaanh). Meih corc haih zipv longc nyaanh benx 26 norm liv baaiz bouc dauh ei gan lox nyei buonc UI sou-gorn.

 2. Naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ oix zuqc guangc simv cuotv ndongc haaix lauh?

  Naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz se duqv guangc bun simv cuotv liouh bun sou-tov gorn ei gan lox nyei buonc beu weih ndortv gong nyaanh (UI) dunh jiex gorn ndortv gong yiem naaiv faah hlaax saeng 8, 2020 mingh taux zih hlaax saeng 8, 2021 mingh . Haaix deix jiex gorn nyei buonc sou-tov dungh maaih puix-zipv gauz tengx gan naaiv diuc lox nyei buonc UI duqv fungx sou-gorn bieqc taux zih hlaax saeng 13, 2021 mingh, yaac oix zuqc duqv zipv longc yiem naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz bouc dauh nyaanh.

 3. Yie hnangv haaix lorx mangc cingx hiuv gorngv yie duqv longc naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz mi’aqc?’

  Meih corc haih paan pei luic mangc naaiv deix liv baaiz bouc dauh dungh meih duqv zoux sou-tov liuz wuov aengx caux naaic deix bouc dauh ziangh hoc se duqv bun nyaanh yiem njiec Online Claim System. Paan lorx mangc meih nyei sou-tov waac-gorn zoux taux haaix mi’aqc yiem naaiv Online sou-tov domh gorn aengx caux ginv longc ‘Yie nyei nyaanh qekv yiem haaix?’

 4. Ninh se haih benx haaix diuc nyei fai beiv taux yie duqv zoux sou-tov mingh taux ndaangc naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ yiem faah hlaax saeng 8, 2020 wuov?

  Naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz se kungx liouh bun guangc simv cuotv yiem naaiv norm bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv faah hlaax saeng 8, 2020 mingh taux zih hlaax saeng 13, 2021 mingh . Beiv taux gorngv meih duqv tov longc yiem njiec zuov nyei buonc liv baaiz ndaangc naaiv deix bouc dauh ziangh hoc nor meih yaac mv duqv zipv nyaanh yiem meih zuov nyei buonc liv baaiz.

 5. Beiv taux yie duqv fungx heuc tengx ndortv gong nyaanh sou-tov bieqc benx daauh nzunc dungh benx Thanksgiving 2020 bouc dauh ziangh hoc aengx caux yiem zih hlaax saeng 13, 2020 mingh yie yaac oix zuqc longc naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyei fai?

  Beiv taux meih coqc cuotv gong siang nor meih zuov nyei buonc liv baaiz yaac baeng zaqc bungz bieqc naaiv norm simv cuotv nyei ziangh hoc mi’aqc. Beiv taux meih duqv jiex gorn fungx sou-tov bieqc ndaangc yie mbuo njiec buoz zoux gong fungx nyaanh daaih bun (ndaangc naaiv norm Thanksgiving bouc dauh) nor meih yaac oix zuqc funx gorngv yiem naaic norm hlaax jomc cingx haih duqv nyaanh. Jiex liuz naaic norm ziangh hoc liuz, beiv taux gorngv ninh duqv fungx sou-gorn daaih bieqc taux ndaangc yiem naaiv zih hlaax saeng 13, 2021 mingh se oix zuqc fungx naaic norm zuov nyei buonc liv baaiz nyaanh mingh bun. Beiv taux gorngv meih duqv zoux sou-tov daaih zaih jiex ndaangc naaiv zih hlaax saeng 13, 2021 mingh yaac mv duqv zipv nyaanh yiem meih zuov nyei buonc liv baaiz oc.

 6. Yie qiemx zuqc zoux haaix diuc gong-bou cingx haih duqv zipv tengx nyaanh gan‘naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh?

  Meih maiv zuqc zoux haaix diuc jauv-louc oc. Ninh mbuo Employment Department (Gunv goux cingv zoux gong ze’weic domh gorn) se fungx nyaanh baeng zaqc bieqc bun yiem zuov nyei buonc liv baaiz dungh maaih puix-zipv horpc tengx yiem njiec simv cuotv nyei bouc dauh ziangh hoc wuov.

 7. Haaix zanc yie cingx haih duqv zipv tengx nyaanh yiem naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz?’

  Yietc gau jauv-louc nor, oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc yi buo hnoi fungx nyaanh gan meih mbuox daaih nyei jauv-louc mingh bun.

  Beiv taux gorngv meih duqv zipv tengx nyaanh wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong tipv nyaanh bun (PEUC), jaa tipv nyaanh daaih bun (EB) a’fai tengx nyei buonc nyaanh yiem njiec juangc gong Workshare, hnangx haaix yaac longx, yie mbuo yaac oix zuqc zoux bun tengx ganh cuotv nyaanh daaih bun. Yie mbuo gouv funx benx bouc dauh bun taux naaiv zih hlaax jomc liouh bun meih duqv zipv naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh beiv taux gorngv yie mbuo qiemx oix zuqc ganh tengx zoux fungx nyaanh nyei buonc gong. Meih maiv zuqc lorx buangh yie mbuo liouh tov heuc zoux naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz nyaanh, mv gunv jiex gorngv yie mbuo ganh tengx zoux fungx nyaanh nyei gong yaac longx.

 8. Yiem njiec naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ yie haih duqv zipv nyaanh camv zoqc ndongc haaix?

  Meih horpc oix zuqc duqv zipv naaiv deix souz mouc nyaanh caux ziux liv baaiz bun liouh tengx ndortv gong nyaanh gan lox beu weih sou-gorn fih mbuoqc. Hnangv haaix yaac longx, yaac mv haih tengx bun meih duqv zipv nyaanh camv jiex ndaangc souz mouc gan meih nyei sou-tov gorn wuov. Yietc zungv zuangx sou-tov gorn, yiem meih nyei souz mouc nyaanh yaac mv bun camv jiex ndaangc 26 nzunc gouv-funx ndorqc gan ziux liv baaiz bun nyei buonc nyaanh.

 9. Yie haih duqv zipv tengx gan ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (FPUC) nyaanh juangc caux naaiv deix zuov nyei buonc liv baaiz nyaanh nyei fai?

  Ndongc haaix lauh yaac longx dungh meih nyei ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ ndortv zuqc naaiv norm bouc dauh dungh yiem zuqc faah hlaax 29, 2020 aengx caux cietv hlaax 25, 2020 aengx caux buatc meih maaih puix-zipv gauz horpc tengx nyaanh nyei ziangh hoc wuov meih yaac haih duqv zipv naaiv deix gorqv zeic lengc jeiv jaa bun $600 FPUC nyaanh. Beiv taux gorngv meih duqv longc nzengc yietc zungv 26 norm liv baaiz bouc dauh nyaanh mi’aqc, mv gunv jiex gorngv meih ndortv gong bouc dauh yiem zuqc naaiv deix ziangh hoc yaac baac, meih se kungx duqv zipv tengx naaiv deix $600 FPUC nyaanh hnangv oc.

 10. Yie corc haih duqv zipv tengx benx gorqv-zeic lengc jeiv nyaanh gan naaiv LWA liouh yie ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyei fai?

  Beiv taux meih nyei naaiv norm ‘zuov nyei liv baaiz bouc dauh’ ndortv zuqc yiem naaiv cietv hlaax 26, 2020 aengx caux juov hlaax saeng 5, 2020, aengx caux buatc meih duqv maaih sou-gorn beu ngaengc gorngv maaih naaiv diuc COVID nyauv hoic zuqc nor meih corc haih duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic lengc jeiv $300 nyaanh ei gan taux meih nyei puix-zipv nyaanh dorng dauh.

 11. Yie corc haih duqv zipv tengx gan naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh nyei fai beiv taux gorngv yie nyei sou-tov gorn nyaanh nzengc mi’aqc (mv maaih nyaanh zengc njiec aqv $0)?

  Beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv gauz horpc tengx nyaanh gan naaiv jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (PEUC) aengx caux jaa tipv nyaanh (EB) daaih bun nor yie mbuo oix zuqc jaa naaiv nyaanh bieqc bun meih. Meih maiv zuqc zoux haaix diuc jauv-louc oc. Dorh nyaanh fungx bieqc zaqc mingh bun meih.

  Beiv taux gorngv meih duqv dorh yietc zungv nyaanh longc nzengc ndaangc taux naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh duqv fungx bun taux meih aengx caux maiv maaih nyaanh zengc yiem sou-tov gorn dungh mv gaengh fungx wuov nor meih yaac mv haih duqv zipv haaix diuc gorqv-zeic lengc jeiv nyaanh aqv.

  Mangc nyungc zeiv waac-gorn, yiem njiec lox nyei buonc beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (UI) wuov meih duqv zipv benx 26 norm liv baaiz bouc dauh nyaanh. Guangc njiec naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ se mv zeiz funx benx bun ganh gorqv-zeic liv baaiz nyaanh oc, ninh funx benx tengx nyaanh yiem daauh norm liv baaiz nyei buonc hnangv. Beiv taux gorngv meih duqv zipv longc liuz naaiv deix 26 norm liv baaiz bouc dauh nyei UI nyaanh mi’aqc nor meih yaac mv maaih haaix deix liv baaiz zengc aqv. Lemh caux naaiv diuc PEUC yaac fih hnangv -- beiv taux gorngv meih duqv zipv nyaanh buangv gauz 13 norm liv baaiz bouc dauh mi’aqc nor meih yaac mv maaih haaix norm liv baaiz nyei nyaanh zengc njiec aqv. Ninh yaac oix zuqc bangc ei dungh haaix zanc meih duqv dorh sou-tov gorn fungx bieqc, nzunc baav meih corc haih duqv zipv tengx naaiv deix ganh gorqv-zeic benx $600 yiem gan FPUC nyaanh a’fai benx $300 yiem gan naaiv LWA nyaanh.

 12. Yie corc haih duqv tengx nyaanh gan naaiv ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyei fai beiv taux gorngv yie duqv zipv tengx gan wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong (PUA) sou-tov gorn a’fai tengx ndortv gong nyaanh dungh wueic laaix maaih mbiungc-n

  Maiv. Naaiv deix kou-gong gorn yaac maiv maaih ‘zuov nyei buonc liv baaiz’. Meih duqv zipv longc yiem daauh norm liv baaiz nyaanh mi’aqc.

 13. Naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh se oix zuqc maeqv bun nzouv-zinh nyei fai?

  Zeiz, beiv taux yie mbuo tengx nyaanh bun meih yiem meih nyei ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ yaac oix zuqc maeqv cuotv nzouv-zinh gan guoqv zangc hungh jaa aengx caux saengv zangc doh leiz ei gan da’nyeic diuc tengx nzie ndortv gong nyaanh fih hnangv doic. Beiv taux gorngv meih maaih nzouv-zinh zuqc heuc maeqv cuotv yiem haaix diuc nyaanh nor, ninh mbuo yaac oix zuqc maeqv cuotv naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh.

 14. Beiv taux yie zuov muangx liouh tengx corngh dunz zoux yie nyei sou-tov gorn nyei ziangh hoc, yie se haih duqv zipv tengx nyaanh gan naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyei fai?

  Beiv taux gorngv naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz corc siou jienv mv haihx bun-paaiv cuotv nyei ziangh hoc nor meih yaac oix zuqc zuov muangx taux naaiv deix bun-paaiv waac-gorn cuotv ndaangc. Naaiv deix bun-paaiv dunz nyei waac-gorn se tengx corngh ndorqc mangc gaax meih se haih duqv zipv tengx naaiv norm ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh nyei fai.

 15. Beiv taux gorngv buatc dunz cuotv benx ngaengc waac mv tengx beu bun naaiv nomr zuov nyei buonc liv baaiz, yie corc haih duqv nyaanh nyei fai?

  Maiv, beiv taux se gorngv duqv ngaengc waac mv tengx nyaanh bun yiem naaiv norm zuov nyei buonc liv baaiz nor meih yaac mv haih duqv zipv naaiv deix gorqv-zeic lengc jeiv nyaanh aqv.

 16. Yie corc haih duqv zipv bun longc benx zuov nyei buonc liv baaiz nyei fai beiv taux gorngv yie corc maaih zuiz zengc yiem njiec liv baaiz oix zuqc siouc wuov?

  Maiv, beiv taux gorngv meih corc maaih zuiz zengc yiem njiec liv baaiz bouc dauh nor meih oix zuqc siouc nzoih nzengc.

 17. Yie duqv zipv nyaanh camv jiex guaan gan yie nyei sou-tov gorn bun daaih aengx caux corc qiemx zaeqv caux ninh mbuo Oregon Employment Department (gunv goux cingv zoux gong ze’weic domh gorn), yie corc haih duqv zipv tengx naaiv deix zuov nyei buonc liv ba

  Yie mbuo oix zuqc dorh naaiv deix zuov nyei buonc liv baaiz nyaanh mingh longc zorc puix horpc jaaz yiem gan bun jiex guaan nyei buonc nyaanh.

 18. Oix zuqc zorqv naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh aengx caux FPUC?

  Zeiz, beiv taux meih oix zuqc maeqv liouh bun tengx goux fu’jueiv nor yaac oix zuqc maeqv cuotv yiem naaiv deix ‘zuov nyei buonc liv baaiz’ nyaanh.

CARES ACT DOH LEIZ

 1. Naaiv diuc CARES Act doh leiz se benx haaix nyungc aengx caux ninh haih tengx yie duqv haaix diuc?

  Naaiv diuc goux mangc aengx caux mbungh goux longx zoux saeng-eiz zornc nyaanh gong-bou jauv-louc a’fai CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES Act) doh leiz se benx deic bung guoqv zangc siang doh leiz, zunh cuotv bun longc yiem naaiv faah hlaax 27, 2020. Naaiv diuc doh leiz se zoux bun zuangx mienh camv haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh camv jiex lox wuov. Dungh haaix deix mienh zien zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc hoic wuov. Naaiv diuc siang doh leiz se duqv paaiv maaih buo diuc kuv jau-louc:

  1. Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA). Haaix deix mienh dungh zoux ga’ganh nyei saeng-eiz gong aengx caux haaix deix mienh dungh maiv maaih puix-zipv gaux tengx nyaanh yiem gan lox nyei buonc beu weih mbungh ndortv gong sou-gorn—aengx caux haaix deix mienh dungh zien zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc nyauv hoic ndortv gong wuov—ih zanc se haih duqv zipv tengx gan naaiv PUA aqv, naaiv norm siang kou-gong gorn se tengx nzie ndortv gong mienh (se dorng bouc dauh ziang hoc yiem naaiv faah hlaax 13, 2021).
  2. Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (FPUC). Da’dauh mienh dungh duqv zipv tengx haaix diuc ndortv gong nyaanh yaac longx se haih duqv zipv longc lengc jeiv jaa tipv bieqc $300/yietc norm liv baaiz (liouh norm-norm liv baaiz bouc dauh maaih puix-zipv gauz tengx yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 mingh taux faah hlaax 13, 2021)
  3. Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (PEUC). Beiv taux gorngv meih nyei lox ndortv gong nyaanh lduqv ongc nzengc mi’aqc, nzunc baav haih tengx meih borqv nzipc bouc dauh ndaauv jaa benx 13 norm liv baaix (dorng bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv faah hlaax 13,2021).

Wueic domh wuon-baengc faanv hoic ndortv gong zuqc tengx nyaanh (PUA)

 1. Pandemic Unemployment Assistance (Tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PUA) se zeix haaix diuc?

  Naaiv Pandemic Unemployment Assistance (Tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PUA) se benx siang kou-gong gorn dungh guoqv zangc hungh jaa mbenc cuotv tengx goux ndortv gong dungh wueic laaix faanv COVID-19 domh wuon-baengc faanv hoic. Ninh se benx liouh bun da’dauh mienh dungh zoux benx ga’ganh saeng-eiz gong, zoux gong maaih bouc dauh ziangh hoc aengx caux da’nyeic deix gong-mienh dungh haaix dauh maiv maaih puix-zipv gauz tengx gan lox beu weih sou-gorn nyaanh wuov.

  American Rescue Plan (Gong-bou daan liouh njiouz meiv guoqv, ARP) doh leiz se duqv paaiv cuotv yiem Congress (korn gres ze’weic) aengx caux bun goux deic bung domh ziouv jien-mengh njiec sou-nzangc bun longc mi’aqc. Naaiv diuc doh leiz paaiv bun tengx taux 79 norm liv baaiz yiem naaiv PUA mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021.

  Ei gan Continued Assistance ( doh leiz borqv nzipc tengx jienv nyaanh, CAA), corc maaih nyaanh tengx gan PUA yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020, mingh dorng bouc dauh yiem naaiv faah 13, 2021 wuov norm liv baaiz. Continued Assistance Act (Borqv nzipc tengx jienv nyaanh mingh, CAA) se benx gorqv-zeic jaa tengx 11 norm liv baaiz gan naaiv tengx gan PUA dungh gapv nzoih yietc zungv 50 norm liv baaiz bouc dauh.


  CARES Act (CARES Act doh leiz) duqv zeix cuotv kou-gong gorn tengx PUA nyaanh aengx caux mbenc nyaanh bun yiem nyeic hlaax saengh 2 wuov norm liv baaiz jiex gorn mingh aengx caux dorng ziangh hoc yiem ziepc nyeic hlaax 26, 2020 wuov norm liv baaiz.
  Fungx sou-tov gorn bieqc.

 2. Haaix dauh mienh cingx maaih puix-juang gauz zipv tengx PUA?

  PUA se tengx ndortv gong nyaanh mingh bun gong-mienh dungh jiex daaih maiv maaih pui-zipv duqv tengx jiex nyaanh nyei buonc. Liouh bun maaih ze’buonc horpc nor, meih oix zuqc:

  • Naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic ndortv gong, aengx caux
  • Maiv maaih pui-zipv gauz tengx haaix diuc ndortv gong nyaanh. Naaiv se lemh jienv:
   • Haaix dauh mienh zoux ganh nyei saeng-ei
   • Lengc jeiv sou-daan gorn
   • Maaih dauh baav zoux gig gong-mienh (gikv gong-mienh nor maiv heuc ninh mbuo nyei cingv gong ziou-jaa zorqv ninh mbuo nyei nyaanh hlaax cuotv nzou-zinh)
   • Haaix deix gong-mienh dungh maiv duqv box tong nyaanh hlaax mingh bun taux beu weih mbungh ndrotv gong sou-gorn, beiv taux zoux cun-gaeng liang-ndeic mienh
   • Haaix deix gong-mienh dungh maaiv maaih nyaanh hlaax gauz bouc dauh a’fai zoux gong maiv buangv souz mouc ziangh hoc yiem ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh
   • Haaix deix gong-mienh dungh longc nzengc yiem ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, aengx caux maiv gaengh maaih pui-zipv gauz borqv tengx haaic diuc jau-louc gorn
   • Haaix deix mienh duqv mingh jiex gorn zoux gong aqv maiv baac mingh maiv gaengh duqv dungh wueic corc maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic

  Borqv bieqc naaiv liouhzoux sou-gorn fungx mingh tov tengx gan PUA.

 3. Wueic benx naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic ndortv gong se zeiz haaix diuc?

  Guoqv zangc doh leiz paaiv cuotv heuc dungh zipv tengx nyaanh ganPUA dungh benx yiem norm-norm liv baaiz benx ndortv gong mienh wueic maaih yietc diuc sic dauh CARES Act. Ninh se zeiz:

  • Duqv zaah dimv buatc gorngv meih butv COVID-19 baengc. A’fai, meih haix hnangv haih butv benx COVID-19 baengc aengx caux lorx zorc baengc dorngh tengx zaah dimv mangc.
  • Duqv zaah dimv buatc gorngv meih nyei huov jaa hmuangv doic maaih mienh butv COVID-19 baengc.
  • Meih benx goux mangc huov jaa hmuangv doic a’fai meih nyei huov jaa hmuangv doic maaih haaix diuc duqv zaah buatc gorngv butv COVID-19 baengc fai.
  • Meih nyei fu’jueiv maiv duqv mingh bieqc horqc doqc sou wueic benx zuqc ninh mbuo horqc dorngh guon ei gan ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jiepv sih goux taux naaiv diuc COVID-19 baengc nyauv hoic, aengx caux meih oix bun fu’jueiv bieqc horqc doqc sou liuz meih mingh zoux gong.
  • Meih maaih mienh oix zuqc qiemx goux wuix mangc yiem huov jaa gu’nyuoz dungh ninh mingh bieqc tengx goux mangc dorngx dauh maiv duqv wueic benx zuqc ninh mbuo guon dorngx dauh nqaeqv simv cuotv naaiv diuc COVID-19 baengc ei gan ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jiepv sih baengc zingh, aengx caux meih oix dorh ninh mbuo bieqc yiem goux mangc dorngx dauh liuz meih cingx haih mingh zoux gong.
  • Meih mingh maiv zaaic meih zoux gong gorn zangc wueic zuqc ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc heuc goux nqaeqv taux COVID-19 jiepv sih baengc zingh yiem dingc torqv dorngx ndaangc.
  • Meih mingh maiv zaaic meih zoux gong gorn zangc wueic zuqc ninh mbuo goux heng-wangc ndie-sai njiaaux heuc meih oix zuqc ganh yiem dingc torqv dorngx liouh samx mangc baengc ndaangc nzauh haih nyiez zuqc COVID-19 baengc.
  • Meih jiex gorn mingh zoux gong mv baac meih yaac maiv haih mingh zoux a’fai mingh maiv zaaic wueic maaih ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc maaih waac nqaeqv taux COVID-19 jiepv sih baengc zingh.
  • Ih zanc meih yaac benx zornc nyaanh ziouv daaih wuix meih nyei huov jaa hmuangv doic wueic laaix zuqc butv naaiv norm COVID-19 hoic zuqc lox ziouv daic nzuonx seiz mi’aqc.
  • Yie duqv cuotv gong se wueic laaix benx naaiv baan COVID-19 baengc nyauv hoic.
  • Meih nyei zoux gong dorngx duqv guon mi’aqc wueic laaix maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic liuz ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc ze’weic jien jaa paaiv waac heuc njioux jiepv sih baengc zingh.
  • U.S. Dept. of Labor (Meiv guoqv ze’weic domh gorn gunv goux zoux gong) duqv jaa siang sic dauh jauv-louc waac bieqc yiem nyeic hlaax, 2021. Paaiv bun nyaanh tengx haaix deix zoux gong mienh yiem horqc dorngh ndortv gong mienh a’fai wueic maaih COVID-19 baengc nyauv hoic liuz zanv ziangh hoc zoux gong zoqc njiec. Naaiv lemh jienv tiuv yienc ziangh hoc zoux gong aengx guon dingh njiec diuc baav gong. Yiem jiex daaih nyei ziangh hoc, ninh mbuo duqv buatc longx nqoi nzuih yie mbuo tengx nyaanh dungh dingh kitv kuonx nyei bouc dauh.
 4. Yie hnangv haaix tov longc tengx PUA? Yie hnangv haaix dorh sou-tov gorn fungx bieqc tov heuc PUA tengx?

  Ninh corc maaih camv-diuc jauv-louc liouh bun meih zoux sou-gorn mingh tov gan naaiv tengx gan PUA aengx caux zoux meih nyei sou-gorn ziux liv baaiz fungx bieqc tov tengx:
  Gan Online gorn bieqc lorx longc sou-form zoux sou-gorn yiem online gorn. Kuv jau-louc liouh longc jiex gorn zoux sou-tov gorn fungx bieqc tov gan PUA yiem njiec yie mbuo Online Claim System (Zoux sou-tov gan Online) bieqc lorx longc sou-form yiem naaiv online gorn. Longc naaiv diuc jauv-louc se wueih funx duqv zipv tengx nyaanh taux buoz siepv jiex.

  Gan fonh daaih. Beiv taux gorngv meih maiv haih zoux sou mingh tov gan online, meih corc se haih zoux sou mingh tov gan douc waac fin-hoc gorn yaac duqv. Se baeqc wang-henh tengx lorx faan waac mienh daai bun. Tov daaix luic jangx longx gorngv wueic maaih mienh muoz douc waac daaih lorx camv haic oix zuqc zoux hnyouv ndaauv longc ziangh hoc zuov lauh.

  Baeqc wang-henh longc douc waac gan PUA hotline gorn: 1-877-345-3484

  Gan zipv fienx gorn. Meih dorh naaiv tengx nyaanh gan PUA sou-tov gorn fungx gan zipv fienx dorngx aengx caux ziux liv baaiz tong-sou mingh bun taux Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn bieqc gan naaiv P.O. Box 14165, Salem, OR 97311. Mbiuv waac bun hiuv jangx longx: beiv taux meih fungx sou-gorn gan zipv fienx dorngx daaih nor meih maiv duqv zipv waac-fienx dau daaih mbuox oc.

  Gan faekv. Meih corc haih dorh meih nyei naaiv tengx gan PUA sou-gorn fungx gan fax mingh aengx caux ziux liv baaiz tong-sou mingh bun taux 503-371-2893. Mbiuv waac bun hiuv jangx longx: beiv taux meih fungx sou-gorn gan fax daaih nor meih maiv duqv zipv waac-fienx dau daaih mbuox oc.

 5. Yie oix zuqc hnangv haaix fungx zoux dungh dorh naaiv diuc tengx nyaanh gan PUA sou-tov fungx bieqc liuz?

  Meih kungx haih dorh ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov fungx bieqc yietc norm liv baaiz fungx bieqc yietc nzunc hnangv. Meih horpc zuqc zoux sou-gorn fungx mingh tov liouh ziux liv baaiz gan online yiem yie mbuo nyei Online Claim System (Zoux sou-tov gorn gan online) Simv cuotv gorngv dungh meih qiemx longc tengx faan waac a’fai heuc tengx da’nyeic diuc gong, meih se maiv zuqc gaengh douc waac daaih lorx yie mbuo liouh fungx naaiv zeiv ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov gorn bieqc.

 6. Maaih diuc jauv-louc oix zuqc zoux mingh dungh haaix zanc yie duqv dorh yie nyei ziux liv baaiz sou-gorn tov heuc tengx nyaanh Pandemic Unemployment Assistance (wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PUA) duqv fungx bieqc wuov?

  Yietc zungv tov ziux gan liv baaiz tengx nyei buonc sou-gorn oix zuqc fungz bieqc zaqc bun tengx zoux mingh. Nzunc baav haih maaih kuv waac-fienx zoux puix dorngc nor oix zuqc box mbuox yie mbuo nyei gong-mienh duqv hiuv liouh dorh mingh paan pei luic mangc. Ninh sueih ei mangc gorngv maaih haaix diuc sic dauh zoux zuqc dorngc, nzunc baav yie mbuo dorh mingh paan pei luic mangc cingx haih tengx caeqv nzaanz yiem sou-tov gorn a’fai oix zuqc lorx buangh meih heuc dorh ganh gorqv-zeic waac-fienx daaih jaa.


  Daaix luic borqv nzipc jienv zoux sou-gorn mingh tov fungx bieqc gan norm-norm liv baaiz, mv gunv jiex gorngv meih buatc maaih nzangc-fienx fungx daaih bun gorngv yie mbuo maiv gaengh duqv njiec buoz zoux meih nyei sou-gorn yaac baac. Haaix zanc duqv jiex gorn njiec buoz zoux meih nyei sou-gorn ziangx nzoih liuz, meih nyei sou-gorn ziux liv baaiz tov tengx nyei buonc yaac horpc jiex gorn fungx nyaanh mingh bun aqv.

 7. Wueic haaix diuc yie nyei ziux liv baaiz souz mouc nyaanh buatc tiuv yienc?

  Yiem norm-norm buo hlaax nyieqc, yie mbuo oix zuqc faan mangc meih nyei PUA sou-gorn liouh hlaai ndorqc mangc gaax meih maaih puix-zipv gauz zipv tengx gan UI nyei fai. Beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv gauz tengx gan Unemployment Insurance (lox beu weih sou-gorn nyaanh, UI) nor yie mbuo yaac oix zuqc suiv meih sou-gorn bieqc aengx caux ziux liv tengx meih nyei buonc nyaanh yaac oix zuqc ei naaic deix souz mouc sou-gorn nyaanh. Maaih nzunc baav meih nyei ziux liv baaiz souz mouc nyaanh haih zoqc njiec lox wuov.

  Ih hnyangx, naaiv deix hnoi-nyieqc liouh faan mangc yiem buo hlaax nyieqc bouc dauh se nodrtv zuqc feix hlaax saengh 3, cietv hlaax saengh 3, ziepc hlaax saengh 2 aengx caux zih hlaax saengh 1, 2022.

 8. Naaiv zeiv tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA se longc duqv ndongc haaix lauh?

  Tengx naaiv deix nyaanh se hluotv ziangh hoc nzuonx nqaang duqv nyei. Funx beiv taux gorngv meih corc zuov muangx jienv ninh mbuo bun nyaanh daaih nor meih yaac oix zuqc duqv zipv tengx jienv nyaanh mingh a’fai “hluotv ziangh hoc jaauv nzuonx nqaang” yiem yietc zungv jiex daaih nyei buonc liv baaiz dungh meih maaih puix-zipv horpc zipv tengx nyei buonc yiem haaix zanc ninh mbuo duqv zoux ziangx nzoih sou-gorn fungx daaih.
  Beiv taux meih duqv zoux siang sou-gorn fungx bieqc tov gan PUA:

  • Yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 28, 2020 wuov norm hnoi a’fai jiex daaih nor meih corc haih duqv bun hluotv nqaang taux ziepc nyeic hlaax saengh 6, 2020.
  • Yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 a’fai ndaangc hingv nor haih hluotv hnoi-nyieqc nzuonx a’fai gan ih zanc tov heuc tengx nzuonx nqaang nyei liv baaiz yiem nyeic hlaax saengh 2, 2020.
 9. Haih hluotv nzuonx nqaang ndongc haaix lauh liouh zipv tengx gan PUA nyaanh?

  Tengx naaiv deix nyaanh se hluotv ziangh hoc nzuonx nqaang duqv nyei. Funx beiv taux gorngv meih corc zuov muangx jienv ninh mbuo bun nyaanh daaih nor meih yaac oix zuqc duqv zipv tengx jienv nyaanh mingh a’fai “hluotv ziangh hoc jaauv nzuonx nqaang” yiem yietc zungv jiex daaih nyei buonc liv baaiz dungh meih maaih puix-zipv horpc zipv tengx nyei buonc yiem haaix zanc ninh mbuo duqv zoux ziangx nzoih sou-gorn fungx daaih.
  Beiv taux meih duqv zoux siang sou-gorn fungx bieqc tov gan PUA:

  • Yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 28, 2020 wuov norm hnoi a’fai jiex daaih nor meih corc haih duqv bun hluotv nqaang taux ziepc nyeic hlaax saengh 6, 2020.
  • Yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 a’fai ndaangc hingv nor haih hluotv hnoi-nyieqc nzuonx a’fai gan ih zanc tov heuc te
 10. Yie haih duqv zipv tengx naaiv diuc tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA nyaanh mbu’ziez? Meih hnangv haaix corngh funx gorngv bun nyaanh yie mbu’ziez?

  Naaiv deix zoqc zanv souz mouc nyaanh gan naaiv tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA se funx zuqc $205 yiem yietc norm liv baaiz bouc dauh. Meih yaac haih duqv zipv maiv gauh zoqc jiex naaiv norm souz mouc beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz tengx. Maiv jiex ndaangc $648 yiem yietc norm liv baaiz. Ziux liv baaiz bun meih souz mouc nyaanh se funx zuqc 1.25 ber sen dorh beiv ndorqc gan meih nyei nyaanh hlaax zornc yiem 12 hlaax nyieqc nyei buonc. Ninh se benx zengc njiec zornc duqv nyei souz mouc (zorqv zornc bieqc nyei buonc dorh mingh maeqv cuotv longc cuotv nyei buonc nyaanh) dungh ninh mbuo benx zoux ganh nyei saeng-eiz gong-mienh, mv baac yietc zungv zornc duqv nyei buonc nyaanh (gapv zunv nzoih) dungh ninh mbuo benx da’nyeic diuc gong-mienh wuov.

  Liouh tengx jiex ndaangc souz mouc nyaanh $205 yiem yietc norm liv baaiz, yiem naaiv 2020 hnyang-dauh cuotv nzou-zinh dungh meih oix zuqc zornc duqv gauh camv jiex ndaangc $16,480. Meih oix zuqc dorh sou-gorn bun zaah mangc taux zornc nyaanh gorn yiem ba’hnyangx cuotv nzou-zinh hnyang-dauh (yietc zungv zungx mienh yiem 2019 norm hnyangx). Doqc mangc yie mbuo nyei Sou-daan njiaaux gorngv taux zoux sou-gorn duqv nyaanh gan wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA hoqc hiuv yietc nyeic camv faaux gorngv taux oix zuqc hnangv haaix zoux yietc nyeic sou-gorn bun siou yiem gorn zangc.

  Meih corc haih longc naaiv diuc funx-dauh gorn beiv funx ei dungh tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (fai maaih mbuoz heuc sou-guv daan 196PUA ) dorh daaih gouv ndorqc funx meih horpc zuqc duqv zipv mbu’ziex nyaanh.

 11. Meih duqv funx nyaanh daaih tipv wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA bun yie ei gan yietc zungv zornc duqv a’fai nzengc njiec nyei buonc?

  PUA nyei nyaanh se ei gan yietc zonc duqv nyei nyaanh funx cuotv. Yie mbuo dorh “yietc zungv nyaanh dungh zornc duqv” yiem yietc norm liv baaiz daaih ndorqc funx benx yietc zungv duqv zipv siou nyei nyaanh (dorh daaih gapv zunv funx benx souz mouc nyaanh bieqc saeng-eiz gorn) liuz maeqv cuotv 25% dungh ndaangc wuov hlaax longc cuotv nyei buonc. (Doqc mangc yiem zunh waac sou yiem naaiv) Naaiv deix longc cuotv nyei souz mouc nyaanh se funx beiv gaav benx zoux saeng-eiz dorngx, cuotv wuom-douz, benx jaa-dorngx longc aengx caux ze’weic gorn nyei ga’naaiv-longc.

  Mangc nyungc zeiv, beiv taux yiem yietc norm liv baaiz meih zornc duqv yietc zungv nyaanh funx zuqc $1,000. Yiem jiex daaih wuov norm hlaax longc zuqc $4,000. Aengx caux dorh 25% funx gan $4,000 = $1,000. Meih zornc duqv souz mouc nyaanh yiem njiec naaic norm liv baaiz funx benx $0($1,000 benx zornc duqv - $1,000 dorh naaiv 25% funx cuotv longc jiex daaih wuov hlaax = $0). Liuz meih horpc zuqc box tong yiem njiec sou benx $0 benx meih “zornc duqv yietc zungv souz mouc nyaanh” yiem njiec meih ziux liv baaiz zoux sou-tov PUA sou-form. Meih horpc zuqv zipv souz mouc nyaanh ziux liv baaiz nyaanh (gan saeng-eiz lauh ndongc haaix dungh taux corc maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic), mv gunv jiex corc zornc duqv nyaanh gapv zunv funx zuqc $1,000


  Meih nyei souz mouc nyaanh nzunc baav se haih zoqv njiec a’fai zengc njiang mi’aqc, ninh se sueih ei meih zornc duqv yietc zungv nyaanh yiem njiec naaic norm liv baaiz. Beiv taux meih zornc duqv yietc zungv nyaanh” benx ndortv buonv nor, meih horpc zuqc box tong sou-gorn benx $0. Maiv dungx fiev benx ndortv buonv nyei funx-hoc.


  Beiv taux meih zoux ga’ganh nyei saeng-eiz aengx caux oix tov heuc jaa nyaanh tengx yiem liv baaiz bouc dauh camv faaux nor, meih corc haih box tong sou-fienx camv taux 20 norm liv baaiz gan meih box fienx zornc nyaanh sou-gorn bieqc longc yiem naaiv Corc siang-fienx duqv PUA nyaanh sou-form. Yie mbuo oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc lauh taux juqv norm liv baaiz tengx paan pei luic mangc nzoih zornc nyaanh gorn aengx caux haaix zanc yie mbuo zoux ziangx nzoih liuz yie mbuo oix zuqc zunh waac-fienx fungx gan zipv fienx gorn mingh bun meih hiuv. Beiv taux meih maaih ze’buonc horpc gauz tengx zorc puix haaix diuc liuz, meih corv haih duqv zipv nyaanh taux buoz yiem yietc norm liv baaiz nyei dorngx.
  Duqv zipv tengx nyaanh camv faaux gan tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA yiem liv baaiz bouc dauh nor beiv taux meih horpc longc duqv tov taux gorngv:

  Meih zoux ga’ganh nyei saeng-eiz (meih yaac maiv duqv zipv naaiv zeiv W-2 nzouv-zinh sou-form),

  Meih maaih puix-zipv gauz tengx gan tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA,

  Meih nyei zornc nyaanh siang waac-fienx yaac buatc duqv gauh zoqc meih nyei maiv camv jiex ndaangc gan ziux liv baaiz souz mouc nyaanh (mv lemh naaiv deix $300 gan FPUC tengx nyei buonc).

 12. Yie corc se haih maaih pui-zipv gauz tengx naaiv deix lengc jeiv jaa benx $300 yiem yietc norm liv baaiz nyei fai dungh yie duqv zipv ttengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA bouc dauh?

  Beiv taux meih maaih puix-zipv gauz liouh tengx PUA, meih corc maaih puix-zipv gauz liouh tengx naaiv deix lengc jeiv $300 jaa ziux liv baaiz tengx yiem gan American Rescue Plan (Gong-bou daan liouh njiouz meiv guoqv, ARP) aengx caux Continued Assistance Act (doh leiz borqv bouc dauh tengx nyaanh, CAA). Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (Federal Pandemic Unemployment Compensation) a’fai FPUC se benx ganh gorqv-zeic tengx gan sou-gorn dungh tov yiem norm-norm liv baaiz heuc tengx ndortv gong nyaanh wuov. Ei naaiv CAA aengx caux ARP doh leiz gunv njiec, meih haih duqv zipv gorqv-zeic jaa $300 yiem yietc norm liv baaiz bun jaa bieqc meih lox nyei beu weih sou-gorn nyaanh. FPUC tengx nyaanh bouc dauh se yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27 mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz cingx dorng bouc dauh.

  Meih maiv zuqc zoux haaix diuc gong-bou liouh zipv tengx naaiv deix nyaanh oc. Beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv gauz zipv ttengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA yiem mbuox daaih nyei liv baaiz bouc dauh nor, yie mbuo yaac ziang naaic fungx naaiv deix lengc jeiv jaa benx $300 nyei buonc fungx mingh bun meih yiem naaic norm liv baaiz. Beiv taux gorngv meih maiv maaih pui-zipv gauz zipv ttengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA yiem haaix norm liv baaiz buonc bouc dauh nor, meih yaac maiv duqv zipv naaiv deix nyaanh $300 yiem naaic norm liv baaiz mi’aqc.

  Haaix zanc naaiv CARES Act duqv njiec sou-nzangc bun jiex gorn longc wuov, ninh mbuo FPUC duqv ganh gorqv-zeic jaa $600 bieqc liv baaiz nyaanh bun yiem faah hlaax 29, 2020 mingh taux cietv hlaax 25, 2020. Beiv taux meih duqv hietv sou-gorn tov nzuonx nqaang nyei bouc dauh nor nzunc baav meih corc haih maaih puix-zipv gauz zipv naaiv deix lengc jeiv jaa $600.

 13. Wueic naaiv CAA paaiv cuotv siang-waac, yie oix zuqc dorh haaix nyungc sou-gorn bun zaah mangc gorngv benx ndortv gong mienh/zoux ganh saeng-eiz?

  Beiv taux meih maiv duqv dorh sou-gorn fungx bieqc bun zaah mangc gorngv duqv nyaanh camv-zoqc dungh haaix zanc zoux sou-gorn tov PUA wuov, naaiv CAA heuc meih oix zuqc dorh zoux gong sou-gorn a’fai zoux ganh saeng-eiz sou-gorn fungx bun zaah mangc yiem njiec 90 hnoi gu’nyuoz (a’fai 21 hnoi beiv taux meih fungx sou-gorn gan ziangx hnoi-nyieqc a’fai yiem zih hlaax 31 jiex daaih). Yie mbuo oix zuqc zunh mbuox waac-fienx gan email gan deic zepv dorngx faaux yiem sou-gorn wuov mbuox meih duqv hiuv gorngv haaix zanc funx jiex gorn gan naaiv 90 hnoi daaih aengx dorng mueix haaix zanc. Beiv taux yie mbuo maiv buatc maaih email deic zepv fiev yiem sou-gorn nor yie mbuo oix zuqc fungx fienx mingh mbuoz gan zipv fienx deic zepv yiem sou-gorn wuov.


  Beiv taux meih maiv duqv fungx dungh qiemx longc nyei sou-gorn mingh taux hingh yiem njiec 90 hnoi bouc dauh nor, ninh mbuo yaac maiv laengx zipv meih nyei sou-gorn aqv. Yaac maiv haih bun nyaanh meih camv jiex guaan souz mouc aengx caux zuqc jaauv haaix diuc zaeqv dungh bun mingh tengx meih dorng bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv zih hlaax saeng 2, 2021 wuov norm liv baaiz.


  Beiv taux meih duqv zoux sou-gorn liouh tov PUA yiem zih hlaax saeng 31, 2021, a’fai jiex daaih ziangh hoc nor, meih corc maaih 21 hnoi zengc njiec liouh bun zaah mangc meih zornc nyaanh gorn. Naaiv deix 21 hnoi se yiem meih zoux sou-gorn hnoi-nyieqc funx daaih a’fai yiem dungh yie mbuo tov lorx mangc sou-gorn wuov funx daaih.

  Liouh dorh meih nyei sou-gorn fungx bieqc, tov daaix luic longc sou-form ziux liv baaiz tov PUA wuov. Meih kungx zorqv longc yietc nyungc sou-gorn gan naaiv mbuoz-daan yiem gu’nguaaic wuov fungx bieqc hnangv oc. Haaix zanc duqv faan mangc liuz meih nyei sou-gorn, oix zuqc zunh fienx mingh mbuox meih duqv hiuv gorngv haih duqv nyei fai maiv duqv zipv tengx nyaanh.

  Bungz ndortv maiv dorh zien sou-gorn daaih bun nor haih zoux nyauv hoic wuaaic zuqc ngaengc waac maiv tengx gan PUA yiem ih zanc minc zinh aengx caux zinh hoz nyaanh. Meih oix zuqc jaauv tipv nyaanh nzuonx duqv zipv nyei buonc, aengx caux oix zuqc bun ninh zaah mangc maaih zuiz gan guoqv zangc doh leiz.

 14. Yie oix zuqc hnangv haaix zoux haaix diuc jauv-louc liouh tengx tiuv yienc siang ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh?

  Beiv taux meih maaih puix-zipv gauz tengx PUA, meih corc haih duqv zipv tengx maiv gauh zoqc jiex $205 ziux liv baaiz nyaanh mv gunv jiex gorngv maiv gaengh maaih sou-gorn zaah mangc nyaanh hlaax yaac baac.
  Beiv taux meih oix tov nyaanh gauh camv $205 gan liv baaiz tengx wuov, meih oix zuqc dorh nyaanh hlaax sou-gorn bun yie mbuo zaah mangc (doqc mangc yie mbuo nyeiPUA sou-guv daan njiaaux zaah mangc taux nyaanh hlaax) cuotv nzouv-zinh siang-sou-gorn, beiv taux benx:

  Naaiv zeiv sou-form 1065 CAUX K-1 a’fai W-2

  • Sou-form 1040 a’fai 1040-RS, aengx caux gong-bou bouc dauh daan C
  • Sou-form 1120-S gong-bou bouc dauh daan E a’fai W-2

  Liouh hlaau ndorqc souz mouc nyaanh, yie mbuo qiemx oix hiuv taux meih zornc duqv yietc zungv nyaanh yiem njiec 12 hlaax nyieqc jiex daaih nyei buonc. Yie mbuo funx benx gorngv zoux gong zornc duqv aengx caux zoux ganh nyei saeng-eiz. Liouh tengx yie mbuo dorh mingh gouv ndorqc funx taux naaiv deix souz mouc nyaanh, meih oix zuqc dorh meih zoux ganh nyei saeng-eiz zornc duqv zengc njiec nyei buonc souz mouc nyaanh sou-gorn daaih bun zaah mangc yiem njiec ba’hnyangx cuotv nzou-zinh hnyang-dong.


  Tov longc gan tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA nyei buonc se oix zuqc bun zimh mangc nyaanh daan gorn, lemh jienv saau lorx guaih ginv longc zimh mangc. Dungh yiem njiec ninh mbuo zimh mangc nyei bouc dauh ziangh hoc yie mbuo haih tov lorx mangc sou-gorn gorngv taux zoux gong zornc gorn a’fai zoux ganh saeng-eiz nyaanh gorn. Yie mbuo se zipv laengx longc cam-diuc sou-gorn daaih zaah mangc yiem naaiv deix yietc nyeic gong-bou. Nzunc baav yie mbuo oix zuqc lorx sou-gorn mangc dungh meih mingh jiex gorn zoux gong liuz yaac maiv duqv mingh wueic maaih Covid-19 baengc nyauv hoic.

 15. Naaiv deix yi norm kou-gong gorn dungh maaih mbuoz heuc Pandemic Unemployment Assistance (Tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong) aengx ziux lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh piouz doic hnangv haaix?

  Ninh piouz doic se dungh haaix dauh mienh maaih puix-zipv gauz tengx aengx caux hnangv haaix duqv nyaanh daaih tengx kou-gong gorn. Tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA se benx guoqv zangc hungh jaa bun nyaanh daaih zoux. Dungh naaiv norm ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh kou-gong gorn se zeiz ninh mbuo cingv gong ziou-jaa cuotv nzou-zinh nyei buonc daaih tengx. Wueic maaih naaiv diuc COVID-19 domh wuon-baengc faanv hoic liuz zoux bun zuangx mienh zuqc cuotv gong camv, zoux ganh saeng-eiz yaac zeiz, zoux gong bou mv dingh torqv nyei gong-mienh yaac zeiz, zoux gong gikv aengx caux ziex diuc gong nyei mienh zuqc cuotv gong mv maaih nyaanh longc. Ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa zeiz cuotv naaiv diuc doh leiz tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA liouh goux zinh nyaanh tengx naaiv deix gong-mienh yiem njiec faanv domh wuon-baengc nyei bouc dauh.
 16. Beiv taux yie maiv maaih puix-zipv gauz longc yiem gan Unemployment Insurance (Lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong, UI) nyaanh, liuz yie hnamv daaih yie corc haih maaih puix-zipv gauz liouh tengx gan Pandemic Unemployment Assistance (wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PUA), naaiv OED zorqv yie nyei sou-gorn suiv cuotv PUA mi’aqc a’fai yie zuqc jiex gorn zoux siangh sou-gorn fungx bieqc?

  OED yaac MAIV dorh dorh meih nyei jiex gorn sou-gorn UI fungx bieqc yiem PUA oc. Guoqv zangc doh leiz paaiv heuc zoux sou-tov liouh tengx nyaanh gan PUA, meih oix zuqc ganh gorqv-zeic zoux PUA sou-gorn fungx bieqc gan yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn

 17. Yie duqv longc nzengc UI nyaanh mi’aqc yiem lox beu weih sou-gorn wuov. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Zeiz nyei, nzunc baav meih haih zuqc. Beiv taux meih duqv longc nzengc UI nyaanh AENGX CAUX da’nyeic diuc borqv-nzipc nyaanh beiv taux PEUC mi’aqc nor nzunc baav meih haih maaih puix-zipv gauz tengx gan PUA. Naaiv deix liv baaiz bouc dauh nyaanh yaac oix zuqc horpc bun tengx maiv jiex ndaangc 79 norm liv baaiz dungh paaiv bun tengx gan PUA.

 18. Beiv taux gorngv yie duqv zoux gong yiem njiec da’nyeic norm saengv, yie corc haih duqv tengx gan PUA yiem Oregon deic div jiex maiv zuqc dorh sou-tov gorn mingh fungx bieqc yiem da’nyeic saengv nyei fai?

  Maiv. PUA se kungx mbenc tengx dungh beiv taux gorngv meih maiv maaih haaix diuc sou-tov liouh tengx yiem lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh yiem haaix norm saengv a’fai Canada wuov hnangv.

 19. Yie maaih sou-tov ziux ei lox nyei buonc, mv baac yie corc yiem njiec zuiz liv baaiz bouc dauh. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Zeiz, beiv taux gorngv meih corc ndortv gong wueic laaix benx naaiv diuc COVID-19 baengc nyauv hoic. Nzunc baav meih corc haih maaih pui-zipv gauz tengx PUA beiv taux gorngv.

  • Meih maiv haih duqv zipv tengx nyaanh yiem gan meih ziux lox nyei buonc ndortv gong kou-gong gorn aqv wueic laaix benx zuqc maiv maaih ze’buonc horpc liouh mbungh nqaeqv tengx nyaanh (beiv taux njiec zuiz yiem liv baaiz bouc dauh), aengx caux
  • Meih ndortv gong a’fai maiv haih mingh zoux gong duqv a’fai maiv duqv mbenc nzoih mingh zoux gong wueic laaix corc maaih yietc diuc naaiv deix COVID-19 baengc zingh jau-louc hoic zuqc.

  Meih horpc zuqc zoux sou mingh tov PUA, aengx caux oix zuqc zaah ndorqc mangc beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv gauz. Yiem njiec haaix norm liv baaiz bouc dauh dungh meih duqv zipv tengx PUA wuov yaac maiv funx benx meih zoux gong yiem njiec zuiz liv baaix liouh zipv tengx yiem lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh. Beiv taux gorngv meih duqv zipv tengx PUA, meih corc aengx qiemx liv baaiz zae-buonc dungh njiec zuiz bun gan lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh mingh wuov ndaangc zinh hoz.

 20. Beiv taux yie corc haih ginv longc tengx PUA nyei fai se gorngv yie maaih ze’buonc horpc tengx siang sou-gorn liuz, maiv baac tengx liv baaiz nyaanh yaac buatc gauh zoqc?

  Maiv. Meih maiv maaih puix-zipv gauz liouh tengx PUA aqv beiv taux meih duqv zipv tengx yiem lox beu weih sou-gorn bun gan liv baaiz tengx liuz.

 21. Yie duqv zoux ganh nyei saeng-eiz aengx caux duqv dingh yie nyei gon mi’aqc wueic laaix naaiv baan faanv COVID-19 domh wuon-baengc hoic zuqc. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Nzunc baav meih maaih pui-zipv gauz liouh tengx PUA beiv taux gorngv meih maiv maaih gong zoux wueic laaix benx naaiv diuc COVID-19 dungh ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc zunh waac goux jiepv sih hiuang baengc zingh, aengx caux:

  • Meih maiv maaih ze’buonc horpc liouh tengx ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, aengx caux
  • Meih maiv maaih ze’buonc horpc liouh tengx a’fai duqv longc nzengc naaiv PEUC nyanh a’fai borqv da’nyeic sou-gorn gan ih zangc minc zinh tengx wuov.
 22. Yie zoux ganh nyei saeng-eiz aengx caux corc zoux jienv yiem nyei, mv baac yie nyei saeng-eiz gong-bou yaac donv zoqc njiec camv haic wueic laaix naaiv diuc COVID-19 nyauv hoic zuqc. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Nzunc baav meih corc haih maaih ze’buonc horpc tengx PUA. Beiv taux gorngv meih cuotv nyaanh maaiz beu weih sou-gorn goux meih nyei saeng-eiz, a’fai meih zipv tengx nyaanh yiem zoux saeng-eiz gong-bou liouh zoux gong yiem da’nyeic deix liv baaiz bouc dauh nor, daaix luic box tong sou-fienx bun hiuv naaic deix saeng-eiz gong-bou yiem njiec meih nyei ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov oc. Dungh meih corc maaih pui-zipv gauz nyei bouc dauh, maaih haaix diuc saeng-eiz zornc nyaanh gorn dungh haih nyauv hoic zuqc meih maaih puix-zipv tengx PUA.

 23. Yie duqv cuotv gong a’fai zuqc cuotv yie nyei gong wueic laaix benx naaiv baan COVID-19 baengc nyauv hoic. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Meih corc haih maaih pui-zipv gauz tengx beiv taux gorngv meih ndortv gong wueic laaix benx naaiv baan COVID-19 nyauv hoic aengx caux maiv maaih da’nyeic diuc beu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong nyaanh. Dorh yie mbuo nyei Seiz hlaau ndorqc mangc puix-zipv liouh funx cuotv gorngv meih horpc zuqc bieqc haaix norm gong kou-gong gorn tengx ndortv gong nyaanh

 24. Zinh ndaangc yie maiv zoux jiex gong. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Yietc gau nor PUA se maiv tengx nyaanh bun haaix deix mienh dungh zinh ndaangc maiv zoux jiex gong nyei mienh. Hnangv haaix yaac baac, nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz tengx beiv taux gorngv meih duqv mbenc nzoih bouc dauh ziangh hoc gorngv taux haaix zanc mingh jiex gorn zoux siang-gong yaac maiv gaengh duqv mingh a’fai mingh maiv duqv wueic laaix benx naaiv COVID-19 ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc gorn zangc zunh mbuox goux jiepv sih hiuang nyei baengc zingh.
 25. Yie se benx gig gong-mienh. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Beiv taux hnamv daaix meih nyei cingv gong ziou-jaa se duqv dorh nyaanh hlaax zoux yietc njiec cuotv nzouv-zinh, meih benx zoux gong mienh aengx caux horpc zuqc zoux sou mingh tov gan lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh.


  Beiv taux gorngv meih zoux ganh nyei saeng-eiz, ganh lengc jeiv maaih zoux gong sou-daan, a’fai zoux gig gong-mienh dungh maiv aapv heuc ninh mbuo cingv gong ziou-jaa dorh nyaanh hlaax cuotv nzou-zinh nor, zoux sou-gorn tov gan PUA.

  Beiv taux gorngv meih zoux sou mingh tov gan UI aengx caux buatc meih zien maaih puix-zipv gauz liouh tengx gan PUA, yie mbuo oix zuqc mbuox meih duqv hiuv aengx caux meih oix zuqc caeqv muonc zoux benx gorqv-zeic PUA sou-tov fungx bieqc. Aengx caux se gorngv meih zoux sou mingh tov liouh tengx gan PUA mv baac meih corc zien maaih puix-zipv gauz tengx gan UI, yie mbuo se haih tengx dorh meih nyei sou-tov gorn suiv jiex mingh.

 26. Yie maaih gong zoux nyei aengx caux yie zoux benx gig gong a’fai zoux gong sou-daan yiem njiec zoux gong dorngx dauh. Yie ndortv yie nyei gig gong/zoux gong sou-daan wueic laaix benx zuqc naaiv baan COVID-19 nyauv hoic zuqc, mv baac yie corc maaih gong nyei. Yie se haih duqv zipv tengx gan PUA nyaanh dungh yie ndortv naaiv norm gikv gong mienh nyei fai?

  Beiv taux gorngv meih corc maaih daauh norm gong aengx caux corc zoux nzoih zunh nyei, meih yaac maiv maaih pui-zipv horpc tengx haaix diuc nyaanh gan naaiv ndortv gong nyaanh kou-gong gorn, lemh jienv PUA nyei buonc. Haaix zanc naaiv norm kou-gong gorn tengx nyaanh bun zornc camv-diuc nyaanh zorpc (MEUC) jiex gorn longc nor, nzunc baav meih haih maaih puix-zipv gauz zipv tengx gorqv-zeic bun $100 yiem yietc norm liv baaiz bouc dauh BEIV TAUX maaih nyaanh gorn maiv gauh zoqc $5,000 yiem njiec zoux ganh saeng-eiz.

 27. Naaiv norm Uber aengx caux Lyft gorn se maaih puix-zipv gauz tengx gan PUA?

  Maiv maaih fing-sokv tengx, yie mbuo se maiv haih bun dorh waa-fienx bungz mingh bun haaix norm cingv gong ziou-jaa a’fai saeng-eiz gorn zangc. Yietc gau nor, gong-mienh haih maaih ze’buonc horpc liouh tengx yiem ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, aengx caux ganh zoux lengc jeiv zoux gong sou-daan nor nzunc baav se haih maaih ze’buonc horpc tengx nyaanh gan PUA aqv. Yie mbuo oix heuc dorh zaah ndorqc mangc gorngv taux maaih haaix dauh gong-mienh a’fai ganh lengc jeiv zoux gong sou-daan puix horpc gan saengv zangc doh leiz gunv njiec wuov.


  Beiv taux hnamv daaix meih nyei cingv gong ziou-jaa se duqv dorh nyaanh hlaax zoux yietc njiec cuotv nzouv-zinh, meih benx zoux gong mienh aengx caux horpc zuqc zoux sou mingh tov gan lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh. Beiv taux gorngv meih zoux ganh nyei saeng-eiz, ganh lengc jeiv zoux benx gouv-funx gong, a’fai maaih cingv gong ziouv dungh maiv zuqc zorqv meih nyei nyaanh cuotv nzou-zinh nor, zoux sou-gorn tov gan PUA.


  Dorh yie mbuo nyei Seiz hlaau ndorqc mangc puix-zipv liouh funx cuotv gorngv meih horpc zuqc bieqc haaix norm gong kou-gong gorn tengx ndortv gong nyaanh

  Yie mbuo duqv zipv haix cai waac daaih naaic camv haic gorngv taux haaix deix mienh dungh zoux gong benx “zoux jiex jauv gong nyei mienh” horpc zuqc zoux sou mingh tov longc gan lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong a’fai tengx nyaanh gan PUA kou-gong gorn. Ninh se sueih ei camv-diuc sic dauh jauv-louc aengx caux maaih doh leiz gunv goux jienv sic dauh dungh nqaeqv zuqc ninh mbuo gunv goux cingv zoux gong ze’weic domh gorn goux taux da’dauh mienh sou-gorn a’fai saeng-eiz ziouv. Yie mbuo bieqc hnyouv longx gorngv naaiv deix sic dauh se haih zoux bun zuangx mienh maaih dorngx kounx hnyouv camv aengx caux ninh yaac benx aqc nyei gong liouh bun yie mbuo tengx zoux bun zuangx mienh duqv zipv longc nyaanh taux buoz siepv ndongc haaix yaac longx. Da’dauh mienh nyei sic dauh jauv-louc yaac oix zuqc dorh daaih gorqv-zeic zaah funx mangc longx. Beiv taux meih duqv zoux sou-gorn daaih tov longc gan zuqc kou-gong gorn dungh puix maiv horpc tengx meih nyei buonc, yie mbuo yaac oix zuqc juangc caux meih zoux gong bun bieqc zuqc horpc tengx meih nyei kou-gong gorn.

  Naaiv deix zoux jiex jauv nyei buonc gong-mienh longc Lyft app.
  Lyft duqv mbuox gorngv maiv duqv cingv longc haaix dauh mienh dungh longc app wuov benx niouv cie mienh. Mv baac ninh mbuo niouv cie mienh laengx gouv funx benx ganh gorqv-zeic longc wuotc ginc daaih zoux div jiex. Hnangv haaix yaac longx, liouh tengx naaiv deix niouv cie mienh duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh siepv, OED oix zuqc njiaaux niouv cie mienh zoux sou-gorn mingh tov longc tengx ndortv gong nyaanh yiem naaiv . Yie mbuo oix gorngv njiang waac bun muangx gorngv Lyft mv lorqc doih buatc longx caux naaiv diuc waac-njiaaux, mv baac naaiv diuc jauv-louc se benx liepc hnyouv tengx zoux sou-gorn nyei mienh bieqc taux kou-gong gorn siepv faaux dungh ei gan ninh mbuo OED paaiv njiec nyei waac wuov. Beiv taux mv lorqc doih buatc longx caux naaiv diuc jauv-louc yaac longx, yie mbuo yaac longx hnyouv laengx zingh taux Lyft duqv taan waac-fienx daaih bun hiuv longc plaetv form haih tov longc tengx zoux sou siepv faaux.

 28. Yie zoux yi norm gong – maaih yietc norm W-2 ninh mbuo cingv gong ziou-jaa zorqv nyaanh hlaax cuotv nzou-zinh aengx caux 1099 zoux ganh nyei saeng-eiz gong yiem njiec gong-gorn deic. Yie yaac ndortv nzengc yi norm gong wueic laai benx zuqc naaiv COVID-19 baengc zingh nyauv hoic zuqc guon dingh nzengc. Yie horpc zuqc zoux sou mingh tengx haaix diuc nyaanh? Yie se haih ginv longc naaiv tengx nyaanh gan PUA nyei fai wueic laaix benx zuqc ninh duqv nyaanh bun ziux ei liv baaiz nyei buonc yaac gauh camv a’fai mv gauh zoqc $205?

  Meih horpc zuqc zoux sou-tov mingh tov longc tengx haaix diuc nyaanh se zuqc ziux ei meih loh hnoi zoux gong gou-nyinh oc. Beiv taux gorngv meih zornc duqv nyaanh buangv souz mouc gan ei meih nyei W-2 gong liouh zipv tengx gan UI nyaanh liuz, meih duqv zoux sou mingh tov heuc tengx gan UI. Beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gaux liouh tengx gan ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, se gorngv longc ei gan guoqv zangc doh leiz nor meih se maiv maaih pui-zipv gauz tengx PUA aqv. Maiv buangh zuqc kuv fing-sokv, meih yaac maiv haih duqv ginv longc tengx nyaanh yiem PUA gan yiem gan UI. Meih se kungx haih duqv zipv tengx nyaanh gan PUA hnangv beiv taux gorngv meih maiv maaih puix-zipv gauz tengx yiem gan lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh. Dorh yie mbuo nyei Seiz hlaau ndorqc mangc puix-zipv liouh funx cuotv gorngv meih horpc zuqc bieqc haaix norm tengx ndortv gong kou-gong gorn


  Oregon oix zuqc zoux gan naaiv Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC) benefit for ‘hybrid-workers. (Tipv nyaanh jaa bun ninh mbuo ndortv gong mienh dungh zoux camv-diuc gong zorpc, MEUC) Naaiv sei benx siang-kou-gong gorn coqc zeix cuotv daaih aengx caux yie mbuo hnamv daaix yiem naaiv feix hlaax haih duqv jiex gorn bun nyaanh mingh. Dungh haaix zanc mbenc ziangx nzoih luix yie mbuo oix zuqc dorh naaiv deix waac-fienx zunh mbuox jaa.

 29. Yie nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Beiv taux gorngv meih nyei zoux gong ziangh hoc duqv jamv bun zoqc njiec, nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz tengx PUA beiv taux gorngv:

  • Meih maiv maaih ze’buonc horpc tengx yiem gan ziux ei lox nyei buonc ndortv gong sou-gorn (lemh jienv juangc gong zoux nyei buonc, a’fai
  • Meih maiv maaih ze’buonc horpc liouh tengx a’fai duqv longc nzengc naaiv deix jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (Pandemic Emergency Unemployment Compensation) a’fai PEUC aengx caux borqv da’nyeic sou-gorn nyaanh wuov.
  • Aengx caux meih zoux gong maiv zaaic 40 norm ziangh hoc aengx caux zornc duqv nyaanh gauh zoqc beiv yiem ziux liv baaiz souz mouc nyaanh wuov.

  Beiv taux gorngv meih nyei zoux gong ziangh hoc duqv jamv zoqc njiec, nzunc baav meih corc haih maaih pui-zipv gaux longc tengx juangc gong zoux beiv taux gorngv meih nyei cingv gong ziou-jaa duqv tov bieqc yiem naaic norm kou-gong gorn. Naaiv norm juangc gong zoux se benx yietc diuc tengx ndortv gong kou-gong gorn dungh benx yietc diuc tengx tipv nyaanh nzuonx bun jaauv meih nyei ziangh hoc duqv zanv zoqc njiec wuov. Naaic meih nyei cingv gong ziou-jaa mangc gaax ninh mbuo se duqv bieqc yiem naaiv norm Juangc gong zoux, a’fai hnamv haix oix tov bieqc caux ninh mbuo nyei fai.Ninh mbuo cingv gong ziou-jaa se haih lorx doqc mangc gorngv taux naaiv deix juangc gong zoux yiem njiec naaiv.

  Liouh longc taux Work Share, meih nyei cingv gong ziou-jaa se oix zuqc dinh nzoih yietc zungv waa-fienx yiem njiec sou-gorn ziangx nzengc. Meih kungx zuqc dinh bieqc yi pin sou yiem naaiv zeiv jiex gorn zoux sou-tov form. Meih maiv zuqc mingh lorx gong zoux a’fai ziux liv baaiz fungx sou-tov bieqc bun taux Work Share liouh tengx nyaanh oc. Beiv taux gorngv meih duqv zoux ganh norm gong zorpc nor, meih oix zuqc box tong waac-fienx mbuox ninh mbuo duqv hiuv gorngv taux meih nyei nyaanh hlaax yiem njiec naaic norm gong-gorn wuov.

 30. Yie dorng-dorng zipv longc tengx da’nyeic diuc nyaanh a’fai tengx zinh nyaanh gorn zangc daaih. Yie se haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh gan PUA nyei fai?

  Ninh sueih ei gan. Meih oix zuqc box tong sou-fienx mbuox tong yiem meih nyei ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov daan beiv taux gorngv:

  • Haaix norm cingv gong-ziou-jaa dungh tengx nyaanh meih
  • Meih se duqv zipv tengx nyaanh gan beu weih sou-gorn liouh tengx meih nyei gong-bou saeng-eiz
  • Meih duqv zipv tengx nyaanh goux taux meih nyei gong-bou saeng-eiz liouh meih zoux yiem da’nyeic norm liv baaiz bouc dauh wuov

  Dungh meih corc maaih puix-zipv gauz bouc dauh, naaiv diuc nyaanh gorn a’fai naaiv deix nyaanh haih nyauv hoic taux maaih puix-zipv souz mouc tengx gan PUA camv zoqc ndongc haaix.

 31. Yie se haih zoux gong gan douc waac gorn zangc nyei. Haih zorqv siou yie nyei nyaanh yiem gan PUA nyei fai?

  Yietc gau nor naaiv diuc PUA se maiv haih tengx nyaanh bun haaix deix mienh dungh zoux gong gan douc waac gorn zangc caux zoux gong yiem gorn zangc fih hnangv ziangh hoc yiem meih zoux gong wuov beiv taux gorngv meih maiv duqv zoux gong ei gan douc waac gorn zangc.

 32. Yie nyei cingv gong ziouv-jaa se guon gong-gorn mi’aqc aengx caux corc bun jienv nyaanh hlaax yie dungh yie dingh njiec nyei bouc dauh.

  Yietc gau nor PUA se maiv tengx nyaanh bun haaix deix mienh dungh zorqv but-baengc hnoi a’fai zorqv liouh da’nyeic diuc dingh nziaauc nyei nyaanh.
 33. Yie nyei cingv gong ziouv-jaa corc se koi jienv gong-gorn nyei wueic laaix benx zuqc ninh yaac benx jienv gong-bou dauh, a’fai zoux ei puix ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa njiaaux nyei waac dauh koi jiex siang. Yie yiem heng-wangc nyei, yie yaac maiv zuqc gaux mangc baengc mienh aengx caux ninh mbuo goux heng-wangc ndie-sai yaac maiv heuc yie zuqc ganh lengc jeiv yiem lengh mv baac yie corc faix fim camv nzauh heix mingh zoux gong haih nyiez zuqc coronavirus baengc. Yie se cuotv dingh gong njiec mi’aqc aengx fungx sou-gorn mingh tov heuc tengx ndortv gong nyaanh. Yie corc haih duqv zipv tengx nyaanh gan PEUC nyei fai?

  Maiv. Nzunc baav meih se kungx haih maaih puix-zipv gauz tengx nyaanh dungh beiv taux meih maaih paaiv-mengh waac horpc gauz gan mbuoz-daan yiem naaiv naaic da’faam jioux waac cai, mv baac maiv lemh meih coqc gorngv nyei waac oc Maiv buangh zuqc fing-sokv nzie weih, cuotv gong wueic nzauh gamh nziez haih nyiez duqv COVID-19 baengc se funx benx longx hnyouv laengx cuotv gong, maiv zeiz aapv jaax heuc cuotv gong. Kungx tengx ninh mbuo haaix deix mienh dungh duqv cuotv gong wuov zipv tengx nyaanh hnangv.

 34. Beiv taux gorngv yie duv zipv nyaanh gan Paycheck Protection Program (kou-gong gorn tengx goux mbungh goux longx nyaanh, PPP) gaav bun yie corc zuqc box tong sou-fienx mbuox gorngv funx benx zornc bieqc nyei fai?

  Lorx mangc waac-fienx jaa gorngv taux hnangv haaix zunh waac-fienx mbuox taux Paycheck Protection Program (Kou-gong gorn tengx mbungh goux longx nyaanh, PPP), doqc mangc yie mbuo nyei PPP FAQs.

 35. Naaiv deix “sou-tov heuc jiex siang-gorn” se funx benx haaix diuc jau-louc?

  Ninh se funx zeiz gorngv meih bungz ndortv haaix norm liv baaiz bouc dauh dungh maiv tov longc nyaanh wuov. Liouh siou zipv longc tengx nyaanh nor, yiem norm-norm liv baaiz meih oix zuqc zoux sou fungx bieqc ziux liv baaiz sou-tov. Beiv taux meih zoux jienv gong yiem naaic norm liv baaiz yaac longx meih yaac oix zuqc dorh ziux liv baaiz nyei sou-tov fungx bieqc. Maaih deix baav zornc nyaanh gorn se maiv zuqc heuc jiex gorn zoux benx yietc zungv siang-sou tov longc gan tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA. Meih horpc box tong sou-nzangc daaih mbuox bun hiuv naaiv deix zornc nyaanh gorn yiem njie meih ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov gorn.
  Maaih nzunc baav sic dauh, meih corc haih jiex gorn siang zoux meih nyei sou-tov gorn gan online. Maaih da’nyeic deix sic dauh, meih oix zuqc lorx ca’laangh caux yietc dauh yiem yietc zungv biei dauh dengv gong liouc siouv goux taux sou-tov mienh.

  Beiv taux meih duqv zoux sou-gorn mingh tov gan tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA kou-gong gorn nor, ih zanc minc zinh meih yaac maiv haih jiex gorn zoux sou-tov gorn gan naaiv Online gorn zangc mingh oc. Liouh jiex gorn zoux meih sou-tov gorn nor daaix luic longc yie mbuo nyei gorn fungx nzangc-fienx daaih Lorx buangh yie mbuo sou-guv form—ginv longc gorngv “jiex gorn sou-gorn”. A’fai douc waac lorx taux yie mbuo zoux PUA finx-hoc gorn yiem naaiv 1-877-345-3484. Tov daaix luic jangx longx gorngv wueic maaih mienh muoz douc waac daaih lorx camv haic oix zuqc zoux hnyouv ndaauv longc ziangh hoc zuov lauh.

 36. Yie nyei PUA nyaanh dungh duqv dingh njiec maiv fungx daaih wuov. Wueic benx haaix diuc jau-louc?

  Maaih yietc diuc diuc sic dauh jauv-louc dungh PUA mv fungx nyaanh daaih wuov maaih nzunc baav duqv dau waac yiem ziux liv baaiz tengx nyaanh sou-gorn dungh haih dau liuz zoux zuqc sou-gorn donv njiec ndaangc. Buatc maaih naaiv deix sic dauh jau-louc dungh haih zoux nyauv tor ziangh hoc sou-gorn donv zaih nor dungh beiv taux maaih mienh gorngv ninh mbuo mingh zoux gong maiv duqv gong wueic laaix oix zuqc goux mangc fu’jueiv benx zuqc horqc dorngh guon mv maaih mienh goux mangc. Beiv taux horqc dorngh guon (yiem lungh yuoqv gorng, lungh juangv bouc dauh a’fai ciou gueiz ziangh hoc) ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa doh leiz paaiv gorngv maiv bun borqv nzipv gan puix-zipv tengx PUA nyaanh yiem mv norm liv baaiz aqv. Mv baac beiv taux gorngv meih maiv haih zoux gong duqv wueic laaix benx zuqc meih oix zuqc goux mangc fu’jueiv mingh saau lomhc bueiz nziaauc yiem lungh yuoqv gorn a’fai lungh hnoi tengx goux mangc fu’jueiv dorngx guonc, corc maiv maaih waac dauh gauz.

  Haaix zanc donv njiec muangx ndaangc sou-tov gorn se oix zuqc bun ninh mbuo dengv gong ziouv jien jaa buangh ca’laangh caux meih gorngv muangx ndaangc cingx haih zoux sou-tov gorn mingh wuov douc.

 37. Yie duqv zipv sou-fienx daaih mbuox taux gorngv maaih sic dauh waac yiem njiec yie nyei sou-tov gorn. Maiv buatc maaih porv muonc yietc nyeic gorngv sic dauh waac, a’fai yie oix zuqc horpc zoux haaix diuc jau-louc. Oix zuqc fungc zoux?

  Naaiv deix zunh fienx mbuox se oix zuqc bieqc mengh hoc yiem yie mbuo nyei computer gorn aengx caux naaiv deix goiv yienc siang yaac qiemx tor ziex baeqv norm ziangh hoc liouh bieqc sou-nzangc. Ih zanc minc zinh nor, yie mbuo nyei goux IT zangc mienh dorngh dorng mbenc puix bun yie mbuo gorn zangc haih fungx nyaanh mingh da’dauh mienh dungh maaih puix-zipv gauz wuov zipv yuonh nzengc. Yie mbuo oix zuqc zuov muangx liouh tengx tiuv yienc zunh fienx sou.


  Beiv taux gorngv meih duqv zipv sou-fienx daaih mbuox gorngv buatc maaih sic dauh jauv-louc yiem meih nyei sou-tov gorn nor, douc waac lorx taux PUA hotline gorn gan wang-henh finx-hoc: 1-877-345-3484

 38. Yie duqv zipv sou-fienx daaih mbuox gorngv yie maaih puix-zipv gauz liouh tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA. Mv baac yiem norm-norm liv baaiz yie corc duqv zipv sou-fienx daaih mbuox gorngv maiv gaengh tengx nyaanh daaih bun yie wueic benx zuqc corc maaih waac mv cing qiemx oix naaic gorngv taux yie nyei zoux ganh saeng-eiz jau-louc. Wueic laaix haaix diuc?

  Yie mbuo oix zuqc mbungh goux mangc longx yietc zungv zuangx mienh maaih pui-zipv gauz zipv tengx nyaanh, aengx caux yiem njiec haaix norm kou-gong gorn wuov. Maaih nzunc baav se funx benx ninh mbuo zimh mangc nyei waa-cai. Yie mbuo dorng-dorng douc waac lorx borqv taux da’dauh mienh liouh zimh mangc ninh mbuo nyei sic dauh waac yiem njiec ninh mbuo tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA sou-tov gorn.


  Corc aengx, maaih mienh camv haic duqv zoux sou daaih tov longc tengx nyaanh yiem gan yi diuc kou-gong gorn yiem naaiv ziux lox beu weih ndortv gong sou-gorn (Unemployment Insurance) a’fai UI aengx caux tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA, aengx caux duqv zipv sou-fienx daaih gorngv taux yi diuc sou-tov gorn, cingx haih zoux bun lorpc zorpc doic. Benx zuqc hnangv naaiv liuz nor, dungh maaih waac-cai naaic taux zoux ganh saeng-eiz nyei buonc gorngv taux ziux lox beu weih ndortv gong sou-gorn (Unemployment Insurance) a’fai UI nyaanh, aengx caux maiv zeiz benx meih nyei PUA sou-tov gorn.

 39. Yie corc qiemx oix zuqc mbenc koi siang sou-daan gorn liouh tengx PUA online sou-form fai?

  Beiv taux meih maaih PIN siou jienv liouh longc bieqc Online zoux sou-gorn zangc liuz, longc doiz lox login bieqc naaiv PUA online sou-form

 40. Beiv taux yie maiv gaengh duqv zipv tengx nyaanh taux buoz zangc nor yie horpc zuqc jiex gorn zoux sou-gorn bieqc gan PUA online sou-form fai beiv taux yie maiv gaengh duqv nyaanh?

  Maiv, ninh mbuo goux PUA liouc siouv jien jaa oix zuqc tengx faan mangc meih jiex gorn zoux nyei sou-gorn (meih nyei sou-tov daan) gorngv ninh hnangv haaix fungx bieqc. Dorh meih zoux jiex gorn sou-tov ganh zoiz fungx bieqc gan naaiv siang online gorn daaih yaac maiv haih tengx zoux sou-gorn ziangx siepv faaux ouc.

 41. Yie hnangv haaix bieqc mbuoz longc PUA online sou-form?

  Yiem naaiv Online zoux sou-tov gorn , zatv bieqc “Pandemic Unemployment Assistance” (Wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh) aengx caux ginv longc gorngv “Zeiz” haaix zanc buatc maaih waac-cai naaic gorngv beiv taux meih oix longc PUA online siang gorn zangc (sou-form). Beiv taux meih duqv borqv bieqc naaiv Online zoux sou-gorn liuz juangc longc lox waac-fienx bieqc hnangv lox. Longc naaiv norm mbuoz-gorn borqv bieqc dauz doic (Signup) beiv taux loh hnoi meih maiv bieqc zoux jiex sou-tov yiem Online gorn.

 42. Yie duqv bieqc online gorn sou-form dinh ziangx waac-fienx liouh tov gan PUA. Yie haih duqv zipv waac-fienx gan email dau waac mbuox nyei fai?

  Zeiz, meih haih duqv zipv waac-fienx gan email daaih mbuox yiem njiec yietc hnoi bouc dauh dungh haaix zanc duqv fungx sou-gorn bieqc liuz. Yie mbuo mbenc nzoih waac-fienx liouh dau waac gan email nzuonx mbuox gorngv duqv zipv siou meih nyei sou-gorn mi’aqc.

 43. Haaix zanc yie borqv bieqc yaac buatc dau waac mbuox gorngv bieqc dorngc nzangc. Yie horpc zuqc mbenc koi siang sou-gorn fai?

  Zeiz, meih horpc koi siang sou-gorn. Beiv taux jiex daaih bouc dauh meih duqv koi jiex sou-gorn yiem siang gorn zangc mi’aqc aengx caux ih zanc minc zinh buatc maaih nzangc-fienx box mbuox gorngv bieqc dorngc nzangc nor, zuqc bieqc lorx yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc. Ginv longc “mangc meih nyei sou-tov gorn sic dauh jau-louc benx hnangv haaix aengx caux ziux liv baaiz tong sou-fienx bun hiuv”.

  Nzunc baav ninh mbuo oix heuc meih ganh zorng mbenc longc siang PIN. Dungh haaix zanc duqv zorng mbenc ziangx siang PIN liuz, oix zuqc longc ziangh hoc zuov maiv gauh zoqc yietc norm ziangh hoc liuz cingx borqv bieqc siang gorn zangc longc meih nyei SSN aengx caux siang PIN coqc mbenc ziangx wuov.
  Kungx bun haaix deix mienh muoz dungh dau nzoih lomc mbueiz waac wuov cingx haih bieqc ganh tiuv siang ninh mbuo PIN gan online. Yietc zungv zuangx mienh muoz zipv tengx PUA nyei mienh dungh maiv gaengh zoux nyei buonc nor ninh mbuo oix zuqc borqv lorx yie mbuo. Beiv taux meih maiv duqv tov zoux siang PIN aengx caux corc borqv bieqc maiv duqv nor, tov daaix luic lorx taux yie mbuo nyei WorkSource ze’weic gorn, lorx buangh PUA domh gorn zangc yiem njiec naaiv 1-877-345-3484, longc sou-guv borqv waac lorx doic gan online siang gorn, a’fai longc naaiv diuc Online zoux sou-tov gorn liouh tengx tiuv siang PIN bun.
  Lorx mangc njiaaux waac sou-guv daan liouh tengx tiuv siang PIN bun meih yiem yie mbuo nyei sou-guv daan njiaaux zoux zoqc mbieqc yietc kang gong wuov.

 44. Yie duqv zipv waac-fienx hinc cuotv yiem gingz-hmien gorngv borqv bieqc maiv duqv aengx caux buatc mbuox heuc oix zuqc koi ganh norm siang sou-gorn mbuoz. Naaiv deix jauv-louc se haih maaih haaix diuc ging-dongz nyauv hoic taux yie nyei sou-tov gorn nyei fai?

  Koi siang mbuoz-daan se maiv maaih haaix diuc nyauv hoic taux ih zanc minc zinh sou-gorn a’fai haih tor hoic taux tengx PUA nyaanh. Yietc zungv waac-fienx duqv fungx bieqc siou yiem siang sou-gorn aengx caux juangc dapv fungx gan meih nyei sou-gorn tov tengx PUA nyaanh.

 45. Naaiv zeiv online sou-form se mbuox heuc yie oix zuqc ganh tiuv siang PIN. Yie oix zuqc fungc zoux?

  Haaix zanc yie mbuo nyei zoux gong jien jaa duqv dorh sou-gorn tov tengx PUA njiec buoz zoux gong liuz nor ninh yaac haih nyauv zuqc PIN nam mber oix zuqc ganh tiuv jiex siang. Wueic benx zuqc hnangv naaiv meih cingx oix zuqc bieqc lorx yiem yie mbuo nyeiOnline zoux sou-tov gorn aengx caux ginv longc naaiv jiouz waac “Meih nyei sou-tov gorn aengx caux ziux liv baaiz box tong sou-fienx bun hiuv.” Ninh mbuo oix zuqc tov heuc meih ganh zorng mbenc tiuv longc siang PIN. Oix zuqc longc ziangh hoc zuov maiv gauh zoqc jiex yietc norm ziangh hoc dungh meih duqv tiuv liuz siang PIN bun ndaangc cingx haih borqv bieqc siang gorn zangc longc meih nyei SSN aengx caux siang PIN coqc tiuv daaih wuov.

  Lorx mangc njiaaux waac sou-guv daan liouh tengx tiuv siang PIN bun yiem yie mbuo nyei sou-guv daan njiaaux zoux zoqc mbieqc yietc kang gong wuov.

  Kungx bun haaix deix mienh muoz dungh dau nzoih lomc mbueiz waac wuov cingx haih bieqc ganh tiuv siang ninh mbuo PIN gan online. Yietc zungv zuangx mienh muoz zipv tengx PUA nyei mienh dungh maiv gaengh zoux nyei buonc nor ninh mbuo oix zuqc borqv lorx yie mbuo. Beiv taux meih maiv haih ganh tiuv jiex siang PIN yiem naaiv online a’fai nzipc jienv zoux ziez nzunc yaac tiuv maiv duqv siang PIN nor, daaix luic lorx buangh taux yie mbuo nyei WorkSource ze’weic gorn, goux PUA domh gorn zangc yiem naaiv 1-877-345-3484, longc yie mbuo nyei siang buangh doic yiem online sou-form liouh tiuv siang PIN bun.

 46. Yie duqv zoux sou-gorn tov tengx PUA fungx bieqc gan online sou-form mingh yiem liv baaiz hmz wuov hnoi aengx caux taux ih zanc yaac maiv buatc hinc cuotv yiem Online mbuoz-daan sou-gorn. Hnamv daaiz taux haaix zanc cingx haih buatc hinc cuotv bun mangc?

  Meih zoux jiex gorn sou ming tov tengx PUA yaac maiv gaengh hinc cuotv yiem yie mbuo nyei mbuoz-daan sou-gorn bun mangc zuov taux yie mbuo duqv zoux ziangx nzoih nzengc liuz. Ninh mbuo longc ziangh hoc yietc muonx nyei bouc dauh tengx zaah funx mangc aengx caux longc yietc norm zoux gong hnoi-nyieqc. Beiv taux meih duqv dorh jiex gorn sou-tov fungx bieqc yiem liv baaiz hmz nor ninh yaac haih maaih waac-fienx gorn hinc cuotv mbuox bun mangc yiem naaiv liv baaiz luoqc wuov hnoi a’fai liv baaiz nyeic ninh oix zuqc sueih ei puix meih fungx sou-gorn bieqc nyei ziangh hoc.

 47. Taux haaix zanc yie cingx haih buatc nyaanh fungx bieqc yie nyei ReliaCard® siou nyaanh daan?

  Beiv taux meih dorh ziux liv baaiz tov tengx gan PUA fungx sou-gorn bieqc yiem liv baaiz cietv nor meih nyei sou-gorn yaac oix zuqc bun zoux ziangx nzoih yiem naaiv liv baaiz yietv wuov muonz, fungx nyaanh mingh bun taux meih yiem liv baaiz nyeic wuov hnoi aengx caux ninh bieqc yiem meih nyei siou nyaanh fangx daan gorn yiem liv baaiz faam wuov hnoi.

  Ndongc haaix oix zuqc qiemx tor ziangh hoc taux 2 norm zoux gong hnoi-nyieqc simv cuotv hnoi-gec liouh fungx nyaanh bieqc mbiangx meih nyei ReliaCard®

 48. Yie duqv zipv siou sou-fienx daaih mbuox gorngv yie bieqc buangv dauh nam mber nyaanh mi’aqc

  Meih haih duqv zipv siou naaiv zeiv sou-fienx. Naaiv zeiv sou-fienx se mbuox meih duqv hiuv gorngv meih bieqc buangv dauh nam mber yiem njiec liv baaiz liouh zipv tengx nyaanh nyei buonc mi’aqc:
  Meih duqv tov heuc tengx ndortv gong nyaanh liouh yiem njiec naaiv norm liv baaiz bouc dauh benx naaiv norm HLAAX-SOUZ/HNOI-NYIEQC/HNYANGX-DAUH yiem njiec naaiv norm HLAAX-SOUZ/HNOI-NYIEQC/HNYANGX-DAUH. Yie mbuo maiv haih tengx nyaanh yiem njiec naaiv norm liv baaiz oc:
  Maiv bun nyaanh aqv wueic laaix buatc gorngv meih duqv zipv siou yietc horpc tengx nyei nyaanh nzengc mi’aqc. Nzunc baav meih qiemx oix zuqc lorx taux UI domh gorn zangc liouh hlaau ndorqc mangc beiv taux meih haih maaih puix-juang horpc tengx haaix diuc gorqv-zeic nyaanh daaih bun. Hnangv haaix yaac longx, ninh yaac mv zeiz benx jienv sic dungh oix zuqc lorx taux UI domh gorn zangc beiv taux gorngv meih duqv zipv siou yietc zungv nyaanh mbenc nzoih yiem gan yietc zungv kou-gong gorn (mbuoz-daan yiem njiec yie mbuo nyei website yiem njiec WorkingInOregon.org) aengx caux meih maiv maaih puix-juang gauz liouh zoux siang sou-gorn. Yie mbuo nyei haaix norm WorkSource Oregon ze’weic se haih tengx meih lorx naaiv diuc gong yiem njiec nzie weih dorngx dauh aengx caux nzunc baav haih dorh meih bieqc hoqc gong zoux.

 49. Yie duqv zipv siou sou-fienx daaih mbuox gorngv yie nyei nyaanh nzengc mi’aqc (zengc $0). Ninh funx benx gorngv wueic haaix diuc?

  Naaiv zeiv sou-fienx se zunh mbuox meih duqv hiuv gorngv meih duqv longc nzengc nyaanh yiem sou-gorn mi’aqc aengx caux maiv maaih nyaanh yiem njiec naaic norm kou-gong gorn aqv. Yie mbuo dorngh dorng ceu zorc waac-nyiouz yiem naaiv deix sou-fienx liouh zorc puix horpc dorng dauh hnoi-nyieqc yiem naaiv ARPA. Nzunc baav corc zoiz maaih da’nyeic norm kou-gorn gorn liouh meih maaih puix-juang gauz tengx nyei. Beiv taux meih maaih puix-juang gauz tengx yiem njiec haaix norm kou-gong gorn nor yie mbuo oix zuqc meih meih nyei sou-gorn bieqc zaqc yiem naaic norm kou-gong gorn oc:
  Meih duqv zoux sou-gorn daaih tov longc aengx caux duqv zipv siou tengx taux ndortv gong nyaanh bouc dauh dorng yiem naaiv norm liv baaiz HLAAX-SOUZ/HNOI-NYIEQC/HNYANGX-DAUH. Naaiv deix nyaanh oix zuqc dorh mingh maeqv cuotv meih nyei lox beu weih sou-gorn nyaanh bun njiang nzengc (0). Nzunc baav meih corc maaih puix-juang gauz liouh gorqv-zeic jaa nyaanh bun yiem njiec da’nyeic norm kou-gong gorn gan yietc nyeic paaiv-dauh dungh maaih mbuoz yiem gu’ndiev naaiv:


  1. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, PEUC)


  Naaiv PEUC se duqv mbenc nzoih nyaanh liouh jiex gorn bun yiem gan naaiv deix liv baaiz yiem faah hlaax 29, 2020 aengx caux dorng bouc dauh ziangh hoc yiem faah hlaax 13, 2021. Tengx nyaanh daaih bun lauh taux 24 norm liv baaiz bouc dauh yiem gan ih zanc meih zipv gan liv baaiz tengx nyei nyaanh.


  2. Extended Benefits (EB) (Borqv ziangh hoc jaa nyaanh tipv bun)

  • Beiv taux meih duqv zorqv PEUC nyaanh longc nzengc mi’aqc aengx caux meih nyei sou-tov gorn dorng ziangh hoc yiem hmz hlaax 16, 2020 a’fai jiex daaih nyei bouc dauh wuov, nzunc baav meih corc haih maaih puix-juang gauz tengx EB. EB duqv mbenc liouh jiex gorn bun horpc yiem liv baaiz luoqc hlaax 28 aengx caux haih tengx duqv nyaanh mingh bun dungh maaih mienh ndortv gong camv nyei ziangh hoc yiem Oregon.

  • EB tengx nyaanh daaih bun lauh taux 13 norm liv baaiz bouc dauh yiem gan ih zanc meih zipv gan liv baaiz tengx nyei nyaanh. Meih zien duqv zipv tengx mbu’ziez norm liv baaiz puix-dauh liouh tengx nyaanh nyei buonc wuov se sueih funx gan ndortv gong bouc dauh camv-zoqc ndongc haaix aengx caux dorh gong-jaaz mingh funx hlaau ndorqc gan meih nyei sou-tov gorn. Beiv taux meih yiem njiec da’nyeic norm saengv dungh maiv tengx naaiv deix EB nyaanh wuov, meih se kungx maaih puix-juang duqv zipv gan yi (2) liv baaiz bouc dauh nyaanh hnangv.


  3. Pandemic Unemployment Assistance (Tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PUA).

  • Naaiv PUA se duqv mbenc nzoih nyaanh liouh jiex gorn bun yiem gan naaiv deix liv baaiz yiem nyeic hlaax saengh 2, 2020 aengx caux dorng bouc dauh ziangh hoc yiem faah hlaax 13, 2021. Mbenc liouh tengx zuangx mienh dungh haaix dauh duqv longc nzengc nyaanh aengx caux maiv maaih puix-juang gauz tengx gan PEUC aengx caux EB kou-gong gorn.

  • PUA paaiv heuc oix zuqc maaih yietc nyeic paaiv-mengh waac gauz gorngv taux wueic laaix haaix diuc sic dauh nyauv hoic ndortv gong beiv gan naaiv Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (tengx nzie taux Coronavirus baengc, goux mangc aengx caux mbungh goux longx zoux saeng-eiz zornc nyaanh doh leiz, CARES Act). Meih corc haih lorx doqc mangc naaiv deix sic dauh jauv-louc nyauv hoic nyei waac yiem njiec naaiv govstatus.egov.com/PUA


  Liouh zipv tengx nyaanh yiem njiec gu’nguaaix deix haaix norm kou-gong gorn yaac longx, meih oix zuqc:

  • Maiv maaih puix-juang dauz longc da’nyeic diuc beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec haaix norm saengv zangc deic dauh oa’fai ih zanc minc zinh yiem Canada a’fai haaix zanc yaac longx dungh meih zoux sou-gorn daaih tov tengx nyaanh nyei ziangh hoc. Naaiv se benx zorpc nzoih yietc zungv nyaanh hlaax yiem yietc norm saengv a’fai ziez norm saengv nyei buonc nyaanh.
  • Maaih puix-juang horpc gan paaiv bun ziux liv baaiz tengx gan lox beu weih sou-gorn yiem Oregon. Doqc mangc ih zanc paaiv-mengh waac yiem njiec yie mbuo COVID-19 sou-gorn liouh lorx yiem naaiv govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19.


  Wueic benx zuqc yiem nzunh nzunc borqv bouc dauh tengx nyaanh yaac maaih yietc nyeic paaiv-dauh gorn maiv doiz doic, yietc nyeic gong-bou liouh zoux sou-tov gorn yiem njiec normh norm kou-gong gorn yaac ganh gorqv-zeic zoux. Waac-fienx yiem caux naaiv deix norm-norm kou-gong gorn, aengx caux hnangv haaix zoux sou-gong mingh tov wuov se duqv mbenc yiem njiec ze’weic domh gorn gunv goux taux COVID-19
  webpage. Beiv taux meih corc maiv haih lorx duqv nzoih sou-daan liouh zoux sou-tov gorn nor, douc waac lorx yie mbuo tengx yiem naaiv 877-345-3484.


  Yiem njiec naaiv deix ziangh hoc se maaih mienh douc waac daaih camv haic, yie mbuo bieqc hnyouv longx gorngv a’duqv borqv mv zaaic yie mbuo, oix zuqc mbungh goux longx liouh borqv nzipc jienv zoux sou-gorn fungx daaih ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh dungh yiem ndortv gong nyei ziangh hoc a’fai zanv gong zoqc njiec. Yie mbuo oix zuqc borqv lorx meih, liuz tov daaix luic zorv meih nyei fonh guon douc waac daaih nyei nyungc zeiv wueic laaix benx zuqc yie mbuo nyei fonh douc waac gorn maiv hinc cuotv gorngv benx yiem naaiv Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) kor daaih. Nzunc baav yie mbuo oix zuqc fungx nzangc-fienx dapv mbuox beiv taux yie mbuo borqv mv taux meih. Oix zuqc goux longx gorngv duqv zorng mbenc benx muangx waac-fienx qiez aengx caux maaih dorngx gauz zipv siou siang nzangc-fienx.

 50. Yie duqv zipv siou liouh sou-fienx daaih mbuox gorngv yie nyei sou-gorn dorng ziangh hoc mi’aqc. Ninh funx benx gorngv wueic haaix diuc?

  Naaiv zeiv sou-fienx se zunh waac daaih mbuox meih duqv hiuv gorngv meih nyei PUA sou-gorn duqv dorngh nzengc ziangh hoc. Yie mbuo gu’nyuoz computer gorn zangc fungx email mingh bun dungh haaix zanc naaiv zeiv PUA sou-gorn buangv yietc hnyangx liuz. Daaix luic meih ganh zoiz zoux siang sou-gorn fungx bieqc nzunc. Yie mbuo MAIV aapv heuc meih zoux naaic diuc gong oc wueic laaix ninh haih nyauv hoic zuqc yie mbuo zoux gong donc njiec liouh tengx nyaanh bun da’nyeic deix mienh muoz. LONGC DIV JIEX: Goux nzipc jienv zoux sou-gorn ziux liv baaiz fungx bieqc tengx nyei nyaanh.


  Tengx nyaanh yiem liv baaiz se dorngh dauh yiem naaiv XX-XX-XX benx nqa’haav laaih nzunc nyaanh bun gan naaiv zeiv sou-gorn. Meih nyei sou-gorn nyaanh yiem naaiv norm hnyangx dauh se dorng ziangh hoc mi’aqc.
  Beiv taux meih jiex hnyouv oix zoux siang sou-gorn fungx bieqc nor douc waac lorx taux ze’weic gorn yiem gu’nguaaic wuov liouh lorx fiev yietc nyeic waac-fienx a’fai fiev gan online gorn
  www.WorkinglnOregon.org.


  Liouh zoux siang sou-gorn mingh tov nor oix zuqc jaa-nziouv mbenc nzoih meih ndortv gong gou-nyinh yiem 18 hlaax nyieqc jiex daaih wuov. Naaiv deix waac-fienx se lemh jienv meih nyei cingv gong ziouv nyei mbuoz heuc aengx caux deic zepv dorngx, zoux gong hnoi-nyieqc, wueic haaix diuc cingx zuqc caeqv doic aengx caux meih nyei nyaanh hlaax zornc duqv mbu’ziez yiem naaiv deix bouc dauh ziangh hoc wuov.
  Maiv dungx ngaih lorx taux UI domh gorn liouh ginv longc haaix diuc gong-bou jauv-louc. Ninh mbuo haih ngaengc waac maiv tengx nyaanh bun meih beiv taux meih maiv dau waac yiem njiec 7 hnoi gu’nyuoz yiem hnoi-nyieqc njiec naaiv zeiv sou-fienx wuov funx daaih

Naaiv deix (FPUC) tengx $300/yiem liv baaiz wuov se benx lengc jeiv jaa bun nyei buonc

 1. Naaiv deix guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (FPUC) se zeiz haaix nyungc?

  Federal Pandemic Unemployment Compensation (Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, FPUC) se benx gorqv-zeic tengx nyaanh yiem norm-norm liv baaiz sou-gorn tov tengx ndortv gong nyaanh wuov. Yiem njiec naaiv kou-gong daan tengx njiouz meiv guoqv (America Rescue Plan, (ARP)) nor meih haih duqv gorqv-zeic jaa benx $300 yiem yietc norm liv baaiz dungh zoiz jaa tipv bieqc lox nyei beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh yiem naaiv deix liv baaiz dungh meih zipv tengx ndortv gong nyaanh bouc dauh.

  Federal Pandemic Unemployment Compensation (Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, FPUC) tengx yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27 mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021. Naaiv yaac maiv zeiz funx benx gorngv meih ziang naaic duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic nyaanh jaa benx $300 mingh bun yuonh da’dauh mienh yiem njiec naaiv deix liv baaiz bouc dauh oc. Meih kungx duqv zipv naaiv buonc nyaanh yiem njiec liv baaiz bouc dauh caux jienv mv gauh zoqc $1 nyaanh gan da’nyeic diuc ndortv gong nyaanh zorpc daaih bun.


 2. Yie oix zuqc zoux haaix diuc gong-bou jau-louc cingx haih duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic jaa benx $300 nyaanh yiem yietc norm liv baaiz bouc dauh

  Jiex gorn daauh nzunc meih oix zuqc zoux sou-gorn mingh tov liouh tengx ndortv gong nyaanh ndaangc, ei lox beu weih ndortv gong nyaanh a’fai heuc tengx Pandemic Unemployment Assistance (wueic domh wuon-baengc faanv hoic ndortv gong, PUA) kou-gong gorn. Dorh yie mbuo nyei Zaah funx mangc puix-zipv gauz liouh dorh tengx funx cuotv gorngv horpc longc haaix norm gorn . Meih se kungx duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic jaa benx $300 nyaanh liouh yiem naaiv deix liv baaiz bouc dauh dungh meih maaih pui-zipv gauz tengx da’nyeic diuc ndortv gong nyaanh zorpc jienv wuov. Naaiv se lemh jienv ziux ei lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh, Pandemic Unemployment Assistance (Wueic domh wuon-baengc faanv hoic ndortv gong, PUA), Pandemic Emergency Unemployment Compensation (Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, PEUC), juangc gong zoux, tengx nzie zoux ganh saeng-eiz, borqv bouc dauh tengx nyaanh aengx caux da’nyeic diuc jauv-louc nyaanh.

  Beiv taux meih duqv dorh ziux liv baaiz nyei buonc ndortv gong nyaanh sou-daan gorn fungx bieqc tov aengx caux buatc gorngv maaih pui-zipv gauz tengx nyaanh yiem njiec naaic norm liv baaiz bouc dauh nor, meih se maiv zuqc zoux haaix diuc gong-bou oc. Yie mbuo se ziang naaic dorh naaiv deix gorqv-zeic jaa benx $300 nyaanh fungx mingh bun meih yiem norm-norm liv baaiz dungh meih maaih pui-zipv gauz tengx naaiv deix nyaanh nyei bouc dauh.

 3. Ih zanc yie zuov muangx liouh zipv tengx ziux liv baaiz bun nyei nyaanh. Hnamv daaih ndongc haaix lauh yie cingx haih duqv naaiv deix gorqv-zeic lengc jeiv jaa $300 bieqc yie nyei nyaanh daan gorn?

  Oix zuqc qiemx longc ziangh hoc zorv mv gauh zoqc jiex biei norm liv baaiz liouh yie mbuo tengx zoux meih nyei sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh. Ndongc haaix lauh yaac longx dungh meih duqv zoux liv baaiz sou-gorn fungx bieqc liuz aengx caux buatc gorngv maaih puix-zipv gauz tengx nor meih se oix zuqc duqv zipv tengx nyaanh bun nzoih yietc zungv naaic deix liv baaiz nzengc. Naaiv se lemh jienv naaiv deix gorqv-zeic tengx $300 yiem yietc norm liv baaiz gan Federal Pandemic Unemployment Compensation (Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, FPUC).


  Liouh yiem haaix norm liv baaiz yaac longx dungh meih maaih ze’buonc gauz gan haaix hoc kou-gong gorn tengx ndortv gong nyaanh (ei lox beu weih sou-gorn UI, PUA, a’fai PEUC), meih yaac haih duqv zipv tengx nyaanh fih hnangv dungh haaix zanc duqv zoux ziangx nzoih meih nyei sou-gorn liuz. Beiv taux meih maaih ze’buonc gauz liouh tengx nyaanh yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020, mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz dorng dauh nor meih corc haih duqv zipv gorqv-zeic nyaanh daaih jaa bun $300 yiem yietc norm liv baaiz dungh haaix zanc zoux ziangx nzoih sou-gorn liuz.


 4. Beiv taux gorngv yie zoux ganh nyei saeng-eiz, zoux gong gan sou-daan bouc dauh a’fai zoux gig gong-mienh se haih duqv zipv tengx naaiv deic gorqv-zeic lengc jeiv jaa $300 yiem yietc norm liv baaiz nyei fai?

  Zeiz, beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv gauz nor meih haih duqv zipv tengx nyaanh Pandemic Unemployment Assistance (Wueic domh wuon-baengc faanv hoic ndortv gong, PUA). Yiem njiec norm-norm liv baaiz dungh meih se duqv zipv tengx gan PUA nyaanh yiem ziepc nyeic hlaax 27 aengx caux juov hlaax saengh 4, 2021 bouc dauh nor yie mbuo oix zuqc meih nyei sou-gorn bieqc zaqc zipv tengx gorqv-zeic jaa bun $300 nyaanh wuov. 5. Wueic haaix diuc yie maiv duqv zipv tengx buangv junh $300 nyaanh gan Federal Pandemic Unemployment Compensation (Guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, FPUC) kou-gong gorn?

  Naaiv deix jaa lengc jeiv $300 gan guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun gan FPUC se funx benx nyaanh hlaax oix zuqc maeqv cuotv nzouv-zinh oc. Beiv taux meih ginv longc cuotv nzouv-zinh bun saengv zangc caux/fai heuc zorqv maeqv cuotv nzouv-zinh gan naaiv deix tengx ndortv gong nyaanh nor oix zuqc maeqv gan naaiv $300 nyaanh liuz cingx dorh zengc njiec nyei buonc fungx bun meih. Zoiz jaa waac tipv daaih mbuox, beiv taux gorngv oix zuqc aapv heuc meih tengx wuix mangc fu’jueiv nyaanh nor oix zuqc dorh naaiv deix lengc jeiv jaa bun $300 FPUC maeqv cuotv ndaangc liuz cingx fungx bun meih.

  Mangc nyungc zeiv:

  1) Meih oix zuqc maeqv nzouv-zinh bun saengv zangc aengx caux guoqv zangc yiem naaiv deix tengx ndortv gong nyaanh. Funx cuotv Oregon saengv zangc nzouv-zinh maeqv zuqc 6% aengx caux guoqv zangc maeqv zuqc 10%. Funx zuqc meih haih duqv tengx $300 gan FPUC nyei buonc liuz dorh mingh maeqv cuotv yietc zungv 16% liuz meih corc zengc nyaanh bun meih funx zuqc $252.
  2) Meih kungx oix zuqc maeqv nzouv-zinh bun saengv zangc yiem naaiv deix tengx ndortv gong nyaanh. Naaiv deix $300 gan FPUC tengx daaih wuov oix zuqc maeqv cuotv benx 6% liuz corc zengc nyaanh fungx bun meih funx zuqc $282.
  3) Meih kungx oix zuqc maeqv nzouv-zinh bun saengv zangc yiem naaiv deix tengx ndortv gong nyaanh. Naaiv deix $300 gan FPUC tengx daaih wuov oix zuqc maeqv cuotv benx 10% liuz corc zengc nyaanh fungx bun meih funx zuqc $270. 6. Wueic haaix diuc yie cingx maiv duqv zipv tengx nyaanh buangv junh souz mouc?

  Beiv taux meih corc maaih zaeqv qiemx njiec yiem caux ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn dungh bun nyaanh jiex guaan souz mouc nyei buonc wuov, ih zanc meih duqv zipv nyei nyaanh yaac oix zuqc maeqv cuotv liouh jaauv nzuonx lox-zaeqv. Naaiv se funx benx 100% yiem ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh aengx caux camv taux 50% yiem gan lengc jeiv jaa bun $300 gan guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun gan FPUC kou-gong gorn nyaanh. Zuov taux haaix zanc naaiv deix zaeqv daan nyaanh sung nzengc liuz, meih cingx haih duqv zipv tengx buangv junh souz mouc nyaanh.


  Mangc nyungc zeiv: Meih duqv zipv tengx nyaanh camv jiex guaan funx zuqc $1,000. Meih nyei souz mouc nyaanh ziux liv baaiz tengx funx zuqc (WBA) benx $200 aengx caux meih aengx duqv zipv tengx $300 gan guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (Federal Pandemic Unemployment Compensation) a’fai FPUC kou-gong gorn nyaanh.


  Haaix zanc meih tov tengx gan liv baaiz nyaanh liuz, yietc zungv meih nyei nyaanh $200 gan WBA wuov aengx caux $150 gan guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (FPUC) yaac oix zuqc maeqv cuotv tipv nzuonx jaauv lox-zaeqv. Funx benx meih haih duqv zipv tengx nyaanh yiem njiec naaic norm liv baaiz mv jiex ndaangc $150. Yiem njiec normh norm liv baaiz meih nyei nyaanh yaac buatc zoqc jienv njiec zuov taux maeqv cuotv jaauv nzuonx lox-zaeqv sung nzengc. Yiem naaic jiex liuz, meih cingx haih duqv zipv ziux liv baaiz nyaanh buangv junh souz mouc.

Tipv nyaanh jaa bun ninh mbuo ndortv gong mienh dungh ninh mbuo maaih camv-diuc nyaanh gorn zorpc (MEUC)

 1. Tipv nyaanh jaa bun ninh mbuo ndortv gong mienh dungh ninh mbuo maaih camv-diuc nyaanh gorn zorpc (MEUC) se zeiz haaix diuc jauv-louc?

  Naaiv deix tipv nyaanh jaa bun ninh mbuo ndortv gong mienh dungh ninh mbuo maaih camv-diuc nyaanh gorn zorpc (MEUC) se benx siang kou-gong gorn ei gan naaiv doh leiz paaiv heuc borqv nzipc tengx jienv nyaanh mingh (Continued Assistance Act (CAA) gunv njiec. Ninh mbuo ganh gorqv-zeic tipv nyaanh jaa bun ‘haaix dauh zoux gong lorpc-zorpc mienh’ yietc norm liv baaiz nyaanh funx benx $100. Naaiv deix benx ‘zoux gong lorpc zorpc mienh’ se dungh haaix dauh mienh zoux camv-diuc gong maaih camv-norm nyaanh gorn zorpc dungh zoux naaiv W-2 AENGX CAUX zoux ga’ganh saeng-eiz gong wuov.

 2. Haaix dauh mienh maaih puix-zipv gauz liouh tengx MEUC?

  Liouh zoux bun maaih ze’buonc horpc liouh tengx gan naaiv norm MEUC nor meih oix zuqc:

  • Dungh zoux ga’ganh nyei saeng-eiz gong zornc duqv nyaanh mv gauh zoqc jiex $5,000 yiem ba’hnyangx cuotv nzouv-zinh nyei buonc ndaangc meih duqv zoux sou-gorn mingh tov heuc ninh mbuo lox nyei buonc beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong tengx nyaanh (UI).

   AENGX CAUX
  • Dorh waac-fienx sou-gorn fungx bieqc dungh buatc maaih meih zoux ga’ganh nyei saeng-eiz gong.

  Meih taux meih maaih puix-zipv gauz liouh tengx MEUC aengx caux tengx nyaanh mv gauh zoqc jiex $1 yiem naaiv UI nyei buonc nyaanh yiem haaix norm liv baaiz bouc dauh yaac longx, liuz meih yaac oix zuqc horpc duqv zipv benx gorqv-zeic nyaanh jaa bun $100. Naaiv deix gorqv-zeic $100 se jaa bieqc gan naaiv FPUC.

 3. Haaix zanc cingx jiex gorn longc naaiv norm kou-gong gorn?

  Naaiv norm siang kou-gong gorn se oix zuqc zaah mangc taux cingv gong-mienh sou-gorn, fiev benx kou-gong gorn bieqc computer gorn zangc aengx caux njiaaux gong bun ninh mbuo zoux gong mienh. Yie mbuo liepc hnyouv funx hnamv oix bun naaiv deix nyaanh jiex gorn tengx yiem naaiv faah hlaax 2021, aengx caux ninh mbuo oix zuqc hluotv bouc daub ziangh hoc nzuonx nqaang mingh taux naaiv faah hlaax 13, 2021.

  Yie mbuo oix zuqc bungz waac-fienx cuotv daaih siang dungh haaix zanc yie mbuo hiuv haix waac-fienx camv faaux wuov.

Tipv bun jiepv sih faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong zuqc nyaanh (PEUC)

 1. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh, PEUC) se zeiz haaix diuc gong?

  Pandemic Emergency Unemployment Compensation (Jaa tipv nyaanh bun wueic jiepv sih faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong, PEUC) se benx kou-gong tengx borqv ziangh hoc nyaanh daaih bun taux zuangx mienh dungh dorng bouc dauh mv maaih ze’buonc duqv zipv gan (UI). Ninh jiex gorn zeix cuotv CARES Act doh leiz.

  American Rescue Plan (Gong-bou daan liouh njiouz meiv quoqv, ARP) paaiv bun haaix dauh mienh zipv tengx nyaanh gan PUA gapv zunv benx 53 norm liv baaiz a’fai zuov taux dorng dauh yiem juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz.

 2. Yie se haih maaih pui-zipv gauz tengx PEUC nyei fai?

  Beiv taux ih zanc naaiv norm bouc dauh nyei buonc meih nyei sou-gorn zengc nyaanh benx $0 a’fai meih nyei sou-gorn dorng bouc dauh ziangh hoc mi’aqc, meih se haih maaih ze’buonc gauz tengx PEUC. Maaih yi diuc jau-louc haih maaih pui-zipv gauz:

  • Da’ 1 diuc gong-ginv jau-louc:
   • Meih nyei lox sou-tov gorn buonc nyaanh se zengc benx $0,
   • Meih nyei sou-gorn corc maiv gaengh dorngh ziangh hoc (maiv gaengh buangv yietc hnyangx bouc dauh), aengx caux
   • Maiv maaih lox nyei sou-tov gorn yiem njiec da’nyeic norm saengv zangc, yiem Canada, a’fai yiem guoqv zangc hungh jaa da’nyeic norm kou-gong gorn.
  • Da’ 2 diuc gong-ginv jau-louc:
   • Meih nyei nqa’haav zeiv sou-gorn yiem caux lox beu weuh sou-gorn duqv nzengc ziangh hoc mi’aqc Ninh funx benx gorngv mbiuv benx yietc hnyangx bouc dauh, aengx caux
   • Meih dorh siang sou-gorn fungx bieqc tov tengx nyaanh. Beiv taux meih MAIV duqv dorh siang sou-gorn fungx bieqc nor meih nyei nyaanh yaac dingh njiec aqv. Beiv ei gan PEUC doh leiz maaih puix-juangc gauz wuov, yie mbuo oix zuqc bun siangh baan nyaanh a’fai gan PEUC sou-gorn mingh bun. Yietc zungv meih qiemx zoux nyei gong se zoux siang sou-gorn mingh tov aengx caux yie mbuo oix zuqc dorh zengc njiec nyei buonc mingh zoux.
   • Maiv maaih lox nyei sou-tov gorn yiem njiec Oregon, da’nyeic norm saengv zangc, yiem Canada, a’fai yiem guoqv zangc hungh jaa da’nyeic norm kou-gong gorn.
 3. Hnangv haaix aengx cuax haaix zanc yie cingx haih zoux sou mingh tov longc PEUC?

  Yie mbuo maiv haih zipv laengx taux meih nyei sou-gorn liouh tov heuc tengx PEUC nyei buonc zuov taux meih longc nzengc lox nyei beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh liuz a’fai zuov taux meih nyei sou-gorn dorng dauh liuz. Maaih ziex diuc jau-louc liouh zoux sou-tov PEUC:

  Bieqc Online gorn zoux sou-tov gorn beiv taux:

   • Meih duqv dorh lox nyei beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh longc nzengc mi’aqc,
   • Maiv maaih nyaanh yiem meih nyei sou-gorn aqv maiv baac mv gaengh buangv junh hnyang-dauh
   • Meih dorh ziux liv baaiz tov nyei sou-gorn fungx bieqc gan yie mbuo zoux sou-gorn yiem Online.

 4. Naaiv zeiv PEUC se longc duqv ndongc haaix lauh?

  Meih borqv nzipc jienv zoux sou-gorn ziux liv baaiz tov hnangv lox jauv-louc. Haaix zanc meih dorh sou-gorn fungx bieqc tov tengx PEUC nyei ziangh hoc ziux liv baaiz nyei buonc wuov meih yaac buatc naaiv deix jau-louc bun ginv longc aengx caux buatc meih nyei nyaanh zengc njiec benx $0. Beiv taux gorngv meih ginv longc naaiv diuc jau-louc, meih yaac baeng zaqc bieqc naaiv norm PEUC kou-gong gorn mi’aqc. Oix zuqc goux mbungh longx gorngv yiem njiec norm-norm liv baaiz meih duqv borqv nzipc jienv fungx sou-tov daan bieqc tov tengx nyaanh

  • Zorqv siou longx. Beiv taux gorngv meih nyei ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyanah sou-gorn duqv dorng ziangh hoc mi’aqc aengx caux meih corc maaih pui-zipv gauz tengx PEUC nyei, yie mbuo yaac oix zuqc fungx fienx mingh mbuox meih hiuv. Naaiv zeiv sou-fienx se mbuox meih hiuv gorngv oix zuqc hnangv haaix dinh PEUC sou-gorn waac aengx caux hnangv haaix jiex gorn zoux siang sou-gorn. Meih zorqv naaiv zeiv sou-guv dinh nzoih yiem benx PDF zoux sou-tov gorn aengx caux longc naaiv secure upload dorh fungx bieqc. Meih maiv zuqc zuov zipv siou yie mbuo nyei sou-fienx taux buoz liuz cingx tov. Naaiv PEUC benx PDF daan liouh zoux sou-gorn ziux liv baaiz tov tengx nyaanh wuov se lorx longc yiem naaiv.
  • Fungx fienx. Beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz zipv tengx PEUC liuz maiv haih bieqc yie mbuo nyei online gorn zangc nor, meih se haih dorh meih nyei sou-tov gorn fungx gan zipv fienx dorngx mingh. Naaiv zeiv sou-tov daan se mbenc dapv yiem njiec Naaiv zeiv sou-daan se mbenc hietv yiem yie mbuo nyeiOnline zoux sou-tov gorn zangc a’fai douc waac lorx taux 503-947-1563 aengx caux fiev nzang-fienx hietv jienv gorngv tov longc zoux sou-gorn daan. Sou-tov dungh zoux ziangx nzoih wuov se haih dorh mingh fungx gan faekv mingh bun taux 866-345-1878. Mbiuv jangx longx gorngv meih maiv duqv haix waac-fienx dauh daaih mbuox gorngv yie mbuo duqv zipv siou meih nyei sou-gorn mi’aqc – meih kungx haix dau waac daaih mbuox dungh fungx gan fax ziangx nzoih nyei buonc hnangv.
  • Douc waac fin-hoc gorn 11-877-FUNGX BIEQC-4-UI (1-877-345-3484) aengx caux maaih mienh tengx meih faan benx da’nyeic fingz waac liuc leiz fungx bieqc. Oix zuqc zoux ziangx hnyouv puix tor ziangh hoc zuov lauh oc.
 5. Naaiv zeiv PEUC se longc duqv ndongc haaix lauh?

  Haaix dauh maaih puix-juang gauz nyei mienh se haih duqv zipv tengx nyaanh taux 53 norm liv baaiz gan PEUC a’fai mingh taux dorng ziangh hoc yiem naaiv juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz, dungh haaix zanc PEUC borqv ziangh hoc tengx nyaanh dorng dauh wuov. Zorqv caeqv muonc PEUC cai benx liv baaiz liouh gan da’diuc doh leiz tengx nyaanh maaih hnangv naaiv:

  • Ei gan ARP meih haih duqv zipv tengx nyaanh gan PEUC benx 18 norm liv baaiz dungh jiex gorn yiem faah hlaax 14 aengxmingh taux juov hlaax saengh 4, 2021.
  • Ei gan CAA meih haih duqv zipv gorqv-zeic jaa bieqc lauh taux 11 norm liv baaiz bouc dauh nyaanh gan PEUC dungh yiem ziepc nyeic hlaax 27, 2020 aengx caux faah hlaax 13, 2021.
  • Ei gan CARES Act meih haih duqv zipv tengx nyaanh gan PEUC lauh benx 13 norm liv baaiz yiem faah hlaax 29 aengx caux ziepc nyeic hlaax 26, 2020.


  Meih corc oix zuqc dorh ziux liv baaiz sou-gorn fungx bieqc liouh tov heuc tengx nyaanh yiem njiec norm-norm liv baaiz dungh hnangv meih zoux sou-gorn tov gan UI beu weih sou-gorn wuov oc.

 6. Yie haih duqv zipv tengx naaiv diuc PEUC nyaanh mbu’ziez?

  Naaiv diuc PEUC nyaanh se caux meih nyei lox nyei buonc beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong tengx ziux liv baaiz wuov duqv souz mouc fih mbuoqc doic.


  Beiv taux meih nyei sou-gorn tov daaih ndortv zuqc mbiuv benx yietc hnyangx bouc dauh nor ninh yaac dorng ziangh hoc mi’aqc. Meih dorh siang sou-gorn fungx bieqc tov liouh borqv nzipc jienv tengx nyaanh. Yie mbuo nyei dengv gong jien jaa oix zuqc faan mangc meih nyei siang sou-tov daan aengx caux dorh beiv puix ei guoqv zangc bun-paaiv nyei waac, mangc gaax horpc tengx nyaanh gan siang sou-gorn a’fai fungx nzuonx bieqc gan PEUC.

  Meih corc aengx haih duqv zipv lengc jeiv jaa benx $300 nyaanh gan FPUC liouh yiem yietc zungv liv baaiz bouc dauh yiem nziepc nyeic 27, 2020 mingh taux juov hlaax saengh 4, 2021, ndongc haaix lauh yaac duqv dungh meih corc duqv zipv tengx benx mv gaug zoqc $1 nyaanh jaa bieqc yiem naaic norm liv baaiz.

 7. Yie duqv haix fienx mbuox gorngv yie nyei sou-gorn nzengc ziangh hoc mi’aqc. Ih zanc minc zinh yie oix zuqc hnangv haaix fungc zoux?

  Meih HORPC OIX ZUQC dorh siang sou-gorn fungx bieqc liouh tov tengx nyaanh. Beiv taux meih maiv duqv zoux siang sou-gorn fungx bieqc nor meih yaac MAIV duqv zipv tengx haaix diuc nyaanh aqv. Yie mbuo oix zuqc faan mangc meih nyei siang sou-tov gorn yiem gan lox nyei buonc UI aengx caux mangc gaax meih haih duqv SIANG liv baaixz nyaanh (WBA) mv zoqc jiex $25 beiv ndorqc caux jiex daaih WBA nyei buonc nor ih zanc meih horpc zuqc bun yiem njiec gan PEUC ndaangc. Beiv taux siang WBA nyaanh gauh zoqc $24 nyaanh nor, yie mbuo oix zuqc tengx nyaanh bun gan meih nyei siang sou-gorn.

 8. Ih zanc yei se duqv zipv tengx ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh. Yie corc aengx haih duqv zipv tengx PEUC nyei fai?

  Maiv. PEUC se kungx mbenc liouh haaix deix mienh dungh longc nzengc Unemployment Insurance (Gan lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh, UI) wuov hnangv.

 9. Yie se haih duqv zipv tengx PEUC nyaanh yiem njiec dungh duqv jiex daaih nyei buonc liv baaiz bouc dauh nyei fai?

  Buatc longx nqoi nzuih bun meih hluotv hnoi-nyieqc nzuonx nqaang yiem sou-tov gorn yietc norm liv baaiz gan PEUC sou-gorn. Beiv taux meih oix hluotv hnoi-nyieqc nzuonx nqaang yiem sou-tov gorn mingh wuov ndaangc zinh hoz nor meih bieqc dinh nzoih waac-fienx yiem Lorx buangh yie mbuo sou-form aengx caux porv cing yietc nyeic waac-dauh gorngv wueic laaix haaix diuc sic dauh jauv-louc kuonx zuqc meih cingx maiv haih zoux ziux liv baaiz sou-tov gorn fungx daaih hingh ziangh hoc.

  Beiv taux meih zoux sou-gorn ziux liv baaiz tov nyei buonc hingh ziangh hoc nyei, maiv baac yaac mv duqv zipv nyaanh taux buoz wueic haaix diuc sic dauh yaac maiv hiuv nor, ninh mbuo oix zuqc tengx nyaanh bun gauz yietc zungv jiex daaih puix-dauh liv baaiz oc. Beiv taux gorngv ih zanc naaiv norm ziangh hoc meih maiv duqv dorh ziux liv baaiz tengx nyei buonc sou-tov fungx bieqc, daaix luic gaanv dorh fungx bieqc, caux meih nyei EUC sou-tov gorn juangc yietc jauv fungx mingh. Liouh zoux sou-gorn tov yiem jiex daaih nyei liv baaiz bouc dauh nor, tov daaix luic bieqc fiev waac-fienx yiem Lorx buangh yie mbuo sou-daan form a’fai douc waac lorx taux 1-877-345-3484.

 10. Yie corc se haih maaih pui-zipv gauz tengx naaiv deix lengc jeiv jaa bun $300 yiem yietc norm liv baaiz nyei fai beiv taux gorngv yie duqv zipv tengx jienv PEUC?

  Beiv taux gorngv meih maaih puix-juang gauz tengx PEUC liuz, meih corc haih duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic jaa $300 ziux liv baaiz tengx nyei buonc, dungh zuangx mienh muoz mbuoz-dauh heuc guoqv zangc hungh jaa tipv nyaanh daaih tengx dungh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (FPUC).


  Naaiv deix gorqv-zeic jaa bun $300 yiem yietc norm liv baaiz nyei buonc se kungx mbenc tengx yiem naaiv norm bouc dauh ziangh hoc dungh yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 aengx caux dorng bouc dauh yiem juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz. Meih maiv zuqc zoux haaix diuc gorqv-zeic gong-bou liouh tov tengx naaiv deix FPUC nyaanh oc. Beiv taux gorngv meih duqv zipv tengx PEUC nyei buonc nyaanh yiem naaiv norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc, yie mbuo yaac oix zuqc fungx naiav deix $300 nyaanh mingh bun meih yiem naaic norm liv baaiz.

 11. Oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv yie corc maaih nyaanh zengc yiem njiec yie nyei sou-gorn caux PEUC ndaangc taux naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020?

  Beiv taux meih corc maaih nyaanh zengc yiem njiec caux PEUC sou-gorn nor, borqv nzipc jienv zoux sou-gorn ziux liv baaiz fungx bieqc tov longc oc. Nzunc baav mv maaih njiapc qiangx yiem bun nyaanh ziangh hoc aengx caux gorqv-zeic jaa tipv 29 norm liv baaiz bouc dauh oix zuqc bun nzipc jienv jaa tipv bieqc zaqc meih nyei sou-gorn dungh haaix zanc yie mbuo tengx borqv ziangx PEUC sou-gorn liuz.

 12. Haih maaih haaix diuc nyauv hoic nyei fai beiv taux gorngv yie duqv suiv bieqc zipv longc yiem jaa tipv nyei fu’loqc nyaanh sou-gorn ndaangc naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020? Yie corc haih duqv zipv naaiv deix gorqv-zeic jaa benx 11 norm liv baaiz bouc dauh yiem caux PEUC nyei buonc nyaanh nyei fai?

  U.S. Dept. of Labor (Meiv guoqv gunv goux zoux gong ze’weic domh gorn) duqv dingh njiec naaiv deix borqv bouc dauh ziangh hoc tengx nyei nyaanh yiem nyeic hlaax 20, 2021 mi’aqc. Beiv taux meih corc duqv zipv tengx nyaanh gan EB dungh dorng ziangh hoc yiem ziepc nyeic hlaax 26, 2020 wuov norm liv baaiz nor oix zuqc borqv nzipc jienv tengx nyaanh gan EB mingh bun meih zuov taux nyaanh nzengc a’fai dorng ziangh hoc yiem nyeic hlaax 20. Yiem naaic norm bouc dauh mingh wuov ndaangc maengx yaac zuqc fungx meih bieqc zaqc bieqc jiex gorn zipv tengx lengc jeiv 11 norm liv baaiz nyaanh gan PEUC. Haaix zanc meih longc nzengc naaic deix nyaanh liuz, meih haih duqv zipv ganh gorqv-zeic jaa benx 29 norm liv baaiz nyaanh gan PEUC.

 13. Hnangv haaix fungc zoux beiv taux yie nyei PUA ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh duqv gauh camv beiv caux yie nyei PEUC ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh, yie haih zuqc heuc jaauv zuonx naaiv gouv piouz doic nyei buonc nyaanh nyei fai dungh haaix zanc yie duqv suiv sou-gorn nzuonx nqaang mingh bieqc yiem PEUC?

  Maiv, meih maiv zuqc jaauv naaiv deix piouz doic nyei souz mouc nyaanh nzuonx maiv baac meih qiemx zuqc zorqv sou-gorn suiv nzuonx nqaang bieqc yiem PEUC yiem njiec ziux liv baaiz tengx dungh maaih souz mouc nyaanh zoqc njiec wuov.

 14. Oix zuqc fungc zoux beiv taux yie duqv longc nzengc yi diuc sou-gorn nyaanh yiem naaiv PEUC aengx caux EB mi’aqc, aengx caux ih zanc yie dorng-dorng zoux sou-gorn tov longc PUA? Yie corc haih maaih ze’buonc duqv zipv naaiv deix gorqv-zeic jaa benx 11 norm liv baaiz bouc dauh yiem caux PEUC nyei buonc nyaanh nyei fai?

  Zeiz, beiv taux meih duqv longc nzengc yietc zungv nyaanh yiem njiec lox nyei buonc beu weih sou-gorn aengx caux borqv bouc dauh tipv jaa nyei buonc nyaanh aengx caux ih zanc dorng-dorng zoux sou-gorn tov longc PUA nor, yie mbuo oix zuqc dorh meih suiv nzuonx nqaang bieqc yiem PEUC sou-gorn dungh dorng ziangh hoc yiem zih hlaax 23, 2021 wuov norm liv baaiz liouh meih tov longc naaiv deix gorqv-zeic jaa benx 29 norm liv baaiz borqv tipv bun nyei bouc dauh nyaanh.

 15. Hnangv haaix fungc zoux beiv taux yie longc nzengc yietc zungv nyaanh mi’aqc?

  Beiv taux meih duqv longc nzengc yietc zungv nyaanh liuz (funx benx meih nyei sou-gorn nyaanh njiang nzengc mi’aqc), meih corc maaih ze’buonc gauz liouh zipv tengx gan gorqv-zeic jaa benx 29 norm liv baaiz nyei nyaanh gan PEUC caux ARP. Hnangv haaix yaac longx, meih corc haih hluotv hnoi-nyieqc nzuonx nqaang benx yietc norm liv baaiz liouh tov tengx nyaanh liuz meih oix zuqc mbungh goux mangc longx gorngv meih duqv tov tengx nyaanh gan norm-norm liv baaiz sou-gorn mi’aqc.

 16. Yie se haih ginv longc gan naaiv PEUC nyei fai beiv taux gorngv yie maaih pui-zipv gauz tengx siang nyei buonc sou-tov, mv baac yie nyei ziux liv baaiz tengx nyei buonc nyaanh se maaih souz mouc gauh zoqc?

  Beiv taux meih nyei sou-gorn dorng bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 jiex mingh aengx caux meih corc maaih puix-zipv gauz tengx siang yiem gan lox nyei buonc beu weih sou-gorn, MAIV BAAC jiex gorn siang ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh yaac gauh zoqc $25 beiv caux meih nyei PEUC sou-gorn nyaanh nor, nzunc baav haih paaiv bun meih yiem caux meih nyei PEUC sou-gorn mingh zuov taux naaiv deix sou-gorn nyaanh nzengc. Naaiv deix jauv-louc se mv zeiz liouh mbenc bun ginv longc mv baac ninh yaac benx gong-bou dungh paaiv heuc yie mbuo oix zuqc zoux.

  • MANGC NYUNGC ZEIV 1: Beiv taux meih nyei PEUC ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh funx zuqc $225 aengx caux meih nyei siang nyei buonc liv baaiz nyaanh yaac funx zuqc $175, meih horpc zuqc siou sou-gorn yiem PEUC ndaangc zuov taux naaiv deix nyaanh nzengc liuz.
  • MANGC NYUNGC ZEIV 2: Beiv taux meih nyei ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh funx zuqc $225 aengx caux meih nyei siang nyei buonc liv baaiz nyaanh yaac funx zuqc $201, yiem naaic mingh wuov ndaangc hingv oix zuqc benx naaiv norm WBA siang nyaanh gorn bun nyaanh meih.

  Haaix zanc meih duqv zoux siang sou-gorn fungx bieqc ziux liv baaiz tov liuz, meih oix zuqc borqv zoux nyei gong se linh daapc zoux sou-gorn ziux liv baaiz fungx bieqc. Yie mbuo oix zuqc funx paaiv nzoih ziux liv baaiz tengx nyei nyaanh liouh longc gan nyungc zeiv fangx dungh puix horpc meih nyei sic dauh jauv-louc wuov.


 17. Beiv taux gorngv yie duqv zoux gong yiem njiec da’nyeic norm saengv, yie se haih borqv sou-gorn yiem Oregon deic div jiex maiv zuqc dorh sou-tov gorn mingh fungx bieqc yiem da’nyeic saengv nyei fai?

  PEUC se kungx liouh tengx dungh buatc meih maiv maaih puix-juang gauz tengx gan lox UI nyaanh yiem njiec Oregon a’fai da’nyeic norm saengv hnangv. Beiv duqv longc nzengc lox UI sou-gorn nyaanh yiem Oregon mi’aqc aengx caux meih corc maaih puix-juang horpc liouh tengx gan lox UI sou-gorn yiem da’nyeic norm saengv nyei, yaac buatc meih maiv maaih ze’buonc horpc tengx gan PEUC aqv. Meih horpc zuqc zoux sou-gorn mingh tov yiem njiec da’nyeic norm saengv

 18. Yie zoux ganh nyei saeng-eiz aengx caux maiv maaih ze’buonc horpc tengx ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh. Yie se haih maaih ze’buonc horpc liouh tengx PEUC nyei fai?

  Beiv taux meih maiv maaih ze’buonc gauz liouh tengx ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, meih yaac maiv maaih ze’buonc horpc zipv tengx PEUC. Beiv taix gorngv meih zoux ganh nyei saeng-eiz, zoux gong maaih bouc dauh daan, zoux gig gong-mienh, a’fai benx da’nyeic diuc gong-mienh dungh maiv maaih ziux lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, nzunc baav meih haih maaih z’ebuonc horpc liouh longc Pandemic Unemployment Assistance (Wueic faan domh wuon-baengc hoic ndortv gong tengx nyaanh).

 19. Yie nyei cingv gong ziouv duqv heuc yie daaux nqaang mingh zoux gong aqv, mv baac yie duqv tov donv njiec ndaangc wueic laaix benx zuqc corc maaih COVID-19 baengc zingh sic dauh. Yie se haih maaih pui-zipv gauz tengx PEUC nyei fai?

  Haih benx duqv. Nzunc baav meih haih maaih upu-zipv gauz zipv tengx PEUC beiv taux gorngv meih duqv tov donv gong njiec ndaangc wueic laaix COVID-19 baengc zingh nyauv hoc.

 20. Yie nyei cingv gong ziouv duqv heuc yie daaux nqaang mingh zoux gong aqv, mv baac yie duqv tov donv njiec ndaangc wueic laaix benx zuqc corc maaih COVID-19 baengc zingh sic dauh. Yie corc haih duqv zipv tengx PEUC nyaanh nyei fai?

  Maiv, meih maiv maaih pui-zipv gauz horpc liouh tengx PEUC beiv taux gorngv meih tov donv njiec ndaangc horpc zoux nyei buonc gong benx zuqc wueic laaix meih funx duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh gauh camv hnangv.

 21. Yie nyei sou-tov gorn yaac maiv duqv beu buangv dorng 26 norm liv baaiz nyei buonc nyaanh. Funx benx mbu’ziex norm liv baaiz yie haih duqv zipv tengx PEUC?

  Meih haih duqv zipv tengx nyaanh lauh ndaauv taux 53 norm liv baaiz yiem caux PEUC a’fai zuoqv taux borqv ziangh hoc tengx nyaanh dorng bouc dauh hnoi-nyieqc yiem juov hlaax saengh 4, 2021 wuov norm liv baaiz.

  Naaiv ARP duqv jaa bieqc 18 norm liv baaiz nyaanh liuz aengx zoiz gorqv-zeic jaa bun 11 norm liv baaiz gan naaiv CAA. Aengx caux CARES Act dungh loh hnoi jiex gorn paaiv bun maaih 13 norm liv baaiz gan naaiv PEUC kou-gong gorn daaih.

 22. Oix zuqc hnangv haaix zoux beiv taux gorngv yie longc nzengc naaiv PEUC liuz?

  Beiv taux gorngv meih duqv longc nzengc naaiv deix PEUC aengx caux corc maiv maaih pui-zipv gauz zipv longc ziux ei lox nyei buonc sou-tov gorn a’fai borqv dauz cuotv da’nyeic diuc nor, nzunc baav meih maaih ze’buonc horpc tengx gan Pandemic Unemployment Assistance(Wueic faan domh wuon-baengc hoic ndortv gong tengx nyaanh).


 23. Yie se haih ginv longc duqv gorngv oix heuc borqv haaix diuc nyaanh a’fai kou-gong gorn dungh yie oix longc ndaangc nyei buon fai?

  Maiv, oix zuqc duqv zipv tengx ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh daaih ndaangc naiav deix PEUC. Naaiv diuc PEUC oix zuqc bun daaih ndaangc liuz cingx tengx borqv da’nyeic diuc gorn.

  Ninh se haih maaih sic dauh jauv-louc hoic zuqc mv duqv doiz hnyouv dungh beiv taux meih haih duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic jaa nyaanh tipv bun (EB) ndaangc taux hnoi-nyieqc yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 26, 2020. Liouh lorx mangc waac-fienx jaa dungh gorngv taux naaiv deix sic dauh jauv-louc wuov, bieqc mangc yiem naaiv oc

 24. Yie corc maaih siang nyei buonc liv baaiz bouc dauh heuc zuov muangx PEUC nyei fai?

  Maiv, PEUC se maiv heuc oix zuqc maiah liv baaiz bouc dauh zuov muangx.

 25. Ninh corc aengx zoiz maaih haaix diuc lengc gorqv-zeic jeiv jau-louc heux liouh tengx PEUC nyei fai?

  Maiv. Ih zanc yietc zungv doh leiz yiem naaiv Oregon aengx caux paaiv cuotv yietc nyeic tengx beu weih sou-gorn mbungh ndortv se maaih puix-juang gauz liouh juangc jauv-louc gan PEUC zoux sou-gorn mingh tov ziux lox beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh.

 26. Yie horpc zuqc borqv nzipc jienv zoux ziux tengx liv baaiz nyei buonc ndortv gong nyaanh sou-tov fai?

  Beiv taux gorngv ih zanc meih duqv zipv tengx ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, oix zuqc borqv nzipc jienv zoux ziux ei liv baaiz nyei buonc ndortv gong nyaanh sou-tov fungx heuc tengx yiem njiec norm-norm liv baaiz dungh meih ndortv gong nyei buouc dauh. Beiv taux gorngv yie mbuo ndorqc mangc buatc gorngv meih maaih pui-zipv gauz tengx nyaanh, ziux ei lox nyei buonc a’fai borqv dauz ndaauv mingh, nzunc baav yie mbuo haih tengx borqv naanh bun tengx dungh meih maaih pui-zipv gauz nyei buonc liv baaiz bouc dauh duqv tov longc liuz wuov.

 27. Yie duqv zipv PEUC sou-tov daan se funx benx yietc gouv gong yiem caux ziux liv baaiz zoux sou-tov jau-louc, aengx caux buatc gorngv mbuox heuc yie oix zuqc dorh sou-tov dorh mingh apv lotc siou longx. Wueic laaix haaix diuc?

  Beiv taux gorngv meih duqv mbuox tong fienx gorngv meih duqv zoux gong yiem da’nyeic norm saengv, a’fai zoux gong benx guoqv zangc hungh jaa jien a’fai baeng-maanh, yie mbuo yaac oix zuqc paan pei luic mangc jiex siang meih nyei sou-tov gorn ndaangc dorh meih nyei PEUC bieqc sou-gorn. Borqv nzipc jienv dorh meih nyei ziux liv baaiz nyei buonc sou-tov fungx bieqc zuov taux yie mbuo duqv ndorqc puix mangc meih nyei pui-zipv liouh tengx PEUC.

 28. Haih fungx zoux yiem njiec naaiv deix mbungh oix dingh njiec nyei bouc dauh ziangh hoc?

  Ninh mbuo ARP borqv bouc dauh ziangh hoc bun PEUC tengx nyaanh lauh faaux benx 53 norm liv baaiz aengx caux oix zuqc muangh guangc naaic deix bouc dauh ziangh hoc aqv.

Jaa tipv nyaanh daaih bun (EB)

 1. Jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefit( a’fai EB se benx haaix diuc jauv-louc

  Naaiv deix jaa nyaanh tipv bun (Extended Benefits) a’fai EB se zeiz benx yietc norm kou-gong gorn dungh borqv bouc dauh nyaanh tengx ei yietc gau lox nyei buonc beu weih mbungh ndortv gong sou-gorn (UI) dungh haaix zanc yiem saengv zangc maaih mienh ndortv gong camv nyei ziangh hoc wuov. Gouv-mueic funx yiem 3 hlaax nyieqc bouc dauh oix zuqc dorh daaih paan pei luic mangc yietc nzunc gorngv maaih mienh ndortv gong camv-zoqc ndongc haaix liouh dorh daaih corngh ndorqc mangc gorngv saengv zangc oix zuqc borqv naaiv deix tengx jaa tipv nyaanh bouc dauh ziangh hoc cuotv lauh nyei fai. Dungh haaix zanc maaih mienh ndortv gong camv jiex ndaangc 8% nyei ziangh hoc, yie mbuo corc yiem HEB wuov yaac oix zuqc dorh gorqv-zeic lengc jeiv 20 norm liv baaiz nyei buonc nyaanh daaih tengx. Beiv taux buatc benx ndortv gauh zoqc 8% mv baac corc gauh hlang 6.5% nor yie mbuo yaac funx tengx EB nyaanh benx naaiv deix gorqv-zeic lengc jeiv 13 norm liv baaiz nyei buonc.


 2. Naaiv deix EB se tengx ndongc haaix lauh?

  Naaiv deix jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB se duqv mbenc nzoih bun longc yiem Oregon deic zuov taux buangv 3 hlaax nyieqc bouc dauh dungh funx buatc benx gapv zunv maaih ndortv gong mienh maiv zaic 6.5% wuov. Haaix deix mienh duqv zipv longc EB nyei buonc yaac oix zuqc zipv sou-fienx daaih mbuox bun hiuv dungh haaix zangc Oregon EB bouc dauh ziangh dorng.


  Naaiv meiv guoqv gunv goux zoux gong mienh (US Department of Labor) duqv zunh waac mbuox yie mbuo duqv hiuv gorngv wueic laaix yie mbuo nyei ndortv gong mienh gauh zoqc souz mouc bouc liuz, naaiv diuc EB yaac zuqc dingh njiec aqv. Ninh mbuo duqv paaiv guangc bun buo norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc, liuz paaiv benx nqa’haav norm liv baaiz liouh zoux sou-gorn tov longc tengx EB dungh dorng ziangh hoc se funx ndortv zuqc naaiv nyeic hlaax 20, 2021 wuov norm liv baaiz.

 3. Yie oix zuqc fungc zoux dungh haaix zanc naaiv fu’loqc tipv jaa nyaanh daaih bun (EB) wuov maaih dorngx nqaeqv hoic zuqc?

  Dungh haaix zanc duqv paaiv guangc bun buo norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc liouh zoux sou-gorn tov longc tengx nyaanh wuov duqv dorng ziangh hoc yiem naaiv nyeic hlaax 20, oix zuqc borqv nzipc jienv zoux sou-gorn ziux liv baaiz fungx bieqc Oix zuqc suiv meih nyei sou-gorn nzuonx nqaang mingh bieqc gan tipv nyaanh jaa yiem njiec jiepv sih njiouz yiem ndortv gong ziangh hoc (Pandamic Emergency Unemployment Compensation) a’fai PEUC kou-gong gorn aengx caux zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic tipv jaa bun 11 norm liv baaiz nyei buonc nyaanh gan naaiv diuc doh leiz paaiv heuc borqv nzipc tengx jienv nyaanh mingh (Continued Assistance Act) a’fai (CAA) gunv njiec.

 4. Beiv taux aengx buatc maaih mienh ndortv gong camv faaux hnangv lox wuov, oix zuqc aengx dorh naaiv diuc tengx jaa tip nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB nzuonx bun hnangv lox fai?

  Zeiz nyei, wueic laaix benx zuqc naaiv dauh saengv zangc jien-fouv mbuoz heuc Brown duqv cai waac cuotv paaiv heuc dingh njiec naaiv deix 13 norm liv baaiz nyaanh yiem zuov muangx bouc dauh ziangh hoc ndaangc taux zoiz dorh naaiv deix EB nyaanh bun nzuonx hnangv lox. Naaiv diuc doh leiz paaiv heuc dingh njiec ndaangc wuov se benx liepc hnyouv funx mbungh bun zuangx mienh muoz yiem Oregon deic mv bun ndortv laaih zitc ninh mbuo nyei nyaanh dungh liouh longc tengx njiouz ninh mbuo wuov.

 5. Yie oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv EB tui tengx nzuonx hnangv lox?

  Beiv taux gorngv naaiv diuc EB heuc hluotv nzuonx bieqc lox dungh yiem naaiv nyeic hlaax 20 jiex daaih nor meih oix zuqc longc nzengc naaiv deix tipv nyaanh jaa yiem njiec jiepv sih njiouz yiem ndortv gong ziangh hoc (Pandamic Emergency Unemployment Compensation) a’fai PEUC ndaangc suiv nzuonx bieqc yiem caux naaiv deix tipv jaa nyaanh daaih bun nyei buonc. Haaix zanc buatc maiv maaih nyaanh zengc njiec yiem meih nyei sou-tov sou-daan liuz funx benx meih longc nzengc nyaanh mi’aqc. Haaix nzunc meih duqv suiv nzuonx bieqc yiem caux naaiv EB liuz, ninh mbuo oix zuqc jiex gorn funx tengx nyaanh gan dungh dingh njiec nyei ziangh hoc wuov daaih aengx caux oix zuqc borqv nzipc ei gan liv baaiz bouc dauh dungh meih corc maaih nyaanh yiem EB dungh heuc jiex gorn longc nyei ziangh hoc. Ninh yaac maiv bun jiex gorn longc jiex ndaangc yiem 13 norm liv baaiz.

 6. Corh haih maaih haaix diuc jauv-louc bun lorx mangc heic nyei fai dungh oix bieqc lorx mangc gaax dungh yie corc maaih mbu’ziez norm liv baaiz zengc njiec dungh yie corc haih zipv tengx jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB wuov?

  Meih corc haih bieqc doqc paan pei mangc gorngv meih yiem haaix norm liv baaiz zipv tengx EB nyaanh yiem sou-tov gorn yiem naaiv Online gorn zang. Yie mbuo oix zuqc dorh sou-fienx fungx gan zipv fienx gorn zangc mingh box bun meih duqv hiuv dungh haaix zanc meih nyei sou-gorn EB nyaanh dorng bouc dauh ziangh hoc wuov.


 7. Yie duqv zipv siou sou-gorn gan zipv fienx dorngx daaih mbuox gorngv yie nyei jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefit) a’fai EB buatc gorngv dquv zanv souz mouc nyaanh gauh jiex lox. Wueic laaix haaix diuc?

  Yietc gau jiex daaih nor, tengx naaiv diuc EB nyaanh lauh taux 13 a’fai 20 norm liv baaiz bouc dauh, ninh sueih ndorntv gong mienh camv zoqc ndongc haaix yiem borqv bouc dauh mbenc tengx zuangx mienh nyei ziangh hoc. Buatc funx-hoc box cuotv gorngv ndortv gong mienh yiem njiec Oregon zoqc njiec mi’aqc, tengx tuiz yie mbuo yiem borqv nyaanh tengx maaih ndortv gong mienh camv haic (High Extended Benefits) a’fai HEB kou-gong gorn dungh yiem njiec ziepc nyeic hlaax 12, 2020 duqv suiv bieqc benx tipv jaa nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB. Naaiv se funx benx gorngv naaic deix zuangx liv baaiz bouc dauh dungh mbenc tengx nyaanh bun zuangx mienh wuov duqv zanv njiec yuonh da’dauh mienh nzengc.

 8. Beiv taux gorngv yie duqv zipv longc tengx PUA nyaanh nor yie corc haih duqv zipv longc tengx EB nyaanh nyei fai?

  Maiv. Gorngv benx yietc gau lox nor, naaiv diuc EB nyaanh se kungx tengx bun zuangx mienh dungh maaih beu weih ndortv gong sou-gorn yiem lox nyei buonc (UI) hnangv, mv gunv jiex maaih deix ei lox nyei nodrtv gong sou-gorn mienh UI nzunc baav corc mv maaih puix-zipv horpc gauz tengx.


 9. Yie hnangv haaix zoux sou-tov gorn liouh tov tengx jaa tipv nyaanh daaih bun?

  Liouh zoux sou mingh tov longc, nzipc jienv ziux liv baaiz sou-gorn fungx bieqc ei hnangv lox wuov. Meih yaac oix zuqc duqv zipv bun bungz zaqc bieqc mi’aqc beiv taux gorngv meih maaih puix-zipv horpc gauz tengx. Yie mbuo oix zuqc borqv lorx taux meih, liuz tov daaix luic zorqv meih nyei fonh guon block douc waac daaih nyei buonc wueic laaix benx zuqc yie mbuo nyei fonh douc daaih mv hinc cuotv gorngv yiem naaiv Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) kor daaih. Nzunc baav yie mbuo oix zuqc fungx nzangc-fienx dapv mbuox beiv taux yie mbuo borqv mv taux meih. Oix zuqc goux longx gorngv duqv zorng mbenc benx muangx waac-fienx qiez aengx caux maaih dorngx gauz zipv siou siang nzangc-fienx. Beiv taux buatc duqv dingh njiec mv tengx nyaanh nor, tov daaix luic mbuox yie mbuo duqv hiuv gan naaiv yie mbuo nyei website Lox buangh taux yie mbuo sou-form.

 10. Yie nyei tipv nyaanh jaa yiem njiec jiepv sih njiouz yiem ndortv gong ziangh hoc (Pandemic Emergency Unemployment Compensation) a’fai PEUC nyaanh longc njiang nzengc mi’aqc, maiv baac yie yaac maiv gaengh duqv ca’laangh gorngv bun haaix dauh mienh duq

  Beiv taux gorngv yie mbuo hluotv nzuonx mingh yiem naaiv EB nor meih oix zuqc borqv nzipc jienv ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc dungh ndortv gong bouc dauh ziangh hoc a’fai ndortv gong zoqc njiec wuov. Beiv taux meih maaih puix-zipv gauz horpc tengx nor, yie mbuo dorh fungx zaqc bieqc hluotv nzuonx naaiv deix liv baaiz bouc dauh yiem jiex daaih nyei kou-gong gorn nyaanh nzengc liuz wuov (duqv longc nyaanh nzengc benx $0).

  Naaiv meiv guoqv gunv goux zoux gong mienh (US Department of Labor) duqv zunh waac mbuox yie mbuo duqv hiuv gorngv wueic laaix yie mbuo nyei ndortv gong mienh gauh zoqc souz mouc bouc liuz, naaiv diuc EB yaac zuqc dingh njiec aqv. Ninh mbuo duqv paaiv guangc bun buo norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc, liuz paaiv benx nqa’haav norm liv baaiz liouh zoux sou-gorn tov longc tengx EB dungh dorng ziangh hoc se funx ndortv zuqc naaiv nyeic hlaax 20, 2021 wuov norm liv baaiz.

 11. Yie nyei jaa nyaanh tipv bun (Extended Benefit) a’fai EB hnangv haaix ndorqc funx paaiv benx souz mouc?

  Naaiv diuc EB nyaanh se juangc lox jaaz yiem meih nyei lox sou-tov gorn wuov fih hnangv doic. Meih nyei ziux liv baaiz souz mouc nyaanh se funx benx 1.25% benx gan zunv yietc zungv hnyangx-dauh nyaanh ei yietc zungv zornc duqv nyei buonc. Yiem naaiv Oregon doh leiz gunv njiec, meih duqv zipv nyei buonc nyaanh se mv bun gauh zoqc jiex ndaangc a’fai camv jiex guon paaiv cuotv nyei souz mouc nyaanh duqv paaiv cuotv wuov.Ih zanc minc zinh nor naaiv deix ziux liv baaiz funx-mouc nyaanh se mv gauh aiv jiex $157 aengx caux mv bun jiex guaan $673.


  Ei naaiv diuc hnyangx-dong bouc dauh se benx 12 hlaax nyieqc dungh duqv zoux junh yiem daauh nzunc biei gouv maeqv gan biaa norm kuo der bouc dauh ziangh hoc. Ei naaiv diuc hnyangx-dong bouc dauh se benx 12 hlaax nyieqc dungh duqv zoux junh yiem daauh nzunc biei gouv maeqv gan biaa norm kuo der bouc dauh ziangh hoc. Beiv taux meih mv maaih puix-zipv gauz longc tengx ei gan lox nyei buonc hnyangx-dong bouc dauh nor yie mbuo yaac oix zuqc dorh meih nyei sou-tov gorn mingh paan pei luic mangc liouh beiv mangc gorngv meih se haih maaih puix-zipv gaux bun ginv longc ei hnyangx-dong bouc dauh nyei fai. Naaiv deix hnoi-nyieqc yiem 3 hlaax nyieqc bouc dauh ziangh hoc se dorng ziangh hoc yiem naaiv faah hlaax 31, luoqc hlaax 30, juov hlaax 30, a’fai ziepc nyeic hlaax 31.

 12. Yie corc se maaih ze’buonc puix horpc liouh zipv tengx gan lox beu weih sou-gorn nyei, liuz yie nyei lox sou-tov gorn nyaanh dungh ziux liv baaiz tengx wuov yaac buatc benx souz mouc nyaanh gauh camv go nyei. Yie corc haih zoux sou-gorn fungx mingh to

  Maiv. EB nyei buonc sou-tov se kungx haih fungx bieqc gan siang nyei buonc beiv taux se gorngv meih mv maaih da’nyeic diuc puix-zipv longc yiem Oregon a’fai da’nyeic norm saengv wuov hnangv.

 13. Yie corc haih ginv longc benx yi diuc jauv-louc nyaanh dungh ginv longc gan jaa tipv nyaanh daaih bun (EB) aengx caux wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA nyei fai?

  Maiv. Naaiv diuc PUA se kungx mbenc liouh tengx dungh beiv taux meih mv maaih puix-zipv gauz longc tengx ei gan lox nyei buonc ndortv gong beu weih sou-gorn nyaanh a’fai da’nyeic diuc nyaanh wuov hnangv. Naaiv PUA sou-gorn dorng ziangh hoc yiem naaiv faah hlaax 13, 2021.


 14. Yie corc maaih siang liv baaiz bouc dauh liouh zuov muangx jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB nyei fai)?

  Maiv. Naaiv EB se maiv heuc oix zuqc ganh ca’lengc maeqv muonc liv baaiz bouc dauh zuov muangx.

 15. Oix zuqc fungc zoux beiv taux yie longc nzengc naaiv deix jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB nyaanh mi’aqc aengx caux maiv gaengh lorx duqv gong zoux?

  Beiv taux meih longc nzengc EB nyaanh aengx caux corc mv maaih haaix diuc puix-zipv gauz liouh longc tengx gan haaix diuc siang-gorn yiem njiec Oregon a’fai yiem da’nyeic norm saengv nor, nzunc baav meih haih maaih ze’buonc horpc nzie gan naaiv wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA). Yiem gan naaiv tengx nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (Pandemic Unemployment Assistance) a’fai PUA kou-gong gorn dungh a’lamh dorng ziang hoc siepv naaiv, naaiv deix nyaanh dungh mbenc liouh tengx ndortv gong mienh yaac dorngh ziangh hoc yiem naaiv faah hlaax 13, 2021 wuov norm liv baaiz aqv.
  Meih corc haih zoux sou-gotn mingh tov longc yiem naaiv norm kou-gong gorn yiem njiec yie mbuo nyei Zoux PUA sou-tov gorn. PUA se mbenc maaih yietc nyeic gong-bou liouh neqv jienv njiouz taux COVID-19 baengc zingh hoic nyei sic dauh jauv-louc dungh meih oix zuqc maaih puix-juang gauz nzoih. Meih zien maaih naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic ndortv gong aengx caux maiv maaih puix-zipv gauz tengx yiem da’nyeic diuc ndortv gong nyaanh.

 16. Oix zuqc paaiv heuc yie lorx haaix diuc gong zoux dungh yie corc zipv longc tengx jienv jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB nyaanh nyei ziangh hoc)?

  Naaiv EB se duqv paaiv maaih gorqv-zeic lengc jeiv gong heuc zoux, hnangv haaix yaac longx, meih corc oix zuqc nzipc ei longx ninh mbuo gunv goux heng-wangc ze’weic domh gorn paaiv njiec nyei waac aengx caux yie mbuo ceiz jiex jauv doh leiz heuc mbungh goux COVID-19 baengc zingh wuov. Haaix zanc naaiv diuc jiex jauv doh leiz heuc mbungh goux COVID-19 baengc zingh dorngh ziangh hoc liuz a’fai mv zuqc longc goux baengc zingh aqv, yie mbuo yaac oix zuqc zunh fienx mbuox paaiv heuc lorx siang-gong zoux.

 17. Ninh corc aengx zoiz maaih haaix diuc gorqv-zeic lengc jeiv jau-louc paaiv heuc zoux gan jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB nyei fai)?

  Zeiz. Haaix deix mienh dungh zipv tengx EB nyaanh wuov oix zuqc jiex hnyouv laengz zoux gong dungh ninh mbuo haih zoux duqv nyei buonc gong gan saengv zangc cingv gong zaanc nyei jaaz a’fai souz mouc nyaanh tengx ziux liv baaiz bun meih wuov. Beiv taux meih mv laengz zoux naaiv deix paaiv bun nyei buonc gong nor, ninh mbuo yaac ngaengc nzuih mv tengx nyaanh bun meih zuov taux meih duqv ganh gorqv zeic lengc jeiv zoux gong buangv biei (4) norm liv baaiz liuz aengx caux zornc duqv camv taux biei gouv liuz liv baaiz nyaanh ndaangc. Zoux benx ga’gnah nyei saeng-eiz gong-bou yaac funx benx gan naaiv deix bun-paaiv waac oc.

 18. Yie yiem njiec naaiv Oregon deic aengx caux ba’hnyangx yie yaac duqv zoux sou mingh tov yiem naaiv norm deic, liuz yie nyei siang-sou-tov gorn yaac duqv fungx bieqc yiem Idaho. Yie oix zuqc zoux sou-gorn tov heuc jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Be

  Meih dorh naaiv zeiv EB sou-gorn fungx bieqc bun taux haaix norm saengv zangc dungh meih duqv zorng-mbenc siang-sou-tov gorn wuov. Benx hnangv naaiv diuc sic dauh jauv-louc nor, meih horpc zuqc lorx buangh taux Idaho liouh fungx EB sou-gorn bieqc.


 19. Meih maaih sou-gorn yiem Oregon deic, liuz yie yaac yiem njiec naaiv norm saengv zangc dungh maiv mbenc duqv maaih jaa tipv nyaanh daaih bun (Extended Benefits) a’fai EB. Yie corc haih duqv zipv tengx naaiv diuc nyaanh nyei fai?

  Haaix deix mienh dungh yiem njiec naaic norm saengv zangc dungh mv duqv mbenc maaih tengx EB nyaanh wuov se kungx duqv zipv tengx EB benx yi norm liv baaiz bouc dauh hnangv. Nzunc baav meih haih maaih puix-zipv gauz zipv longc ganh gorqv-zeic jaa EB nyei nyaanh beiv taux gorngv zaih nziouv meih nyei saengv zangc jiex gorn capv borqv naaiv diuc gong cuotv.


 20. Hnangv haaix zoux yie cingx haih zipv muangx fienx gorngv taux ndortv gong jauv-louc aengx caux tiuv yienc siang tengx nyaanh nyei jauv-louc?

  Faaux mbuoz bieqc lorx muangx yiem yie mbuo nyei email waac-fienx yiem naaiv https://www.unemployment.oregon.gov

LAAIH ZITC TENGX NZIE CINGV GONG (LWA)

 1. Naaiv norm tengx ndortv gong-jaaz (LWA) se benx haaix nyungc kou-gong gorn?

  Naaiv diuc tengx ndortv gong-jaaz (Lost Wages Assistance, LWA) se benx yietc norm kou-gong gorn tengx jiex jauv benx jiepv sih sic dauh nyei kou-gong gorn dungh jaa gorqv-zeic nyaanh benx $300 nyaanh yiem yietc norm liv baaiz bouc dauh dungh haaix dauh mienh ndortv gong wueic laaix naaiv diuc COVID-19 domh wuon-baengc faanv hoic aengx caux duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh wuov. Ninh pri-si-ndenh gunv goux deic duqv paaiv njiec sou-gorn waac bun naaiv norm LWA se duqv buatc longx paaiv bun yiem njiec betv hlaax saeng 8, 2020.

 2. Yietc norm liv baaiz yie haih duqv zipv nyaanh camv zoqc ndongc haaix?

  Haaix dauh mienh maaih puix-zipv gauz zipv longc tengx LWA haih duqv zipv gorqv-zeic nyaanh jaa benx $300 on bieqc ninh mbuo ndortv gong nyaanh ziuv liv baaiz tengx nyei nyaanh wuov.

 3. Yiem naaiv norm kou-gong gorn se tengx nyaanh lauh ndaauv benx mbu'zie norm liv baaiz bouc dauh?

  Naaiv norm LWA kou-gong gorn se bun longc nyaanh camv taux $44 billion liouh tengx nzie weih taux maaih sic dauh hoic nyei ziangh hoc. Naaiv norm kou-gong gorn se mbenc liouh yiem naaiv cietv hlaax 26, 2020 mingh taux juov hlaax saeng 5, 2020 nyei bouc dauh. Ninh mbuo Oregon duqv buatc longx paaiv bun tengx benx juqv norm liv baaiz nyei buonc nyaanh $300 bun taux Oregon baeqc fingz mienh muoz dungh duqv zipv longc tengx ndortv gong nyaanh yiem naaiv cietv hlaax 26 mingh taux juov hlaax saeng 5 bouc dauh wuov.

 4. Haaix dauh mienh haih maaih puix-zipv gauz longc naaiv LWA?

  Mv zeiz gorngv da'dauh mienh dungh duqv fungx sou bieqc liouh tov longc tengx ndortv gong nyaanh wuov haih duqv zipv tengx nzengc oc. Liouh bun maaih puix-zipv gauz tengx yiem naaiv norm kou-gong gorn nor meih oix zuqc:

  • Duqv zipv longc tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec haaix norm liv baaiz yaac longx dungh yiem naaiv cievt hlaax 26, 2020 mingh taux juov hlaax saeng 5, 2020 nyei bouc dauh wuov aengx caux
  • Maaih ganh nyei sou-gorn beu weih bun mangc gorngv meih ndortv gong a'fai ndortv gong zoqc njiec wueic laaix naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic. Ih zanc duqv zipv longc jienv ziux lox beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong nyaanh, tengx nyaanh njioux yiem jiepv sih benx faanv domh wuon-baengc hoic (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) aengx caux borqv bouc nyaanh cuotv ndaauv mingh (Extended Benefits, EB) yaac oix zuqc heuc zoux ei gan siang jauv-louc zoux sou-gorn. Haaix deix mienh dungh duqv zipv tengx wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong tengx nyei buonc nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) se mv zuqc zoux sou-gorn daaih beu sengh aqv wueic zuqc ninh mbuo duqv zoux nzoih yiem dungh ninh mbuo coqc jiex gorn zoux sou-tov PUA nyaanh mi'aqc.
 5. Da'dauh mienh qiemx oix zuqc zoux sou-gorn mingh tov longc naaiv diuc LWA fai?

  Maiv. Maiv zuqc ganh lengc jeiv gorqv-zeic zoux sou-tov gorn liouh tov longc gan naaiv norm LWA kou-gong gorn oc. Haaix dauh mienh dungh maaih puix-juang gauz zoux ga'ganh nyei beu sengh sou-gorn liuz wuov se haih maaih puix-zipv gauz longc naaiv deix gorqv-zeic lengc jeiv jaa nyei nyaanh yiem gan LWA wuov. Haaix deix mienh duqv zipv tengx ziux lox nyei beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh wuov oix zuqc ganh zoux sou-gorn daaih beu weih gorngv ninh mbuo zien ndortv gong, ndortv gong zoqc njiec, mv haih mingh zoux duqv gong a'fai mv maaih gong zoux wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic zuqc. Oix zuqc heuc ninh mbuo ih zanc zipv longc tengx ziux lox nyei beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh, PEUC aengx caux EB wuov oix zuqc ei siang jauv-louc zoux sou-gorn.

 6. Ganh zoux beu seng sou-gorn se zeiz haaix diuc jauv-louc?

  Da'dauh mienh oix zuqc zoux nzoih yietc nzunc sou-gorn tengx beu sengh jiex gorngv ninh mbuo zien ndortv gong, ndrotv gong zoqc njiec a'fai mv haih mingh zoux duqv gong a'fai mv maaih gong zoux wueic laaix naaiv diuc COVID baengc zingh nyauv hoic zuqc.

  Haaix deix mienh dungh duqv paaiv bun longc tengx PUA wuov se duqv maaih beu sengh sou-gorn beu nzoih dungh ninh mbuo jiex gorn zoux sou-tov wuov mi'aqc. Naaiv deix zipv longc PUA nyei mienh corc oix zuqc dau waac-cai yiem ziux liv baaiz sou-gorn gorngv taux ninh mbuo maaih puix-zipv gauz nyei waac liuz ninh mbuo cingx haih duqv zipv tengx gan yiem naaiv LWA heuc zoux nyei beu sengh sou-gorn.

  JIENV KUV DORNGX: Meih oix zuqc ganh zoux nzoih beu sengh sou-gorn mv bun jiex ndaanc naaiv ziepc nyeic hlaax 27 liouh zipv longc gorqv-zeic nyaanh tengx yiem naaiv LWA oc!

 7. Yie oix zuqc bieqc haaix norm dorngx liouh ganh zoux jiex beu sengh sou-gorn liouh tengx LWA?

  Liouh bieqc ganh zoux jiex beu sengh sou-gorn nor bieqc naaiv Zoux sou-tov gan Online gorn zangc (Online Claim System, OCS) aengx caux click yiem gu'ndiev juoqv gorngv “tengx ndortv gong-jaaz (Lost Wage Assistance).” Jangx longx, dungh haaix zanc meih duqv ganh zoux jiex beu sengh sou-gorn liuz meih corc zuqc zoux sou-tov gorn ziux liv baaiz fungx bieqc. Yie mbuo nyei guv njiaaux zoux LWA yietc nyeic bouc dauh gong bun mangc nyungc zeiv gorngv oix zuqc hnangv haaix zoux beu sengh sou-gorn yiem gan online.

  JIENV KUV DORNGX: Meih oix zuqc ganh zoux nzoih beu sengh sou-gorn mv bun jiex ndaanc naaiv ziepc nyeic hlaax 27 liouh zipv longc gorqv-zeic nyaanh tengx yiem naaiv LWA oc.

 8. Oix zuqc hnangv haaix zoux beiv taux yie mv maaih PIN a'fai mv duqv zoux sou-gorn fungx bieqc tov tengx ndortv gong nyaanh ganh beu weih sou-gorn wuov?

  Beiv taux gorngv meih mv maaih PIN dungh nzunc baav meih mv gaengh duqv zoux sou-tov gorn fungx bieqc. Meih oix zuqc jiex gorn zoux sou-tov fungx bieqc oc. Zoux sou-tov gorn fungx bieqc naaiv a'fai douc waac lorx taux 877-345-3484.

 9. Yie bieqc juangc zoux gong yiem naaiv Work Share aengx caux mv gaengh maaih PIN. Yie oix zuqc hnangv haaix ganh zoux jiex beu sengh sou-gorn?

  Beiv taux meih bieqc juangc zoux gong yiem naaiv Work Share aengx caux maaih puix-zipv gauz longc tengx LWA nor, meih mv zuqc ganh zoux jiex beu sengh sou-gorn oc. Meih nyei cingv gong ziouv-jaa tengx meih zoux ziangx beu sengh sou-gorn bun mi'aqc.


  Ninh mbuo cingv gong ziouv-jaa yiem naaiv Work Share oix zuqc fungx waac-fienx gan email mingh bun taux OED_workshare@oregon.gov beu sengh sou-gorn gorngv taux duqv zanv gong-nouh zoux gong ziangh zoqc njiec wueic laaix naaiv diuc COVID-19 nyauv hoic zuqc.

 10. Haih benx haaix diuc sic dauh jauv-louc beiv taux gorngv yie mv duqv zoux sou-tov fungx mingh tov liouh tengx ndortv gong nyaanh gan beu weih sou-gorn? Yie oix zuqc longc ziangh hoc ndongc haaix lauh zoux sou-tov fungx bieqc tov longc naaiv deix nyaan

  Meih oix zuqc zoux beu weih ndortv gong sou-tov gorn fungx bieqc aengx caux tov heuc tengx nyaanh yiem naaiv cietv hlaax 26, 2020 jiex daaih, liouh beu sengh gorngv meih zien ndortv gong a'fai ndortv gong zoqc njiec wueic laaix maaih naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic. Zoux sou-tov gorn fungx bieqc yiem gan online a'fai douc waac lorx taux 877-345-3484.

 11. Yie oix zuqc zoux haaix diuc jauv-louc cingx haih duqv zipv naaiv diuc LWA nyei nyaanh?

  Borqv nzipc jienv zoux sou-tov gorn ziux liv baaiz fungx bieqc ei gan hnangv lox jiex daaih wuov. You’ll be asked if you were unemployed, partially unemployed, unable, or unavailable to work due to disruptions caused by COVID-19.

 12. Oix zuqc tor bouc dauh ziangh hoc ndongc haaix lauh dungh yie duqv zoux beu sengh sou-gorn daaih liuz cingx haih duqv zipv nyaanh?

  Beiv taux meih duqv zoux sou-gorn beu sengh yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 nor oix zuqc gaanv dorh naaiv deix LWA nyaanh daaih bun meih siepv dungh haaix zanc yie mbuo bun-paaiv buatc gorngv meih maaih puix-zipv gauz gan kou-gong gorn nyei jauv-louc AENGX CAUX beiv taux corc maaih nyaanh gauz liouh tengx meih.

 13. Naaiv norm LWA kou-gong gorn se caux naaiv norm kou-gong gorn dungh ziux yietc norm liv baaiz tengx $600 gorqv-zeic lengc jeiv nyaanh gan CARES Act (doh leiz paaiv goux mangc (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)) doh leiz paaiv nji

  No. Naaiv deix $600 se mbenc ziux gan CARES Act doh leiz paaiv njiec heuc ziux yietc norm liv baaiz tengx nyei buonc nyaanh wuov se duqv nzengc bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv cietv hlaax jomc mi'aqc. Naaiv norm LWA duqv paaiv maaih ganh diuc puix-zipv jauv-louc mv doiz doic aengx caux paaiv maaih jaaz jamv souz mouc benx domh zuangx nyaanh juangc yietc zungv saengv zangc dungh zoux sou-gong tov longc aengx buatc longx paaiv bun longc wuov.

  Liouh bun maaih puix-zipv gauz zipv longc dungh gorqv zangc hungh jaa tengx siangh nyaanh gan liv baaiz tengx nyei buonc, FEMA (guoqv zangc gunv goux njioux jiepv sih sic dauh gong-gorn (Federal Emergency Management Agency)) aengx caux U.S. Department of Labor (meiv guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn) paaiv heuc meih oix zuqc zoux beu sengh sou-gorn bun ga'ganh bun daaih mv zaih jiex naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020.

 14. Ninh duqv paaiv maaih jaaz-jamv souz mouc nyaanh liouh ziux liv baaiz tengx nyei buonc dungh yie haih duqv zipv tengx liouh zipv yiem naaiv LWA nyei fai?

  Naaiv norm LWA kou-gong gorn paaiv njiec heuc meih oix zuqc zipv tengx nyaanh mv gauh zoqc jiex $100 yiem yietc norm liv baaiz. Dungh naaiv Oregon ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh duqv paaiv maaih jaaz-jamv gauh camv zuqc $100 beiv caux LWA paaiv njiec nyei buonc, mv baac mienh muoz yiem Oregon zoux sou-tov nyei mienh mv zuqc cau fim kuonx hnyouv oc.

  Maaih camv-dauh mienh dungh duqv zipv tengx nyaanh gauh zoqc jiex $100 yiem norm-norm liv baaiz yiem gan ninh mbuo lox nyei buonc beu weih sou-gorn nyaanh, PUA, PEUC, a'fai EB wueic laaix benx zuqc ninh mbuo nyei nyaanh duqv zanv zoqc njiec dungh oix zuqc maeqv cuotv liouh wuix goux fu'jueiv, nzouv-zinh a'fai zornc daaih. Ninh mbuo corc haih maaih puix-zipv gauz tengx naaiv deix $300 mingh dungh haaix zanc ninh mbuo corc maaih puix-zipv gauz zipv tengx mv gauh zoqc jiex $1 nyaanh dungh maeqv cuotv nzoih liuz wuov.

 15. Naaiv diuc LWA tengx nyei nyaanh se oix zuqc cuotv nzouv-zinh nyei fai?

  Zeiz. Naaiv diuc LWA tengx nyei nyaanh oix zuqc cuotv nzouv-zinh gan guoqv zangc doh leiz paaiv njiec caux ziux lox UI (beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (Unemployment Insurance)) a'fai PUA nyaanh fih hnangv doic. Beiv taux ninh mbuo duqv zorqv da'nyeic diuc nyaanh siou benx nzouv-zinh nor ninh mbuo yaac oix zuqc zorqv naaiv LWA nyaanh siou njiec fih hnangv.

 16. Beiv taux yie duqv zipv yie nyei nyaanh yiem naaiv cietv hlaax 26, 2020 mingh taux juov hlaax saeng 5, 2020 liuz, yie corc haih duqv zipv tengx nyaanh yiem naaiv LWA hluotv nzuonx nqaang bun nyei fai?

  Zeiz. Naaiv diuc LWA kou-gong gorn nyaanh se hluotv nzuonx nqaang bun taux maaih puix-zipv gauz nyei mienh dungh duqv jiex gorn yiem naaiv norm liv baaiz yiem cietv hlaax 26, 2020. Hnangv haaix yaac longx, beiv taux gorngv meih ndortv gong yiem naaiv norm liv baaiz yiem naaiv cietv hlaax 26, 2020 jiex daaih wuov, meih kungx haih duqv zipv LWA yiem naaiv deix liv baaiz dungh meih maaih puix-zipv gauz bun tengx ndortv gong nyaanh aengx caux gauz gan naaiv LWA paaiv njiec nyei puix-zipv jauv-louc hnangv.

 17. Beiv taux ninh mbuo gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn duqv paaiv cuotv gorngv yie maaih puix-zipv gauz liouh zipv ndaangc liv baaiz yiem ndortv gong bouc dauh ziangh hoc dungh yiem naaiv norm LWA kou-gong gorn dorng ziangh hoc liuz wuov, ninh mbu

  Ninh mbuo gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn se haih tengx cuotv naaiv deix nyaanh mingh bun taux haaix deix mienh dungh duqv zoux beu sengh sou-gorn ndaangc ziepc nyeic hlaax 27, 2020 haaix zanc corc maaih nyaanh bun wuov se zipv longc jienv mingh a'fai tengx taux faah hlaax 27, 2021.

 18. Yie coqc duqv zipv buatc sou-fienx zunh daaih mbuox gorngv yie oix zuqc zoux benx ga'ganh nyei beu sengh sou-gorn liouh tengx ndortv gong-jaaz. Da'dauh mienh duqv zipv naaiv zeiv zunh fienx sou nyei fai?

  Maiv. Zipv longc PUA nyei mienh se mv duqv zipv naaiv zeiv sou-fienx zunh daaih mbuox wueic laaix benx zuqc ninh mbuo maaih beu sengh sou-gorn gorngv ninh mbuo maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic dungh ninh mbuo tov longc nyaanh yiem norm-norm liv baaiz nyei ziangh hoc wuov.

 19. Yie coqc duqv zipv buatc sou-fienx zunh daaih mbuox gorngv yie oix zuqc zoux benx ga'ganh nyei beu sengh sou-gorn liouh tengx ndortv gong-jaaz. Yie se duqv zoux nzoih mi'aqc, yie corc qiemx oix zuqc ga'ganh zoux nzunc beu sengh siang sou-gorn fai?

  Maiv. Meih zoux nduqc baan beu sengh sou-gorn hnangv oc. Naaiv deix sou-fienx se duqv zunh mingh bun nzoih yietc zungv zuangx mienh yiem Oregon duqv zoux sou daaih tov dungh mv gaengh duqv zoux beu sengh sou-gorn daaih bun wuov hnangv oc. Ninh corc bun maaih ziangh hoc liouh bun meih zoux ga'ganh nyei beu sengh sou-gorn yiem njiec naaiv zeiv zunh sou-fienx njiapc njiangx ziangh hoc dungh duqv fungx cuotv mingh bun meih wuov aengx caux meih duqv zipv siou taux buoz nyei bouc dauh.

 20. Haih benx haaix diuc sic dauh jauv-louc beiv taux gorngv yie duqv zipv liuz nyaanh yiem naaiv LWA liuz jiex daaih zaah lorx buatc gorngv mv maaih puix-zipv gauz?

  Beiv taux meih duqv zipv tengx ndortv gong-jaaz (LWA) kou-gong gorn nyaanh liuz aengx caux zaah buatc gorngv mv maaih puix-zipv gauz nor oix zuqc heuc meih jaauv nzuonx naaic deix souz mouc nyaanh mingh bun taux ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn.

  Meih corc haih jaauv nzuonx naaiv deix nyaanh gan online ginv longc gan naaiv Make a Payment (cuotv nyaanh bun) yiem njiec Online zoux sou-tov gong zanca'fai fungx benx nyaanh check mingh yaac duqv. Tov daaix luic fiev benx nyaanh check fungx nzuonx mingh bun taux LWA-Oregon gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn, lemh jienv meih zipv tengx nyaanh mienh nyei nam mber (Customer Identification Number, CID) aengx caux fiev njiec LWA yiem fiev nzangc dorngx yiem meih nyei nyaanh check wuov. Dorh meih nyei nyaanh check fungx ganh zipv fienx dorngx mingh bun taux:

  LWA – Oregon Employment Department
  PO BOX 5307
  Portland, OR 97228-5307


  Beiv taux meih duqv zipv siou LWA nyaanh benx nyaanh check aengx caux corc siou jienv naaic deix nyaanh check nyei nor se zeiz dungh yie mbuo fungx mingh bun meih oc, meih se haih zorqv naaic deix nyaanh check dapv fungx nzuonx gan zipv fienx dorngx mingh bun taux:

  Oregon Employment Department

  PO BOX 14130

  Salem OR 97309


 21. Haih benx haaix diuc nyei fai beiv taux gorngv yie mv duqv zoux maaih ga'ganh nyei beu sengh sou-gorn liouh longc LWA?

  Ninh mbuo FEMA aengx caux meiv guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn paaiv heuc da'dauh mienh oix zuqc zoux ga'ganh beu sengh sou-gorn liouh longc tengx LWA yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 27, 2020 liouh zipv longc dungh guoqv zangc hungh jaa ziux liv baaiz tengx gorqv-zeic nyaanh wuov. Beiv taux meih maiv DUQV zoux ga'ganh nyei beu sengh sou-gorn mv baac corc duqv zoux sou-tov longc ndortv gong nyaanh gan beu weih sou-gorn tengx nyei nyaanh yiem naaiv cietv hlaax 26, 2020 aengx caux juov hlaax saeng 5, 2020 nyei bouc dauh ziangh hoc nor meih yaac mv maaih ze'buonc haih duqv zipv tengx naaiv deix gorqv-zeic $300 nyaanh.

BWYW

 1. Yie duqv haix waac-fienx gorngv ninh yaac maaih dorngx tiuv yienc siang taux naaiv deix nyaanh dungh yiem njiec zuov muangx waac-fienx bouc dauh ziangh hoc (BWYW) kou-gong gorn. Ninh yaac maaih haaix diuc jauv-louc fai?

  Naaiv meih guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn (U.S Department of Labor) duqv paaiv waac heuc Oregon gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn (Oregon Employment Department) gorngv yie mbuo mv haih dorh yie mbuo BWYW mingh zoux tong nzaanz go ei hnangv yie mbuo zoux jiex daaih nyei buonc wuov.

 2. Yie yaac mv gaengh duqv zipv siou haaix diuc nyaanh taux buoz zangc maiv baac ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn duqv mbuox waac-fienx bun yie duqv hiuv gorngv yie se maaih puix-zipv gauz liouh tengx BWYW nyei.

  Yie yaac tov zuiz camv dungh duqv cai waac-fienx mingh mbuox meih gorngv meih maaih puix-zipv gauz liouh tengx yiem naaiv norm kou-gong gorn wuov. Waac-fienx dungh meih bun daaih yiem njiec ziepc hlaax 13 wuov norm nhoi gorngv benx zien waac nor, ninh mbuo meiv guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn yaac duqv paaiv huec yie mbuo dingh naaiv norm kou-gong gorn njiec aqv. Tov zuiz camv dungh yie mbuo mv haih tengx dorh meih nyei sou-tov gorn mingh zoux yiem naaiv BWYW aqv.

 3. Aengx haih dorh naaiv norm BWYW daaih jiex gorn zoux siang nyei fai?

  Maiv. Yie mbuo hnamv daaiz ninh mbuo meiv guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn yaac oix zuqc tiuv yienc ninh mbuo nyei siang gong-bou jauv-louc aqv.

 4. Beiv taux ih zanc yie duqv zipv longc nyaanh tengx gan BWYW yaac oix zuqc dingh njiec ei gan ninh mbuo meiv guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn bun-cai waac njiaaux?

  Maiv. meih taux yie duqv duqv tengx nyaanh daaih bun jienv meih mi'aqc nor, yie mbuo yaac oix zuqc borvq nzipc jienv mingh. Da'nyeic diuc waac nor, funx benx gorngv naaiv diuc siang gong-bou doh leiz yaac paaiv heuc zanv longx souz mouc bun yie mbuo dorh BWYW mingh hnangv haaix longc mv dungz bungx nzaanz go cung tengx fu'loqc nyaanh bun zuangx mienh muoz yiem naaiv ziepc hlaax 13 jiex daaih nyei bouc dauh ziangh hoc. Naaiv deix sic dauh jauv-louc yaac mv maaih haaix diuc nyauv hoic taux zuangx mienh muoz dungh haaix dauh duqv zipv tengx nyaanh gan yiem BWYW wuov.

 5. Ih zanc se maaih haaix dauh dungh haih duqv zipv tengx gan BWYW ei siang doh leiz gong-bou yiem caux nainh mbuo meiv guoqv gunv goux zoux gong ze'weic domh gorn bun-cai waac njiaaux?

  Meih corc haih duqv zipv tengx gan BWYW beiv taux meih corc yiem gan “duqv borqv nzipc jienv sou-tov gorn” mingh. Ninh waac funx benx gorngv yie mbuo duqv bun nyaanh mingh meih mv baac meih nyei sou-tov gorn duqv dingh njiec mi'aqc wueic laaix yie mbuo maaih naaic oix zuqc cai naaic. Yie mbuo duqv jiex gorn dorh sou-tov gorn daaih paan pei luic mangc yiem njiec “duqv borqv nzipc sou-tov gorn” mingh aengx caux oix zuqc borqv lorx meih beiv taux yie mbuo qiemx longc meih nyei waac-fienx jaa.

 6. Haih maaih haaix diuc sic dauh jauv-louc fai beiv taux meih dimv lorx buatc gorngv yie maiv maaih puix-zipv gaux tengx BWYW aqv aengx caux yie yaac duqv zipv siou nyaanh taux buoz mi'aqc?

  meiv taux dimv mangc liuz buatc gorngv meih maiv maaih puix-zipv gaux tengx haaix diuc beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (Unemployment Insurance, UI) nyaanh a'fai tengx yiem da'nyeic norm kou-gong gorn aengx caux meih yaac duqv zipv nyaanh gan BWYW longc mi'aqc, ninh yaac funx benx cuotv nyaanh tengx jiex guaan. Yie mbuo oix zuqc zoux gan doh leiz zorqv naaic deix nyaanh jaauv nzuonx nzoih.

YIETC GAU NOR NAAIV DEIX BEU WEIH SOU-GORN MBUNGH NORTV GONG (UI) WAA-CAI

 1. Yie haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh lauh ndaauv ndongc haaix?

  Ndaangc faanv COVID-19 baengc zingh nor, meih se haih duqv zipv tengx lauh taux 26 norm liv baaiz yiem yietc hnyangx bouc dauh ziangh hoc ei gan lox nyei ndortv gong nyaanh kou-gong gorn. Ih zanc bouc dauh, wueic maaih naaiv diuc CARES Act doh leiz paaiv cuotv, meih se haih duqv zipv tipv benx 13 norm liv baaiz jaa yiem caux PEUC nyaanh. Wueic benx zuqc gorngv maaih ndortv gong mienh camv haic, ninh mbuo corc duqv mbenc maaih da’nyeic diuc fu’loqc nyaanh daaih tengx tipv, liuz maaih ziex dor mienh se haih duqv zipv tengx lauh taux 59 norm liv baaiz beiv taux gorngv yiem norm-norm liv baaiz ninh mbuo corc maaih pui-zipv gauz tengx.

 2. Yiem njiec ziux liv baaiz tengx ndortv gong nyei buonc nyaanh yie haih duqv zipv camv zoqc ndongc haaix?

  Liouh tengx ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh yietc gau nor funx benx 1.25% gan gong-mienh zornc buonc nyaanh yiem 12 hlaax nyieqc bouc dauh. Liouh bun mangc nyungc zeiv, haaix dauh mienh zoux gong funx benx $12.50 yiem yietc norm ziangh hoc, yietc norm liv baaiz zoux gong 40 norm ziangh hoc liuz yiem ba’hnyangx ninh se duqv zipv tengx nyaanh funx zuqc $325 benx ndortv gong nyaanh yiem yietc norm liv baaizs. Ziux ei lox nyei ndortv gong nyaanh se funx benx maiv gaug zoqc jiex $151 yiem yietc norm liv baaiz. Maiv jiex ndaangc $648 yiem yietc norm liv baaiz. (Liouh jiex gorn siang sou-tov nyei buonc dungh fungx bieqc yiem luoqc hlaax 28, a’fai zaih jiex daaih nyei buonc, zoqc jiex souz mouc nyaanh se funx zuqc $157 aengx caux camv jiex nyei buonc se funx zuqc $673).

  Naaiv diuc PUA ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh se caux lox nyei ndortv gong nyaanh juangc diuc funx, mv baac PUA nyei buonc nyaanh yaac gauh camv. Naaiv deix zoqc jiex nyei souz mouc nyaanh tengx PUA se funx zuqc $205 yiem yietc norm liv baaiz. Maiv jiex ndaangc $648 yiem yietc norm liv baaiz.

  Yiem njiec naaiv diuc CARES Act doh leiz paaiv cuotv, da’dauh mienh dungh zipv tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec naaic deix liv baaiz bouc dauh se duqv tengx lengc jeiv nyaanh jaa benx $600 yiem naaic norm liv baaiz. Naaiv diuc doh leiz se bun longc yiem naaiv norm bouc dauh ziangh hoc yiem faah hlaax 29, 2020 mingh taux cietv hlaax 25, 2020.

 3. Yie duqv zipv sou-fienx zunh mbuox gorngv taux ndortv gong nyaanh jau-louc dungh yie maiv duqv fungx bieqc tov nyei buonc. Yie nzauh heiz maaih mienh nimc yie nyei sou-gorn dorh mingh zoux sou-tov liouh tengx ndortv gong nyaanh. Yie oix zuqc fungc zoux?

  Maaih guv guaix gu’baeqc mienh camv haic yaac bangc ih zanc naaiv baan faanv coronavirus domh wuon-baengc bouc dauh mingh nduov longc tengx ndortv gong nyaanh guaih dorh mienh nyei mbuoz aengx caux si’jeiv waa-fienx mingh longc dungh maiv zeiz zoux sou-tov gorn nyei mienh. Oregon baeqc fingz se hoqc hiuv longx taux naaiv deix jan-zaqc dungh haaix zanc ninh mbuo duqv zipv siou zunh fienx sou yiem caux saengv zangc gunv goux ndortv gong ze’weic gorn bun daaih a’fai yiem caux ninh mbuo cingv gong ziou-jaa bun daaih gorngv taux mbuox ninh mbuo se haih maaih ze’buonc zoux sou mingh tov tengx nyaanh.

  Beiv taux gorngv meih buatc maaih naaiv deix sic dauh, se funx benx gorngv maaih mienh zoux zaqc nimc longc meih nyei si’jeiv waa-fienx, nzunc baav lemh jienv meih nyei Social Security nam mber aengx caux cuotv seiz hnoi-nyieqc zuqc nimc nzengc. Ninh se benx jienv sic dauh meih oix zuqc jien sin gaan goux mangc siepv. Ninh maaih biei kang jau-louc liouh meih dorh mingh zoux nqaeqv longx meih nyei nyaanh gorn aengx caux meih nyei credit nyaanh gorn:

  1. Box tong waa-fienx gorngv taux maaih jan-zaqc gu’baeqc nduov mingh mbuox tong ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic gorn bieqc online yiem njiec www.workinginoregon.org.
  2. Box tong waa-fienx mbuox cingv gong ziou-jaa gorngv maaih jan-zaqc gu’baeqc nduov.
  3. Bieqc mangc yiem naaiv www.IdentityTheft.gov liouh box tong waa-fienx mbuox gorngv taux maaih jan-zaqc gu’baeqc nduov mingh bun taux FTC aengx caux tov heuc ninh mbuo lorx jauv tengx bieqc zoux da’nyeic kang. Naaiv deix gong-bou se lemh jienv wang-henh tengx tiuv siang, goux mangc yietc hnyangx bouc dauh credit nyaanh gorn, baeqc wang-henh tengx box tong sou-fienx mangc credit gorn, aengx caux guon dingh njiec haaix norm sou-gorn longc meih nyei mbuoz dungh zuqc jan-zaqc nimc longc wuov. IdentityTheft.gov caux oix zuqc wang-henh tengx dorh jaa-dorngh bieqc torngv ndanc jan-zaqc a’fai zorqv siou credit nyaanh bieqc yiem credit sou-fienx gorn. Zoux nzoih naaiv deix jau-louc gong-bou liuz yaac haih mbungh longx jan-zaqc nimc maiv haih lorx duqv waa-gorn dorh meih nyei mbuoz mingh koi siang-sou-gorn aqv.
  4. Ziangh diuh oix zuqc bieqc paan pei luic mangc meih nyei credit tong fienx sou-gorn. Liouh da’nyeic hnyangx, meih se haih zaah mangc longx box tong fienx sou-gorn dungh maaih haaix diuc zoux dorngc yiem norm-norm liv baaiz liouh wang-henh tengx yiem www.AnnualCreditReport.com.

  Meih corc qiemx oix zuqc hiuv jaa benx yi ziex diuc kuv jau-louc:

  Beiv taux gorngv jan-zaqc duqv nimc lorx buatc ndortv gong mienh nyei nyaanh liuz, ninh mbuo yaac dorh mingh dapv bieqc jan-zaqc nyaanh daan gorn. Mv baac maaih nzunc baav yaac duqv fungx dapv bieqc maaih zien mbuoz. Beiv taux gorngv maaih naaiv deix sic dauh hoic zuqc meih nor, ninh mbuo jan-zaqc haih douc waac daaih lorx, fungx nzang-fienx daaih, a’fai fungx email heuc meih mingh zorqv nyaanh fungx bun ninh mbuo. Ninh mbuo zoux benx gorngv yiem njiec naaiv Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn mienh aengx caux mbuox gorngv ninh mbuo duqv fungx nyaanh bun dorngc. Naaiv deix mienh se heuc “gu’baeqc nduov nyaanh.”

  Beiv taux meih duqv zipv tengx nyaanh dungh meih maiv duqv zoux sou mingh tov jiex, tov box tong waa-fienx mingh bun ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn duqv hiuv oc. Maiv dongx guaih dau waac yiem fonh, emails, nzang-fienx, a’fai fungx nzang-fienx njiec gan domh zuangx dorngx daaih mbuox meih gorngv duqv nyaanh, fungx nyaanh maeng, a’fai dorh nyaanh hietv benx fang-daan. Ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se maiv heuc jiex meih oix zuqc jaauv naaic diuc nyaanh, aengx caux ninh mbuo se maiv duqv tov lorx jiex si’jeiv waa-fienx gan domh zuangx mienh fungx waac dorngh daaih. Haaix zanc buatc maaih mienh mbuox heuc meih zoux naaiv deix gong-bou nor funx benx jan-zaqc oc. Nzun-nzunc.

  Lorx doqc waa-fienx jaa gorngv taux jan-zaqc gu’baeqc nduov aengx caux jan-zaqc nimc yiem njiec ih zanc benx COVID-19 baengc zingh bouc dauh, mangc yiem naaiv www.oregonconsumer.gov/COVID-19.

 4. Yie duqv zipv siou haaix dauh mienh nyei UI nyaanh zeiv fungx gan zipv fienx dorngx daaih aengx caux ninh mbuo suiv biauz mi’aqc. Yie oix zuqc dorh naaiv kuaaiv nyaanh check fungc zoux?

  Daaix luic dorh fungx nzuonx bun yie mbuo (meih oix zuqc tengx cuotv stamp jaaz) fungx njiec PO Box 14135, Salem, OR 97309-5068. A’fai meih dorh mingh cunv bun ninh mbuo yiem naaiv norm WorkSource gorn yiem njiec buonh deic dorngx. Lorx mangc naaiv norm WorkSource gorn yiem njiec buonh deic dorngx se yiem: worksourceoregon.org/Centers.html

 5. Yie haix waac gorngv guoqv zangc hungh jaa a’fai naaiv dauh dengv sic dauh jien-fouv Brown paaiv njiec heuc nqenz simv cuotv zuov nyei liv baaiz bouc dauh ziangh hoc. Ninh funx benx haaix diuc tengx yie?

  Ndaang faanv naaiv diuc COVID-19 baengc zingh, naaiv saengv zangc doh leiz paaiv njiec heuc meih oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc zuov yietc norm liv baaiz cingx haih duqv zipv naaiv deix ndortv gong nyaanh. Dungh maaih mbuoz heuc zuov njiec nyei liv baaiz. Meih corc se oix zuqc fungx sou-daan bieqc tov yiem naaic nor liv baaiz nyei oc.

  Naaiv deix yietc nyeic doh leiz gong-bou yaac duqv tiuv yienc siang jiex daaih mv gaengh lauh aengx caux ih zanc saengv zangc yaac oix zuqc simv cuotv naaiv norm li-baai-zuov liuz zoux bun zuangx mienh duqv zipv siou nyaanh siepv faaux yietc norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc. Yie mbuo dorng-dorng zorc puix bieqc yiem yie mbuo computer gorn zangc. Benx zuqc maaih cam-diuc nyauv, yie mbuo hnamv daaih oix zuqc longc biuc duah camv hlaax nyieqc cingx zoux duqv nzoih. Haaix zanc yie mbuo zorc puix sung nzoih liuz, yie mbuo oix zuqc fungx nyaanh bun meih dungh corc qiemx njiec daauh norm liv baaiz nyei buonc wuov oc. Yie mbuo zorc puix ziangx sung liuz yaac oix zuqc gaanv siepv fungx njiec bun longc haaix diuc gorn wuov aqv.

 6. Yie lorx mangc yiem naaiv yaac maiv buatc dau yie nyei waa-cai. Yie oix zuqc fungc zoux haaix diuc jau-louc gong-bou?

  Bieqc lorx mangc yiem yie mbuo sou-gorn. Beiv taux gorngv meih lorx maiv buatc maaih dungh meih dorng-dorn lorx nyei waa-fienx yiem naaic, daaix luic bieqc naaic lorx yiem yie mbuo nyei Facebook sou-pin. Yie mbuo se ziangh diuh zaah mangc yiem njiec domh zuangx borqv waac lorx doic gorn, aengx caux duqv dorh yietc zungv qiemx longx waa-cai fungx jaa bieqc yiem njiec naaiv pin sou.

Saeng-eiz ziouv

 1. What is the Payment Protection Plan (PPP)?

  Naaiv norm gunv goux bun nyaanh hlaax kou-gong gorn (PPP) se duqv fungx bun ninh mbuo Congress ze’weic domh gorn duqv buatc longx paaiv bun longc funx benx yietc diuc domh doh leiz gorn heuc tengx goux mangc nyei jauv-louc (CARES Act). Haaix zanc gorngv taux naaiv diuc PPP aengx caux beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh liouh bun cingv gong ziouv a’fai zoux gong mienh nor ninh yaac mv waac dau bun horpc nzoih da’dauh mienh oc. Naaiv deix ziangh diuh naaic ma’qc FAQs yiem njiec gu’ndiev wuov se benx sou-guv liouh tengx njiaaux bun meih bieqc hnyouv gorngv haaix zanc meih oix zuqc dorh naaiv deix PPP nyaanh box tong fienx mbuox gorngv benx zornc daaih nyei nyaanh.

 2. Beiv taux yie duqv gaav nyaanh gan naaiv PPP, yie corc haih duqv zipv tengx beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong nyei fai?

  Ninh sueih ei gan. Gaav nyaanh yiem naaiv PPP se caux gaav nyaanh yiem da’nyeic norm gorn fih hnangv doic oc. Duqv zipv gaav nyaanh bun longc se mv zoux hoic meih bun dingh njiec naaiv diuc beu weih sou-gorn mbungh nodrtv gong (UI) a’fai wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA). Beiv taux meih duqv gaav nyaanh yiem njiec PPP liouh dorh mingh benx ga’ganh longc nyei nyaanh nor naaiv deix souz mouc nyaanh dungh benx ga’ganh longc wuov yaac zuqc funx benx zornc daaih nyei nyaanh funx benx gorngv mv duqv dorh naaiv deix nyaanh yiem naaiv PPP daaih longc.

  Beiv taux meih gaav longc PPP nyei nyaanh liouh benx zoux saeng-eiz (beiv taux gaav biauv zoux saeng-eiz pouz-doih dorngx, longc muonc goux gu’nyuoz, maaiz jaa-dorngx a’fai zunh waac mbuox gorngv taux zoux saeng-eiz jauv-louc bun zuangx mienh hiuv) dungh mv zeiz longc bieqc goux ga’ganh nyei buonc-sin wuov. Beiv taux meih longc PPP nyei nyaanh mingh longc cuotv mv zeiz zoux saeng-eiz nyei buonc nyaanh, beiv taux jaauv meih nyei cie-jaaz, maaiz ga’naaiv muonc a’fai longc da’nyeic diuc nyungc horngh wuov ninh mbuo oix zuqc corngh funx bun meih aengx caux haih box tong sou-fienx bun hiuv duqv nyei.

  Beiv taux meih longc meih gaav PPP nyei nyaanh liouh longc goux ga’ganh buonc-sin nor buatc daax haih dau waac bun benx gorngv ‘maaih’ puix-zipv gauz liouh bun zipv longc ndortv gong nyaanh duqv. Beiv taux buatc gorngv ‘zeiz’ dungh lauh ndongc haaix yaac longx dungh haaix zanc meih mv duqv zipv camv jiex ndaangc ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh. Bun mangc nyungc zeiv, beiv taux meih nyei liv baaiz nyaanh funx benx $300 aengx caux meih zornc duqv $301 yiem yietc norm liv baaiz nor, yiem njiec naaic norm liv baaiz meih yaac mv duqv zipv tengx nyaahh aqv.

 3. Yie zoux ga’ganh nyei saeng-eiz aengx caux yie maaih sou-gorn tov longc PUA. Yie zuqc box gong sou-fienx mbuox taux naaiv deix nyaanh dungh yie gaav zipv longc yiem caux PPP ziux yie nyei liv baaiz nyei buonc sou-tov nyei fai?

  Ninh sueih ei gan. Beiv taux meih duqv longc naaiv norm kou-gong gorn tengx gunv goux bun nyaanh (PPP) se kungx liouh longc cuotv zoux saeng-eiz nyei buonc hnangv nor meih yaac mv zuqc box tong sou-fienx mbuox taux ziux liv baaiz tengx nyei buonc nyaanh.

  Beiv taux gorngv naaiv PPP nyaanh dungh longc benx goux buonc-sin zangc, a’fai benx ga’ganh longc nyei nyaanh nor meih yaac oix zuqc box tong sou-fienx mbuox hiuv gorngv naaic deix nyaanh benx zornc daaih dungh ziux liv baaiz zipv longc nyei sou-tov gorn. Mangc nyungc zeiv dungh dorh nyaanh longc benx goux buonc sin zangc lemh jienv mv daah maaiz lai hnaangx, gaav biauv yiem a’fai dorngx nyaanh, maaiz cie aengx caux cuotv wuom-douz jaaz.

 4. Meih oix zuqc dorh naaiv diuc PPP zornc daaih nyei nyaanh box tong waac-fienx mbuox yiem njiec liv baaiz bouc dauh/ziux hlaax a’fai box yietc nzunc waac-fienx hnangv?

  Naaic diuc jauv-louc nor sueih ei gan meih dungh haaix zanc dorh meih nyei PPP nyaanh mingh longc oc. Haaix zanc meih dorh naaiv deix mingh longc goux ga’ganh nyei buonc-sin a’fai dorh mingh longc jaauv mv zeiz zoux saeng-eiz nyei zaeqv wuov oix zuqc box tong waac-fienx mbuox bun hiuv. Bun mangc nyungc zeiv, beiv taux meih dorh naaic ndunh nyaanh mingh gouv-mueic longc funx benx cingv ga’ganh nyei gong-zinh nor meih horpc zuqc box tong yietc zungv longc cuotv nyei buonc nyaanh yiem njiec naaic norm liv baaiz bouc dauh dungh meih longc cuotv wuov. Meih taux gorngv meih dorh naaiv deix PPP nyaanh mingh benx meih ganh nyei nyaanh hlaax nor, meih oix zuqc box tong waac-fienx mbuox gorngv meih funx benx nyaanh cuotv yiem liv baaiz funx nyaanh hlaax nyei buonc. Beiv taux meih dorh buonc baav PPP nyaanh fungx bieqc meih nyei siou nyaanh sou-daan gorn yiem norm-norm liv baaiz nor meih oix zuqc dorh naaic deix souz mouc nyaanh box tong sou-fienx bun hiuv dungh haaix zanc meih zoux sou-tov gorn wuov.

 5. Yie maiv duqv box tong sou-fienx bun hiuv taux kou-gong gorn tengx gunv goux tengx gaav nyaanh bun (PPP) funx benx zornc duqv nyei nyaanh yiem ziux liv baaiz tov nyei buonc sou-gorn mv gunv jiex yie ganh dorh yie nyei nyaanh mingh longc yaac longx a’fai duqv box dorngc waac-fienx. Yie oix zuqc fungc zoux?

  Meih oix zuqc dorh naaic deix waac-fienx mingh zorc puix zuqc nzoih yiem njiec ziux liv baaiz sou-tov gorn dungh haaix zanc meih dorh nyaanh mingh longc funx benx cingv benx ga’ganh a’fai dorh naaiv deix PPP nyaanh mingh longc goux ga’ganh nyei buonc-sin wuov. Dorh ziux liv baaiz sou-tov gorn zorc puix liuz fungx bieqc longc naaiv norm gorn Updated Gross Earnings Form yiem njiec naaiv unemployment.oregon.gov. Beiv taux meih duqv zipv nyaanh gauh zoqc nor, yie mbuo oix zuqc zunh fienx mbuox meih duqv hiuv gorngv taux camv jiex guaan souz mouc nyei buonc nyaanh. Beiv taux maaih bun camv jiex guaan souz mouc nyaanh nor meih oix zuqc jaauv naaic deix nyaanh nzuonx bun yie mbuo. Beiv taux meih duqv zipv nyaanh gauh camv faaux nor, yie mbuo oix zuqc tipv jaa bun meih dungh naaic deix gorqv-zeic nyaanh.

 6. Yie duqv zipv tengx nyaanh gan naaiv PUA daaih camv jiex guaan souz mouc, mv baac yie dorng-dorng tiux goux longx yie nyei saeng-eiz bun hnangv lox. Yie oix zuqc jaauv nzuonx naaiv deix bun camv jiex guaan nyei fu’loqc nyaanh lauh ndaauv ndongc haaix?

  Yiem njiec naaiv norm faanv domh wuon-baengc bouc dauh ziangh hoc, yie mbuo yaac oix zuqc zorqv zoux zorc puix ei ziex diuc jauv-louc aengx caux zanv zorqv siou nzuonx camv jiex guaan nyaanh. Haaix zanc dungh buatc maaih bun nyaanh camv jiex guaan souz mouc nor yie mbuo zoux gan doh leiz heuc siou naaic deix souz mouc nyaanh nzuonx. Beiv taux naaiv deix bun camv jiex guaan souz mouc nyaanh dungh mv zeiz meih dorngc daaih wuov, yietc gau nor yie mbuo yaac ‘guangc sung’ naaiv norm zaeqv mi’aqc mv zei nor zuqc maeqv yiem zinh hoz nyaanh liouh jaauv nzuonx dungh zengc dungh benx camv jiex guaan nyei buonc. Liouh benx da’nyeic diuc bun camv jiex guaan souz mouc nyaanh wuov se maaih da’nyeic diuc wuotc ginc gong mbenc nzoih tengx siou. Yietc gau lox nyei buonc wuov yie mbuo yaac gouv funx mbenc nzoih benx bun nyaanh gong-bou daan dungh haih gor sortv hoic zuangx mienh dungh haaix dauh zipv longc tengx naaiv deix nyaanh wuov. Yie mbuo duqv dorh bun camv jiex guaan souz mouc nyaanh FAQs fungx njiec yie mbuo nyei website.

 7. Beiv taux yie nyei cingv gong ziouv dorh naaiv diuc PPP nyaanh daaih cingv yie zoux gong nor, yie corh haih zipv tengx ndortv gong nyaanh yiem naaiv norm liv baaiz nyei fai?

  Ninh sueih ei gan. Ninh yaac zuqc longc fih hnangv mv gunv jiex gorngv meih nyei cingv gong ziouv-jaaz longc naaiv diuc PPP nyaanh a’fai da’nyeic diuc nyaanh gorn daaih cingv meih yaac longx. Beiv taux meih duqv zipv tengx nyaanh gauh camv jiex ndaangc gan meih lox nyei liv baaiz souz mouc gong-zinh (liouh bun mangc nyungc zeiv, meih nyei fu’loqc nyaanh funx horpc duqv $300 aengx caux meih nyei cingv gong ziouv-jaa bun meih $301), meih yaac mv duqv aqv. Beiv taux meih nyei cingv gong ziouv-jaa cingv meih $200 aengx caux meih nyei fu’loqc nyaanh yaac funx horpc duqv $300 nor, meih se haih duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec naaic norm liv baaiz bouc dauh, mv gunv jiex meih zornc duqv nyei nyaanh nzunc baav duqv gauh zoqc yiem naaic norm liv baaiz.

 8. Yie maaih haaix diuc sou-gorn yiem ei lox beu weih sou-gorn UI a’fai PUA sou-gorn aengx caux yie mv duqv zoux ga’ganh yei saeng-eiz. Yie duqv zipv nyaanh yiem caux cingv gong ziouv-jaa gan tengx gunv goux gaav nyaanh gaav nyaanh hlaax kou-gong gorn bun yiem naaiv norm liv baaiz dungh yie duqv tov longc liuz wuov. Yie se oix zuqc tiuv yienc yie nyei ziux liv baaiz nyei buonc nyaanh sou-gorn aengx caux zuqc box tong sou-fienx mbuox bun hiuv gorngv taux bun naaiv deix nyaanh dorh funx benx zornc daaih nyei nyaanh fai?

  Maiv. Naaiv sei benx jaauv nzuonx nqaang nyei buonc nyaanh aengx caux meih mv zuqc box tong sou-fienx mbuox yiem njiec naaiv deix liv baaiz dungh duqv tov longc liuz wuov.

 9. Yie maaih haaix diuc sou-gorn yiem ei lox beu weih sou-gorn UI a’fai PUA sou-gorn aengx caux yie mv duqv zoux ga’ganh yei saeng-eiz. Yie duqv zipv nyaanh yiem caux yie nyei cingv gong ziouv bun daaih gan kou-gong gorn tengx gunv goux bun nyaanh jauv-louc (PPP) gaav bun longc liouh yiem naaiv norm liv baaiz. Haaix zanc dungh yie corc mv gaengh duqv zoux sou tov longc yie nyei ziux liv baaiz tengx nyei buonc nyaanh nor yie se zuqc box tong sou-fienx mbuox gorngv naaiv deix nyaanh benx zornc daaih nyei fai?

  Zeiz. Haaix zanc meih zoux sou tov heuc tengx ziux liv baaiz tengx nyei buonc liuz ninh yaac qiemx zuqc box tong sou-fienx mbuox gorngv naaiv deix nyaanh benx zornc daaih.

CINGV GONG ZIOU-JAA

Daaux nqaang koi siang meih nyei gong-bou saeng-eiz

 1. Wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh hoic zuqc beiv taux gorngv yie oix zuqc guon dingh njiec gong-bou saeng-eiz zuov muangx ndaangc a’fai yie duqv bungz deix zoux gong mienh cuotv oix zuqc zoux haaix diuc jau-louc?

  Nzunc baav naaiv deix zoux gong-mienh corc haih duqv zipv tengx beu weih sou-gorn liouh mbungh ndortv gong nyaanh. Naaiv diuc UI nyaanh se mbenc nzoih liouh tengx naaiv deix zoux gong mienh dingh njiec zuov nyei bouc dauh. Naaiv deix nyaanh se kungx mbenc liouh bun ninh mbuo zoux gong mienh tov tengx dungh haaix zanc cingv gong ziouv guon dingh gong-gorn hnoi-baav bouc dauh ziangh hoc hnangv, beiv taux benx liuz coronavirus baengc zingh guon fiouz nzaaux baengc, a’fai zoux ei hungh jaa waac. Haaix deix zoux gong mienh duqv zipv tengx naaiv diuc UI nyaanh, aengx caux maiv zuqc mingh lorx da’nyeic norm gong-gorn zoux gong oc. Ninh corv haih zoux duqv gong, borqv lorx jienv ninh mbuo cingv gong ziouv yiem, aengx caux oix zuqc mbenc nzoih zuonx mingh zoux dungh haaix heuc meih daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong bouc dauh wuov.

 2. Yie oix maeqv nyaanh siou bun yie nyei zoux gong mienh. Naaiv diuc jau-louc se haih maaih dorngx zoux hoic zuqc ninh mbuo beu weih sou-gorn liouh tengx ndortv gong nyaanh nyei fai?

  Maiv. Naaiv deix heuc wuonh nyaanh se maiv funx benx nyaanh hlaax. Ninh yaac maiv zuqc box tong sou-fienx yiem njiec ziux liv baaiz tov nyei buonc nyaanh.

 3. Beiv taux yie zoux ganh nyei gong-bou saeng-eiz, zoux gong mienh maaih bouc dauh a’fai benx gig gong-mienh nor yie haih duqv zipv tengx nyaanh nyei fai?

  Ziez. Naaiv diuc CARES Act doh leiz duqv paaiv cuotv siang jau-louc liouh tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn liouh tengx zuangx mienh dungh haaix dauh maiv duqv zipv lox nyei buonc ndortv gong nyaanh, beiv taux zoux ganh nyei gong-bou saeng-eiz, zoux gong mienh maaih bouc dauh aengx caux maaih dauh baav ging gong-mienh. Meih corc haih fungx meih nyei daauh zeiv jiex gorn sou bieqc aengx caux ziux liv baaiz tov nyei buonc sou-gorn, aengx caux bieqc lorx zoux sou-tov wuotc gorn aengx caux njiaaux guv yienh yiem naaiv PUA

 4. Naaiv diuc CARES Act doh leiz se hnangv haaix bouc sengh nzie weih taux naaiv deix wang-henh zoux gong fiou gong-daqv gong-gorn, mienh fingz, aengx caux buonh deic hungh jaa?

  Naaiv diuc CARES Act doh leiz se tengx nyaanh bun hungh jaa tengx beu weih benx yietc gouv jaaz liouh tipv jaauv nzuonx nyei buonc nyaanh. Haaix dauh zoux gong mienh dungh maaih ze’buonc puix zipv gauz tengx nyei mienh se duqv zipv yiem yietc liv baaiz funx benx $600 gan guoqv zangc hungh jaa tipv bun wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong wuov.

 5. Ninh mbuo paycheck sinx nqaeqv kou-gong gorn se duqv gaav nyaanh zeiv daaih bun yie zipv siou taux buoz mi’aqc (PPP) maiv baac yie corc maiv haih lorx borqv heuc nzoih yietc zungv yie nyei zoux gong mienh daaux nqaang daaih zoux gong hnangv lox. Yie oix zuqc fungc zoux?

  Ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn yaac maiv haih njiaaux heuc zuangx mienh zipv longc naaiv diuc paycheck sinx nqaeqv kou-gong gorn. Daaix luic borqv lorx taux ninh mbuo gunv goux taux zoux fiuv saeng-eiz ze’weic gorn liouh tengx njiaaux zoux yietc nyeic jau-louc yiem naaiv sba.gov.

  Naaiv norm PPP kou-gong gorn se maiv maaih haaix diuc haih zoux nyauv hoic zuqc maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh jau-louc oc. Naaiv deix sic dauh jau-louc dungh haih nyauv hoic taux zipv tengx ndortv gong nyaanh se beiv taux gorngv ninh mbuo dengv gong-bieiv ziouv goux jienv saeng-eiz gong-bou gorn hnangv lox a’fai haih maaih sa’caqv zoux hoic zuangx mienh, haaix zanc daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong se duqv nyaanh hlaax ndongc haaix, aengx caux buatc nzauh heiz haih nyiez zuqc COVID-19 baengc zingh dungh mingh zoux gong maiv duqv.

 6. Ninh se haih jaa yie nyei nzou-zinh camv faaux fai beiv taux gorngv zuangx mienh yiem naaiv Oregon maaih baeqc fingz maaih pui-zipv gauz longc tengx aengx caux duqv zipv ndortv gong nyaanh?

  Naaiv deix beu weih sou-gorn liouh mbungh ndortv gong nyaanh nzou-zinh jaaz se funx benx yietc hnyangx. Da’nyeic nzunc dorh funx gouv mangc se yiem ziepc yietc hlaax liouh gouv funx yiem naaiv norm hnyangx 2021 nyei buonc. Yiem naaiv Oregon beu weih sou-gorn liouh mbungh ndortv gong nzou-zinh jaaz se funx cuotv benx yietc nzangh dungh ginv ei gan hietc nzangh jaaz (a’fai bouc dauh daan) ei gan yietc nyeic buon-zinh gorn camv zoqc ndongc haaix liuz naaiv deix nyaanh se siou njiec benx gorn zangc buon-zinh aengx caux dorh borqv nzipc jienv cuotv nyaanh bun ndortv gong mienh dungh maiv zeix zoux dorngc sic nyei mienh wuov.

  Naaiv deix cuotv nzou-zinh daan se duqv zoux daaih longc lauh taux ziez ziepc hnyangx aqv, aengx caux nzie weih yiem naaiv Oregon zoux gong mienh, zoux saeng-eiz gong-bou, aengx caux ei haaix horngh baeqc finz nzoih zunh liuz dorh mingh tengx duqv ziex diuc kuv jau-louc bun ninh mbuo duqv zipv longc nyaanh aengx caux maaih nyaanh gorn wuonv. Dom doh leiz yaac duqv paaiv cuotv cam-diuc sic duah jau-louc liouh dorh hlaau funx ndortv cingv gong ziouv UI nzou-zinh jaaz, wueic benx hnangv naaiv liuz ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se maiv maaih hnyouv hnamv taux haih tiuv yienc siepv a’fai haih goiv yienc siepv nzou-zinh daan.

 7. Yie duqv zipv siou taux sou-fienx daaih box mbuox duqv hiuv gorngv yie oix zuqc cuotv nyaanh. Ninh benx siou nyaanh zei-daan fai? Ninh mbuo cingv gong ziouv box tong sou-fienx daaih mbuox gorngv ninh mbuo duqv zipv sou-fienx daaih mbuox taux ninh mbuo nyei zoux gong mienh ndortv gong benx hnangv siou nyaanh zei-daan.

  Benx kuv waa-fienx, ninh yaac maiv zeix siou nyaanh zei-daan oc. Yie mbuo oix zuqc dorh naaiv deix waa-fienx bun taux ninh mbuo cingv gong ziouv se wueic zuqc yie mbuo qiemx zuqc. Naaiv zeiv zunh fienx sou-daan se mbuox taux ninh mbuo cingv gong ziouv duqv hiuv gorngv oix zuqc cuotv haaix diuc nyaanh dungh haih maaih haaix diuc haih nyauv hoic yiem zinh hoz “longc fun-hoc ndorqc mangc zoux gong longx lauh” (se benx yietc diuc jau-louc liouh dorh mingh gouv funx zaah mangc UI cuotv nzou-zinh jaaz nyei daan) yiem zinh hoz beiv taux gorngv maaih haaix dauh lorx tengx nyaanh liuz yaac duqv zipv yietc zungv nyaanh buangv mouc ei ninh mbuo maaih pui-zipv nyei buonc wuov. Longc fun-hoc ndorqc mangc cingv gong ziouv longx ndongc haaix se funx benx yietc hnyangx nyei buonc bouc dauh, aengx caux longc ndorqc mangc dungh jiex gorn bouc dauh yiem naaiv cietv hlaax saengh 1 – luoqc hlaax 30. Wueic laaix ih zanc maaih sic dauh buangh dauz zuqc coronavirus baengc zingh, buatc haih maaih dorngx zorv nyauv zuqc naaiv deix hnyang-dong funx nzou-zinh bouc dauh, zorv nyauv jiepv sih jau-louc a’fai tiuv yienc camv haic.

Naaiv norm Work Share

 1. Naaiv diuc Work Share kpu-gong gorn se benx haaix diuc jau-louc?

  Naaiv diuc kou-gong gorn se tengx bun cingv gong ziouv ginv longc bungz zoux gong mienh cuotv yiem njiec meih nyei zoux gong gorn zangc. Ninh se haih tengx meih ginv longc zoux gong mienh dungh maaih buo-dauh longx nyei mienh yiem njiec dorh tengx zanv zoux gong ziangh hoc zoqc njiec. Haaix dauh zoux gong mienh maaih pui-zipv gauz tengx se zeix dungh duqv zuqc zanv ninh mbou zoux gong ziangh hoc zoqc njiec yiem lox nyei beu weih sou-gorn liouh mbungh ndortv gong nyaanh wuov se tengx jaa bun ninh mbuo gong-jaaz camv faaux.

  Lorx muangx waa-fienx jaa gorngv taux yie mbuo nyei Work Share kou-gong gorn. Doqc mangc yie mbuo nyei Work Share sou-gorn waac and Work Share FAQs. Naaiv norm Work Share kou-gong gorn se maaih waa-fienx bungz hietv yiem online gorn aengx caux yie mbuo tov heuc bieqc yiem naaic jiex gorn mingh www.oregonworkshare.com lorx longc waa-fienx zoux sou-tov daan. Naaiv norm kou-gong gorn se maaih zuangx mienh jorm houc bieqc longc camv haic aengx caux maiv qiemx ziangh hoc qaqv mingh tov tengx.

  Ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa doh leiz paaiv njiec heuc tipv jaauv junh hungh jaa nyaanh bun taux Work Share yiem naaiv faah hlaax jomc mingh taux ziepc nyeic hlaax 2020. Yie mbuo se duqv dorh zoux gong mienh mbuoz jaa bieqc dungh ninh mbuo maaih ze’buonc gauz zien qiemx longc naaiv norm kou-gong gorn tengx wuov. Borqv lorx muangx waa-fienx yiem njiec Work Share:

  1. Email: OED_WorkShare@oregon.gov​
  2. Douc waac gan fonh: (503)-947-1800
  3. Wang-henh tengx douc waac fin-hoc gorn: (800)-436-6191

  Yietc gau nor, naaiv deix fu’loqc nyaanh dungh ninh mbuo fungx daaih gan naaiv Work Share gong-daan nor se haih maaih nyauv hoic zuqc ninh mbuo cingv gong ziouv nyei UI nzou-zinh jaaz yiem zinh hoz caux lox nyei beu weih sou-gorn liouh mbungh ndortv gong nyaanh nyei buonc wuov. Ei gan hungh jaa siang-doh leiz paaiv cuotv, hnangv haaix yaac baac, oix zuqc tengx maaih lengc jeiv nyaanh jaa bieqc cingv zoux ziouv liouh longc Work Share. Naaiv deix Work Share nyaanh se liouh longc yiem naaiv norm bouc dauh faah hlaax 29 mingh taux ziepc nyeic hlaax 26, 2020 liuz guoqv zangc hungh jaa cingx jaauv nzuonx tipv, yaac funx zuqc maiv maaih dorngx haih nyauv hoic zuqc cingv gong ziouv nyei nzou-zinh jaaz.

 2. Ninh mbuo zoux gong mienh se haih duqv zipv tengx nyaanh yiem naaiv Work Share kou-gong gorn duqv camv zoqc ndongc haaix?

  Ziux liv baaiz bun nyei souz mouc nyaanh se zuqc dorh ninh mbuo zoux gong mienh nyaanh hlaax daaih ei gouv funx aengx caux mbu’ziex norm ziangh hoc duqv zanv cuotv zoqc njiec wuov hlaau ndorqc. Beiv taux gorngv ninh mbuo zoux gong mienh nyei ziangh hoc duqv zanv zoqc njiec taux 20%, ninh mbuo yaac duqv zipv tengx jaa bieqc benx 20% yiem ndortv gong beu weih sou-gorn nyaanh tipv bun beiv taux gorngv ninh mbuo gengh duqv zanv zoqc njiec. LIOUH MANGC BENX NYUNGC ZEIV: Beiv taux naaiv dauh Jim yiem lox nyei bouc dauh ziangh hoc ninh zoux gong biaa hnoi yiem yietc norm liv baaiz aengx caux zornc duqv nyaanh funx benx $500, liuz ih zanc naaiv norm bouc dauh ziangh hoc yietc norm liv baaiz se zoux biei hnoi hnangv aengx caux zornc duqv nyaanh funx benx $400 gan cingv gong-ziouv. Beiv taux naaiv dauh Jim maaih pui-zipv gauz zipv tengx nyaanh $275 yiem yietc liv baaiz gan ninh mbuo ndortv gong beu weih sou-gorn nyaanh, ih zanc ninh se haih duqv zipv yiem yi bung ziouv yangh ninh nyei cingv gong ziouv funx benx $400 aengx caux yangh gan Work Share funx benx $55 yiem yietc norm liv baaiz (dorh ninh nyei liv baaiz nyaanh daaih gouv funx 20% se funx zuqc nyaanh $275), gapv nzoih yietc zungv nyaanh se duqv $455. Meih nyei zoux gong mienh se haih longc yie mbuo nyei online gou-mueic gouv funx mangc nyaanh dungh ninh mbuo haih maaih pui-zipv gauz tengx mbu’ziez yiem gan naaiv Work Share.

 3. Naaiv norm Work Share hnangv haaix tengx nyaanh aengx caux haih maaih haaix diuc zorv nyauv hoic taux yie nyei nzou-zinh jaaz nyei fai?

  Naaiv norm Work Share se tengx nyaanh ei hnangv lox nyei ndortv gong beu weih sou-gorn jau-louc, ei gan ninh muo cingv gong ziouv cuotv nzou-zinh daan. Siepv cuotv norm baav hungh jaa dorngh, mienh finz, aengx caux norm baav maiv zeiz zoux saeng-zeiz zoux gong dorngh dungh “jaauv nzuonx bun cingv gong ziouv.” Ninh mbuo cuotv nyaanh bun nzuonx ndortv gong beu weih sou-gorn bieqc siou nyaanh domh gorn dungh maaih haaix deix nyaanh duqv longc cuotv wuov dorh daaih jaauv div jiex nzou-zinh.

  Yiem njiec naaiv norm bouc dauh faah hlaax 29, 2020 aengx caux ziepc nyeic hlaax 26, 2020, yietc zungv Work Share nyaanh se benx hungh jaa tengx daaih nzengc. Naaiv deix nyaanh se lemh jienv duqv zipv tengx lengc jeiv jaa daaih gan tengx tipv bun wueic laaix jiepv sih faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (PEUC[RTL1] ) a’fai guoqv zangc hungh jaa tengx tipv bun wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (FPUC[RTL2] ). Haaix diuc nyaanh dungh yiem naaiv deix kou-gong gorn bun mingh tengx wuov yaac maiv aapv heuc ninh mbuo cingv gong ziouv oix zuqc cuotv nzou-zinh. Ninh mbuo yaac maiv funx benx zaeqv daan fungx mingh heuc cingv gong ziouv jaauv.

 4. Ninh mbuo Work Share zoux gong mienh se haih maaih pui-zipv gauz longc tengx naaiv deix lengc jeiv gorqv-zeic nyaanh $600 yiem yietc norm liv baaiz nyei fai?

  Ziez. Beiv taux gorngv haaix dauh dungh zoux gong yiem caux Work Share, ninh mbuo se haih duqv ganh lengc jeiv zipv tengx naaiv deix ziux liv baaiz nyaanh $600 gan guoqv zangc hungh jaa kou-gong gorn tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (FPUC) (jiex gorn bun longc yiem naaiv faah hlaax 29 mingh taux cietv hlaax 25, 2020).

 5. Ninh mbuo zoux gong mienh oix zuqc zoux haaix diuc jau-louc dungh bieqc yiem caux naaiv norm Work Share kou-gong gorn?

  Ninh mbuo zoux gong mienh dinh ziangx nzoih waa-fienx yiem naaiv deix yi pin sou-guv jiex gorn zoux sou-tov sou-daan gorn. Dungh bieqc yiem caux naaiv norm kou-gong gorn bouc dauh ziangh hoc se maiv zuqc heuc mingh lorx gong zoux a’fai dorh ziux liv baaiz sou-gorn fungx bieqc beu sengh. Beiv taux gorngv ninh mbuo corc duqv zoux ganh norm gong nor, ninh mbuo zoux sou-tov nyei mienh yaac oix zuqc box tong waac bun hiuv gorngv ninh mbuo ganh lengc jeiv zoux gong nyaanh hlaax a’fai zornc nyaanh gorn yiem da’nyeic norm gong-gorn.

 6. Yie nyei zoux gong mienh se haih maaih ze’buonc zorqv longc ziangh hoc cuotv nyei fai beiv taux butv baengc hnoi a’fai mingh saau nziaauc hitv kuonx se gorngv haaix zanc torngz longx liuz a’fai oix mingh saau nziaauc mangc gu’nyiec zi’mungv?

  Meih oix zuqc haih mingh zoux gong duqv aengx caux mbenc nzoih mingh zoux gong gauz souz mouc bun maaih pui-zipv gauz tengx Work Share. Beiv taux gorngv meih duqv mbenc nzoih gong liouh bun meih nyei zoux gong mienh aengx caux ninh mbuo yaac gaengc waac lorx jau-louc daaih gorngv maiv laengx zoux, ninh mbuo yaac maiv duqv pui-zipv gauz yiem naaiv Work Share yiem njiec naaic norm liv baaiz.

  Simv cuotv: Beiv taux faanv naaiv baan COVID-19 baengc zingh hoic zuqc meih nyei zoux gong mienh bungz ndortv gong nor, daaix luic mbuox tong waac bun yie mbuo duqv hiuv. Yie mbuo yaac zuqc laengz bun ninh mbuo yiem ziux liv baaiz tov nyei buonc mv baac yie mbuo oix zuqc dorh daaih paan pei luic mangc longx ei gan tengx lox UI sou-guv daan, aengx caux maiv zeix longc ei gan naaiv Work Share nyei buonc. Naaiv dauh mienh zornc nyei nyaanh yaac haih maaih dorngx zorv nyauv hoic taux ninh mbuo nyei pui-zipv yiem njiec liv baaiz bouc dauh.

Aengx koi siang zoux saeng-eix

 1. Yie nyei gong-bou saeng-eiz se aengx daaux nqaang koi siang. Yie qiemx zuqc zoux haaix diuc?

  Ninh mbuo saengv zangc jien-fouv yaac zuqc mbenc ziux goux donv taux naaiv baan COVID-19 baengc zingh maiv bun faanv nzaanz jiangv go liuz zoux bun ziex norm gong-bou saeng-eiz zuqc gorn njiec ndaangc. Wueic ih zanc maaih gong-bou saeng-eiz duqv daaux nqaang koi siang yiem njiec Oregon deic, naaiv deix gong-bou sic dauh se haih benx yiem njiec haaix norm dorngx dauh yaac longx dungh zoux gong mienh zoux maiv duqv gong a’fai maiv daaux nqaang mingh zoux gong, a’fai tov heuc mingh zoux gong ei gan tiuv yienc bouc dauh zoux gong a’fai tiuv ziangh hoc zoux gong. Beiv taux gorngv meih mbenc nzoih koi aqv, liuz yaac maiv haih tov heuc yietc zungv meih nyei zoux gong mienh dongh zanc daaux nqaang nzuonx zoux gong, naaiv norm Work Share kou-gong gorn corc haih tengx meih tov heuc zoux gong mienh nzuonx mingh zoux gong ndaam-buonc ziangh hoc.

 2. Yie duqv tov heuc yie nyei gong mienh daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong hnangv lox, hnangv haaix yaac longx, ninh mbuo maaih deix gong mienh yaac maiv laengx nzuonx wueic laaix benx zuqc ninh mbuo duqv zipv longc tengx ndortv gong nyaanh yaac duqv gauh camv. Yie oix zuqc fungc zoux?

  Beiv taux meih nyei zoux gong mienh maiv laengx nzuonx mingh zoux gong hnangv lox, aengx caux buatc maiv deix maaih sic dauh jau-louc beiv hnangv fiev yiem gu’nguaaic wuov, daaix luic mbuox tong waac bun yie mbuo duqv hiuv oc. Ninh mbuo cingv gong ziouv yaac maiv haih tengx zaah goux funx bun gong-mienh maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh.

 3. Yie duqv tov heuc gong mienh daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong hnangv lox mv baac maaih dauh baav mienh yaac maiv laengx nzuonx wueic laaix ninh mbuo gamh nziez haih nitv nyieqc zuqc COVID-19 baengc yiem njiec zoux gong gorn zangc dungh ei gan ih zanc hungh jaa aengx caux gunv goux heng-wangc waa-gorn. Yie oix zuqc fungc zoux?

  Lauh ndaauv ndongc haaix yaac longx beiv taux gorngv dungh zoux gong dorngx dauh corc haih puix horpc hungh jaa waac aengx caux goux domh zuangx heng-wangc gorn zangc njiaaux nyei waac, aengx caux sic dauh jau-louc yiem gong-gorn se bun ninh mbuo gong-mienh borqv nzipc jienv tov longc tengx nyaanh yaac maiv duqv tov , se corngh funx benx ninh mbuo zoux gong mienh haih zoux duqv gong nyei aengx caux maiv zuqc zipv longc tengx nyaanh.

 4. Haaix deix sic dauh jau-louc dungh ninh mbuo zoux gong mienh se haih borqv nzipc jienv tov longc tengx ndortv gong nyaanh beiv taux gorngv haaix zanc tov heuc ninh mbuo daaux nqaang mingh zoux gong ninh mbuo yaac maiv mingh?

  Nzunc baav ninh mbuo gong-mienh corc se maaih pui-zipv gauz zipv tengx ndortv gong nyaanh dungh ninh mbuo dingh gong se wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic nyei jau-louc dungh ei yie mbuo nyei jiex jauv doh leiz paaiv cuotv wuov . Ninh mbuo corc maaih pui-zipv gauz liouh tengx ndortv gong nyaanh beiv taux gorngv ninh mbuo corc se:

  • butv COVID-19 baengc zingh.
  • Haih nyiez zuqc benx COVID-19 baengc zingh aengx caux paaiv heuc oix zuqc yiem dingh torqv dorngx zuov samx mangc baengc zingh bouc dauh ziangh hoc.
  • Yiem biauv goux mangc huov jaa hmuang-doic, a’fai gaux da’nyeic dauh mienh dungh ninh mbuo juangc dorngx yiem wuov a’fai oix zuqc tengx goux mangc taux, haaix dauh zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zinh nyauv hoic a’fai paaiv cuotv heuc gunv goux yiem dingh torqv dorngx samx mangc baengc zingh.
  • Maiv haih mingh zoux gong duqv wueic laaix ninh mbuo oix zuqc yiem biauv goux mangc fu’jueiv benx zuqc ninh mbuo nyei biauv yiem nitv fatv horqc dorngh, benx tengx goux mangc fu’jueiv mienh, a’fai goux mangc jaa-dorngx wueic naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic daaih.
  • Haaix zanc duqv heuc mingh zoux gong yaac benx tov heuc ninh mbuo zoux dorngc dungh paaiv cuotv yiem njiec dingh torqv dorngx liouh samx mangc baengc zingh nyei doh leiz a’fai dorngc hungh jaa paaiv cuotv nyei waac.
  • Maiv haih mingh zoux gong duqv se wueic laaix oix zuqc ei goux mangc heng-wangc mienh nyei waac a’fai ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc ze’weic gorn nyei waac heuc zuqc ganh yiem dingh torqv dorngx liouh samx mangc baengc zingh ndaangc dungh nzauh heiz haih nitv nyiez zuqc baengc a’fai torngh zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zinh faanv hoic zuqc.

  Yie mbuo se hiuv longx gorngv maaih deix baav mienh corc haih duqv zipv tengx ziux liv baaiz gauh camv jiex dungh mbenc jaa naaiv deix lengc jeiv $600 nyei buonc yiem zoux gong gorn yaac zornc duqv jiex ndaangc naaiv deix souz mouc. Hnangv haaix yaac longx, se gorngv maiv daaux nqaang mingh zoux gong se wueic naaiv diuc jau-louc nor, naaic deix mienh se maiv haih maaih pui-zipv gauz tengx nyaanh aqv aengx caux funx benx gorngv ninh mbuo oix nduov longc naaiv deix lengc jeiv nyaanh hnangv aengx caux zuqc njiec da’nyeic diuc zuiz. Naaiv zeiv sou-guv daan yiem online https://secure.emp.state.or.us/public/FraudIntake/ se mbenc nzoih liouh longc box sou-fienx mbuox bun hiuv dungh haaix zanc duqv heuc ninh mbuo gong-mienh yaac maiv laengz daaux nqaang mingh zoux gong aengx caux buatc maiv zeiz laaix naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic nyei jau-louc.

 5. Yie duqv tov heuc yie nyei gong-mienh daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong hnangv lox wuov mv baac buatc maaih deix yaac ngaengc nzuih gorngv wueic laaix zoux gong gorn zangc maiv haih zoux ei puix yiem simv go doicpaaiv cuotv nyei waa-gorn gan hungh jaa paaiv cuotv a’fai goux domh zuangx heng-wangc jien jaa paaiv cuotv. Ninh mbuo corc se haih duqv borqv nzipc jienv zipv tengx ndortv gong nyaanh nyei fai?

  Beiv taux yiem njiec zoux gong gorn zangc maiv haih zoux ei puix heuc yiem simv go doic paaiv cuotv nyei waa-gornei gan hungh jaa paaiv cuotv a’fai goux domh zuangx heng-wangc jien jaa paaiv cuotv, ninh mbuo gong-mienh se corc haih borqv nzipc tengx nyaanh yiem norm-norm liv baaiz. Naaiv saengv zangc dengv sic dauh jien se duqv zunh sou-fienx cuotv mbuox gorngv taux yietc zungv kuv jau-louc se maiv longc fih hnangv doic yiem yietc zungv saeng-eiz gong-bou gorn zangc. Yiem caux ninh nyei haapc maaz waac dauh, corc maaih waa-gorn njiaaux taux ku-jau-louc liouh zoux saeng-eiz gong-bou dungh ninh mbuo gunv goux hengc-wangc yiem Oregon paaiv cuotv nyei waa-gorn.

 6. Yie duqv tov heuc yie nyei gong-mienh daaux nqaang mingh zoux gong hnangv lox mv baac corc buatc maaih deix yaac maiv laengz nzuih nzuonx mingh zoux benx zuqc ninh mbuo corc gamh nziez maiv bungz laangc hnyouv. Yie oix zuqc hnangv haaix zoux?

  Doh leiz gunv goux taux jiepv sih sic dauh se dauv paaiv cuitv heuc oix zuqc zoux sic samx sic yiem ei gan ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn paaiv njiec nyei gong, oix zuqc jien sin mingh lorx gong zoux aengx caux haih mingh zoux gong duqv. Aengx caux naaiv deix bun-paaiv waac se oix zuqc ziux borqv taux naaiv diuc Covid-19 baengc zingh waa-dauh jau-louc gauz (maaih mbuoz yiem gu’nguaaic wuov). Hnangv haaix yaac baac, dungh gorngv yiem nitv domh zuangx mienh fatv yaac maiv zeiz sic dauh guen zuqc naaiv diuc COVID-19 baengc zingh waa-gorn jau-louc gauz.

  Ndongc haaix lauh yaac longx dungh meih zoux gong gorn zangc dungh haih zoux ei bun zuangx mienh yiem leih go doic puix gan hungh jaa doh leiz a’fai gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa waa-gorn, aengx caux maiv mv haaix dauh nyiez zuqc COVID-19 baengc zingh gorngv taux wueic haaix diuc liouh daaux nqaang nzuonx zoux gong, dungh haih corngh benx gorngv ninh mbuo haih mingh zoux gong duqv. Ginv longc gorngv maiv daaux nqaang nzuonx zoux gong se haih sic dauh jau-louc zorv nyauv hoic taux ninh mbuo nyei ndortv nyaanh pui-zipv nyaanh. Yie mbuo a’louc dorh daaih gorngv bangc kauz hungh jaa doh leiz dungh ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc jien jaa dungh se zeiz naaiv dauh saengv zangc dengv sic dauh ziouv paaiv cuotv nyei doh leiz gorngv taux COVID-19 baengc zingh liouh tengx goux Oregon zuangx baeqc fingz website https://govstatus.egov.com/or-covid-19

Naaiv norm nyaanh gorn liouh beu mbungh nodrtv gong aengx caux cuotv nzouv-zinh gan nyaanh hlaax

 1. Ninh mbuo cingv gong ziouv yiem Oregon deic se oix zuqc cuotv nyaanh tengx naaiv deix siang-mienh ndortv gong nyaanh fai?

  Maiv. dungh naaiv norm korn grev ceiz doh leiz gorn duqv cai naaiv diuc doh leiz cuotv yaac duqv zoux nzoih aengx caux bun nyaanh daaih beu junh liouh benx kou-gong gorn tengx wueic doh wuonh baengc hoic ndortv gong mienh (PUA) liouh tengx nzie zoux ga'ganh saeng-eiz mienh, maaih bouc dauh sou-gorn zoux gong nyei mienh aengx caux nyaanh hlaax mv gauz nyanhc nyei buonc aengx caux jiex daaih gong gouv-nyinh. Zoux cuotv da'nyeic diuc doh leiz aengx caux kou-gong gorn goux taux faanv domh wuonh baengc aengx caux guoqv zangc hungh jaa tengx nyaanh daaih bun se lemh jienv:

  • ● Bun nyaanh daaih tengx bouc heng njiec (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) se zeix haaix diuc jau-louc? Naaiv norm kou-gong gorn se borqv tengx UI nyaanh cuotv mingh taux 13 norm liv baaiz aengx caux dorng bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv ziepc nyeic hlaax 26, 2020.
  • ● Borqv tengx nyaanh bouc dauh ziangh hoc cuotv (EB): Naaiv norm kou-gong gorn se duqv borqv tengx nyaanh cuotv yiem naaiv 13-20 norm liv baaiz bouc dauh yiem njiec dungh zuangx mienh ndortv gong camv nyei bouc dauh ziangh hoc. Naaiv deix EB nyaanh se benx guoqv zangc hungh jaa tengx junh daaih bun yiem naaiv faah hlaax 19. mingh taux ziepc nyeic hlaax 26, 2020 ei gan aaiv diuc doh leiz paaiv cuotv wuov. Mv zei nor, oix zuqc dorh 50% nyei buonc EB nyaanh ninh mbuo UI oix zuqc tengx gan nyaanh gorn daaih bun.
  • ● Guoqv zangc hungh jaa tipv tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (FPUC): Naaiv norm dorng ziangh hoc bouc dauh se duqv ziux liv baaiz tengx gorqv-zeic lengc jeiv nyaanh funx benx $600 mingh bun taux zuangx mienh dungh zipv longc ndortv gong nyaanh yiem naaiv faah hlaax 29 – mingh taux cietv hlaax 25, 2020.
  • Yiem naaiv Work Share (tengx tipv jiex jauv bouc dauh): Naaiv norm kou-gong gorn se tengx zoux saeng-eiz gorn maaih jauv-louc ginv longc bungz zoux gong mienh cuotv gong. Dorh naaiv deix UI nyaanh mingh tengx tipv bun cingv gong ziouv bun haaix deix mienh dungh wueic laaix mv maaih dorngx maaic huoz liuz zanv zoux gong ziangh hoc zoqc njiec a'fai da'nyeic diuc sic dauh hoic zoux saeng-eiz nyei mienh. Yiem faah hlaax 19 mingh taux ziepc nyeic hlaax 26, 2020, dungh guoqv zangc hungh jaax tipv nyaanh daaih tengx saengv zangc liouh tengx yietc zungv juangc tengx Work Share nyaanh wuov. Mv zei nor, naaiv deix Work Share nyaanh yaac oix zuqc benx ninh mbuo UI tengx nyei nyaanh gorn daaih bun.
  • Jaauv bun ndortv gong-jaaz njiec nyei buonc(LWA): Naaiv norm dorng ziangh hoc bouc dauh kou-gong gorn se duqv gorqv-zeic lengc jeiv ziux liv baaiz tengx benx nyaanh $300 mingh bun taux haaix deix mienh dungh ndortv gong a'fai wueic faanv COVID-19 domh wuon-baengc hoic yiem naaiv cietv hlaax 26 mingh taux juov hlaax saengh 5 nyei bouc dauh.
 2. Ninh mbuo Oregon cingv gong ziouv dorh nyaanh hlaax cuotv nzouv-zinh nyei buonc se dorh mingh zoux haaix nyungc jauv-louc?

  Dorh ninh mbuo cingv gong ziouv SUTA maeqv nyaanh hlaax cuotv nzouv-zinh mingh hietv yiem Oregon nyei UI nyaanh gorn yiem njiec naaiv Meiv guoqv nyaanh lamz gorn. Naaiv deix nyaanh se kungx haih longc bun tengx taux UI nyei buonc nyaanh hnangv. Ninh mbuo Oregon ceiz doh leiz jien jaa duqv ceiz cuotv UI nzouv-zinh gorn liouh mbenc nyaanh gorn gauz bun beu buangv 18 hlaax nyieqc tengx nzie UI nyei buonc nyaanh yiem njiec naaiv deix hluotv nzuonx nyei bouc dauh ziangh hoc.

 3. Naaiv norm nzouv-zinh gorn se hnangv haaix goux bun tengx UI nyaanh gorn zoux nyei gong?

  Yiem naaiv Oregon goux nzouv-zinh gorn se ganh hinc cuotv bun mangc taux nyaanh zengc njiec yiem gorn zangc wuov aengx caux maaih yi bouc gong bun longc. Yiem njiec daauh diuc gong se liouh suiv puix yiem hietc gouv nyei buonc nzouv-zinh daan. Haaix zanc naaiv deix nzouv-zinh daan maaih dorngx tiuv yienc siang nor yietc zungv cingv gong ziouv mienh yaac duqv suiv bieqc naaic kang cuotv nzouv-zinh daan.

  Yiem njiec da'nyeic diuc buonc gong se tengx zaah funx cuotv bun cingv zoux ziouv hnangv haaix cuotv nzouv-zinh jaaz yiem naaic norm daan. Da'dauh cingv gong ziouv nzouv-zinh jaaz se longc ei ninh mbuo nyei ‘zoux gong lauh ndauav ndongc haaix’ siou daaih nyei funx-hoc a'fai gouv funx nyei nyaanh dungh longc dorh daaih beiv ndorqc funx benx naaiv deix jaaz dungh zoux gong nouh duqv zipv longc UI nyaanh.

  Haaix zanc dungh zaah funx nzouv-zinh jaaz liouh benx 2021 wuov norm hnyangx dauh, yiem naaiv cietv hlaax saengh 1, 2017 mingh taux luoqc hlaax 30, 2020. Naaiv norm bouc dauh se beu weih faanh COVID-19 domh wuon-baengc wuov yaac kungx funx benx 8% nyei ziangh hoc hnangv. Yietc zungv nyaanh tengx daaih bun yiem njiec naaiv norm hluotv nzuonx nyei bouc dauh yiem Oregon deic wuov se benx guoqv zangc hungh jaa tengx daaih aengx caux mv maaih haaix diuc nyauv hoic taux cingv gong ziouv zoux gong lauh ndaauv ndongc haaix siou daaih nyei funx-houc.

 4. Yietc zungv cingv gong ziouv se oix zuqc cuotv nzouv-zinh jaaz fih ndongc doic fai?

  Maiv. Da'dauh cingv gong ziouv nyei nzouv-zinh jaaz se sueih ei ninh mbuo ‘zoux gong lauh ndaauv jaaz dungh siou daaih nyei funx-hoc’ a'fai gouv funx nyei nyaanh.

  Naaiv deix gouv funx nyei nyaanh se duqv funx gan naaiv UI nyaanh dungh siou gan ninh mbuo cingv gong ziouv zorqv nyaanh hlaax maeqv cuotv nzouv-zinh nyei buonc wuov.

  Haaix deix cingv gong ziouv nyei nouh dungh duqv zipv longc naaiv deix UI nyaanh camv nyei buonc dungh beiv ndorqc caux cingv gong ziouv nyei UI cuotv nzouv-zinh nyaanh wuov yaac oix zuqc cuotv nzouv-zinh jaaz camv faaux.

  Naaiv deix lemh funx bieqc yiem doh leiz gorn dungh Oregon doh leiz paaiv heuc gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn longc dorh mingh zaah funx bun cingv gong ziouv dorh nyaanh hlaax maeqv cuotv nzouv-zinh jaaz yiem da'nyeic norm hnyangx-dauh. Federal law requires all states to have at least some employers pay at least 5.4% in UI taxes each year. Yiem njiec naaiv Oregon se kungx maaih cingv gong ziouv mv camv-dauh dungh haih cuotv duqv naaic deix souz mouc nyaanh hnangv aengx caux cingv gong ziouv yiem Oregon yaac mv duqv cuotv jiex nyaanh gauh camv jiex ndaangc 5.4%. Yiem njiec da'nyeic norm wuov deix 40 norm saengv zangc, ninh mbuo cingv gong ziouv se haih cuotv duqv gauh camv jiex ndaangc 5.4% caux buatc maaih yietc norm saengv yaac cuotv camv jiex doic funx benx jaaz yiem naaiv 18.55%.

 5. Mbuo haih buangh zuqc domh sic dauh sa'caqv dorngx hlo dungh zuqc jaa nzouv-zinh maeqv gan nyaanh hlaax camv faaux dungh wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc hoic liuz zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv ziouc nyei jauv-louc fai?

  Naaiv deix zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv ziouc naaiv se duqv zoux bun ziex dor saeng-eiz gorn zangc bungz zoux gong mienh cuotv camv aengx caux maaih deix baav cingv gong ziouv yaac buatc gorngv nyaanh hlaax nyei nzouv-zinh yaac faaux hlang dungh ninh mbuo haih cuotv duqv daaih zoqc jiex nyei buonc nyaanh wuov. Mv gunv jiex gorngv yiem naaiv Oregon deic yaac maaih mienh ndortv gong camv liouh benx gouv-nyinh douc, yie mbuo hnamv daaih ninh mbuo Oregon se oix zuqc suiv puix naaiv deix UI nzouv-zinh jaaz mingh yiem bu'ndongx hoc daan – yiem da'4 hoc daan – liouh yiem 2021 wuov norm hnyangx-dauh. Naaiv se benx gorngv dorh laengz zingh en waac mingh bun taux ninh mbuo UI duqv nzie nyaanh gorn funx-hoc yiem Oregon deic dungh duqv goux duqv longx yiem 45 hnyangx jiex daaih nyei bouc dauh ziangh hoc. Ninh se duqv zoux bun naaiv Oregon yuqc duqv aengx caux siou cingv gong ziouv nyei gorqv-zeic nyaanh yiem Oregon, tengx nzie naaiv baan zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv wanc nyei bouc dauh ziangh hoc aengx caux tengx goux longx ih zanc zoux saeng-eiz mv wangc nyei ziangh hoc.

  Ih zanc yiem njiec naaiv baan zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv ziouc dungh maaih dorngx nyauv hoic taux cingv gong ziouv nyei bouc dauh ziangh hoc, ninh yaac maaih yi diuc sic dauh dungh yie mbuo hnamv daaih se haih faaux deix baav nyaanh hlaax nzouv-zinh yiem njiec Oregon cuotv nzouv-zinh daan. Daauh diuc, guoqv zangc hungh jaax tengx kou-gong gorn mv zuqc siou nyaanh gan ninh mbuo cingv gong ziouv nyei nyaanh gorn. Da'nyeic diuc, liouh zaah ndortv paaiv nyaanh hlaax nzouv-zinh jaaz, ninh mbuo gunv goux cingv zoux gong ze'weic domh gorn paan pei luic mangc yiem buo hnyangx nyei buonc UI nyaanh. Naaiv se funx benx gorngv ih zanc zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv ziouc nyei buonc se beu weih benx hietc ber sen yiem yietc zungv bouc dauh ziangh hoc dungh duqv longc mingh zaah funx meih nyei nyaanh hlaax nzouv-zinh jaaz yiem 2021 wuov norm hnyangx-dauh hnangv.

  Yiem naaiv ziepc hlaax 22, 2020, 21 ninh mbuo saengv zangc yaac duqv gaaz nyaanh funx benx $38.4 billion mi'aqc. Naaiv deix souz mouc nyaanh duqv gaav daaih nyei buonc wuov yaac duqv fungx mingh bun ninh mbuo cingv gong ziouv mi'aqc aengx caux hnamv daaix haih tengx borqv nzipc ceiz hlo jienv mingh wuov ndaangc. Naaic diuc jauv-louc yaac mv zeiz benx yiem njiec naaiv Oregon. Dungh zuangx cingv gong ziouv yiem njiec da'nyeic norm saengv zangc yaac buatc duqv jaa naaiv deix gorqv-zeic UI nzouv-zinh nyaanh aengx caux da'nyeic diuc jaaz bieqc tipv, yiem njiec naaiv Oregon cingv gong ziouv yaac duqv zanv cuotv $685 million gan nyaanh hlaax nzouv-zinh yiem ziex ziepc hnyangx jiex daaih dungh duqv leic yiem naaiv UI nyaanh gorn wuov.

  MBIUV BUN JANGX: Naaiv deix nzouv-zinh jaaz se benx jiex gorn nyei buonc hnangv. Ninh mbuo gunv goux cingv gong ze'weic domh gorn oix zuqc zaah paaiv benx nzouv-zinh jaaz liuz fungx mingh bun da'dauh cingv gong ziouv duqv hiuv aengx caux mbuox ninh mbuo hnangv haaix fungx sou-kuinx mingh beiv taux ninh mbuo mv buatc longx taux naaiv norm nzouv-zinh jaaz, yiem ziepc yietv hlaax 13. Meih mbuo cingv gong ziouv yaac MAIV dungx guaih lorx buangh yie mbuo liouh naaic gorngv taux ninh mbuo nyei nzouv-zinh jaaz oc.

 6. Ninh mbuo cingv gong ziouv yaac dorng-dorng goux taux domh wuon-baengc nyauv hoic nyei sic dauh camv mi'aqc. Wueic haaix diuc yie mbuo yaac mv dunv njiec ndaangc dungh jaa nyaanh hlaax nzouv-zinh yiem da'nyeic norm hnyangx nyei buonc?

  Ninh mbuo Oregon oix zuqc zaah mangc mbungh bun naaiv UI nyaanh gorn maaih nyaanh gauz liouh cuotv nyaanh bun UI nyei buonc beiv taux beiv taux gorngv zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv ziouc nyei sic dauh corc wuaaic jienv mingh hnangv ih zanc nyei sic dauh. Ngaih dunv zaih dorh jaa tipv bieqc yiem zengc njiec dungh maaih nyei buonc nyaanh ei gan cuotv nzouv-zinh bouc dauh ziangh hoc a'fai cingv gong ziouv nyei nzouv-zinh jaaz yiem njiec cuotv nzouv zinh bouc dauh ziangh hoc, mv gunv jiex gorngv benx yietc hnyangx bouc dauh nyei buonc, horpc zuqc:

  • Haih zoux bun hoic zuqc UI nyaanh gorn haih nzengc siepv haic
  • Haih zoux bun hoic guoqv zangc hungh jaa oix zuqc jaa maeqv nyaanh hlaax nzouv-zinh FUTA camv faaux.

  Naaiv deix sic dauh jauv-louc se haih zoux bun hoic yiem zinh hoz oix zuqc jaa nzouv-zinh bieqc yiem njiec hnyangx-dong bouc dauh. Naaiv daauh diuc kuv jauv-louc dungh zoux bun naaiv Oregon nyei UI nyaanh gorn maaih ngaengc caengz wuonv dauh daaih duqv camv-hnyangx se wueic zuqc yie mbuo duqv nyaanh daaih tengx hingh bouc dauh ziangh hoc aengx caux yie mbuo goux longc gan cai daaih nyei gong-bou, dorh ganh zengc njiec nyei nyaanh mingh funx zorc puix gan doh leiz.

 7. Wueic haaix diuc yie mbuo cingx oix zuqc mbenc maaih bun siou liouh? Wueic haaix diuc yie mbuo yaac mv mingh gaav nyaanh daaih longc hnangv da'nyeic norm saengv wuov?

  Beiv taux yie mbuo qiemx oix zuqc gaav nyaanh daaih liouh cuotv bun UI, ninh mbuo cingv gong ziouv yaac oix zuqc cuotv nyaanh tipv dungh gaav nyei buonc yiem gan ninh mbuo cuotv nyaanh hlaax nyei nzouv-zinh. Ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa duqv zanv zoqc njiec nzouv-zinh ei gan guoqv zangc domh doh leiz gorn paaiv tengx ndortv gong mienh nzouv-zinh (FUTA) cuotv nyaanh hlaax nzouv-zinh credit yiem njiec saengv zangc dungh duqv gaav nyaanh daaih tengx nyei buonc wuov. Dungh zanv credit nyaanh hlaax nzouv-zinh yaac oix zuqc jaa faaux yiem norm-norm hnyangx dungh duqv gaav daaih nyei buonc nyaanh maiv duqv jaauv nzuonx gauz nyei buonc wuov. Liouh mangc nyungc zeiv, maaih norm baav saengv aengx caux deic dauh corc mv gaengh duqv jaauv hungh jaa nyaanh nzuonx wueic benx yiem naaiv zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv ziouc nyei bouc dauh aengx caux maaih dorngx haih duqv zanv njiec FUTA credit benx 3.7% yiem naaiv 2020 hnyangx dauh.

  Aengx caux, haaix zangc naaiv Oregon UI siou mbenc maaih nyaanh gorn gauz, yie mbuo yaac duqv leic yiem naaic deix nyaanh gorn daaih mi'aqc. Yiem njiec 10 lengh hnyangx jiex daaih wuov, naaiv norm nyaanh gorn yaac maaih leic jaa bieqc camv taux $685 million. Ninh se funx benx jaa faaux benx 20% bieqc naaiv UI zengc njiec nyei nyaanh gorn yiem njiec 10 lengh hnyangx jiex daaih dungh kungx benx nyaanh gorn zornc nyei leic dauh—mv zeiz benx ninh mbuo cingv gong ziouv cuotv nyaanh hlaax nzouv-zinh nyeic buonc. Yiem njiec ninh mbuo Oregon nyei nyaanh hlaax nzouv-zinh gorn zangc, ninh mbuo cingv gong ziouv se kungx cuotv nyaanh benx 80 cent yiem yietc dollar liouh benx fu'loqc nyaanh dungh ih zanc cuotv nyei buonc. Wueic zuqc ninh mbuo Oregon maaih ganh zengc njiec nyei nyaanh gorn, zornc duqv leic dauh gan nyaanh gorn daaih, se funx buatc yie mbuo haih duqv longc cuotv nzouv-zinh jaaz zoqc njiec.

  Oregon maaih nyaanh gorn wuonv dauh, ninh mbuo cingv gong ziouv yiem Oregon se kungx cuotv naaiv deix 80 cent yiem yietc dollar liouh longc cuotv nyei buonc. Haaix norm saengv dungh duqv gaav nyaanh daaih longc nyei buonc yaac oix zuqc camv jiex ndaangc $1 yiem yietc dollar nyei buonc nyaanh dungh longc cuotv liuz wuov.

 8. Yie haix waac-fienx gorngv maaih ziex norm saengv zangc naaiv deix nyaanh gorn yaac nzengc mi'aqc. Ninh se haih benx naaic diuc sic dauh jauv-louc yiem naaiv Oregon nyei fai?

  Ninh mbuo Oregon nyei UI nyaanh gorn buangh zuqc naaiv baan zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv wangc nyei bouc dauh yaac longx mv baac ninh nyei nyaanh gorn corc maaih nyaanh yiem gorn zangc nyei, mv gunv jiex gorngv yie mbuo duqv dorh UI nyaanh cuotv camv jiex liouh benx saengv zangc gouv-nyinh yaac baac. Yiem njiec dongh norm ziangh hoc wuov, yaac maaih 36 saengv duqv gaav nyaanh gan guoqv zangc hungh jaa liouh bun UI. Naaic deix saengv zangc yaac oix zuqc jaauv leic dauh nzuonx aengx caux guoqv zangc hungh jaa yaac oix zuqc zorqv credit zanv njiec, zoux hoic oix zuqc jaa nyaanh hlaax nzouv-zinh faaux aengx caux oix zuqc siou caux ninh mbuo cingv gong ziouv camv faaux.

  Yiem faah hlaax 2020, ndaangc maaih naaiv baan COVID-19-nyauv hoic zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv wangc nyei bouc dauh, naaiv Oregon nyei UI nyaanh gorn corc maaih nyaanh zengc njiec $5.1 billion. Taux naaiv ziepc hlaax 21, yie mbuo nyei nyaanh gorn zengc maaih $4.1 billion. Naaiv deix zengc njiec nyei buonc nyaanh dorh mingh beiv caux da'nyeic norm 21 norm saengv aengx caux deic dauh dungh duqv gaav nyaanh funx zuqc $38.1 billion gan guoqv zangc hungh jaa liouh dorh daaih cuotv bun UI*. Ninh mbuo Oregon yaac maiv duqv gaav jiex nyaanh daaih longc aengx caux maiv hnamv duqv maaih gorngv oix mingh gaav.

 9. Wueic haaix diuc yiem naaiv Oregon nyei UI nyaanh gorn se maaih ngaengc caengz longx liuz yiem da'nyeic norm saengv yaac maiv maaih?

  Ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa paaiv heuc yietc zungv saengv zangc jien jaa oix zuqc goux longx ninh mbuo nyei UI nyaanh gorn, yiem njiec ninh mbuo saengv zangc se haih zorc puix horpc ninh mbuo goux nzouv-zinh gorn. Yie mbuo nyei UI nyaanh gorn yaac maaih ngaengc caengz longx se wueix laaix maaih gorn zangc siou longx lorx nyaanh gorn. n 1975, the Oregon State Legislature worked with business and labor groups to pass major reforms that put in place a self-balancing tax system. Naaiv norm nyungc zeiv gorn yaac duqv longc ei daaih taux ih zanc bouc dauh.

  Yiem njiec haaix zanc dungh zoux saeng-eiz zornc nyaanh wangc nyei ziangh hoc, dungh jaa nzouv-zinh jaaz faaux nyei ziangh hoc yie mbuo yaac dorh daaih jaa bieqc naaiv norm UI nyaanh gorn camv faaux. Haaix zanc yie mbuo siou mbenc duqv maaih nyaanh yiem gorn zangc camv liuz, naaiv deix nzouv-zinh jaaz yaac jiex gorn zanv hluotv zoqc njiec. Aengx caux, yiem njiec da'dauh cingv gong ziouv nyei nzouv-zinh jaaz yaac oix zuqc dorh mingh zorc puix ei ninh mbuo cingv zoux gong nouh nyei jaaz dungh duqv zipv longc UI wuov.

 10. Naaiv deix UI nyaanh yaac hnangv haaix haih tengx duqv yie nyei langx zangc mienh muoz?

  Yiem njiec tengx zinh nyaanh liouh nzie bungz zoux gong mienh cuotv gong nyei buonc liuz, naaiv deix nyaanh corc haih tengx duqv zuangx mienh muoz dungh dorh naaiv deix nyaanh mbungh liouh tengx zoux saeng-eiz maaiz maaic yiem njiec buonh deic dorngx dungh haaix zanc zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv wangc nyei bouc dauh. Yiem njiec ih zanc zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv wangc nyei bouc dauh naaiv, ninh mbuo Oregon nyei UI nyaanh gorn se duqv dorh nyaanh tengx camv taux $1.7 billion bun zoux lox beu weih UI sou-gorn nyaanh yiem naaiv feix hlaax mingh taux juov hlaax 2020 bouc dauh ziangh hoc. Naaiv deix nyaanh se funx benx camv faaux yi gouv yiem njiec ziux lox beu weih UI sou-gorn nyaanh bun mingh yiem njiec naaic deix bouc dauh ziangh hoc dungh zoux saeng-eiz zornc nyaanh mv wangc wuov.

  Funx cuotv nzouv-zinh jaaz liouh bun longc ih zanc nyei buonc se lorx mangc yiem naaiv.​