Skip to main content

Media

Liouh borqv lorx taux dienx taaih nor, daaix luic lorx taux OED_Communications@oregon.gov.

Yiem naaiv Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn dengv gong ziouv se maaih mbuoz heuc David Gerstenfeld tengx goux taux dienx taaih bungz waa-fienx cuotv yiem liv baaiz faam liouh mangc mingh zinh hoz. Liouh zipv laengz guaan fienx daan nor, lorx taux OED_Communications@oregon.gov.

[Lungh hnoi waa-fienx gorn dashboard PNG]

[uploads dungh bungz cuotv jiex daaih nyei buonc waac, waa-gorn bungz tong muangx]

Unemployment Claims Progress Dashboard

This dashboard is updated each weekday.

Unemployment Claims Progress as of 7 13 1