Skip to main content

Juangc zoux gong

Yie mbuo yaac longx hnyouv camv dungh yie mbuo nyei domh zuangx baeqc fingz domh nzoih dongh hnyouv juangc tengx yie mbuo lorx buangh nzoih da’dauh mienh yiem njiec Oregon deic dungh haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh nyei mienh. Daaix luic longc yiem gu’ndiev deix wuotc ginc jaa-dorngx zunh jiangv lorx doic nzoih dungh meih tengx nzie weih goux mangc nyei baeqc fingz bun hiuv longx gorngv taux tengx naaiv deix ndortv gong nyaanh jau-louc.

Wuotc ginc jaa-dorngx liouh tengx zunh jiangv lorx doic nzoih

[upload cuotv zuangx waa-gorn PNGs aengx caux borqv dauz bieqc PDF daan benx ziex fingz waac dungh naaiv dauh Teresa is dengv sic dauh zouz daaih, bun zuangx mienh zorqv cuotv longc duqv]