Skip to main content

Juangc zoux gong

Yie mbuo yaac longx hnyouv camv dungh yie mbuo nyei domh zuangx baeqc fingz domh nzoih dongh hnyouv juangc tengx yie mbuo lorx buangh nzoih da’dauh mienh yiem njiec Oregon deic dungh haih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh nyei mienh. Daaix luic longc yiem gu’ndiev deix jaa-dorngx zunh waac-fienx mbuox zuangx mienh muoz dungh meih tengx nzie weih goux mangc nyei baeqc fingz duqv hiuv taux tengx ndortv gong fu’loqc nyaanh oc.

Beiv taux gorngv mienh muoz haaix dauh maiv dorh ninh mbuo nyei sou-tov gorn fungx bieqc zuqc gan jau-louc nor, ninh mbuo nyei fu’loqc nyaanh se haih zoux nyauv zorv zaih cam-hnoi a’fai benx ziangh norm liv baaiz nyei. Dungh yiem njiec COVID-19 baengc zingh bouc dauh ziangh hoc, ninh dau waac zuqc gan ziangx waac-cai yiem sou-tov form wuov yaac maiv doiz caux dungh meih jaa-ndaangc hnamv daaih nyei waac oc. Longc a’fai dorh yie mbuo nyei zoux yietc nyeic sou-daan aengx caux video njiaaux meih goux njiec nyei zuangx mienh muoz zoux sou-gorn fungx bieqc zuqc ziangx jauv-louc siepv faaux.

Mbenc ziangx liouh tengx wang-henh faan waac fungx haaix hoc sou-tov gorn bieqc. Douc waac lorx taux Worksystems finx-hoc gorn yiem njiec1-503-606-6969. Naaiv norm gorn WorkSystems yaac maiv haih tengx nzie weih gorngv taux koi bun zoux sou-tov yiem caux gunv goux cingv gong domh ze’weic gorn. Ninh mbuo se kungx haih tengx nzie taux jiex gorn sou-gorn fungx bieqc a’fai tengx faan benx da’nyeic fingz waac zoux liv baaiz sou-gorn gan fonh mingh.