Skip to main content

Waac-cai naaic taux PUA nyei beu sengh sou-gorn

U.S. Department of Labor (Meiv guoqv ze’weic domh gorn gunv goux zoux gong, (USDOL) duqv zeiz cuotv siang-doh leiz liouh tiuv yienc kou-gong gorn tengx Pandemic Unemployment Assistance program (Wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong tengx nyei nyaanh, PUA) dungh duqv borqv bouc dauh ziangh hoc cuotv gorngv taux wueic haaix diuc naaiv dauh mienh haih maaih puix-juang gauz liouh tengx fu’loqc zinh zoih. Ninh mbuo USDOL paaiv heuc yie mbuo oix zuqc cai benx siang-waac yiem njiec PUA jiex gorn zoux sou-tov daan aengx caux beu sengh sou-gorn yiem PUA ziux liv baaiz tov nyei buonc liouh bun yie mbuo duqv bun fu’loqc zinh zoih camv faaux mingh tengx zuangx mienh muoz camv-dauh.

Sou-guv daan yiem gu’ndiev naaiv se liouh bun meih doqc liuz bieqc hnyouv longx gorngv taux oix zuqc hnangv haaix dau naaiv deix siang waac-cai. Nzunc baav meih hnamv naaic ga’ganh gorngv wueic haaix diuc yie mbuo zoux haaix nyungc yiem daauh baan yaac maiv naaic cing naaiv waac-cai? Wueic laaix benx zuqc ninh mbuo USDOL maiv bun yie mbuo zorc puix zuangx fingz waac yiem njiec PUA zoux sou-tov daan.

Beiv taux meih duqv jiex-gorn zoux sou-tov fungx bieqc nor zuqc zimh lorx mangc gan naaiv norm nam mber “IC.” Beiv taux meih duqv dorh ziux liv baaiz beu sengh sou fungx bieqc nor zuqc zimh lorx mangc gan naaiv norm nzangc “WC.”

IC waac-cai #19 aengx caux WC waac-cai #26
Ninh mbuo maiv laengz bun yie duqv borqv nzipc tengx ndortv gong fu’loqc zinh zoih wueic laaix benx zuqc yie ngaengc waac maiv laengz nzuih daaux nqaang mingh zoux gong a’fai maiv zipv laengz zoux gong yiem njiec zoux gong dorngx dauh, benx zuqc naaic deix gong-bou yaac maiv ei puix buonh deic, saengv zangc a’fai guoqv zangc gunv goux heng-wangc baengh orn jauv-louc njiaaux nyei waac heuc goux taux naaiv diuc COVID-19 baengc zingh. Naaiv se lemh jienv maiv baac mv daan mbuoqc naaiv nyei jauv-louc, heuc longc beu hmien ndie- buangh, simv leih go doic a’fai goux nqaeqv longx buonh sin jaa-sic ei gan gunv goux heng-wangc sou-daan njiaaux njiec wuov.

Ninh funx benx gorngv wueic haaix diuc? Naaiv njioux waac-cai se naaic taux dungh meih duqv ngaengc maiv laengz nzuih mingh zoux gong dungh wueic meiih corc gamh nziez yiem njiec zoux gong dorngx haih maiah baengc nyiez zuqc doic a’fai dungh meih nyei cingv gong ziouv maiv goux ei puix-dauh waac a’fai maiv longc ei njiouz taux COVID-19 baengc zingh, beiv taux dangh buang hmien ndie-beu.

IC waac-cai #20 aengx caux WC waac-cai #27

Yie duqv tengx gong yiem goux njiaaux sou-nzangc gorn a’fai zoux gong yiem caux njiaaux sou-nzangc ze’weic gorn aengx caux yie ndortv gong mi’aqc a’fai zanv gong zoqc njiec wueic laaix benx zuqc maaih dorngx nyauv hoic taux zoux gong ziangh hoc dungh ninh mbuo gunv goux domh zuangx hengh-wangc paaiv heuc njiouz naaiv diuc COVID-19 baengc zingh wuov. Naaiv diuc waac lemh jienv, maiv baac mv daan mbuoqc naaiv, tiuv yienc gong-bou ziangh hoc aengx caux dingh gong zoqc njiec.

Ninh funx benx gorngv wueic haaix diuc? Naaiv njiouz waac-cai naaic taux se gorngv meih duqv zoux nzie weih gong caux ninh mbuo goux njiaaux sou-nzangc gorn, lbeiv taux benx fin-saeng njiaaux sou-nzangc a’fai niouv cie mienh, lemh jienv beiv taux dungh meih maiv zeiz benx ninh mbuo horqc dorngh cingv meih a’fai goux njiaaux sou-nzangc gorn yaac duqv. Naaiv diuc nziqv se liouh ndorqc puix mangc taux puix-juang gauz tengx taux ‘maaih sic dauh jauv-louc nyauv taux zoux gong ziangh hoc,’ dungh meih gunv goux funx maiv njiec zoux gong ziangh hoc wueic laaix maaih naaiv COVID-19 baengc zingh hoic. Wueic benx hnangv naaiv liuz meih maiv duqv mingh zoux gong yiem njiec naaic norm liv baaiz bouc dauh a’fai zanv ziangh hoc zoqc njiec.

IC waac-cai #21 aengx caux WC waac-cai #28

Wueic laaix benx naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic liuz ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc goux nqaeqv jiepv zih baengc zoux bun meih nyei gong-gorn guon njiec.

Naaiv benx porv paaiv-mengh waac: Naaiv jiouz waac se cai naaic taux dungh benx zuqc meih zoux gong duqv zanv zoqc njiec a’fai dingh gong nzengc wueic benx maaih naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic. Yiem njiec jiex daaih nyei paaiv zuang waac se kungx bun tengx PUA fu’loqc zinh zoih hnangv beiv taux gorngv meih nyei zoux gong ziangh hoc ndortv nzengc nyei buonc.

IC waac-cai #22 aengx caux WC waac-cai #29

Yiem njiec gu’nguaaic deix jauv-louc maiv maaih haaix diuc ei puix zuqc yie.

Naaiv benx porv paaiv-mengh waac: Naaiv jioux waac-cai se naaic benx ngaengc dauh waac dungh gorngv maiv zeiz maaih naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic meih liouh zoux sou-tov gorn gan PUA. Beiv taux meih dau gorngv Zeiz nyei yiem njiec haaix jiouz waac-cai yiem gu’nguaaic nor oix zuqc dau yiem naaiv jiouz waac-cai gorngv Maiv.