Skip to main content

Unemployment Identity Theft and Unemployment Insurance Fraud

Gu’baeqc nduov beu weih sou-gorn heuc tengx ndortv gong nyaanh se funx benx guoqv zangc sic dauh aengx caux ze’weic gorn dorh daaih nzipc benx weih yietc jienv jauv-louc goux mangc longx. Yiem faanv domh wuon-baengc jiex gorn daaih buatc maaih gu’baeqc nduov nyei mienh aengx janx-zaqc duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh funx benx ziez cin waanc nyaanh maeng gan guoqv zangc beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh. Ninh mbuo OED gengh liepc hnyouv jien sin mbenc lorx jauv-louc mbungh longx aengx caux zaah lorx mangc aengx caux zorqv naaiv deix janx-zaqc. Yie mbuo maaih ze’buonc ndaam dorng gong jien sin tengx goux mbungh longx meih nyei si’jeiv waac-fienx gorn, hungh jaa nyaanh aengx caux Trust (Goux nyaanh domh gorn) benx wueih yietv hoc gong.

Hiuv jangx longx aengx caux mbungh simv longx maiv bun janx-zaqc gu’baeqc nduov tengx nyaanh gan beu weih ndortv gong sou-gorn

Zoux gan naaiv deix yietc nyeic gong-bou liouh mbungh longx ga’ganh maiv bun janx-zaqc gu’baeqc nduov taux ndortv gong jauv-louc:

 • Maiv dungx dorh meih nyei si’jeiv waac-fienx dapv bieqc emial a’fai bieqc yiem nzangc-fienx gorn.
 • Maiv dungx fungx nyaanh mingh aengx caux guangc maiv dungx zoux gan yiem gu’ndiev deix tov daaih nyei waac:
 • Douc waac gorngv caux ninh mbuo tov heuc tengx nyaanh dungh naaic lorx taux meih nyei UI nyaanh wuov;
 • Maaih mienh gorngv heuc cingv ninh haih tengx meih zoux sou-gorn mingh tov nyaanh; aengx caux
 • Haaix dauh jien jaa zoux gong yiem njiec gunv goux cingv gong ze’weic gorn dungh mbuox heuc gorngv oix zuqc qiemx longc benx fei-liuc zinh liouh tengx zoux meih nyei sou-gorn.
 • Yie mbuo maiv tov heuc meih cuotv nyaanh bun liouh benx gong-jaaz zoux sou bun meih zipv tengx nyaanh.
 • MBIUV JANGX LONGX: Yie mbuo MAIV guaih fungx nzangc-fienx mingh lorx zoux sou-tov nyei mienh.
 • Maiv dungx guaih sienx a’fai guaih longc waac-fienx maiv zeiz dorng leiz zunh gorngv UI yiem website – kungx lorx longc yiem naaiv unemployment.oregon.gov yiem Oregon tengx ndortv gong nyaanh nyei waac-fienx hnangv.
 • Simv cuotv maiv longc naaiv deix website deic zepv dauh a’fai email gorn dungh buatc MAIV dorng mueix benx .gov.
 • Zaah mangc longx yiem njiec Twitter buoz nanv wuov zien zuqc nzengc mi’aqc. Yie mbuo nyei @ORemployment.
 • Zaah mangc maaih mienh oix camv ndongc haaix aengx caux maaih mienh zunc mangc yiem Facebook sou-gorn. Ih zanc yiem ninh mbuo OED dorng leiz Facebook sou-gorn se maaih mienh gauh camv jiex 11,000 oix aengx caux duqv zaah dimv mangc liuz (buatc mbiuv benx hong-mbuov).

Lorx mangc waac-fienx jaa nor, yie mbuo tov mbuox heuc hoqc tipv jaa yiem naaiv gorngv taux:

Janx-zaqc nimc ganh gorqv-zeic si’jeiv waac-fienx yiem ndortv gong jauv-louc

Yiem njiec yietc zungv saengv zangc duqv buangh naaiv deix sic dauh dungh maaih sou-gorn fungx daaih gu’baeqc nduov heuc tengx ndortv gong jauv-louc yiem gan ninh mbuo benx janx-zaqc ze’weic gorn dungh duqv nimc longc si’jiev lox waac-fienx yiem guoqv zangc dorngx wuov. Naaiv deix gorn zangc yaac buatc benx loh hnoi gorn aengx caux buatc maaih janx-zaqc hungh liepc hnyouv nimc nduqv taux tengx ndortv gong jauv-louc. Ninh mbuo janx-zaqc mienh yaac longc naaiv deix waac-fienx gorn mingh gu’baeqc nduov aengx caux dorh mingh gu’baeqc nduov siou nyaanh yiem njiec ziez norm saengv deic dauh.

Naaiv deix janx-zaqc yaac buatc yiem hlen bun bouc saengh longc Social Security nam mber mingh zouv taux UI nyaanh aengx caux longc da’nyeic diuc si’jeiv waac-fienx liouh zoux sou-gorn mingh tov longc aengx caux zipv tengx UI nyaanh. Yiem njiec ziez norm ze’weic gorn zangc, naaiv deix zuqc hluqv nyei mienh yaac maiv hiuv taux gorngv ninh mbuo nyei si’jeiv waac-fienx yiem njiec janx-zaqc buoz dorh mingh longc dorngc nyei jauv-louc.

Buatc daaix nzunc baav meih haih zuqc hluqv dungh janx-zaqc haih nimc benx ndortv gong mienh nyei si’jeiv waac-fienx mingh longc

Maaih ziez dor zuqc hluqv nyei mienh dungh benx ndortv gong mienh yaac maiv bei gorngv zuqc janx zaqc nimc ninh mbuo nyei si’jeiv waac-fienx mingh longc zoux sou-gorn fungx mingh tov caux/a’fai dorh ninh mbuo nyei si’jeiv waac-fienx mingh siou nyaanh longc. Maaih ziez dauh mienh lorx buatc ninh mbuo nyei si’jeiv waac-fienx gorngv zuqc janx-zaqc nimc longc benx ndortv gong mienh dungh haaix zanc duqv zipv sou-fienx gan zipv fienx dorngx daaih, beiv taux heuc cuotv nyaanh a’fai saengv zangc fungx nzouv-zinh sou-guv daan 1099-G daaih dorngx a’fai maiv duqv zipv siou fu’loqc zinh zoih cingx bei mengh baeqc. Naaiv se benx nyungc zeiv bun mangc taux nzouv-zinh 1099-G sou-guv daan.

Beiv taux yie mbuo buatc maaih benx zien dingc-torqv zipv fienx deic zepv dorngx yiem njiec meih nyei sou-gorn nor yie mbuo dorh naaiv zeiv ceu siang nzouv-zinh sou-guv daan fungx mingh bun meih. Beiv taux meih qiemx zuqc naaiv zeiv ceu siang nzouv-zinh sou-guv daan wueic benx naaiv dic sic dauh jauv-louc nor gaanv jien sin lorx buangh taux ninh mbuo Employment Department (Ze’weic tengx gunv goux cingv gong gorn zangc) siepv yiem njiec yie mbuo nyei lorx buangh yie mbuo sou-pin. Lorx tov heuc tengx zoux sou fungx nzouv-zinh sou-gorn bieqc nor ca’laangh caux ninh mbuo goux nzouv-zinh liouc siouv jien jaa oc.

Nzunc baav meih haih zuqc hluqv dungh benx ninh mbuo janx-zaqc nimc buonc-sin si’jeiv benx ndortv gong mienh beiv taux meih duqv zipv buatc gorngv:

 • Meih MAIV DUQV zoux jiex sou-gorn fungx bieqc tov liouh tengx ndortv gong nyaanh aengx caux buatc maaih sou-fienx gan hungh jaa ze’weic gorn zangc fungx daaih mbuox gorngv taux ndortv gong jauv-louc a’fai bun fu’loqc zinh nyaanh. Naaiv se lemh jienv cuotv souz mouc nyaanh a’fai zorqv nyaanh fangx-daan dungh maiv hnamv duqv taux haih maaih aengx caux haih yiem njiec naaic norm saengv daaih.
 • Naaiv zeiv nzouv-zinh sou-guv daan 1099-G se hinc bun buatc taux tengx ndortv gong nyaanh dungh meih MAIV hnamv duqv maaih. Yiem naaiv zeiv sou-guv daan yiem da’ 1 norm nzangc-faang yaac hinc bun mangc taux ndortv gong nyaanh dungh meih maiv duqv zipv tengx jiex a’fai benx nyaanh camv jiex ndaangc souz mouc dungh meih zien duqv zipv tengx benx ndortv gong nyaanh wuov. Nzunc baav naaiv zeiv sou-guv daan yaac buatc benx gorngv maiv zeiz meih yiem njiec nyei saengv zangc hungh jaa fungx daaih a’fai meih maiv duqv zoux jiex sou-gorn fungx bieqc tov liouh tengx fu’loqc zinh nyaanh.
 • Dungh haaix zanc meih corc zoux jienv gong yiem nyei ziangh hoc yaac buatc maaih sou-fienx gan cingv gong ziouv-jaa fungx daaih mbuox gorngv oix heuc dorh waac-fienx gorngv taux sou-gorn benx meih nyei mbuoz tengx ndortv gong jauv-louc dungh meih maiv duqv zoux sou-gorn fungx bieqc tov jiex.

Oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv meih duqv zipv siou taux naaiv deix sou-fienx yiem OED fungx daaih dungh meih maiv duqv zoux sou-gorn fungx bieqc tov jiex

Beiv taux meih duqv zipv siou taux 1099-G nzouv-zinh sou-guv daan yiem ninh mbuo gunv goux cingv zoux gong ze’weic gorn fungx daaih bun aengx caux meih yaac MAIV DUQV zoux sou-gorn fungx bieqc jiex a’fai zipv tengx jiex ndortv gong fu’loqc zinh nyaanh nor gaanv jien sin lorx buangh yie mbuo siepv. Beiv taux yie mbuo lorx mangc liuz gorngv janx-zaqc nimc ID nor meih yaac maiv zuqc box sou-fienx mbuox taux naaiv deix souz mouc nyaanh yiem naaiv zeiv 1099-G mingh bun IRS.

Beiv taux meih duqv zipv siou benx nyaanh zeiv a’fai benx U.S. Bank Reliacard (Meiv guoqv nyaanh lamz fangx-daan) , dorh naaiv kuaaiv nyaanh zeiv aengx caux Reliacard fungx nzuonx mingh bun taux gunv goux cingv zoux gong ze’weic gorn yiem naaiv:

Oregon Employment Department
PO Box 14130
Salem, OR 97309

Tov daaix luic fiev benx paaiv-mengh waac porv mbuox gorngv wueic haaix diuc meih cingx fungx naaiv deix ga’naaiv nzuonx liuz yie mbuo cingx hiuv oix zuqc hnangv haaix fiou zoux haaix diuc gong mingh aengx caux mbuox tong yie mbuo duqv hiuv gorngv meih corc jiex hnyouv oix zuqc ga’ganh nyei sou-gorn liouh tov tengx nyaanh nyei fai. Haaix zanc lorx siou nzoih waac-fienx gorn liuz aengx caux buatc gorngv janx-zaqc nimc buonc’sin si’jeiv waac-fienx nor, yie mbuo oix zuqc siou nzuonx bingz naaiv deix nyaanh zeiv aengx caux janx-zaqc nduov tengx nodrtv gong jauv-louc sou-gorn.

Oix zuqc fungc zoux beiv taux meih zuqc hluqv dungh janx-zaqc nimc buonc-sin si’jeiv waac-fienx mingh nduotv tengx ndortv gong nyaanh

 1. Gaanv jien sin dorh buonc-sin si’jeiv waac-fienx benx ndortv gong jauv-louc dungh janx-zaqc nimc mingh wuov box tong bun OED duqv hiuv sipev box tong waac-fienx yiem naaiv Employment Department (Gunv goux cingv zoux gong ze’weic gorn) box waac-fienx mbuox gorngv janx-zaqc nimc ID sou-guv daan, douc waac gan finx-hoc lorx taux yie mbuo yiem njiec 877-345-3484, a’fai yiem gan naaiv lorx buangh taux yie mbuo sou-gorn.
 • Haaix zanc meih duqv fungx box tong sou-fienx bun liuz nzunc baav meih maiv haix yie mbuo dau waac nzuonx mbuox oc, maiv baac meih corc haih duqv haix ninh mbuo jien jaa zimh zaah mangc wuov douc waac daaih lorx beiv taux yie mbuo qiemx longc waac-fienx jaa tipv. MBIUV JANGX LONGX: Ninh mbuo douc waac mienh ID nzunc baav maiv mbuox gorngv benx OED.
 • Nzunc baav yie mbuo oix zuqc lorx gorqv-zeic lengc jeiv sou-muotc daaih jaa (beiv taux box waac bun taux janx-baeng sou-gorn a’fai laengz ngaengc waac sou-gorn) liouh dorh mingh tengx zaah lorx mangc. Yie mbuo oix zuqc faan mangc longx meih nyei sic dauh aengx caux paaiv bun-dunz waac. Yiem njiec norm-norm saengv zangc yaac paaiv zoux maiv doiz doic aengx caux zoux yietc nyeic gong liouh zimh lorx mangc janx-zaqc nyei jauv-louc yaac piouz doic.
 • Beiv taux meih duqv zipv naaiv kuaaiv 1099-G nzouv-zinh sou-guv daan dungh meih maiv duqv zipv naaic deix fu’loqc zinh nyaanh wuov, yie mbuo oix zuqc zoux siang puix horpc 1099-G nzouv-zinh sou-guv daan aengx caux zorc puix horpc nzouv-zinh sou-gorn benx meih nyei IRS.
 • Haaix deix zuqc hluqv nyei mienh dungh zuqc janx-zaqc nimc buonc-sin si’jeiv waac-fienx duqv dorh nyaanh longc liuz a’fai fungx nzuonx bun zaih nor tov daaix luic jien sin lorx buangh taux yie mbuo siepv. Mv zei nor, meih oix zuqc laengx goux liouh box tong sou-fienx mbuox taux meih fungx nzouv-zinh aengx caux nzunc baav meih haih duqv zipv nyaanh camv jiex guaan funx benx gu’baeqc nduoqv nyei nyaanh yiem zinh hoz. (Cuotv nyaanh bun camv jiex guaan se benx souz mouc nyaanh dungh meih maaih puix-juang horpc gauz zipv tengx nyei buonc wuov. Meih oix zuqc dorh duqv zipv siou nyei fu’loqc zinh nyaanh jaauv nzuonx.)
 1. Juangc caux ninh mbuo goux nzouv-zinh jien jaa a’fai zaah lorx mangc IRS sou-daan liouh fungx meih nyei nzouv-zinh sou-gorn bieqc beiv taux meih duqv zipv siou naaiv zeiv 1099-G dungh benx janx-zaqc nduov nimc nyei jauv-louc.
 2. Zaah mangc box sou-fienx mbuox taux ke’nditc nyaanh dungh buatc maaih gong-bou mv doiz diuc a’fai koi zorqv longc nyaanh dungh maiv duqv nqoi nzuih bun longc wuov.
 • Guoqv zangc hungh jaa doh leiz paaiv bun meih liouh wang-henh box tong sou-fienx bun hiuv yiem yietc hnyangx benx yietc nzunc gorngv taux ke’ndirtc nyaanh yiem gan buo norm ke’nditc gorn zangc (Benx zoux gong yiem Equifax, Transunion) yiem caux AnnualCreditReport.com a’fai gan douc waac finx-hoc 1- 877-322-8228. Meih oix zuqc bieqc nzoih mbuoz, deic zepv dorngx dauh, social security nam mber aengx caux cuotv seiz hnoi-nyieqc liouh longc zaah mangc meih ganh buonc-sin si’jeiv waac-fienx.
 • Liouh lorx mangc waac-fienx jaa aengx caux yietc nyeic gong-bou jauv-louc liouh goux mbungh longx meih nyei ke’nditc nyaanh, bieqc mangc yiem naaiv Box tong sou-fienx mbuox ke’nditc nyaanh sou-pin gorn yiem njiec Federal Trade Commission (Guoqv zangc hungh jaa nyei zuangx jien-mengh tengx baav goux maaiz maaic, FTC) tengx nyanc hopv mienh.
 1. Change online account passwords (Tiuv yienc funx-hoc liouh bieqc sou-daan gorn gan online) aengx caux tiuv benx siang-nzangc bun a’duqv bieqc wuov liouh da’nyeic dauh mienh nimc longc maiv duqv.
 2. Lorx buangh taux goux nyaanh gorn jien jaa gong-mienh (nyaanh lamz gorn, goux ke’nditc nyaanh fangx-daan gorn) liouh zaah funx mangc nyaanh bieqc cuotv mv doiz diuc wuov.
 3. Liouh box tong sou-fienx mbuox gorngv taux janx-zaqc nimc longc tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec faanv COVID-19 domh wuon-baengc hoic nyei bouc dauh mingh bun taux ninh mbuo U.S. Department of Justice (Meiv guoqv gunv goux porv leiz domh zaamc ze’weic gorn) National Center for Disaster Fraud (Guoqv zangc goux taux gu’baeqc nduov tengx naanc zingh jauv-louc) .
 • Oix zuqc gorqv-zeic box tong sou-fienx mbux saengv zangc duqv hiuv, box tong sou-fienx mbuox taux National Center for Disaster Fraud (Guoqv zangc goux taux gu’baeqc nduov tengx naanc zingh jauv-louc) liouh longc doh leiz njiaapc maiv bun janx-zaqc nimc longc gan ndortv gong nyaanh yiem zinh hoz. Dorh box waac sou-fienx fungx bieqc bun taux National Center for Disaster Fraud (Guoqv zangc goux taux gu’baeqc nduov tengx naanc zingh jauv-louc) caux box tong bun taux U.S. Department of Labor’s Office of Inspector General (Meiv guoqv ze’weic gorn gunv goux zoux gong mienh tengx zaah mangc sic dauh gorn), dungh benx daauh hoc gorn zangc tengx zaah dimv lorx taux janx-zaqc nimc longc tengx ndortv gong nyaanh. Meih dorh naaiv deix waac-fienx fungx bieqc liuz yaac maiv haih duqv zipv fungx nzuonx bun aqv.
 1. Box sou-fienx mbuox gorngv taux janx-zaqc nimc buonc-sin si’jeiv waac-fienx bun taux Federal Trade Commission (Guoqv zangc hungh jaa nyei zuangx jien-mengh tengx baav goux maaiz maaic) yiem naaiv 1-877- JANX-ZAQC NIMC ID (438-4338) a’fai bieqc naaiv identitytheft.gov.
 2. Borqv lorx goux sic dauh janx-baeng yiem buonh deic dorngx. Nzunc baav ninh mbuo corc maaih da’nyeic diuc waac bun longc.
 3. Zunh fienx mbuox taux Office of Inspector General (Zaah lorx sic dauh jangx-baeng ze’weic gorn) dungh buatc maaih janx-zaqc nimc longc meih nyei social security nam mber (SSN) yiem njiec naaiv oig.ssa.gov/report
 4. Tov heuc aamz cuotv meih nyei nyaanh hlaax sou-gorn aengx caux fu’loqc zinh nyaanh zunh sou-fienx daan yiem caux ninh mbuo Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn liouh dorh mingh zaah ndorqc mangc bun doiz doic. Meih corc haih tov lorx aamz cuotv naaiv deix sou-gorn yiem gan lorx buangh yie mbuo sou-pin gorn gan naaiv norm douc waac finx-hoc (877) 345-3484.
 5. Lorx taux IRS liouh zunh sou-fienx mbuox taux dungh janx-zaqc nimc buonc-sin si’jeiv waac-fienx mingh longc aengx caux nimc longc meih nyei SSN zoux sou-gorn fungx bieqc nduov tengx ndortv gong nyaanh. Bieqc mangc yiem IRS website liouh hoqc mangc yietc nyeic gong-bou gorngv hnangv haaix fungx nzouv-zinh sou-gorn bieqc dungh haaix zanc janx-zaqc nimc longc UI a’fai nimc longc buonc-sin si-jeiv waac-fienx liuz.

Gu’baeqc nduov tengx beu weih ndortv gong sou-gorn

Gu’baeqc nduov tengx beu weih ndortv gong sou-gorn se benx dungh haaix dauh mienh gorngv dorngc waac a’fai liepc hnyouv mbenc gu’baeqc nduov liouh zipv tengx nyaanh. Beiv taux bingz zien waac-fienx gorn a’fai liepc hnyouv ba’baac dorh dorngc nyei waac-fienx bun nor funx benx gu’baeqc nduov mi’aqc oc. GU’BAEQC NDUOV SE BENX JANX-ZAQC aengx caux haih zuqc bieqc loh siouc zuiz nipc lauh aengx caux lemh jienv zuqc gox faaux zaamc.

Cingv gong ziouv aengx caux zoux sou-gorn tov nyei mienh domh nzoih haih zoux dorngc saengv zangc doh leiz gunv njiec gorngv taux gu’baeqc nduov yiem beu weih sou-gorn tengx ndortv gong jauv-louc. Cingv gong ziouv gu’baeqc nduov nor dungh bingz simv cuotv nzouv-zinh nyaanh a’fai cingv gong ziouv liepc mbenc benx ganh norm siou nyaanh daan gorn liouh zoux sou-gorn tov nyei mienh fungx tov tengx nyaanh gan naaic norm nyaanh daan gorn.

Zoux sou-tov mienh gu’baeqc nduov se lemh jienv:

 • Maiv box tong sou-fienx mbuox taux meih maiv laengz nzuih zoux nyei gong a’fai meih bungz ndortv haaix diuc gong dungh yiem njiec zoux sou mingh tov tengx nyaanh nyei ziangh hoc
 • Hiuv duqv longx dungh ga’ganh gorngv benx waa-jaav mingh nduov a’fai bingz waa-fienx liouh zipv tengx nyaanh
 • Dongh hiuv jienv ga’ganh maiv maaih puix-juang gauz corc borqv nzipc jienv zipv zorqv nyaanh longc
 • Bungz ndortv mbuox tong yietc zungv meih zornc duqv nyei nyaanh yiem njiec ziux liv baaiz tov fungx bieqc nyei sou-gorn
 • Maiv dorh meih zoux nyei buonc gong maeqv muonc yietc nyeic mbuox cing
 • Longc da’nyeic dauh mienh nyei si’jeiv waac-fienx liouh zoux sou-gorn fungx mingh

Mv gunv jiex, naaiv deix janx-zaqc nimc buonc-sin si’jeiv waac-fienx dungh haih dorh mingh zoux zoux sou-gorn gu’baeqc nduov hoic taux beu weih sou-gorn tengx ndortv gong jauv-louc buatc maaih ziez dor yaac MAIV zeiz ninh mbuo cingv gong ziouv aengx caux zuqc hluqv nyei mienh zoux dorngc.

Yiem njiec norm-norm saengv yaac duqv paaiv maaih aengx caux hnamv duqv maaih ninh mbuo ganh nyei doh leiz liouh gunv njiaapc taux naaiv deix beu weih sou-gorn tengx ndortv gong jauv-louc.

Hnangv haaix zunh tong sou-fienx mbuox gorngv taux gu’baeqc nduov tengx beu weih ndortv gong sou-gorn

Beiv taux meih hiuv duqv a’fai laaic maaih haaix dauh mienh nimc nduov longc tengx ndortv gong nyaanh nor box gong waac-fienx mbuox taux Oregon Employment Department (Oregon gunv goux cingv zoux gong ze’weic domh gorn) duqv hiuv.

 • Box tong waac-fienx gan fonh mingh mbuox: Goux tengx fu’loqc nyaanh ze'weic gorn yiem njiec 503-947-1995 a’fai 1-877-668-3204

Meih corc haih dorh dungh laaic maaih janx-zaqc nduov nyei sic dauh box tong sou-fienx mbuox yiem njiec lox buangh yie mbuo nyei sou-pin gorn.

Beiv taux gorngv meih benx cingv gong ziouv aengx caux laaic maaih mienh duqv zipv tengx nyaanh dungh ninh mbuo maiv maaih puix-juang gauz tengx nyei buonc nor box tong waac-fienx daaih mbuox yie mbuo duqv hiuv oc. JIENV KUV JAU-LOUC: Nzunc baav ninh mbuo gong-mienh corc se maaih puix-juang gauz liouh tengx ndortv gong nyaanh beiv taux ninh mbuo guangc maiv zoux gong dungh wueic laaix maaih COVID-19 baengc zingh jauv-louc nyauv hoic liuz zuqc zoux ei yie mbuo longc jiex jauv doh leiz gunv njiec wuov.

 • Box tong waac-fienx gan fonh mingh mbuox: Goux tengx fu’loqc nyaanh ze'weic gorn yiem njiec 503-947-1995 a’fai 877-668-3204

*Ninh mbuo corc maaih puix-juang gauz liouh tengx ndortv gong nyaanh beiv taux gorngv ninh mbuo corc maaih:

 • Ill diuc COVID-19 baengc zingh
 • Haih nyiez zuqc COVID-19 baengc zingh jiex doic aengx caux heuc oix zuqc yiem dingh torqv dorngx zuov samx mangc baengc zingh bouc dauh ndaangc
 • Yiem biauv goux mangc huov jaa hmuang-doic, a’fai gaux da’nyeic dauh mienh dungh ninh mbuo juangc dorngx yiem wuov a’fai oix zuqc tengx goux mangc taux, haaix dauh zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic a’fai heuc gunv goux yiem dingh torqv dorngx samx mangc baengc zingh
 • Maiv haih mingh zoux gong duqv wueic laaix ninh mbuo oix zuqc yiem biauv goux mangc fu’jueiv benx zuqc ninh mbuo guon horqc dorngh, tengx goux mangc fu’jueiv dorngx, a’fai gorn zangc guon wueic maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic daaih
 • Heuc mingh zoux gong dungh haaix zanc qiemx heuc zuqc yiem njiec dingh torqv dorngx liouh samx mangc baengc zingh nyei doh leiz a’fai dorngc hungh jaa paaiv cuotv nyei waac
 • Wueic zuqc ninh mbuo zorc baengc ndie-sai a’fai ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc ze’weic gorn cai waac mbuox heuc yiem njiec dingh torqv dorngx liouh samx mangc baengc zingh ndaangc dungh nzauh heiz haih nyiez COVID- 19 baengc jiex doic

Oix zuqc fungc zoux beiv taux gorngv nzauh heiz maaih janx-zaqc nimc nduov longc meih nyei nyaanh liuz oix zuqc donv njiec ndaangc

Beiv taux meih nyei Reliacard siou nyaanh sou-daan gorn duqv donv njiec mi’aqc wueic zuqc ninh mbuo nzauh heiz maaih janx-zaqc nimc longc aengx caux yie mbuo duqv zaah mangc liuz yaac buatc maiv maaih janx-zaqc nimc nor, yie mbuo oix zuqc heuc ninh mbuo U.S. Bank (Meiv guoqv nyaanh lamz gorn) koi bun longc aqv. Beiv taux meih ganh maiv borqv lorx taux ninh mbuo meiv guoqv nyaanh lamz gorn nor meih MAIV haih gaanv beqv zoux naaiv deix gong siepv faaux oc. Ndaangc ninh mbuo koi bun longc nor, ninh mbuo U.S. Bank (Meiv guoqv nyaanh lamz gorn) aengx caux Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) oix zuqc heuc meih zaah mangc cing meih nyei ID ndaangc. Oix zuqc jaa-nziouv mbenc nzoih ID sou-gorn liouh bun ninh mbuo U.S. Bank (Meiv guoqv nyaanh lamz gorn) aengx caux Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) zaah mangc.

Beiv taux fungx nyaanh dapv bieqc zaqc meih nyei siou nyaanh sou-daan liuz aengx caux meih MAIV duqv faaux mbuoz liouh dapv bieqc zaqc nor gaanv lorx buangh yie mbuo siepv.

Wueic laaix nzauh heiz maaih janx-zaqc nimc nduov longc liuz duqv zorqv meih nyei sou-tov gorn donv dingh njiec mi’aqc nor, yie mbuo oix zuqc heuc meih dorh buonc-sin si’jeiv waac-fienx sou-gorn daaih bun zaah dimv mangc cing ndaangc liuz yie mbuo cingx jiex gorn tengx nyaanh siang.

Beiv taux maiv haih zaah mangc duqv cing gorngv meih benx dauh mienh nor naaiv deix fu’loqc zinh zoih yaac maiv haih bun tengx gan sou-tov gorn. Ninh se benx meih ganh nyei ndaam-dorng gong mingh lorx longc longx nyei ID, beiv caux dungh mingh lorx yiem meiv guoqv nyaanh lamz nyei gong-bou liouh zaah mangc ID jauv-louc. Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx njiaaux a’fai tiuv yienc siang ID nor bieqc lorx STEP program (YIETC NYEIC kou-gong gorn) a’fai 211.org nzunc baav ninh mbuo maaih mienh haih tengx meih.

Borngz caangv zoux sou-tov gorn

Naaiv diuc “borngz caangv zoux sou-tov gorn” se buatc hinc cuotv dungh haaix zanc maaih mienh liepc hnyouv borngz caangv borqv nzipc jienv meih nyei sou-tov gorn mingh aengx caux nzipc jienv benx MEIH zoux sou-gorn mingh. Nzunc baav ninh mbuo tiuv yienc waac-fienx yiem meih nyei sou-tov gorn lemh jienv meih nyei PIN aengx caux naaic mbungh ndonz waac-cai daaih luiz ninh mbuo yaac zipv longc meih nyei fu’loqc zinh zoih mi’aqc. Beiv taux nzauh heiz maaih mienh duqv bieqc longc meih nyei sou-tov gorn a’fai da’nyeic dauh mienh duqv goux siou mbueiz nor, gaanv jien sin box tong waac-fienx bun taux ninh mbuo Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic gorn duqv hiuv siepv. Beiv taux ninh mbuo goux sou-tov gorn liouc siouv jien jaa nzauh heiz maaih janx-zaqc duqv borngz caangv longc meih nyei sou-tov gorn nor, ninh mbuo oix zuqc fungx meih liouh bun haih tengx zaah mangc duqv cing sou-tov gorn wuov.

Beiv taux yie mbuo nzauh heiz janx-zaqc nimc ga’ganh si’jeiv waac-fienx mingh longc nor, nyaanh yiem njiec meih nyei sou-tov gorn yaac zuqc donv dingh njiec muangx ndaangc. Beiv taux meih duqv zipv siou nyaanh gan naaiv U.S. Bank Reliacard (Meiv guoqv nyaanh lamz Reliacard fangx-daan), naaiv kuaaiv fangx-daan yaac zuqc donv njiec ndaangc zuov taux yie mbuo lorx buatc gorngv maaih janx-zaqc nimc si’jeiv waac-fienx se zien maaih nyei fai. Beiv taux meih duqv zipv siou nyaanh fungx gan zaqc bieqc sou-daan gorn nor, tengx nyaanh nyei jauv-louc yaac zuqc donv dingh njiec muangx ndaangc.

 • Box tong waac-fienx gan fonh mingh mbuox: Douc waac 877-345-3484

Meih corc haih dorh dungh laaic maaih janx-zaqc borngz caangv longc sou-tov gorn sic dauh box tong sou-fienx mbuox yiem njiec lorx buangh yie mbuo nyei sou-pin gorn.

Liouh dorh sou-tov gorn waac-fienx mingh goiv yienc siang yietc zungv qiemx longc benx zipv fu’loqc mienh si’jeiv fangx-daan (CID) nam mber aengx caux PIN. Ninh benx jienv sic dauh gong dungh meih oix zuqc ndaam dorng liuc leix goux siou longx meih nyei PIN aengx caux maiv bun haaix dauh gu’hlen mienh guai cai longc duqv.

Maiv dungx:

 • MAIV DUNGZ dorh meih nyei PIN mingh bun haaix dauh mienh longc.
 • Maiv DUNGX dorh meih nyei PIN mingh bun haaix dauh mienh dungh tengx meih bieqc sou-nzangc zoux sou-tov gorn wuov oc.
 • Maiv DUNGX longc nqa’haav deix biei norm funx-hoc yiem nitv meih nyei SSN wuov.
 • Maiv DUNGX longc ei cuotv seiz hnoi-nyieqc.
 • Maiv DUNGX longc benx nzamc-maqc jangx heic nyei funx-hoc beiv taux 1111 a’fai 1234.