Skip to main content

Report ID Theft or UI Fraud

Gu’baeqc nduov gan beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh se benx liepc hnyouv gorngv nyei waac a’fai ba’baac bingz waa-gorn liouh nduov duqv tengx nyaanh. Beiv taux gorngv meih liepc hnyouv bingz waa-fienx a’fai gorngv dorngc waac, yaac funx benx gu’baeqv nduov mi’aqc. GU’BAEQC NDUOV SE BENX JANX-ZAQC aengx caux haih zuqc bieqc loh siouc zuiz nipc lauh aengx caux lemh jienv zuqc gox faaux zaamc.

Mangc nyungc zeiv gorngv taux gu’baeqc nduov nyei waac:

 • Maiv box tong sou-fienx mbuox taux meih maiv laengz nzuih zoux nyei gong a’fai meih bungz ndortv haaix diuc gong dungh yiem njiec zoux sou mingh tov tengx nyaanh nyei ziangh hoc
 • Gorngv waa-jaav a’fai bingz waa-fienx liouh zipv tengx nyaanh
 • Bungz ndortv mbuox tong yietc zungv meih zornc duqv nyei nyaanh yiem njiec ziux liv baaiz tov fungx bieqc nyei sou-gorn
 • Maiv dorh meih zoux nyei buonc gong maeqv muonc yietc nyeic mbuox cing
 • Longc da’nyeic dauh mienh nyei si’jeiv waac-fienx liouh zoux sou-gorn fungx mingh

Beiv taux meih maaih waac-fienx gorngv taux gu’baeqc nduov longc tengx ndortv gong nyaanh nor, tov daaix luic fiev njiec yietc zeiv gu’baeqc nduov nyei sou-form yiem njiec gu’ndiev wuov.

Box tong waac-fienx mbuox gorngv jan-zaqc nimc ID

Beiv taux meih hnamv laaic maaih janx-zaqc nimc meih nyei si’jeiv waac-fienx gorn mingh nduov nimc longc tengx ndortv gong nyaanh nor daaix luic longc gu’ndiev zeiv sou-guv daan fiev nzoih waac-fienx oc.

Nzunc baav meih nyei si’jeiv waac-fienx haih zuqc janx-zaqc nimc beiv taux se gorngv:

 • Meih duqv zipv siou sou-fienx gan yie mbuo gorn zangc fungx mingh mbuox gorngv taux meih nyei ndortv gong nyaanh sou-gorn aengx caux dungh meih yaac maiv duqv zoux jiex sou-gorn fungx bieqc tov wuov.
 • Meih duqv zipv siou tengx taux ndortv gong fu’loqc nyaanh zeiv benx gorngv yie mbuo fungx zipv fienx gorn mingh bun aengx caux meih yaac maiv duqv zoux jiex sou-gorn mingh tov heuc tengx fu’loqc nyaanh.
 • Meih nyei cingv gong ziouv-jaa duqv zipv sou-fienx zunh daaih mbuox dungh gorngv benx yie mbuo nyei sou-fienx yiem njiec Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) mbuox ninh gorngv taux meih duqv zoux sou-tov gorn fungx bieqc tov heuc tengx nyaanh.
 • Meih duqv zipv siou naaiv zeiv 1099G sou-guv daan benx gorngv yiem yie mbuo gorn zangc fungx daaih bun liouh cuotv nzouv-zinh yiem 2020 wuov norm hnyangx-dauh aengx caux meih yaac maiv duqv zoux sou-tov gorn mingh tov taux beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh yiem 2020 wuov norm hnyangx-dauh.

Dungh haix maaih haaix dauh jien jaa gorngv se ninh mbuo yiem njiec yie mbuo gong-gorn zangc duqv borqv waac lorx taux meih gorngv taux si’jeiv waac-fienx gorn zuqc janx-zaqc nimc wuov.

SOU-GUV DAAN LIOUH BOX WAAC-FIENX MBUOX GORNGV JANX-ZAQC NIMC ID

Cingv gong ziouv box waac-fienx mbuox gorngv taux maaih janx-zaqc gu’baeqc nduov

Beiv taux gorngv meih benx cingv gong ziouv aengx caux hnamv haix nzauh heiz maaih haaix dauh mienh duqv zipv tengx fu’loqc nyaanh dungh nzauh heiz ninh mbuo maiv maaih puix-juang gauz nor, tov daaix luic box waac-fienx gan gu’baeqc nduov nyei sou-gorn borqv bieqc yiem gu’ndiev mingh mbuox yie mbuo duqv hiuv oc. Mv gunv jiex yiem njiec sou-guv daan waac-fienx gorngv taux nzauh heiz laaic duqv maaih janx-zaqc gu’baeqc nduov nyei jauv-louc yaac haih zunh waac mbuox tong yie mbuo duqv hiuv gorngv benx hnangv haaix dungh hnamv gorngv haaix deix mienh haih duqv zipv tengx nyaanh maiv horpc sic dauh.

Nzunc baav ninh mbuo gong-mienh corc se maaih puix-juang gauz liouh tengx ndortv gong nyaanh beiv taux ninh mbuo guangc maiv zoux gong dungh wueic laaix maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic liuz zuqc zoux ei yie mbuo longc jiex jauv doh leiz gunv njiec wuov.

Ninh mbuo corc haih maaih puix-juang gauz liouh tengx ndortv gong nyaanh beiv taux gorngv ninh mbuo corc maaih:

 • Ill diuc COVID-19 baengc zingh
 • Haih nyiez zuqc COVID-19 baengc zingh jiex doic aengx caux heuc oix zuqc yiem dingh torqv dorngx zuov samx mangc baengc zingh bouc dauh ndaangc
 • Yiem biauv goux mangc huov jaa hmuang-doic, a’fai gaux da’nyeic dauh mienh dungh ninh mbuo juangc dorngx yiem wuov a’fai oix zuqc tengx goux mangc taux, haaix dauh zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zingh nyauv hoic a’fai heuc gunv goux yiem dingh torqv dorngx samx mangc baengc zingh
 • Maiv haih mingh zoux gong duqv wueic laaix ninh mbuo oix zuqc yiem biauv goux mangc fu’jueiv benx zuqc ninh mbuo guon horqc dorngh, tengx goux mangc fu’jueiv dorngx, a’fai gorn zangc guon wueic maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic daaih
 • Heuc mingh zoux gong dungh haaix zanc qiemx heuc zuqc yiem njiec dingh torqv dorngx liouh samx mangc baengc zingh nyei doh leiz a’fai dorngc hungh jaa paaiv cuotv nyei waac
 • Maiv haih mingh zoux gong duqv se wueic ndie-sai mbuox a’fai ninh mbuo gunv goux domh zuangx heng-wangc ze’weic gorn jien jaa heuc yiem dingh torqv dorngx samx mangc baengc zingh dungh nzauh heiz haih dorh baengc nyiez doic a’fai dorh COVID-19 baengc zingh nyiez bun zuangx mienh

Zuangx mienh muoz zunh waac-fienx mbuox gorngv taux maaih janx-zaqc gu’baeqc nduov

Beiv taux gorngv meih maiv zeiz benx cingv gong ziouv, mv baac meih hiuv taux gorngv maaih janx-zaqc gu’baeqc nduov longc tengx ndortv gong nyaanh nor, tov daaix luic borqv bieqc yie mbuo gorn zangc yiem gu’ndiev liouh dinc waac-fienx gorngv taux naaic deix waac. Yie mbuo oix zuqc dorh yietc zungv duqv zipv haix nyei waac-fienx faan mangc cing nzengc, ninh se sueih gorngv meih haih zunh duqv waac-fienx daai bun camv zoqc ndongc haaix. Hnangv haaix yaac longc, meih yietc zei bun duqv waac-fienx cing camv gorngv taux gu’baeqc nduov longc tengx ndortv gong nyaanh jauv-louc yaac haih tengx duqv yie mbuo zaah lorx buatc siepv faaux.

Gorngv haih hiuv duqv naaiv deix janx-zaqc mbuoz aengx caux hiuv taux yietc nyeic gu’baeqc nduov nyei gong-bou jauv-louc beiv taux ninh mbuo nyei deic zepv yiem haaix, hnyangx-jeiv a’fai cuotv seiz hnoi-nyieqc, caux/fai ninh mbuo nyei social security nam mber nor yaac tengx duqv yie mbuo dorh mingh zaah mangc ei sou-tov gorn cing siepv faaux.

Beiv taux meih zunh waac-fienx mbuox gorngv taux maaih mienh yaac zoux jienv gong yiem nyei yaac duqv zipv tengx jienv nyaanh nor, dorh ninh mbuo cingv gong ziouv nyei mbuoz aengx caux deic zepv yiem haaix aengx caux funx benx gorngv naaic dauh mienh duqv zoux gong yiem naaic ndongc haaix lauh aqv, naaiv deix waac-fienx se haih tengx duqv yie mbuo camv haic dorh mingh paan pei luic mangc yiem sou-tov gorn aengx caux bun nyaanh hlaax sou-gorn aengx caux zaah mangc gu’baeqc gong-bou jauv-louc.

Yie mbuo gem mbueiz meih bun daaih nyei waac-fienx gorn aengx caux meih corc haih tov heuc tengx gem mbueiz meih nyei mengh hoc dungh haaix zanc zunh waac mbuox gorngv taux janx-zaqc nimc longc UI. Hnangv haaix yaac longx, wueic zuqc doh leiz gunv njiec heuc gem mbueiz yietc zungv sic dauh jauv-louc, haaix zanc yie mbuo duqv dorh meih bun daaih nyei waac-fienx mingh zaah lorx mangc liuz gorngv buatc benx hnangv haaix yaac maiv haih zunh taan nzuonx bun meih muangx oc. Yie mbuo laengz zingh camv dungh meih tengx taux nyei gong-bou.​