Skip to main content

Workers

Meih duqv ndortv gong fai?

Meih nyei zoux gong ziangh hoc zanv zoqc njiec fai?

Nzunc baav meih haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh.

Naaiv deix ndortv gong nyaanh se benx yietc buonc nyaanh liouh jaauv meih ndortv gong-jaaz. Liouh bun meih cuotv ndorm zinh nziouv hmuangx dungh lorx siang-gong zoux nyei bouc dauh. A’fai wueic naaiv diuc COVID-19 baengc zingh hoic liuz ninh mbuo zoux gong gorn zangc guon nyei bouc dauh.

Yiem njiec meiv guoqv deic bung funx benx biaa gouv mienh nor maaih biei gouv nyei buonc yaac qiemx longc tengx diuc ndortv gong nyaanh yiem njiec zoux gong yiem-laamz dorngx. Naaiv deix fu’loqc nyaanh se yiem ninh mbuo zoux gong ziouv cuotv nzou-zinh bun daaih wuov. Ninh mbuo se maiv zeix funx benx tengx domh zuangx mienh. Ninh mbuo se maiv zeix funx ei gan qiemx zuqc longc zinh nyaanh jau-louc.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv se haih maaih pui-zipv gaux tengx.

Haaix dauh zoux ganh saeng-eiz, zoux gong sou-daan bouc dauh, aengx caux benx gikv gong-mienh ih zanc se haih maaih pui-zipv gauz tengx.

Hnangv haaix zipv longc meih nyei nyaanh

 1. Liouh zaah lorx mangc beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz, meih oix zuqc dinh nzoih bieqc zoux sou-tov daan. Naaiv se maaih mbuoz heuc dinh bieqc jiex gorn sou-tov.
 2. Liouh jiex gorn zipv tengx ndortv gong nyaanh nor, meih oix zuqc dorh ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc. Naaiv se caux jiex gorn sou-tov nyei buonc yaac maiv doiz doic.
 3. Liouh zipv longc tengx nyaanh nor, yiem norm-norm liv baaiz meih oix zuqc zoux sou fungx bieqc ziux liv baaiz sou-tov.

Maaih da’nyeic diuc fu’loqc nyaanh liouh tengx meih

Oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc maiv gauh zoqc jiex biei norm liv baaiz liouh fungx meih nyei ndortv gong nyaanh bun taux meih nyei buoz. Meih corc haih maaih pui-zipv gauz longc tengx da’nyeic diuc nyaanh, beiv taux:

 • Tengx cuotv biau-jaaz a’fai lorx biauv bun yiem
 • Tengx cuotv wuom-douz jaaz
 • Tengx lai hnaang-nqaai a’fai da’nyeic diuc nyanc hopv jau-louc, beiv taux lai hnaang-ndongh a’fai siou lai hnaangx dorngx
 • Tengx dimv lorx dorngx aengx caux cuotv nyaanh liouh goux mangc fu’jueiv
 • Nyaanh maeng
 • Jiepv sih tengx haaix dauh mienh dungh maaih fih nzaeng mborqv jaax yiem gu’nyuoz jaa-dingh nyei sic dauh
 • Douc waa-fienx bun muangx gorngv taux COVID-19 baengc zingh
 • Tengx faaux njiec nyei jau-louc
 • Biauz bieqc deic bungh mienh sou-gorn aengx caux baeqc fingz maiv maaih sou-gorn
 • Da’nyeic diuc gorn zangc yiem meih nyei langx zong dorngx

Bieqc doqc mangc: 211info.org

Douc waac: 2-1-1 or 1-866-698-6155 (mbenc nzoih mienh tengx henh faan waac bun muangx gan douc waac gorn zangc daaih)

TTY: coqv bieqc 711 aengx caux douc daaih naaiv norm 1-866-698-6155

Nzang-fienx: meih nyei zip code mingh taux 898211 (TXT211) (Gorngv ang gitv waac aengx caux gorngv janx Spanish waac)

Email: help@211info.org (Ang gitv aengx caux Spanish waac)


Aengx caux beiv taux gorngv meih guangc bungz ndortv a’fai maiv maaih beu weih heng-wangc sou-gorn nor, meih corc se haih maaih pui-zipv gauz bun baeqc duqv henh tengx a’fai jamv jaaz zanc yiem njiec health plan heng-wangc sou-daan gorn.

Bieqc doqc mangc: healthcare.oregon.gov

Douc waac: 1-855-268-3767