Skip to main content

Adjudication

Dungh yie mbuo hiuv gorngv haih maaih sic dauh jauv-louc dungh haih zoux bun maaih waac-cai gorngv taux haih bun mienh zipv longc tengx nyaanh nyei fai, yie mbuo oix zuqc zaah mangc gan doh leiz. Maaih ziex diuc sic dauh jauv-louc yaac haih tengx caeqv nzaanz duqv siepv gan longc naaiv deix waac-cai zimh mangc, corc maaih camv-nzunc waac dauh oix zuqc bun paan pei luic mangc gan ninh mbuo dunz bun-paaiv waac cingx sung. Naaiv deix zong horngh sic dauh yaac zuqc bun dorh mingh dunz paaiv cuotv waac beiv taux:

 1. Beiv taux maaih mienh cuotv ninh mbuo nyei gong, zuqc corngh funx benx gorngv naaic deix sic dauh se haih zoux bun ninh mbuo mv maaih puix-zipv gauz zipv tengx nyaanh nyei fai
 1. Beiv taux maaih mienh zuqc zunc cuotv gong, zuqc lorx mangc naaic sic dauh se haih zoux bun ninh mbuo mv maaih puix-zipv gauz zipv tengx nyaanh nyei fai
 1. Beiv taux maaih mienh mv laengz zoux dungh paaiv bun nyei gong, zuqc lorx mangc naaic deix sic dauh se haih zoux bun ninh mbuo mv maaih puix-zipv gauz zipv tengx nyaanh nyei fai
 1. Liouh ninh mbuo zoux gong yiem goux sou-nzangc gorn zangc mienh, yiem norm-norm guon horqc dorngh nyei bouc dauh ziangh hoc a’fai term wuov, yie mbuo oix zuqc corngh paaiv mangc ninh mbuo daaiz nzuonx mingh zoux ei lox nyei buonc gong dungh zoux jiex daaih ndaangc guon horqc liouh dorh paaiv benx yietc nyeic mangc gorngv ninh mbuo haih zipv tengx nyaanh yiem njiec guon horqc bouc dauh nyei fai
 1. Beiv taux buatc corc maaih mienh mv duqv mbenc mingh zoux gong

Naaiv norm gunv goux ze’weic gorn nyei temporary rules (longc gunv jiex jauv doh leiz), dungh duqv longc jiex daaih liouh goux njiouz faanv domh wuon-baengc wuov yaac duqv zanv njiec camv-diuc sic dauh dungh tengx dunz paaiv cuotv nyei waac dauh. Wueic benx hnangv naaiv, corc maaih mienh camv haic tov heuc tengx nyaanh funx benx yie mbuo buangh goux zuqc camv-diuc sic dauh oix zuqc dorh mingh dunz bun-paaiv cuotv.

Korh fiqv haic, naaiv se funx benx beiv taux gorngv ih hnoi yie mbuo haih dorh naaiv deix sic dauh dunz bun-paaiv duqv dorng yietc nyeic, yaac zuqc longc bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv 12 -14 norm liv baaiz cingx haih dunz paaiv duqv cing. Yie mbuo hiuv gorngv naaiv deix jauv-louc yaac mv horpc hnyouv aengx caux naaiv deix gong se funx zeiz yie mbuo dorng-dorngh zoux:

 1. Yie mbuo duqv zipv longc dunz bun-paaiv waac nyei mienh daaih jaa. Ndaangc taux faanv domh wuon-baengc nyei ziangh hoc, yie mbuo maaih dunz bun-paaiv waac nyei mienh benx 80 dauh; ih zanc yie mbuo maaih jiex ndaangc 300 dauh mi’aqc.
 1. Yie mbuo duqv zoux njiaaux gong siang, funx dingc torqv aengx caux zanv hoqc gong ziangh hoc nangv njiec, zanv hoqc gong bouc dauh yiem naaiv 15 norm liv baaiz benx 5 norm liv baaiz– naaiv se benx yietc diuc jauv-louc dungh maaih dunz bun-paaiv sic dauh liouc siouv mienh tengx corngh caeqv nzaanz da’diuc sic dauh liuz ninh mbuo se haih hoqc hiuv goux nzoih yietc zungv gong aengx caux njiec buoz jiex gorn caeqv sic dauh siepv faaux.
 1. Naaiv deix dunz bun-paaiv waac nyei mienh borqv nzipc jienv zoux gong jiex ndaangc ziangh hoc, hiuv duqv longx gorngv corc maaih mienh camv zuov jien muangx ninh mbuo tengx nzie weih.
 1. Yie mbuo duqv tiuv yietc nyeic paaiv gong bun zoux liouh yie mbuo goux mbungh longx tengx simv lorpc zorpc nyauv tor zaih ziangh hoc aengx caux goux longx bun da’dauh mienh tengx caeqv sic dauh nzaanz siepv faaux ndongc haaix yaac longx.
 1. Yie mbuo dorng-dorng zaah funx mangc waac-gorn dungh yie mbuo duqv hoqc hiuv ninh gorngv haaix jauv-louc gorn se haih zoux hoic nyauv taux haaix diuc sic dauh camv jiex, aengx caux yie mbuo oix zuqc hnangv haaix caeqv nzaanz naaic deix sic dauh. Yie mbuo corc liepc hnyouv lorx longc jauv-louc gorngv yie mbuo oix zuqc tiuv benx da’nyeic diuc yietc nyeic jauv-louc hnangv haaix haih tengx bun zuangx mienh duqv zipv tengx nyaanh siepv faaux nyei fai.

Ceu zorc siang 7/31/20:
Yie mbuo duqv lorx maaih jauv-loucliouh tengx nyaanh bun taux zuangx mienh dungh yiem njiec zuov muangx bouc dauh ziangh hoc liouh ninh mbuo corngh dunz bun-paaiv sic dauh mienh tengx dorh ninh mbuo nyei sou-tov gorn mingh zaah ndorqc mangc gorngv maaih puix-zipv gauz horpc tengx ndortv gong kou-gong gorn ei lox beu weih sou-gorn a’fai Pandemic Unemployment Assistance (PUA) (Yiem gan wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong kou-gong gorn). Yie mbuo cuotv mbuoz heuc “Benefits While You Wait (Tengx nyaanh bun meih yiem zuov nyei bouc dauh).”

Yie mbuo yaac oix zuqc borqv waac lorx meih beiv taux gorngv meih haih duqv zipv longc naaiv deix “Benefits While You Wait.” (Tengx nyaanh bun meih yiem zuov nyei bouc dauh).” (BWYW) Nzunc baav meih haih maaih ze’buonc horpc tengx beiv taux meih nyei:

 1. Horpc puix liouh tengx ndortv gong nyaanh (UI) ei lox beu weih sou-gorn;
 1. Beiv taux meih nyei sou-tov gorn duqv fungx bieqc bun tengx corngh dunz bun-paaiv gorn wueic laaix benx zuqc Employment Department (gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) duqv zaah dimv buatc gorngv meih maaih puix-zipv gauz ei nzoih doh leiz paaiv njiec nyei bouc dauh liouh zipv longc tengx ndortv gong nyaanh gan lox beu weih sou-gorn;
 1. Ndortv gong se wueic laaix benx zuqc naaiv diuc COVID-19 qualifying reason (wueic naaiv diuc COVID-19 baengc zingh hoic cingx maaih ze’buonc gauz; AENGX CAUX
 1. Buatc hnangv haih maaih eligible (puix-zipv gauz) liouh tengx PUA beiv taux meih maiv duqv zipv longc ndortv gong nyaanh gan lox beu weih sou-gorn.

Liouh zipv longc gan naaiv "Benefits While You Wait," (Tengx nyaanh bun meih yiem zuov nyei bouc dauh) apply for Pandemic Unemployment Assistance (PUA) (liouh tov longc tengx gan wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyei buonc) aengx caux yiem njiec meih nyei sou-tov gorn se oix zuqc mbuox yie mbuo duqv hiuv: 1) naaiv diuc COVID-19 baengc se maaih haaix diuc jauv-louc nyauv hoic meih ndortv gong, aengx caux 2) yiem haaix norm hnoi-nyieqc dungh naaic diuc jauv-louc nyauv hoic zuqc meih ndortv gong. Dungh haaix zanc meih duqv zoux sou mingh tov liuz naaiv diuc PUA, oix zuqc nzipc jienv zoux sou-tov gorn ziuv liv baaiz fungx bieqc tengx ndortv gong nyaanh (UI) gan lox beu weih sou-gorn yiem haaix norm liv baaiz dungh meih oix tov heuc tengx nyaanh wuov. Maiv dungx dorh ziux gan liv baaiz PUA sou-tov gorn fungx bieqc.

Yie mbuo oix zuqc dorh PUA sou-tov gorn daaih paan pei luic ndorqc beiv mangc gaax meih maaih ze’buonc horpc tengx nyei fai. Beiv taux buatc meih horpc duqv tengx nyei, yie mbuo yaac oix zuqc hiuv gorngv meih maaih pui-zipv gauz tengx yiem njiec mv zoqc jiex yietc norm kou-gong gorn, yiem naaiv mingh se funx benx gorngv yie mbuo haih jiex gorn cuotv nyaanh mingh bun meih. Yie mbuo oix zuqc cuotv nyaanh UI gan lox nyei beu weih sou-gorn mingh zuov taux meih nyei UI sou-tov gorn duqv tengx corngh paaiv jiex siang. Beiv taux, yiem njiec dorngh mueix tengx corngh paaiv nyei bouc dauh gong, buatc gorngv meih corc maaih ze’buonc gauz horpc tengx ndortv gong nyaanh UI gan lox beu weih sou-gorn mingh nor yaac maiv zuqc goiv yienc haaix diuc aqv. Meih se haih duqv nzipc jienv tengx nyaanh gan naaiv UI mingh ei bouc dauh ziangh hoc dungh meih corc maaih ze’buonc gauz tengx aengx caux zoux liv baaiz nyei buonc sou-tov gorn fungx bieqc bun. Beiv taux buatc gorngv meih maiv maaih ze’buonc gauz horpc tengx ndortv gong nyaanh UI gan lox beu weih sou-gorn aqv, yie mbuo yaac oix zuqc suiv meih nyei sou-tov gorn dapv bieqc naaiv norm PUA kou-gong gorn. Beiv taux meih nyei PUA ziux liv baaiz nyei nyaanh yaac duqv gauh camv nor, yie mbuo yaac oix zuqc dorh naaiv deix jaa faaux nyei buonc yiem yietc zungv jiex daaih nyei liv baaiz wuov fungx mingh bun tengx ndortv gong UI gan lox beu weih sou-gorn souz mouc nyaanh. Juangc yietc njiec fungx daaih meih se haih duqvv zipv tengx cam-diuc nyaanh.

Yie mbuo oix zuqc box waac bun meih hiuv taux dungh haih maaih haaix diuc haih zoux bun cuotv jiex ndaangc liuz meih oix zuqc jaauv nzuonx nyei buonc. Beiv taux meih oix ginv longc liouh zuov muangx tengx nyaanh nyei bouc dauh ziangh hoc hnangv nor mv zuqc zoux haaix diuc gong oc.

Yie duqv zipv zunh fienx sou daaih mbuoz gorngv taux zipv nyaanh dungh yiem njiec zuov muangx nyei ziangh hoc, mv yaac yie duqv zipv longc tengx ndortv gong nyaanh UI ei lox beu weih sou-gorn aengx caux mv maaih sic dauh liouh dorh tengx dunz bun-paaiv waac.

Meih duqv zipv siou email daaih mbuox gorngv nzauh heiz bun nyaanh daaih dorngc. Mv zuqc jien sin zoux haaix diuc gong oc.

Yie duqv tov zipv longc tengx ndortv gong nyaanh UI ei lox beu weih sou-gorn dungh duqv dunz bun-paaiv cuotv daai wuov aengx caux duqv zoux sou fungx mingh tov longc PUA. Ih zanc oix zuqc zoux haaix nyungc?

Mv zuqc zoux haaix diuc oc, OED gong-mienh dorng-dorng jien sin tengx zaah paaiv mangc gorngv bun haaix deix zoux sou-tov mienh haih maaih ze’buonc gauz zipv longc BWYW aengx caux oix zuqc box fienx mbuox tong zoux sou-tov nyei mienh duqv hiuv beiv taux qiemx longc gorqv-zeic waac-fienx daaih jaa. Zoux sou-tov nyei mienh yaac mv zuqc dorh ninh mbuo nyei PUA sou-tov gorn fungx bieqc. Meih horpc zuqc borqv nzipc jienv zoux sou-gorn ziux liv baaiz nyei ze’buonc longc tengx ndortv gong UI ei lox beu weih sou-gorn, aengx caux mv zuqc zoux sou-gorn ziux liv baaiz nyei ze’buonc longc PUA.

Yie duqv tov zipv longc tengx ndortv gong nyaanh UI ei lox beu weih sou-gorn dungh duqv dunz bun-paaiv cuotv daai wuov aengx caux maiv duqv zoux sou fungx mingh tov longc PUA. Ih zanc oix zuqc zoux haaix nyungc?

Beiv taux zoux sou-tov nyei mienh benx ndortv gong wueic laaix maaih naaiv deix COVID-19 sic dauh jauv-louc hoic zuqc nor, meih horpqc zuqc zoux sou-tov gorn fungx bieqc tov tengx yiem PUA aengx caux borqv nzipc jienv zoux sou-gorn fungx ziux liv tengx ndrotv gong UI ei lox beu weih sou-gorn. Beiv taux meih mv maaih sic dauh wueic laaix naaiv diuc COVID-19 hoic nor, ninh mbuo yaac daaiz mv maaih puix-zipv gauz tengx yiem naaiv BWYW. Beiv taux meih duqv tov longc PUA, nzunc baav meih haih duqv zipv sou-fienx zoux yiem gorn zangc daaih mbuo gorngv ngaengc waac mv tengx PUA wueic laaix benx zuqc meih maaih puix-zipv gauz tengx gan ndortv gong nyaanh UI gan lox beu weih sou-gorn mi’aqc. Naaiv se mv funx benx gorngv ngaengc waac mv tengx meih yiem BWYW wuov bung aengx caux mv zuqc jien sin zoux haaix nyungc oc. Meih haih duqv zipv haix waac borqv daaih lorx beiv taux yie mbuo qiemx longc gorqv-zeic waac-fienx daaih jaa.

Beiv taux yie zuqc njiec zuiz benx camv-norm liv baaiz yiem caux yie nyei ndortv gong UI ei lox beu weih sou-gorn, yie corc maaih ze’buonc horpc tengx yiem naaiv BWYW nyei fai?

Meih se haih ginv longc duqv gorngv meih oix longc bun njiec zuiz gan sou-tov gorn liv baaiz longc yiem ndortv gong nyaanh UI ei lox beu weih sou-gorn a’fai zoux sou-tov heuc tengx nyaanh gan PUA kou-gong gorn beiv taux gorngv maaih COVID-19 baengc zingh nyauv hoic nyei jauv-louc.

Ninh yaac qiemx longc bouc dauh ziangh hoc lauh ndaauv ndongc haaix liouh kaeqv mienh dungh haaih dauh maaih puix-zipv gauz longc gan BWYW haih duqv zipv nyaanh?

Gouv benx biei norm liv baaiz bouc dauh.

Naaiv deix haih cuotv nyaanh tengx duqv aengx caux BWYW se zeiz haaix nyungc?

Naaiv diuc haih cuotv nyaanh tengx duqv se benx nyaanh dungh yie mbuo sienx gorngv zoux sou-tov nyei mienh haih maaih puix-zipv gauz yiem yietc diuc ih zanc lox nyei buonc gorn/jaa nyaanh tipv tengx nyei kou-gong gorn a’fai PUA. BWYW se benx yietc norm mbuoz-gorn dungh yie mbuo longc dorh mingh div jiex mbuoz gorngv heuc haih cuotv nyaanh tengx duqv liouh fungx nzangc-fienx bun zuangx mienh yiem Oregon saengv.

Tengx naaiv diuc nyaanh gan BWYW se maaih ze’buonc gauz longc gan Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) (Guoqv zangc hungh jaa tengx tipv nyaanh wueic faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong) nyei fai?

Zeiz nyei, BWYW tengx ndortv gong nyaanh UI ei lox beu weih sou-gorn. Naaiv deix zoux sou-tov nyei mienh yaac oix zuqc zipv longc FPUC nyaanh yiem njiec yietc zungv liv baaiz haih duqv bouc dauh yiem naaiv norm liv baaiz 14/20 aengx caux 30/20.