Skip to main content

Appeals and Hearings

Haaix zanc yaac longx dungh yie mbuo zanv meih nyei nyaanh zoqc njiec a’fai ngaengc waac maiv tengx nyaanh meih nor, yie mbuo oix zuqc fungx naaiv deix gunv goux dunz bun-paaiv waac mingh bun meih hiuv. Beiv taux meih maiv buatc longx taux naaiv deix bun-paaiv waac nor, meih corc se haih maaih ze’buonc zoux fungx mingh tov kuinx liouh muangx bun-paaiv leiz. Meih nyei cingv gong ziouv corc haih zoux sou-tov mingh kuinx taux naaiv deix bun-paaiv waac nyei.

Yietc zungv dunz bun-paaiv waac dungh ninh mbuo gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn fungx mingh nyei sou-fienx se duqv njiaaux nzoih jau-louc liouh zoux sou-tov kuinx aengx caux taux hnoi-nyieqc zoux sou-tov kuinx bun hingh bouc dauh ziangh hoc liouh muangx bun-paaiv leiz. Bungz ndortv mv fungx tov kuinx sou-daan bieqc hingh bouc dauh ziangh hoc nor haih zoux bun nyauv zorv zuqc dunz lox waa-gorn tiuv yienc siang.

Ei gan naaiv diuc kuv jau-louc liouh zoux sou-tov muangx bun-paaiv leiz se bieqc gan online yiem naaiv https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/Appeals-Process.aspx. Meih corc se haih zoux sou-tov fungx gan zipv fienx dorngx, fax liouh muangx bun-paaiv leiz, a’fai beiv taux gorngv meih qienx longc mienh gorqv-zeic tengx dorh jauv zoux naaiv deix gong-bou nor douc waac daaih lorx yaac duqv. Beiv taux maaih waac tov daaih nor yie mbuo oix zuqc liuc leix lorx faan waac mienh daaih tengx aengx caux lorx dorngx dauh bun wuaaic fangx mienh dingh, baeqc henh tengx maiv zuqc kor sortv taux meih.

Haaix zanc meih fienx sou-nzangc fungx gan meiv guoqv zipv fienx dorngx daaih tov nyei buonc waac, yiem njiec meih duqv tov heuc nyei waac dauh liouh muangx porv leiz waac aengx caux lemh jienv:

  • Meih nyei Social Security nam mber a’fai zaah benx meih zipv longc mienh nyei nam mber (CID),
  • Gunv goux dunz bun-paaiv waac nyei hoc dauh nam mber, aengx caux
  • Fungx fienx hnoi-nyieqc gorngv taux gouv dunz bun-paaiv waac dungh meih oix tov kuinx wuov.

Beiv taux gorngv dungh meih duqv fungx sou bieqc mingh tov muangx porv leiz liuz meih duqv tiuv deic zepv dorngx yiem a’fai douc waac fin-hoc gorn nor daaix luic tong fienx zunh mbuox yi norm ze’weic gorn zangc hiuv nzoih dungh yiem gunv goux muangx porv leiz gorn (OAH) aengx caux naaiv norm UI gorn. Lorx mangc waa-fienx tipv gorngv taux naaiv deix muangx porv leiz jau-louc aengx caux zoux yietc nyeic sou-tov kuinx se bieqc lorx yiem naaiv OAH.

Dungh yiem njiec zoux yietc nyeic gong liouh tov kuinx bouc dauh ziangh hoc, oix zuqc borqv nzipc jienv fungx sou-tov tengx ziux liv baaiz nyaanh. Beiv taux gorngv meih maiv duqv tov heuc hingh bouc dauh ziangh hoc yiem norm-norm liv baaiz nor meih nyei sou-tov kuinx yaac zuqc donv njiec zuov ndaangc, beiv taux ninh mbuo dunz paaiv cuotv bun meih hingh sic dauh yaac baac ninh mbuo yaac maiv tengx nyaanh meih yiem njiec naaiv deix liv baaiz.