Skip to main content

Unemployment Claim Determination

Paan pei luic mangc meih nyei gong-jaaz aengx caux zaah mangc longx zoux gong ziangh hoc. Beiv taux buatc gorngv maaih waa-fienx dorngc nor, meih corc se haih tov heuc tengx ganh paan zaah ndorqc mangc jiex siang yiem meih nyei sou-tov daan. Yie mbuo oix zuqc fungx sou-fienx mingh bun meih gorngv taux tengx zaah ndorqc mangc ndortv gong sou-tov daan. Naaiv deix waac se oix bun meih doqc mangc cing:

  • Ziux liv baaiz bun nyei souz mouc nyaanh aengx caux cuotv nyaanh camv jiex nyei buonc fungx mingh bun meih – naaiv deix nyaanh se funx benx dungh meih duqv zipv siou nyei buonc nyaanh yiem njiec yietc norm liv baaiz aengx caux dorh gapv zunv funx benx mbenc tengx meih tov nyei nyaanh
  • Meih zoux gong bun nyei cingv gong ziou-jaa, aengx caux gong-jaaz aengx caux zoux gong ziangh hoc dungh ninh mbuo box tong sou-fienx yiem nzun-nzunc buo hlaax nyieqc bun meih wuov yaac oix zuqc dorh daaih longc funx benx ziangh hnyangx bun meih zoux sou-tov daan
  • Meih nyei nyaanh jiex gorn yiem hnyangx dongh wuov aengx caux hnoi-nyieqc dorngh dauh – meih se kungx haih tov longc naaiv deix nyaanh yiem naaiv deix liv baaiz yiem njapv bu’ndongx hnoi-nyieqc nyei buonc hnangv
  • Mv gunv jiex naaiv deix waac funx benx jiex gorn zaah ndorqc mangc a’fai ganh dorh funx ndorqc jiex siang yaac baac

Meih tov longc tengx ndortv gong nyaanh yiem naaiv Oregon saengv zangc se duqv mbenc nzoih benx yietc hnyangx bouc dauh, funx zuqc 52 norm liv baaiz dungh haaix norm liv baaiz meih duqv zoux sou mingh tov jiex gorn longc wuov. Naaiv deix 52 norm liv baaiz bouc dauh ziangh hoc se maaih mbuoz heuc tengx nyaanh bun meih hnyang-dauh. Meih se maiv haih zoux siang-sou fungx bieqc tov Oregon tengx ganh diuc aqv zuqc zuov taux naaiv norm hnyang-dauh dorng ndaangc.

Naaiv diuc zaah ndorqc mangc sou-tov daan tengx ndortv gong nyaanh se oix zuqc bun da’nyeic diuc waa-fienx bun hiuv gorngv taux meih nyei sou-tov gorn zoux taux haaix mi’aqc, beiv taux bun nzang-fienx mbuox hiuv gorngv taux meih nyei sou-tov daan yaac maiv gaengh dorng bouc dauh ziangh hoc dungh corc maaih bouc dauh zengc njiec mv gauh zoqc 500 norm ziangh hoc yiem hnyang-dong bouc dauh aengx caux nzunc baav meih corc maaih puix zipv gauz ginv longc ei hnyang-dong sou-tov a’fai mbuox waa-fienx bun meih hiuv gorngv yie mbuo dorng-dorngx zimh lorx waa-fienx gorngv taux gong-jaaz aengx caux zoux gong ziangh hoc yiem meih nyei cingv gong ziouv.